Sunteți pe pagina 1din 11

UNIVERSITATEA “ANDREI ŞAGUNA” DIN CONSTANŢA

FACULTATEA DE : ŞTIINŢE ECONOMICE

Specializarea: MANAGEMENT

REFERAT LA DISCIPLINA AUDIT INTERN

Titular disciplină,
Conf. Univ. Dr. Gabriela Munteanu

Student,
Nicu Iulian Cazan

CONSTANŢA
2017
1
UNIVERSITATEA “ANDREI ŞAGUNA” DIN CONSTANŢA

FACULTATEA DE : ŞTIINŢE ECONOMICE

Specializarea: MANAGEMENT

NORME GENERALE PRIVIND EXERCITAREA


ACTIVITĂȚII DE AUDIT PUBLIC INTERN
PLAN MULTIANUAL DE AUDIT – MINISTERUL
TRANSPORTURILOR

Titular disciplină,
Conf. Univ. Dr. Gabriela Munteanu

Student,
Nicu Iulian Cazan

CONSTANŢA
2017
2
Cuprins

Capitolul 1. Norme metodologice specifice privind exercitarea activității de audit public


intern – Ministerul Transporturilor.........................................................................................4
1.1. Informații generale...................................................................................................4
1.2. Serviciul Audit Intern...............................................................................................6
Capitolul 2. Plan multianual de audit – Ministerul Transporturilor......................................8

3
1. NORME METODOLOGICE SPECIFICE
PRIVIND EXERCITAREA ACTIVITĂȚII DE
AUDIT PUBLIC INTERN – MINISTERUL
TRANSPORTURILOR

1.1. INFORMAȚII GENERALE

Ministerul Transporturilor este organizat și funcționează potrivit


dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr.21/2015.
Ministerul Transporturilor este subordonat și răspunde în conformitate cu
legea, de întreaga sa activitate, în fața Guvernului României.
Ministerul Transporturilor stabilește politica în domeniul transporturilor la
nivel național, elaborează strategia și reglementările specifice de dezvoltare și de
armonizare a activităților de transport în cadrul politicii generale a Guvernului și
îndeplinește rolul de autoritate de stat în domeniul transporturilor și al
infrastructurii de transport.
Ministerul Transporturilor reprezintă autoritatea de stat în domeniul
transporturilor și al infrastructurii de transport, are personalitate juridică și este
finanțat integral de la bugetul de stat.
Ministerul Transporturilor este autoritatea publică centrală responsabilă cu
elaborarea, reglementarea și implementarea politicilor de transport în cadrul UE.
Structura de organizare a Ministerului Transporturilor este prevăzută în
Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.21/2015 privind organizarea și funcționarea
Ministerului Transporturilor.

4
În cadrul structurii organizatorice a Ministerului Transporturilor, prin ordin
al ministrului se organizează servicii, birouri, compartimente, colective temporare,
precum și cabinetul ministrului și cabinetele secretarilor de stat, în condițiile legii.
Personalul Ministerului Transporturilor este compus din funcționari publici
și din personal angajat cu contract individual de muncă.
Conducerea Ministerului Transporturilor este asigurată de către ministrul
transporturilor.
Pe lângă ministrul transporturilor funcționează, ca organ consultativ,
Colegiul ministerului, a cărui componență și competențe se stabilesc prin ordin al
ministrului.
Ministrul Transporturilor conduce întreaga activitate a aparatului propriu al
ministerului, exercită întreaga autoritate asupra unităților aflate în subordinea și
sub autoritatea ministerului și îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, cu
alte autorități publice și organizații, precum și cu persoane juridice și fizice din
țară și din străinătate.
Ministrul transporturilor este ordonator principal pentru creditele bugetare
aprobate anual prin Legea bugetului de stat și își exercită această calitate în
conformitate cu prevederile Legii finanțelor publice.
Potrivit organigramei aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.21/2015, cu
modificările și completările ulterioare, compartimentele din structura de
organizare a ministerului sunt următoarele:
 Cabinetul ministrului
 Secretari de stat
 Sub-secretarul de stat
 Secretarul general
 Secretari generali adjuncți
 Corpul de Control
 Serviciul Audit

5
 Serviciul Probleme Speciale
 Serviciul Situații de Urgență
 Serviciul Relația cu Parlamentul
 Serviciul Resurse Umane
 Serviciul Medical
 Secretariatul Național TRACECA
 Direcția Comunicare, Relația cu Sindicatele, Patronatele și Organizațiile
Neguvernamentale
 Direcția Juridică
 Direcția Afaceri Europene și Relații Internaționale
 Direcția Generală Management și Strategie
 Direcția Transport Rutier
 Direcția Transport Feroviar
 Direcția Transport Naval
 Direcția Transport Aerian
 Direcția Investiții, Infrastructură și Reglementări Tehnice
 Direcția Economică
 Direcția Achiziții Publice, Administrarea Domeniului Public și
Administrativ.

1.2. SERVICIUL AUDIT INTERN

Serviciul Audit Intern este structura funcțională aflată în directa subordine


a ministrului transporturilor, ale cărei Organigramă, Stat de funcții și Regulament
de Organizare și Funcționare sunt constituite în temeiul prevederilor Legii
nr.672/2002 privind auditul public intern, republicată, ale H.G. nr.1086/2013

6
pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public
intern, ale O.M.F.P. nr.252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a
auditorului intern, precum și ale Normelor profesionale ale auditului intern
elaborate de Institutul Auditorilor Interni.
Auditul intern este o activitate funcțional independent și obiectivă, de
asigurare și consiliere, concepută să adauge valoare și să îmbunătățească
activitățile Ministerului Transporturilor. Ajută Ministerul Transporturilor să își
îndeplinească obiectivele, printr-o abordare sistematică și metodică, evaluează și
îmbunătățește eficiența și eficacitatea managementului riscului, controlului și
proceselor de guvernanță.
Obiectivul general al auditului intern în cadrul Ministerului
Transporturilor îl reprezintă îmbunătățirea managementului acestuia și poate fi
atins, prin:
a) activități de asigurare
b) activități de consiliere.
Conducerea Serviciului Audit Intern este asigurată de șeful serviciului, iar
în lipsa acestuia de un auditor superior din cadrul unuia dintre compartimentele
funcționale ale serviciului, în limita mandatului dat de șeful serviciului și potrivit
prevederilor din fișele de post.
Structura organizatorică este formată din două compartimente –
Compartimentul asigurare și consiliere și Compartimentul metodologie și
evaluare.
Principalele relații ierarhice sunt:
- subordonare față de ministrul transporturilor
- subordonare a personalului Compartimentului asigurare și consiliere față de
șeful serviciului
- subordonare a personalului Compartimentului metodologie și evaluare față
de șeful serviciului.
Principalele relații funcționale sunt:
7
o supunerea spre analiză și aprobarea ministrului transporturilor a Planului
multianual de audit intern însoțit de Referatul de justificare a modului în care au
fost selectate misiunile pentru a fi incluse în plan
o supunerea spre analiză și aprobarea ministrului transporturilor a Planului
anual de audit intern însoțit de Referatul de justificare a modului în care au fost
selectate misiunile pentru a fi incluse în plan, în vederea aprobării.

2. PLAN MULTIANUAL DE AUDIT – MINISTERUL


TRANSPORTURILOR

a. Structura planului multianual


În cadrul Ministerul Transporturilor, elementele componente ale planului
multianual respectă structura standard conform legislației, cu respectarea
periodicității auditării activităților de cel puțin o dată la 3 ani
b. tipul și natura misiunilor planificate
În cadrul Ministerul Transporturilor, au fost cuprinse în planul multianual
misiuni de regularizare, respectându-se periodicitatea în auditare de 3 ani
c. fundamentarea misiunilor incluse în planul multianual
În cadrul Ministerului Transporturilor, planul multianual s-a fundamentat în
baza analizei riscului avându-se în vedere riscurile de natură organizatorică,
operațională, financiară sau generate de schimbări legislative.

8
Nr. Indicatori de performanță și ținte propuse Realizat
Obiective specifice
crt. pentru anul 2017 în 2017
1. Asigurarea pe tot  Număr de misiuni de audit intern selectate
parcursul anului 2017, a pentru a fi introduse în planul anual de audit 100%
ministrului – prin intern pe baza analizei riscurilor ce pot afecta
efectuarea misiunilor activităţile desfășurate vs. număr de misiuni
de audit intern de audit intern introduse efectiv în planul
planificate sau ad-hoc – anual (după negocierea cu ministrul
că sistemele de transporturilor); ținta propusă în 2017 a fost
conducere și de control 100%.
existente la nivelul  Număr de misiuni de audit intern realizate
Ministerului vs. număr de misiuni de audit intern
Transporturilor, planificate; ținta propusă în 2017 a fost 100%.
aferente activităților a
căror finanțare este
 Gradul de realizare a obiectivelor stabilite
pentru misiunile de audit intern (în Planul 100%
susținută atât din
anual de audit intern); ținta propusă în 2017 a
fonduri interne, cât și
fost 100%.
din fonduri externe,
funcționează în condiții  Număr de Rapoarte de audit intern avizate
de eficacitate, eficiență de ministrul transporturilor vs. număr de
100%
și economicitate; Rapoarte de audit intern elaborate de
auditorii interni; ținta propusă în 2017 a fost
100%.
 Număr de recomandări avizate de ministrul
transporturilor vs. număr de recomandări 71,40%
formulate de auditorii interni în rapoartele de
audit intern; ținta propusă în 2017 a fost
100%.
 Număr de recomandări acceptate de
reprezentanţii structurilor auditate vs. număr
de recomandări formulate în rapoartele de 100%
audit intern şi avizate de ministrul
transporturilor; ținta propusă în 2017 a fost
100%.

100%

2. Consilierea ministrului,  Gradul de realizare a obiectivelor stabiliteNu a fost


pe baza solicitărilor pentru misiunile de consiliere; ținta propusă cazul
acestuia apărute în în 2017 a fost 100%, dacă vor fi efectuate
anul 2017, în scopul misiuni de consiliere.
îmbunătățirii  Număr de Rapoarte de consiliere avizate
funcționării sistemelor de ministrul transporturilor vs. număr de
de conducere și control Nu a fost
Rapoarte de consiliere elaborate de auditorii
existente la nivelul cazul
interni; ținta propusă în 2017 a fost 100%,
Ministerului dacă vor fi efectuate misiuni de consiliere.
Transporturilor;
 Număr de propuneri de soluţii avizate de
ministrul transporturilor vs. număr de
propuneri de soluţii formulate în rapoartele Nu a fost
de consiliere; ținta propusă în 2017 a fost cazul
100%, dacă vor fi efectuate misiuni de

9
consiliere.
 Numărul misiunilor de consiliere
formalizate sau neformalizate privind
importanţa, rolul şi beneficiile existenţei
unei structuri de audit intern la nivelul Nu a fost
oricărei entităţi publice vs. număr de misiuni cazul
de consiliere care s-au soldat cu
implementarea propunerilor de soluţii; ținta
propusă în 2017 a fost 100%, dacă vor fi
efectuate misiuni de consiliere.
3. Evaluarea în anul 2017  Gradul de implementare și dezvoltare
a gradului de a sistemului de control intern managerial 50%
implementare și (urmare a desfășurării misiunilor de audit
dezvoltare a sistemului intern la nivelul structurilor organizatorice din
de control intern cadrul Ministerului Transporturilor sau la
managerial la nivelul nivelul întregului minister); ținta propusă în
Ministerului 2017 a fost 30%.
Transporturilor și a  Gradul de implementare și dezvoltare
structurilor a sistemului de control intern managerial
organizatorice din (urmare acțiunilor de consiliere realizate de
cadrul acestuia; Nu a fost
către auditorii interni); ținta propusă în 2017
cazul
a fost 30%, dacă vor fi efectuate misiuni de
consiliere.
4. Raportarea anuală a  Gradul de realizare a Raportului anual
rezultatelor activității privind activitatea de audit intern 100%
de audit intern; desfășurată la nivelul Ministerului
Transporturilor, respectând cerințele
solicitate de organul ierarhic superior; ținta
propusă în 2017 a fost 100%.

5. Evaluarea în anul 2017  Număr de unităţi din subordinea/sub


a modului de autoritatea Ministerului Transporturilor 10%
organizare, funcționare pentru care s-au realizat misiuni de evaluare
și realizare a (a activităţii de audit intern) o dată la cinci
performanțelor ani vs. număr total de unităţi din
activității de audit subordinea/sub autoritatea Ministerului
intern desfășurate de Transporturilor care au organizată structură
către structurile de funcţională de audit intern; ținta propusă în
audit intern de la 2017 a fost 10%.
nivelul unităților din  Gradul de încadrare în termenele legale
subordinea și sub de acordare a avizelor pentru numirea/
autoritatea Ministerului destituirea şefului structurii de audit intern
Transporturilor; organizată la nivelul unităţilor din 100%
subordinea/sub autoritatea Ministerului
Transporturilor; ținta propusă în 2017 a fost
100%.

6. Asigurarea îndrumării  Durata pregătirii şi perfecţionării


metodologice și a profesionale a auditorilor interni pe parcursul 43,80%
pregătirii profesionale, unui an vs. durata prevăzută în actele
la nivelul anului 2017, a normative în vigoare pentru pregătirea şi
tuturor auditorilor perfecţionarea profesională a auditorilor
10
interni din cadrul interni (aferentă unui an); ținta propusă în
Ministerului 2017 a fost 50%.
Transporturilor și de la  Număr de auditori interni din sistemul
nivelul unităților din public al transporturilor care participă la
subordinea și sub cursuri de pregătire profesională organizate
autoritatea acestuia. de specialiştii Serviciului Audit vs. număr total 53,50%
de auditori interni din domeniul
transporturilor; ținta propusă în 2017 a fost
50%.

11