Sunteți pe pagina 1din 4

10

Transformarea spiritului critic


Textul-cheie: Alege unul dintre tex­tele de
la secţiunea pentru miercuri a lecţiei. Scrie-l
aici şi memorează-l în săptămâna aceasta.
9 martie 2019

„______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

START

O atitudine de tip panglică albastră


O profesoară s-a hotărât să îl onoreze pe fiecare elev – Unul dintre angajații mei a venit la mine și
al ei spunându-i ce influență a avut în viața sa. Apoi, mi-a spus că mă admiră pentru geniul meu cre-
i-a oferit fiecăruia câte o panglică albastră pe care scria: ator, apoi mi-a oferit panglica aceasta. Imaginea­
„Influența mea contează”. După aceea, s-a hotărât să facă ză-ți! Sunt un geniu creator. Pe panglică scrie:
un proiect cu clasa, pentru a observa ce fel de impact are „Influența mea contează”. Mi-a dat și o panglică în
recunoașterea pozitivă asupra unei comunități. Astfel, i-a plus și mi-a cerut să i-o ofer unei persoane pe care
dat fiecărui elev încă trei panglici pe care să le ofere mai vreau să o onorez. în timp ce conduceam mașina,
departe, în afara clasei. Elevii trebuiau să observe cine cui în seara asta, mă întrebam cui aș putea să i-o dau
îi este recunoscător și să raporteze observațiile în clasă. și m-am gândit la tine. Am zile foarte agitate și,
Unul dintre băieții din clasă s-a dus la un angajat dintr-o când vin acasă, uneori țip la tine pentru că nu ai
companie care îl ajutase în proiectul său de planificare a luat note suficient de mari și pentru că e dezordine
carierei. Băiatul i-a oferit tânărului angajat o panglică al- în dormitorul tău. Dar în seara asta vreau să știi că
bastră. Apoi, i le-a dat și pe celelalte două și i-a spus: tu contezi pentru mine. Pe lângă mama ta, tu ești
– Noi avem un proiect de clasă despre recunoștință și cea mai importantă persoană din viața mea. Ești
am vrea să cauți o persoană căreia ai dori să-i mulțumești. un copil bun și te iubesc.
Oferă-i o panglică albastră, apoi dă-i-o și pe cealaltă, pen- – Mulțumesc, tată, a reușit băiatul să răspun-
tru ca, la rândul ei să-i mulțumească altcuiva. În câteva dă cam șoptit. Tocmai mă întrebam dacă merită
zile, te sun să văd ce s-a întâmplat. să trăiesc, pentru că nu credeam că voi reuși să te
Mai târziu, în ziua aceea, angajatul s-a dus până mulțumesc vreodată și să te fac să mă iubești.
la șeful său morocănos. I-a spus că îl admiră pentru
geniul său creativ. Șeful a părut foarte surprins. Anga-
jatul l-a întrebat dacă acceptă darul său – o panglică
albastră. Mirat, șeful a spus:
– Da, sigur că da.
Atunci, angajatul l-a mai întrebat:
– Ați putea să-mi faceți o favoare? Luați această pan-
glică în plus și dați-i-o altcuiva. Băiatul care mi le-a oferit
face un proiect la școală și dorim să urmărim exercițiul
acesta, pentru a afla cum sunt influențați oamenii.
În seara aceea, șeful s-a dus acasă la fiul său de 14
ani și l-a invitat să se așeze lângă el. I-a spus:
39

Juniori_1_2019.indd 39 10/10/2018 15:00:33


1 DUMINICĂ 2 LUNI
Iată părerea mea Ce încearcă ei să spună?
„ Tu și prietenii tăi vă tachinați unii pe Oameni diferiți, păreri diferite. Unele dintre ci-
alții, vă dați porecle și vorbiți despre tatele de mai jos reprezintă păreri ale cetățenilor
incapacitățile fiecăruia în diferite dome- împărăției lui Dumnezeu; altele nu sunt. Observi
nii și despre membrii familiilor voastre. deosebirile? Cum se raportează aceste afirmații la
Apoi cineva spune o replică prea ascuțită ceea ce spune Dumnezeu în Cuvântul Său? După
la adresa familiei tale. Deodată, lucrurile ce vei parcurge textele din secțiunea „Dumnezeu
devin urâte; sunteți pe cale să vă luați la spune...” a lecției, notează declarația care transmi-
bătaie. Cum dezamorsezi situația? Ar tre- te convingerea ta. Pregătește-te să te autocitezi la
bui să apelezi la un adult? De ce? Ce faci Școala de Sabat.
pentru a evita în viitor situația?
__________________________________ „ „Cel care împroașcă noroi pierde întotdeauna
__________________________________ teren.” – autor necunoscut
__________________________________
__________________________________ „ „Dacă ai o limbă ascuțită, riști să îți tai gâtul.” –
autor necunoscut
__________________________________
__________________________________ „ „Cel cu spiritul critic îi dezaprobă pe oameni nu
__________________________________ pentru că au greșeli, ci pentru că fac altfel de
__________________________________ greșeli decât propria persoană.” – autor necu-
__________________________________ noscut
__________________________________
__________________________________ „ „Dacă arunci în aer casa vecinului, casa ta nu va
__________________________________
arăta mai bine.” – Lou Holtz, antrenor de fotbal
american
__________________________________
__________________________________ „ „Înainte să critici un om, mergi o milă în pantofii
__________________________________ săi. Astfel, când îl vei critica, vei fi mai departe
__________________________________ cu o milă și vei avea și pantofii săi.” – autor necu-
noscut
„ De multe ori, conflictele izbucnesc pe
negândite. Se poate întâmpla chiar ca „ „Este mult mai ușor să fii critic decât să fii co-
partea adversă să greșească, iar tu să ai rect.” – Benjamin Disraeli, politician britanic
dreptate. Întrebarea care ar trebui pusă în
momentele acelea este: Doresc să păstrez „ „Orice nebun poate să critice, să condamne și să
relația cu omul acesta? Răspunsul creștin se plângă, iar majoritatea o fac.” – Dale Carne-
la o astfel de întrebare este, evident, DA. gie, autor și vorbitor motivațional din secolul XX
Și-atunci, chiar dacă a ceda este greu, de
dragul menținerii unor relații bune, este „ „Fii mai puțin curios cu privire la oameni și mai
important să-L rugăm pe Dumnezeu să curios cu privire la idei.” – Marie Curie, om de
ne ajute să facem lucrul acesta. știință

„ Loghează-te pe http://RealTimeFaith.ad- „ „Bârfa poate fi distractivă: uneori, am auzit des-


ventist.org pentru a-ți posta răspunsul. pre mine lucruri de-a dreptul fascinante, de care
Fii deschis și onest. Spune ce crezi. nici măcar eu nu aveam idee.” – Vanna Bonta,
scriitoare americană
40

Juniori_1_2019.indd 40 10/10/2018 15:00:34


3 MARȚI 4 MIERCURI
Ce importanță are pentru mine? Dumnezeu spune...
„ „Am glumit doar.” De câte ori ai spus lucrul aces- „ Coloseni 4:6
ta? Un înțelept spunea odată că jumătate din „Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har,
orice vorbă de duh este adevăr. Pentru creștini, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să
jumătate de adevăr nu este de ajuns. Jignirile, răspundeți fiecăruia.”
răspunsurile la fel de jignitoare, glumele răută-
„ Filipeni 4:8
cioase și vorbele cu dublu sens nu își au locul
„Încolo... tot ce este adevărat, tot ce este
în viața unui creștin. Nici măcar în viața oricărui
vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce
membru al neamului omenesc ele nu sunt jus-
este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot
tificate. Există o organizație de­dicată combaterii
ce este vrednic de primit, orice faptă bună
acestor obiceiuri. Ea se numește No Putdowns.
și orice laudă, aceea să vă însuflețească.”
„ Pe site-ul organizației, jignirile și rezultatele lor „ Efeseni 4:29-5:19
distrugătoare sunt analizate cu atenție. Conform „Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din
organizației, „jignirile iau multe forme, atât ver- gură; ci unul bun, pentru zidire, după cum
bal, cât și nonverbal, incluzând: respingere sub e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud...
formă de critici sau remarce disprețuitoare; lim- Orice amărăciune, orice iuțime, orice mâ-
baj corporal – privire peste cap, zâmbet obraz- nie, orice strigare, orice clevetire și orice
nic, ridicare din umeri; bătaie de joc, cuvinte sau fel de răutate să piară din mijlocul vostru.
fapte folosite ca armă; tonul vocii cu iz de sar- Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și
casm sau nesinceritate, imi­tarea ticurilor.” (Pen- iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și
tru mai multe informații, vizitează site-ul www. Dumnezeu pe voi în Hristos. Urmați dar pil-
noputdowns.org.) da lui Dumnezeu ca niște copii preaiubiți...
Curvia sau orice altfel de necurăție, sau
„ O modalitate de a renunța la obiceiul nostru
lăcomia de avere nici să nu fie pomenite
omenesc de a ne mândri prin cuvinte este să
între voi... Să nu se audă nici cuvinte por-
fim atenți la ce înmagazinăm în creier. Întrucât,
coase, nici vorbe nechibzuite, nici glume
adesea, în mass-media, oamenii sunt atacați și
proaste, care nu sunt cuviincioase, ci mai
prezentați în mod negativ, trebuie să fim atenți la
degrabă cuvinte de mulțumire... Vorbiți în-
ce privim, ascultăm și citim. Trebuie să facem un
tre voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu
efort conștient de a căuta să ne hrănim cu lucruri
cântări duhovnicești...”
frumoase. Așa cum hrana sănătoasă ne întărește
trupul, tot așa gândurile bune ne întăresc min- „ Coloseni 3:8-12
tea. „Dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri:
de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de cle-
„ Conform textului din Filipeni 4:9, trebuie să vetire, de vorbele rușinoase, care v-ar pu-
„facem” toate lucrurile bune care ne sunt date tea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții...
exemplu. Și, atunci când ne-am format obiceiul Astfel dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu,
de a ne umple mintea cu lucruri bune, aceasta se sfinți și preaiubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă
va vedea în faptele și cuvintele noastre. plină de îndurare, cu bunătate, cu smere-
„ Fă exercițiul următor! Gândește-te la câteva per- nie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare.”
soane și spune-le, într-o formă aleasă de tine, o
vorbă bună, o apreciere, o încurajare sau ceva (Mai mult: Caută și citește în întregime pasa-
frumos! Evaluează apoi reacțiile determinate de jele următoare: Proverbele 18:21; Romani
gestul tău! 12:2; Filipeni 4:4-7; Coloseni 3:1,2,12-17)

41

Juniori_1_2019.indd 41 10/10/2018 15:00:34


5 JOI
6 VINERI
Ce îmi spune acest lucru? Cum se întâmplă?
„ Obișnuiești să dai de bucluc din pricina „ (Ar fi interesant să alegi această activitate într-o
gurii sau privirii tale? Ți-au cerut vreodată altă zi decât vineri.)
părinții sau alți adulți să renunți la expre-
sia feței, să nu-ți mai dai ochii peste cap, „ În societatea noastră, se pare că umilirea este la
să ai grijă cum vorbești, să îți co­rectezi rang de cinste.
atitudinea sau să nu vorbești cu ei pe „ În următoarele ore, înregistrează toate umilirile
un „asemenea” ton? Te-ai simțit frustrat pe care le auzi și toate lucrurile care îi pot încu-
pentru că nu realizai în dreptul tău ni- raja pe alții. Poți urmări ce se petrece printre cei
mic nepotri­vit? Ca în orice alt domeniu, cu care locuiești sau în media (TV, Internet, radio,
schimbarea atitudinii cu care reacționezi reviste sau ziare). Folosește schema următoare
necesită efort din partea ta. La urma ur- pentru înregistrări.
mei, Diavolul se bucură atunci când ce-
dăm firii noastre omenești. Poate va fi ne- „ Fă câte o steluță pentru descurajările sau încu-
voie să îți iei timp singur și să te gândești rajările provenite din partea ta. Indiferent care
la ce faci și de ce faci, apoi să te rogi ca ar fi scorul, roagă-L pe Dumnezeu să te ajute să
Duhul Sfânt să te ajute să găsești alterna- elimini atitudinea negativă și să practici mai mult
tivă. Dumnezeu (și, sperăm, adulții și pri- încurajarea altora. De fapt, poți începe gândin-
etenii din viața ta) este doritor să uite și să du-te la alternative pentru umilirile de care ești
îți dea putere de a adopta modalități noi responsabil sau pe care le-ai auzit. Nu uita, tăce-
și pozitive de comunicare. rea este întotdeauna o opțiune.

Umiliri, descurajări Încurajări, aprecieri Alternative

6:00 - 8:00 ________________ _________________ _______________


________________ _________________ _______________
8:00 - 12:00 ________________ _________________ _______________
________________ _________________ _______________
12:00 - 16:00 ________________ _________________ _______________
________________ _________________ _______________
16:00 - 20:00 ________________ _________________ _______________
________________ _________________ _______________
20:00 - 23:00 ________________ _________________ _______________
________________ _________________ _______________

42

Juniori_1_2019.indd 42 10/10/2018 15:00:35