Sunteți pe pagina 1din 9

Date tehnice

PROBIND CH 2.0 Code: 000739

Descriere:

PROBIND CH 2.0 este un amestec de ingrediente destinate îmbunătățirii proprietăților fizice ale produselor
lactate.
Această enzimă se amestecă în proteine din lapte și lactoză

PROBIND CH 2.0 poate da produsului final:

În brânză:
• Crește producția finală de brânză cu până la 15%
• Reduce sineza

În iaurt:
• Îmbunătățește rezistența gelului
• Reduce sineza
• Reduce solidele și stabilizatoarele necesare
• Creșterea cremozității
• Ajută la eliminarea gumelor și a gelatinei

Mai multe informații în buletinul de aplicații.

COMPONENTE:

Proteine din lapte, lactoza și transglutaminază

Dozare:

În funcție de proces, consultați aplicațiile.

Depozitare:

A se păstra într-un loc uscat, rece. Utilizați produsul cât mai curând posibil după deschiderea plicului. În cazul în
care nu utilizați tot plicul, închideți sigilat plicul deschis și păstrați-l la mai puțin de 5 grade (refrigerare sau
îngheț).

Termen de valabilitate:

12 luni de la data fabricației ambalate în plicuri din aluminiu în vid de 0,1 kg.
Date tehnice

PROBIND CH 2.0 Code: 000739

SPECIFICAȚII GENERALE:

PARAMETRII UNITĂȚI SPECIFICAȚII

ACTIVITATEA TRANSGLUTAMINAZEI U/g 80-125

PIERDERE PRIN USCARE % Max. 10%

ARSENIU (AS2O3) Părți/milion Max. 2

PLUMB (Pb) Părți/milion Max. 5

NUMĂRUL TOTAL DE GERMENI UFC/g Max. 5000

BACTERII MEZOFILE TERMOREZISTENTE UFC/g Max. 500

BACTERII COLIFORME UFC/g NEGATIV

SALMONELLA UFC/g ABSENT ÎN 25 GRAME

* PROBIND CH 2.0 este livrat cu o valoare a activității transglutaminazei din gama superioară. Aceasta
corespunde activității sale inițiale la livrare.

Garanție:
Datele de mai jos sunt destinate doar informațiilor și nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic. În
consecință, nu acceptăm nici o responsabilitate în sensul cel mai larg al cuvântului pentru daune care pot rezulta
din aplicațiile bazate pe aceste informații. Mai mult, aceste informații nu constituie permisiunea de a încălca
drepturile de brevet și de licență.
Date tehnice

Code: 000739
PROBIND CH 2.0

ETICHETAREA ALERGENILOR pe baza DIRECTIVELOR UE 2003/89 / CE și 2007/68 / CE

PRODUSUL Present Ingrediente


(Da/Nu)
Cereale care conțin gluten și produse derivate Nu
Crustacee și produse derivate din acestea Nu
Ouă și produse derivate Nu
Pește și produse din pește Nu
Arahide și produse din acestea Nu
Soia și produe din soia Nu
Lapte și produse lactate (inclusiv lactoză) Da Proteine din
lapte și lactoză
Nuci și produse derivate Nu
Țelină și produse din țelină Nu
Mustar și produse din acesta Nu
Semințe de susan și produse derivate din acestea Nu
Dioxidul de sulf și sulfiții (concentrații mai mari de 10 mg/ Nu
kg sau 10 ml/l exprimate ca SO2)
Lupine și produse derivate din acestea Nu
Moluște și produse derivate Nu
Date tehnice

PROBIND CH 2.0 Code: 000739

FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE (Conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006)


SECȚIUNEA 1. IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI / PREPARATULUI ȘI A SOCIETĂȚII /
ÎNTREPRINDERII

1.1. Identificator de produs:


PROBIND CH 2.0 (Preparare cu enzime)
1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și folosirea recomandărilor
Categoria funcțională: Enzima pentru legarea proteinelor Sectorul de utilizare: SU4 Fabricarea produselor
alimentare
1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate Numele companiei: BDF NATURAL INGREDIENTS
S.L. Strada: C / Les serres, 22
Cod poștal / Oraș: 17244 Cassà de la Selva Telefon: +34972183300
e-mail: info@bdfingredients.com
1.4. Telefon de urgență: +34972183300 (în timpul orelor de program 7: 00-15: 00)

SECȚIUNEA 2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR SUBSTANȚEI / PREPARATULUI ȘI A


SOCIETĂȚII / ÎNTREPRINDERII

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului: Sensibilizare respiratorie, categoria 1: H334 Sensibilizare cutanată,
categoria 1: H317
2.2 Elemente de etichetare

Pictograme de pericol: Cuvânt de avertizare: Pericol


Declarații privind pericolele:
H317 Poate provoca o reacție alergică cutanată.
H334 Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăți de respirație dacă este inhalat.
Mențiune de precauție:
P333 + P313 - În caz de iritare a pielii sau erupții cutanate: Luați sfatul medicului / atenției P261 - Evitați să respirați
praful / fumul / gazul / ceața / vaporii / pulverizatorul.
P285 - În cazul ventilației necorespunzătoare, se va purta o protecție respiratorie.
P304 + P341 - ÎN CAZ DE INHALARE: Dacă respirația este dificilă, scoateți victima la aer curat și mențineți-o în
stare de repaus într-o poziție confortabilă pentru respirație.
Date tehnice

PROBIND CH 2.0 Code: 000739

SECȚIUNEA 3. COMPOZIȚIE / INFORMAȚII PRIVIND INGREDIENTELE


3.1 Substanțe

REACH Clasificare Clasificare


NUME CAS # EINEC Înregistrare EC conform conform
S# # 67/548 / CLP
CEE 1272/2008
Proteine din lapte _ _ _ _ _

Lactoză 10039‐ _ _ _ _
26‐6
Sens
2.3.2. respirator. 1
Transglutaminaza 80146‐ _ _ 13 _ H334
85‐6 Sensul
pielii. 1
H317

SECȚIUNEA 4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR


4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor
Informații generale: Asistența medicală de urgență nu este, în general, necesară
După inhalare: Deplasați-vă într-o zonă ventilată dacă se inhalează o cantitate mare de pulbere și dacă apar
iritații mecanice sau neplăceri, mergeți la un medic dacă iritația
continuă.
După contactul cu pielea: Clătiți cu apă
După contactul cu ochii: clătiți cu apă abundentă
După ingerare: clătiți bine gura cu apă

SECȚIUNEA 5. MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR


5.1 Medii de stingere
Utilizați o mască de stropire sau de stingere a apei, care este adecvată condițiilor locale și mediului
înconjurător.
5.2 Pericole provenite de la substanță sau amestec
Nu e disponibil
5.3 Indicații pentru pompieri
În caz de incendiu: Purtați aparate de respirație autonome
Date tehnice

PROBIND CH 2.0 Code: 000739

SECȚIUNEA 6. MĂSURI ÎMPOTRIVA PIERDERILOR ACCIDENTALE


6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență
Pentru a minimiza generarea de pulberi
Pentru a evita respirația respirației în pulbere și contactul cu ochii Pentru a utiliza măști de praf și pahare de
securitate
6.2 Precauții privind mediul
Pentru a evita pătrunderea în apă. Cu concentrații mari pot fi nocive pentru mediul înconjurător.
6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie
Etaje. Pentru a colecta reziduurile vărsate. Umiditatea este necesară pentru a minimiza generarea de pulberi.
Apă: pentru a curăța reziduurile
Pentru a introduce produsul într-un destinatar și apoi pentru al transfera într-un loc sigur.

SECȚIUNEA 7. MANIPULARE ȘI DEPOZITARE


7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de siguranță
Indicații pentru o manipulare sigură: Evitați generarea de praf
Sfaturi privind protecția împotriva incendiilor și exploziilor: Nu sunt necesare controale speciale
Informații suplimentare privind manipularea: Trebuie tratate conform bunelor practici de igienă industrială
7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități
Cerințe privind spațiile de depozitare și vasele: păstrați-le în locuri răcoroase și uscate în plicuri închise.

SECȚIUNEA 8. CONTROLUL EXPUNERII / PROTECȚIA PERSONALĂ


8.1 Parametrii de control
Aceste produse nu au limită de expunere profesională (OEL)
8.2 Controale ale expunerii
Controale tehnice potrivite: Îngrijire pentru o bună ventilare la locul de muncă.
Măsuri de protecție și de igienă: Pentru a spăla mâinile și alte zone expuse cu săpun moale înainte de a
mânca, de a bea, de a fuma sau de la terminarea lucrului. Pentru a menține zona de lucru cât mai curată
posibil.
Protecție personala:
-Protectie respiratorie. Este recomandată utilizarea măștii de praf (filtru P3).
- Protecția ochilor. Utilizarea ochelarilor de protecție este recomandată.
- Protecția mâinilor. Utilizarea mănușilor este recomandată din cauza posibilelor iritații.
- Protecția pielii. Halatul ar trebui să ia pentru a minimiza expunerea potențială pe suprafeței pielii.
Date tehnice

PROBIND CH 2.0 Code: 000739

SECȚIUNEA 9. PROPRIETĂȚI FIZICE ȘI CHIMICE


9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Aspect exterior Alb


Aromă Tipică
Puncte de fierbere Nu sunt aplicate
Punct de inflamare Nu sunt aplicate
Inflamabilitate Antiinflamabil
Proprietăți explozive Nu are
Proprietăți combustibile Nu are
Proprietățile vaporilor Nu sunt aplicate
Solubilitatea Solubil în apă
Viscozitatea Nu sunt aplicate
Densitatea vaporilor Nu sunt aplicate
Viteza de evaporare Nu sunt aplicate
Temperatura de autoaprindere Nu sunt aplicate

SECȚIUNEA 10. STABILITATE ȘI REACTIVITATE


10.1 Reactivitate: Nici o informatie disponibila
10.2 Stabilitate: Acest produs este stabil în condiții normale
10.3 Periculoase: Nici unul
10.4 Condiții de evitat: Nici unul
10.5 Materiale incompatibile: Nici unul
10.6 Produse de descompunere periculoase: Nici unul
Date tehnice

PROBIND CH 2.0 Code: 000739

SECȚIUNEA 11. EFECTE TOXICOLOGICE


11.1 Informații privind efectele toxicologice

Mijloace de expunere Inhalare. Îngerare

Contact cu ochii
Efectele grave ale supraexpunerii  Expunerea pulberii poate provoca
iritarea
 Contact cu pielea Se poate observa o
iritare ușoară
Efectele adverse nu sunt găsite
Sensibilizare Ingerare Ingerarea unor cantități mari
poate provoca iritații ușoare

Note complementare Nu există


Efecte cronice ale
supraexpunerii Efecte
cancerigene: Nu sunt
Efecte teratogene: Nu sunt
Efecte mutagene: Nu sunt
Scăderea toxicității: Nu sunt
Note suplimentare: expunerea îndelungată la niveluri superioare limitelor
ocupaționale poate supraîncărca mecanismele de curățare ale plămânilor și, prin
urmare, provoacă vătămări grave ale plămânilor.

SECȚIUNEA 12. INFORMAȚII ECOLOGICE


12.1 Toxicologia mediului: Nu există date disponibile
12.2 Persistență și degradabilitate: Nu există date disponibile
12.3 Potențialul bioacumulativ: Nu există date disponibile
Date tehnice

PROBIND CH 2.0 Code: 000739

SECȚIUNEA 13. CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA


13.1 Metode de eliminare: A se elimina într-un mod sigur, în conformitate cu reglementările naționale
/ locale
13.2 Pachete poluate: A se elimina într-un mod sigur, în conformitate cu reglementările naționale /
locale

SECȚIUNEA 14. INFORMAȚII PRIVIND TRANSPORTUL


14.1 Denumirea caracteristică a transportului: Nu este reglementată
14.2 Clasificarea în transport:
ADR: Nu este clasificat
IMDG: Nu este clasificat
ICAO / IATA: Nu este clasificat RID: Nu este clasificat

SECȚIUNEA 15. INFORMAȚII DE REGLEMENTARE


15.1 Informații de reglementare ale UE: Nu este clasificat ca periculos în conformitate cu legislația
UE actuală
15.2 Informații naționale de reglementare: Nici o informatie disponibila
SECȚIUNEA 16. ALTE INFORMAȚII
Informațiile conținute aici se bazează pe stadiul actual al cunoștințelor noastre. Nu reprezintă o garanție a
proprietăților produsului.
BDF Natural Ingredients, SL nu va fi trasă la răspundere pentru eventualele daune rezultate din manipularea sau
contactul cu produsul de mai sus.