Sunteți pe pagina 1din 1

DOSITEI NOTARA, ISTORIA

PATRIARHILOR IERUSALIMULUI
(BUCUREŞTI, 1715)
arhim. Policarp Chițulescu

Istoria patriarhului Ierusalimului Dositei Notara (1669-1707), a cărei imprimare a început în


tipografia Mănăstirii Sfântul Sava din București și a durat mai mulți ani (1715-1719), reprezintă
una dintre primele enciclopedii ale Ortodoxiei. Cartea este de mari dimensiuni (are peste 1200 de
pagini) şi este împodobită cu o superbă gravură reprezentându-l pe autor: patriarhul Dositei al
Ierusalimului. De tipărirea ei s-a îngrijit financiar, aşa cum ne informează şi titlul foarte lung,
Hrisant, patriarhul Ierusalimului, nepotul patriarhului Dositei.

Despre conţinutul şi scopul cărţii elaborate de-a lungul mai multor ani şi cu cheltuieli imense, ne
vorbeşte titlul:

Istoria despre cei ce au fost patriarhi în Ierusalim, pe de o parte, împărțită în douăsprezece


cărți, iar pe de altă parte, începută de la Iacob, fratele Domnului și primul ierarh al
Ierusalimului, până în anul prezent, cuprinzând și dumnezeieștile adunări ale Sfinților Apostoli,
și Sinoadele cele mai vestite întrunite în toată lumea, și ortodoxe și eretice, și Ecumenice și
locale, și orice dogmă a Bisericii lui Hristos sobornicești, sfinte și apostolice, în care [istorie] se
face, în ordine, și amintirea tuturor împăraților de Apus și de Răsărit, și a faptelor acestora, și a
celor cinci patriarhi împreună cu uzanțele lor, și a juris dicțiilor și rangurilor pe care le-au
moștenit, și a multoralți Părinți, și a arhiepiscopilor și arhiepiscopiilor, și a tuturor ereziarhilor,
și a tuturor ereziilor, și a combateriilor, și a neamurilor și a unorconducători ai Creștinismului,
și a obiceiurilor bisericești, și a năvălirii de neamuri și a războaielor, și a cuceririlor de cetăți și
a Ierusalimului, și a repetatei ucideri de evrei, și a colonizării și exilului lor, și a enumerării
tuturor Sfinților Părinți, care au luptat împotriva tuturor ereziilor, și a schismei papilor din
Biserica Romei, și a combaterii primatului acestora și a infaibilității prin multe dovezi
neîndoielnice, și despre așa-numitul război sfânt, dezastre și asedii ale Constantinopolului de
către diferite neamuri, și robia acesteia chiar de către latini, iar apoi de către otomani, și
enumerarea, după cucerirea ei, a bărbaților înțelepți ai Bisericii răsăritene, șiuneltiri și pagube
făcute de către latini și armeni Sfântului Mormânt al Domnului și sfinților patriarhi din el, și
alte multe chestiuni vrednice de menționat, pe de o parte, scrisă de către cel ce a fost cu sfârșit
fericit preasfântul și pururea pomenitul patriarh al Ierusalimului domnul domn Dositei, iar pe de
altă parte, înfrumusețată și pusă în ordinea cea mai potrivită de către preafericitul patriarh al
Ierusalimului domnul domn Hrisant, cu ale cărui cheltuieli a și fost tipărită, mai degrabă, însă,
ale Sfântului Mormânt, altfel spus, cu milostenia creștinilor ortodocși, în al optulea an al
arhieriei sale, spre sfârșitul domniei preabinecredinciosului și preastrălucitului stăpân domnului
domn Ioan Ștefan Voievod Cantacuzino, în București, în tronul cel domnesc al Ungrovlahiei, cu
îngrijirea și diortosirea smeritului ieromonah Mitrofan Gregorascel din Dodona, supraveghetor
cu tipografia fiind preotul Stoica Iacovici, în anul 1715, în luna octombrie, și s-a hotărât de
către preafericitul patriarh al Ierusalimului domnul domn Hrisant să fie dată cartea în dar celor
binecredincioși.

Exemplare din această enormă carte se găsesc în toată lumea orientală şi occidentală. Interesul
pentru ea a fost suscitat de informaţia istorică abundentă şi de numeroase răspunsuri oferite la
problemele epocii, din perspectivă ortodoxă.