Sunteți pe pagina 1din 9

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnaziala Bibireşti II, Ungureni

Anul şcolar: 2018-2019


Curriculum la decizia şcolii: Lectura şi abilităţile de viaţă
Clasa : a V-a,
Nr. de ore pe săptămână: 1
Profesor: Maria Burcă

ALOCAREA TIMPULUI PE DOMENII


ALE ACTIVITĂŢII DIDACTICE

NR. DOMENII NUMĂR ORE


CRT. ALE ACTIVITĂŢII DIDACTICE ALOCATE
SEM. SEM. TOTAL
I II
1. Textul literar/ ficţional 6 9 15

4. Textul nonliterar 7 3 10

6. Prezentarea disciplinei opţionale 2 ─ 2

9. Evaluare 3 2 5

10. Recapitulare finală ─ 2 2

11. Şcoala Altfel - 1 1

Total 18 17 35
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Bibireşti II, Ungureni
Anul şcolar: 2018-2019
Curriculum la decizia şcolii: Lectura şi abilităţile de viaţă
Clasa : a V-a,
Nr. de ore pe săptămână: 1
Profesor: Maria Burcă

PLANIFICARE CALENDARISTICA
LECTURA ŞI ABILITĂŢILE DE VIAŢĂ
SEMESTRUL I
Abilităţi Tema C.S Conţinuturi Nr Săpt. Obs
. . .
or
e
I.Abilităţi de Şcoala 1.1 -Prezentarea opţionalului şi a programei; 1 I
comunicare 1.2 -Ce este cartea? Ce cărţi citim?;
şi - Cartea –oglinda sufletului,,Cartea cu 1 II
autocunoaşter jucării” de T. Arghezi-
e -Lectura (www.sigur.info) 1 III
,,We School Magazine’’ 1 IV
-,,Despre învăţătură”- Francis Bacon 1 V
(text nonlitrar)
-,,Nicolae Moromete” de Marin Preda 1 VI
Evaluare 1 VII
II.Abilităţi de Copilări 2.1 ,,Balada” de Nina Cassian –joaca- 1 X
management a 2.2 caractistica principala a copilariei
al învăţării şi 1.2 ,,Uliţa copilăriei” de Ionel Teodoreanu. 1 XI,
informaţiilor- 1.1 ,,Cum să dai în mintea copiilor”-Florin 1 XII
gândirea Iaru(fragment)
critică Evaluare 1 XIII
III. Abilităţi Prieteni 2.2 Prienia(http://www.cosminapacura.o/des 2 VIII
sociale, a 1.2 pre-prieenie) ,IX
abilităţi de a 2.1 ( http://au . achout.com/what-makes-a- 1 XVII
face 1.1 good-friend) ,
conexiuni ,,Adevartul prieten’’ de Emilia Plugaru 1
prin folosirea ,,Erau steluţe-n genele ei...”- Mircea 1 XV,
propriei Cartarescu XVI
experienţe Datini de Crăciun(scenete) 1
Evaluare 1 XIV
XVII
I
SEMESTRUL AL II-LEA
Abilităţi Tema C.S. Conţinuturi Nr. Săptă Obs.
ore mâni
Abilităţi Familia 1.1, -,,Odihna tatii” de Ion Pillat 1 XIX
sociale 1.2 -,,Moromeţii” de Marin 2 XX,
XXI
2.1, Preda.Familia de ieri, familia de
2.2 azi 2 XXII,
-,,Amintiri din copilărie” de Ion XXIII
Creangă (fragment).Pedepsele din
trecut.Pedepsele de azi 1 XXIV
Evaluare
Abilităţi Călători 2.1 -,,Pe drumuri de munte” de Calistat 1 XXV
cognitive a 2.2 Hogas; Locuri frumoase din ţara
1.1 noastră XXVI
1.2 ,,Călătoriile lui Gulliver” de 2 XXVII S28-
jonathan Swift (fragment) Scoala
-,,Călătorie în Africa”(fragment) de 1 Altfel
Vasile Alecsandri. Locuri frumoase
XXIX
din lume
-Uca Marinescu ,,Într-o altă 1
încarnare am fost pescăruş XXX
arctic”(fragment)-revista Bioplanet
Evaluare 1
Abilităţi de Iubirea 1.2 -Cum se manifestă iubirea? Tipuri 1 XXXI
autocunoaş 1.1 de iubire.
tere 2.2 -,,Părinţii” de Ana Blandiana 1 XXXII
2.1 (iubirea de părinţi);
XXXIII
-Evaluare 1
Recapitulare 1.1 Familia, şcoala, iubirea – text
finală 1.2 nonliterar
2.1 Prietenia, copilăria, călătoria-text 1 XXXV
2.2 nonliterar
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnaziala Bibireşti II, Ungureni
Anul şcolar: 2018-2019
Curriculum la decizia şcolii: Lectura şi abilităţile de viaţă
Clasa : a V-a,
Nr. de ore pe săptămână: 1
Profesor: Maria Burcă

PLANIFICAREA PE UNITĂŢI
1. Abilitatea de comunicare şi de autocunoaştere
Tema: Şcoala

Conţinuturi C.S Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


(detalieri) Timp Materiale Forme
(nr.ore) didactice de
organi
zare
Prezentarea 1.1 -citirea unor fragmente din cărţi 1 Cărţi de frontală Observarea
opţionalului şi a 1.2 de beletristică; beletristică sistematică
Conversaţia
programei -discuţii pe marginea
fragmentelor citite;
-identificarea unor situaţii de
viaţă;
Ce este cartea? 1.1 -citirea unor fragmente din cărţi 1 Cărşi de Frontală Observarea
Ce cărţi citim? 1.2 date; beletristică Individu sistematică
Conversaţia, ală Analiza
-dezbateri pe marginea a ceea ce chestionarul răspunsurilor
se citeşte;
-identificarea elevilor care
citesc;
Cartea –oglinda 1.1 -exerciţii de citire; 1 Fişe de Frontală Observarea
sufletului 1.2. -identificarea temei poeziei; lucru; Individu- sistematică,
ală Evaluarea
,,Cartea cu -dezbatere pe marginea temei lucrărilor
jucării” de Tudor poeziei;
Arghezi -realizarea unei compuneri cu
titlul ,,Ce reprezintă şcoala
pentru mine”
Lectura 1.1 - citirea expresivă a unui 2 Fişe de Individu Evaluarea
(www.sigur.info) 1.2. fragment despre lectură preluat lucru; ală Răspunsu-
rilor
,,We School de pe www.sigur.info şi a unui
Magazine’’ fragment în limba engleză Dezbaterea Frontală
preluat din We School
Magazine(p.84 din Modele de
teste-clasa a VI-a, 2017)
tabla
-identificarea temei prezente în
texte; Fişe de Individu Evaluarea
-dicuţii pe marginea viziunii lucru ală lucrărilor
asupra lecturii;
-,,Despre 1.1 -discuţii pe marginea textului; 1 Videoproiec Frontală Obs.
învăţătură”- 1.2 -identificarea caracteristicilor tor, sistematică
conversaţia,
(fragment)Franci elevilor de ieri şi a celor de azi; Metoda
s Bacon (text -identificarea aspectelor cărţilor cadranelor
nonlitrar) din trecut şi a modalităţilor de (învăţătură-
învăţare; neînvăţătură
)
,,Nicolae 1.1 - citirea expresivă a textului; 1 Fişe de frontală Evaluarea
Moromete” de 1.2 -identificarea temei textului; lucru; răspunsurilor
Dezbaterea
Marin Preda -identificarea temporală a
acţiunii

Evaluare 2.1 Compunre cu titlul ,,Şcoala” 1 Foi individua Evaluarea


2.2 la compunerii
1.2
1.1

2. Abilităţi de management al învăţării şi informaţiilor


Tema: Copilăria

Conţinuturi C.S Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


(detalieri) Timp Materiale Forme
(nr.ore) didactice de
organiz
are
2.1 -citirea expresivă a textului; 1 Fişă de frontală Evaluarea
Balada” de Nina 2.2 -identificarea temei prezente în lucru răspunsurilor
Cassian –joaca- 1.2 text;
caractistica 1.1 -dezbatere pe marginea textului
principala a citit;-identificarea aspectelor
copilariei pozitive şi negative prezente în
text;
,,Cum să dai în 2.1 -discuţii pe marginea textului 1 Tabla frontală Observarea
mintea copiilor”- 2.2 anterior privind copiii şi Diagrama ssitematică
Venn
Florin 1.2 copilăria;
Iaru(fragment) 1.1 -realizarea unei diagrame în care
să fie prezentate jocurile de ieri
şi jocurile de azi;
2.1 -discuţii pe marginea textului 1 Textul Frontală Observarea
,,Uliţa copilăriei” 2.2 literar citit; literar - sistematică
Uliţa individu
de Ionel 1.2 -identificarea în text a copilăriei ală
Teodoreanu 1.1 elementelor ce ţin de copilărie; Foi albe
-realizarea compunerii cu titlul
,,Uliţa copilăriei mele”
Evaluare 2.1 Compunere cu titlul ,,Copilăria” 1 Foi Individu Evaluarea
2.2 ală compunerii
1.2
1.1

3. III. Abilităţi sociale, abilităţi de a face conexiuni prin folosirea propriei experienţe
Tema: Prietenia

Conţinuturi C.S Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


(detalieri) Timp Materiale Forme
(nr.ore) didactice de
organi
zare
2.2 -citirea expresivă a textului; 1 Fişă de frontală Evaluarea
Prieteniahttp://w 1.2 -identificarea temei prezente în lucru răspunsurilor
ww.cosminapacu 2.1 text;
ra.o/despre- 1.1 -dezbatere pe marginea textului
prieenie) citit;
-identificarea aspectelor pozitive
şi negative prezente în text;
( http://au . 2.2 citirea expresivă a textului; 1 Fişă de frontală Evaluarea
achout.com/what- 1.2 -identificarea temei prezente în lucru rapunsurilor
makes-a-good- 2.1 text;
friend) 1.1 -dezbatere pe marginea textului
citit;
-identificarea aspectelor pozitive
şi negative prezente în text;
,,Adevaratul 2.2 -discuţii pe marginea textului 1 Tabla Frontală Observarea
prieten’’ de 1.2 anterior privind prietenia; Fise de Pe grupe sistematică
lucru,
Emilia Plugaru 2.1 -realizarea unei definitii proprii markere
1.1 pentru prietenie;

,,Erau steluţe-n 2.2 -discuţii pe marginea textului 1 Textul Frontală Observarea


genele ei...”- 1.2 literar citit; literar sistematică
Foi albe
Mircea 2.1 -identificarea în text a
Cartarescu 1.1 elementelor ce ţin de prietenie si
a temei textului citit.

Datini de -discutii pe marginea datinilor de 1 Fise de Frontala, Observarea


Crăciun(scenete) Craciun; lucru; pe grupe sistematica
internetul
-realizarea unor scurte scenete ce
tin de sarbatorile de iarna.
Evaluare 2.2 Compunere cu titlul ,,Cum aş 1 Foi Individu Evaluarea
1.2 vrea sa fie prietenul meu” ală compunerii
2.1
1.1

SEMESTRUL AL II-LEA
I. Abilităţi sociale –Tema: Familia

Conţinuturi C.S Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


(detalieri) Timp Materiale Forme
(nr.ore) didactice de
organiz
are
-,,Odihna tatii” 1.1, -citirea expresiva a textului; 1 Tabla frontală Observarea
de Ion Pillat 1.2 -identificarea temei textului citit: Fise de ssitematică
lucru
2.1, -discutii pe marginea textului
2.2 citit.
-,,Moromeţii” de 1.1, - citirea expresiva a textului; 1 Fragment Frontală Evaluarea
Marin Preda. 1.2 -discuții pe marginea textului din textul raspunsurilor
literar –
2.1, literar citit; Morometii
2.2 -identificarea în text a temei, de Marin
personajelor, timpului, spatiului Preda
si naratorului
Familia de ieri, 1.1, -identificarea elementelor ce tin 1 Frontala Evaluarea
familia de azi 1.2 de familia prezentata in textul Foi albe Individu raspunsurilor
ala
2.1, citit:
2.2 -Prezentarea familiei personale
de catre fiecare elev;
-Identificarea asemanarilor si
deosebirilor dintre familiile de
ieri si familiile de azi.
-,,Amintiri din 1.1, -citirea expresiva a textului; 1 Fise Frontala Observarea
copilărie” de Ion 1.2 -identificarea temei textului citit: sitematica
Creangă 2.1, -discutii pe marginea textului
(fragment) 2.2 citit.
Pedepsele din 1.1, -Identificarea situatiilor 1 Caietele Frontala Observarea
trecut. Pedepsele 1.2 conflictuale prezente in textul elevilor sistematica
de azi 2.1, citit;
2.2 -prezentarea pedepselor primite
de elevi in familie,
Evaluare 1.1, Realizarea unei compuneri cu 1 Foi Individu Evaluarea
1.2 titlul ,,Familia mea’’ ală compunerii
2.1,
2.2

Abilitati cognitive
Tema: Călătoria

Conţinuturi C.S Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


(detalieri) Timp Materiale Forme
(nr.ore) didactice de
organiz
are
-,,Pe drumuri de 2.1 -citirea expresivă a textului; 1 Fişă de frontală Evaluarea
munte” de 2.2 -identificarea temei prezente în lucru răspunsurilor
Calistat Hogaş; 1.2 text;
1.1 -dezbatere pe marginea textului
citit;-identificarea imaginii de
ansamblu si a detaliilor prezente
in text
2.1 -discuţii pe marginea textului 2 frontală Observarea
,,Călătoriile lui 2.2 citit privind elementele descrise; Fişă de ssitematică
lucru
Gulliver” de 1.2 -identificarea imaginii de
jonathan Swift 1.1 ansamblu si a detaliilor prezente
(fragment) in text;

-,,Călătorie în 2.1 -discuţii pe marginea textului 1 Textul Frontală Observarea


Africa”(fragment 2.2 literar citit; literar -fise sistematică
individu
) de Vasile 1.2 -identificarea în text a ală
Alecsandri. 1.1 elementelor ce ţin de călătorie;
2.1 -discuţii pe marginea textului 1 Fişe de frontala Observarea
-Uca Marinescu 2.2 privind elementele descrise; lucru sistematica
,,Într-o altă 1.2 -identificarea imaginii de
încarnare am fost 1.1 ansamblu si a detaliilor prezente
pescăruş in text
arctic”(fragment)
-revista Bioplanet
Evaluare 2.1 Compunere cu titlul ,,Unde 1 Foi Individu Evaluarea
2.2 vreau sa călătoresc” ală compunerii
1.2
1.1

Abilitati de cunoastere
Tema: Iubirea

Resurse
Conţinuturi C.S Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme Evaluare
(detalieri) (nr.ore) didactice de
organiz
are
-Cum se 1.2 -discutii pe marginea temei; 1 Fişă de frontală Evaluarea
manifestă 1.1 -definiri ale iubirii; lucru răspunsurilor
iubirea? Tipuri de 2.2 -identificarea tipurilor de iubire
iubire. 2.1

-,,Părinţii” de 1.2 -citirea expresivă a textului; 1 Tabla frontală Observarea


Ana Blandiana 1.1 -identificarea temei prezente în Metoda ssitematică
Ciorchine-
(iubirea de 2.2 text; lui
părinţi); 2.1 -dezbatere pe marginea textului
citit;-identificarea aspectelor
pozitive şi negative prezente în
text;
Evaluare 1.2 Realizarea unui poster despre 1 Foi Individu Evaluarea
1.1 iubire ală compunerii
2.2
2.1

Recapitulare finală

Conţinuturi C.S Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


(detalieri) Timp Materiale Form
(nr.ore) didactice e de
organ
izare
Familia, şcoala, 2.1 -citirea expresivă a textului; 1 Fişă de frontal Evaluarea
iubirea – text 2.2 -identificarea temei prezente în lucru ă Răspunsurilor
S34-Scoala
nonliterar 1.2 text; Altfel
1.1 -dezbatere pe marginea textului
citit;-identificarea aspectelor
pozitive şi negative prezente în
text;
Prietenia, 2.1 -citirea expresivă a textului; 1 Fişă de frontal Evaluarea
copilăria, 2.2 -identificarea temei prezente în lucru ă raspunsurilor
călătoria-text 1.2 text;
nonliterar 1.1 -dezbatere pe marginea textului
citit;-identificarea aspectelor
pozitive şi negative prezente în
text;