Sunteți pe pagina 1din 14

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA“ DIN IAȘI

FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR


SPECIALIZAREA: FINANȚE-BĂNCI
DISCIPLINA: FINANȚE

Analiza structurii activului


intreprinderi

Conducător științific:
Doctorand Paula Andreea Terinte
Student:
Postovan Veaceslav
Grupa 3

BALȚI
2018

1
CUPRINS

1. Prezentarea generală a întreprinderii MedLife........................................................................... 1


1.1. Organizare si desfășurare a activității ....................................................................................... 1
1.2. Piața și concurența ...................................................................................................................... 3
2. Structura activului bilanțier ......................................................................................................... 4
2.1 Descrierea structurii activului la compania MedLife pentru perioada 2015-2017 ............... 5
2.2 Evoluții în structura activului întreprinderii MedLife în perioada 2015-2017 ..................... 6
3. Analiza structurii activelor imobilizate și a factorilor de influență ........................................... 7
3.1. Structura activelor imobilizate la compania MedLife în perioada 2015-2017 ...................... 8
3.2. Analiza evoluției structurii activelor imobilizate și a principalilor factori de influență ....... 9
4. Analiza structurii activelor circulante și a factorilor de influența .......................................... 10
4.1. Structura activelor circulante la compania MedLife în perioada 2015-2017 ................ 11-12
4.2. Analiza evoluției structurii activele circulante și a principalilor factori de influență ........ 13
Concluzii ............................................................................................................................................ 14
Bibliografie ........................................................................................................................................ 15

2
1. PREZENTAREA GENERALĂ A ÎNTREPRINDERII MEDLIFE

1.1. Organizare si desfășurare a activității


MedLife este o companie privată care îi edică fiecărui client servicii medicale profesioniste
de cea mai înaltă calitate, este bazat pe un suport tehnologic de ultima generatie, în condiții de confort
și siguranță. Compania MedLIfe fost fondată în anul 1996. Ea ocupă o poziția de lider, aflându-se de
22 de ani pe piața serviciilor medicale private din România. Compania MedLIfe este recunoscută
internațional deoarece oferă servicii de calitatea înaltă și este susținută de către International Finance
Corporation, Societe Generale, care au devenit acționari al companiei. Structura acționarilor S.A
MedLife.

Acționarii MedLIfe
Marcu Mihail
Acționar Număr Acțiuni
21% Marcu Nicolae M arcu Mihail 4.219.320
44%
Cristenescu Mihaela
Marcu Nicolae 3.013.800
15% Gabriela Cristescu 3.028.892
IFC
5% 15% Mihaela Gabriela
Alții IFC 1.004.600
Alții 8.825.388

1.2. Piața și concurența


În prezent compania MedLife își desfășoară activitatea în:
 155 de puncte de recoltare  20 hyperclinici  9 centre de stomatologie
 33 de laboratoare  10 spitale  4 maternitati
 50 de clinici  10 farmacii  1 banca de celule stem

Clienții companiei MedLife au la dispoziție următoarele produse și servicii unice, personalul


este dot cu echipamente și profisionalism.
Servicii Produse
Diagnosticare Medicamente
Tratament Operații
Efectuarea de analize
Spitalizare de zi
Stomatologice
Farmaceutice

3
Principalii concurenţi locali ai companiei Medlife sunt: Polisano, Medicover, Sanador
Medsana, şi, Regina Maria care ofere și serviciile medicale private şi de stat.

2. STRUCTURA ACTIVULUI BILANȚIER

2.1 Descrierea structurii activului la compania MedLife pentru perioada anilor 2015 - 2017
Structura activului companiei MedLife este formată din active imobilizate, active circulante,
cheltueli în avans, care sunt într-o ordine crescătoare a lichidității.

Active

Imobilizate Circulante Cheltueli în avans

I. Storcuri
II. Creanțe
I. Imobilizari necorporale
III. Investiții pe termen
II. Imobilizari corporale scurt
III. Active biologice productive IV. Casa și conturi la bănci
IV. Imobilizari financiare

Active imobilizate – constituie valori economice de investiție, care au o lichiditatea mai mare de un
an.
Active circulante – constituie intrumente financiare tranzactionabile și active ce pot fi transformate
în numerar.
Cheltueli în avans – sunt cheltueli efectuate în exercițiul financiar curent și se pot efectua în
urmatoarele perioade.

4
In baza datelor din bilalțul contabil al companiei MedLife, am analizat mărimele absolute și
relative pentru perioada 2015-2017, pentru ca să aflu relațiile existente între active imobilizate,
criculante și cheltuelile în avans.
Datele obținute vor fi reprezentate în tabelele de mai jos:
Denumirea Sold Pondere(%)
elementului 2015 2016 2017 2015 2016 2017
Active 224.762.756 264.918.255 309.337.942 78 77 67
imobilizate
Active 60.113.095 76.062.900 145.649.655 21 22 32
circulante
Cheltueli în 2.104.708 2.724.058 2.559.451 1 1 1
avans
Total 286.980.559 343.705.213 457.547.048 100 100 100

Datele din tabele s-au calculat pentru fiecare după formula:


𝐷𝑒𝑛𝑢𝑚𝑖𝑟𝑒𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑢𝑙𝑖
× 100%
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
Analizând datelor din tabelul de mai sus putem afirma că activele imobilizate în anul 2015
au avut o pondere mai mare comparativ cu anul 2017, dar activele circulante au crescut față de anul
2015, însă putem vedea scaderea cheltuelelor în avans comparativ de 2015 , dar se observă o mica
creștere în anul 2016.

Denumirea Sold Pondere(%)


2015 elementului
Active 224.762.756 78
imobilizate
1% Active
21% imobilizate Active 60.113.095 21
Active circulante circulante
Cheltueli în 2.104.708 1
78% Cheltueli în avans avans
Total 286.980.559 100

5
Denumirea Sold Pondere(%)
2016 elementului
Active 77
264.918.255
imobilizate
1%
Active imobilizate
Active 22
22% 76.062.900
circulante
Active circulante
Cheltueli în 1
77% Cheltueli în avans 2.724.058
avans
Total 343.705.213 100

Denumirea Sold Pondere(%)


2017 elementului
Active 67
309.337.942
imobilizate
1% Active 32
Active imobilizate
32% 145.649.655
Active circulante
circulante
67% Cheltueli în 1
Cheltueli în avans 2.559.451
avans
Total 457.547.048 100

2.2 Evoluții în structura activului întreprinderii MedLife în perioada 2015-2017

Analiza activelor companiei MedLife


350000000
300000000
309337942

250000000
264918255

200000000
224762756

150000000
145649655
60113095

76062900

2104708

2559451

100000000
2724058

50000000
0
Active imobilizate Active circulante Cheltueli în avans

2015 2016 2017

6
Factorii de influență și implicațiile pentru evoluția activelor fixe sunt prezentate mai jos:
 Extinderea portofoliului de servicii și unități
 Creșterea acțiunelor deținute.
 Creșterea organică
 Furnizori
 Impozite
 Tranzacții
 Vizite clinice
 Cheltueli
 Obiective și perspective
 Pacienți

3. ANALIZA STRUCTURII ACTIVELOR IMOBILIZATE ȘI A FACTORILOR DE INFLUENȚĂ

3.1. Structura activelor imobilizate la compania MedLife în perioada 2015-2017


Activele imobilizate a companiei MedLife sunt formate din următoarele componente:
 Imobilizari necorporale
 Active biologice productive
 Imobilizari financiare
 Imobilizari corporale

Denumirea Sold
elementului 2015 2016 2017
Imobilizari 9.277.713 7.207.187 7.660.785
necorporale
Imobilizari corporale 154.874.330 160.173.512 168.861.934
Active biologice 0 0 0
productive
Imobilizari financiare 60.610.713 97.537.556 132.815.223
Total 224.762.756 264.918.255 309.337.942

7
Denumirea Ponderea(%)
elementului 2015 2016 2017
Imobilizari 4 3 2
necorporale
Imobilizari corporale 69 60 55
Active biologice 0 0 0
productive
Imobilizari financiare 27 37 43
Total 100 100 100

2016

3% Imobilizari necorporale
37% Imobilizari corporale
Active biologice productive
60%
0% Imobilizari financiare

Datele din tabele s-au calculat pentru fiecare după formula:


𝐷𝑒𝑛𝑢𝑚𝑖𝑟𝑒𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑢𝑙𝑖
× 100%
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

2015 2017
Imobilizari Imobilizari
necorporale necorporale
4% 2%
27% Imobilizari Imobilizari
corporale 43% corporale
0% Active biologice Active biologice
55%
69% productive productive
0%
Imobilizari Imobilizari
financiare financiare

8
Urmărind datele din tabel, contul contabil și graficele companiei MedLife în perioada 2015-
1017, se poate afirma că cea mai mare pondere în activele imobilizate ocupă imobilizările corporale
(69%-55%), pentru că MedLife se află într-o dezvoltare continuă, este datorată, procurarea
echipamentelor, utilajelor care sunt utilizate pentru satisfacere serviciilor, investițiilor imobiliare
reprezintată de creditele achiziționate de la creditori, și arenda sau construția clădirelor ce a crescut
cu în 2016 33% față de 2015 și în 2017 cu 35% față de 2016.
Un alt element ce face parte din activele imobilizate este imobilizarile financiare care este
reprezentată de împrumuturi acordate entităţilor din grup. Aceasta presupune transferarea resurselor
aflate în exces catre o alta entitate aflata în grupul MedLife care are un deficit temporar, care a crescut
în 2016 34% comparativ de 2015 și în 2017 cu 46% comparativ de 2016.
Cea mai mica pondere ocupa imobilizarile necorporale, ceea ce reprezintă investitiile în
exploatarea și evaluarea resurselor minerale ce au scăzut cu 30% în 2016 față de 2015 și în 2017 cu
32% față de 2016.

3.2. Analiza evoluției structurii activelor imobilizate și a principalilor factori de influență


168861934
160173512
154874330

132815223
97537556
60610713
9277713

7207187

7660785

IMOBILIZARI NECORPORALE IMOBILIZARI CORPORALE ACTIVE BIOLOGICE IMOBILIZARI FINANCIARE


PRODUCTIVE

2015 2016 2017

Factorii ce au influențat și au stat la baza evoluției activelor imobilizate sunt urmatoarele:


 Investiții
 Transefuri
 Credite
 Extinderea serviciilor
 Dificit
 Numerarul entitatilor
 Profitul
9
4. ANALIZA STRUCTURII ACTIVELOR CIRCULANTE ȘI A FACTORILOR DE INFLUENȚA

4.1. Structura activelor circulante a companiei MedLife în perioada 2015-2017


Activele circulante ale companiei MedLife sunt formate din următoarele componente:
 Storcuri
 Investiții pe termen scurt
 Creanțe
 Casa și conturi la bănci

Denumirea Sold
elementului 2015 2016 2017
Stocuri 5.489.363 6.399.887 6.668.022
Creanțe 53.286.367 55.703.822 68.974.102
Investiții pe termen 0 0 0
scurt
Casa și conturi la 1.337.365 13.959.191 70.007.531
bănci
Total 60.113.095 76.062.900 145.649.655

Denumirea Pondere ()
elementului 2015 2016 2017
Stocuri 9 8 5
Creanțe 89 73 47
Investiții pe termen 0 0 0
scurt
Casa și conturi la 2 18 48
bănci
Total 100 100 100

10
2015 2016

2% Stocuri Stocuri
9%
0% 18% 8%
Creanțe Creanțe
0%

Investiții pe Investiții pe
termen scurt termen scurt
89% 74%
Casa și conturi la Casa și conturi la
bănci bănci

2017

5%

48%
47%

0%

Stocuri Creanțe Investiții pe termen scurt Casa și conturi la bănci

Putem să analiză, datele din diagramele și graficele companiei MedLife în perioada 2015-
1017, cu ponderea cea mai mare de 89%-55% în perioada anilor 2015-2017 o dețin creațele, care
sunt constuite din creanţele comerciale ce au crescut în anul 2016 cu 31% față de 2015 și în 2017 cu
39% față de 2016, ceea ce da dovada ca compania MedLife pentru ași acopre deficitul și nu a da
faliment a comercializat creanțe persoanlor juride și fizice , principalii clienți la bugetul de stat sunt:
Casa Națională de Asigurări de Sănătate (7% din soldul total al creanțelor).
O alta componentă a activelor circulante sunt stocurile care sunt înregistratea la minimul
dintre cost şi valoarea netă realizabilă care au crescut în 2016 cu 34% față de 2015 și în 2017 cu 36%
față de 2016.
Conturile la bănci au crescut considerabil din 2015 având o pondere in 2016 de 16%
comparativ de 2015 și în 2017 cu 82% față de 2016. Ceea ce demonstrează că să ia credite bancare
pentru că a crescut numerarul considerabil, și își poatea acoperi unele dificite, achiziționa echipamente
sau utilaje.

11
4.2. Analiza evoluției structurii activele circulante și a principalilor factori de influență

ACTIVE CIRCULANTE A COMPANIEI MEDLIFE


2015-2017
2015 2016 2017

70007531
68974102
55703822
53286367

13959191
6668022
6399887
5489363

1337365
0

0
STOCURI CREANȚE INVESTIȚII PE TERMEN CASA ȘI CONTURI LA
SCURT BĂNCI

Factori de influență, implicații ce au stat la baza evoluției activelor imobilizate sunt urmatoarele:
 Credite
 Tranzancții bancare
 Vinderea creanțelor
 Amortismente
 Dificit
 Circulația stocurilor
 Casa entitaților (numerarul)

12
CONCLUZII

Compania MedLife este un lider în prestarea serviciilor medicale din România. Analizând
rezultatul financiar se relevă o creștere a activului companiei, cu ajutorul volumului de sarcini
medicale și indicatorilor operaționali din care fac parte vizite la clinicii, vizite la clinici dentare,
analize laboratoare, pachete de prevenție medicală, spitalizarea pacienților și tranzacțiilor farmaciilor.
Se atestă o evoluție a cifrei de afaceri prin nurmeralul în casa și conturi la bănci ce în 2015 avea o
pondere de 2%, 2016 de 18% și 2017 a crescut pîna la 48%. Însă MedLife supravietuiesc pe acestă
parte a pieții cu ajutorul creditelor achiziționate și a creanțelor vîndute, pentru ași acoperi cheltuelile
și nu a da faliment. Dar ma-i este susținută și de acționari locali și internaționali.
Creșterea organică este un element ce a participat la evolutiei companiei, prin investirea în
extinderea spitalurilor, deschiderea noilor hyperclinici și a laboratoarelor și regiunele România, dar și
ivestițiile au o pondere în acest element.
Compania MedLife are strategiea de ase menține pe poziția de lide, pentru a corespunde
nevoelor clienților.
ANALIZA SWOT
Puncte tari Puncte slabe
 Lider în sectorul serviciilor medicale  Suprapunerea dependenței/standartelor
private din România europene
 Cel mai maer furnizor de servicii  Lipsa recunoașterii globale față de
medicale private concurenți
 Un model de activitate echilibrat și
puternic
 Situație financiară puternică și bilanț
cu active numeroase
 Accesul la finanțarea necesară pentru
extindere
Opurtunitați Amenințari
 Expansiunea în alte țări  Concureți
 Diversificarea portofoliului de servcii  Schimbarea reglementărilor
guvernamentale și criza financiară

13
BIBLIOGRAFIE

MedLife (https://www.medlife.ro/despre-noi)

Bursa de valori București


(http://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=M)

MedLife (https://www.medlife.ro/site_storage/public/documente_bursa/documente_adm/ro_finall.pdf)

Bursa de valori București (http://www.bvb.ro/Bilanturi/M/M_A_2017.pdf)


Bugetul.ro (https://www.bugetul.ro/atentie-ce-se-va-intampla-cu-medlife/)
Mirsanu (http://mirsanu.ro/fondurile-de-investitii-care-continua-cursa-pentru-achizitia-a-36-din-medlife-
warburg-pincus-pinebridge-si-nordic-capital-au-trecut-de-faza-ofertelor-neangajante/)

Bursa de valori București (http://www.bvb.ro/Bilanturi/M/M_A_2016.pdf)

14

S-ar putea să vă placă și