Sunteți pe pagina 1din 16

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Universitatea de Stat din Moldova

Facultatea de Drept

REFERAT
la tema: „ Contractul de Transport”

Disciplina: Drept civil.


Departamentul: Drept privat

Efectuat: Filip Victor, student în anul III,


grupa 1607

Verificat: Chibac Natalia, magistru în drept,


Lector Universitar

1
Cuprins
Introducere.............................................................................................................3
I.Noțiunea contractului de transport......................................................................4
II.Participanții la contractul de transport...............................................................5
III.Încheierea contractului de transport..............................................................5-6
IV.Cuprinsul documentului de transport...........................................................6-7
V.Obligațiile părților în contractul de transport..............................................7-11
VI.Concluzii.......................................................................................................12
VII.Model de contract de transport................................................................13-15
Bibliografie.........................................................................................................16

2
Introducere.

În literatura de specialitate, contractul de transport a fost abordat pe larg de diferiţi doctrinari,


pe când cu privire la contractul de transport rutier de pasageri şi bagaje există puţine lucrări
ştiinţifice, astfel încât tema dată, fiind una de perspectivă, urmează a fi supusă unei cercetări
mai profunde pe viitor. În decursul anilor, s-au remarcat la acest capitol prin lucrările lor
ştiinţifice profesorii ruşi V.V. Vitreanski, H.I. Shvarts şi Е.А. Suhanov, români –
E.Cristoforeanu, O.Căpăţână, Gh.Filip, I.T. Ciobanu, francezi – L.Josserand, R.Rodière,
D.Broussalle, iar din Republica Moldova doar Gh.Chibac în Comentariul Codului civil al
R.M. şi A.Bloşenco în cursul universitar Drept civil, partea specială. Totodată, făcând o
analiză a doctrinei şi jurisprudenţei naţionale, constatăm că contractul de transport rutier de
pasageri şi bagaje nu a fost cercetat până acum într-o publicaţie ştiinţifică aparte, de aceea
prezenţa unor surse ştiinţifico-practice în acest domeniu devine absolut indispensabilă. Cu atât
mai mult că, în cadrul facultăţilor de drept ale universităţilor din republică, se studiază cursuri
precum – „Dreptul afacerilor”, „Dreptul transporturilor” şi „Dreptul civil”, în care contractul
de transport rutier este abordat sub diferite aspecte, iar pentru o asimilare mai reuşită a
cunoştinţelor respective de către studenţi şi masteranzi, se impune elaborarea unui număr de
articole ştiinţifice la tema dată. Actualitatea temei reiese din faptul că transportul de pasageri
în Republica Moldova, în cea mai mare parte, se realizează cu transportul public rutier, cum
sunt autobuzele, microbuzele, troleibuzele şi taxiurile. Conform datelor Biroului Naţional de
Statistică al RM pe anul 2014, au beneficiat de serviciile agenţiilor de transport pe teritoriul
Republicii Moldova 237,1 mil. de pasageri, iar dintre ei majoritatea s-au deplasat cu
transportul rutier – 232,2 mil. (113,8 mil. cu troleibuzele, 114,7 mil. – autobuzele şi 3,7 mil.
cu taximetrele). În acelaşi timp, s-au deplasat cu transportul feroviar, care ocupă poziţia
secundă în clasament, doar 4,1 mil. de pasageri , astfel încât decalajul în acest sens între
transportul rutier şi cel feroviar de pasageri este foarte mare. Așadar, scopul propus la
elaborarea prezentului articol este de a efectua o cercetare a contractului de transport rutier de
persoane din punctul de vedere al noțiunii, trăsăturilor specifice, caracterelor juridice,
elementelor și modului de încheiere a contractului.

3
I.Noțiunea Contractului de transport.

Contractul de transport este un contract de acordare a serviciilor de transport prin care o


parte transportatorul(cărăușul) și cealaltă parte clientul(pasagerul) se obligă de a transporata
marfa (sau după caz pasagerul cu sau fară bagaje) la locul destinației în modul și termenii
prevăzuți de contract cît și cu mijloc de transport care este menționat în contract (diferite
tipuri de transport) .
Conform art.980 din Cod civil al RM se înțelege: ,, Prin contractul de transport, o parte
(cărăuş, transportator) se obligă faţă de cealaltă parte (pasager sau client) să o
transporte împreună cu bagajele ei sau, respectiv, să transporte încărcătura la locul de
destinaţie, iar cealaltă parte se obligă să plătească remuneraţia convenită.” 1
Contractul este consensual, sinalagmatic, cu titlu oneros sau gratuit daca nu contravine legii,
comutativ, cu executarea succesiva, iar in unele cazuri are si nuanțe de intuito-personae însă
nu este o condiție esențiala de fiecare dată și care deține particularități care îl disting de alte
contracte de prestări servicii adică:
transportul constă în deplasarea în spaţiu de persoane şi mărfuri, acţiune ce constituie
obligaţia fundamentală a cărăuşului. În consecinţă prestatorul trebuie să parcurgă un itinerar
prestabilit.
– activitatea se derulează în chip profesional;
– cărăuşul are gestiunea comercială şi tehnică a mărfurilor şi persoanelor ce fac obiectul
contractului;
– contractul are un caracter autonom faţă de operaţiunile de vânzare, închiriere, asigurare,
care justifică transportul. Oricât de strânsă este legătura dintre operaţiunea comercială
(raportul fundamental) şi operaţiunea de transport, contractul îşi păstrează independenţa.

II.Participanţii la contractul de transport.

În transportul de persoane raportul juridic este simplu şi presupune doi subiecţi: cărăuşul şi
clientul transportat.
Cînd contractul are ca obiect strămutarea unor bunuri, relaţia juridică devine complexă, se
amplifică. Avem un expeditor, un cărăuş şi un destinatar. În relaţie pot interveni şi alţi
subiecţi în calitate de intermediari, comisionari, prestatori de servicii. Expeditorul mai este

Codul Civil al RM art.980

4
denumit încărcător sau predător. Dacă expeditorul recurge la un comisionar, intervenientul
este numit expediţionar. Comisionarul încheie contractul în nume propriu, dar pe contul
comitentului, fiind obligat direct faţă de cărăuş. Destinatarul este o terţă persoană în raport cu
contractul dintre cărăuş şi expeditor. dacă el aderă la convenţie va dobândi unele drepturi.
Cărăuşul este principalul subiect al contractului de transport comercial şi constă într-o
intreprindere ce se obligă să transporte persoane sau să strămute mărfuri.
În literatură se discută cum se explică împrejurarea că un contract făcut între expeditor şi
cărăuş produce efecte în cîştigul destinătarilor. Astfel, s-a încercat să se explice natura juridică
a acestui contract formulându-se mai multe opinii.
– efectele contractului se explică prin instituţia gestiunii de afaceri. Expeditorul acţionează în
interesul destinatarului comportându-se ca un gerant al afacerilor acestuia.

– efectele s-ar explica printr-o cesiune de drepturi. Expeditorul-cedent transmite drepturile ce


rezultă din contractul de transport în favoarea destinatarului cesionar.
– ar exista în realitatea în schema juridică a contractului de transport o stipulaţie pentru altul:
expeditorul este stipulant, cărăuşul este promitent, iar destinatarul terţ beneficiar.
– în sfârşit, s-a formulat ideea că este vorba de un contract atipic în privinţa efectelor ce le
produce pentru că destinatarul contractului de transport este dobânditor a unor drepturi
autonome. Mai mult, aceste drepturi se primesc încă de la data încheierii contractului, dar sunt
supuse deopotrivă unui termen suspensiv şi unei condiţii rezolutorii. Pendente conditione
expeditorul poate revoca drepturile destinatarului.

III.Încheierea contractului de transport.

Nu există reguli speciale privind condiţiile generale de valabilitate ale contractului


(consimţământ, capacitate, obiect, cauză). Deci, sub acest aspect se aplică regulile de drept
comun. Contractul de transport are particularităţi în ce priveşte condiţiile de formă. Deşi, este
privit ca un contract consensual, legile speciale din domeniu prevăd obligativitatea întocmirii
sale în formă scrisă, ca o condiţie ad probationem, fiind suficientă forma înscrisului sub
semnătură privată.

În raport de diferite forme de transport se cer diferite forme de documente:

– în materie feroviară se întocmeşte scrisoarea de trăsură (chiar dacă termenii folosiţi sunt
arhaici).

5
– în materie de transport maritim, se foloseşte termenul de conosament, document care are
câteva particularităţi.
– tot în transportul maritim se foloseşte contractul de închiriere a unei nave ce presupune un
document de transport specific numit contract de navlosire.– în transportul de persoane se
utilizează bilete, legitimaţii de călătorie, abonamente.
Documentele de transport pot îmbrăca şi forma unor titluri nominative, la ordin sau la
purtător.
– în transportul de călători se pot utiliza documente nominative.
– în transportul de persoane, în mod obişnuit nu se utilizează înscrisuri nominative. De
asemenea, se face referire la transmiterea acestor scrisori la ordin prin gir după regulile
cambiale.
Aceste documente de transport ce au funcţiuni de titluri la ordin sau la purtător se bucură de
caracteristica literalităţii în sensul că „convenţiile necuprinse în scrisoarea de cărat nu au nici
o tărie faţă de destinatarul sau posesorul exemplarului scrisorii de cărat la ordin sau la
purtător, ce a fost subscrisă de cărăuş”.
În literatură s-a arătat că aceste titluri la ordin sau la purtător, ce consemnează contractele de
transport sunt titluri improprii, titluri ce au multe asemănări cu titlurile de credit, însă nu se
subsumează acestei categorii.

6
IV.Cuprinsul documentului de transport.

Documentele de transport au clauze obligatorii şi neobligatorii. Conform Regulament Nr.9/12


din 09.12.1999 cu privire la prestării serviciilor de transport și expidiție, conf pct.142 sunt
stipulate cîteva elemente

a) Obligatorii:
- denumirea şi adresa părţilor;
- obiectul contractului;
- drepturile şi obligaţiile expeditorului;
- drepturile şi obligaţiile beneficiarului;
- calculele plăţii pentru transporturi;
- responsabilităţile părţilor.
b) Neobligatorii:
în această categorie intră itinerarul, clauza penală, alte menţiuni:
Dacă nu sunt trecute toate menţiunile obligatorii, contractul nu este nul. Conţinutul clauzelor
poate fi stabilit prin orice mijloace de probă. Excepţie face de la această regulă obiectul
contractului deoarece el trebuie să fie determinat sau determinabil.

Funcţiile documentului de transport.

– este socotit un mijloc de probă. Peste el şi împotriva conţinutului său se admite proba cu
martori.
– în contractele de transport de persoane documentul este şi un titlu de legitimare,
conosamentul este socotit şi un titlu reprezentativ al mărfii ce-i formează obiectul.
Ca mijloc de probă documentul are regimul juridic al înscrisurilor sub semnătură privată.
Menţiunile ce le cuprinde au o putere doveditoare credibilă numai până la proba contrară.

V.Obligaţiile părţilor în contractul de transport.

Aceste obligaţii sunt diferite în raport de etapa parcursă în derularea contractului. Distingem
astfel trei momente:
a) punctul de pornire;
b) deplasarea mărfii sau persoanei;
c) punctul de destinaţie.

Regulament Nr.9/12 din 09.12.1999 cu privire la prestării serviciilor de transport și expidiție, pct.14

7
Expeditorul are dreptul: conform pct.24-253

- să ceară de la beneficiar compensarea tuturor cheltuielilor suportate la executarea dispoziţiei,


precum şi plata convenită pentru servicii;
- să antreneze persoane terţe pentru executarea dispoziţiei;
- să efectueze transportul de mărfuri cu mijloace de transport proprii. În acest caz se încheie şi
contractul de transport;
- să selecteze la latitudinea sa transportatorii şi să determine mijloacele de transport şi
itinerarele de transportare, dacă altele nu sînt prevăzute în contractul de transport şi expediţie
sau dispoziţia de expediere;
- să presteze servicii ce ţin de importul, exportul şi transportarea în tranzit a mărfurilor prin
frontiera vamală a Republicii Moldova în conformitate cu legislaţia vamală a republicii;
- să reţină mărfurile şi documentele asupra lor în calitate de gaj pentru suma datorată,
incluzînd cheltuielile de depozit şi păstrare şi compensarea tuturor cheltuielilor suportate;
- să presteze serviciile de transport şi expediţie menţionate în punctul 5.
Expeditorul este obligat:
- să îndeplinească comanda primită conştiincios şi respectînd interesele beneficiarului;
- să îndeplinească exact indicaţiile beneficiarului. Dacă aceste indicaţii împiedică
transportarea economicoasă şi sigură a mărfurilor, expeditorul trebuie să atragă atenţia
beneficiarului asupra acestui fapt. Dacă beneficiarul repetă indicaţiile sale, expeditorul
îndeplineşte dispoziţia cu raportarea tuturor riscurilor asupra beneficiarului;
- să informeze imediat beneficiarul despre imposibilitatea executării dispoziţiei din motive
independente de el;
- să întocmească în modul stabilit actele respective în cazul lipsei (surplusurilor), deteriorării
mărfurilor sau ambalajului;
- să asigure prezentarea către beneficiar la timp a mijloacelor de transport în stare tehnică
bună şi acceptabile pentru aceste transporturi în termenul convenit cu beneficiarul

Cărăuşul are următoarele obligaţii:


– să accepte cererea de transport. El este în stare permanentă de ofertă de servicii adresată
public, ofertă ce-i angajează răspunderea în mod unilateral.

Regulament Nr.9/12 din 09.12.1999 cu privire la prestării serviciilor de transport și expidiție, pct.5-24-25

8
– să procure un mijloc de transport adecvat. Mijlocul trebuie să fie apt din punct de vedere
tehnic şi funcţional pentru a realiza în condiţii normale transportul convenit.
– să ia în primire marfa de la expeditor. Ea se cântăreşte în mod obligatoriu cu excepţia
situaţiei când legea prevede altfel. El este îndreptăţit să refuze primirea când:

1. coletele sunt necorespunzător ambalate.


2. mărfurile au fost încărcate fără respectarea regulilor tehnice.
3. mărfurile au fost încărcate în mijloace închise fără sigiliul expeditorului sau în mijloace
deschise fără marcaje sau cu marcaje necorespunzătoare.
4. încărcătura are ca obiect mărfuri interzise la transport sau admise în condiţii speciale, fără
ca acestea să fie întrunite.

sau să formuleze rezerve la transport. Prin rezervele depuse cărăuşul îşi preconstituie mijloace
de apărare împotriva răspunderii ce şi-o asumă de a asigura integritatea mărfii supuse
strămutării.
Primirea mărfii la transport prezumă că datele înscrise în documentul de transport privitor la
încărcătură corespund realităţii, fiind exacte. Prezumţia este relativă, putând fi înlăturată prin
probe contrarii.
– să elibereze documentul de transport expeditorului.

b) obligaţiile părţilor în cursul deplasării mărfurilor:


Expeditorul poate pe durata transportului să-şi modifice cererea iniţială. În raport de
atitudinea expeditorului sunt stabilite obligaţiile părţilor. Astfel:
1. în transporturile efectuate în condiţiile iniţial convenite.

Expeditorul are următoarea obligaţie:


– să însoţească marfa dacă însoţirea este obligatorie. Regulamentul prevede că însoţirea este
obligatorie când se transportă vietăţi în mijloace de transport complete şi când transportul se
efectuează prin mijloace auto şi cuprinde produse ce nu se pot preda spre transport
individualizate. În rest, expeditorul poate însoţi marfa ori de câte ori doreşte.
Expeditorul nu mai are alte obligaţii, după ce a predat marfa către cărăuş.
Cărăuşul are următoarele obligaţii:

– să respecte ordinea expediţiilor, adică să le pună în transport în ordinea primirii.


– să parcurgă ruta stabilită şi să respecte durata transportului.
– să conserve marfa pe parcurs.

9
în transporturile modificate prin voinţa expeditorului.
Contractul de transport permite expeditorului să modifice prin voinţa sa unilaterală unele
clauze ale contractului printr-un contra-ordin. Această regulă este o excepţie de la principiul
că convenţiile nu pot fi modificate decât prin consimţământul mutual.
Contra-ordinul trebuie adus la cunoştinţa cărăuşului, fie că se renunţă la transport, fie că se
modifică condiţiile transportului. El trebuie redactat scris. Dacă documentul de transport este
sub forma unui titlu negociabil (la ordin sau la purtător), expeditorul ce emite un contra-ordin
trebuie să restituie cărăuşului înscrisul de transport întocmit iniţial.
Dreptul de a emite contra-ordine poate fi transmis destinatarului sau unui terţ. Ultima ipoteză
priveşte situaţia în care documentul de transport are forma unui titlu negociabil. În acest caz,
dreptul de a modifica contractul iniţial aparţine celui ce posedă titlul.
Destinatarul poate da contra-ordin din momentul în care expeditorul i-a remis documentul de
transport.
Deci, în perioada de transport efectiv, singur, cărăuşul, are o obligaţie suplimentară, anume să
execute contra-ordinul, dacă prestaţia de serviciu se derulează fără incidente independente de
voinţa părţilor.
Ceilalţi subiecţi au doar sarcina să emită un contra-ordin valabil din punctul de vedere al
formei şi al fondului.
Este posibil, totuşi, să apară în cursul transportului situaţii fortuite sau de forţă majoră, situaţii
ce pot duce la întârzierea executării obligaţiilor de către cărăuş sau la imposibilitatea
îndeplinirii lor. În această situaţie, părţile au drepturi şi obligaţii corelative, după cum
urmează:
– dreptul expeditorului de a fi încunoştinţat despre perturbarea transportului (obligaţia
corelativă a cărăuşului de a informa despre eveniment).
– dreptul expeditorului de a decide soarta transportului afectat (cu obligaţia corelativă a
cărăuşului de a se conforma dispoziţiei expeditorului).
– obligaţia debitorului prestaţiei de a suporta riscurile contractuale. În concret, debitor este
cărăuşul care va pierde contravaloarea la care ar fi avut dreptul dacă marfa ajungea la
destinaţie. Totuşi, expeditorul, în asemenea situaţie trebuie să plătească cărăuşului cheltuielile
suportate de acesta din urmă pentru pregătirea mijlocului de transport şi, plata taxelor aferente
strămutării încărcăturii în proporţie de drumul făcut.

– obligaţia expeditorului de a restitui documentele de transport negociabile.


c) obligaţiile părţilor la punctul de destinaţie.

10
Cărăuşul are următoarele obligaţii:

– să identifice destinatarul şi să avizeze despre sosirea transportului;


– să elibereze marfa la destinaţie. El poate să refuze eliberarea mărfii dacă nu se plătesc taxele
de transport ori când destinatarul este în stare de faliment. De asemenea, marfa nu se
eliberează dacă este supusă unui sechestru asigurator sau dacă reglementările fito-sanitare de
la locul de destinaţie impun măsuri de carantină.
Destinatarul are următoarele obligaţii:

– să ia în primire marfa transportată. Aceasta presupune verificarea mărfii şi constatarea


deficienţelor transportului. În caz de constatare de deficienţe, destinatarul trebuie să urmeze
conduita prescrisă
– să descarce marfa din mijlocul de transport în timp util.
– să plătească sumele restante datorate cărăuşului.
Cele expuse mai sus reprezintă regulile generale în materie de contract de transport comercial.
Prin prevederi speciale, prin regulamente şi alte acte normative, pe sectoare de activitate de
transport sunt reglementate alte particularităţi ale contractelor de transport speciale. Aceste
prevederi nu fac obiectul acestui studiu, fiind cuprinse în conţinutul disciplinei dreptul
transporturilor.

Expunerea făcută insistă asupra particularităţilor contractului de transport comercial, asupra


elementelor ce deosebesc acest contract de alte contracte de prestări servicii şi alte contracte
comerciale.

11
VII.Concluzii

Generalizând cele expuse, ajungem la concluzia că punctul de pornire şi fundamentul juridic


al raporturilor de transport rutier de persoane îl formează contractul de transport. Pornind de
la definiția legală și cele doctrinare, acordate contractului de transport în general, putem oferi
o definire proprie contractului de transport rutier de persoane, ca fiind acea înțelegere dintre
transportator şi pasager prin care transportatorul se obligă ca, în schimbul unei taxe de
călătorie, să transporte pasagerul împreună cu bagajele sale la punctul de destinație într-un
anumit termen, în condiții de siguranță și confort. Raporturile care iau naștere între
transportator şi pasager sunt raporturi comerciale, fiind realizate de către transportator în
scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător. După natura juridică, contractul de transport
rutier de persoane este un contract distinct, cu caracter sinalagmatic, oneros și de adeziune, a
cărui fizionomie juridică complexă se conturează printr-o serie de particularități esenţiale:
părţile contractului sunt transportatorul și pasagerul, obiectul – acțiunile cu privire la
deplasarea pasagerului; termenul de executare a deplasării; vehicule corespunzătoare;
eliberarea biletelor de călătorie; parcurgerea unui itinerar prestabilit, dar şi conceptul de
autogară, care deși nu este parte în contract, îi pot reveni obligaţii (de vânzare a biletelor, de
informare etc.). Dat fiind faptul că actele normative de diverse niveluri sunt elaborate de
autorități publice diferite, fără o coordonare unică a terminologiei, în aceste acte normative,
cu regret, se utilizează diferiți termeni și noțiuni juridici.

12
VIII. Model de Contract de transport.

Contract
privind transportul rutier de mărfuri
“____”_________2009
or.Chişinău
Întreprinderea de transport auto “_____________________” S.A. în persoana preşedintelui
____________________, care acţionează în baza statutului “_____________________” S.A.,
numită in continuare “Cărăuş”, pe de o parte şi
__________________________________________________, (denumirea completă a
expeditorului - plătitorului) în persoana ______________________________, care acţionează
în baza ___________________, numit în continuare “Client” pe de alta parte, au încheiat
prezentul contract dupa cum urmează:
1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Cărăuşul se obliga de a transporta mărfurile predate de Client, iar Clientul îşi asumă
obligaţia de a plăti preţul transportului.
1.2. Preţul serviciilor prestate de Cărăuş Clientului constituie
_________________________________,
(în cifre şi litere) care poate fi modificat în procesul executării prezentului contract cu acordul
părţilor.

2. OBLIGATIUNILE CLIENTULUI
2.1. Clientul se obligă din timp (nu mai tarziu de orele 10 dimineaţa în ziua precedentă zilei
de încărcare) să prezinte o cerere scrisă sau la telefonţ prin care să comunice timpul în care va
fi nevoie de transport, unde se află marfa destinată transportării, sau adresa unde trebuie sa
sosească mijlocul de transport, traseul, descrierea marfurilor, tonajul necesar al camionului şi
dotarea lui tehnica (maşina acoperită, cu compartimentul pentru marfă descoperit, sau cu
frigider, etc).
Comanda transportului cu întîrziere exonereaza Cărăuşul de răspundere, iar acordarea
unui mijloc de transport în asemenea circumstanţe se va face dupa posibilităţi.
2.2. Clientul este obligat de a declara corect caracteristicile mărfurilor destinate transportării
pentru a nu pune în pericol camionul şi persoanele ce se află în el în timpul incărcării,
transportării, descărcării.
Clientul răspunde de proasta ambalare a mărfii sau defeciunii acesteia care ar produce

13
avarierea mărfii sau autovehiculului. În caz că marfa este periculoasă la transport Clientul este
obligat de a comunica acest fapt Cărăuşului care va fi menţionat şi în scrisoarea de trasură.
Clientul răspunde de insuficienţa, lipsa sau proasta completare a documentelor necesare
transportării, tranzitării, vămuirii mărfurilor transportate.
2.3. Clientul poate cere Cărăuşului următoarele:
a) oprirea transportului pe parcurs pentru a clarifica cu cumparatorul sau destinatarul mărfii
anumite aspecte noi aparute dupa expediere (cu plata staţionării autovehiculuilui);
b) schimbarea locului de eliberare a mărfii prevazut iniţial cu recalcularea plăţii;
c) eliberarea mărfii unui alt destinatar dec`t cel indicat în scrisoarea de trasură.
2.4. Clientul este obligat de a achita preţul transportului la timp în termenii indicaţi de
prezentul contract. În caz contrar executarea contracului se intrerupe p`nă la efectuarea
plaţilor respective.
3. OBLIGATIILE CĂRĂUŞULUI
3.1. Cărăuşul este obligat:
- sa stabilească tipul şi numarul mijloacelor de transport, necesare pentru efectuarea
transportului, să asigure sosirea acestora la locul şi timpul indicat de client in cererea
prealabila;
- autovehiculele trebuie sa corespunda condiţiilor tehnice ce permit folosirea lor pentru
transportarea marfurilor indicate de Client;
- sa ceara de la Client documentele pe marfă completate în ordinea stabilită;
- sa transporte marfa la locul indicat in prezentul contract sau in scrisoarea de trasura şi sa o
elibereze persoanei imputernicite de a o primi, acest fapt fiind atestat printr-un document
completat in ordinea stabilita sau detinatorului unei scrisori de trasura pentru aceasta marfa;
- sa respecte termenele de transportare;
- sa ceara de la expeditori sigilarea calitativa a compartimentului de marfuri al
autovehiculuilui cu amprente usor descifrabile, şi sa asigure integritatea acestor sigilii;
- sa ceara Clientului indicarea in scrisoarea de trasura a defectelor marfurilor sau ambalajelor
la momentul incarcarii, acest fapt fiind certificat de semnaturile Clientului şi soferului
autovehiculului.
4. CALCULAREA, PLATA SERVICIILOR DE TRANSPORT,
RASPUNDEREA PARTILOR
4.1. Pentru prestarea serviciilor de transport Clientul plateste Cărăuşului pretul transportului
in momentul stabilirii acestuia de catre Cărăuş.
4.2. Pretul transportului se stabileste reieşind din tipul marfii, tonajul autovehiculului, preţul

14
combustibilului şi alti factori. Pretul final se negociaza cu Clientul.
4.3. Litigiile aparute intre partile prezentului contract se solutioneaza in ordinea stabilita de
legislatia in vigoare a Republicii Moldova de instanta de Arbitraj sau Judecatorie.
5. CONDITII AUXILIARE
5.1. Marfa va fi transportata conform urmatorului traseu:
______________________________________
5.2. Termenul transportarii:
de la "____"_________200__ pana la "____"_________200__

6. ADRESELE JURIDICE ALE PARTILOR


Client: ________________________ Cărăuş:
_____________________________
Adresa poştală: ___________________ Adresa poştală:
_______________________
Tel.___________ Fax _____________ Tel.___________ Fax
________________
Cont de decontare: _________________ Cont de decontare:
____________________
______________________________
_________________________________

CLIENT CĂRĂUŞ
_______________________ ________________________
semnatura, l.ş. semnatura, l.ş.

15
Bibliografie:

A.Acte Normative:
1.Codul Civil al RM
2.Regulament Nr.9/12 din 09.12.1999 cu privire la prestării serviciilor
de transport și expidiție, pct.14
3.Regulamentul prestării serviciilor de transport și expidiție din 09.12.2009

B.Literatură de specialitate:
1.Dorin Cimil, Eugeniu Bejenaru, Drept Civil Contracte Speciale, 2014;
2.Igor Trofimov, Drept Civil, Contracte Civile, Chișinău 2014;
3.Manual de drept Civil Contracte și succesiuni Vol III Ediția a 3 a revăzăzută și
completată.

C.Alte surse:
1. http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=313585&lang=1
2. https://www.contabilsef.md/ro-contract-privind-transportul-rutier-de-m-rfuri-ru-en-43584/

16