Sunteți pe pagina 1din 12

SIMPLY CLEVER

www.skoda-auto.com

Radio Blues
Manual de utilizare

Blues: Fabia, Roomster, Praktik, Rapid


Rádio rumunsky 05.2012
S00.5610.85.14
5J0 012 095 EG
Cuprins

Indicaţii cu caracter general


Manual de utilizare 2
Caractere în textul manualului de utilizare 2
Prezentarea aparatului 2
Indicaţii importante 2
Siguranţa antifurt 3
Reglajul de bază 3
Regimul de funcţionare radio 4

CD-Player
Manual de utilizare 6

Cuprins 1
8 Tastele funcţionale
Indicaţii cu caracter general › memorarea şi selectarea posturilor radio
› Introducerea codului
› Apelarea meniului Setup
Manual de utilizare 9 Tasta  pentru reglarea tonalităţii
10 Fanta CD
În acest Manual de utilizare sunt descrise toate variantele de echipare posibile,
11 Tasta de ejectare CD Ð
fără a fi marcate drept echipament special, variantă de model sau echipare în
funcţie de ţara de desfacere.
De aceea este posibil ca nu toate componentele de dotare descrise în acest Ma-
nual de utilizare să fie prezente pe autovehiculul dumneavoastră.
Indicaţii importante
Pentru cuprinsul echipamentelor care dotează autovehiculul dumneavoastră, con-
sultaţi documentaţia de vânzare pe care aţi primit-o la cumpărarea autovehiculu-
Garanţia
lui. Informaţii suplimentare găsiţi la dealerul dumneavoastră ŠKODA. Ð
Aparatele dispun de aceleaşi condiţii de garanţie ca şi autovehiculele noi.
După expirarea garanţiei, un aparat care necesită reparaţii poate fi schimbat la un
preţ convenabil cu un aparat care dispune de garanţie la anumite componente.
Caractere în textul manualului de utilizare Condiţiile sunt ca aparatul defect să nu prezinte defecţiuni pe suprafaţa exte-
rioară şi să nu se fi încercat repararea lui de către persoane neautorizate.
Explicaţia simbolurilor
Ð Sfârşitul unui capitol.
Indicaţie
 Capitolul continuă pe pagina următoare. Ð
Defecţiunile acoperite de garanţie nu trebuie să fie provocate prin utilizarea neco-
respunzătoare a sistemului sau prin efectuarea reparaţiilor de către persoane ne-
autorizate. Aparatul nu trebuie să prezinte deteriorări pe suprafaţa exterioară. Ð
Prezentarea aparatului
1 Butonul de acţionare
Acţionarea aparatului
› Pornirea şi oprirea radioului (apăsare)
› reglarea volumului sonor (rotire)
Aparatul trebuie utilizat numai când situaţiile din trafic permit acest lucru.
2 Butonul de acţionare pentru activarea funcţiei Scan
Reglajele volumului sonor trebuie astfel efectuate încât conducătorul auto să
3 Tasta RADIO pentru activarea regimului de funcţionare radio
poată auzi semnalele acustice din exterior, cum ar fi alarmele echipajelor de inter-
4 Tasta MEDIA pentru activarea redării surselor audio venţie (poliţie, salvare şi pompieri).
5 Tastele  
› Căutarea manuală a posturilor, selectarea titlurilor în regimul de funcţiona- ATENŢIE
re CD (apăsare scurtă)
› Căutarea rapidă a posturilor, derularea rapidă înainte şi înapoi în regimul Îndreptaţi-vă atenţia în primul rând asupra traficului! Şoferul poartă întreaga
de funcţionare CD (apăsare îndelungă) responsabilitate pentru siguranţa în trafic. Utilizaţi funcţiile radioului astfel în-
6 Tasta TP pentru activarea recepţionării informaţiilor despre trafic cât să păstraţi permanent controlul asupra autovehiculului în toate situaţiile
7 Tasta MENU pentru apelarea setărilor parametrilor meniurilor pentru radio din trafic! Ð

sau pentru CD-Player

2 Indicaţii cu caracter general


Dacă aţi introdus un cod greşit, puteţi repeta întregul proces încă o dată.
Manipularea display-ului
Dacă numărul de cod este introdus greşit şi de această dată, aparatul se blo-
Manipulaţi display-ul cu atenţie, deoarece din cauza amprentelor sau a atingerii chează cca. o oră. Numai după o oră, timp în care aparatul trebuie să fie pornit şi
cu obiecte ascuţite se pot produce onduleuri sau zgârieturi. contactul pus, este posibilă repetarea introducerii codului.
Amprentele de pe display se pot curăţa cu o lavetă moale şi eventual cu alcool Ciclul – două încercări, o oră blocat – se repetă în continuare. Ð
pur.

Indicaţie Reglajul de bază


Nu utilizaţi dizolvanţi precum benzina sau terebentina, deoarece acestea pot ata-
ca suprafaţa display-ului. Ð Pornirea şi oprirea aparatului
› Sistemul se activează sau dezactivează apăsând butonul de acţionare 1 .
Siguranţa antifurt Dacă scoateţi cheia din contact în timp ce sistemul este în funcţiune, aparatul ra-
dio se va dezactiva automat. Puteţi reporni aparatul prin apăsarea butonului 1 .
Codificarea antifurt Când contactul este întrerupt, aparatul se opreşte automat (protecţia bateriei au-
tovehiculului împotriva descărcării) după cca. o oră.
Aparatul dumneavoastră de radio este echipat cu o codificare confort. La prima Dacă opriţi radioul prin scoaterea cheii din contact, la punerea contactului va porni
punere în funcţiune, codul de siguranţă se va memora atât în radio cât şi în auto- şi radioul. Ð
vehicul.
După decuplarea şi reconectarea bateriei, puneţi mai întâi contactul, apoi porniţi
radioul. Setările pentru tonalitate
Dacă doriţi să montaţi aparatul de radio în alt autovehicul, trebuie să introduceţi › Printr-o nouă apăsare pe tasta  selectaţi parametrul dorit.
codul de siguranţă. În această situaţie, luaţi legătura cu o unitate service ŠKODA › Prin rotirea butonului 2 stabiliţi valoarea dorită.
sau cu importatorul ŠKODA.
Puteţi selecta următorii parametri:
Deoarece aparatul funcţionează numai după introducerea codului de siguranţă, în
cazul furtului aparatului, utilizarea este practic imposibilă. › TRE - Tonuri înalte;
› BAS - Tonuri joase;
Indicaţie › BAL - Reglarea raportului sunetului între partea dreaptă şi partea stângă;
› FAD* - Reglarea raportului sunetului între faţă şi spate. Ð

Codul este memorat în tabloul de instrumente. Astfel, se decodifică automat (co-


dificarea confort). Introducerea manuală a codului nu este necesară. Ð
Setarea funcţiilor speciale

Introducerea codului › Apăsaţi tasta MENU şi apoi tasta funcţională SET, activaţi meniul Setup.
› Selectaţi funcţiile meniului, pe rând, apăsând tastele funcţionale.
› Puneţi contactul şi porniţi radioul. Se afişează SAFE şi apoi 1000. › Prin rotirea butonului  sau  stabiliţi valoarea dorită. 
› Cu ajutorul tastelor 1 - 4 introduceţi codul de siguranţă.
› Confirmaţi codul de siguranţă apăsând îndelung tasta 6 .

Indicaţii cu caracter general 3


SKM
› ALL - opreşte căutarea posturilor la toate posturile disponibile; Regimul de funcţionare radio
› PRESET - opreşte căutarea posturilor la posturile memorate.
VOL Comutarea benzii de frecvenţă
Aparatul de radio memorează volumul sonor reglat înainte de oprire. Dacă această
Radioul dumneavoastră dispune de o bandă FM şi de o bandă AM.
valoare este mai mare, după o nouă pornire a radioului, volumul sonor se va redu-
ce pe valoarea parametrului ON VOLUME. În domeniile FM1/FM2 şi AM1/AM2 stau la dispoziţie câte 6 locuri de memorare;
pentru comutarea între domenii, apăsaţi scurt tasta RADIO . Ð
GAL
Aparatul de radio măreşte automat volumul sonor odată cu creşterea vitezei. O
valoare mai ridicată determină o creştere mai puternică a volumului sonor.
Căutarea şi memorarea posturilor radio
DIS
Reglarea nivelului de iluminare a fondului afişajului. Căutarea manuală
› Prin rotirea butonului 2 căutaţi frecvenţa postului de radio dorit.
PHONE
Dacă autovehiculul dvs. este echipat cu hands free, are loc redarea monofonă a Căutarea automată a posturilor
convorbirilor telefonice prin difuzoarele din autovehicul. › Apăsând scurt tasta  sau  , radioul caută următorul post radio din banda de
frecvenţă selectată.
PDC AT
Dacă autovehiculul dumneavoastră este echipat cu „asistenţă la parcare“, volumul Funcţia SCAN
sonor va coborî automat la o valoare prestabilită, când „asistenţa la parcare“ este › Prin rotirea butonului de comandă 2 sau apăsând tasta MENU şi apoi atingând
activată. tasta funcţională SCN, se vor reda scurt (10 secunde) posturile de radio din ban-
da actuală de frecvenţe.
› PDC AT0 - nu limitează volumul sonor; › Printr-o nouă apăsare a butonului de acţionare 2 se va încheia această funcţie
› PDC AT1 - limitează volumul sonor la un nivel mediu; şi se va reda postul de radio reglat.
› PDC AT2 - limitează volumul sonor la un nivel scăzut;
› PDC AT3 – Dezactivarea sonorului (Mute). Funcţiile RDS
› Apăsaţi tasta MENU şi apoi tasta AS. Va avea loc o căutare automată a posturi-
AUX lor, în care se vor memora 6 posturi cu cel mai puternic semnal, în domeniile de
Setarea sensibilităţii la intrare AUX VOL LEVEL: memorare FM1 sau AM1.
› AUX VOL LEV 1 - nivel ridicat, utilizare în special pentru notebooks; Memorarea posturilor
› AUX VOL LEV 2 - nivel mediu, utilizare pentru casetofon sau CD-Player; › După selectarea postului radio, menţineţi apăsată tasta8 pe care doriţi să me-
› AUX VOL LEV 3 - nivel scăzut, utilizare pentru MP3-Player. moraţi postul, până la emiterea unui scurt semnal; volumul sonor al postului se
va anula pe moment. Ð
Indicaţie
Orice modificare a acestui reglaj se va memora prin trecerea la un alt punct al me-
niului. Ð
Funcţiile RDS
Unele posturi radio transmit informaţii suplimentare text - denumite texte radio. 

4 Indicaţii cu caracter general


Indicaţie
■Informaţiile text nu sunt disponibile la toate posturile radio.
■În funcţie de calitatea semnalului receptat, radioul are nevoie de un anumit timp
pentru a citi corect toate caracterele afişate. Ð

Funcţia informaţiilor despre trafic


Activarea şi dezactivarea informaţiilor despre trafic
Apăsaţi tasta TP , pe display se afişează TP. Dacă este reglat un post de radio care
nu transmite ştiri din trafic, pe afişaj apare NO TP şi aparatul de radio caută un
post care transmite ştiri din trafic. Pe display se afişează TP SEEK.
Dacă nu se găseşte niciun post de radio care să transmită informaţii despre trafic,
pe display se afişează NO TP.
La transmiterea unei ştiri din trafic, redarea CD se întrerupe automat. Pe display
se afişează INFO şi numele postului. După încheierea transmiterii informaţiei des-
pre trafic, radioul revine automat la redarea iniţială.
Dacă doriţi să dezactivaţi informaţiile despre trafic, apăsaţi din nou tasta TP , de
pe display dispare TP. Ð

Indicaţii cu caracter general 5


Indicaţie
CD-Player
■ Dacă nu îndepărtaţi din aparat CD-ul ejectat, acesta va fi tras înapoi în aparat,
din motive de siguranţă.
Manual de utilizare ■ Dacă înainte de comutarea pe regimul de funcţionare CD, radioul funcţiona în
regim TP, redarea CD-ului se va întrerupe în timpul transmiterii informaţiilor des-
pre trafic, iar aparatul revine la regimul radio. După terminarea informaţiilor des-
Introducerea unui CD
pre trafic, aparatul comută înapoi pe redarea CD-ului. Ð

› Apăsaţi tasta MEDIA , pentru a selecta sursa pentru începerea redării: CD (CD-
Player intern), EXT (schimbător de CD-uri, dacă este conectat la radio) sau AUX.
› Introduceţi cu atenţie un CD în aparat 10 ; acesta va fi tras automat în aparat. Redarea aleatorie a titlurilor
Redarea începe automat. Ð
› Cu ajutorul tastelor pentru memorarea posturilor selectaţi o funcţie a meniului
MIX.
Acţionarea CD-Player-ului MIX
Redarea aleatorie a titlurilor.
Selectarea titlurilor
› În timpul redării unui CD, apăsaţi tasta  sau  , pentru a selecta titlul anterior › MIX OFF - funcţia meniului este dezactivată;
sau următor. › MIX CD - pentru redarea aleatorie a titlurilor de pe un CD;
› Pentru redarea rapidă a titlurilor înapoi sau înainte, apăsaţi îndelung tasta  › MIX FLD - redarea aleatorie a titlurilor dintr-un anumit folder;
sau  . Redarea se va relua după eliberarea tastei. › MIX PLS - Redarea listei de melodii (titlurile selectate din folderele memorate pe
› Pentru răsfoirea în folderele sau în listele de melodii (dacă acestea există pe CD). Se afişează numai atunci când pe CD-ul redat este memorată o listă de me-
CD), apăsaţi tasta respectivă 8 (valabil pentru fişierele MP3). lodii. Ð

Funcţia SCAN
› Apăsaţi scurt butonul de acţionare 2 , pentru a activa răsfoirea CD-ului. Din fie- Indicaţii generale despre regimul de funcţionare MP3
care titlu se vor reda primele 10 secunde.
› Pentru a reveni la funcţionarea normală, apăsaţi din nou butonul de acţionare Cerinţe despre fişierele şi suporturile de date MP3
2. › CD-ROM, CD-R, CD-RW cu o capacitate de 650 MB şi 700 MB.
› Dacă doriţi să selectaţi titlul anterior, resp. următor, apăsaţi tasta  sau  . › CD-urile trebuie să corespundă standardului ISO 9660-Level 2 precum şi siste-
mului de fişiere Joliet (single session şi multisession).
Încheierea redării CD-ului
› Pentru a încheia redarea CD-ului şi pentru a activa radioul, apăsaţi tasta RADIO .
› Numele fişierelor nu trebuie să fie mai lungi de 64 caractere.
› Structura directoarelor este limitată la 8 domenii de subdirectoare.
Ejectarea CD-ului › Numele artistului, al albumului şi al titlului redat de pe disc sau fişierul MP3 pot
› Apăsaţi tasta 11 , CD-ul va fi ejectat. fi afişate, dacă sunt disponibile ca informaţii ID3-Tag. Dacă nu există ID3-Tag, se
afişează numele directorului sau al fişierului.
Afişarea informaţiilor suplimentare (fişiere MP3) › Playlist-urile nu sunt acceptate.
La o nouă apăsare a tastei funcţionale INF puteţi selecta afişarea informaţiilor su-
plimentare despre fişierele MP3, pe afişaj. Rată de transfer (Flux de date per unitate de timp)
› Aparatul suportă fişiere MP3 cu rată de transfer de la 32 la 320 kbit/s, precum şi
fişiere MP3 cu rată de transfer variabilă.
› La fişierele cu rată de transfer variabilă, afişajul duratei de funcţionare poate fi
inexact. Ð

6 CD-Player
Indicaţii referitoare la utilizarea CD-urilor › Intrarea AUX se activează prin apăsarea tastei MEDIA şi apoi prin apăsarea
tastei funcţionale AUX .
Sărirea capului de redare › Sursele audio externe conectate la mufa AUX nu pot fi acţionate de la radio.
Pe drumuri precare sau în condiţii de deplasare care favorizează producerea vibra- Este posibil să se redea sursele audio externe prin difuzoarele din autovehicul.
ţiilor puternice, discul poate sări şi se produc repetiţii.
Acum puteţi selecta oricând o altă sursă audio de la radio. Atât timp cât sursa au-
Formarea condensului dio externă nu este oprită, ea va funcţiona în fundal.
Când vremea este rece sau când plouă, aparatul CD se poate forma umezeală
Utilizarea sursei audio externe este descrisă în manualul de utilizare cores-
(condens). Acest lucru poate determina sărirea capului de redare sau oprirea func-
punzător.
ţionării. În aceste situaţii trebuie să aşteptaţi până la dispariţia umezelii.
Adaptarea volumului sonor al sursei audio externe
Indicaţii pentru curăţarea CD-urilor
Volumul sonor al sursei audio externe poate fi modificat de la regulatorul de vo-
Dacă un CD este murdar, nu îl curăţaţi prin mişcări circulare, ci din interior spre ex-
lum sonor al radioului.
terior, cu o lavetă moale, fără scame. În cazul unei murdării persistente vă reco-
mandăm să curăţaţi CD-ul cu o substanţă specială pentru curăţarea CD-urilor. Nici În funcţie de sursa audio conectată, se poate modifica volumul sonor de ieşire al
în acest caz nu executaţi mişcări circulare, ci din interior spre exterior, apoi lăsaţi sursei audio externe.
să se usuce.
De asemenea, puteţi modifica sensibilitatea intrării sursei audio externe » pagina
Protecţia la supraîncălzire 4, AUX, pentru a adapta volumul sonor al sursei audio externe la cel al celorlalte
Dacă temperatura din aparat depăşeşte 85 °C, din motive de siguranţă redarea CD surse audio, sau pentru a împiedica producerea bruiajelor.
se încheie.
Adaptor
Pentru conectarea surselor audio externe la intrarea AUX-IN, este necesară o fişă
ATENŢIE jack de 3,5 mm. Dacă sursa audio externă nu dispune de acest tip de fişă, trebuie
■ Nu utilizaţi niciodată substanţe precum benzina, dizolvanţii sau soluţii pentru să folosiţi un adaptor.
curăţarea plăcilor de pick-up, deoarece acestea pot distruge suprafaţa CD-ului! Un adaptor pentru conectarea dispozitivelor USB, a aparatelor cu ieşire Mini-USB
■ Nu expuneţi CD-urile la soare! sau a unui iPod, vă recomandăm să cumpăraţi de la Partenerul ŠKODA.
■ Nu lipiţi etichete sau alte autocolante pe CD-uri!
Condiţii pentru conectarea corectă
Indicaţie › Se pot conecta numai dispozitive USB cu specificaţia 2.0.
› Versiunea tabelului de date FAT (File Allocation Table) al aparatului conectat
Orice impuritate sau deteriorare poate produce greutăţi la „citirea“ informaţiilor trebuie să fie FAT16 (< 2 gb) sau fat32 (> 2 GB).
de pe CD-uri. Cu cât CD-ul este mai murdar sau mai deteriorat, cu atât mai greu › La redarea unui aparat cu hard disc (HDD), pe care se găsesc mari volume de da-
este citit de aparat. Zgârieturile puternice produc erori de citire prin sărirea sau te, se pot produce întârzieri mari la citirea fişierelor de muzică.
„agăţarea“ CD-ului. Toate CD-urile trebuie manevrate cu grijă, şi trebuie păstrate › La redarea unui aparat pe care există o structură complicată de foldere, se poa-
în învelitorile respective. Ð te produce o întârziere la citirea fişierelor de muzică.
› Structura de foldere de pe aparatul conectat nu trebuie să depăşească o adânci-
me de 8 domenii. Într-un folder nu trebuie să existe mai mult de 1000 fişiere.
Sursele externe › Pentru conectarea aparatului nu trebuie să se folosească cabluri USB sau distri-
buitoare USB (HUB). 
Intrarea AUX
› Intrarea pentru sursele audio externe AUX se găseşte sub cotiera scaunelor
din faţă.

CD-Player 7
ATENŢIE
■ Sursa audio externă nu trebuie aşezată în niciun caz pe bord. La o manevră
bruscă poate fi proiectată în habitaclu şi poate rănii pasagerii.
■ Nu aşezaţi sursele audio externe în apropierea airbagurilor. La declanşarea
airbagurilor pot fi proiectate în habitaclu şi pot rănii pasagerii.
■ În timpul deplasării, sursa audio externă nu trebuie ţinută în mână sau pe
genunchi. La o manevră bruscă poate fi proiectată în habitaclu şi poate rănii
pasagerii.
■ Dispuneţi cablul sursei audio externe, astfel încât să nu vă deranjeze în tim-
pul deplasării.

ATENŢIE
Intrarea AUX trebuie folosită numai pentru sursele audio!

Indicaţie
■ Dacă la AUX este conectată o sursă audio externă echipată cu un adaptor
pentru alimentarea externă cu curent, se poate întâmpla ca semnalul audio să fie
bruiat. Aceasta depinde de calitatea adaptorului utilizat.
■ Difuzoarele din autovehicul sunt adaptate constructiv la puterea de ieşire de
4x20 W.
■ La echiparea cu Soundsystem, difuzoarele sunt adaptate la puterea de ieşire a
amplificatorului 4x40 W + 6x20 W. Ð

8 CD-Player
Constructorul ŠKODA AUTO se ocupă în permanenţă de îmbunătăţirea continuă a Retipărirea, multiplicarea, traducerea sau orice altă utilizare, chiar şi numai par-
tuturor tipurilor şi modelelor de autovehicule. De aceea vă rugăm să manifestaţi ţială, nu este permisă fără acordul scris al ŠKODA AUTO.
înţelegere pentru modificările referitoare la forma, echiparea şi tehnica autovehi-
Drepturile de autor sunt rezervate ŠKODA AUTO.
culelor. Datele referitoare la echiparea autovehiculului la momentul livrării, la as-
pectul estetic, la performanţe, la sarcini, la greutate, la consumul de combustibil, Dreptul la modificări rezervat.
la norme şi funcţii sunt în concordanţă cu informaţiile avute la dispoziţie la mo-
Editat de: ŠKODA AUTO a.s.
mentul tipăririi manualului. Unele echipamente se pot monta eventual ulterior (in-
formaţii primiţi de la partenerii locali service ŠKODA autorizaţi) sau sunt disponibi- © ŠKODA AUTO a.s. 2012
le numai pe anumite pieţe de desfacere. În baza indicaţiilor, imaginilor şi descrieri-
lor din acest manual, nu poate fi ridicată nicio pretenţie.
SIMPLY CLEVER
www.skoda-auto.com

Radio Blues
Manual de utilizare

Blues: Fabia, Roomster, Praktik, Rapid


Rádio rumunsky 05.2012
S00.5610.85.14
5J0 012 095 EG