Sunteți pe pagina 1din 20

Prof.

Radu STANCIU
PREVEDEREA CA ATRIBUT AL
CONDUCERII

 oferă managerului instrumentele necesare adaptării la schimbare
 managerului trebuie să ia decizii referitoare la patru elemente
fundamentale:
 obiective
 acţiuni
 resurse
 implementare

R. STANCIU © 2018 2
Prognoza – punct de plecare al
previziunii

DEFINIŢIE

o evaluare probabilă a evoluţiei unor fenomene sau indicatori în


decursul unei perioade de timp viitoare denumită orizont de prognoză
(din limba greacă pro – „înainte“ şi gnosis – „cunoaştere“)

R. STANCIU © 2018 3
Primele preocupări ştiinţifice
sistematice de prognoză

 The Limits of Growth (Limitele creşterii), 1971

 elaborat de un colectiv de cercetători de la MIT coordonat de Dennis


Meadows

 centrat pe cinci variabile importante:

 investiţii

 populaţie

 poluare

 resurse naturale

 hrană
R. STANCIU © 2018 4
Primele preocupări ştiinţifice sistematice
de prognoză (continuare)

 Concluzie: omenirea se va prăbuşi până la sfârşitul secolului al XXI-lea
din cauza problemelor de hrană, energie, combustibil, impunându-se
limitarea creşterii populaţiei, în special, şi a dezvoltării economice, în
general.

 Limitări:

 tratează lumea ca pe un sistem omogen

 neglijează unii factori de influenţă importanţi (de exemplu, progresul


tehnic)

R. STANCIU © 2018 5
Primele preocupări ştiinţifice sistematice
de prognoză (continuare)

 Mankind at the turning point (Omenirea la răspântie), 1974

 elaborat de un colectiv coordonat de Mihajlo Mesarovič (SUA) şi Eduard


Pestel (Germania)

 mult mai amplu

 zece regiuni interdependente

 trei scenarii:

 lucrurile lăsate să meargă la fel

 imediat se iau măsuri de modificare a tendinţelor

 măsurile se iau mai târziu


R. STANCIU © 2018 6
Primele preocupări ştiinţifice sistematice
de prognoză (continuare)

 Concluzii:

 trebuie intervenit cât mai repede posibil;
 chiar în condiţiile unor intervenţii, în cursul secolului al XXI-lea în
anumite zone va apărea o discrepanţă foarte mare între necesităţi şi
resursele disponibile (de exemplu: Asia de Sud-Est, Africa Centrală,
America de Sud etc.).

 Alte studii: Energy in a Finite World - A Global Systems Analysis


(Energia într-o lume finită), 1981; colectiv condus de Wolf Häfele
(Austria)
R. STANCIU © 2018 7
Clasificări ale prognozelor


După metoda, tehnica şi abordarea folosite

 normative (extrapolari, scenarii etc.)


 intuitive (brainstorming, Philips 66, Delphi etc.)

Prognoze industriale

 de tehnologie
 de produs

R. STANCIU © 2018 8
Etapele elaborării prognozelor de produs


 Culegerea datelor privind evoluţia în timp a nivelului producţiei
respectivului produs
 Validarea datelor
 Identificarea tipului de evoluţie a producţiei
 Rezolvarea modelului matematic
 Verificarea corectitudinii modelului
 Efectuarea prognozei

R. STANCIU © 2018 9
PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR


 PLANUL - un ansamblu coerent de obiective ce trebuie atinse,
pentru fiecaare obiectiv prevăzându-se acţiunile ce contribuie la
atingerea lui şi resursele necesare (umane, materiale, financiare,
informaţionale, de timp)
 PROCESUL DE PLANIFICARE - totalitatea activităţilor necesare
elaborării planului

R. STANCIU © 2018 10
Elementele unui plan
MISIUNEA

 reprezintă sintetizarea în câteva fraze a rolului economic şi social
pe care îl va juca aceasta
 schiţează harta foarte generală a ceea ce se doreşte a fi organizaţia
în viitor şi reflectă gândirea managerilor de vârf

R. STANCIU © 2018 11
Elementele unui plan
OBIECTIVELE

 obiective globale – materializarea misiunii
 obiective derivate – transpunerea obiectivelor globale în grupuri
de activităţi trebuie desfăşurate în organizaţie
 obiective specifice – detalierea şi particularizarea obiectivelor
derivate pentru compartimente şi/sau funcţii

R. STANCIU © 2018 12
Criterii de formulare a obiectivelor


 metodologia SMART
 Specific (specifice, concrete, precise şi pertinente)
 Measurable (măsurabile sau cel puţin cuantificabile)
 Achievable (realizabile)
 Realistic (realiste, realizabile ţinând cont de restricţiile de timp,
buget şi capacitate)
 Time-bound (cu termen de realizare)

R. STANCIU © 2018 13
Elementele unui plan
STRATEGIILE

 modalităţile de atingere a obiectivelor
 formularea lor presupune întocmirea unor planuri de acţiune
detaliate în vederea obţinerii rezultatelor dorite pe termen scurt,
mediu şi lung
 se iau în considerare toate aspectele referitoare la situaţia internă şi
externă a organizaţiei respective.

R. STANCIU © 2018 14
Elementele unui plan
POLITICILE

 reprezintă formulări generale care ghidează procesul de luare a
deciziilor
 delimitează domeniul în cadrul căruia urmează să se ia o decizie şi
asigură concordanţa şi să contribuie la atingerea obiectivelor
 o politică bine formulată trebuie să fi uşor de comunicat, uşor de
înţeles, consecventă dar şi flexibilă

R. STANCIU © 2018 15
Elementele unui plan
PROCEDURILE

 detaliază maniera exactă în care trebuie desfăşurată o anumită
activitate
 esenţa lor este secvenţa cronologică a acţiunilor cerute

R. STANCIU © 2018 16
Elementele unui plan
REGULILE

 reprezintă acţiuni impuse
 de multe ori se face confuzie între acestea, pe de o parte şi
proceduri şi politici, pe de altă parte
 procedura poate fi privită ca o înşiruire de reguli
 politica ghidează gândirea în adoptarea deciziilor prin delimitarea
zonelor de libertate
 regula ghidează acţiunilor fără a permite nici o libertate în aplicare

R. STANCIU © 2018 17
Elementele unui plan
PROGRAMELE

 un ansamblu de obiective, politici, proceduri, reguli, atribuiri de
sarcini, etape de parcurs, resurse de utilizat şi alte elemente necesare
ducerii la îndeplinire a unei anumite acţiuni
 susţinute prin bugete (de capital necesar, de operare etc.)

R. STANCIU © 2018 18
Elementele unui plan
BUGETUL

reprezintă expresia cantitativă a obiectivelor pe care o organizaţie şi-a
propus să le atingă fiind totodată unul dintre cele mai importante
instrumente manageriale

R. STANCIU © 2018 19
Conţinutul planurilor în funcţie de
nivelul ierarhic
Nivel ierarhic
Nivel de vârf Nivel mediu „Prima linie“
Conţinut
Misiune X
Obiective X X X
Strategii X
Politici X X
Proceduri X X
Reguli X X
Programe X X X
Bugete X X X
R. STANCIU © 2018 20