Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DE LECŢIE

Data: 18.03.2019

Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială Sînandrei

Clasa: a IV-a A

Propunator: prof. înv. primar Dragomir Nicoleta Andreia

Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii

Disciplina: Matematică

Unitatea de invatare: Rezolvare de probleme

Subiectul: Ordinea efectuării operațiilor

Tipul lecţiei: recapitulare și sistematizare a cunoștințelor

Scop:consolidarea și sistematizarea cunoștințelor

Competenţe specifice:

1.1. Explicarea unor modele, regularități, pentru crearea de raționamente proprii;

2.1. Recunoașterea numerelor naturale în concentrul 0-1 000 000;

1
2.4. Efectuarea de adunări şi scăderi de numere naturale în concentrul 0-1 000 000;
2.5. Efectuarea de înmulțiri de numere 0-1 000 000 când factorii au cel mult trei cifre și de împărțiri la numere de o cifră sau
două cifre;
5.1. Utilizarea terminologiei specifice şi a unor simboluri matematice în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme cu
raţionamente diverse;
5.3. Rezolvarea de probleme cu operații aritmetice studiate, în concentrul 0-1 000 000.

Obiective operaţionale:

a) cognitive:
O1--să raspundă la întrebări referitoare operațiile cu numere, în concentrul 0-1000000 ;
O2– să efectueze operații cu numerele naturale de la 0 la 1 000 000, ținând cont de ordinea efectuării operațiilor;
O3– să foloseasca proprietățile operațiilor pentru efectuarea unor calcule rapide;
O4– să rezolve probleme diverse;
O5– să compună probleme după exerciții date;
O6– să afle valoarea unei necunoscute;
07- să utilizeze terminologia matematică învățată .

b)afective :
O7– să participe cu interes la ora de matematică prin activitatea de grup, frontală și individuală;
O8– să coopereze pentru realizarea sarcinilor, manifestând un spirit competitiv ;

c) psihomotorii :
O10 - să aibă un comportament corespunzător activității desfășurate;
O11 -să adopte o poziție corectă la tablă și în timpul scrisului.

2
Strategii didactice:
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, expunerea, observația, problematizarea, metoda RAI, jocul didactic,
munca independentă.

Mijloace de învățământ: fişe de lucru, planşa cu rebus, plansa cu joc Adevărat/Fals, markere, flori decupate, plansa cu
copac, videoproiector, laptop.

Forme de organizare: -activitate frontală,


- activitate individuală,
-activitate pe echipe.
Forme şi tehnici de evaluare: - observarea sistematică,
- aprecieri verbale,
- autoevaluare,
- interevaluare.

Resurse:
a) temporale: 50 minute
b) umane: : 18 elevi

Bibliografie
1. Programa şcolară - Matematică pentru clasele a III-a și a IV-a, Bucureşti 2014;

2. Mariana Mogoș , Manual de matematică pentru clasa a IV-a, Partea a II-a, Editura Arthur la Școală, Bucureşti, 2016;
3. Grigore Adina, Tănase Ileana, Costache Silvia, Exerciții și probleme, Culegere de matematică, clasa a IV-a,, Editura Ars
Libri, Argeș, 2016;
4. Roşu, Mihail - Metodica predării matematicii, Editura Credis, Bucureşti, 2004.

3
RESURSE EVALUARE

Procedurale
MOMENTEL O CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL SI DEMERSUL
Metode si Organizator Materiale
E DIDACTIC
LECŢIEI Activitatea propunatoarei Activitatea elevilor procedee i-ce
1. Momentul Se asigura conditiile necesare Elevii se pregătesc conversatia Frontal Rechizite Aprecieri
unei desfasurari optime a lectiei.
organizatoric de lecție le verbale
Se asigura ordinea si disciplina, se
1 min pregatesc materialele necesare. necesare

2.Verificarea Se verifică cantitativ şi calitativ Elevii urmăresc Conversatia Frontal caietele Aprecieri
temei tema prin citirea orală de către tema individual, Exerciţiul /fișe verbale
elevi. corectându-se acolo Evaluare
3 min unde este cazul. orala
3. Captarea O1 Se captează atenția elevilor prin Elevii trec pe rand Conversatia Frontal Plansa cu
prezentarea unui rebus(anexa 1) ce pentru a completa rebus
atenţiei O7 Jocul
va fi completat de frontal. rebusul.
Completând rebusul vor obține un
cuvant ce va fi ulterior folosit in
5 min
completarea unui enunt legat de
importanta matematicii.
4. Le explic regulile jocului „Mingea Elevii participă la Conversația Observare
călătoare”. Efectuăm exerciții

4
Reactualizarea O2 rapide de calcul mintal. joc. Cand prind Explicatia sistematica
cunostintelor O3 mingea raspund la Jocul frontal Aprecieri
5 min O7 sarcinile date. verbale
5. Anuntarea
Anunț tema lecție și obiectivele ce Elevii scriu in caiete
temei și Conversaţia Frontal observarea
le voi urmari pe tot parcursul titlul lecției.
sistematică
precizarea lectiei. Explicatia
a elevilor
obiectivelor
1min
O7 Propun elevilor să jucăm un joc
Adevărat sau Fals. Le prezint o Plansa cu
6. Dirijarea frontal
plansă (anexa 2)pe care sunt scrise Elevii trec pe rand joc
învățării enunțuri, ei le vor citi și vor trece la plansa pentru a Jocul didactic
pe rând să scrie dacă enunțurile completa.
18 min
sunt adevărate sau false.
Conversatia
O2 Elevii vor fi împartiti pe grupe, iar Liderii grupurilor Bol cu
Expunerea
O6 reprezentantul fiecarei grupe va extrag biletul cu sarcini de
trece pe rând la tabla și va extrage sarcina, apoi Exercitiul lucru Aprecieri
dintr-un bol, un bilet cu un rezolva la tabla, in activitate
Problematiza- verbale
exercițiu(anexa 3), pe care va timp ce elevii din
In echipe
trebui să-l rezolve la tablă. clasa scriu pe caiete. rea Video
proiector
Concurs
O4 Proiectez pe panou o Elevii citesc Fise pe
problemă(anexa 4), apoi le cer problema, apoi echipe Observarea
elevilor sa o citească cu voce tare, rezolva.
sistematica
să o rezolve, dupa care echipa care
termina prima și face corect va fi
5
castigatoare.

7. Obținerea Conversatia Observarea


Le cer să formuleze oral alte
performanței O6 Exercitiul Munca sistematica
probleme după tipul de problema Elevii formulează
5 min O2 dat. probleme . Problematiza- Independen Aprecieri
O5 rea -ta verbale

8.Asigurarea Plansa cu
Și pentru că nu de mult am intrat Elevii rezolva
retenției si a copac
în anotimpul primavara, le prezint sarcinile, apoi trec Explicația Observarea
feed-back-lui o planșă cu un copac, pe care va la plansa si lipesc Exercitiul Individual Floricele sistematica
trebui să-l decoram cu florile din floricelele pentru a
6
10 min plicurile de pe măsuțe, dupa ce am obtine un pom cu sarcini Apreciere
rezolvat sarcinile existente pe inflorit. verbală
O2
acestea(anexa 5).

9.Incheierea În încheierea activității voi face Conversația Aprecieri


aprecieri frontale și individuale . verbale,
activitatii explicatia frontal
Elevii primesc stimulente Elevii primesc fise generale şi
2 min O6 diferentiate cu tema si individual Stimulen- individuale
Tema pentru acasa: pentru acasa .
te
Compune o problemă după un
exercițiu dat.

7
Anexa 1
“.......................................... dezvoltă gândirea”
Afișați rezolvarea
Rezolvati rebus

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
B
1. Numerele care se adună se numesc...
2. Rezultatul adunării se numește sumă sau ...
3. Numărul care se scade se numește ...
4. Numărul din care se scade se numește ...
5. Produsul este rezultatul ...
6. Numerele care se înmulțesc se numesc ....
7. Numărul la care se împarte se numește ...
8. Rezultatul scăderii se numește ...
9. Rezultatul împărțirii se numește ...
10. Numărul care se împarte se numește ...

8
Anexa 2
Adevărat sau fals?

*Într-un şir de operaţii de acelaşi ordin, fără


paranteze, efectuăm operaţiile în ordinea dată.

*Adunarea şi scăderea sunt operaţii de ordinul al II-lea.

*Într-un şir de operaţii scrise fără


paranteze, se efectuează întâi operaţiile de
ordinul II şi apoi pe cele de ordinul I.

* Dacă avem un exerciţiu care conţine numai


operaţii de ordinul II (înmulţiri şi împărţiri), le
efectuăm în ordinea în care sunt scrise.

* Înmulţirea şi împărţirea sunt operaţii de


ordinul I.

ANEXA 3

423 : 3 + 120 : 20 + [10 + 4 x (100 x 3 + 7)] =


45+ 7+ [ 307 – 84 : (9 – 5) ] – 8 x 18 =
190 – 4 x ( 5 x 3 + 7 x 4 – 35 ) + 8 x 8 =
(14 – 7) x 3 +(21 – 19) x 8 - (15 + 6 – 18) x 9 =

9
ANEXA 4
Pentru 3 kg mere și 2 kg banane s-au plătit 19 lei, iar
pentru 5 kg mere și 2 kg banane s-au plătit 25 lei.
Cât costă 1 kg mere, dar unul de banane?
Scrie datele problemei pentru a compara, apoi scrie
rezolvarea.

Anexa 5

Exercitii de pe floricele:
2x(20-2):3=
5x8+9:3=
70-6x7+14=
(100-25):5:5=
212:2+34-6x8=
33:3x4+58x0=
815-24:2:2=
50:10:5+90:9=
12+6:(3+9:3)=
21-21: 7x(4 - 5: 5)=
73 – 58 + 29 - 4 =
24 : 8 x 3 x 4 : 6 =
(8x9 – 4:2) – (91- 9x9) =
(54: 6x3 – 6x2) : 3 =
56 : (100 – 8x5 – 6x5 – 7x3 -1) =
(4x8 + 3x9 +21):10=
10 x 4 : 5 x 3 + 32 – 32 : 8 x 7 =
89 + 64 : 8 x 7 – 28 : 7 x 4 =

10
11

S-ar putea să vă placă și