Sunteți pe pagina 1din 80

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE
ŞCOALA DE AGENŢI DE POLIŢIE „SEPTIMIU MUREŞAN” CLUJ-NAPOCA

NESECRET
Nr. ________
Data:. ________

RAPORTUL GENERAL
privind starea şi calitatea învăţământului
în Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca
pentru anul şcolar 2016-2017

Cluj-Napoca • 2017
Raportul general privind starea şi calitatea învăţământului

2
în Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca pentru anul şcolar 2016-2017

CUPRINS

Cuvânt înainte Pg. 4

Capitolul I- Management instituțional Pg. 5

1. Proiectul de dezvoltare instituțională 2015-2018 Pg. 5

2. Metode și tehnici moderne de management în activitatea de planificare și organizare Pg. 27

3. Asigurarea sănătății și securității în muncă Pg. 34

4. Asigurarea legalității în desfășurarea activităților curente Pg. 35

Capitolul II- Activități didactice Pg. 36

1. Desfășurarea activităților curriculare Pg. 36

2. Desfășurarea activităților extracurriculare Pg. 47

Capitolul III- Asigurarea resurselor umane, materiale și informaționale Pg. 53

1. Resurse umane Pg. 53

2. Activităţi de optimizare psihologică a personalului şi elevilor Pg. 59

3. Activitatea logistică Pg. 60

4. Activitatea financiar-contabilă Pg. 75

Capitolul IV- Concluzii și perspective Pg. 79

3
Raportul general privind starea şi calitatea învăţământului

CUVÂNT ÎNAINTE

Analiză a managementului instituțional, a calităţii procesului instructiv-educativ și al tuturor

activităţilor desfăşurate de structurile şcolii, Raportul general privind starea şi calitatea

învățământului pentru anul școlar 2016 - 2017 este structurat din perspectiva progresului realizat

în îndeplinirea misiunii asumate și atingerea țintelor stabilite în Proiectul de dezvoltare

instituțională și documentele proiective întocmite la nivelul instituției noastre de învățământ în

perioada supusă analizei. Realizarea ”Raportului general privind starea şi calitatea învățământului

pentru anul școlar 2016 – 2017” implică încă o dată efortul întregii comunități a Școlii de Agenți de

Poliție ”Septimiu Mureșan” de a analiza, de a stabili ceea ce este util și valoros pentru principalii

beneficiari și de a decide ceea ce trebuie realizat în următorul an școlar pentru ca instituția noastră

să-și mențină standardele, elevii și cursanții să obțină rezultate superioare, să fie eficienți și dedicați

profesiei.

În cele ce urmează prezentăm starea și calitatea învățământului pentru anul școlar 2016-2017,

astfel:

 În primul capitol prezentăm acțiunile specifice realizate pentru dezvoltarea managementului

instituțional;

 Al doilea capitol se referă la desfășurarea activităților curriculare și extracurriculare;

 Capitolul al treilea vizează gradul de asigurare a reurselor umane, materiale și informaționale;

 Ultimul capitol, al patrulea, însumează concluzii și perspective pentru anul de învățământ

2017-2018.

4
în Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca pentru anul şcolar 2016-2017

Capitolul I
MANAGEMENT INSTITUŢIONAL

1. PROIECTUL DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ 2015-2018

Documentul programatic, Proiect de dezvoltare instituțională pe o perioadă de trei ani


(2015-2018) care circumscrie intervalul de referință a fost elaborat în 2015 de un colectiv numit
prin Dispoziție a directorului școlii.
La baza acestuia stau politicile în domeniul formării profesionale ale Ministerului
Afacerilor Interne şi Ministerului Educaţiei Naţionale, precum şi cadrul strategic pentru cooperarea
europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale „ET 2020”.
Măsurile specifice ale Programului de învăţare de-a lungul vieţii al UE au fost adaptate
specificului instituţiei noastre de învăţământ:
- înfrăţire între instituţiile de învăţământ europene;
- asigurarea calităţii în educaţie şi formare profesională;
- dezvoltarea e-learningului- sistem al educaţiei de mâine;
- învăţarea limbilor străine- diversitate lingvistică;
- promovarea modernizării, încrederii reciproce;
- mobilitatea în educaţie şi formare profesională.
Strategia de dezvoltare a instituției pe termen mediu se materializează prin 3 ținte
strategice, respectiv 3 programe prin derularea cărora, în termenul stabilit școala își propune să
atingă țintele propuse:
1.Realizarea/ exercitarea unui management performant pentru dezvoltarea capacităţii
instituţionale prin Programul Dezvoltarea capacității instituționale ”Sine Qua Non”.
2. Implementarea strategiilor naţionale şi europene în educaţie privind cooperarea naţională
şi cea trasfrontalieră, sprijinirea ştiinţei şi concentrarea asupra curriculei şcolare, creativităţii şi
inovării prin Programul Polițiști pentru comunitate, polițiști pentru Europa.
3. Eficientizarea activităţii de dezvoltare a resurselor umane şi a programelor de pregătire
continuă prin Programul Docendo Discimus.
În baza Planului operațional pentru implementarea Proiectului de Dezvoltare Instituţională
2015-2018 în anul şcolar 2016-2017, au fost desfășurate activități pentru îndeplinirea obiectivelor
generale și specifice propuse în proiectul de dezvoltare.

5
Raportul general privind starea şi calitatea învăţământului

1.Realizarea/ exercitarea unui management performant pentru dezvoltarea capacităţii


instituţionale prin Programul Dezvoltarea capacității instituționale ”Sine Qua Non”.
1.1.Implementarea sistemului de control intern/ managerial.
În anul școlar 2016-2017, s-au desfășurat activități pentru crearea unui cadru unitar în ceea ce
privește acțiunile derulate la nivelul școlii pentru implementarea SCI/M și creșterea gradului de
conformitate a SCI/M în raport cu standardele existente. Astfel, s-a urmărit punerea în aplicare a
noilor reglementări elaborate pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților
publice și a Metodologiei de implementare a SCI/M în structurile M.A.I., conform
responsabilităților pe care instituția noastră de învățământ le are, prin emiterea Dispoziţiei
directorului şcolii nr. 53127 din 09.12.2015 privind constituirea structurii cu atribuţii SCIM în
vederea coordonării, monitorizării şi îndrumării metodologice a implementării şi/sau dezvoltării
sistemului de control intern/managerial și întocmirea Programului de dezvoltare SCI/M la nivelul
şcolii pentru anul 2017, nr. 67957 din 14.04.2017. Au fost întocmite şi transmise la IGPR-DCI cu
nr. 67236 din 25.01.2017 Raportul asupra sistemului de control intern/managerial la data de
31.12.2016 şi Situaţia sintetică a rezultatelor autoevalării precum și Situaţia centralizatoare
semestrială/anuală privind stadiul implementării Sistemului de control intern/managerial la nivelul
şcolii la data de 30.06.2017, nr. 68756 din 05.07.2017. De asemenea, au fost desfășurate acțiuni de
îndrumare metodologică prin prezentarea practică a modalităților de îndeplinire a criteriilor
generale privind implementarea și evaluarea SCI/M prin informarea/ consilierea personalului școlii
cu privire la prevederile O.S.G.G. nr. 400/2015,O.S.G.G. nr. 530 din 20.05.2016 precum și
O.M.A.I. nr. 84 din 10.07.2017.
Responsabilul SCI/M împreună cu șefii de structuri au urmărit asigurarea îndeplinirii cerinţelor
generale şi ale criteriilor generale de evaluare a standardelor, la nivelul tuturor structurilor, conform
Programului de dezvolare a Sistemului de control intern/managerial la nivelul şcolii pentru anul
2017, nr. 67957 din 14.04.2017. În perioada de referinţă la nivelul şcolii nu au fost desfăşurate
misiuni de control şi de audit public intern, sens în care nu au fost efectuate activităţi de corectare a
disfuncţiilor identificate în procesul de implementare a sistemului de control intern/managerial.
1.2. Standarde şi calitate.
Subprogramul și-a propus menținerea standardelor de calitate implementate și modernizarea/
extinderea spaţiilor şi completarea dotării blocului alimentar. În perioada octombrie - noiembrie
2016, a fost planificat și desfășurat auditul intern al calității privind Sistemul de Mnagement al
Calității, ocazie cu care au fost identificate 12 neconformități. În consecință au fost stabilite și
aplicate acțiuni corective care au dus la remedierea a 6 neconformități. Pentru celelalte 6 au fost

6
în Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca pentru anul şcolar 2016-2017

stabilite noi termene de realizare. În baza rapoartelor de audit nr. 60253, 60254, 60255 din
14.12.2016, a fost menținută cartificarea ISO atingându-se astfel obiectivul propus.
1.3. Dezvoltarea/modernizarea condiţiilor de pregătire a educabililor
Pentru creșterea calității procesului instructiv educativ, pentru susținerea unui sistem de educație
performant și flexibil în perioada 2016-2017 s-au achiziționat echipamente, conform specificațiilor
tehnice aprobate de Direcția de Comunicații și Tehnologia Informației din M.A.I., în valoare de
13.081,75 lei , și anume:
• 1 fax SAMSUNG;
• 10 plasme TV LG cu diagonala de 32”;
• 1 HDD extern de 2TB;
• 1 microfon profesional wireless SHURE BLX24E;
• 1 microfon profesional cu fir SENNHEISER E 845S;
• 1 suport de microfon GRAVITY.
Celelate activități propuse în Planul operațional pentru anul școlar 2016-2017 în cadrul acestui
subprogram nu au putut fi desfășurate din cauza nefinalizării lucrărilor de înregistrare în cartea
funciară a terenului instituției, precum și a faptului că eforturile școlii de obținere cu titlu gratuit a
terenului din vecinătate aparținând Româniafilm rămân nematerializate.
1.4. Ansamblul Relaţiilor Publice adaptat cerinţelor comunităţii
În anul şcolar analizat, activităţile de promovare a ofertei educaţionale a şcolii, respectiv a
condiţiilor de admitere 2017, au fost puse în practică după cum urmează:
- participarea cu un stand la Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți (20 octombrie 2016,
Casa de Cultură a Studenților), vizitată de 400 de persoane de toate vârstele. Celor care s-au oprit la
stand le-au fost împărțiți zeci de fluturași cu prezentarea școlii, a ofertei educaționale și a
calendarului concursului de admitere 2017;
- 6 întâlniri directe ale cadrelor și elevilor școlii cu copii, elevi și cadre didactice de la Liceul de
Chimie industrială nr. 3 Baia Mare, Liceul Teoretic ”Ioan Butean” Șomcuta Mare, Liceul Teoretic
”Petru Rareș” Târgu Lăpuș, Grădinița ”Armonia” Cluj-Napoca, Liceul Tehnologic „Vlădeasa” și
Liceul Teoretic „Octavian Goga”, ambele din Huedin;

7
Raportul general privind starea şi calitatea învăţământului

-găzduirea a 12 vizite de documentare (în cadrul, dar și în plus față de programul de activități
extracurriculare "Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!“). În total, am fost vizitați de peste
330 de copii, elevi și studenți, precum și de 30 de profesori, educatori și consilieri școlari, din toate
zonele județului Cluj, dar și din Baia Mare, Câmpeni (județul Alba), Pecica (județul Arad) și Jibou
(județul Sălaj)

- activităţi de promovare derulate în parteneriat cu alte instituţii şi organizaţii. A fost cazul


celei de a IX-a ediții a proiectului „Niciodată singur - Tabără internaţională de instruire
poliţienească pentru viitorii agenţi de poliţie”, organizat cu sprijinul Asociaţiei ”Septimiu
Mureşan” Cluj-Napoca şi cu finanțarea Consiliului Judeţean Cluj (4-6 noiembrie 2016); conferinței
interdisciplinare ”Administrație, patrimoniu național și educație în context european”, organizată
de Universitatea „Babeș-Bolyai” la Buru (8-10 mai 2017); evenimentului Biblioteca Vie ”Trăind
în același univers”, organizat de Biblioteca Județeană ”Octavian Goga” (17 mai 2017);”Orășelului
copiilor”, organizat în colaborare cu Inspectoratul de Poliție Județean Cluj (I.P.J. Cluj) -
(11.06.2017);

8
în Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca pentru anul şcolar 2016-2017

Imaginea şcolii a fost promovată prin acţiuni şi proiecte proprii, cum ar fi:
- 13-15 decembrie 2016 – cu ocazia sărbătorilor de iarnă, elevii școlii au colindat numeroși
parteneri instituționali: I.J.J. Cluj, Consiliul Județean Cluj, I.Ș.J. Cluj, I.P.J. Cluj, I.S.U. Cluj,
Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului, Divizia 4 Infanterie ”Gemina”, Primăria Cluj-
Napoca, Prefectura Cluj, UBB Cluj-Napoca

- 17 decembrie 2016 - școala a organizat întâlnirea de 10 ani de la absolvire a promoției 2005-


2006;

- 1 martie 2017 - în cadrul proiectul educațional ”Din drag de mărțișor”, ediția a III-a au fost
dăruite mărțișoare clientelor unui mare complex comercial clujean și personalului feminin al
Aeroportului Internațional ”Avram Iancu” Cluj;

9
Raportul general privind starea şi calitatea învăţământului

- 14 martie 2017 – a avut loc ediția a XI-a a proiectului educațional ”Elev al Școlii de Poliție
pentru o zi” invitat fiind pilotul clujean de curse Bogdan Marișca, multiplu campion național,
individual sau cu echipa Napoca Rally Academy, și un dedicat formator de opinie (derulând
campanii de responsabilizare socială din punct de vedere al conduitei în trafic);

- 21 martie 2017 – a fost organizată ”Ziua Porților Deschise”, activitate ajunsă la a XIII-a
ediție. Publicul țintă a fost format din peste 200 de elevi de liceu din anii terminali, cărora le-a fost
prezentată oferta educațională și baza didactică;

- 16 iunie 2017 - școala a organizat întâlnirea de 10 ani de la absolvire a promoției 2006-2007.

10
în Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca pentru anul şcolar 2016-2017

Cultivarea relaţiei cu presa locală şi cu corespondenţii mass mediei naţionale s-a concretizat,
în perioada octombrie 2016 - septembrie 2017, prin realizarea a 188 de articole de presă scrisă şi
online, precum şi ştiri, reportaje sau emisiuni radio-TV.
Topul 5 al evenimentelor acestei perioade, din punctul de vedere al atenţiei primite din partea
presei, a fost:
1. depunerea jurământului de către elevii promoției 2016-2017, prilej cu care una dintre
tinerele eleve a fost cerută în căsătorie de un agent de poliție, și el fost elev al școlii (11 noiembrie
2016 - 36 de reflectări în presă;
2. admiterea 2017 - condiţiile de admitere, locurile alocate etniilor minoritare, debutul și
stadiul înscrierilor, probele sportive, proba scrisă şi afişarea rezultatelor (aprilie - septembrie 2017 -
- 34 de apariţii în presă;
3. Bogdan Marișca, ”Elev al Școlii de Poliție pentru o zi” (14 martie - 19 reflectări în
presă;

4. lansarea unui volum de benzi desenate al directorului adjunct al școlii (februarie 2017 -
12 apariții în presă;
5. activități de sărbătorire a Zilei Naționale a României, 1 Decembrie 2016 - 10 materiale
mass media.
S-a colaborat de asemenea cu revista M.A.I. “Pentru Patrie” şi cu revista I.G.P.R. ”Poliţia
Română”, unde au fost preluate relatări despre diferite evenimente din viaţa şcolii, a cadrelor şi a
elevilor. Trimestrial, ofiţerul Relaţii publice a realizat o analiză a reflectării activităţilor şcolii în
presă, care a fost prezentată conducerii unităţii. Zilnic, a fost realizată revista presei, referirile la
şcoala nostră fiind de asemenea semnalate conducerii instituţiei.
În intervalul menţionat, nu au fost organizate conferinţe de presă, preferându-se, ca
modalitate de interacționare cu reprezentanții mass-media, emiterea comunicatelor de presă (7) și
oferirea de declarații de presă/sincroane (15). De asemenea, s-a participat la 2 emisiuni TV și au
fost transmise jurnaliștilor 4 invitații la diverse evenimente din viața instituției.

11
Raportul general privind starea şi calitatea învăţământului

Aceste activităţi au fost punctate şi prin realizarea de colaje foto care au fost afişate la sediul
unităţii, lunar - la avizierul din curtea școlii sau la cel de la parterul clădirii principale.

În ceea ce priveşte activitatea de ambientare, cele mai importante evenimente ale anului
analizat au fost amenajarea a 2 expoziții temporare: 28 noiembrie - 5 decembrie 2016, la Muzeul
Școlii a fost amenajată expoziția ”Memoria documentelor”, cu sprijinul agentului-șef principal de
poliție Valentin Manache); 27-29 martie 2017, în cadrul conferinței internaționale ”Ordinea publică
în Europa, între tradiție și contemporaneitate”, a fost vernisată și o expoziție de carte, cuprinzând
coduri penale și de procedură penală, regulamente și proceduri din istoria Ministerului de Interne,
reviste și monografii ale Poliției Române din secolele XIX-XXI .

A continuat amenajarea Muzeului Școlii, care s-a îmbogăţit și în acest interval cu materiale
bibliografice și informative primite de la partenerii școlii din țară și străinătate. O serie de uniforme
din dotarea muzeului au fost împrumutate în luna august 2017 Poliției Municipiului Câmpia Turzii,
pentru a fi utilizate în cadrul unei activități pe linie de relații internaționale. De asemenea, în muzeu
sunt expuse, începând cu luna aprilie 2017, două motociclete recondiționate de colegul nostru,
comisar de poliție Marius Corăbian. Un material despre muzeul școlii, cu titlul ”Amintirile Poliției
Române”, a fost difuzat de postul NCN TV în 12 aprilie 2017, iar știri despre pasiunea colegului

12
în Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca pentru anul şcolar 2016-2017

nostru au apărut pe posturile TVR Cluj și NCN TV, tot în luna aprilie. Vizitatorii care ne-au trecut
pragul - personalități, delegații străine, vizitatori la Ziua Porților Deschise sau la Școala altfel - au
fost invitați să își lase impresiile în Cartea de Onoare.

2. Implementarea strategiilor naţionale şi europene în educaţie privind cooperarea


naţională şi cea trasfrontalieră, sprijinirea ştiinţei şi concentrarea asupra curriculei şcolare,
creativităţii şi inovării prin Programul Polițiști pentru comunitate, polițiști pentru Europa.
2.1. Dezvoltarea dimensiunii europene în educaţie
Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca, Şcoală Europeană, reprezintă o
parte integrantă a comunităţii educaţionale de profil, promovând de-a lungul celor 12 ani de
existenţă relaţiile internaţionale şi parteneriatele cu instituţii de învăţământ similare din Ungaria,
Germania, Belgia, Polonia, Republica Cehă, Slovacia, etc., în raport cu reglementările interne şi
internaţionale în vigoare. S-a realizat un schimb de e-mail-uri cu instituţiile de învăţământ partenere
în vederea stabilirii zonelor de interes pentru colaborarea în anul 2016-2017 și toate propunerile de
activităţi de relaţii internaţionale pentru perioada menţionată, au fost incluse în proiectul Planului de
Relaţii Internaţionale al IGPR pentru anul 2017.
În perioada 01.10.2016-01.09.2017, activităţile pe linia relaţiilor internaţionale au inclus atât
primiri de delegaţii străine (4), cât şi deplasări în străinătate (5), în total 9 evenimente, implicând
atât cadre (9), cât şi elevi (4), după cum urmează:

13
Raportul general privind starea şi calitatea învăţământului

- 05 – 07 octombrie 2016 - în baza Notei nr. 439816/BRIM/DA/27.09.2016, o delegaţie din


cadrul Şcolii de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca, a participat la un workshop
internaţional cu tema „Instrucţia practică în sistemul educaţional poliţienesc”, organizată de Şcoala
de Poliţie din Kosice, Slovacia. Delegaţia Şcolii de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-
Napoca a fost formată din: comisar-şef de poliţie Paraschiva Mihălţan - şef Catedră Socio-Umane,
Limbi străine şi Informatică, şeful delegaţiei şi agent şef adjunct de poliţie Ciprian Tămaş, personal
didactic auxiliar în cadrul Catedrei Socio-Umane, Limbi Străine şi Informatică.

- 19 – 20 octombrie 2016 - în baza Notei nr. 440108/BRIM/DA/10.10.2016, o delegaţie din


cadrul Şcolii de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca, a participat la conferinţa cu
tema ”New trends in training of police officers” II / ”Noi tendinţe în pregătirea poliţiştilor” II,
organizată de Şcoala de Poliţie din Holesov, Republica Cehă. Delegaţia Şcolii de Agenţi de Poliţie
„Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca a fost formată din comisar-şef de poliţie dr. Rusu Gabriel,
director adjunct, comisar de poliţie Popa Alice, ofiţer Relaţii publice şi agent şef principal de poliţie
Vincze Vasile, conducător auto.

14
în Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca pentru anul şcolar 2016-2017

- 04 – 06 noiembrie 2016 – continuând un proiect inaugurat în anul 2012, când Şcoala de


Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca, cu sprijinul financiar al Asociaţiei ”Septimiu
Mureşan” Cluj-Napoca şi al Consiliului Judeţean Cluj a organizat prima ediţie internaţională a
proiectului „Niciodată singur – Tabără internaţională de instruire poliţienească pentru viitorii agenţi
de poliţie”, s-a desfăşurat cea de-a noua ediţie a taberei, respectiv a cincea cu caracter internaţional.
Tabăra a avut loc în localitatea Muntele Băişorii, comuna Băişoara, judeţul Cluj, iar ca particpanţi,
alături de cele 7 cadre didactice, un medic şi 24 de elevi (4 din anul II şi 20 din anul I) ai Şcolii de
Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca, au fost prezenţi 2 instructori şi 4 elevi din
partea Şcolii Medii de Ordine Publică din Miskolc – Ungaria;

- 09 – 13 ianuarie 2017 - în baza Programului privind cooperarea în anul 2017 între


Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul de Interne, pentru Sport şi al
Infrastructurii din Landul Renania - Palatinat, R.P. Germania, semnat de către cei doi miniştri de
resort, o delegaţie de studenţi de la Universitatea de Poliţie din Hahn, Landul Renania-Palatinat,
formată din 3 persoane, a efectuat un stagiu de practică în cadrul Şcolii de Agenţi de Poliţie
„Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca;

15
Raportul general privind starea şi calitatea învăţământului

- 09 – 13 ianuarie 2017 - în cadrul aceluiaşi Program de Aplicare privind cooperarea


poliţienească între Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul de Interne, pentru Sport
şi al Infrastructurii din landul Renania - Palatinat au avut loc în intervalul 2009-2016, atât stagii de
practică ale studenţilor de la Universitatea de Poliţie din Hahn, la şcolile de poliţie din România, cât
şi ale elevilor români la universitatea germană. Având în vedere rezultatele foarte bune ale acestor
activităţi, partenerul german a transmis o invitaţie Şcolii de Agenţi de Poliţie ”Septimiu Mureşan”
Cluj-Napoca de a participa cu elevi şi cadre la evenimentul ”Săptămâna Internaţională a
Proiectelor”, organizat de Universitatea de Ştiinţe Aplicate din Hahn – Facultatea de Poliţie. La
această ediţie au participat 2 elevi, însoţiţi de domnul comisar şef de poliţie Florin Cristea;

- 14 – 18 martie 2017 - în baza Notei nr. 772960 din 28.02.2017, o delegaţie formată din
2 cadre şi elevi ai şcolii, a participat la tabăra anuală de instrucţie, organizată de către Şcoala de
Poliţie din Liège – Regatul Belgiei, la Elsenborn. Delegaţia română a fost formată din: comisar şef
de poliţie Adrian Marian, şef Birou Cabinet - şeful delegaţiei şi comisar de poliţie Alice Popa, ofiţer
de relaţii publice, care au fost însoţiţi de 12 elevi din anul I şi II;

16
în Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca pentru anul şcolar 2016-2017

- 27 – 29 martie 2017 - cu ocazia sărbătoririi Zilei Poliţiei Române, Şcoala de Agenţi de


Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca, a organizat cea de-a VIII-a ediţie a conferinţei
internaţionale cu tema “Ordinea publică în Europa, între tradiţie şi contemporaneitate”. La acest
eveniment au participat pe lângă invitaţi din ţară şi 3 delegaţii străine reprezentând Cehia, Ungaria
şi Moldova;

17
Raportul general privind starea şi calitatea învăţământului

- 08 – 12 mai 2017 – în baza Notei nr. 68003 din 20.04.2017 aprobată de conducerea
IGPR, studentul Julian Methler de la Academia de Poliţie din Nienburg a efectuat un stagiu
internaţional de documentare la Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca;

- 06 – 09 iunie 2017 - în baza Notei nr. 68138/12.05.2017, o delegaţie din cadrul Şcolii de
Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca, s-a deplasat la Şcoala Medie de Ordine Publică
din Miskolc, Ungaria pentru a participa la conferinţa cu tema ”Instrucţia tragerii – un element cheie
în pregătirea poliţiştilor”. Delegaţia Şcolii de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca a
fost formată din: subcomisar de poliţie Cristian Stan, instructor în cadrul Catedrei Socio-Umane,
Limbi Străine şi Informatică – şeful delegaţiei şi agent şef adjunct de poliţie Ciprian Tămaş,
personal didactic auxiliar.

18
în Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca pentru anul şcolar 2016-2017

2.2. Dezvoltarea parteneriatelor instituţionale pentru conectarea pregătirii elevilor la


exigenţele activităţii operative.
Pregătirea viitorilor agenţi de poliţie nu se poate realiza fără contactul permanent cu
beneficiarul, fără împletirea armonioasă a cunoştinţelor teoretice cu practica structurilor operative şi
fără transferul de bune practici profesionale în zona didactică. Implicarea directă a beneficiarului
terţiar în pretenţioasa muncă de formare profesională incumbă şi facilitarea cunoaşterii nemijlocite a
mediului în care viitorii agenţi de poliţie îşi vor desfăşura activitatea.
Colaborarea pe linia prevenirii criminalității începută în anul 2012 cu Inspectoratul de Poliție
Județean Cluj, a continuat și în anul școlar 2016-2017 în cadrul proiectului “Viitorii polițiști și
prevenirea criminalității”. Proiectul și-a propus aducerea în atenția viitorilor polițiști a importanței
muncii de prevenire a criminalității și familiarizarea acestora cu privire la modalitățile de
desfășurare a acțiunilor de informare și prevenire. În decursul anului școlar, au fost realizate 6
activități de pregătire a elevilor promoției 2017, referitoare la munca de prevenire polițienească, de
către polițiști din cadrul Biroului de Analiză și Prevenire a Criminalității. De asemenea, și cu
polițiștii încadrați din sursă externă, cursanți la școala nostră s-au desfășurat 12 activități similare.
Cu aceaste ocazii, participanții au primit informații despre organizarea structurilor de prevenire de
la nivel central și local și despre modul în care pot desfășura, eficient, activități de informare și
prevenire a criminalității ca polițiști, după absolvirea școlii. În partea a doua a proiectului, una
practică, elevii promoției 2017 au participat alături de polițiștii Biroului de Analiză și Prevenire a
Criminalității la activități de informare și prevenire în școlile de pe raza municipiului Cluj-Napoca,
ocazie cu care s-au familiarizat cu câteva modalități concrete de desfășurare a unor astfel de
activități. Exemplificăm: proiectul Orășelul copiilor unde elevii școlii noastre au sprijinit polițiștii
din cadrul I.P.J. Cluj în realizarea unor demonstrații și concursuri prin intermediul cărora cei mici să
cunoască principalele atribuțiile ale polițiștilor și rolul acestora în comunitate, explicate pe înțelesul
lor, într-un mod atractiv.
La nivelul instituţiei noastre de învăţământ există o preocupare permanentă pentru asigurarea
caracterului practic-aplicativ al actului didactic, respectiv îmbinarea aspectelor teoretice cu cele
practice pentru asimilarea de către elevi a unor cunoştinţe cât mai autentice. În acest sens, unele
activităţi didactice au fost proiectate sub forma unor vizite didactice, ocazie cu care elevii au luat
contact direct cu realitatea operativă. Astfel, în luna mai 2017 s-au organizat şi desfăşurat cu elevii
anului II de studiu, vizite didactice la Penitenciarul Gherla.
În conformitate cu prevederile Ordinului MAI nr. S/II/3303 din 01.08.2003 privind unele măsuri
de integrare a învăţământului postliceal pentru formarea maiştrilor militari, subofiţerilor şi agenţilor
de poliţie cu activitatea unităţilor operative, ale Dispoziţiei M.A.I nr. II/6028 din 24.07.2013 privind
19
Raportul general privind starea şi calitatea învăţământului

organizarea şi desfăşurarea activităţilor de informare în instituţiile de învăţământ ale M.A.I şi ale


Dispoziţiei inspectorului general al IGPR nr. 48 din 03.07.2015 privind unele măsuri de integrare a
învăţământului postliceal pentru formarea agenţilor de poliţie cu activitatea unităţilor operative, la
nivelul școlii noastre s-au organizat activităţi de informare a elevilor pentru cunoaşterea de către
aceştia a modului de evoluţie a situaţiei operative şi a noutăţilor din domeniul de activitate a Poliţiei
Române.
Informarea elevilor a avut un caracter complementar procesului instructiv-educativ, fără a se
substitui activităţilor didactice prevăzute în documentele şcolare sau în programele orare de
învăţământ. Pe baza planificării realizate de școală în colaborare cu structurile de specialitate ale
IGPR, activităţile de informare s-au desfăşurat săptămânal, de regulă – joia, după orele de curs,
având o durată de aproximativ 50-60 de minute.
La nivelul instituţiei noastre de învăţământ, în anul şcolar 2016-2017, au fost organizate şi
desfăşurate 9 activităţi de informare cu scop didactic, conform Graficului informărilor cu nr. 63117
din 05.12.2016, aprobat la nivelul conducerii I.G.P.R, acestea fiind raportate, conform prevederilor
art. 2 alin. 3 din Dispoziţia inspectorului general al IGPR nr. 48 din 03.07.2015.
Au fost aplicate elevilor chestionare de satisfacţie privind calitatea şi utilitatea activităţilor de
informare.
Informările s-au desfăşurat în spaţii didactice sau alternative, cele mai multe în amfiteatrul
şcolii, în prezenţa claselor reunite pe detaşamente. Demonstraţia canină (Patrularea. Conducerea şi
escortarea) s-a realizat pe baza sportivă iar informarea cu tema Materiale explozive şi periculoase a
avut loc pe platoul şcolii.
Prezentăm mai jos situația personalului prezent la aceste informări:
1. Specialiști din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române - 6
- I.G.P.R.- BCCO Cluj 1 ofițer
- I.G.P.R Centrul de Cooperare Polițienească Internațională - 1 ofițer
- I.G.P.R.- Structura de Securitate- 3 ofițeri
- I.G.P.R.- UTAI Cluj - 1 ofițer
2. Specialiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj - 4
- I.P.J.Cluj – Serviciul Cazier Judiciar Statistică și Evidențe Operative - 2 ofițeri și un agent
- I.P.J.Cluj – Serviciul Investigații Criminale - 1 ofițer
3. Specialiști din cadrul altor structuri - 3
- Judecătoria Cluj-Napoca- 2 judecători
- S.R.I.- 1 ofițer

20
în Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca pentru anul şcolar 2016-2017

Trebuie subliniat impactul pozitiv al informărilor la care au participat reprezentanți ai


Judecătoriei Cluj-Napoca, elevii fiind deosebit de receptivi și interesați de punctele de vedere și
exigențele magistraților exprimate concret, pe situații punctuale.
În perioada 06.02 – 28.04.2017, în şcoala noastră a fost organizat şi desfăşurat Cursul de
iniţiere în carieră pentru agenţii încadraţi din sursă externă, fiind planificate și desfășurate alte 14
activităţi de informare şi 6 activităţi de pregătire (teme) în domeniul Prevenirii şi combaterii
infracţiunilor motivate de ură, fiind susţinute de către specialişti din cadrul I.P.J. Cluj.
Experienţa lucrătorilor din IGPR şi din structurile operative, alături de expertiza unor furnizori
de educaţie externi au avut drept scop completarea informaţiilor şi cunoştinţelor teoretice, transmise
elevilor pe parcursul acestui an şcolar. Aceste informaţii au fost completate cu aspecte concrete ale
muncii, organizarea şi desfăşurarea activităţii în unităţile operative şi modul de soluţionare a unor
cazuri/situaţii precum şi cunoaşterea de către elevi a particularităţilor situaţiei operative din
diferitele zone de responsabilitate, a măsurilor adoptate, precum şi a celor preconizate pentru ţinerea
sub control a stării infracţionale. Prezenţa acestor specialişti din unităţile teritoriale a ajutat la
perfecţionarea relaţiilor dintre instituţia noastră de învăţământ şi unităţile teritoriale precum şi
implicarea mai activă a beneficiarilor direcţi în procesul de pregătire al elevilor.
Unele dintre activitățile de informare nu au fost susținute, având în vedere, de exemplu,
modificarea perioadei de scolarizare pentru Promoția 2018 (prelungirea stagiului de practică), fie
împrejurarea în care specialiștii din cadrul IGPR au fost în imposibilitate obiectivă de a se deplasa
la instituția noastră.

3. Eficientizarea activităţii de dezvoltare a resurselor umane şi a programelor de pregătire


continuă prin Programul Docendo Discimus.
3.1. Traiectorii în dezvoltare
Subprogramul și-a propus optimizarea structurii organizatorice cu măsuri fără impact financiar.
În urma acordării avizului favorabil al conducerii Poliţiei Române, pentru ocuparea posturilor şi
funcţiilor didactice vacante din cadrul unităţii noastre, cu recrutare din sursă internă, în limita
indicatorilor în finanţare aprobaţi, au fost organizate şi desfăşurate un număr de 6 concursuri la
nivelul structurii de învăţământ:
- 1 pentru ocuparea postului de profesor III(instructor de poliţie IV) la Catedra de Pregătire
Juridică şi Criminalistică, prin accedere în cadrul Corpului de instructori de ordine publică;
- 1 pentru ocuparea postului de profesor III(instructor de poliţie IV) la Catedra de Pregătire
Poliţienească, prin accedere în cadrul Corpului de instructori de ordine publică;

21
Raportul general privind starea şi calitatea învăţământului

- 1 pentru ocuparea postului de profesor III(instructor de poliţie IV) la Catedra de Pregătire


Juridică şi Criminalistică, prin trecerea agenţilor de poliţie în coprul ofiţerilor;
- 1 pentru ocuparea postului de profesor II(instructor de poliţie principal III) la Catedra de
Pregătire Poliţienească
- 1 pentru ocuparea postului de profesor II(instructor de poliţie principal III) la Catedra de
Pregătire Juridică şi Criminalistică
- 1 pentru ocuparea postului de şef catedră (instructor de poliţie specialist II) la Catedra De
Pregătire Poliţienească.
A fost organizat şi desfăşurat concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant de şef
birou - Biroul Tehnic şi 4 concursuri pentru ocuparea posturilor vacante de personal contractual
din cadrul Compartimentului Administrare Patrimoniu Imobiliar – 2, Biroul Echipament şi Hrănire
- 1 şi Compartimentul financiar - 1, toate fiind ocupate, cu respectarea dispoziţiile privind
publicitatea organizării concursurilor, precum şi condiţiile legale de recrutare, selecţie şi desfăşurare
a concursurilor.
În ceea ce priveşte dezvoltarea sistemului motivaţional, corelat cu sistemul de evaluare a
performanţelor, un număr de 5 persoane din rândul personalului contractual au fost promovate în
următoarea treaptă profesională.
Respectându-se procedura de ocupare a posturilor vacante, au fost identificaţi şi numiţi în funcţii
prin mutare în interesul serviciului 1 ofiţer de la Biroul Metodică, Planificare şi Bibliotecă la
Compartimentul Control Intern din cadrul unităţii şi 1 agent de poliţie de la IPJ Cluj la Biroul
Cabinet, cu potenţial de dezvoltare profesională, care îndeplinesc cumulativ condiţiile şi criteriile
impuse de fişele postului de ofiţer specialist I, respectiv agent II.

3.2. Educaţie permanentă – principiu integrator şi unificator al educaţiei


Acest subprogram și-a propus valorificarea dimensiunii formative a procesului de pregătire
permanentă în scopul creșterii capacității profesionale a personalului instituției noastre de
învățământ.
Nevoile individuale de pregătire profesională ale personalului unităţii au fost identificate pe baza
diagnozei anuale a nevoilor de pregătire continuă realizată la nivelul şcolii. Acestea au fost bine
precizate şi cuantificate, bazându-se pe analize sistemice şi priorităţi, personalul cu nevoi de
pregătire a fost identificat şi motivat în mod corespunzător. Scopul procesului de identificare a
nevoilor de pregătire continuă a fost de a furniza datele necesare organizării şi planificării formării
profesionale continue a personalului la nivel individual, al structurilor funcţionale şi al instituţiei
şcolii în ansamblu, astfel încât acestea să-şi poată îndeplini eficient şi eficace misiunea şi atribuţiile.

22
în Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca pentru anul şcolar 2016-2017

În temeiul dispoziţiei directorului şcolii privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea pregătirii


profesionale continue a personalului din cadrul Şcolii de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan”
Cluj–Napoca, în anul 2016 – 2017 şi 2017 - 2018, au fost întocmite programele de formare
profesională continuă organizate de unitate, pe post, de către şefii grupelor de pregătire. Obiectivele
programelor de pregătire de specialitate a personalului şcolii au vizat:
- dobândirea unor noi cunoştinţe şi deprinderi profesionale;
- actualizarea cunoştinţelor şi deprinderilor în domeniul activităţii profesionale;
- lărgirea ariei cunoştinţelor profesionale şi dezvoltarea competenţelor interdisciplinare în
domeniul de activitate;
- achiziţionarea unor cunoştinţe de vârf în domeniul de activitate;
- profesionalizarea poliţiştilor şi modernizarea întregului sistem de instruire în vederea dezvoltării
deprinderilor şi practicilor poliţieneşti, în acord cu practica instituţiilor similare din statele
membre ale Uniunii Europene.
A fost elaborat planul de pregătire generală, temele de pregătire fiind prezentate de către
poliţiştii din cadrul unităţii care detin certificate de formator.

Pregătirea continuă a instructorilor de poliţie a avut în vedere menţinerea şi respectiv, dezvoltarea


competenţelor în urmatoarele domenii:
 Psihopedagogie şi metodică;
 Perfecţionare în domeniul ordinii şi siguranţei publice;
 Dezvoltarea şi extinderea competenţelor transversale ori a competenţelor complementare
pentru alte specializări – predarea asistată de calculator, consilierea educaţională, orientarea
în carieră, etc.
Contextele formale de învăţare ale instructorilor au constat în programe şi activităţi de învăţare
asistate de formatori autorizaţi în acest sens, organizate de instituţii de învăţământ acreditate din
cadrul sau din afara M.A.I. Contextele nonformale şi informale de învăţare ale instructorilor au
constat în activităţi de învăţare realizate la nivel individual sau de grup, în afara programelor şi
activităţilor de învăţare formală prin:
 autoinstruire;
 schimburi de experienţă;
 activităţi de cercetare;
 activităţi complementare procesului de învăţământ.
În contextul alinierii învăţământului poliţienesc la paradigmele europene şi la standardele
naţionale de referinţă, una dintre provocările lansate instituţiilor de formare iniţială este reprezentată

23
Raportul general privind starea şi calitatea învăţământului

de promovarea unei culturi educaţionale a calităţii. Împlinirea acestui deziderat este garantat în
măsura în care structurile abilitate se orientează, cu precădere, asupra dezvoltării resurselor umane,
analizei concludente a potenţialului didactic şi a nivelului real de pregătire, pe de o parte, a
implementării celor mai atractive şi eficiente programe de formare şi motivare profesională, pe de
alta.
În acest sens, reprezentanți ai colectivul didactic al şcolii au participat la Convocarea metodică
cu tema: Elaborarea documentelor de învățământ aferente seriei de elevi 2016-2018, ce urmează să
susțină examenul de absolvire în luna decembrie 2017, precum și a documentelor de învățământ
pentru o durată de școlarizare de un an, pentru școlile postliceale din subordinea MAI valabile
începând cu anul școlar 2017-2018. Această activitate s-a organizat în baza Notei-Raport nr.
266094/S7 din 24.08.2017 privind organizarea și desfășurarea unei convocări de lucru la Școala de
Agenți de Poliție ”Vasile Lascăr” Câmpina, în intervalul 29.08-30.08.2017, cu scopul ducerii la
îndeplinire a măsurilor stabilite de conducerea M.A.I prin Nota – raport nr. 265853 din 04.08.2017.
Cu ocazia lucrărilor convocării au fost proiectate principalele repere și documente proiective pentru
școlarizarea următoarelor serii de elevi, din perspectiva reducerii deficitului de personal din
structurile subordonate MAI: Standardul de pregătire profesională conform metodologiei
Ministerului Educației Naționale și Curriculumul asociat Standardului de pregătire profesională
conform metodologiei Ministerului Educației Naționale.
Instructorii de ordine și siguranță publică au colaborat permanenet cu omologii lor din cadrul
Şcolii de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina şi s-a asigurat existenţa în format electronic a
manualelor comune pentru modulele repartizate, astfel încât pe parcursul anului şcolar a fost
posibilă utilizarea conţinuturilor comune.
De asemenea, a existat o permanentă preocupare a cadrelor didactice pentru achiziţionarea
elementelor de noutate din munca operativă, sens în care s-au formulat numeroase solicitări pentru
punerea la dispoziţie a unor materiale, speţe, exemple de bune practici, situaţii statistice, utilizate
ulterior în procesul de învăţământ. Astfel, conform graficului activităţilor de documentare nr.
63232/11.11.2016, au fost desfăşurate astfel de activităţi la IPJ Cluj - Serviciul Rutier, Serviciul de
Ordine Publică, Serviciul Criminalistic, Serviciul Cazier Judiciar Statistică și Evidență Operativă,
Serviciul de Investigaţii Criminale, Serviciul Arme, Explozibili Substanţe Psihotrope; la Poliția
Câmpia Turzii, în cadrul compartimentelor de ordine și siguranță publică și la Postul de Poliție
Viișoara; la Institutul Naţional de Criminalistică, parchete şi instanţe.
De menţionat este faptul că activitatea de documentare a implicat şi consultarea continuă a site-
ul Poliţiei Române pentru selecţionarea materialelor utile activităţilor didactice, cu accent pe
preluarea procedurilor emise de diferitele direcţii din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei

24
în Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca pentru anul şcolar 2016-2017

Române în domenii de activitate cu implicaţii concrete în formarea agenţilor de poliţie cu


specializarea ordine publică. Colegii Catedrei de Ştiinţe Socio-Umane au realizat documentări la
centrele culturale, biblioteci şi la alte instituţii din peisajul universitar clujean.
De asemenea, în data de 28.03.2017, comisar șef de poliție Olari Radu și subcomisar de poliție
Smarandache Carol au participat la convocarea profesională pe tema „Prevenirea și combaterea
criminalității în domeniul forestier”, organizată de IGPR și desfășurată la sediul Inspectoratului de
Poliție Județean Cluj. Informațiile au fost diseminate în cadrul Comisiei metodice a ariei curriculare
Drept și vor fi folosite în procesul didactic.
Convocarea metodică cu tema Impactul modificărilor curriculare asupra activităţii didactice a
fost organizată la sediul școlii în data de 29.09.2017 și a urmărit prezentarea unor repere
metodologice ale proiectării curriculare, realizarea unui schimb de bune practici educaționale şi
demersuri metodice în scopul asigurării calităţii actului didactic în instituţia noastră de învățământ,
stabilirea unor detalii organizatorice şi administrative pentru anul școlar 2017-2018. La activitate au
participat instructorii de poliție din școală, ofițerii Biroului Metodica, Planificare și Bibliotecă și
conducerea școlii, alături de ofițerul psiholog.
Activitatea de pregătire psihopedagogică și metodică a fost completată de elaborarea unor
suporturi de curs de către personalul planificat, pus la dispoziția cadrelor didactice, realizarea unor
dezbateri cu ocazia ședințelor comisiilor metodice, a zilelor metodice.
În vederea specializării şi dobândirii de noi competenţe profesionale, instructorii de ordine
publică din cadrul unităţii au participat la programe formative organizate de instituții de învățământ
din cadrul şi din afara M.A.I, după cum urmează:
- scms. Simu Mihaiela - stagiu de pregătire ” Vorbire în public folosind instrumente NLP” și
curs ” Management aplicat în domeniul controlului intern managerial”
- cms. Șef Rusu Gabriel Virgil - program de perfecționare ”Formator”
- scms. Havrincea Dan-Marius - curs de formator, desfăşurat la Avangarde Business Academy;
- cms. șef Olari Radu - curs ”Evaluator competențe profesionale”
- insp. pr. Cosma Camelia – curs ”Manager de proiect” și curs de formator, desfăşurat la
Avangarde Business Academy;
- scms. Chindriş Ramona si pc. Suciu Liliana au urmat cursurile programului de formare
„Managementul calităţii şi performanţa educaţională în sistemul de învăţământ preuniversitar” la
Casa Corpului Didactic Cluj.
- cms. șef Borzan Sorin, cms. Feier Claudiu scms. Simu Mihaiela și scms. Bârluţiu Ovidiu
Ciprian a urmat cursurile programului postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională
continuă „Managementul Administraţiei Publice”
25
Raportul general privind starea şi calitatea învăţământului

Spiru Haret spunea că fiecare profesor este un om de ştiinţă. Cercetarea ştiinţifică nu poate să
lipsească din peisajul educaţional, de aceea instituţia noastră a acordat şi acordă o atenţie deosebită
acestui domeniu. Remarcăm o importantă participare a cadrelor didactice la simpozioane şi alte
activităţi cu caracter ştiinţific, atât în mediul şcolar intern cât şi extern, activităţi care au completat
şi au pus în valoare pregătirea lor profesională: workshopul internaţional cu tema „Instrucţia
practică în sistemul educaţional poliţienesc”, organizată de Şcoala de Poliţie din Kosice, Slovacia,
conferinţa cu tema ”New trends in training of police officers” II / ”Noi tendinţe în pregătirea
poliţiştilor” II, organizată de Şcoala de Poliţie din Holesov, Republica Cehă, evenimentul
”Săptămâna Internaţională a Proiectelor”, organizat de Universitatea de Ştiinţe Aplicate din Hahn
– Facultatea de Poliţie, conferinţa cu tema ”Instrucţia tragerii – un element cheie în pregătirea
poliţiştilor” organizată la Şcoala Medie de Ordine Publică din Miskolc, Ungaria.
Școala noastră a organizat în perioada 27-29 martie 2017 a VIII-a ediție a conferinței
internaționale ”Ordinea publică în Europa, între tradiţie şi contemporaneitate”.
La deschiderea lucrărilor conferinței am fost onorați de prezența domnului prof. univ. dr. ing.
Nicolae Burnete - Președintele Senatului Universității Tehnice din Cluj-Napoca, a șefului
Inspectoratului de Poliție Județean Cluj - comisar-șef de poliție Adrian Ciprian Miron, a
inspectorului școlar general - prof. Valentin Cuibus, precum și a numeroși reprezentanți ai
partenerilor educaționali ai școlii.
Au răspuns invitației de a prezenta lucrări circumscrise tematicii conferinței invitați din cadrul
M.A.I. - D.G.M.R.U, a Inspectoratului Școlar Județean Cluj, a Şcolii de Pregătire a Agenţilor
Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu”, Oradea,a Școalii Militare de Subofițeri de Jandarmi ”Grigore
Alexandru Ghica” Drăgășani, a Direcției Județeană Cluj a Arhivelor Naționale și din cadrul Brigazii
de Combatere a Crimei Organizate Cluj.
Pe lângă invitați din țară, am fost onorați cu prezența a 3 delegații, din Cehia, Republica
Moldova și Ungaria, care au prezentat teme care au vizat organizarea sistemului poliţienesc de
învăţământ din țările susamintite, probleme de legislaţie în materie de menţinere a ordinii publice,
cooperarea polițienească internațională, conferința dovedindu-se un prilej optim de a schimba idei,
opinii şi bune practici vizând ordinea publică europeană în ansamblul său.
Un alt obiectiv al subprogramului l-a constituit favorizarea proceselor de creştere și optimizare
a dezvoltării fizice pentru menţinerea stării de sănătate. Datorită specificului unităţii noastre,
respectiv, unitate de formare iniţială a poliţiştilor şi a desfăşurării pe baza sportivă proprie cât şi în
sala de sport a orelor de educaţie fizică de către elevi, nu este posibilă organizarea şi desfăşurarea
programei de educaţie fizică a cadrelor şcolii pe grupe de vârstă, activităţile realizându-se în comun,

26
în Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca pentru anul şcolar 2016-2017

ţinându-se cont de particularităţile personalului participant, afecţiunilor medicale, cu respectarea


principiului individualizării, diferenţierii pregătirii şi cu avizul medicului şcolii.
În vederea îndrumării cadrelor spre practicarea independentă a activităţilor sportive, atât în scop
recreativ cât şi profilactic, s-au desfăşurat activităţi de prezentare (prin intermediul reţelei
informatizate a unităţii) a ofertelor depuse de centrele sportive şi cele de întreţinere şi refacere
corporală

2. METODE ŞI TEHNICI MODERNE DE MANAGEMENT ÎN ACTIVITATEA DE


PLANIFICARE ŞI ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII ŞCOLII.

Activitatea s-a desfăşurat în intervalul de referință în baza fişelor posturilor şi documentelor


de planificare întocmite la nivelul şcolii, conform legislaţiei în vigoare, având ca principal scop
îndeplinirea obiectivelor propuse şi realizarea tuturor sarcinilor de serviciu la un nivel calitativ cât
mai ridicat. La începutul anului școlar 2016-2017 a fost întocmit Planul anual de activitate
nr.55818 din 23.09.2016. Pentru punerea în aplicare a proiectelor au fost întocmite planuri
operaționale, iar pentru realizarea activităților, responsabilii au elaborat planuri de măsuri.
Realizarea procesului instructiv-educativ a avut la bază documentele curriculare: Curriculum-
ul pentru calificarea agent de poliţie, nivel 5 de calificare, începând cu seria de elevi 2015-2017,
nr. 113095 din 30.09.2015, Curriculum-ul scris - poliţist local nr. 425546/2011, documente
aprobate de Ministrul Afacerilor Interne şi avizate de Ministerul Educaţiei Naţionale, Curriculumul
aprobat pentru cursul de iniţiere în carieră – agenți de poliție cu nr. 51611 din 07.07.2016,
Curriculum pentru cursul de inițiere în carieră cu nr. 3684734 din 29.12.2016, Standardul de
pregătire profesională, Legea eduaţiei naţionale, cu modificările ulterioare, Dispoziţia de
învăţământ a directorului şcolii.
Planificarea corespunzătoare a conţinuturilor învăţării pentru toate competenţele prevăzute în
documentele curriculare s-a realizat prin întocmirea Dispoziţiei de învăţământ a directorului şcolii,
iar împreună cu responsabilii de modul, a Graficelor metodice ale modulelor şi a Planului anual cu
repartiţia temelor, documente care au stat la baza Programului orar săptămânal. Pentru elaborarea
acestor documente s-a avut în vedere intra şi intermodularitatea, respectarea logicii şi principiilor
didactice, utilizarea unor mijloace de învăţământ moderne, existenţa echilibrului între tipurile de
lecţii. Au fost întocmite, de asemenea, Graficul activităţilor demonstrative şi Planul editoral. La
finele anului școlar s-a redactat şi înaintat eşaloanelor superioare Rapoartul cu privire la stadiul
informărilor derulate.
27
Raportul general privind starea şi calitatea învăţământului

În baza art. 24 din O. M.A.I. 199/2011, în cadrul școlii funcționează Consiliul de


conducere. În perioada octombrie 2016 - septembrie 2017, membrii consiliului s-au întrunit în
ședințe ordinare/extraordinare pentru a dezbate probleme și a lua decizii în scopul operaționalizării
și creșterii calității. Problemele discutate în şedinţele consiliului de conducere şi în şedinţe de
instruire şi informare au fost consemnate în registrul de procese verbale, iar sarcinile rezultate au
fost cuprinse în Note sinteză.
În anul şcolar 2016-2017, Consiliul profesoral, organizat în baza art. 26 din Regulamentul-
cadru, s-a dovedit a fi acelaşi for al schimbului de idei profesionale, aceeaşi instituţie a deciziilor
educaţionale şi acelaşi corpus colegial al instructorilor de ordine publică. Au fost desfăşurate un
număr de 8 şedinţe, ordinare şi extraordinare, ocazie cu care s-au discutat şi avizat o serie de
documente de învăţământ, au fost avizate comisiile metodice pe arii curriculare, a fost analizată
situaţia la învăţătură, stagiile de practică şi au fost discutate diverse probleme ridicate de
comunitatea elevilor.
Instructorii de ordine publică ai şcolii noastre s-au preocupat în mod permanent de eficientizarea
activităţilor formative cuprinse în curriculumul şcolar, prin revizuirea şi actualizarea temelor care
au intrat în procesul instructiv-educativ şi prin întocmirea proiectelor didactice. Aceste instrumente
au fost discutate în cadrul şedinţelor comisiilor metodice care funcţionează la nivelul şcolii pe arii
curriculare (7 la număr), activitatea acestora fiind una consistentă bazate pe comunicare
profesională, acceptarea colegială a propunerilor, transferul de experienţă şi cunoştinţe de
specialitate şi metodice organizate şi desfăşurate în perioada analizată. Au fost discutate în anul
şcolar 2016-2017 la nivelul comisiilor metodice un număr de 479 teme, dintre care 153 au vizat
anul I de studiu, 129 anul II, 87 – seria poliţiştilor locali și 110 la cursul de încadrați direct.
Comisia pentru curriculum a funcţionat conform prevederilor normative în vigoare şi
O.M.A.I. nr. 199/2011, pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a
unităţilor de învăţământ postliceal din M.A.I., activitatea acesteia fiind gestionată conform
Dispoziţiei I.G.P.R. nr. 63/25.08.2016, modificată prin Dispoziţia I.G.P.R. nr. 16/07.02.2017 și a
Dispoziţiei I.G.P.R. nr. 53/30.07.2015, modificată prin Dispoziţia I.G.P.R. nr. 15/07.02.2017, de
către comisar şef de poliţie dr. Rusu Gabriel, directorul adjunct al Şcolii de Agenţi de Poliţie
„Septimiu Mureşan” din Cluj-Napoca, în calitate de președinte al comisiei constituită pentru seria
de elevi 2016-2018 și în calitate de vicepreședinte al comisiei constituită pentru seria de elevi 2015-
2017. Membrii comisiei, reprezentanţi ai instituţiei noastre au participat direct şi indirect la
elaborarea proiectului curriculumului, prin formularea şi implementarea unor propuneri de
îmbunătăţire şi completare a documentului destinat seriei 2015-2017 și seriei 2016-2018,
preocupându-se totodată de respectarea acestuia. Activitatea Comisiei s-a desfășurat în acest an

28
în Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca pentru anul şcolar 2016-2017

școlar în conformitate cu Planul operațional al comisiilor pentru curriculum constituite pentru


seriile de elevi 2016-2018 și 2015-2017, cu nr. 80067 din 10.01.2017, aprobat la nivelul conducerii
Poliției Române.
Comisia pentru Asigurarea Calităţii Educaţiei, organizată în baza prevederilor legii, şi-a
desfăşurat activitatea în anul şcolar 2016-2017 în scopul coordonării aplicării procedurilor şi
activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, cooperând în acest sens cu structurile specializate ale
I.G.P.R, M.A.I., ARACIP şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj. Au fost întocmite toate
documentele specifice, inclusiv Raportul de evaluare internă a calităţii pentru anul şcolar 2016-
2017, după dezbatere în Consiliul profesoral şi validare în Consiliul de conducere al şcolii. In
perioada 25 – 26.05.2017, instituția noastră de învățământ a fost supusă evaluării periodice de către
o comisie ARACIP. Au fost obținute calificative de foarte bine și excepțional, fiind eliberat
atestatul privind nivelul calității educației oferite, cu valabilitate de 5 ani, respectiv din anul școlar
2017 – 2018, până în anul școlar 20121 – 2022, inclusiv, prin care se confirmă îndeplinirea
standardelor de acreditare prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea
Standardelor de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar,
precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ
preuniversitar.
Pe linia prevenirii corupției interne, personalul unităţii a fost informat, prin postarea pe
reţeaua de INTRANET a şcolii în secţiunea control intern – informări/măsuri, a 21 materiale cu
privire la evenimentele deosebite în care a fost implicat personalul Poliţiei Române, la principalele
activităţi desfăşurate, trimestrial, de către Direcţia Generală Anticorupţie în domeniul prevenirii şi
combaterii corupţiei personalului Ministerului Afacerilor Interne, la analiza, semestrială, a
incidentelor de integritate înregistrate la nivelul Poliţiei Române, precum şi cu privire la alte
materiale transmise instituţiei noastre de învăţământ de către structurile cu atribuţii în prevenirea şi
combaterea corupţiei interne.
Au fost desfăşurate împreună cu ofiţerul de prevenire din cadrul S.J.A. Cluj 6 activităţi de
instruire pe linia prevenirii faptelor de corupţie, 5 cu personalul şcolii, cu ocazia concursurilor de
admitere si absolvire și una cu elevii promoției 2015-2017 care s-au deplasat la Școala Câmpina
pentru susținerea examenului de absolvire.
Au fost defășurate doua activități de informare anticorupție cu elevii promoțiilor 2016-2017 și
2016-2018.
La fel ca în anii precedenți, cu prilejul Zilei Internaționale Anticorupție, 9 decembrie, instituția
noastră a organizat o masă rotundă cu tema ”Ziua Internaţională Anticorupţie”, manifestare
ştiinţifică care își propune să dezvolte relațiile de parteneriat între structura teritorială anticorupție,
29
Raportul general privind starea şi calitatea învăţământului

instituția noastră de învățământ și societatea civilă, în scopul încurajării unei atitudini etice și a
întăririi luptei anticorupție. La activitate au participat managerul public al Instituției Prefectului
Județului Cluj, consilierii pentru integritate desemnați la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean
Cluj, Inspectoratului Județean de Jandarmi Cluj, Grupării Mobile de Jandarmi Cluj, Inspectoratului
pentru Situații de Urgență Cluj, Unității Speciale de Aviație Cluj, precum și ofiţeri din diverse
structuri ale școlii și cursanţi ai Poliţiei Locale Arad și Mediaș.
În 30 mai, o masă rotundă a fost dedicată aniversării a 12 ani de la înființarea Direcției Generale
Anticorupție. Activitatea a avut ca obiective: transmiterea unor mesaje anticorupţie, conturarea unor
strategii de încurajare a unei atitudini etice în rândul cetăţenilor şi viitorilor poliţiştii, sublinierea
importanţei aspectelor etice în funcţionarea instituţiilor publice, colaborarea interinstituţională şi cu
societatea civilă în prevenirea şi combaterea faptelor de corupţie.
Pe lângă reprezentanți ai Serviciului Judeţean Anticorupţie Cluj și ai școlii clujene de poliție -
conducerea instituției, personal didactic și auxiliar, elevi - la activitate au luat parte managerul
public al Instituției Prefectului Județului Cluj, consilierii pentru integritate desemnați la nivelul
Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, Inspectoratului Județean de Jandarmi ”Alexandru Vaida
Voevod” Cluj, Grupării de Jandarmi Mobile Cluj, Inspectoratului pentru Situații de Urgență
”Avram Iancu” Cluj, Unității Special de Aviație Cluj și reprezentanți ai O.N.G.-urilor clujene.
La nivelul Biroului Cabinet, unde sunt centralizate şi elaborate principalele documentele
proiective ale şcolii, pentru anul şcolar 2016-2017 au mai au fost proiectate şi executate mai multe
activităţi cu caracter iterativ dintre care menţionăm:
- au fost identificate solicitările instituţionale şi s-a acordat atenţie planificării judicioase şi
raţionale a resurselor umane în cadrul serviciului de permanenţă, fiind luate măsuri punctuale
imediate când a fost nevoie;
- s-au cules date pentru întocmirea unor planuri de măsuri şi instructaje întocmite cu prilejul
principalelor evenimente din viaţa şcolii ( admitere, deschidere an școlar, depunere jurământ, 25
Octombrie, 1 Decembrie – Ziua Națională, Ziua Poliției Române, Ziua Școlii, absolvire );
- au fost puse la dispozitie pentru toate structurile şcolii situaţiiile referitoare la prezenţa şi
accesul cadrelor şi au fost semnalate problemele constatate;
- s-a efectuat actualizarea procedurilor existente la nivelul biroului şi întocmirea altora noi , s-a
făcut verificarea periodică a modului de cunoaștere și aplicare a acestora de către personalul
biroului;
- conducerea şcolii şi structurile vizate au fost informate permanent şi cu celeritate cu privire la
dispozițiile şi noile proceduri publicate în sistemele interne, SMEC şi Intrapol; fluxul transmisiilor
prin SMEC şi celelalte sisteme specifice MAI nu este atât de bogat în intensitate şi frecvenţă ca

30
în Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca pentru anul şcolar 2016-2017

într-o unitate operativă, dar mentionam că au fost primite 375 documente prin SMEC şi au fost
realizate 37 raportări, fără a înregistra probleme din punct de vedere al personalului în acest
domeniu;
- permanent s-au actualizat documentele din Mapa de sprijin pentru alertare a şcolii,
verificându-se pentru întreg personalul datele de contact și se realizează documentația referitoare la
intervenția în cazul situațiilor de urgență.
- au fost actualizate documentele personalului din serviciul de permanenţă, în conformitate cu
O.M.A.I. nr.S/108/2011 privind organizarea şi desfăşurarea serviciului de permanenţă în unităţile
M.A.I.;
- registrele şi condicile de prezenţă au fost ținute la zi, iar în continuare a fost dublat de o
evidenţă manuală sistemul de acces cu cartela care este funcţional, dar care ar trebui reevaluat si
repus in functiune;
- managementul instituţional a fost sprijinit prin proiectarea a 21 de Dispoziţii ale conducerii, iar
la iniţiativa internă a fost iniţiată o mapă privind unele dispoziţii curente care privesc serviciul de
permanenţă (22 asemenea dispozitii consemnate);
- au fost centralizate şi elaborate planurile de activităţi trimestriale si analizele trimestriale ale
şcolii pentru anul şcolar 2016-2017 șî Raportul privind starea şi calitatea învăţământului în Şcoala
de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca pentru anul şcolar 2016-2017;
- în afara programului, pentru a testa modul de acţionare al personalului conducerea structurii a
executat controale inopinate, eficienţa sistemelor de supraveghere si alarmă si starea disciplinara
din scoala. Conform registrului de acces s-au înregistrat cca. 100 de verificari în afara orelor de
program, dintre care, 39 de controale și verificări inopinate au fost consemnate în Registrul de
control. Practic, de fiecare dată problemele apărute au fost raportate conducerii şcolii şi rezolvate
punctual.
În cadrul structurii Cabinet se mai realizează sarcinile instituționale privind activitățile de
mobilizare și din resortul conducerii în secret și cifru, una din împlinirile instituționale, realizată
împreună cu Structura de securitate si cele logistice si fiind și aceea a acreditării Complexului de
Cifru.
Funcţionarea eficientă a sistemului de gestionare, evidenţă şi stocare a informaţiilor şi
activităţilor a fost realizată prin grija Structurii de securitate și a Compartimentului secretariat
și documente clasificate. În perioada analizată la nivelul unităţii noastre, în baza fişelor posturilor
şi documentelor de planificare întocmite la nivelul şcolii, conform legislaţiei în vigoare Structura
de securitate a realizat o serie de activităţi privind protecţia informaţiilor clasificate, după cum
urmează:
31
Raportul general privind starea şi calitatea învăţământului

- s-a actualizat Programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate din cadrul Şcolii
de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca (planul de pregătire, planul de control, lista
de funcţii care au acces la informaţii clasificate, lista cu persoanele care necesită acces la informaţii
clasificate şi au fost avizate de SIPI Cluj)
- s-a efectuat inventarierea documentelor clasificate, deţinute şi gestionate, sens în care nu
s-au constatat nereguli, iar o copie a procesului-verbal de constatare a fost înaintat către IGPR –
Structura de Securitate;
- s-a realizat evidenţa strictă a autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate şi revalidarea în
timp util a accesului la informaţii clasificate în cazul persoanelor a căror autorizaţie de acces
urmează să expire. În acest moment sunt autorizate 81 de cadre ale şcolii şi 150 de elevi ai anului II
de studiu;
- în perioada analizată s-au realizat 3 controale tematice pe linia protecţiei informaţiilor
clasificate, conform graficului de control pentru anul 2017 aprobat de IGPR şi avizat de SJPI Cluj;
- s-au trimis recomandări pentru elevii care efectuează stagiile de practică la structurile
judeţene de poliţie, în vederea obţinerii avizului de securitate, cu scopul de a li se elibera autorizaţii
de acces la informaţii clasificate clasa secret de serviciu, de instituţiile respective;
- s-au executat măsurile specifice pe linia respectării prevederilor art. 334 din H.G. 585/2002
pentru persoanele care îşi desfăşoară activitatea în zone de securitate şi administrative
- s-au efectuat verificări, fără a se constata neregului, pentru respectarea cerinţelor minime de
securitate INFOSEC pentru sistemele informatice şi de comunicaţii deţinute de către instituţia
noastră în conformitate cu O.M.A.I. S/226/16.09.2009, a normelor legale referitoare la activitatea de
întreţinere şi reparaţii a SIC, prevăzute în OMAI 810/2005 şi a celor referitoare la utilizarea în
unitatea noastră a mediilor de stocare, a software-ului şi a hardware-ului aflate în proprietate privată
de către cadrele şcolii;
- s-au desfăşurat activităţi de instruire autoprotectivă şi verificare a respectării normelor de
protecţie a informaţiilor clasificate precum şi a celor referitoare la confidenţialitatea datelor
gestionate, în vederea prevenirii producerii incidentelor de securitate
La nivelul Compartimentului secretariat și documente clasificate au fost desfăşurate
activităţi de primire, triere şi repartizare a documentelor, urmărirea soluţionării lucrărilor în termen,
manipularea şi transportul documentelor de la/ la posta secretă şi civilă, conform ordinelor şi
instrucţiunilor de linie în vigoare. Au fost înregistrate 1879 lucrări cu caracter neclasificat, 344
documente ce conţin informaţii „Secret de serviciu” şi 13 documente ce conţin informaţii cu
caracter „Secret”. Zilnic, la nivelul instituţiei a fost întocmită Dispoziţia de zi pe unitate conform
ordinului care reglementează această activitate. În ceea ce priveşte multiplicarea documentelor ce

32
în Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca pentru anul şcolar 2016-2017

conţin informaţii clasificate, în anul şcolar 2016-2017 au fost formulate şi soluţionate 11 de cereri
pentru multiplicarea unor astfel de documente.

Referitor la activitatea de gestionare şi soluţionare a petiţiilor, în perioada analizată, au fost


înregistrate şi soluţionate 152 petiţii, majoritatea fiind solicitări privind informaţii despre oferta
educaţională şi desfăşurarea concursului de admitere.

Compartimentul Control Intern a fost înfinţat în luna ianuarie 2015, fiind prevăzut cu 2
funcţii de ofiţer specialist I. O funcție a fost ocupată începând cu data de 01.03.2017 de un ofiţer din
cadrul şcolii, acesta fiind în prezent singura functie ocupată. Începând cu data de 19.07.2016 un
ofiţer al compartimentului a fost împuternicit de şef Birou Management Resurse Umane iar ulterior
în urma concursului organizat acesta a ocupat funcția de șef Birou Management Resurse Umane. Cu
toate acestea, ofiţerii compartimentului au îndeplinit toate activităţile avute în responsabilitate,
conform Planului anual de activităţi al Şcolii de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-
Napoca, şi a documentelor programatice derivate atât din Planul de Dezvoltare Instituţională pentru
perioada 2015-2018, cât şi din implementarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor
publice, aprobat prin OSGG nr. 400/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Au fost elaborate 12 dispoziţii ale directorului şcolii privind constituirea comisiilor de cercetare
administrativă pentru stabilirea răspunderii materiale şi recuperarea cheltuielilor de şcolarizare în
sarcina a 11 elevi care au renunţat la calitatea de elev, la cerere și încasarea fără drept a
contravaloarii normei 1 - uniforma de ceremonie de către 2 ofițeri din cadrul școlii. Pagubele
stabilite în urma cercetărilor administrative au fost recuperate pe baza angajamentelor de plată
semnate de cei în cauză, cercetarea administrativă fiind finalizată în termen în toate cazurile.
Au fost desfăşurate împreună cu ofiţerul de prevenire din cadrul S.J.A. Cluj 6 activităţi de
instruire pe linia prevenirii faptelor de corupţie, 5 cu personalul şcolii, cu ocazia concursurilor de
admitere si absolvire, și una cu elevii promoției 2015-2017 care s-au deplasat la Școala Câmpina
pentru susținerea examenului de absolvire.
Au fost defășurate doua activități de informare anticorupție cu elevii promoțiilor 2016-2017 și
2016-2018.
Au fost organizate doua activitati de tip masa rotundă cu ofiţeri de prevenire din cadrul S.J.A.
Cluj, IPJ Cluj, IJJ, în datele de 09.12.2016 si 30.05.2017.
În perioada de referinţă la nivelul compartimentului nu au fost desfăşurate activităţi de urmărire
penală stabilite de procurori prin Ordonanţe de delegare.

33
Raportul general privind starea şi calitatea învăţământului

3. ASIGURAREA SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII MUNCII

Protecţia muncii reprezintă un ansamblu de activităţi instituţionalizate, având ca scop asigurarea


celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă, apărarea vieţii, integrităţii corporale şi
sănătăţii lucrătorilor, crearea condiţiilor optime de muncă, printr-un sistem unitar de măsuri şi reguli
care acoperă toate activităţile desfăşurate în unitate.
În intervalul evaluat, s-au desfăşurat principalele activităţi:
- au fost efectuate un nr. de 42 instructaje colective privind securitatea şi sănătatea în muncă;
- întregul personalul al unităţii a fost instruit cu privire la respectarea normelor de securitate
şi sănătate în muncă;
- s-au efectuat analize medicale periodice pentru personalul unităţii învederea eliberării fişelor
de aptitudine în muncă de către medical de medicina muncii;
- s-au desfăşurat 4 şedinţe ale Comitetului de securitate şi sănătate în muncă unde s-au purtat
discuţii referitoare la diminuarea acţiunii câmpului electromagnetic, în vederea normalizării
condiţiilor de muncă şi alte aspecte;
- s-au efectuat măsurători ale câmpului electromagnetic de radiofrecvenţă, la sediul unitatii
noastre, de către medicul primar de medicina muncii Dr. Perseca Ovidiu din cadrul
Centrului Regional de Sănătate Publică Cluj - Compartimentul Sanatate Ocupaţională;
- a fost revizuit Planul de Prevenire şi Protecţie pentru anul 2017, care a fost avizat de
Inspecţia muncii şi Prevenirea Riscurilor Profesionale din cadrul Direcţiei Management
Resurse Umane;
- au fost întocmite fişe de instruire individuală privind securitatea şi sănătate în muncă,
respectiv instruire introductiv generală şi la locul de muncă pentru personalul nou venit în
unitatea noastră;
- s-a efectuat instruirea muncitorilor care au efectuat lucrări de reparaţii în unitatea noastră;
- a fost întocmită Tematica de instruire periodică privind securitatea şi sănătatea în muncă
pentru toate locurile de muncă din unitate, Tematică de instruire introductiv generală şi
Tematică de instruire suplimentară;
- s-au întocmit şi transmis spre avizare documentele necesare în vederea prelungirii
autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă a unităţii
noastre;
- au fost revizuite instrucţiunile de Securitate şi sănătate în muncă pentru persoanele care se
cazează în unitate.

34
în Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca pentru anul şcolar 2016-2017

4. ASIGURAREA LEGALITĂȚII ÎN DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR CURENTE

Pentru a sprijini activitatea de pregătire profesională a cadrelor unităţii pe linia cunoaşterii,


interpretării şi aplicării corecte a prevederilor actelor normative şi a ajuta colectivul didactic obligat,
în permanenţă, să actualizeze şi să îmbunătăţească conţinutul temelor didactice cuprinse în planul
de învăţământ, au fost realizate informări cu noutăţile legislative publicate. De asemenea,
consilierii juridici au desfăşurat activităţi de îndrumare a studierii actelor normative, imediat după
apariţie, a personalului cu atribuţii în aplicarea prevederilor acestora.
La solicitarea eşaloanelor superioare au fost întocmite observaţii şi propuneri la proiectele de
acte normative. Pentru a asigura buna desfăşurare a activităţii la nivelul instituţiei şi îndeplinirea
sarcinilor în vederea aplicării corecte a actelor normative, au fost înaintate puncte de vedere şi
propuneri pe baza cărora conducerea unităţii şi-a fundamentat unele decizii.
La solicitarea conducerii şcolii a fost acordată viză de legalitate actelor care pot angaja
răspunderea juridică a instituţiei, ponderea cea mai mare fiind reprezentată de actele emise în
susţinerea activităţilor din cadrul structurilor administrative (402 note justificative de selectare a
procedurii de achiziţie publică / propuneri casare / liste inventariere/procese verbale de cercetare
administrativă/decizii de imputare), respectiv a Biroului de Management Resurse Umane/Biroului
Cabinet/catedrelor (158 de dispoziţii de personal/dispoziţii pregatire continuă/alte acte
administrative).
În perioada supusă analizei, au fost avizate, potrivit legii, 130 contracte de furnizare, de servicii,
de lucrări, acorduri-cadru, contracte subsecvente/acte adiţionale.
De asemenea, consilierii juridici au acordat asistenţă juridică atât conducerii şcolii, cât şi
celorlalte structuri ale unităţii. Pe această componentă a activităţii, volumul cel mai mare a fost
generat de activitatea Compartimentului de Achiziţii Publice şi a Biroului de Management Resurse
Umane.
Un alt aspect al activităţii compartimentului îl constituie reprezentarea şi apărarea intereselor
instituţiei în faţa instanţelor de judecată în litigiile în care aceasta este parte. În exercitarea
atribuţiilor pe această linie, au fost întocmite actele procedurale şi procesuale (ex. întâmpinare,
concluzii scrise, cerere de recurs etc.), au fost depuse concluzii în cele 9 dosare aflate pe rolul
instanţei în care unitatea a fost parte. A fost asigurată reprezentarea la un număr de 9 termene de
judecată. Totodată, s-au operat în SNRI toate datele şi informaţiile necesare pentru evidenţa
centralizată a litigiilor aflate pe rolul instanţelor de judecată.

35
Raportul general privind starea şi calitatea învăţământului

O componentă importantă în activitatea oricărei instituţii publice o reprezintă respectarea


drepturilor omului. Prin urmare, au fost întocmite informări punctuale cu privire la decizii sau
documente incidente domeniului, precum şi o serie de raportări solicitate de eşaloanele superioare.
Ca urmare a numirii prin dispoziţia de zi pe unitate sau prin dispoziții punctuale ale directorului
școlii, consilierii juridici au desfăşurat activităţi specifice în cadrul numeroaselor comisiilor
constituite la nivelul şcolii. De asemenea, au fost desfăşurate activităţi în cadrul Comisiei de
auditare internă a calității, precum și a Grupului de lucru pentru prevenirea faptelor de corupţie.
În conformitate cu prevederile legale, a fost planificată şi analizată activitatea Compartimentului
Juridic, au fost întocmite diferite situaţii/statistici atât la solicitarea conducerii şcolii, cât şi a
Direcţiei Juridice de la nivelul IGPR.

Capitolul II
ACTIVITĂȚI DIDACTICE

1. DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR CURRICULARE

Anul de învățământ 2016-2017, a însemnat pentru Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu


Mureşan” Cluj-Napoca oportunitatea punerii în valoare a experienţei şi expertizei curriculare a
cadrelor didactice în interesul formării viitorilor agenţi de poliţie. S-au căutat şi identificat soluţii
pentru proiectarea şi adaptarea ofertei curriculare la nevoile formării unor competenţe necesare
desfăşurării în condiţii optime a activităţilor specifice poliţieneşti, ţinând cont de dinamica şi
complexitatea muncii operative.
În anul şcolar 2016-2017, la Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca, au
fost înmatriculați un număr de 116 elevi, anul II, seria 2015-2017 şi un număr de 150 elevi, anul I,
seria 2016 - 2018. Pe parcursul anului școlar un număr de 7 elevi din anul I și-au încetat calitatea de
elev, la cerere. Elevii anului II, 116 elevi au finalizat etapa de școlarizare având situația școlară
încheiată. Anul de învățământ s-a desfășurat pe parcursul a 37 săptămâni de activităţi didactice
pentru elevii anului I, dintre care 23 săptămâni activități didactice parcurse în școală și 14
săptămâni de practică în cadrul structurilor operative, iar pentru elevii anului II s-a desfășurat pe
parcursul a 29 de săptămâni, dintre care 19 săptămâni de cursuri desfășurate în școală și 8
săptămâni în practică, la care s-au adăugat 2 săptămâni pentru examenul de absolvire.
Reperele fundamentale în baza cărora a fost elaborată stductura perioadelor de școlarizare
pentru seria de elevi 2015-2017 și pentru seria de elevi 2016-2018 au fost Standardul de pregătire

36
în Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca pentru anul şcolar 2016-2017

profesională, Curriculumul calificarea agent de poliție – nivel 5, Raportul nr. 3684795 din
30.10.2016 pentru aprobarea unor măsuri în vederea organizării cursului pentru inițierea în carieră a
polițiștilor care dobândesc statut de ofițer și agent de poliție în cadrul Poliției Române (posturi
deblocate financiar în vederea ocupării prin încadrare directă – Nota raport M.A.I. nr.
292020/S2/2016), Dispoziția directorului general al D.G.M.R.U. nr. II/1291 din 03.07.2015 privind
strctura cadru a anilor de învățământ pentru seria de elevi 2015-2017 și Dispoziția directorului
general al D.G.M.R.U. nr. II/1712 din 02.09.2016 privind strctura cadru a anilor de învățământ
pentru seria de elevi 2016-2018.
Timpul total de învăţământ a însumat 2058 ore (648 ore pentru elevii anului I și 576 ore pentru
elevii anului II), câte 30 ore pe săptămână. Caracterul practic și aplicativ s-a asigurat prin practica
desfăşurată la unităţi operative și prin ședințe practice organizate și desfășurate în școală în total
834 ore, 414 ore pentru anul I și 420 ore pentru anul II.
Începând cu seria 2015-2017, procesul de învățământ se desfășoară în baza Curriculumului
pentru calificarea agent de poliție, nivelul 5 de calificare cu durata 2 ani nr. 113095 din 30.09.2015,
învățământ cu frecvență. Nivelul 5 de calificare, conform Cadrului naţional al calificărilor, solicită
următoarele achiziții:
Rezultatele învăţării corespunzătoare nivelului 5
Cunoştinţe Abilităţi Competenţe
cunoştinţe faptice şi teoretice o gamă amplă de abilităţi gestionare şi supraveghere în
cuprinzătoare, specializate într-un cognitive şi practice situaţii de muncă sau de studiu,
domeniu de muncă sau de studiu şi necesare pentru conceperea în care schimbările sunt
conştientizarea limitelor de soluţii creative la imprevizibile; revizuirea şi
cunoştinţelor respective probleme abstracte dezvoltarea performanţelor
proprii şi ale altora

Procesul instructiv-educativ s-a desfășurat în scopul accentuării dimensiunii aplicative a


cunoştinţelor, dezvoltarea corelată şi susţinerea reciprocă a abilităţilor şi atitudinilor, formarea
armonioasă a personalităţii elevilor şi focalizarea pe achiziţiile finale ale învăţării.
Elevii anului I – seria 2016 - 2018, au parcurs teme din 12 module din cele 14 prevăzute în
curriculum, 4 dintre acestea fiind încheiate în anul școlar 2016-2017: Modulul 1 – Comunicare
profesională, Modulul 6 Utilizarea noţiunilor generale de drept, Modulul 8 Instruire militară și
Modulul 9 Menţinerea climatului de ordine şi siguranţă publică, restul de 8 module se vor finaliza
în anul școlar 2017-2018.
Elevii anului II- promoția 2017, au dobândit competenţele cheie, generale şi specializate stabilite
prin standardele de pregătire profesională obținând rezultate bune și foarte bune.
Clasamentul promoției 2017/ clase, la finalul celor doi ani de pregătire este următorul:
37
Raportul general privind starea şi calitatea învăţământului

Clasa 201, media de școlaritate – 9,14


Clasa 202, media de școlaritate – 9,00
Clasa 203, media de școlaritate – 9.07
Clasa 204, media de școlaritate – 9,08
Clasa 205, media de școlaritate – 9,12
Prezentăm în continuare situația la învățătură a promoției/ unități de competență/ module:
- UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ CHEIE- media 9.13
Modulul 1 Comunicare profesională- media 9,24
Modulul 2 Comunicare profesională într-o limbă străină- media 9,43
Modulul 3 Utilizarea tehnicii de calcul si comunicaţii- media 8,56
Modulul 4 Cooperarea şi lucrul în echipă- media 9,32
- UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ GENERALE- media 8.14
Modulul 5 Asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă- media 8.64
Modulul 6 Utilizarea noţiunilor generale de drept- media 7.65
Modulul 8 Instruire militară- media 8.13
- UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ SPECIALIZATE- media 9.23
Modulul 9 Menţinerea climatului de ordine şi siguranţă publică- media 9.16
Modulul 10 Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor- media 8.69
Modulul 11 Prevenirea şi combaterea faptelor antisociale- media 9.35
Modulul 12 Constatarea infracţiunilor- media 9.41
Modulul 13 Cercetarea infracţiunilor- media 9.61
Modulul 14 Realizarea intervenţiei poliţieneşti- media 9.19
Observăm faptul că la unitățile de competență specializate, elevii promoției 2017 au obținut cele
mai mari rezultate, media fiind 9.23. Din cadul unităților de competență specializate, cele mai bune
rezultate au fost obținute la Modulul 13 Cercetarea infracțiunilor - media 9.61, Modulul 12
Constatarea infracțiunilor- media 9.41, Modulul 11 Prevenirea și combaterea faptelor antisociale -
media 9.35, Modulul 14 Realizarea intervenţiei poliţieneşti- media 9.19 și Modulul 10 Constatarea
şi sancţionarea contravenţiilor - media 8.69 . Pe de altă parte, rezultate foarte bune s-au înregistrat
și la unitățile de competență cheie, în special la Modulul 2 Comunicare profesională într-o limbă
străină- media 9,43.
Constatăm că dificultățile cele mai mari au fost întâmpinate de către elevii seriei 2015-2017 la
unitățile de competență generale, respectiv la Modulul 6 Utilizarea noțiunilor generale de drept,
unde media obținută a fost 7.65.

38
în Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca pentru anul şcolar 2016-2017

A continuat și în anul școlar 2016-2017 tradiţionala competiţie şcolară Litteris et virtuti. Astfel,
elevii cu medii generale peste 9 (nouă), precum şi clasa cu cele mai bune rezultate la învăţătură,
potrivit notelor/mediilor evaluărilor lunare, au primit învoiri zilnice, după programul de învăţământ.
Elevii au fost recompensaţi şi cu afişarea fotografiei la panoul de onoare al şcolii şi trimiterea unor
scrisori de felicitare părinţilor pentru performanţe deosebite la învăţătură, comportament exemplar
în şcoală şi în stagiul de practică
Activităţile de practică ale elevilor şcolii, seriile de elevi 2015 – 2017 şi 2016 – 2018 s-au
proiectat, desfăşurat şi evaluat în conformitate cu prevederile legislaţiei incidente. În acest sens
elevii Şcolii de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca, au fost repartizaţi la
birourile/formaţiunile de poliţie urbană şi rurală sau la posturile de poliţie comunală, în secţii de
poliţie de pe raza localităţii de domiciliu sau apropiate de acestea. Scopul efectuării stagiilor a fost
acela de a cunoaşte şi înţelege modul în care este organizată activitatea la nivelul structurilor de
poliţie, problematica cu care se confruntă acestea, concomitent cu completarea cunoştinţelor
teoretice dobândite şi formarea deprinderilor necesare exercitării atribuţiilor specifice muncii de
poliţie.
Seria de elevi 2015 - 2017, în perioada supusă analizei, a executat stagiul de practică în perioada
04-21.10.2016 (partea a II-a a modulului 2 al stagiului de practică) şi în perioada 30.01-14.04.2017
modulul al III-lea, iar seria 2016 – 2018 a desfășurat două module ale stagiului de practică în
perioada 04-21.10.2016, primul modul și în perioada 30.01-14.04.2017 modulul al II-lea. Pentru
toate modulele stagiului de practică s-au întocmit documentele prevăzute de legislația incidentă şi s-
au înaintat la D.M.R.U. – I.G.P.R., după cum urmează:
o Caietul de practică tipizat pentru elevii seriei 2016-2018;
o propuneri pentru Programa cadru a stagiului de practică pentru seria de elevi 2016-2018;
o propuneri pentru Programa modulului I al stagiului de practică organizat pentru elevii seriei
2016 – 2018 cu nr. 62784 din 15.09.2016;
o Informarea privind organizarea şi desfăşurarea stagiului de practică a elevilor Şcolii de Agenţi
de Poliţie “Septimiu Mureşan” Cluj – Napoca, modulul 1 – seria 2016 – 2018 în perioada 04 –
21.10.2016 cu nr. 63207 din 07.11.2016;
o propuneri pentru Programa – cadru a stagiului de practică organizat pentru elevii şcolilor de
agenţi de poliţie seria 2016 – 2018, modificată în baza Notei-raport MAI nr. 292020/S2/2016 și a
Raportului nr. 3684795, cu măsurile necesar a fi adoptate în vederea organizării cursului pentru
inițierea în carieră cu nr. 80008 din 05.01.2017- Școala Câmpina – nr. 75020 din 05.01.2017 -
Școala Cluj-Napoca;

39
Raportul general privind starea şi calitatea învăţământului

o propuneri pentru Programa stagiului de practică pentru desfășurarea modulului II


organizat pentru elevii şcolilor de agenţi de poliţie seria 2016 – 2018 modificată în baza Notei-
raport MAI nr. 292020/S2/2016 și a Raportului nr. 3684795 cu măsurile necesar a fi adoptate în
vederea organizării cursului pentru inițierea în carieră nr. 80020 din 05.01.2017 - Școala Câmpina –
nr. 75021 din 05.01.2017 - Școala Cluj-Napoca, desfășurat în perioada 30.01 – 14.04.2017;
o Informarea privind organizarea şi desfăşurarea stagiului de practică a elevilor Şcolii de Agenţi
de Poliţie “Septimiu Mureşan” Cluj – Napoca, modulul 2 – seria 2016 – 2018 în perioada 30.01 –
14.04.2017 cu nr. 75533 din 17.05.2017;
o propuneri pentru Programa – cadru a stagiului de practică organizat pentru elevii şcolilor de
agenţi de poliţie seria 2015 - 2017 modificată în baza Notei-raport MAI nr. 292020/S2/2016 și a
Raportului nr. 3684795, cu măsurile necesare a fi adoptate în vederea organizării cursului pentru
inițierea în carieră nr. 80005 din 03.01.2017- Școala Câmpina – nr. 75018 din 05.01.2017 - Școala
Cluj-Napoca;
o Informarea privind organizarea şi desfăşurarea stagiului de practică a elevilor Şcolii de Agenţi
de Poliţie “Septimiu Mureşan” Cluj – Napoca, modulul 2 – seria 2015 – 2017 în perioada 21.06 -
22.07.2016, partea I și în perioada 04 – 21.10.2016 partea aII-a, cu nr. 63206 din 07.11.2016 ;
o propuneri pentru Programa stagiului de practică pentru desfășurarea modulului III
organizat pentru elevii şcolilor de agenţi de poliţie seria 2015 – 2017 modificată în baza Notei-
raport MAI nr. 292020/S2/2016 și a Raportului nr. 3684795 cu măsurile necesar a fi adoptate în
vederea organizării cursului pentru inițierea în carieră nr. 80006 din 03.01.2017 - Școala Câmpina –
nr. 75019 din 05.01.2017 - Școala Cluj-Napoca, desfășurat în perioada 30.01 – 14.04.2017 în cadrul
Inspectoratelor Județene de Poliție și în cadrul Structurilor de Poliție Transporturi;
o Informarea privind organizarea şi desfăşurarea stagiului de practică a elevilor Şcolii de Agenţi
de Poliţie “Septimiu Mureşan” Cluj – Napoca, modulul 3 – seria 2015 – 2017 în perioada 30.01 –
14.04.2017 cu nr. 75534 din 17.05.2017;
o repartiţia nominală a elevilor, pentru fiecare modul al stagiului de pracică;
o repartiţia numerică la unităţile teritoriale de poliţie, a elevilor pentru fiecare modul al
stagiului de pracică;
o pentru aprecierea nivelului performanţelor obţinute de elevi în stagiul de practică s-a întocmit
fişa de evaluare a elevului în stagiul de practică;
o pentru monitorizarea şi verificarea activităţilor pe care le desfăşoară elevii, s-a întocmit
situaţia conducătorilor de practică, cuprinzând cadrele didactice ale şcolii şi judeţele care le-au
fost repartizate;
o instructajele elevilor anterior fiecărui modul de practică;

40
în Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca pentru anul şcolar 2016-2017

o instructajul conducătorilor de practică anterior fiecărui modul de practică;


o centralizarea lunară a prezenţei elevilor aflaţi în practică pentru alocarea la drepturi;
La finele activităților enumerate anterior, educabilii au obţinut rezultate bune şi foarte bune, fără
a se înregistra cazuri de neîndeplinire a sarcinilor sau misiunilor în care au fost angrenaţi. Analizele
finale au scos în evidenţă faptul că aceştia au dobândit cunoştinţele necesare nivelului de pregătire
şi că au manifestat interes şi seriozitate în îndeplinirea sarcinilor profesional-didactice. La finalul
fiecărui modul de practică s-a întocmit un material de analiză, documente dezbătute în cadrul
comisiilor metodice, supuse spre aprobare Consiliilor profesorale şi înaintate la D.M.R.U - I.G.P.R.
conform precizărilor legislative.
Cu ocazia desfăşurării activităţilor demonstrative, majoritatea profesorilor au făcut dovada
unei foarte bune pregătiri metodice şi psihopedagogice. Activităţile didactice prezentate au
constituit şi ocazii de a oferi celorlalte cadre variante, exemple, modele, idei în legătură cu strategia
aplicată la clasă, fiind o modalitate de perfecţionare şi autoperfecţionare a personalului. Prestaţiile şi
prestanţa cadrelor didactice au fost apreciate în cadrul activităţilor de analiză care au urmat la
nivelul comisiilor metodice. Exemplificăm, în acest sens:
- activitatea demonstrativă efectuată de către cms-șef Fronea Gabriel, agenților de poliție aflați la
cursul de inițiere în carieră și cei ai Poliției Locale, seria IX, cu tema: Patrularea, conducerea și
escortarea persoanelor, în data de 13.10.2016.
- activitatea demonstrativă efectuată de către cms-șef Fronea Gabriel și insp.pr. dr. Cosma
Camelia, agenților de poliție aflați la cursul de inițiere în carieră, seria 06.02-28.04.2017, în cadrul
proiectului „Elev pentru o zi” ,în acest an protagonistul fiind pilotul de curse Bogdan Marișca, în
data de 14.03.2017.
Ofiţerii planificaţi la continuitatea procesului didactic, au acordat consultaţii după-amiaza,
ocazie cu care elevii au solicitat şi primit informaţii suplimentare despre tematica abordată la curs,
şi-au clarificat elementele de conţinut neînţelese şi au primit indicaţii pentru rezolvarea temelor de
seminar ori a lucrărilor practice. De asemenea, în perioada premergătoare sesiunii de absolvire s-au
organizat consultaţii colective, sens în care au fost reactualizate cunoştinţele dobândite de aceştia pe
perioada şcolarizării.
Biblioteca școlii oferă acces la fondul de publicaţii, impunându-se prin varietatea publicaţiilor
sale şi prin serviciile asigurate utilizatorilor săi. În timp, fondul de carte s–a mărit, atât cantitativ cât
şi calitativ, adecvat nivelului şi profilului de învăţământ: drept, învăţâmânt–educaţie, psihologie,
sport–educaţie fizică, limbă–literatură, istorie, generalităţi, etc... În prezent, totalul publicaţiilor se
ridică la aproximativ 8500 de volume, din care 500 volume sunt periodice.

41
Raportul general privind starea şi calitatea învăţământului

În vederea sprijinirii procesului de învăţământ, biblioteca mai pune la dispoziţia


elevilor/cursanţilor suporturile de curs necesare pregătirii teoretice, baza de date E-Cazoteca, care
este formată din speţe, analize de caz, referate primite de la unităţile teritoriale de poliţie şi
Videoteca, care cuprinde filme didactice, documente existente pe cd, prezentări ale şcolilor aflate în
parteneriat cu şcoala noastră.
Modernizarea bibliotecii constituie un proces permanent şi dinamic, astfel că în viitor ne
propunem iniţierea unui proiect de informatizare a acesteia pentru a putea asigura obţinerea cât mai
rapidă şi mai completă a informaţiilor necesare studiului.
În cadrul bibliotecii pot fi consultate şi următoarele publicaţiile periodice: Monitorul Oficial,
Revista de Drept, Revista de criminalistică, Poliţia Română, Pentru Patrie.
Metodele şi instrumentele de evaluare aplicate de către cadrele didactice ale şcolii noastre au
fost discutate în cadrul comisiilor metodice conform procedurii elaborate şi implementate la nivelul
unităţii. Pentru evaluarea nivelului de cunoştinţe al elevilor s-a avut în vedere capacitatea de analiză
şi sinteză, de aplicare a cunoştinţelor în rezolvarea unor situaţii noi precum şi atitudinea generală
faţă de propria pregătire. Un rol important în acest sens le-au avut membrii CEAC precum şi
ofiţerul metodist care au oferit, în mod permanent, consultanţă de specialitate.
Conducerea şcolii, şefii de catedră şi ofiţerii Biroului Metodică au realizat asistenţe la ore,
ocazie cu care s-a urmărit calitatea actului didactic, proiectarea corectă a lecţiei, desfăşurarea
acesteia conform documentelor proiective, strategia didactică uzitată (forme de organizare a lecţiei,
metode, mijloace de învăţământ, evaluare, interdisciplinaritate etc.), precum şi comportamentul
psihopedagogic al instructorului de ordine publică. În urma acestor activităţi s-a remarcat progresul
înregistrat de majoritatea profesorilor în ceea ce priveşte întocmirea proiectelor didactice,
respectarea momentelor lecţiei, managementul de timp, transmiterea noţiunilor ştiinţifice, siguranţă
şi claritate în discurs, diversificarea metodelor şi procedeelor didactice, prestanţa cadrelor,
disponibilitatea acestora pentru a oferi explicaţii şi exemple pertinente. În cadrul analizelor realizate
au fost punctate unele probleme de proiectare identificate în special la descrierea obiectivelor
didactice, la inventarul uneori sumar al unor mijloace de învăţământ utilizate la lecţii, la relevanţa
unor exemple şi la managementul timpului raportat la proiectarea didactică. Pentru îmbunătăţirea
activităţilor s-au formulat recomandări punctuale care au vizat identificarea unor metode de
activizare a elevilor, implicarea lor conştientă în procesul de formare respectând principiile
phihopedagogice, crearea unor situaţii practice de aplicare a cunoştinţelor dobândite, precum şi
utilizarea tuturor spaţiilor didactice, în special Laboratorul Interdisciplinar.
În cadrul activităţilor de consiliere şi orientare profesională s-a observat faptul că toţi diriginţii
au fost preocupaţi de gestionarea cât mai eficientă a comunităţilor educative repartizate, s-au

42
în Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca pentru anul şcolar 2016-2017

dovedit a fi consecvenţi în ce priveşte participarea la ore, respectând graficele cu planificarea


temelor, majoritatea acestora demonstrând o foarte bună pregătire atât din punct de vedere didactic
cât şi psihologic.
Examenul de absolvire s-a desfăşurat în baza Ordinului MAI nr. 24/2015 pentru aprobarea
Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire a învăţământului postliceal
din Ministerul Afacerilor Interne şi a „Graficului desfăşurării examenului de absolvire” aprobat de
preşedintele Comisiei de examinare, în luna Iulie 2017. Acesta s-a realizat la Centrul unic de
examen constituit la Şcoala de Agenţi de Poliţie ”Vasile Lascăr” Câmpina, ocazie cu care elevii
ambelor şcoli de agenţi de poliţie au avut posibilitatea să fie evaluaţi în baza unor subiecte/bareme
unice. În acest fel s-au asigurat şanse egale elevilor celor două şcoli, criterii de apreciere identice,
iar cei 117 candidaţi ai școlii noastre au absolvit cu rezultate foarte bune, rezultând un echilibru în
proporţia mediilor finale la ambele şcoli. Au participat un număr de 116 elevi ai seriei 2015-2017 și
Gădălean Andreea Maria din seria 2014-2016.
În urma susținerii probelor examenului de absolvire, situația rezultatelor la finalizarea
perioadei de școlarizare este următoarea:

1. Situația notelor obținute de candidați la examenul de absolvire


Probele Note de 10 Note între Note între Note între Note între Note între
examenului de 9,99-9,50 9,49-9,00 8,99-8,50 8,49-8,00 7,99-7,00
absolvire:
PRACTICĂ 77 26 11 2 - -
SCRIS 3 18 42 36 14 3
ORAL 50 36 13 11 3 3

Situația mediilor obținute de absolvenți:


Medii între Medii între Medii între Medii între Medii între
Probe: Medii de 10
9,99-9,50 9,49-9,00 8,99-8,50 8,49-8,00 7,99-7,00
Media
generală de - 12 79 23 1 1
absolvire
Media
examenului de 3 59 41 12 1 -
absolvire
Media de
- 7 72 33 3 1
școlaritate

2. Situația mediilor / notelor pe clase


Clasament

Media Media
Media de Proba Proba Proba
generală de
MGA

CLASA examenului
școlaritate practică orală scrisă
absolvire de absolvire

201 I 9.20 9.43 9.14 9.85 9.35 9.10


203 II 9.19 9.54 9.08 9.90 9.65 9.09

43
Raportul general privind starea şi calitatea învăţământului

205 III 9.18 9.39 9.12 9.82 9.52 8.86


204 IV 9.15 9.39 9.08 9.75 9.50 8.94
202 V 9.10 9.43 8.99 9.85 9.61 8.84

3. Primii cinci elevi ai seriei după media generală de absolvire


Media
Media
generală Media de Proba Proba Proba
Clasa Nume examenului
de școlaritate practică orală scrisă
de absolvire
absolvire
201 PĂCURAR CĂTĂLIN-AURELIAN 9.73 10 9.64 10 10 10
203 POP DARIUS-MARIUS 9.67 9.93 9.59 10 10 9.80
203 RUSU MIHAIELA 9.65 9.66 9.65 10 10 9.00
201 OPRE CRISTIAN 9.61 10 9.49 10 10 10
202 POP DANIEL 9.60 9.93 9.50 10 10 9.80

4. Situația mediilor pe promoție comparativ cu seria 2014-2016/2013-2015


Media Media Media Media
Media
Seria de Număr notelor la notelor la notelor la Media de generală
examenului
elevi absolvenți proba proba proba școlaritate de
de absolvire
practică scrisă orală absolvire
2015-2017 116 9.83 8.97 9.53 9.44 9.08 9.17
2014-2016 113 9,68 9,40 9,41 9,49 8,99 9,11
2013-2015 148 9,67 8,83 9,51 9,34 8,81 8,94

Din analiza realizată rezultă faptul că situația mediilor de școlaritate, a mediilor examenului de
absolvire și a mediilor generale de absolvire, a seriei de elevi 2015-2017 este superioară comparativ
cu seria anterioară de elevi, fiind de apreciat efortul elevilor și implicarea cadrelor didactice din
școală.
Media de examenului de absolvire este 9.44, iar media generală de absolvire este 9.17. Faţă de
promoţiile anterioare se constată o creştere a mediei examenului de absolvire.
Prin grija Biroului Metodică, Planificare și Bibliotecă au fost completate registrele matricole şi
au fost eliberarate Diplomele de grad (pentru absolvenți). Din lipsa formularelor tipizate nu s-au
completat şi eliberat Certificatele de competenţe profesionale pentru seria 2015–2017, dar au fost
completate și eliberate cele pentru seria 2014-2016.

Cursul de formare inițială a polițiștilor locali


În conformitate cu prevederile OMAI nr. 25 din 08.02.2016 privind formarea inițială, în anul
2016, în instituțiile de formare ale MAI a polițiștilor locali cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii
publice și în domeniul circulației rutiere, precum şi cu Curriculum-ul scris (Planul de învăţământ şi
Programa şcolară) – POLIŢIST LOCAL nr. 425546 din 25.03.2011, în perioada 19.09 – 16.12.2016

44
în Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca pentru anul şcolar 2016-2017

în instituția noastră s-a desfășurat Cursul de formare inițială a polițiștilor locali, seria a IX- a la
care s-au înscris și au participat 43 cursanți.
Pentru realizarea obiectivelor didactice au fost alocate 30 de ore/săptămână (reprezentând lecţii
de transmitere a unor cunoştinţe, lecţii practice), susţinute de profesori din cadrul şcolii, iar pentru
cursanţii cu funcţii de conducere s-au alocat încă 30 ore la modulul IV – Management - Aplică
cunoştinţe şi reguli de management în context organizaţional.
Activitatea didactică s-a axat pe antrenarea cursanţilor la dialog şi stimularea participării active a
acestora la procesul de predare - învăţare. Profesorii din cadrul şcolii au abordat conţinuturile
tematice atât sub aspect teoretic cât şi practic, având ca bază exemplele din munca operativă.
Testele de evaluare aplicate pe timpul cursului au reliefat o foarte bună asimilare a unor
cunoştinţe diversificate, transmise într-un timp relativ scurt iar pentru atestarea parcurgerii acestei
forme de pregătire, cursanţilor li s-au eliberat certificate de absolvire.
În urma desfășurării examenului de absolvire au fost declarați promovați un număr de 42
cursanți. Unul dintre cursanți nu a fost înscris în vederea susținerii examenului de absolvire, el fiind
declarat inapt psihologic, în urma testării solicitate de către unitatea angajatoare.

Cursul de Iniţiere în Carieră – Agenți de Poliție


În temeiul Curriculumlui aprobat pentru Cursul de Iniţiere în Carieră – Agenți de Poliție cu nr.
3684734 din 29.12.2016, în perioada 06.02-28.04.2017, în școala noastră s-a desfășurat Cursul de
Inițiere în Carieră a Agenților de Poliție Încadrați din Sursă Externă, fiind înmatriculați 302
cursanți. S-au desfășurat activități de proiectare și evaluare a performanțelor obținute. În paralel cu
activitățile didactice s-au desfășurat informări săptămânale, iar cursanții au fost integrați unui
proiect comun cu I.P.J. Cluj - Biroul de Analiză și Prevenire a Criminalității. De asemenea, în baza
Notei Raport nr.2483907/UIP/GS/31.01.2017, aprobată de către conducerea IGPR, cursanții au
participat la activități de pregătire suplimentară în domeniul prevenirii și combaterii infracțiunilor
motivate de ură, susținute de către subinspector de poliție Ene Andra-Gabriela, în calitate de
formator, din cadrul Poliției Municipiului Cluj-Napoca – Secția 1 Poliție, prezentând șase teme, în
perioada 14.02 – 21.04.2017.
Din totalul de 302 cursanți înmatriculați, au absolvit cursul un nr. de 300 cursanți, doi dintre
aceștia fiind transferați la Centrul Chinologic “dr. Aurel Greblea” Sibiu.
Cursul ,,Pregătire de specialitate în domeniul Poliției Transporturi”
Cursul ,,Pregătire de specialitate în domeniul Poliției Transporturi”, seria 2015-2017, s-a
desfășurat în perioada 07.11.2016 – 27.01.2017, în cadrul Şcolii de Agenţi de Poliţie „Septimiu
Mureşan” Cluj-Napoca.
45
Raportul general privind starea şi calitatea învăţământului

Activitatea de pregătire s-a desfășurat conform Curriculum-ului diferențiat elaborat la nivelul


I.G.P.R. cu consultarea Direcției Poliție Transporturi, Direcției Management Resurse Umane,
Serviciul Formare Profesională, Școala de Agenți de Poliție ,,Vasile Lascăr” – Câmpina și Școala
de Agenți de Poliție ,,Septimiu Mureșan” – Cluj-Napoca. Predarea disciplinelor de învățământ a
intrat în sarcina profesorilor din cadrul Catedrei de Pregătire Polițienească, iar pentru sedințele
practice am primit concursul Șefului Secției Regionale de Poliție Transporturi Cluj.
Orele s-au desfășurat după-masa, folosind baza tehnico-materială a școlii, iar pentru
sedințele practice s-a făcut deplasarea la Sediul Secției Regionale de Poliție Transporturi Cluj-
Napoca, la Biroul de Poliție Transporturi Aeriene Cluj și la Postul de Poliție Traansporturi
Feroviare Dej.
Suporturile de curs au fost elaborate de către Direcția Poliției Transporturi, fiind asigurate
un număr de 25 de suporturi de curs și două manuale operative, care au fost folosite în procesul
didactic.
La curs au participat un număr de 25 de elevi, selectați din cele cinci clase ale anului II de
studiu pe bază de raport.
Candidații au parcurs tematica propusă în raport cu obiectivele didactice, participând în mod
activ și fiind conștienți de importanța și specificul activității pe care urmează să o desfășoare.
Având în vedere acestea s-a constat preocupare din partea elevilor participanți și rezultatele
obținute în urma examenului de absolvire au reflectat acest lucru, fapt pentru care nu au fost depuse
contestații.
Subiectele examenului de absolvire a modulului diferenţiat dezvoltat în baza Curriculum-
ului diferenţiat - Pregătire de specialitate în domeniul poliţiei transporturi seria 2015 – 2017 au
fost elaborate din tematica parcursă, respectiv din cele trei competențe, asigurând acoperirea întregii
arii curriculare și având un grad de dificultate ridicat, iar testul propriu zis a fost de tip grilă.
Media de absolvire a examenului a fost 9.95, iar media generală de absolvire cursului la
nivelul școlii a fost 9.85, un număr de 8 elevi obţinând media 10.00.

Centrul de excelenţă
Pregătirea în Centrul de excelenţă contribuie la creşterea calităţii procesului de formare
continuă. Activitatea Centrului de Excelenţă, s-a desfăşurat în baza Curriculumului aprobat de
Inspectorul General al Poliției Române, cu numărul 63067 din 13.10.2016, privind programul de
formare în domeniul tacticii utilizării armamentului din dotare în condiții de stres și a planificării
realizate de comun acord cu formatorii şi aprobată de asemenea de către conducerea I.G.P.R. Au

46
în Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca pentru anul şcolar 2016-2017

fost implicate şi cadre ale şcolii care au sprijinit formatorii atât în creearea scenariilor de pregătire
cu simulatorul, cât şi în poligonul de tragere, sau au realizat pregătirea fizică..
In perioada analizată s-au desfăşurat 10 activităţi aprobate de conducerea I.G.P.R: 8 cursuri de
pregătire în domeniul tacticii utilizării armamentului din dotare în condiţii de stress – polițiști din
structuri operative, și 2 cursuri de pregătire în domeniul tacticii utilizării armamentului din dotare în
condiţii de stress – elevi.
Au fost implicaţi ofiţeri din cadrul IGPR – DMRU, Serviciul Formare Profesională,
coordonatori ai centrului din cadrul Şcolii de Agenţi de Poliţie Septimiu Mureşan Cluj-Napoca,
formatori şi cadre din structura şcolii.
În cadrul Centrului de Excelenţă au fost formaţi 95 de poliţiști din structurile operative şi 22 de
elevi.

2. DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE

Conform tradișiei și a experienței instituţiei noastre de învăţământ, în baza unui program aprobat
de conducerea şcolii, în fiecare an am organizat o tabără de instruire în zona montană a judeţului
Cluj. De-a lungul anilor această activitate s-a dovedit de un real folos în iniţierea elevilor la debutul
unei forme de pregătire specifică şcolii noastre, şi totodată diferită faţă de experienţa şcolarizării lor
anterioare. Pregătirea a vizat coeziunea grupurilor nou formate, respectiv clasele de elevi,
consolidarea actului de comandă la nivelul subunităţilor, formarea unor deprinderi generale
necesare statutului de elev al unei şcoli de poliţie, respectiv a unui viitor poliţist.
Astfel, în perioada 4-6 noiembrie 2016, în staţiunea Băişoara, la o altitudine de 1.256 de metri,
într-o locaţie pusă la dispoziţia şcolii noastre de Clubul Copiilor Cluj în baza proiectului finanţat de
Consiliul Judeţean Cluj, prin Asociaţia Umanitară „Septimiu Mureşan” a fost organizată a noua
ediţie, respectiv a cincea cu caracter internaţional a Taberei Internaţionale de Pregătire
Poliţienească,. Invitata de onoare a ediției din acest an a fost Școala Medie de Ordine Publică din
Miskolc, Ungaria. La tabără au participat 28 de elevi (4 din Miskolc, 20 de elevi ai școlii clujene
din anul I și 4 din anul II), însoțiți de 12 instructori. Comandantul taberei a fost directorul adjunct al
școlii clujene de poliție, comisar-șef de poliție dr. Gabriel Rusu. Din partea școlii partenere din
Miskolc au participat locotenent-colonel de poliție József Stirminszki și locotenent-colonel de
poliție Ottó Garadnai.. Tabăra s-a desfăşurat sub deviza: ”Niciodată singur!”.

47
Raportul general privind starea şi calitatea învăţământului

În spiritul sintagmei Mens sana in corpore sano, profesorii de sport au încercat să ridice ştacheta
pregătirii fizice a elevilor, cel puţin la acelaşi nivel cu cel a pregătirii intelectuale. S-au preocupat
astfel ca orele de sport să fie plăcute pentru a deschide apetitul spre mişcare, bine structurate pentru
a obţine în unitatea de timp pe care o au alocată maximul de eficientă în ceea ce priveşte
dezvoltarea calităţilor motrice şi a deprinderilor individuale ale elevilor.
Participarea la diferite competiţii sportive organizate la nivelul structurilor din M.A.I. a
constituit o provocare pentru cadrele şi elevii noştri. Astfel, echipa de minifotbal a școlii, compusă
din cadre didactice și cursanți, a câștigat turneul de minifotbal dedicat zilei aniversare a Poliției
Române, organizat de către Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, în perioada 29 - 31.03.2017. De
asemenea, în perioada 13 – 16.06.2017 un angajat al școlii a participat la Campionatul de Atletism
și Cros al M.A.I., unde a obținut un loc II și o mențiune.
În cadrul acţiunilor cultural-educative, şcoala a găzduit sau a participat în această perioadă la
numeroase tipuri de manifestări dedicate memoriei evenimentelor istorice naţionale sau legate de
arma Poliţiei Române, cum sunt:
- 11.10.2016, Ziua Eliberării Clujului;
- 25.10.2016, Ziua Armatei (la Cluj-Napoca);
- activități derulate cu ocazia Zilei Naționale a României : 22-24 noiembrie - ”Cupa 1 Decembrie”
la minifotbal; 28.11.2016 - competiție de tenis de masă pentru elevi; 28.11.2016 - a IV-a ediție a
concursului de cultură generală pe tema ”UNIREA ROMÂNILOR” şi momentele 1600, 1859 şi
1918”; 28.11.2016-05.12.2016 - expoziția de documente ”Memoria documentelor”; 01.12.2016 -
participare la ceremoniile organize la Alba Iulia și Cluj-Napoca;

48
în Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca pentru anul şcolar 2016-2017

- 24.01.2017, Ziua Unirii Principatelor;


- 25.03.2017, Ziua Poliției Române: agenda evenimentului a cupris ”Ziua Porților Deschise”,
”Elev al Școlii de Poliție pentru o zi” (evenimente prezentate deja), diverse competiții sportive,
ediția a VIII-a a conferinței internaționale ”Ordinea publică în Europa, între tradiție și
contemporaneitate”;
- 28.04.2017 - Ziua Veteranilor de Război;
- 09.05.2017 - în piața Avram Iancu, cu prilejul Zilei Europei, un detașament de elevi a participat
la activitățile organizate de Prefectura Cluj, purtând steagurile țărilor membre UE ;
- 25.05.2017, Ziua Eroilor;
- 26.06.2017, Ziua Drapelului;
- 29.07.2017, Ziua Imnului;
- 31.08.2017, Ziua Limbii Române.

49
Raportul general privind starea şi calitatea învăţământului

Elevii, cursanții şi personalul școlii, au participat la numeroase activităţi culturale și


sportive derulate în afara instituției:
- 26.11.2016: Balul Bobocilor promoției 2016-2017, la Clubul Ring;
- 15-19.05.2017, Fălticeni: participare la Festivalul cultural-artistic al studenţilor şi elevilor din
instituţiile de învăţământ ale M.A.I., de unde elevii s-au întors cu un premiu II și o mențiune;
- 17.05.2017: la Biblioteca Județeană ”Octavian Goga”, participare la Biblioteca Vie ”Trăind în
același univers”.

Activităţi cu caracter cultural-știinţific-artistic-sportiv au fost organizate şi în cadrul instituţiei,


în Amfiteatru, în Sala de Conferinţe, la Clubul Şcolii sau utilizând sala de sport şi baza sportivă
exterioară:
- 09.12.2016: masa rotundă cu tema ”Ziua Internaţională Anticorupţie”;
- 15.12.2016: a avut loc serbarea de Moș Crăciun pentru copiii angajaților, organizată cu
sprijinul IPA Regiunea 4 Cluj, Corpului Național al Polițiștilor, Asociației ”Septimiu Mureșan” și

50
în Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca pentru anul şcolar 2016-2017

Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual. Serbarea a fost urmată de un


spectacol oferit de elevii cu aptitudini cultural-artistice;
- 01.03.2017: biblioteca școlii a găzduit lansarea volumului II al ”Poveștilor despre Cluj”, în
care una dintre semnături îi aparține directorului adjunct al școlii, comisar-șef de poliție dr. Gabriel
Rusu;

- martie 2017: lansarea proiectului ”Free library”, care a presupus amenajarea unui stand de cărți,
reviste și pliante cu informații despre obiectivele turistice ale Clujului, donate de personal, pentru
cursanții care au participat la cursul de inițiere în carieră;
- 07.03.2017: spectacol muzical dedicat Zilei Internaționale a Femeii, în amfiteatrul școlii;
- 05.04.2017: biblioteca școlii a găzduit lansarea volumului lucrărilor prezentate în cadrul ediției
a VII-a (din martie 2016) a conferinței internaționale ”Ordinea publică în Europa între tradiție și
contemporaneitate”;

- 25.04.2017: spectacol în Amfiteatru dedicat Zilei Internaționale a Dansului, realizat în


colaborare cu Centrul Cultural al M.A.I;
- 03.05.2017: activități dedicate sărbătoririi Zilei Școlii;

51
Raportul general privind starea şi calitatea învăţământului

- 27.05.2017: prima ediție a Turneului Memorial Internațional ”Cristian Mihalca”, dedicat


tânărului polițist maramureșean, absolvent al școlii, decedat în misiune în anul 2015 ;
- 30.05.2017: masă rotundă dedicată aniversării a 12 ani de la înființarea Direcției Generale
Anticorupție.

Ofiţerul Relaţii publice este coordonatorul revistei şcolii „Per aspera ad astra”, cuprinzând
articole redactate de către elevi şi cadre, tehnoredactarea fiind realizată de agent-şef adjunct de
poliţie Oprea Nicolae, la Clubul Şcolii. Astfel, în intervalul analizat au fost publicate 4 numere ale
revistei (40-43), având ca subiecte depunerea jurământului, sărbătorile de iarnă, Ziua Poliției și
absolvirea.

De asemenea, a fost realizat săptămânal buletinul „Timp liber”, postat pe reţeaua internă de
comunicaţii a unităţii - pentru cadre, respectiv la avizierul din curtea şcolii - pentru elevi.

52
în Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca pentru anul şcolar 2016-2017

În activitatea sa, personalul şcolii nu i-a uitat pe cei mai puţin avantajaţi de soartă. În acest sens,
activităţile cu caracter umanitar, organizate în perioada analizată au fost:
- 01-15.12.2016: participarea elevilor și personalului școlii la campania Shoebox 2016;
- 01-11.04.2017: personalul și cursanții școlii au strâns donații (îmbrăcăminte, încălțăminte,
bani) pentru părintele Vasile care are grijă de 108 orfani la Mănăstirea Dumbrava;
- 26-28 mai 2017: organizarea memorialului de fotbal ”Cristian Mihalca”, în colaborare cu
I.P.A. Regiunea 4 Cluj, dedicat tânărului polițist maramureșean, absolvent al școlii, decedat în
misiune în anul 2015.

Capitolul III
ASIGURAREA RESURSELOR UMANE, MATERIALE ȘI INFORMAȚIONALE

1. RESURSE UMANE

Pe linia activitatii de planificare structurala au fost întocmite documentele specifice cuprinzand


propuneri de modificări structurale la nivelul unitatii, prin suplimentarea/modificarea statului de
organizare, înfiintare de noi structuri, noi posturi precum şi redistribuiri şi transformări de funcţii.
Pentru indeplinirea unor solicitari institutionale s-a înaintat structurii de profil din cadrul
I.G.P.R.-D.M.R.U raportul de motivare privind modificarea structurii organizatorice a școlii cu
propunerea de înfiinţare a Catedrei de instruire specifică şi subunităţi de elevi/cursanţi și
suplimentarea motivată a statului de organizare al unității în zonele cu cele mai imperioase cerințe.
Având în vedere necesitatea implementării unor măsuri dispuse de conducerea M.A.I, s-a
înaintat la I.G.P.R.-D.M.R.U., raportul motivat prin care s-a propus ca toate funcţiile de instructor
de ordine publică- personal didactic, cu excepţia celor de conducere să fie încadrate în alternativă cu
funcţii de personal contractual. De asemenea, în urma analizei efectuate de conducerea unităţii,
având ca scop identificarea soluţiilor optime pentru acoperirea deficitului de personal didactic a fost
53
Raportul general privind starea şi calitatea învăţământului

înaintat la I.G.P.R. - D.M.R.U. raportul motivat, privind suplimentarea statului de organizare al


unităţii cu 6 posturi de personal contractual – profesor cu studii superioare de lungă durată debutant,
grad didactic definitiv, grad didactic II-I.
În urma acordării avizului favorabil al conducerii Poliţiei Române, pentru ocuparea posturilor şi
funcţiilor didactice vacante din cadrul unităţii noastre, cu recrutare din sursă internă, în limita
indicatorilor în finanţare aprobaţi, au fost organizate şi desfăşurate un număr de 6 concursuri la
nivelul structurii de învăţământ:
- 1 pentru ocuparea postului de profesor III (instructor de poliţie IV) la Catedra de Pregătire
Juridică şi Criminalistică, prin accedere în cadrul Corpului de instructori de ordine publică;
-1 pentru ocuparea postului de profesor III (instructor de poliţie IV) la Catedra de Pregătire
Poliţienească, prin accedere în cadrul Corpului de instructori de ordine publică;
-1 pentru ocuparea postului de profesor III (instructor de poliţie IV) la Catedra de Pregătire
Juridică şi Criminalistică, prin trecerea agenţilor de poliţie în coprul ofiţerilor;
-1 pentru ocuparea postului de profesor II (instructor de poliţie principal III) la Catedra de
Pregătire Poliţienească;
-1 pentru ocuparea postului de profesor II (instructor de poliţie principal III) la Catedra de
Pregătire Juridică şi Criminalistică;
-1 pentru ocuparea postului de şef catedră (instructor de poliţie specialist II) la Catedra De
Pregătire Poliţienească.
A fost organizat şi desfăşurat concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant de şef
birou - Biroul tehnic şi 4 concursuri pentru ocuparea posturilor vacante de personal contractual
din cadrul Compartimentului Administrare Patrimoniu Imobiliar - 2, Biroul Echipament şi Hrănire -
1 şi Compartimentul financiar - 1, toate fiind ocupate, cu respectarea dispoziţiilor privind
publicitatea organizării concursurilor, precum şi condiţiile legale de recrutare, selecţie şi desfăşurare
a concursurilor.
În ceea ce priveşte dezvoltarea sistemului motivaţional, corelat cu sistemul de evaluare a
performanţelor un număr de 5 personal contractual au fost promovaţi în următoarea treaptă
profesională.
Respectându-se procedura de ocupare a posturilor vacante, au fost identificaţi şi numiţi în
funcţii prin mutare în interesul serviciului 1 agent de poliţie, cu potenţial de dezvoltare
profesională, care îndeplineşte cumulativ condiţiile şi criteriile impuse de fişa postului de Agent II
la Biroul Cabinet.
Pentru personalul unităţii care a făcut obiectul promovării în funcţie şi pentru personalul mutat
în unitate au fost efectuate verificări în evidenţele operative şi în teren. În baza planificării

54
în Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca pentru anul şcolar 2016-2017

întocmite, s-au mai desfăşurat activităti de verificare în evidenţele poliţiei şi în evidenţele UM 0113
Bucureşti pentru un număr de 48 de persoane, împreună cu rudele apropiate.
În perioada imediat următoare se vor relua activităţile de ocupare a posturilor rămase
vacante.
În vederea avansării în gradul profesional următor la termen şi înainte de termen, au fost
avizate şi prezentate spre aprobare un nr. de 8 rapoarte motivate de exceptare de la cursul de
capacitate.
A fost întocmită baza de date pentru confecţionarea unui număr de 29 de legitimaţii şi s-a
întocmit proces-verbal de distrugere a unui nr. de 43 de legitimaţii de serviciu care au fost retrase
de la titulari şi au fost expediate la eşalonul superior. Au fost distribuite un nr. de 3 de insigne de
legitimare.
Au fost întocmite fişe de evaluare anuală a poliţiştilor şi a personalului contractual din cadrul
unităţii, iar materialul de analiză a fost transmis la I.G.P.R.-D.M.R.U.
Au fost emise şi operate în evidenţele de personal, manuale şi informatizate, un nr. de 105
dispoziţii ale directorului privind acordarea drepturilor salariale, recompensare a personalului din
unitate, avansare în grad, modificare / încetare a raporturilor de serviciu, respectiv a contractului
individual de muncă majorare salarială, etc.
Toate modificările intervenite în situaţia socio-profesională a personalului unităţii, au fost
operate în documentele de evidenţă nominală respectiv în sistemul informatic de personal.
Au fost întocmite documente privind încetarea raporturilor de serviciu cu drept la pensie
pentru 8 poliţişti şi 3 personal contractual.
În vederea calculării şi acordării concediului de odihnă suplimentar, s-a întocmit procesul-
verbal şi tabelul cu personalul unităţii care beneficiază în anul 2017 de sporuri pentru condiţii
periculoase, vătămătoare, grele de muncă şi s-a emis dispoziţia directorului şcolii în acest sens.
A fost întocmită situaţia nominală cu poliţiştii propuşi pentru a fi decoraţi cu Semnul onorific
„În Serviciul Patriei” pentru 6 politisti.
Pregătirea profesională este asigurată de totalitatea acţiunilor de formare şi perfecţionare în
vederea exercitării în mod cât mai eficient a profesiei. Instruirea a fost direcţionată către
îndeplinirea obiectivelor unităţii, precum şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor, utilizarea metodelor
de lucru mai eficace.
În urma analizei modului de desfăşurare a activităţilor curente, a îndeplinirii atribuţiilor,
a rezultatelor verificărilor periodice, ale inspecţiilor/controalelor, precum şi a datelor furnizate de
evaluările de serviciu anuale, a fost întocmit necesarul de pregătire profesională pe post a
personalului școlii, respectiv programul de formare profesională continuă.
55
Raportul general privind starea şi calitatea învăţământului

Datele colectate au prefigurat următoarele coordonate pentru pregătirea de specialitate:


- utilizarea unor forme de activitate care să promoveze activismul (seminarii, dezbateri,
simpozioane, schimburi de experienţă, activităţi la care să fie invitaţi specialişti şi a unor strategii de
lucru interactive);
- punerea accentului pe pregătirea de specialitate şi pe latura practică a formării: cursuri
aplicative, diseminarea bunelor practici în activitatea de poliţie, etc.;
- asigurarea unei dotări corespunzătoare: materiale consumabile, calculatoare,
bibliografie/tematici, suporturi de curs, manuale de bune practici;
- implicarea în mai mare măsură a şefilor nemijlociţi în activitatea de pregătire continuă;
- seriozitatea mai mare a personalului;
- tematica să fie permanent actualizată şi corelată cu schimbările ce intervin pe parcursul
anului (în special cele legislative);
- înlăturarea formalismului.
Activitatea de educaţie fizică şi sport contribuie la îmbunătăţirea stării de sănătate, la
dezvoltarea capacităţii fizice şi predispoziţiei pentru efort personal, precum şi la formarea
aptitudinilor sociale, cum ar fi munca în echipă, solidaritatea, toleranţa şi spiritul de fair-play, fapt
pentru care menţinerea sănătăţii, precum şi o bună condiţie fizică au constituit obiectivele
activităţilor de pregătire fizică.
Pregătirea fizică s-a desfăşurat pe toată perioada analizată pe baza tematicilor–cadru, pentru
categoria de solicitare fizică normală, potrivit prevederilor O.M.A.I. nr.154/2004, privind
activitatea de educaţie fizică şi sport în M.A.I., activităţile realizându-se în comun, ţinându-se cont
de particularităţile personalului participant, afecţiunile medicale, cu respectarea principiului
individualizării, diferenţierii pregătirii şi cu avizul medicului şcolii.
Referitor la pregătirea în domeniul tragerilor cu armamentul din dotare, poliţiştii unităţii
cu excepţia celor scutiţi medical au participat la toate şedinţele de tragere planificate.
Ofiţerul cu responsabilităţi pe linia pregătirii continue din cadrul biroului a întocmit
materialul de analiză privind activitatea de pregătire profesională continuă în anul 2016-2017,
material înaintat la I.G.P.R.-D.M.R.U, împreună cu situaţiile centralizatoare privind participarea
personalului unităţii la programe de formare, calificativele obţinute la tragerile cu armamentul din
dotare şi educaţie fizică.
Abordarea pregătirii profesionale a poliţiştilor într-o manieră integrată, aplicativă sau prin
modalităţi de realizare în grup, prin relaţionare şi diseminare în echipe de lucru, creează
coordonatele unei activităţi reuşite, indiferent de domeniul de pregătire abordat.

56
în Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca pentru anul şcolar 2016-2017

Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere


În conformitate cu prevederilor Dispoziţiei directorului general al Direcției Generale
Management Resurse Umane nr. II/17582 din 14.03.2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru
privind organizarea și desfășurarea concursurilor de admitere în unitățile de învățământ postliceal
ale Ministerului Afacerilor Interne, ale Dispoziţiei inspectorului general al Poliţiei Române nr. 26
din 11.04.2017 privind recrutarea şi selecţia candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de
învăţământ care realizează formarea iniţială a personalului pentru nevoile ministerului afacerilor
interne, sesiunea 2017 ale art. 18 alin (1) lit. b) din Anexa la Dispoziția inspectorului general al
Poliției Române cu nr. 44 din 21.06.2017 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi
desfăşurarea concursului de admitere în unitățile de învăţământ postliceal din subordinea
Inspectoratului General al Poliției Române, ale Dispoziției inspectorului general al Poliției Române
cu nr. 70 din 29.08.2017, pentru constituirea Comisiei de concurs la nivelul Școlii de Agenți de
Poliție ,,Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca, ale Dispoziției inspectorului general al Poliției Române
cu nr. 71 din 29.08.2017, pentru constituirea Comisiei de soluționarea contestațiilor la nivelul
Școlii de Agenți de Poliție ,,Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca, ale Dispoziției Președintelui Comisiei
de concurs a Școlii de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan”, Cluj-Napoca cu nr. 78561 din
31.08.2017 privind constituirea comisiilor, subcomisiilor, echipelor și colectivelor din școală
implicate în organizarea și desfășurarea concursului de admitere, sesiunea septembrie 2017, ale
Dispoziției Președintelui Comisiei de concurs a Școlii de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan”,
Cluj-Napoca cu nr. 78562 din 31.08.2017 privind stabilirea sarcinilor concrete membrilor
comisiilor, subcomisiilor, echipelor și colectivelor din școală implicate în organizarea și
desfășurarea concursului de admitere, sesiunea septembrie 2017, ale Graficului desfășurării
concursului de admitere cu nr. 75916 din 30.08.2017, în perioada 02-10.09.2017 s-a desfăşurat
concursul de admitere - sesiunea septembrie 2017 în Şcoala de Agenţi de Politie ,,Septimiu
Mureşan” Cluj - Napoca, în următoarele etape:
Etapa premergătoare - 02–03.09.2017, între orele 0800-1600: prezentarea candidaţilor la
sediul şcolii în vederea înscrierii şi ridicării legitimaţiei de concurs.
Etapa I – eliminatorie – s-a desfăşurat în perioada 04-07.09.2017 şi a cuprins:
a) examinarea medicală;
b) verificarea aptitudinilor fizice,
Contravizita medicală a avut loc la sediul şcolii din str. Corneliu Coposu, nr. 89-91, iar
probele sportive s-au derulat pe pista de alergare a terenului de rugby din Parcul “Iuliu Haţieganu”
din Municipiul Cluj-Napoca.

57
Raportul general privind starea şi calitatea învăţământului

Etapa a II – a - proba de verificare a cunoştinţelor s-a desfăşurat în data de 09.09.2017,


sub formă de test - grilă la: Limba română şi Limba străină (engleză sau franceză, potrivit opţiunii
de înscriere). Proba de verificare a cunoștințelor a avut loc la sediul școlii noastre și la sediul
Liceului Tehnologic nr. 1 din Cluj-Napoca
Subiectele pentru proba de verificare a cunoştinţelor s-au formulat din tematica de concurs
stabilită de Comisia de admitere a Inspectoratului General al Poliţiei Române. Acestea au fost
elaborate la sediul instituției noastre, în calitate de instituție de învățământ titulară, fiind comunicate
în sistem securizat și Școlii de Agenți de Poliție ,, Vasile Lascăr” Câmpina.
Înscrierea candidaţilor a avut loc în perioada 02-03 septembrie 2017, între orele 0800-1600.
Din totalul celor 648 candidaţi (390 băieţi şi 258 fete) recrutaţi şi selecţionaţi de inspectoratele de
poliţie judeţene, un număr 93 candidaţi (51 băieţi şi 42 fete) nu s-au prezentat la sediul şcolii
noastre în cele două zile destinate înscrierii, astfel că au rămas înscrişi un număr de 555 candidaţi
(339 băieţi şi 216 fete), cărora li s-au eliberat legitimaţii de concurs.
Concurența înregistrată pe număr de locuri scoase la concurs:
- români 3.82 candidați / pe loc;
- rromi 1 candidat/loc;
- alte minorități 3,33candidați /loc.
Subiectele au avut un grad de dificultate mediu, comparabil atât la limba română cât şi la
limba străină, respectiv la limba engleză și limba franceză, accesibil candidaților, punctajul minim
de admitere fiind similar cu cel din anul precedent. În urma centralizării rezultatelor, apreciem că
nivelul de pregătire generală a candidaţilor a fost unul mediu. Din totalul de 323 candidaţi (243
băieţi şi 80 fete) rămași în concurs pentru susținerea probei de verificare a cunoștințelor, 1 candidat
nu s-a prezentat (1 fată), 322 candidați au susţinut proba de verificare a cunoştinţelor (243 băieţi şi
79 fete). Dintre aceștia 21 candidați au susținut proba la limba română şi limba franceză, 301
candidați la limba română şi limba engleză. Au fost admişi 150 candidaţi dintre care 3 candidați -
alte minorități. Punctajul maxim realizat a fost de 99 puncte la fete şi 94 puncte la băieți din 100
puncte posibile, iar punctajul minim realizat a fost 40 de puncte. Întrucât, în urma activității de
redistribuire a candidaților aparținând etniei rome, locurile alocate instituției noastre au rămas
vacante, acestea au fost ocupate de un nr. de 6 candidați majoritari (români) din clasamentul școlii
noastre.
La această sesiune a concursului de admitere nu au fost depuse contestații.
În conformitate cu Dispoziția directorului general al DGMRU cu nr. II/18840 din
07.09.2017 pentru completarea art. 16 din Metodologia-cadru privind organizarea și desfășurarea
concursurilor de admitere în unitățile de învățământ postliceal ale MAI, aprobată prin Dispoziția

58
în Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca pentru anul şcolar 2016-2017

directorului general al DGMRU cu nr. II/17582 din 14.03.2017, la sediul instituției noastre au fost
depuse un număr de 34 de cereri de redistribuire a candidaților majoritari, declarați respinși la la
această sesiune a concursului de admitere în instituția noastră de învățământ, din care au fost
redistribuiți de către Comisi centrală de admitere un număr de 6 candidați la Școala de Pregătire a
Agenților Poliției de Frontieră ,, A. Iancu ” Oradea. De asemenea, au fost inregistrate un număr de 6
cereri de resistribuire pentru candidați aparținând altor minorități, fiind redistribuiți un nnumăr de 2
candidiați la Școala de Subofițeri de Jandarmi ,,Grigore Al. Ghica” Drăgășani.

2. ACTIVITĂŢI DE OPTIMIZARE PSIHOLOGICĂ A PERSONALULUI ŞI


ELEVILOR

1. Evaluarea psihologică periodică a personalului şi elevilor. Asistenţa psihologică a


personalului şi elevilor.
Activitatea ofiţerului psiholog al şcolii a fost şi rămâne una de mare importanţă în arhitectura
educaţională a unei instituţii de învăţământ. Astfel că ulterior datei de 15 martie 2017 când a preluat
postul, ofiţerul psiholog al şcolii, pentru o diagnosticare corectă a personalului şcolii, a procedat la
elaborarea unor presupoziţii privitoare la starea de fapt şi s-a ales instrumentul psihologic adecvat
atât pentru efectuarea investigaţiilor, cât şi pentru corectarea situaţiilor ivite.

În debutul anului şcolar 2016-2017, deoarece unitatea nu avea încadrată funcția de psiholog, toţi
profesorii de la catedre, precum şi personalul didactic auxiliar şi alţi colegi care desfăşoară activităţi
cu elevii potrivit dispoziţiei directorului şcolii, au fost evaluaţi de către ofițerii psihologi din cadrul
I.P.J. Cluj, Compartimentului Psihologie.
La întoarcerea din practică a elevilor anului I și II, respectiv în lunile mai și iunie, ofițerul
psiholog a evaluat întreg colectivul de elevi, 116 elevi din anul II și respectiv 147 elevi din anul I,
activitate obligatorie prevazută în O.M.A.I. 23 din 2015. În acest interval de timp s-au efectuat 2
evaluări speciale şi au fost elaborate tot atâtea programe de monitorizare psihologică pe probleme
de: abateri disciplinare și relaţionare deficitară.
2. Diagnoza şi intervenţia organizaţională
La solicitarea C.E.A.C. a fost chestionată satisfacţia educabililor faţă de serviciile educaţionale
potrivit standardelor de calitate din H.G. 21/2007, satisfacţia faţă de activităţile de informare şi
satisfacția privind condițiile de dotare a școlii, condițiile de cazare și asigurarea hranei. Toate
documentele au fost prezentate şi discutate în plenul Consiliului profesoral, în şedinţele Comisiei
pentru calitate sau la convocările metodice.

59
Raportul general privind starea şi calitatea învăţământului

3. ACTIVITATEA LOGISTICĂ

Performanţele obţinute de instituţia noastră de învăţământ se datorează în mare măsură şi


eforturilor susţinute depuse de colegii noştri din structurile administrative şi logistice.
Astfel, în decursul anului şcolar 2016-2017, a fost asigurată cazarea, dotarea, masa şi echiparea
elevilor şi cadrelor unităţii. Prin intermediul popotei s-a asigurat hrănirea personalului şcolii, a
cursanţilor din cadrul Poliţiei Locale, a participanţilor la activităţile proiectului BIA şi la alte
evenimente desfăşurate în cadrul unităţii noastre. Eforturile structurilor logistice au fost direcţionate
în scopul asigurării unui climat optim de deşfăşurare a procesului instructiv-educativ. Toate
serviciile s-au realizat la standarde ridicate de calitate, urmărindu-se respectarea legislaţiei în
vigoare şi normelor de sănătate, securitate în muncă şi protecţie a mediului.
În vederea asigurării suportului logistic pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor de
învăţământ şi conexe în cadrul şcolii, structurile logistice au desfăşurat o activitate intensă de
planificare prin întocmirea Progamelor Logistice şi a Programului Achiziţiilor Publice şi s-au
preocupat permanent de execuţia Bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat solicitând ritmic
creditele bugetare necesare.
Şefii structurilor administrative au urmărit permanent încadrarea cheltuielilor angajate în limita
creditelor lunare deschise şi a bugetului anual aprobat şi au fost preocupaţi permanent de realizarea
de economii la consumurile de utilităţi şi bunuri materiale.
Activitatea colegilor din structurile administrative merită apreciere mai ales că s-au confruntat
cu multe neajunsuri: deficitul foarte mare de personal, vechimea şi uzura parcului auto din dotarea
şcolii, resurse financiare insuficiente pentru investiţii şi reparaţiile spaţiilor scolii, lipsa unor
programe de perfecţionare profesională pentru bucătari, ospătari şi personalul de intreţinere fiind
doar câteva din acestea.

2.1. Compartimentul Achiziţii Publice


Personalul Compartimentului Achiziţii Publice, a acţionat în baza cadrului normativ privind
asigurarea legalităţii în întreaga activitate desfăşurată pentru asigurarea suportului logistic, astfel
încât, activitatea de învăţământ să se poată desfăşura în condiţii optime.
Principalele activităţi ale Compartimentului Achiziţii Publice au fost următoarele:
- s-au desfăşurat un număr de 14 proceduri de achiziţii de “cerere de oferte” și proceduri
simplificate;

60
în Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca pentru anul şcolar 2016-2017

- s-au încheiat un număr de 29 acorduri cadru de furnizare, 108 contracte subsecvente de


furnizare, 8 contracte subsecvente de servicii, 2 contracte de servicii, 27 contracte de furnizare si 3
contract de lucrari, în valoare totală de 2.329.185,21 lei;
- au fost încheiate un număr de 2 acte adiţionale la contractele de furnizare produse alimentare.
- s-au achiziţionat bunuri şi servicii prin cumpărare directă în valoare de 673.410,12 lei;
- au fost întocmite un număr de 507 note justificative pentru bunurile şi serviciile achiziţionate
prin alte proceduri de achiziţie decât cea de licitaţie publică;
- a fost efectuată testarea pieţei în vederea achiziţionării de bunuri necesare şcolii;
- s-au întocmit propunerile de angajare a cheltuielii, ordonanţările la plată şi celelalte documente
necesare pentru darea la plată a bunurilor achiziţionate;
- s-a întocmit programul anual al achiziţiilor pe anul 2017 şi a fost actualizat în permanenţă;
- pentru asigurarea liberei concurenţe, a transparenţei şi a tratamentului egal în ceea ce priveşte
atribuirea contractelor de achiziţii publice de bunuri, servicii şi lucrări, s-au transmis 10 invitaţii de
participare/anunţuri de participare şi 120 anunţuri de atribuire către SEAP, în vederea publicării lor;
- pentru cele 14 proceduri s-au întocmit documentaţiile de atribuire (caiet de sarcini , fişa de date
a achiziţiei, model de acord-cadru, model de contract subsecvent, modele de formulare)
premergător demarării procedurilor de achiziţie şi au fost transmise în SEAP în vederea publicării;
- s-a urmărit în permanenţă modul de derulare a contractelor încheiate;
- s-au întocmit certificatele constatatoare pentru acordurile – cadru şi contractele încheiate şi
realizate şi au fost înaintate operatorilor economici şi la ANAP în vederea monitorizării;
- în timpul desfăşurării procedurilor de achiziţii s-a urmărit în permanenţă respectarea cu
stricteţe a termenelor stabilite în fişa de date a achiziţiei şi în caietul de sarcini, constituirea
garanţiei de participare, prezentarea în timp a ofertelor;
- pentru fiecare procedură de achiziţie s-a întocmit dosarul achiziţiei publice cu toate
documentele necesare prevăzute de Legea nr. 98/2016;
- s-au întocmit anunţurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi s-au transmis spre
publicare în SEAP;
- au fost restituite garanţiile de bună execuţie pentru contractele încheiate.

2.2. Biroul Echipament şi Hrănire


În anul şcolar 2016 -2017, prin intermediul Biroului Echipament şi Hrănire a fost asigurată
hrănirea, echiparea şi dotarea cu bunuri materiale de resortul echipamentului şi hrănirii pentru 268
elevi (149 anul I, 119 anul II), 296 cursanți (seria 6 februarie-27 aprilie 2017) şi 97 angajaţi ai
unităţii. De asemenea s-a asigurat servirea mesei pentru angajaţii unităţii şi s-a susţinut activitatea
61
Raportul general privind starea şi calitatea învăţământului

de protocol şi hrănire a participanţilor la diverse cursuri şi evenimente desfăşurate de către sau în


cadrul şcolii.
Pentru asigurarea bunurilor materiale şi serviciilor de resort, comparativ cu anul şcolar 2015-
2016, prin intermediul acestei structuri au fost utilizate fonduri bugetare de la Cap. 65. Învăţământ
postliceal, Titlul II – Bunuri şi servicii mai mari cu 7,7%, respectiv 1.517.126 lei în anul 2016-
2017, faţă de 1.408.691 lei cheltuiţi în anul precedent. Sumele au fost calculate pentru perioada
octombrie 2016- septembrie 2017, respectiv octombrie 2015-septembrie 2016. Creşterea se
datorează, în principal majorării numărului de elevi cu 11% (268 elevi în anul școlar 2016-2017,
față de 241 elevi în perioada precedentă) și a fondurilor financiare destinate echipării educabililor.
Având în vedere că în ambii ani școlari au existat serii de cursanți, iar numărul real de zile hrană a
fost similar, valoarea financiară alocată hrănirii a fost aproximativ aceeași. Din cei 1.517.126 lei
utilizați în anul școlar 2016-2017, 372.988 lei au fost destinați cheltuielilor cu hrănirea (367.767 lei)
și materialele de resortul echipamentului (rechizite, detergenți) pentru cursanți (5.221 lei)

Raportând fondurile totale alocate hrănirii şi echipării elevilor (exclusiv cursanți) la numărul
acestora se observă că valoarea alocată unui elev în anul 2016-2017 (4.269 lei) a fost cu cca 19%
mai mică față de anul școlar precedent (5.078 lei/elev/an). Scăderea se explică prin faptul că în anul
școlar 2016-2017 elevii au fost efectiv prezenți în școală doar 139 zile, față de 240 zile prezență în
anul 2015-2016 (diminuare cu 42% a numărului de zile prezență efectivă în școală). Dacă valoarea
totală s-ar raporta la numărul efectiv de prezențe în școală ale tuturor elevilor (suma prezențelor
zilnice pentru un an școlar) ar rezulta de fapt o creștere de 2,7% de la 0,148 lei/elev/zi (aferent la
34.333 prezențe) în 2015-2016 la 0,152 lei/elev/zi (aferent la 28.072 prezențe) în 2016-2017.

În perioada octombrie 2016-septembrie 2017, au fost stabilite şi achitate drepturi de echipament


pentru polițiști, de la Cap. 65. Învăţământ postliceal, Titlul I- Cheltuieli de personal, în valoare de

62
în Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca pentru anul şcolar 2016-2017

210.197 lei în scădere cu 6,11% față de anul precedent (223.876 lei), ridicând valoarea fondurilor
financiare rulate prin intermediul Biroului echipament şi Hrănire la 1.727.323 lei. Scăderea valorii
drepturilor de echipament se datorează reducerii treptate a numărului de polițiști ai școlii de la un
maxim de 77 polițiști în martie 2016 la un minim de 66 polițiști în septembrie 2017.

Repartizarea fondurilor pentru bunuri materiale şi servicii pe articole bugetare este:

Cap. 65. Învăţământ postliceal, Titlul II – Bunuri materiale şi servicii

An şcolar 2015-2016 An şcolar 2016-2017


Art. bug. Creştere/scădere
lei lei
20.01.01 35.742 36.407 1,86%
20.01.30 26.467 27.658 4,50%
20.03.01 947.164 943.678 -0,37%
20.04.02 1.636 0 -
20.05.01 325.720 469.161 44,04%
20.05.03 9.999 9.989 -0,10%
20.05.30 42.496 16.600 -60,94%
20.11 4.901 2.012 -58,95%
20.14 4.650 2.626 -43,53%
20.30.02 1.980 1.095 -44,70%
20.30.30 7.936 7.900 -0,45%
TOTAL 1.408.691 1.517.126 7,70%

Cap. 65. Învăţământ postliceal, Titlul I- Cheltuieli de personal

An şcolar 2015-2016 An şcolar 2016-2017


Art. bug. Creştere/scădere
lei lei
10.02.03 223.876 210.197 - 6,11 %

TOTAL FONDURI Cap. 65.05 Titlul I+II = 1.727.323 lei

Îndeplinirea sarcinilor şi gestionarea acestor sume importante de fonduri financiare bugetare


a implicat întocmirea şi elaborarea unui număr mare de documente contabile şi tehnico-operative de
către cele 2 cadre ale biroului responsabile cu întocmirea acestora, respectiv agentul responsabil de
sectorul hrănire şi agentul responsabil de sectorul echipament.
Astfel, în perioada analizată, au fost întocmite 2.245 documente contabile primare şi tehnic-
operative, în scădere cu 19,27 % faţă 2.781 documente de anul precedent din care: 1144 documente
de intrare (NRCD, PV), 560 documente de ieşire şi transfer (BC, BDS, BPTR, borderou lunar, PV
63
Raportul general privind starea şi calitatea învăţământului

transformare), 29 tabele decadale, 10 repartiţii zilnice, 8 procese verbale de inventariere (cu anexele
aferente), 3 procese verbale de casare, 4 liste de declasare/scoatere din funcțiune, 80 cereri de
echipament, 116 extrase drepturi echipament, 15 baze de calcul (drepturi echipament, consum
detergent), 97 de referate de necesitate şi 106 comenzi, 20 de baze de calcul pentru calcul cheltuieli
şcolarizare, 12 state de plată aferente drepturilor de echipament ale poliţiştilor, 24 state de plată
aferente drepturilor de hrană 12B, 17 specificaţii tehnice pentru produse alimentare. La acestea se
adaugă notele de fundamentare aferente cererilor de credite lunare, rapoartele tehnice de evaluare a
mostrelor în cadrul procedurilor de achiziţii, diversele situaţii solicitate de către conducerea unităţii
sau eşalonul superior, notificările și comenzile verbale zilnice către furnizori. Scăderea numărului
de documente întocmite se explică prin faptul că, spre deosebire de anul școlar precedent, în anul
2016-2017 au fost două luni întregi fără elevi în unitate, perioadă în care nu au fost aprovizionate
alimente, echipament și rechizite pentru elevi.

Pe linia hrănirii elevilor în perioada octombrie 2016- septembrie 2017 au fost realizate
achiziţii de produse agroalimentare pentru elevi și cursanți (art. bug. 20.03.01 - Hrană pentru
oameni) în valoare de 943.678 lei, prezentând o scădere nesemnificativă de 0,37% faţă de anul
precedent (947.164 lei lei). Având în vedere faptul că numărul de zile hrană a fost aproape la fel în
cei doi ani școlari (41.479 în 2016-2017 și 41.444 în 2015-2016), diferența de 3.486 lei provine din
scăderea prețurilor de achiziție în anul 2016-2017 față de anul anterior.

Numărul real de zile hrană a fost calculat în funcţie de mesele efectiv preparate şi servite
conform Notelor de efective și Buletinelor de distribuție a subzistențelor (media artimetică a
44.074 mic dejunuri, 40.825 prânzuri şi 39.537 cine).
Dacă raportăm numărul de mese efectiv servite elevilor și cursanților, respectiv 124.436
(suma mic- dejun-urilor, prânzurilor şi a cinelor) la numărul de bucătari/ ospătari (3 bucătari şi 3
ospătari) rezultă un număr anual de 41.479 mese preparate/ bucătar (în creștere cu 8,4% față de anul
precedent) şi de 41.479 mese servite/ospătar (în creștere cu 1% față de anul precedent) numai la
popota elevi/cursanți. Calculând gradul de încarcare a postului conform instrucțiunilor I.M.A.I. nr.
S/107 din 12.07.2013, pentru un număr de 250 zile lucrătoare în anul școlar 2016-2017 rezultă cca.
111 mese preparate/zi de 1 bucătar, cu 57-85% mai mult decât norma de muncă reglementată și
165 persoane servite/zi de 1 ospătar cu 175% mai mult decât norma de muncă reglementată.
Raportând valoarea totală a achiziţiilor la numărul real de zile hrană (numărul efectiv de
mese servite), rezultă o valoare medie zilnică reală/elev-cursant de 22,75 lei/elev-cursant/zi în anul
școlar 2016-2017, în scădere nesemnificativă cu 0,4% față de anul școlar precedent (22,85 lei/elev-

64
în Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca pentru anul şcolar 2016-2017

cursant/zi) și apropiată de valoarea financiară a normei. Scăderea se datorează prețurilor mai mici la
alimente obținute în anul de referință față de anul precedent.

Ca şi număr de produse, pentru cantina elevi, în anul şcolar 2016-2017, a fost aprovizionate 144
sortimente de produse, însumând peste 155.600 kg, respectiv cca. 623 kg/zi lucrătoare (cca.78
kg/oră). Tot aceeași cantitate de produse este distribuită zilnic, practic manipulându-se cca 156 kg
produse/oră.

Pe linia echipării efectivelor În anul şcolar 2016-2017 au fost asigurate articolele de


echipament pentru 268 elevi (149 anul I, 119 anul II) şi 71 de poliţişti ai unităţii. Echipamentul
pentru promoţia 2017 a fost achiziţionat de către Inspectoratul General al Poliţiei Române, la
nivelul şcolii fiind asigurate doar depozitarea şi distribuţia articolelor.
În ceea ce priveşte elevii şcolii, au fost achiziţionate articolele de echipament (uniformă)
necesare candidaţilor admişi în 2016 şi 2017 în valoare de 455.743 lei, în creștere cu 44,37% faţă de
anul precedent (315.680 lei). Totodată s-au achiziționat articole sportive în valoare de 13.418 lei,
fără termen de comparație deoarece în anul școlar 2015-2016 nu au fost achiziţionate materiale
sportive.
Totalul sumelor cheltuite la art. 20.05.01 -Uniforme şi echipament, respectiv 469.161, au fost de
cu 44,04% mai mari decât cele efectuate în anul şcolar 2015-2016 (325.720 lei).
Raportată la numărul de elevi, valoarea anuală/elev destinată articolelor de echipament în anul
școlar 2016-2017 a fost de 1.750 lei/elev în creștere cu 29,53% față de anul școlar precedent (1.351
lei/elev).
Prin spălătoria unităţii au fost igienizate 44.401 articole textile, în scădere cu 10,92% față de
anul școlar 2015-2016 (49.846 articole textile), reprezentând: cearșafuri pat (8.833 buc), cearșafuri

65
Raportul general privind starea şi calitatea învăţământului

plic (8.396 buc), fețe pernă (8.161 buc), feţe de masă (9.450 buc), echipament de lucru/protecţie
(4.588 buc), prosoape (1.980 buc), echipament elevi (2.838 buc) şi echipament sportiv (155 buc).
Începând cu data de 01.04.2017, la spălătoria unității mai există doar un singur muncitor
calificat cu program integral la spălătorie. Din cei 3 angajați ai spălătoriei, unul este mutat la blocul
alimentar, iar altul îndeplinește și atribuții de gestionar echipament din 2016. Din acest motiv, dacă
raportăm numărul de spălări la numărul efectiv de muncitori (cca 2 persoane în medie) rezultă
22.200 articole/muncitor în creștere cu 33,61 % față de anul precedent (16.615 articol/muncitor),
respectiv aproximativ 89 articole/muncitor/zi.
Prin atelierul de croitoriei au fost realizate reparaţii şi retuşuri la 414 articole textile: schimbat
fermoare, reparat buzunare, refăcut cusături, lungit, strâmtat, retușare sacori, reparat lenjerii de pat
și articole sportive, reprezentând circa 2 articole/ zi lucrătoare. În plus faţă de aceste reparaţii au fost
executate activităţi de sortare şi de aranjare a articolelor de echipament în magazii după activitatea
de distribuţie/retragere, precum şi de pregătire a echipamentului de iarnă pentru elevii admişi pe
talii şi mărimi în vederea distribuirii. Din 01.04.2017 croitorul sprijină activitatea spălătoriei. De
asemenea, acesta a sprijinit agentul administrativ în activitatea de distribuție-retragere a
echipamentului.
Referitor la aprovizionarea cu rechizite de birou, valoarea totală achiziţiilor a fost 36.407 lei, cu
1,86% mai mare decât în anul 2015-2016 (35.742 lei).
Raportată la numărul de elevi, valoarea rechizitelor este inferioară anului precedent cu 8,4%,
respectiv de 135,85 lei/elev față de 148,3 lei/elev, aspect explicat prin faptul că în anul de referință a
fost asigurat necesarul de rechizite pentru 139 zile prezență elevi în școală, față de 240 zile prezență
în anul precedent.

66
în Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca pentru anul şcolar 2016-2017

În ceea ce priveşte poliţiştii unităţii, lunar au fost întocmite state de plată pentru achitarea
drepturilor de echipament în bani, valoarea totală a drepturilor de echipament achitate poliţiştilor
unităţii în perioada octombrie 2016-septembrie 2017 fiind de 210.197 lei cu 6,11% mai mică decât
în anul școlar precedent.
În plus faţă de cele prezentate mai sus prin intermediul biroului Echipament şi Hrănire s-au
achiziţionat, din credite bugetare, bunuri şi servicii în valoare de 67.880 lei reprezentând :
- materiale de igienă corporală și igienizare echipament (art.bug. 20.01.30) în valoare de
27.658 lei în creştere cu 4,50%;
- lenjerie de pat (art.bug. 20.05.03) în valoare de 9.989 lei, sumă similară anului
precedent;
- diverse obiecte de inventar (art.bug. 20.05.30) în valoare de 16.600 lei în scădere cu
peste 60% ;
- cărţi şi publicaţii (art.bug. 20.11) în valoare de 2.012 lei în scădere cu aproape 59% ,
- servicii de hrănire pentru activităţi de protocol (art.bug. 20.30.02) în valoare de 1.095 lei
în scădere cu 44,70%;
- servicii de consultanţă pentru menținerea certificării sistemului integrat de management
ISO 22000,14001 şi 9001 (art.bug. 20.30.30) în valoare de 7.900 lei, valoare similară
anului precedent;
- materiale de informare şi documentare pentru protecţia muncii (art. bug. 20.14) în
valoare de 2.626 lei în scădere cu aproape 44%.

Prin intermediul Popotei cadre s-a asigurat servirea mesei pentru cadrele unităţii şi s-a susţinut
activitatea de protocol şi hrănire a participanţilor la diverse cursuri şi evenimente desfăşurate de
către sau în cadrul şcolii. Din cauza lipsei de personal, în perioada octombrie-decembrie 2016, prin
intermediul Popotei cadre s-a asigurat servirea mesei doar la dispoziția IGPR, pentru participații la
seminariile desfășurate în cadrul unor proiecte cu finanțare europeana, iar în perioada iulie-august
2017 a fost închisă.
În perioada analizată au fost rulate fonduri în valoare totală de 27.385 lei, sumă de 3,28 ori mai
mică faţă de anul precedent (90.047 lei). Această scădere se datorează diminuării activității Popotei
cadre din cauza lipsei de personal.
Activitatea punctului alimentar din incintă, în anul școlar 2016-2017, s-a rezumat doar la
lichidarea stocurilor existente în luna ianuarie 2017, nefiind realizată nicio achiziție.
Deși confruntat cu o lipsă mare de personal, biroul a avut rezultate deosebite, pe lângă
funcționarea zilnică, fără probleme, s-a reușit menținerea certificării standardelor de calitate în

67
Raportul general privind starea şi calitatea învăţământului

domeniul siguranţei alimentare, managementului calităţii şi de mediu- Sistemul Integrat de


Management-ISO 9001:2008, ISO 22000:2005 şi ISO 14001:2004.

2.3. Biroul Tehnic


Cadrele care compun această structură, au desfăşurat o activitate intensă pentru dotarea şi
funcţionarea în bune condiţii a mijloacelor auto şi de resortul armament geniu chimic, în scopul
desfăşurării unui proces de învăţământ modern şi eficient.
2.3.1.Compartimentul Transporturi Auto
Principala activitate a compartimentului a fost menţinerea autovehiculelor în stare de
operativitate, pentru îndeplinirea misiunilor şi sarcinilor pentru care sunt destinate.
Parcul auto este învechit, iar pe de altă parte spaţiile adecvate pentru efectuarea lucrărilor de
întreţinere şi reparare a acestora sunt inexistente, nu asigură îndeplinirea în totalitate şi la un nivel
calitativ superior a misiunilor şi sarcinilor specifice procesului instructiv educativ deşfăurat în
cadrul şcolii.
Parcul auto cuprinde 7 autoturisme de serviciu, 2 autovehicule pentru activităţi specifice de
intervenţie, 3 autovehicule speciale pentru transport marfă, 1 autocar, 1 microbuz și o autoutilitară,
3 autoturisme pentru şcoală şi antrenament. Autosanitara din dotarea şcolii distribuită în 2004 nu
este cuprinsă în tabela de înzestrare, fiind plus dotare, aceasta fiind folosită de către Centrul
Medical Judeţean Cluj numai la tragerile din poligon, datorită dotării sub standardele necesare. De
asemenea, școala are în dotare un complex de echipamente pentru antrenamentul conducătorilor
auto - componenta ” Simulator mobil pentru derapaje laterale”.
În procente situaţia parcului auto după criteriul vechimii este următoarea:
- sub 5 ani – 5%
- între 5-10 ani – 25 %
- peste 10 ani - 70 %
Înzestrarea pe categorii de autovehicule este următoarea:
- Dacia Logan laureat = 11 buc
- Dacia Solenza = 1 buc
- Dacia Logan MCV = 1 buc
- Volkswagen Vento = 1 buc
- Microbuz Mercedes Vito = 1 buc
- Autocar Mercedes Conecto = 1 buc
- Autovehicul special M16 Nissan = 1 buc

68
în Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca pentru anul şcolar 2016-2017

- Autoturism Audi A4 = 1 buc


- Autoutilitara Peugeot Boxer = 1 buc
- Dacia 1304 Autosanitară = 1 buc
În perioada menționată s-a primit prin redistribuire de la alte untăți autoturismul Audi A4
fabricat in anul 2002.
Analizând situaţia de fapt comparativ cu prevederile tabelei de înzestrare se constatată că
necesarul de autovehicule este asigurat în proporție de 100 %.

Conducătorii auto, au executat în cursul anului şcolar 2016-2017 un număr de 70 de misiuni


cu autospecialele din dotarea Şcolii, autovehiculele au parcurs în total 53.013 km și s-au consumat
9.500 l carburant.
La plecarea în misiuni sau în acţiunile ordonate conducătorii auto au fost instruiţi asupra
modului de conducere preventivă, în trafic aglomerat, folosirea legală a autovehiculelor primite pe
bază de proces-verbal, precum şi prevenirea accidentelor de circulaţie şi a evenimentelor tehnice. În
perioada supusă analizei nu a avut loc nici un accident de circulaţie.
Trebuie menționat faptul că datorită vechimii şi uzurii autospecialelor din dotarea şcolii au
fost cazuri când îndeplinirea misiunilor a avut de suferit datorită unor defecţiuni tehnice produse pe
timpul deplasării.
În conformitate cu normele şi dispoziţiile în vigoare au fost efectuate asigurari, reparaţii,
inspecţii şi revizii tehnice la agenţi economici specializaţi din Cluj-Napoca.
Nr. Denumire lucrare Cant. Valoare (lei cu
crt. (buc) TVA)
1. Revizii 2 1.000
2. Inspecţii tehnice periodice 12 1.363
3. Reparaţii 26 40.679
4. Asigurări obligatorii (R.C.A.) 20 7.168
Asigurări facultative de tip 3 535
(CASCO)
Total general 50.745

69
Raportul general privind starea şi calitatea învăţământului

În acest interval de timp au fost achiziţionate piese auto şi materiale tehnice necesare
funcţionării autovehiculelor din dotarea şcolii şi s-a efectuat periodic pregătirea de specialitate a
conducătorilor auto, aceştia fiind instruiţi asupra respectării prevederilor actelor normative care
reglementează circulaţia pe drumurile publice. S-au achiziţionat şi distribuit materialele tehnice
necesare funcţionării în condiţii de siguranţă a autospecialelor folosite în instruirea practică a
elevilor, în conducerea auto şi la antrenament pe timpul şcolarizării. Prin eforturi susţinute s-a reuşit
aprovizionarea cu cantităţi suficiente de carburant, necesare desfăşurării orelor de conducere auto şi
conducere în condiţii speciale precum şi îndeplinirii misiunilor specifice şcolii.
Au fost achiziţionate materiale tehnice şi s-au executat lucrări de întreţinere la autovehiculele
din dotarea şcolii cu ocazia trecerii la sezonul rece. Lunar s-a efectuat inventarierea plinurilor
autospecialelor iar trimestrial a carburantului, lubrifianţilor şi bonurilor valorice de carburant auto.
În conformitate cu fondurile financiare aprobate au fost desfăşurate activităţi de aprovizionare
tehnico-materială şi s-au întocmit documente de alocare la drepturi, consumuri de materiale şi
cheltuieli financiare precum şi documente care justifică consumurile de bunuri materiale .
2.3.2.Compartimentul A.G.CH
Activitatea desfăşurată în cadrul compartimentului a avut ca obiectiv prioritar asigurarea
muniţiei, armamentului şi a bazei materiale necesară desfăşurării şedinţelor de tragere cu cadrele,
elevii şcolii, poliţiştii locali şi agenţii de poliţie din I.P.J-uri pregătiţi de către instutuţia noastră în
cadrul proiectului din fonduri europene (Centrul de excelenţă pentru pregătirea profesională
iniţială şi continuă,pe linia managementului stresului profesional şi a competenţelor în tactica
tragerii), cu scopul creşterii gradului de siguranţă a comunităţii şi a poliţiştilor pe timpul misiunilor
operative prin dezvoltarea unui cadru operaţional şi de instruire în domeniul managementului
stresului profesional şi al utilizării armamentului din dotare. De asemenea, în această perioadă au
fost aprovizionate şi distribuite materialele necesare de resortul A.G.CH pentru desfăşurarea
programei şcolare în condiţii foarte bune. A fost asigurată baza materială şi personalul de
specialitate necesar desfăşurării în condiţii foarte bune a activităţilor prilejuite cu ocazia desfăşurării
,,Zilei Porţilor Deschise”, şeful biroului prezentând vizitatorilor armamentul şi materiale folosite în
procesul de instruire al poliţiştilor şi elevilor, activitatea fiind apreciată de către vizitatori şi mass-
media prezentă în şcoală cu această ocazie.
Cu ocazia desfăşurării examenului de absolvire al şcolii de către promoţia de elevi 2017
desfăşurată la Şcoala de Agenţi de Poliţie Vasile Lascăr Câmpina a fost asigurat armamentul
individual necesar desfăşurării tragerilor de către elevi în poligonul de la Şcoala Câmpina, activitate
finalizată în condiţii foarte bune.

70
în Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca pentru anul şcolar 2016-2017

La nivelul Biroului Tehnic au fost luate măsurile necesare pentru asigurarea securităţii
armamentului, muniţiilor şi materialelor periculoase aflate în depozitele şi camerele de armament
din şcoală.
Au fost depuse eforturi permanente de către personalul Biroului Tehnic, reuşindu-se
aprovizionarea din depozitele I.G.P.R. a muniţiei şi materialele periculoase distribuite instituţiei
noastre, necesare desfăşurării procesului didactic, acesta desfăşurându-se în condiţii foarte bune. În
perioada supusă analizei la nivelul compartimentului armament, geniu-chimic au fost aprovizionate
42.160 cartuşe pentru pistol şi au fost desfăşurate 63 şedinţe de tragere.
În anul şcolar 2016 - 2017 au fost executate de către armurier reparaţii care au constat în
înlocuirea unor piese de la armamentul din dotarea elevilor, defecţiuni apărute datorită vechimii
pistoalelor, acestea fiind fabricate în anul 1974 şi folosirii intense a acestora.

2.4. Compartimentui Administrarea Patrimoniului Imobiliar


Activitatea Compartimentului Administrare Patrimoniu Imobiliar a fost în special îndreptată
spre realizarea obiectivelor prioritare:
- modernizarea învăţământului şi îmbunătăţirea dotării tehnico-materiale;
- creşterea eficienţei procesului instructiv-educativ prin îmbunătăţirea condiţiilor de cazare şi
pentru cadre şi elevi.
Astfel, poliţiştii şi personalul contractual care încadrează compartimentul au acţionat în baza
legilor, hotărârilor de guvern, ordinelor, dispoziţiilor şi instrucţiunilor M.A.I. şi I.G.P.R. pentru
asigurarea suportului logistic, în aşa fel încât activitatea de învăţământ să se poată desfăşura în
condiţii optime. S-a urmărit gradul de încărcare cu activităţi a timpului zilnic de lucru al
personalului şi asigurarea unui climat de muncă sănătos, bazat pe respectarea şi executarea
dispoziţiilor primite şi realizarea unei discipline a muncii la cote superioare.

Modernizarea învăţământului şi îmbunătăţirea dotării tehnico-materiale.


Au fost întocmite şi înaintate la I.G.P.R. pentru aprobare Programele de asigurare tehnico-
materială pentru anul 2016/2017, totodată au fost transmise informaţiile necesare actualizării în
permanenţă a Planul anual de achiziţii, întocmit de către Compartimentul Achiziţii.
Au fost executate unele lucrări de reparaţii şi întreţinere la spaţiile de cazare elevi (Căminele 1
şi 2 de cazare) şi spaţiile de învăţămînt (remedieri finisaje interioare şi exterioare, repararea şi
întreţinerea tîmplariei din PVC şi de lemn, repararea obiectelor de inventar din lemn-pal,
verificarea, întreţinerea, extinderea şi reparea defecţiunilor a instalaţiilor sanitare, termice şi
electrice, a fost reverificat sistemul de iluminat exterior, totodata lunar au fost verificate şi
71
Raportul general privind starea şi calitatea învăţământului

programate de cîte ori a fost necesar, centralele termice în vederea unor consumuri economice, au
fost înlocuite sau reparate componente şi echipamente defecte fără a fi afectat procesul de
învăţământ, toate acestea în limita bugetului alocat pentru anul 2016 și 2017.
Creşterea eficienţei procesului instructiv-educativ prin îmbunătăţirea condiţiilor de echipare,
cazare şi hrană pentru cadre şi elevi.
A fost realizată „Urmărirea comportării în timp a construcţiilor” fiind verificate în permanenţă
spaţiile indiferent de destinaţia sau folosinţa atribuită, nu au fost constatate probleme care să fie
consemnate în jurnalul evenimentelor.
S-a asigurat întreţinerea corespunzătoare a clădirilor prin refacerea finisajelor - reparații și
zugrăveli interioare dormitoare elevi, respectiv realizarea reparaţiilor necesare, repararea
mobilierului şcolar atât în sălile de clasă, laboaratoare cât şi în dormitoarele elevilor, obiectelor de
inventar şi a altor materiale din sectorul cazarmare precum şi rezolvarea tuturor problemelor care
apar pentru asigurarea ordinii administrativ-gospodăreşti din cadrul şcolii.
A fost întocmit Planului de măsuri pentru trecerea la sezonul rece şi realizarea de economii, fapt
prin care s-a reuşit reducerea efectivă a consumurilor lunare în sezonul rece. Supravegherea tehnică
a centralelor termice a fost asigurată în permanenţă de personalul de specialitate încadrat la
Compartimentul Administrare Patrimoniu Imobiliar.
Pe linia resurselor financiare, având în vedere măsurile concrete de reducere a costurilor cu
utilităţile, în cursul anului şcolar 2016-2017 au fost renegociate preţurile de achiziţie atât pentru
energie electrică cât şi gaz metan astfel:
- pentru energie electrică la o valoare de 417,01 lei/MWh astfel la un consum mediu anual de
250 MW s-a realizat o economie de 12500 lei brut;
- în cursul lunii iulie 2016 a fost finalizată procedura de achiziţie a gazului metan pe cele două
componente :
1.Consum asimilat casnic: de la 106, 52 lei/MWh la 109, 08 lei/MWh;
2.Consum industrial: de la 130,22 lei/MWh la 116,16 lei/MWh;
asfel s-a realizat o economie anuală la un consum mediu anual de 2600 MW de la 13.400 lei.

72
în Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca pentru anul şcolar 2016-2017

TIP ACŢIUNE PE ARTICOLE, din care :

ORDONATOR DE CREDITE

TITLUL II
Nr.

20.01.02
20.01.03
20.01.04
20.01.06
20.01.09
20.01.30

20.05.30

20.30.01

20.30.02

20.30.04

20.30.30
2017,

20.02

20.12

20.14
crt.
din care:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Total buget
399550
10700

75060

10000

15000

25000
1200
3000

4000

2850
alocat pe
ȘCOALA DE AGENȚI DE POLIȚIE

anul 2017
”SEPTIMIU MUREȘAN”

Total
240754,53
62156,94

11924,40

27087,55
7120,49

2163,55

2540,58
282,65

cheltuit
0

1 cumulat la
30.09.2017

Total
11924,40

27087,55
7120,49

2548,08
241682

282,65
67225

decontat
0
0

cumulat la
30.09.2017

2.5. Compartimentul Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei


Compartimentul Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei este structura de specialitate care prin
activitatea sa, asigură informatizarea şi optimizarea comunicaţiilor, realizarea fluxului de informaţii
între compartimentele şcolii, precum şi între şcoală şi celelalte componente ale Ministerului
Afacerilor Interne.
În decursul anului 2016-2017, compartimentul comunicaţii şi tehnologia informaţiei a depus
eforturi intense pentru administrarea, întreţinerea şi gestionarea aplicaţiilor şi bazelor de date
proprii, a site-urilor de intranet, internet a şcolii, a site-ului centrului de excelenţă, a conturilor de
acces la Active Directory, a conturilor de e-mail intranet, a reţelei securizate de comunicaţii, a
sistemului de supraveghere şi monitorizare video, a sistemelor de telefonie fixă şi mobilă existente,
înzestrarea şi asigurarea materială în scopul desfăŞurării unui învăţământ eficient.
Pentru creșterea calității procesului instructiv educativ, pentru susținerea unui sistem de educație
performant și flexibil în perioada 2016-2017 s-au achiziționat echipamente, conform specificațiilor
tehnice aprobate de Direcția de Comunicații și Tehnologia Informației din M.A.I., în valoare de
13.081,75 lei , și anume:
73
Raportul general privind starea şi calitatea învăţământului

- 1 fax SAMSUNG
- 10 plasme TV LG cu diagonala de 32”
- 1 HDD extern de 2TB
- 1 microfon profesional wireless SHURE BLX24E
- 1 microfon profesional cu fir SENNHEISER E 845S
- 1 suport de microfon GRAVITY
Bugetul alocat pentru investiții în perioada 2016– 2017 a fost cu 8,60% mai mic față de bugetul
din 2015-2016.
În 2016-2017 s-au mai cheltuit bani pe consumabile ( surse de calculator, DVD-uri, CD-uri,
cabluri, mufe, tonere) în valoare de 25.154,03 lei și pe reparații de echipamente în valoare de
864,50 lei.
În luna februarie 2017 a expirat contractul cu firma SC 2kTelecom SRL ca urmare a încheieri
Acordului cadru pentru servicii VPN, iar din martie 2017 funcționarea rețelei RCVD a M.A.I. se
realizează prin S.T.S.
S-a constatat că numărul echipamentelor care cedează fizic este în creștere an de an. Multe
dintre acestea devin inutilizabile fie din cauza lipsei de pe piața IT a pieselor de schimb ( în cazul
stațiilor de lucru mai vechi) fie din cauza prețurilor mari la care se regăsesc, ceea ce conduce la
casarea lor.
Prin activitatea sa Compartimentul de Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei a intervenit în
perioada sept. 2016 – sept. 2017 pentru reinstalarea sistemului de operare, reinstalarea pachetelor
soft, conectarea la RCVD, upgradare antivirus, schimbare parole la 43 de stații de lucru conform
registrelor de evidență a intervențiilor (25 stații de lucru cu nivel “Nesecret”, 18 stații de lucru cu
nivel “Secret de Serviciu” ).
Eforturile principale au fost orientate în sensul întreţinerii, exploatării şi reparării tehnicii din
dotare în cele mai bune condiţii, a folosirii resurselor de personal şi a fondurilor alocate cât mai
eficient.
De asemenea în cadrul compartimentului de comunicaţii şi tehnologia informaţiei prin
intermediul Clubului Media s-au realizat activităţi utile în activitatea şcolii: proiectare şi execuţie
materiale vizuale, filmări, participare la editarea şi multiplicarea de cărţi şi s-a acordat asistenţă
tehnică, foto şi audio la activităţile din viaţa şcolii, au fost concepute şi realizate carnetele la elevi şi
la poliţia locală, felicitări, invitaţii la evenimentele din şcoală, tehnoredactarea culegerilor de lucrări
ştiinţifice prezentate în cadrul conferinţelor.

74
în Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca pentru anul şcolar 2016-2017

3. ACTIVITATEA FINANCIAR-CONTABILĂ

Activitatea structurii financiar-contabilă s-a desfaşurat urmărindu-se realizarea cu succes a


obiectivelor propuse, astfel încât contabilitatea să reprezinte o sursa informatională importantă în
procesul luării deciziilor echipei manageriale şi să contribuie la îmbunătăţirea eficienţei
programelor şi serviciilor în procesul de modernizare a Poliţiei Române.
Politicile contabile au fost elaborate astfel încât să asigure furnizarea, prin situaţiile financiare,
a unor informaţii relevante şi credibile prin analiza veniturilor, analiza cheltuielilor, analiza
conturilor de disponibilităţi şi decontări şi analiza pagubelor.
Activitatea financiar contabilă cuprinde două mari segmente:
- Organizarea activităţii financiar-contabile.
- Asigurarea resurselor financiare ale instituţiei de învăţământ
Evidenţa contabilă cantitativ-valorică reflectă întregul proces al execuţiei bugetare, pe feluri de
venituri şi naturi de cheltuieli, pe verigile sistemului bugetar. Ca instrument în procesul execuţiei
bugetului, contabilitatea trebuie să furnizeze datele necesare cunoaşterii patrimoniului aflat în
administrare, permiţând, în acest fel, exercitarea controlului asupra utilizării acestuia.
Angajarea fondurilor publice s-a făcut cu respectarea legislaţiei în vigoare prin parcurgerea celor
patru faze ale execuţiei bugetare : angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor. Această
ultimă fază, plata cheltuielilor, atribuţie exclusivă a structurii financiare s-a realizat prin întocmirea
a 1.478 ordine de plată prin trezorerie şi 278 dispoziţii de plată în numerar prin casieria unităţii ,
totalizând suma de 7.466,08 mii lei.
Au fost întocmite un număr 782 de angajamente bugetare şi legale şi 1754 ordonananţări la
plată, pentru drepturi de personal şi pentru cheltuieli materiale și de capital.
A fost acordată viza de control financiar preventiv propriu asupra unui număr de 2790
operaţiuni, fără a se înregistra refuzuri de viză .
În ceea ce priveşte evidenţa contabilă în perioada analizată au fost efectuate 20.111 înregistrări
contabile. S-au realizat periodic confruntări între evidenţa contabilă şi evidenţa tehnic-operativă a
stocurilor, iar eventualele deficienţe constatate au fost remediate pe loc.
A fost elaborat Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 şi estimările pentru
perioada 2019--2021, activitate realizată împreună cu serviciul administrativ.
S-au încheiat contracte de servicii de formare profesională cu poliţiile locale ale căror cadre au
urmat cursurile şcolii noastre, încasându-se venituri în sumă de 86,15 mii lei, iar veniturile din
închirieri de spații au fost în suma de 7,63 mii lei care s-au virat la bugetul statului conform
prevederilor legale .
75
Raportul general privind starea şi calitatea învăţământului

În anul şcolar 2016-2017 au fost deschise credite bugetare în sumă de 7.468,20 mii lei, din care:
80,02% pentru plata drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente acestora, iar 18,65% pentru
cheltuieli materiale și 1,33% pentru cheltuieli de investiții. Au fost achitate toate obligaţiile salariale
către cadrele unităţii, precum şi soldele către elevi. În toată această perioadă nu au fost înregistrate
arierate.
Pe linia drepturilor de personal trebuie precizat că din totalul creditelor bugetare de 5.852,20
mii lei s-au achitat: salariile şi norma de hrană pentru poliţiştii si personalul contractual (77,21%),
viramentele unităţii aferente salariilor (5,54%) , soldele pentru elevi (11,74%), echipament politisti
3,55%, compensaţiile pentru chirie (1,21%), alte drepturi salariale (transport la şi de la locul de
muncă, cheltuieli deplasare misiuni ,transport concediu odihnă, (0,75%) .

În anul şcolar 2016-2017 din fondurile financiare alocate pentru - cheltuieli materiale şi
servicii in sumă de 1.517,00 mii lei , ponderea cea mai mare a cheltuielilor a avut-o:
- hrănirea elevilor, inclusiv norma 8 pe perioada de practică – 46,24%;
- utilităţi – 23,62 %;
- obiecte de inventar – 18,63% ;
- reparatii curente – 8,94%
- cheltuieli transport deplasari – 1,07%
- alte cheltuieli 1,5%.

76
în Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca pentru anul şcolar 2016-2017

Suma alocată pentru active nefinanciare de 99 mii lei s-a utilizat pentru achiziționarea unor
dotări Copiator laser color A3 RICHON : 11.599,20 lei , Copiator laser monocrom A3 RICHON :
6.356,40 lei Simulator mobil de derapaj lateral : 81.000 lei
În perioada octombrie-decembrie 2016 a avut loc inventarierea generală a patrimoniului unităţii
în urma caruia s-a stabilit cantitativ şi valoric situaţia reală a patrimoniului şcolii. Nu au fost
constatate pagube materiale imputabile, iar diferenţele de stare calitativă constatate s-au datorat
folosirii normale în serviciu a bunurilor materiale.
Au fost întocmite şi înaintate la ordonatorul secundar de credite situaţiile financiare lunare,
trimestriale si anuale , împreună cu situaţiile anexe corespunzătoare .
Lunar s-au efectuat analize asupra alocaţiilor bugetare aprobate şi utilizate, s-au făcut propuneri
de virări de credite precum şi de suplimentare a bugetului unităţii noastre la articole bugetare
deficitare. În baza solicitărilor structurilor logistice şi a necesarului pentru plata drepturilor salariale,
lunar au fost întocmite şi înaintate la eşalonul superior cererile de credite bugetare, în baza cărora s-
au făcut deschiderile de credite .
Au fost efectuate cercetări administrative pentru stabilirea cheltuielilor de şcolarizare pentru un
număr de 7 elevi , care au renunţat la calitatea de elev din şcoală din motive imputabile lor, precum
şi pentru recuperarea unor drepturi salariale necuvenite. Pagubele stabilite în urma cercetărilor
administrative au fost recuperate pe baza angajamentelor de plată semnate de cei în cauză. De
asemenea, la solicitarea inspectoratelor judeţene de poliţie au fost calculate şi transmise acestora
cheltuielile de şcolarizare pentru un număr de 10 agenţi de poliţie, absolvenţi ai unităţii noastre şi
care, în perioada raportată, şi-au încetat raporturile de serviciu cu M.A.I cu imputarea cheltuielilor
de scolarizare .
În luna februarie 2017 a fost întocmită şi distribuită angajaților Declaraţia 205 privind veniturile
impozabile realizate de fiecare angajat al unităţii în anul 2016. De asemenea, lunar s-a întocmit şi s-
77
Raportul general privind starea şi calitatea învăţământului

a depus la administraţia financiară Declaraţia 112 privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale,
a impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, s-a transmis la Casa de pensii a
Ministerului Afacerilor Interne situaţia nominală privind contribuţia poliţiştilor la asigurările sociale
şi la CASAOPSNAJ situaţia nominală a persoanelor asigurate şi a elevilor unităţii noastre..
Au fost eliberate 56 adeverinţe de venit şi 36 adeverinţe care atestă calitatea de asigurat pentru
angajaţii şcolii.
În perioada de analiză, personalul din cadrul compartiumentului financiar-contabilitate a realizat
și evidenţa contabilă pentru C.N.P, Asociaţia ,,Septimiu Mureşan”, IPA-Regiunea 4 Cluj.

78
în Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca pentru anul şcolar 2016-2017

Capitolul IV
CONCLUZII ŞI PERSPECTIVE

În condițiile unor schimbări spectaculoase ale dinamicii de personal în întreg sistemul de ordine
și siguranță publică și adaptare a structurilor și programelor de învățământ, aspectele prezentate în
capitolele anterioare, reliefează că misiunea Școlii de Agenți de Poliție ”Septimiu Mureșan” Cluj-
Napoca, în anul școlar 2016-2017, a fost îndeplinită. Toate activitățile au fost desfășurate
corespunzător și în ansamblu, au fost obținute rezultatele scontate.
Implacabil au fost semnalate și dificultăți, multe din ele de fapt reiterandu-se, dar ne propunem să
contribuim la remedierea lor în anul școlar 2017-2018. Dintre cele mai semnificative amintim:
 Lipsa de concretizare a demersurilor pentru preluarea imobilului teren şi construcţie de la
Ministerul Culturii pentru extinderea campusului, problema limitării spatiului fiind vitală;
 Deficitul de personal înregistrat la nivelul tuturor structurilor și nefinalizarea activității de
îmbunătățire a structurii organizatorice a școlii;
 Norma didactică încărcată privează cadrele didactice de o activitate susținută de documentare
la inspectoratele de poliție și, din aceeași cauză, numărul inter-asistențelor este scăzut;
 În unele situații, modul de repartizare a temelor, argumentat de îndeplinirea normei didactice
a creat dificultăți profesorilor pentru că nu totdeauna s-a respectat principiul înrudirii ariilor
curriculare repartizate;
 Platforma e-learning nu a fost utilizată nici pentru pregătirea elevilor, nici pentru evaluarea
curentă a acestora;
 Lipsa unor programe informatice în domeniul administrativ;
 Lipsa resurselor financiare pentru investiţii şi reparaţiilor spaţiilor (pereţi, tavane, pardoseală,
uşi etc) şi a stării de fixaţie (ex. hota, instalaţii sanitare, electrice);
 Lipsa unor programe de perfecționare pentru anumite domenii ex. bucătar, ospătar etc.;
 Necorelarea normelor de consum în vigoare privind materialele de igienă şi curăţenie cu
necesarul real şi insuficienţa fondurilor financiare în vederea respectării şi asigurării unor
condiţii igienico-sanitare la nivelul standardelor ISO implementate;
 Lipsa unor arme pentru simulatorul de tragere al Şcolii care să reproducă mai fidel acţiunile
unei arme reale

79
Raportul general privind starea şi calitatea învăţământului

Măsuri propuse:

1. Ocuparea posturilor vacante și redimensionarea structurii organizatorice pentru a răspunde


solicitărilor instituționale; Motivarea si înaintarea demersurilor pentru suplimentarea unor
structuri în special cele didactice;
2. Mobilizarea personalului cu abilități în domeniu și documentarea, elaborarea și depunerea a
cel puțin trei proiecte privind accesarea fondurilor nerambursabile care vizează soluționarea
unor nevoi instituționale și dezvoltarea profesională.
3. Extinderea spațiilor didactice prin amenajarea unui centru de comunicare și informare pentru
elevi.
4. Continuarea proiectelor realizate prin sprijinul I.P.A. - Regiunea 4 Cluj și a instituțiilor
administrativ teritoriale ( în special Consiliul Judetean Cluj) ”Împreună vom reuși” și
„Tabăra internațională de pregătire polițienească- Niciodată singur” si a proiectului
„Misiune posibilă”.
5. Intensificarea activităților de documentare pentru informarea în legătură cu noutățile muncii
operative. Implicarea mai multor structuri în aceste activități.
6. Demersuri in vederea aprobării de către eșaloanele superioare a achiziționării unor softuri
informatice pe linie metodică, bibliotecă, de întocmire a meniurilor, contabilitate de
gestiune.
7. Identificarea unor spaţii pentru depozitarea şi păstrarea echipamentului în condiţii de
siguranţă şi de igienă corespunzătoare.
8. Acoperirea terenului de sport.
9. Cuprinderea în lista de investiții a unor echipamente specifice domeniului Echipament
Hrănire, Oala de gătit sub presiune, marmită pentru hrănirea elevilor, masină de spălat
industrială.
10. Racordarea la proiectele de achizitii ale IGPR în domeniul echipamentelor informatice si
dotarea scolii cu aplicații si dispozitive de nouă generatie.
11. Stabilirea situatiei juridice a terenurilor școlii si continuarea demersurilor pt.preluarea unui
teren adiacent.

DIRECTOR
Comisar șef de poliție
dr. LIVIU-GABRIEL DUMITRU
DIRECTOR ADJUNCT
Comisar șef de poliție
dr.SORIN BORZAN
80