Sunteți pe pagina 1din 15

PROIECT DIDACTIC

DATA:
ŞCOALA:
PROPUNĂTOR:
CLASA: I

ARIA CURRICULARĂ: Arte


DISCIPLINA: Educaţie muzicală
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Elemente de limbaj muzical: Ritmul
SUBIECTUL: Sunete lungi şi scurte – Graiul animalelor
TIPUL LECŢIEI: dobândirea cunoştinţelor

SCOPUL LECŢIEI: familiarizarea cu sunetele lungi şi scurte


OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
O1.3 să reproducă un repertoriu de cântece receptate după auz, respectând intonaţia corectă
O1.4 să evidenţieze prin mişcarea corpului conţinutul de idei al textului
O1.5 să diferenţieze auditiv calităţile sunetului muzical (intensitatea, durata, înălţimea)
OBIECTIVE OPERAŢIONALE :
La sfârşitul lecţiei, elevul va fi capabil:
a) Cognitiv:
OC1 - să intoneze corect exerciţiile de încălzire vocală;
OC2 - să sesizeze duratele lungi şi duratele scurte;
OC3 – să interpreteze în colectiv cântecele învăţate;
OC4 – să interpreteze în colectiv pe rând şi individual cântecul „Graiul animalelor”;
b) Afectiv – atitudinale:
OA5 – să-şi exteriorizeze propriile trăiri prin activtatea muzicală;
c) Psihomotorii:
OPM6 - să execute mişcări spontane sau sugerate de ritmul cântecului;
OPM7 - să respecte o poziţie corporală corectă, o emisie naturală şi o dicţie corespunzătoare
pe toată perioada interpretării unui cântec;

STRATEGIA DIDACTICĂ:
1. Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, observaţia, demonstraţia, exerciţiul,
instructajul, jocul didactic
2. Mijloace de învăţământ: CD cu cântecul „Graiul animalelor”, ghicitori, planşă cu animale,
jetoane cu animale, flipchart, planşă cu cântecul „Graiul animalelor”, videoproiector, material
PPT, imagine cu treunul muzical, coş, bilete cu cântecele învăţate
3. Forme de organizare: frontal, pe grupe, individual
4. Intervenţiile cadrului didactic: permanente;
5. Evaluare: formativă, orală
6. Resurse temporale: 50 minute
7. Resurse umane: 20 elevi

BIBLIOGRAFIE
Panţuru, S. (2006), Ghid metodologic pentru activitatea de practica pedagogică, Braşov
Niculescu, M.R. (2003), Toeria şi managementul curriculum-ului, Ed. Universitatii
Transilvania, Brasov
Ilea, A., Stoica, M., Petre, B, (1990), Muzică – metodică pentru clsa a XI-a şcoli normale,
EDP, Bucureşti
Peneş, M. – coord. (2000), Educaţie muzicală – culegere de cântece clasele I-IV, Ed. Ana
Programa şcolară – clasele I şi a II a, MEC; Bucureşti, 2004;
Stanciu Alexandru-Chirilă; Stanciu Emilia, Abecedar muzical pentru cl.I, Ed. Gh. Cârţu
Alexandru, Craiova,1995
Motora-Ionescu Ana, Îndrumător pentru predarea muzicii la cl. I-IV; Ed. Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti,
Palade Marian, Hai să ne jucăm, copii!, Editura ,,Gheorghe Tofan”, Suceava, 2009
Etapele Ob Conţinutul informaţional Strategia didactică
lecţiei op. Activitatea învăţătorului Activitatea elevilor Metode şi Forme de Mijloace Evaluare
procedee organizare de
Timp învăţare
Moment • Asigur condiţiile optime desfăşurării • Adoptă poziţia iniţială a
organizatoric lecţiei: corectă pentru conversaţia frontal comporta-
2’ - aerisesc clasa; desfăşurarea mentului
- pregătesc materialul necesar; activităţii.
- urmăresc ocuparea băncilor şi poziţia
copiilor.

Activităţi • Ţinuta corectă • Recepţionează. conversaţia


introductive Cer elevilor să adopte o poziţie observaţia
de pregătire a OPM corectă: spatele drept, rezemat de explicaţia sistematică
vocii 7 scaun, cu mâinile pe genunchi.
10’
• Exerciţii prevocale frontal
• Exerciţii de respiraţie • Execută exerciţiul exerciţiul
Mirositul florilor de respiraţie. capacitatea
Zboară fulgul de a rezolva
Stinge lumânarea sarcinile
OC1 - se recită versurile:
,,Spatele de scaun rezemăm • Recită versurile
Pieptul înainte îndreptăm
Trandafirul roşu cu drag mirosim evaluare
Şi rostim: orală
- Ce frumos miroase floarea! exerciţiul
(inspirăm – tragem aer în piept
Expirăm – dăm aerul afară)
,,Balonul mare acum îl umplem
Deci cu toţii aer în el să suflăm!” frontal
(exerciţii – joc pentru dezvoltarea unei
respiraţii corecte şi profunde)

• Exerciţiile de dicţie se vor face la • Execută împreună explicaţia


început pe formule vorbite, rar şi apoi cu învăţătorul. frontal
din ce în ce mai repede.
Ex.1:
Trenul pleacă de la gară capacitatea
Şi străbate-ntreaga ţară. exerciţiul de a rezolva
Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu sarcinile
OC1 Tu,tu,tu,tu,tu,,tu,tu”.
(se încearcă o rostire clară, corectă şi observaţia
cât mai repede)
Ex.2:
Toba bate: bum, bum ,bum frontal
Hai copii cu toţi la drum!
Ex. 3: evaluare
,,Într-un lift pe covoraş orală
Un pui mic de iepuraş
Plânge că n-are curaj
Să se urce la etaj.”
• Exerciţii de încălzire vocală: conversaţia
,,Haideţi să ne închipuim că suntem
nişte pitici veseli care au plecat într-o
călătorie în lumea minunată a
MUZICII. Iată-ne ajunşi la trenul
muzical. Ce scrie pe locomotivă?
,, Muzica îmi place mult
Şi s-o cânt şi s-o ascult”
Să demonstrăm acest lucru prin
exerciţii de încălzire a vocii.
Cer apoi copiilor să execute după mine
următorul exerciţiu pentru pregătirea
vocii: exerciţiul frontal
- Cum face trenul? • Uuuuuuuu….!
- Este un sunet lung sau unul scurt? • Este un sunet lung
- Cum facem când ne doare măseaua? • Au
- Este un sunet lung sau unul scurt? • Este un sunet scurt
• Exerciţii de cultură vocală:
OC2 Intonez model sunete de înălţimi
diferite, după care la comanda mea vor
intona şi elevii Anexa1. • Intonează
a a a a a a a a a a a a a a …….. împreună cu
învăţătorul demonstra- frontal
ma ma ţia
ma ma ma ma maaaaaaa
evaluare
ta ta orală
ta ta ta ta taaaaaaaaa

ra ra
ra ra ra ra raaaaaa

o frontal
o o exerciţiul
o o oooooooo

capacitatea
e de a rezolva
e e sarcinile
OC1 e eeeeeeeee

Mo...mo...mo...mo...mo • Intonează
Mi....mi...mi....mi....mi împreună cu
OC2 Di.....da....di....da....di învăţătorul frontal
La ....li....la....li.....la exerciţiul
Mi …ma…mi…ma…mi
Na….ni…..na….ni...na evaluare
Li …la….li…..la…..li orală
Ma ...mo…me…mi….mu
Na…no….ne….ni….nu conversaţia
Ra…ro…re…..ri…..ru
Da…do….de…..di….du exerciţiul
Solicit şi urmăresc execuţia copiilor.
• Joc: ,,Ghiceşte cântecul” jocul
Într-un coşuleţ se află bileţele muzical capacitatea
OC3 titlurile cântecelor învăţate. După coş de a rezolva
extragerea şi citirea biletului elevii frontal bilete cu sarcinile
OPM interpretează cântecele. La refren se cântecele
6 poate bate din palme, se însoţesc cu învăţate
mişcări ale corpului, cu jucării
muzicale. evaluare
• Se intonează astfel întreg repertoriul orală
în colectiv.

Captarea • Copii, fiţi atenţi pentru că am să vă • Ascultă şi răspund. conversaţia observaţia


atenţiei spun o ghicitoare: sistematică
5’ “Toarce lelea-ncetişor, • Pisica
Fără furcă şi fuior!” planşă cu evaluare
În momentul în care copiii vor frontal animalele orală
OA5 răspunde corect, voi prezenta o planşă domestice
OPM cu animalele domestice, cerându-i exerciţiul
7 unui copil să vină să arate animalul individual
ghicit. Aanexa 2 capacitatea
Le voi spune şi alte ghicitori: Anexa 3 de a rezolva
“Când e frig, stă covrig, • Căţelul sarcinile, de
Iar când vede un motan a recunoaşte
Sare ca un năzdrăvan.” planşă cu animalele şi
“El aleargă ca şi gândul ghicitori a răspunde
Coama-i flutură ca vântul • Calul la ghicitori
E de mare ajutor jetoane cu
În ogradă şi ogor. animale
„Bucălaia de la stână • Oaia
Ne dă miel, lapte şi lână!”
„Toată ziua stă pe lac • Raţa
Şi ne cere mereu ... mac!”
„Jupâneasa durdulie
Cu rochiţa cenuşie, • Gâsca
Lucrată din pene lucii,
Caută pe lac papucii!”
„Ia să-mi spuneţi cine oare
Chiar de nu e vrăjitoare • Vaca
Fără mare greutate
Iarba o preface-n lapte.”

Anunţarea • „Copii, să ştiţi că noi, astăzi, vom conversaţia frontal planşă cu observarea
temei şi a învăţa un cântec cu aceste animale şi animalele sistematică
obiectivelor păsări! Titlul cântecul este „Graiul explicaţia din cântec
operaţionale animalelor”.
2’ • Ascultaţi-mă cu atenţie!”

Însuşirea • Intonez model cântecul Anexa 4. • Ascultă cântecul conversaţia frontal videopro- observarea
cunoştinţelor „Graiul animalelor”. explicaţia iector sistematică
15’ OC4 calculator
CD
material
Va-ca zi-ce mu mu mu mu mu mu exerciţiul PP evaluare
Ca-lul fa-ce i ha – ha, i ha - ha orală
Oa-ia zi-ce be-he-he be-he-he
Ca-pra fa-ce me-he-hea me-he-hea audiţia planşă cu
Por-cul zi-ce guic guic guic guic cântecul
Ra-ţa fa-ce mac mac mac mac

Când îşi chea-mă vi-ţe-lu’mu mu


OA5 Prin li-vezi bu-nă-i iar-ba i ha-ha
Tun-su-m-au de lâ-na mea be he
Ce fru-moa-să-i ia-da mea me he
OPM N-am mân-ca-re nici un pic guic
6 Bine-i-a-nota pe lac mac mac mac evaluare
- ...despre vaca, individual orală
- Despre cine este vorba în cântec? capra, oaia, calul, exerciţiul planşă cu
porcul etc. animalele
- Ştiţi cum se numesc toate acestea? - Se numesc animale din cântec
domestice.
• Activitate transdisciplinară • Execută cerinţa.
OA5 Îi pun pe copii să spună cu toţii, în frontal
cor, cum fac animalele amintite în conversaţia
cântec. - Copiii repetă în cor.
- Cânt încă o dată cântecul în jocul
întregime. - Cântă cu toţii. didactic
- Repet de 2-3 ori cuvintele de la
prima strofă împreună cu copiii. - Cântă pe rând.
- Cânt de 3-4 ori prima strofă cu toată - Cântă individual exerciţiul pe grupe
clasa. - Cântă la indicaţia (rând) evaluare
învăţătorului. În perechi orală
- Cânt cu fiecare rând separat. - Cântă în cor, pe Individual
OC4 • Solicit doi copii să intoneze prima grupe şi individual.
strofă, apoi unul singur. frontal
• Procedez în mod asemănător şi conversaţia în cor, pe
pentru restul strofelor. Repet în grupe,
întregime cântecul cu toată clasa, apoi individual
pe grupe şi individual.
Obţinerea - Toate sunetele sunt la fel de lungi? • Nu. conversaţia evaluare
performanţei OC2 - Dar cum sunt? • Unele sunt lungi, frontal orală
5’ altele sunt scurte. demonstrţia
- Să cântăm numai sunetele lungi! • Copiii intonează
împreună cu exerciţiul
- Iar acum sunetele scurte! învăţătorul.
OC3 • Cântă pe rol observarea
- Acum o să ne jucăm un joc! Veţi • Fiecare copil va individual sistematică
extrage câte o imagine cu animalele cânta rolul în funcţie Imagini cu
din cântec şi veţi reprezenta fiecare de imaginea extrasă, jocul animale
animal din cântec Anexa 5. accentuând sunetele
lungi (cântându-le
mai tare).
Evaluarea • Cum se numeşte cântecul învăţat • Participă la conversaţia frontal CD evaluare
performanţei azi? evaluare calculator orală
şi asigurarea • Pun cântecul „Graiul Animalelor” şi • Elevii răspund la
retenţiei şi a OC4 le cer elevilor să cânte cu toţii. întrebarea (Graiul
transferului • Voi scoate în faţa clasei doi – trei animalelor) exerciţiul individual
10’ elevi pentru a cânta individual. explicaţia
• Activitate interdisciplinară • Desenează exerciţiul foaie şi
• Desenează strofa (animalul) care ţi-a animalul îndrăgit din creioane evaluare
plăcut din cântec şi lipeşte pe trenul cântec şi lipesc pe colorate practică
muzicii Anexa 6. tren
Concluzii şî • Apreciez capacitatea copiilor de a • Ascultă şi reţin explicaţia frontal evaluare
aprecieri recunoaşte sunetele lungi şi scurte, aprecierile orală
1’ modul în care au interpretat cântecul şi
acord recompense şi le cer copiilor să
mai cânte cântecul şi acasă.
Anexa 1
Exerciţii de respiraţie
Mirositul florilor / Zboară fulgul / Stinge lumânarea
Poezie pentru poziţia corectă
,,Spatele de scaun rezemăm
Pieptul înainte îndreptăm
Trandafirul roşu cu drag mirosim
Şi rostim: - Ce frumos miroase floarea!
(inspirăm – tragem aer în piept - expirăm – dăm aerul afară)

,,Balonul mare acum îl umplem


Deci cu toţii aer în el să suflăm!”

Exerciţiile de dicţie se vor face la început pe formule vorbite, rar şi apoi din ce în ce mai
repede.
Ex.1:
Trenul pleacă de la gară
Şi străbate-ntreaga ţară.
Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu
Tu,tu,tu,tu,tu,,tu,tu”.
(se încearcă o rostire clară, corectă şi cât mai repede)
Ex.2:
Toba bate: bum, bum ,bum
Hai copii cu toţi la drum!
Ex. 3:
,,Într-un lift pe covoraş
Un pui mic de iepuraş
Plânge că n-are curaj
Să se urce la etaj.”
Anexa 1

a a a a a a a a a a a a a a ……..

ma ma
ma ma ma ma maaaaaaa

ta ta
ta ta ta ta taaaaaaa

ra ra
ra ra ra ra raaaaaaa

o e
o o e e
o o oooooooo e e eeeeeeeee

Mi....mi...mi....mi....mi Li …la….li…..la…..li
Di.....da....di....da....di Ma ...mo…me…mi….mu
La ....li....la....li.....la Na…no….ne….ni….nu
Mi …ma…mi…ma…mi Ra…ro…re…..ri…..ru
Na….ni…..na….ni...na Da…do….de…..di….du
Anexa 2
Anexa 3

Ghicitori

“Toarce lelea-ncetişor,
Fără furcă şi fuior!”
Pisica

“Când e frig, stă covrig,


Iar când vede un motan
Sare ca un năzdrăvan.”
Căţelul

“El aleargă ca şi gândul


Coama-i flutură ca vântul
E de mare ajutor
În ogradă şi ogor.
Calul

„Bucălaia de la stână
Ne dă miel, lapte şi lână!”
Oaia

„Toată ziua stă pe lac


Şi ne cere mereu ... mac!”
Raţa

„Jupâneasa durdulie
Cu rochiţa cenuşie,
Lucrată din pene lucii,
Caută pe lac papucii!”
Gâsca

Ia să-mi spuneţi cine oare


Chiar de nu e vrăjitoare
Fără mare greutate
Iarba o preface-n lapte.
Vaca
Anexa 5
Anexa 4
„GRAIUL ANIMALELOR”

Va - ca zi - ce mu mu mu mu mu mu
Ca - lul fa - ce i ha - ha i ha - ha
Oa - ia zi - ce be - he - he be - he - he
Ca - pra fa - ce me - he - hea me - he - hea
Por - cul zi - ce guic guic guic guic guic guic
Ra – ţa fa - ce mac mac mac mac mac mac

Când îşi chea - mă vi - ţe - lu’ mu mu mu mu mu


Prin li - vezi bu - nă-i iar - ba i ha ha i ha
Tun - su - m-au de lâ - na mea be - he - he be - he
Ce fru - moa - să-i ia - da mea me -he - hea me - he
N-am mân - ca - re nici un pic guic guic guic guic guic
Bi - ne-i a- no - ta pe lac… mac mac mac mac mac
Anexa 6