Sunteți pe pagina 1din 10

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI

Consiliul de Administraţie

CALENDARUL STUDENTULUI
octombrie 2018 – septembrie 2019

OCTOMBRIE 2018
Ziua / termen /
Acțiunea perioada de
realizare
Deschiderea anului universitar 2018-2019 01.10
Depunerea cererilor de cazare pentru etapa de redistribuire a locurilor de cămin rămase
01.10 – 05.10
disponibile la Serviciul Cazare Studenți
Depunerea, la Biroul Burse și alte drepturi financiare ale studenților, a dosarelor de
candidatură ale studenților care doresc să se implice în activități în interesul Academiei de
01 – 12.10
Studii Economice din București, în baza unor contracte de acordare de bursă din venituri
proprii, respectiv contracte de tip voluntariat
Depunerea, la Biroul Burse și alte drepturi financiare ale studenților, a dosarelor de
candidatură ale studenților, reprezentând cazuri sociale, care doresc să desfășoare
01 – 12.10
activități în cadrul universității și să primească burse semestriale din venituri proprii ale
ASE București care să le permită plata taxei de școlarizare
Plata taxei de școlarizare aferentă semestrului I, pentru studiile universitare de licență,
01.10 – 19.10
masterat și doctorat
Analiza și prelucrarea cererilor de cazare pentru etapa de redistribuire a locurilor de cămin
06 – 14.10
rămase disponibile
Afișarea listelor cu studenții beneficiari ai locurilor de cazare în etapa de redistribuire a
14.10
locurilor de cămin rămase disponibile
Depunerea eventualelor contestații cu privire la repartizarea locurilor de cazare în etapa de
15 – 17.10
redistribuire a locurilor de cămin rămase disponibile
Depunerea, la secretariatele facultăților, a dosarelor de candidatură pentru obținerea
burselor de performanță (cu excepția celor pentru rezultate deosebite la învățătură și a 15 – 19.10
celor pentru implicarea în activități extracurriculare în cadrul ASE București)
Depunerea, la Biroul Burse și alte drepturi financiare ale studenților, a dosarelor de
15 – 19.10
candidatură pentru obținerea burselor de excelență acordate din fonduri proprii ale ASE
Depunerea dosarelor pentru obținerea bursei de ajutor social ocazional pentru 15 – 19.10
îmbrăcăminte și încălțăminte, pentru semestrul I al anului universitar 2018 – 2019 22 – 26.10
Eliberarea legitimațiilor și a contractelor de cămin pentru noii beneficiari ai locurilor de 16 – 19.10 și
cazare repartizate în etapa de redistribuiri 22.10
Cazarea în cămin a noilor beneficiari ai locurilor de cazare repartizate în etapa de 16 – 19.10 și
redistribuire 22.10
Afișarea, pe site-ul Serviciului Cazare Studenți (www.cazare.ase.ro), a rezultatelor la
19.10
contestațiile privind repartizarea locurilor de cazare în etapa de redistribuire
Afișarea graficului desfășurării evaluărilor comisiilor de evaluare 22.10
Afișarea, la avizierele facultăților, a rezultatelor concursurilor de obținere a burselor de
performanță (cu excepția celor pentru rezultate deosebite la învățătură și a celor pentru 24.10
implicarea în activități extracurriculare în cadrul ASE București)
Afișarea, pe site-ul Direcției Sociale, a rezultatelor concursului pentru obținerea burselor
24.10
de excelență acordate din fonduri proprii ale ASE
Depunerea, la secretariatele facultăților, a contestațiilor privind acordarea burselor de
performanță (cu excepția celor pentru rezultate deosebite la învățătură și a celor pentru 24 – 25.10
implicarea în activități extracurriculare în cadrul ASE București)
Depunerea, la compartimentul responsabil din cadrul Direcției Sociale, a contestațiilor
24 – 25.10
privind acordarea burselor de excelență
Afișarea, la avizierele facultăților, a rezultatelor finale ale concursului pentru obținerea
burselor de performanță (cu excepția celor pentru rezultate deosebite la învățătură și a 26.10
celor pentru implicarea în activități extracurriculare în cadrul ASE București)
Afișarea, pe site-ul Direcției Sociale, a rezultatelor finale ale concursului pentru obținerea
26.10
burselor de excelență, acordate din fonduri proprii ale ASE
Afișarea, la avizierele facultăților, a listelor cu studenții beneficiari ai burselor sociale, de
merit și de performanță pentru rezultate deosebite la învățătură și a celor pentru implicarea 26.10
în activități extracurriculare în cadrul ASE București
Depunerea, la secretariatul facultății, a contestațiilor privind acordarea burselor sociale, de
merit și de performanță pentru rezultate deosebite la învățătură și a celor pentru implicarea 26 – 30.10
în activități extracurriculare în cadrul ASE București
Finalizarea perioadei de depunere, la secretariatul facultății, a cererilor pentru alegerea
temei de licență care va fi susținută în anul universitar 2018 – 2019 și stabilirea 31.10
conducătorului științific
Afișarea listelor finale cu studenții beneficiari ai burselor sociale, de merit, de performanță
pentru rezultate deosebite la învățătură și a celor pentru implicarea în activități 31.10
extracurriculare în cadrul ASE București, afișarea răspunsurilor la contestații

NOIEMBRIE 2018
Ziua / termen /
Acțiunea perioada de
realizare
Sesiune de informare Erasmus+ 08.11
Finalizarea perioadei de depunere, la secretariatul facultății, a cererilor pentru alegerea
temei de disertație care va fi susținută în anul universitar 2018 – 2019 și stabilirea 29.11
conducătorului științific
Sfântul Andrei (zi liberă) 30.11

DECEMBRIE 2018
Ziua / termen /
Acțiunea perioada de
realizare
22.12.2018 –
Vacanța de iarnă
06.01.2019

IANUARIE 2019
Ziua / termen /
Acțiunea perioada de
realizare
Prima zi de activități didactice după vacanța de iarnă 07.01
Evaluarea cadrelor didactice de către studenți 07 – 20.01
Susținerea probelor de verificare și afișarea rezultatelor 07 – 18.01
Sesiunea de evaluare la studiile universitare de licență organizate la formele de învățământ
21.01 – 10.02
cu frecvență, cu frecvență redusă și la distanță și la studiile universitare de masterat
Ziua Unirii Principatelor Române (zi liberă) 24.01

FEBRUARIE 2019
Ziua / termen /
Acțiunea perioada de
realizare
Afișarea ofertei de mobilități Erasmus și asimilate pentru anul universitar 2019 – 2020 01.02
Afișarea orarului pentru semestrul al II-lea, pentru anul universitar 2018 – 2019 11 – 15.02
Vacanță după semestrul I 11 – 17.02
Depunerea dosarelor de candidatură pentru mobilități Erasmus și asimilate pentru anul
11 – 22.02
universitar 2019 – 2020
11 – 15.02
Depunerea dosarelor pentru obținerea burselor sociale, de către studenții din anul I, studii
(până la ora
universitare de licență
13:00)
11 – 22.02
Depunerea dosarelor pentru obținerea burselor sociale, de către studenții din anii II și III,
(până la ora
studii universitare de licență, și anii I și II, studii universitare de masterat
13:00)
Prima zi a semestrului al II-lea pentru studiile universitare de licență organizate la forma
de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă și pentru studiile universitare de 18.02
masterat
Afișarea listelor conținând situația locurilor ocupate la buget și la taxă, în semestrul al II-
18.02
lea, de către studenții înmatriculați în anul I de studii, forma de învățământ cu frecvență
Depunerea cererilor și dosarelor de implicare în activități în interesul ASE București în
18 – 22.02
vederea încheierii de contracte de acordare bursă din venituri proprii (scutire de la plata
(până la ora
taxei de școlarizare/bursă specială) sau contracte de tip voluntariat, după caz, pentru
13:00)
locurile disponibile
Depunerea, la secretariatele facultăților, a dosarelor de candidatură pentru obținerea 18.02 – 22.02
burselor de performanță disponibilizate (altele decât cele pentru rezultate deosebite la (până la ora
învățătură și cele pentru implicarea în activități extracurriculare în cadrul ASE București) 13:00)
Plata taxei de școlarizare aferentă semestrului al II-lea, la studiile universitare de licență,
18.02 – 08.03
masterat și doctorat
Aprobarea listei studenților din anii I-III, studii universitare de licență, cu frecvență, de la
EAM, care beneficiază de reducerea cu 400 de lei a taxei de școlarizare pentru semestrul 20.02
al II-lea
Prima zi a semestrului al II-lea pentru studiile universitare de licență organizate la forma
22.02
de învățământ la distanță
Afișarea, la avizierele facultăților, a rezultatelor concursului privind acordarea burselor de
performanță disponibilizate (altele decât cele pentru rezultate deosebite la învățătură și 26.02
cele pentru implicarea în activități extracurriculare în cadrul ASE București)
Depunerea, la secretariatele facultăților, a contestațiilor privind acordarea burselor de
27 – 28.02 și
performanță disponibilizate altele decât cele pentru rezultate deosebite la învățătură și cele
01.03
pentru implicarea în activități extracurriculare în cadrul ASE București)
(până la ora
13:00)

MARTIE 2019
Ziua / termen /
Acțiunea perioada de
realizare
Afișarea listelor nominale cu candidații Erasmus înscriși (rezultate academice) și a
01.03
repartiției pe săli de concurs pentru testul de competență lingvistică
Susținerea testului de competență lingvistică Erasmus 04.03
Afișarea la avizierele facultăților a rezultatelor finale ale concursului privind acordarea
burselor de performanță disponibilizate (altele decât cele pentru rezultate deosebite la 04.03
învățătură și cele pentru implicarea în activități extracurriculare în cadrul ASE București)
Depunerea dosarelor pentru obținerea bursei de ajutor social ocazional pentru 04 – 08.03
îmbrăcăminte și încălțăminte 11 – 15.03
Completarea cererilor, în variantă electronică pe www.cazare.ase.ro, de către studenții
04.03 – 22.03
anilor I și II de la studiile universitare de licență și doctorat și anul I de la studiile
(până la ora
universitare de masterat care doresc cazare în căminele ASE în anul universitar 2019 –
13:00)
2020
Depunerea cererilor de cazare pentru studenții străini din actualii ani I-II de la programele
04.03 – 22.03
de licență și doctorat, respectiv anul I de la programele de masterat la Biroul Cooperare
(până la ora
Internațională și Studenți Străin din cadrul Direcției Relații Internaționale a ASE
13:00)
București
Depunerea la Serviciul Cazare Studenți a situațiilor școlare, de către studenții care au
04 – 27.03
beneficiat de burse Erasmus în primul semestru al anului universitar 2018 – 2019
Depunerea la Serviciul Cazare Studenți a cererilor de cazare ale studenților care provin
din aceeași familie (frați sau surori), pentru actualii ani I și II de la programele de licență 07 – 27.03
și doctorat și anul I de la programele de masterat
Publicarea programării examenelor și a comisiilor de evaluare pentru semestrul al II-lea 11.03
Afișarea rezultatelor la testul de competență lingvistică Erasmus și a repartiției pe comisii
08.03
a candidaților pentru interviul de selecție

Afișarea la avizierele facultăților a listelor cu studenții beneficiari ai burselor sociale, de


merit, de performanță pentru rezultate deosebite la învățătură, de performanță pentru 12.03
implicarea în activități extracurriculare în cadrul ASE București
Contestații privind acordarea burselor sociale, de merit, de performanță pentru rezultate 13.03 - 15.03
deosebite la învățătură, de performanță pentru implicarea în activități extracurriculare în (până la ora
cadrul ASE București 13:00)
Interviuri de selecție Erasmus 13 – 20.03
Afișarea răspunsurilor la contestații și afișarea listelor finale cu studenții beneficiari ai
burselor sociale, de merit, de performanță pentru rezultate deosebite la învățătură, de 18.03
performanță pentru implicarea în activități extracurriculare în cadrul ASE București
Înaintarea listelor cu beneficiarii burselor de performanță (altele decât cele pentru
rezultate deosebite la învățătură și cele pentru implicarea în activități extracurriculare în 18.03
cadrul ASE București) către prorectorul de resort
Înscrierea lucrărilor pentru Sesiunea științifică studențească (la departamente) 18.03 – 01.04
Afișarea mediilor de concurs pentru mobilități Erasmus și asimilate pentru anul
22.03
universitar 2019 – 2020
Afișarea temelor pentru lucrările de licență și disertație care vor fi susținute în anul
universitar 2019 – 2020 și a capacității maxime de coordonare pentru fiecare cadru 25.03 – 05.04
didactic
Afișarea listelor cu studenții din anul I și II de la studiile universitare de licență și doctorat
și anul I de la studiile universitare de masterat care și-au încărcat electronic cererea de 25.03
cazare pentru anul universitar 2019 – 2020
Afișarea rezultatelor selecției pentru mobilități Erasmus și asimilate pentru anul
25.03
universitar 2019 – 2020
Depunerea cererilor în format fizic la Serviciul Cazare Studenți, în intervalul orar 10:00 –
16:00, de către studenții care nu se regăsesc pe lista celor care au depus cerere de cazare în
25 – 27.03
format electronic sau doresc modificarea opțiunilor din cererea de cazare în format
electronic
Afișarea eventualelor locuri rămase disponibile în urma primei etape a selecției pentru
29.03
mobilități Erasmus și asimilate în anul universitar 2019 – 2020

APRILIE 2019
Ziua / termen /
Acțiunea perioada de
realizare
Prelucrarea cererilor electronice de cazare ale studenților din anii I și II de la studiile
universitare de licență și doctorat și anul I de la studiile universitare de masterat, care 01 – 12.04
doresc cazare în căminele ASE în anul universitar 2019 – 2020
Transmiterea programului secțiunilor Sesiunii științifice studențești de la departamente la
02 – 03.04
Direcția Managementul Cercetării și Inovării
Etapa de redistribuire a eventualelor locuri pentru mobilități Erasmus rămase disponibile 03 – 04.04
Aprobarea și afișarea numărului și cuantumului premiilor Sesiunii științifice studențești 04 – 10.04
Sărbătorirea zilei ASE –106 ani 05.04
Afișarea rezultatelor finale ale selecției pentru mobilități Erasmus și asimilate pentru anul
05.04
universitar 2019 – 2020
Întâlnire între studenți și conducătorii științifici în vederea alegerii temei lucrării de
11.04 – 31.10
finalizare a studiilor universitare de licență, pentru anul universitar 2019 – 2020
Întâlnire între studenți și conducătorii științifici în vederea alegerii temei lucrării de
11.04 – 29.11
finalizare a studiilor universitare de masterat, pentru anul universitar 2019 – 2020
Desfășurarea lucrărilor Sesiunii științifice studențești 11 – 12.04
Afișarea rezultatelor repartizării în cămine ale studenților din anii I și II de la studiile
universitare de licență și doctorat și anul I de la studiile universitare de masterat, care au 13.04
solicitat cazare în căminele ASE în anul universitar 2019 – 2020
Primirea eventualelor contestații cu privire la repartizarea locurilor de cămin destinate
studenților din anii I și II de la studiile universitare de licență și doctorat și anul I de la 15 – 17.04
studiile universitare de masterat în anul universitar 2019 – 2020
Afișarea răspunsurilor la contestațiile cu privire la repartizarea locurilor de cămin
destinate studenților din anii I și II de la studiile universitare de licență și doctorat și anul I 18.04
de la studiile universitare de masterat pentru anul universitar 2019 – 2020
Alegerea disciplinelor opționale și facultative în cadrul studiilor universitare de licență,
22.04 – 24.05
pentru anul universitar 2019 – 2020
Vacanța de Paște 22.04 – 26.04
Activitate didactică, științifică, de practică și evaluare a cunoștințelor pentru studenții din
29.04 – 19.06
anul al II-lea de la studiile universitare de masterat

MAI 2019
Ziua / termen /
Acțiunea perioada de
realizare
Depunerea online și în format fizic a rapoartelor de progres al cercetării, cu avizul
02 – 31.05
conducătorului științific
Săptămâna Internațională ASE 06 – 10.05
Eliberarea către studenții beneficiari din anii I și II de la studiile universitare de licență și
doctorat și anul I de la studiile universitare de masterat a legitimațiilor de cămin și a 06 – 17.05
contractelor de cazare pentru anul universitar 2019 – 2020
Completarea cererilor de cazare, în varianta electronică pe www.cazare.ase.ro, de către
13 –23.05 (ora
studenții care doresc cazare în căminele universității pe perioada vacanței de vară a anului
13:00)
universitar 2018 – 2019
Evaluarea cadrelor didactice de către studenții din anul I, II și III de la studiile universitare
20.05 – 02.06
de licență și anul I și II de la studiile universitare de masterat
Afișarea listelor cu studenții care și-au încărcat cererea electronică de cazare pentru
24.05
vacanța de vară a anului universitar 2018-2019
Depunerea cererilor în format fizic la Serviciul Cazare Studenți de către studenții care nu
se regăsesc pe lista celor care au depus cerere de cazare în format electronic sau doresc 25 – 27.05
modificarea opțiunilor din cererea de cazare în format electronic
Prelucrarea cererilor electronice de cazare ale studenților care au solicitat cazare pe
29.05 – 06.06
perioada vacanței de vară a anului universitar 2018 – 2019

IUNIE 2019
Ziua / termen /
Acțiune perioada de
realizare
Ziua internațională a copilului (zi liberă) 01.06
Sesiune de evaluare a cunoștințelor, pentru studenții din anul III de studii universitare de
03 – 14.06
licență
Sesiune de examene la studiile universitare de licență cu frecvență, cu frecvență redusă și
03 – 21.06
la distanță, anii I și II de studii și la studiile universitare de masterat, anul I
Afișarea rezultatelor repartizării în cămine ale studenților ce au solicitat cazare pe
07.06
perioada vacanței de vară a anului universitar 2018 – 2019
Primirea eventualelor contestații cu privire la repartizarea locurilor de cămin ale
studenților ce au solicitat cazare pe perioada vacanței de vară a anului universitar 2018 – 08 – 10.06
2019
Încărcarea, pe pagina web, a lucrării de disertație, în vederea acordării calificativului și a
10 – 14.06
completării declarației de originalitate (verificare antiplagiat)
Evaluarea online și orală a rapoartelor de progres al cercetării științifice, pentru studenții
10 – 21.06
doctoranzi

Afișarea răspunsurilor la contestațiile cu privire la repartizarea locurilor de cămin pentru


12.06
vacanța anului universitar 2018 – 2019
Sesiune de reprogramare a examenelor (prima sesiune), pentru studenții din anul III de
15.06 – 28.07
studii universitare de licență
Rusaliile (zi liberă) 17.06
Verificarea antiplagiat a lucrărilor de disertație și acordarea calificativului Admis/Respins,
17 – 20.06
de către conducătorii științifici pentru lucrările de disertație depuse
Eliberarea către studenții beneficiari a legitimațiilor de cămin și a contractelor de cazare
17 – 22.06
pentru vacanța anului universitar 2018 – 2018
Afișarea listei cu absolvenții care au obținut calificativul Admis/Respins pentru lucrarea
21.06
de disertație
Sesiune de reprogramare a examenelor la studii universitare de masterat anul II 24 – 26.06
Încărcarea pe pagina web, a lucrării de licență, în vederea acordării calificativului și a
24 – 28.06
completării declarației de originalitate (verificare antiplagiat)
Comisia de Cazare împreună cu Serviciul de Cazare studenți vor afișa eventualele
24 – 25.06
comasări pe camere și etaje
Înscrieri pentru susținerea examenului de disertație1, la secretariatul facultății și depunerea
lucrării de disertație, versiunea validată, la departamentul din care face parte conducătorul 27 – 28.06
științific
1
Termenul de înscriere poate fi actualizat după emiterea Ordinului de Ministru privind aprobarea Metodologiei – Cadru de organizare
și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație, în conformitate cu prevederile legale
IULIE 2019
Ziua / termen /
Acțiunea perioada de
realizare
Sesiune de reprogramare a examenelor (sesiunea a doua) pentru studenții din anul III la
01 – 05.07
studii universitare de licență
Sesiune de reprogramare a examenelor la studii universitare de licență cu frecvență, cu
frecvență redusă și la distanță, anii I și II de studii și la studii universitare de masterat, 01 – 05.07
anul I
Verificarea antiplagiat a lucrărilor de licență și acordarea calificativului Admis/Respins,
01 – 04.07
de către conducătorii științifici, pentru lucrările de licență depuse
Ocuparea locurilor în cămin de către studenții beneficiari pentru perioada vacanței de vară
01 – 03.07
a anului universitar 2018 – 2019
Depunerea cererilor în format fizic la Serviciul Cazare Studenți de către studenții care
doresc să beneficieze de un loc de cazare pe perioada vacanței de vară în urma procesului 01 – 03.07
de redistribuire a locurilor ce vor fi rămas neocupate
Susținerea examenului de disertație 02 – 04.07
Afișarea listei cu absolvenții care au obținut calificativul Admis/Respins pentru lucrarea
05.07
de licență
Prelucrarea cererilor de cazare pentru etapa de redistribuire a locurilor de cămin rămase
05 – 06.07
disponibile pentru perioada vacanței de vară
Afișarea, pe site-ul Serviciului Cazare Studenți (www.cazare.ase.ro), a listelor cu studenții
beneficiari ai locurilor de cazare în etapa de redistribuire a locurilor de cămin rămase 07.07
disponibile pentru perioada vacanței de vară
Înscrieri pentru susținerea examenului de licență2, la secretariatul facultății și depunerea
lucrării de licență, printată din platforma web, versiunea validată la departamentul din care 08 – 10.07
face parte conducătorul științific
Eliberarea legitimațiilor și a contractelor de cămin pentru noii beneficiari ai locurilor de 08.07 (începând
cazare repartizate în etapa de redistribuire pentru perioada vacanței de vară a anului cu ora 12:00) –
universitar 2018 – 2019 11.07
Cazarea în cămin a noilor beneficiari ai locurilor de cazare repartizate în etapa de
08 – 11.07
redistribuire pentru perioada vacanței de vară a anului universitar 2018 – 2019

Afișarea (clasică și electronică) a clasamentului studenților din anii I și II de la studii


universitare de licență și anul I de la studii universitare de masterat.
Afișarea listei cu studenții care au dreptul de a urma an suplimentar. 15.07
Afișarea listei cu studenții exmatriculați conform art. 36 pentru anii I și II studii
universitare de licență, respectiv art. 34, pentru anul I studii universitare de masterat .
Transmiterea în pagina personală a studentului a mesajului următor: „Trecerea de la forma
de finanțare cu taxă la cea de buget este condiționată de existența la dosar a diplomei de
bacalaureat în original pentru studenții de la studiile universitare de licență și a diplomei
de bacalaureat și de licență în original pentru studenții de la studii universitare de
masterat”.
Stabilirea și afișarea numărului de locuri disponibile pentru transferuri, reluarea studiilor,
15.07
respectiv reînmatriculare
Depunerea, la secretariatul facultății, a diplomelor de bacalaureat în original pentru
studenții anilor I și II de la studiile universitare de licență care pot schimba forma de
15 – 26.07
finanțare (taxă – buget) și a diplomelor de bacalaureat și licență pentru studenții anului I
de la studiile universitare de masterat
Reevaluare rapoarte de progres al cercetării științifice 15 – 18.07
Depunerea cererilor pentru transferuri/mobilități, reînmatriculări, înscrieri în anul III
suplimentar la studii universitare de licență și II suplimentar la studii universitare de 15 – 19.07
masterat
Completarea cererilor în format fizic privind alegerea conducătorului științific al temei
lucrării de licență, respectiv disertație, de către studenții din anul al II-lea, studii
15.07 – 01.11
universitare de licență, anul I, studii universitare de masterat, și studenții care vor urma un
an suplimentar, pentru anul universitar 2019 – 2020
Depunerea, la secretariatul facultății, a cererilor privind alegerea conducătorului științific
și temei lucrării de licență, de către studenții promoției curente, respectiv de către
15.07 – 31.10
absolvenții promoțiilor anterioare, care nu au susținut/promovat examenul de finalizare a
studiilor, pentru anul universitar 2019 – 2020
Depunerea, la secretariatul facultății, a cererilor privind alegerea conducătorului științific
și temei lucrării de disertație, de către studenții promoției curente, respectiv absolvenții
15.07 – 29.11
promoțiilor anterioare, care nu au susținut/promovat examenul de finalizare a studiilor,
pentru anul universitar 2019 – 2020
Susținerea examenului de licență 15 – 18.07
Eliberarea, la solicitarea absolventului, a documentelor de absolvire a studiilor Începând cu
universitare de licență (adeverință de absolvire) 22.07
Soluționarea cererilor pentru transferuri/mobilități, reînmatriculări, înscrieri în anul III
suplimentar la studii universitare de licență și II suplimentar la studii universitare de 22 – 26.07
masterat și plata taxelor aferente
Stabilirea statutului financiar pentru studenții care în anul universitar curent vor reveni din
22 – 26.07
întrerupere de studii și a diferențelor ce trebuie susținute (dacă este cazul)
2
Termenul de înscriere poate fi actualizat după emiterea Ordinului de Ministru privind aprobarea Metodologiei – Cadru de organizare
și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație, în conformitate cu prevederile acestuia

AUGUST 2019
Ziua / termen /
Acțiunea perioada de
realizare
Completarea cererilor de cazare în varianta electronică pe www.cazare.ase.ro, de către
12.08 – 05.09
candidații admiși în anul I la studiile universitare de licență, masterat și doctorat
Depunerea la sediul Serviciului Cazare Studenți a cererilor pentru rezervarea locului de
cazare repartizat, de către studenții care se vor afla în mobilități pe perioada primului 26.08 – 20.09
semestru al anului universitar 2019 – 2020

SEPTEMBRIE 2019
Ziua / termen /
Acțiunea perioada de
realizare
Depunerea, la secretariatul facultății, a diplomelor de bacalaureat în original pentru
studenții anilor I și II de la studiile universitare de licență care pot schimba forma de
02 – 13.09
finanțare (taxă – buget) și a diplomelor de bacalaureat și licență pentru studenții anului I
de la studiile universitare de masterat
Afișarea listelor cu candidații admiși în anul I la programele de studii universitare de
licență, masterat și doctorat care și-au încărcat cererea electronică de cazare pentru anul 06.09
universitar 2019 – 2020
Depunerea, la sediul Serviciului Cazare Studenți, a dosarelor medicale de către studenții
09 – 11.09
de la toți anii de studiu ai ciclurilor de licență, masterat și doctorat
Depunerea cererilor în format fizic la Serviciul Cazare Studenți de către studenții care nu
se regăsesc pe lista celor care au depus cerere de cazare în format electronic sau doresc 09 – 11.09
modificarea opțiunilor din cererea de cazare în format electronic
Depunerea la sediul Serviciului Cazare Studenți a cererilor de cazare, de către studenții
09 – 11.09
familiști
Depunerea la sediul Serviciului Cazare Studenți a cererilor de cazare și a situațiilor
școlare, de către studenții care au beneficiat de burse Erasmus pe semestrul II sau pe 09 – 11.09
întregul an universitar 2018 – 2019
Depunerea la sediul Serviciului Cazare Studenți a cererilor de cazare, de către studenții
care provin din aceeași familie (frați sau surori), pentru studenții admiși în anul I de la 09 – 11.09
programele de licență și masterat
Depunerea la Biroul Cooperare Internațională și Studenți Străini din cadrul Direcției
Relații Internaționale a ASE București a cererilor de cazare, de către studenții străini 09 – 11.09
admiși în anul I la programele de licență, masterat și doctorat
Depunerea dosarelor sociale pentru obținerea unui loc de cămin, la Serviciul Cazare
Studenți, de către studenții din anii II și III de la studiile universitare de licență și doctorat
și anul II de la studii universitare de masterat, anul universitar 2018 – 2019, care nu au 09 – 13.09
depus dosar social pentru obținerea unei burse pe semestrul al II-lea al anului universitar
2018 – 2019, și candidații admiși în anul I licență și masterat anul universitar 2019 – 2020
Depunerea, la secretariatele facultăților, a dosarelor sociale pentru obținerea unei burse 09 – 13.09 și 16
sociale pe semestrul I al anului universitar 2019 – 2020 – 19.09
Prelucrarea cererilor electronice de cazare ale studenților din anul I licență, masterat și
doctorat, cazurile sociale (cu excepția studenților din actualii ani I și II de la programele
de licență și anul I de la programele de masterat care au depus la secretariatele facultăților
dosare sociale pentru obținerea unei burse pentru semestrul al II-lea al anului universitar
2018 – 2019 și care au depus în format fizic o cerere de cazare în cămin pentru anul 2019 12 – 19.09
– 2020, la Serviciul Cazare Studenți, în perioada 3 – 9 aprilie 2018) și medicale, studenții
familiști și studenții ce au beneficiat de o bursă de mobilitate Erasmus în anul universitar
precedent care au solicitat cazare într-unul din căminele ASE pentru anul universitar 2019
– 2020
Afișarea listelor definitive, buget și taxă, pentru studenții care au acces în anii II și III de
la studiile universitare de licență și pentru studenții care au acces în anul II de la studiile 20.09
universitare de masterat
Afișarea repartizării locurilor de cămin destinate studenților din anul I licență, masterat și
doctorat, cazurile medicale și sociale, studenții familiști și studenții ce au beneficiat de o
20.09
bursă de mobilitate Erasmus în anul universitar precedent care au solicitat cazare într-unul
dintre căminele ASE pentru anul universitar 2019 – 2020
Depunerea eventualelor contestații cu privire la repartizarea locurilor de cămin destinate
21 – 23.09
studenților din anul I licență, masterat și doctorat, cazurile medicale și sociale, studenții
familiști și studenții ce au beneficiat de o bursă de mobilitate Erasmus în anul universitar
precedent care au solicitat cazare într-unul din căminele ASE pentru anul universitar 2019
– 2020
Afișarea răspunsurilor la contestațiile cu privire la repartizarea locurilor de cămin
destinate studenților din anul I licență, masterat și doctorat, cazurile medicale și sociale,
studenților familiști și studenților ce au beneficiat de o bursă de mobilitate Erasmus în 24.09
anul universitar precedent și care au solicitat cazare într-unul dintre căminele ASE pentru
anul universitar 2019 – 2020
Eliberarea legitimațiilor și a contractelor de cămin pentru studenții anului I licență,
masterat și doctorat, cazurile medicale și sociale, studenții familiști, studenții ce au
25 – 28.09
beneficiat de o bursă de mobilitate Erasmus în anul universitar precedent care au obținut
un loc de cămin într-unul dintre căminele ASE pentru anul universitar 2019 – 2020
Ocuparea locurilor în cămin de către studenții beneficiari de la toți anii de studiu ai
25 – 28.09
ciclurilor de licență, masterat și doctorat
Afișarea grupelor de studiu și a orarului semestrului I la studiile universitare de licență și
30.09
masterat
Depunerea cererilor de redistribuire/schimb de locuri, de către studenții locatari, respectiv
30.09 – 04.10
cei care doresc să obțină un loc de cazare într-unul dintre căminele ASE București