Sunteți pe pagina 1din 11

Unitatea de invatamant: Colegiul Economic Administrativ

Propunator: Frunză Elena-Onuța


Disciplina: Contracte economice
Clasa: a XI-a

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învățare: Uilizarea legislatiei in administratie


Subiectul lecției: Contractul individual de munca-Clauze generale și specifice
Tipul lecției: Dobândire de cunoștințe
Locul de desfășurare a lecției: sala de clasa.
Durata: 50 minute.
I. Competența specifica: Identicarea clauzelor generale și specifice privind contractul individual de munca.
II. Obiective operationale:
Pe parcursul activității didactice elevii vor fi capabili :
O1: Să identifice clauzele generale și specifice
O2: Să identifice principalele caracteristici ale acestora
O3: Sa cunoască conținutul CIM
III. Strategia didactică
 Predare: expozitiv-euristice (explicația, conversația, expunerea, descoperirea, observațiile independente);
 Evaluare: evaluativ-stimulative: chestionarea orală, observarea și aprecierea verbală, verificarea prin fisa de lucru
 Forme de organizare a activitații lecției: frontal interactiv, individual.
 Resurse: Manual școlar;Fișe de lucru, Suport de curs-dreptul muncii, Codul muncii.
DESFASURAREA LECTIEI

Nr Momentul Timpul Activitatea Activitatea Resurse Resurse Forme de


Crt Lecţiei /Obiectiv Profesorului Elevului Materiale Procedurale organizar
pe ea
Competent activităţii
a
1 Organizarea clasei 5 minute Asigura conditiile Comunică Lista cu Conversaţia Frontal
Asigurarea materiale pentru absenţii ;se elevii clasei
conditiilor didactico- desfasurarea pregătesc
materiale lectiei;verificarea pentru
Stabilirea prezentei; prezente;noteaza absentii; lecţie ;
2 Reactualizarea 5 minute Profesorul solicită Elevii - Chestionare Frontal
cunoștințelor elevilor răspunsuri la raspund la orală,explicati
teoretice următoare intrebari: intrebarile a și aprecierea
1.Ce este contractul
adresate de verbală.
individual de munca?
Raspuns:conventie intre profesor.
angajat si angajator...
2.Care sunt caracterele
juridice ale CIM?
Raspuns:Anexă nr.1
3.Care este vârsta la care
se poate încheia un
CIM?Care este excepția
de la regulă?
4.Când se consideră
încheiat valabil
unCIM,de ce?
Raspuns:Anexă nr.1

3 Captarea atentiei 5 minute Profesorul scrie pe tabla Elevii sunt Tabla,creta. Expunere. Frontal,
prin anuntarea unei titlul lectiei(Contractul atenti la individual
noi teme si a individual de munca- profesor si
obiectivelor clauze generale si noteaza in
operationale specifice) , ofera un caiet si pe
model de contract fisele
individual de munca spre primite. In
a fi consultat de elevi si o acelasi timp,
fisa a lectiei. vor
vizualiza, pe
rand,
modelul
primit care
circula in
sala.
4 Insusirea noilor 25 minute Profesorul: Elevii iau Tabla, fisa Conversatie,
cunostinte  Enumeră clauzele notite. lectiei. explicatie, frontal
generale al CIM Elevii expunere,acti
și le exemplifică: participa vitate frontala
Anexa nr. 2-A.
activ
si
,urmarind
 Enumera clauzele
fisa lectiei.
specifice și o serie
de clauze
facultative.
Ulterior, fiecare
clauză va fi
analizată
individual.
Anexa nr.2-B și C

5 10 minute Profesorul imparte fisele Elevii citesc Caiet Conversatia Frontal,


Sistematizarea si de lucru elevilor. si raspund la individual
consolidarea Anexa nr.3 fiecare
cunostintelor cerinta.
ANEXA NR.1

Răspuns1.
CIM=O convenţie în temeiul căreia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca
pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei
remuneraţii, denumite salariu.

Răspuns 2.
-act juridic bilateral
-sinalagmatic
-cu titlu oneros
-comutativ
-numit
-cu executare succesiva
-intuitu personae

Răspuns3.
-16 ani
-exceptie-după împlinirea vârstei de 15 ani ,cu acordul părinților sau al reprezentanţilor legali, pentru activităţi potrivite cu dezvoltarea
fizică, aptitudinile şi cunoştinţele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate sănătatea şi pregătirea profesională.

Răspuns4.
Având caracter consensual, contractul se consideră încheiat în mod valabil la data realizării acordului de voinţăal părţilor, fără a fi nevoie
să se încheie într-o anumită formă.
ANEXĂ NR.2

Fișa Lecției
Clauze generale și specifice ale CIM
A.Clauze minime obligatorii in contractulindividual de muncă-art.17(3)CM

 părţile contractante;
 durata contractului (determinată sau nedeterminată);
 locul de muncă (poate fi un loc de muncă fix sau cu o arie determinată);
 felul muncii (funcţia sau meseria, conform clasificării ocupaţiilor din România), atribuţiile şi riscurile specifice postului;
 condiţiile de muncă: normale, deosebite sau speciale;
 durata muncii: normă întreagă sau fracţiune de normă;
 programul de muncă şi condiţiile de modificare ale acestuia;
 durata concediului de odihnă;
 salariul (salariul lunar de bază brut şi celelalte elemente constitutive) şi data sau datele la care se plăteşte salariul;
 durata perioadei de probă (dacă este cazul);
 termenele de preaviz în cazul denunţării contractului şi în cazul demisiei;
 indicarea contractului sau contractelor colective aplicabile;
 data încheierii şi data la care contractul urmează să-şi producă efectele;
 alte drepturi şi obligaţii generale ale părţilor, inclusiv cele privind securitatea şi sănătatea în muncă;
Sunt clauze esenţiale obligatorii ale contractului individual de muncă următoarele:
a) durata contractului; b) locul muncii; c) felul muncii; d) condiţiile de muncă; e) salariul; f) timpul de muncă şi timpul de odihnă.

Precizări cu privire la unele clauze esențiale obligatorii

1.Felul muncii presupune precizarea profesiei, funcţiei sau meseriei.


Profesia este specialitatea sau calificarea deţinută de o persoană prin studii.
Ocupaţia este activitate utilă aducătoare de venit pe care o desfăşoară o persoană în mod obişnuit. Poate fi exprimată prin funcţie sau meseria
exercitată de cel în cauză.
Funcţia este o activitate desfăşurată de o persoană într-o ierarhie funcţională de conducere sau de execuţie, în raport de nivelul pregătirii
profesionale.
Meseria este complexul de cunoştinţe obţinut prin şcolarizare practică şi necesar pentru executarea anumitor operaţiuni sau pentru prestarea
anumitor servicii în cadrul unor ierarhii funcţionale.

2. Locul muncii este determinat de unitatea şi localitatea unde se efectuează munca, eventual poate presupune o rază teritorială determinată.

3. Salariul de bază se stabileşte între părţile contractante prin negocieri colective şi individuale.
-Codul Muncii nu prevede un plafon maxim al salariilor ci numai că salariul negociat nu poate fi inferior celui de bază minim brut pe
economia naţională pentru o normă întreagă. Salariul minim pe economie este stabilit prin hotărâre de Guvern.
- În cazul sectorului bugetar, salariile nu se negociază, ele fiind în principiu prestabilite prin anumite norme elaborate şi adoptate după
consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative. -În contractul individual de muncă sunt stabilite şi sporurile la salariu: pentru condiţii
deosebite, pentru ore suplimentare sau prestate în zile libere, pentru lucrul în timpul nopţii, pentru vechimea în muncă.

B.Clauze specifice-art.20,alin(2)CM

Sunt considerate clauze specifice ,fără ca enumerarea să fie limitativă

1.Clauza cu privire la formarea profesională


2.Clauza de neconcurență
3.Clauza de mobilitate
4.Clauza de confidențialitate

a). Clauza cu privire la formarea profesională

Modalitatea concretă de formare profesională, drepturile şi obligațiile părților, durata formării profesionale, precum şi orice alte aspecte
legate de formarea profesională, inclusiv obligațiile contractuale ale salariatului în raport cu angajatorul care a suportat cheltuielile ocazionate de
formarea profesională, se stabilesc prin acordul părților şi fac obiectul unor acte adiționale la contractele individuale de munca.

b).Clauza de mobilitate

Conform art. 25 din Codul muncii, prin clauza de mobilitate, părţile în contractul individual de muncă, stabilesc că, în considerarea
specificului muncii, executarea obligaţiilor de serviciu de către salariat nu se realizează într-un loc stabil de muncă. În acest caz salariatul
beneficiază de prestaţii suplimentare în bani sau în natură. Cuantumul prestaţiilor suplimentare in bani sau modalitatile prestaţiilor suplimentare
in natura trebuie specificate in contractul individual de muncă.

c). Clauza de confidențialitate

Prin clauza de confidențialitate părțile convin ca, pe toată durata contractului individual de muncă și după încetarea acestuia, să nu
transmită date sau informații de care au luat cunoștință în timpul executării contractului, în condițiile stabilite în regulamentele interne, în
contractele colective de muncă sau în contractele individuale de muncă. (Art. 26, Codul Muncii)
d.)Clauza de neconcurență

Clauză prin care salariatul se obligă ca după încetarea contractului de muncă să nu presteze, în interesul său propriu sau al unui terţ, o
activitate care se află în concurenţă cu cea prestată la angajatorul său. În contraprestaţie, angajatorul se obligă să plătească salariatului o
indemnizaţie de neconcurenţă lunară pe toată perioada de neconcurenţă.
Această clauză îşi produce efectele numai dacă în cuprinsul contractului individual de muncă sunt prevăzute în mod concret:
- activităţile ce îi sunt interzise salariatului la data încetării contractului,
-cuantumul indemnizaţiei de neconcurenţă lunare,
-perioada pentru care îşi produce efectele clauza de neconcurenţă,
-terţii în favoarea cărora se interzice prestarea activităţii,
-aria geografică unde salariatul poate fi în reală competiţie cu angajatorul.

La negocierea unei asemenea clauze, trebuie să se ţină seama de următoarele reguli imperative:
- clauza nu poate avea ca efect interzicerea în mod absolut a exercitării profesiei sau specializării salariatului ;
- clauza de neconcurenţă îşi poate produce efectele pentru o perioadă de maximum 2 ani de la data încetării contractului individual de
muncă; totuşi, clauza nu îşi va produce efectele în cazurile în care încetarea contractului individual de muncă s-a produs de drept, cu
excepţia cazurilor prevăzute la art. 56 lit. c), e), f), g), şi i) din Codul muncii, ori a intervenit din iniţiativa angajatorului pentru motive care
nu ţin de persoana salariatului;
- clauza de neconcurenţă este întotdeauna oneroasă, angajatorul trebuind să plătească salariatului o indemnizaţie lunară negociabilă de cel
puţin 50% din media veniturilor salariale brute ale salariatului din ultimele 6 luni anterioare datei încetării contractului individual
de muncă sau, în cazul în care durata contractului individual de muncă a fost mai mică de 6 luni, din media veniturilor salariale lunare
brute cuvenite acestuia pe durata contractului;
-în caz de neplată întocmai şi la timp, salariatul se va putea considera eliberat de obligaţiile asumate;
- în caz de nerespectare, cu vinovăţie, a clauzei, salariatul va putea fi obligat la restituirea indemnizaţiei şi la plata de daune-
interese.

C.Alte clauze facultative:

-Clauza de conștiință
-Clauza de stabilitate
-Clauza de rezultat
-Clauza de risc
ANEXĂ NR.3

FISA DE LUCRU

Stabiliti valoarea de adevar a propozitiilor, motivand alegerea facuta.

1.Clauzele genereale nu trebuie sa se regăsească in CIM,ci trebuie aduse la cunoștință salariatului.(F-art.17(4)CM)


2.Orice modificare a uneia dintre clauzele generale ,in timpul executării CIM impune intotdeauna încheierea unui act adițioal la contract.(F-
modificarea e prevăzută expres de lege sau in contractul colectiv de munca aplicabil)
3.În Codul Muncii este prevăzut un plafon de 3000 de lei în ceea ce privește salariul.(F- Codul Muncii nu prevede un plafon maxim al salariilor
ci numai că salariul negociat nu poate fi inferior celui de bază minim brut pe economia naţională pentru o normă întreagă.)
4. În cazul sectorului bugetar, salariile nu se negociază, ele fiind în principiu prestabilite.(A)
5. Prin clauza de confidențialitate părțile convin ca după încetarea contractului să nu transmită date sau informații de care au luat cunoștință în
timpul executării acestuia.(F-inclusiv pe perioada executării contractului)
6. Clauza de neconcurenţă îşi poate produce efectele pentru o perioadă de cel puțin 2 ani de la data încetării contractului individual de muncă.(F-
maxim 2 ani)
7. În caz de nerespectare, cu vinovăţie, a clauzei de neconcurență, salariatul va putea fi obligat la restituirea indemnizaţiei şi la plata de daune-
interese. (A)
8.Clauza de rezultat presupune o obligație de mijloace,salariatul nu trebuie să ajungă neapărat la un rezultat prestabilit.(F)
9.Clauza de stabilitate este specifică contractelor încheiată pe o perioadă determinată.(F-perioadă nedeterminată)