Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Data: 10.VI.2015
Profesor: Cristian Nicolcea
Liceul Teoretic „George Călinescu” Constanţa
Clasa a IX-a B
Disciplina: Religie ortodoxă
Subiectul lecției: Pericolul drogurilor
Tipul lecţiei: mixtă

Competenţa generală:
Aplicarea învăţăturii de credinţă în viaţa personală şi a comunităţii.
Competenţe specifice:
Aplicarea normelor moralei creştine în situaţii concrete de viaţă.
Formularea de soluţii pentru diferitele probleme ale tinerilor, în lumina învăţăturii creştine.
Competenţe operaţionale
C1: identificarea celor mai cunoscute tipuri de droguri;
C2: recunoaşterea posibilelor cauze si efecte ale consumul de droguri;
C3: explicarea cuvintelor: drog, dependenţă, sevraj, ;
C4: enumerarea datoriilor morale pe care le are creştinul pentru a-l ajuta pe aproapele său;

Metode şi procedee: conversația, explicația, lectura expresivă, exercițiul, povestirea, problematizarea, argumentarea, observarea dirijată;
Mijloace de învăţământ: Sfânta Scriptură, caietul special,
Forme de organizare: activitate frontală/individuala şi pe grupe;
Resurse:
1. Oficiale: - Programa şcolară pentru disciplina Religie Ortodoxă, clasa a IX-a
- Planificarea calendaristică orientativă, clasa a IX-a
2.Bibliografice: *** Biblia sau Sfânta Scriptura, Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București 2005;
2. *** Mica Biblie, Ed. I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1993;
3. Cucoș, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examene de definitivare si grade didactice, Editura “ Polirom”, Iași, 2009;
4. Dorin Opriş, Monica Opriş, Metodica Predării religiei, Iaşi, 2005;
5. Corneliu Muha, Religie creştin-ortodoxă, caiet pentru elevi, clasa a IX – a, Editura „Sf. Mina”, Iaşi, 2012;
SCENARIUL DIDACTIC

Nr. Ob. Ti Metode şi Mijloace de Forme de Evaluare


Etapele lecţiei Conţinutul instructiv - educativ
crt. op. mp procedee învăţământ organizare
- Salutul; conversaţia Activitate
Momentul
1. 1’ - Rugăciunea Frontală/individual
organizatoric
- Notarea absenţilor exerciţiul ă
Se reactualizează cunoştinţele dobândite anterior, iar elevii,
răspund întrebărilor:
„ – Care este rolul mass-mediei?” (Rolul mass-mediei este
acela de a informa);
„ – Ce impact poate avea mass-media în viața unui Evaluare
adolescent?” (Mass-media are un impact puternic in conştiinţa formativă
Actualizarea Caietul Activitate pe
şi comportamentul tinerilor); Conversaţia orală
2. cunoştinţelor 3’ special frontală/individuală
„ – Care sunt căile de informare în masă?” (TV-ul, internetul, explicația
anterioare (Auxiliarul) şi pe grupe
radioul, ziarele);
„ – Consideraţi că informaţiile provenite prin numeroasele căi
de informare, sunt întotdeauna veridice? Exemplificaţi.”
(Uneori informaţiile sunt prezentate la valoarea lor firească, dar
adesea acestea ne survin in mod eronat, în special pentru
audienţa şi bunul nume al postului/revistei).
Profesorul prezintă un citat al marelui Apostol Pavel, din
Epistola sa către Corinteni: „Toate îmi sunt îngăduite, dar nu
toate îi sunt de folos. Toate îmi sunt îngăduite, dar nu mă voi Activitate
lăsa biruit de ceva. Bucatele sunt pentru pântece şi pântecele Explicația Sfânta frontala/individuală
Pregătirea
pentru bucate şi Dumnezeu va nimici pe unul şi pe celelalte. Scriptură
3 aperceptivă a 2’
Trupul însă nu e pentru desfrânare, ci pentru Domnul, şi
elevilor
Domnul este pentru trup” (I Corinteni VI, 12-13). Elevii
ascultă cu atenţie citatul şi profesorul prezintă importanţa
moderaţiei în viaţa omului, precizând că era consumismului în
care ne regăsim nu face decât să ne îndepărtăm de Dumnezeu.
Anunţarea
titlului/a Profesorul notează titlul lecţiei pe tablă: „Pericolul Explicaţia Activitate
4. 1’
obiectivelor drogurilor” şi precizează obiectivele lecţiei. frontala/individuală
lecţiei
Profesorul prezintă aspecte semnificative ale consumului de Calculatorul activitate
Povestirea
droguri, asigurând receptarea noilor cunoştinţe prin intermediul Videoproiecto frontală
auxiliarului folosit la clasă, dar şi a materialului prezi: rul
Pericolul drogurilor – consumul de droguri si efectele sale. Prezi
C1 Profesorul va prezenta elevilor ce sunt drogurile precum si activitate
Comunicarea/îns
cele mai cunoscute dintre acestea, cu menţiunea că unele dintre frontala/individuala Evaluare
5. uşirea noilor
C2 12’ ele (morfina, opiul) sunt utilizate în medicină pentru calitatea formativă
cunoştinţe explicația
lor analgezică (calmantă); recunoaşterea consumatorilor; Caietul orală
C3 cauzele şi efectele consumului de narcotice; ce este sevrajul şi special
cum tratăm dependenţa şi ce este dezintoxicarea.
C4 De asemenea, profesorul va comunica elevilor diferitele activitate frontala
forme de dependenţă.

Profesorul prezintă efectele consumului de droguri, atât de


scurtă durată, cât şi pe termen lung: tulbură activitatea activitate
Explicaţia
sistemului nervos astfel: modul de a gândi, a simţi, a vorbi sau frontala/individuala
a se mişca al oamenilor. De aceea, multe dintre efectele
consumului de droguri sunt periculoase sau chiar fatale. Sunt
Povestirea
prezentate ca efecte şi: cauza unor accidente de circulaţie,
C1 riscul de a avea raporturi sexuale neprotejate, violenţa şi activitate
agresivitatea. frontala/individual
Fixarea şi C2 Se solicită elevilor să lucreze în grup pentru elaborarea unei
18’
6. sistematizarea „ştiri TV” privind unul din ultimele trei efecte menţionate. De Conversaţia Metoda
cunoştinţelor C3 asemenea, elevii sunt rugaţi să stabilească individual o listă de “Gândiți -
argumente pro/contra consumului ocazional de droguri. Sunt lucraţi în activitate
C4 solicitaţi să comunice între ei, să – şi completeze lista, după Descrierea perechi – frontala/individuală Evaluare
care să se decidă asupra unei opinii pro sau contra. comunicaţi şi pe grupe formativă
Dezbaterea
Sunt discutate concluziile. scrisă
Profesorul solicită elevilor să completeze organizatorul Fişa de lucru
grafic din fişa primită (Anexa 1), pe baza celor învăţate. Elevii
colaborează pentru realizarea sarcinii solicitate şi desemnează Ciorchinele
un raportor pentru prezentarea produsului final.
Profesorul va expune elevilor câteva cunoştinţe noi despre conversația
consumul de droguri, sub forma:
Ştiaţi că:
• două picături de nicotină puse pe limba unui câine sunt
absolut suficiente pentru u-l ucide? (circa 100 de ţigări fumate
in 4 zile lasă în corp 28% dintr-un gram de nicotină); explicația Evaluare
6. Asocierea si • un mare fumător pierde aproximativ 4 ani din viaţă în raport formativa
generalizarea 8’ cu un mic fumător şi circa 8 ani în comparaţie cu acela care nu activitate orală
fumează deloc? Fişa de lucru frontala/individuala
• nicotina afectează memoria, chiar numai după 2-3 zile de
fumat?
• voinţa este remediul suveran al tabagismului (intoxicaţie
cronică cu nicotina din tutun)?
Profesorul va solicita elevilor răspuns la întrebarea „Ce Formă
răspuns ai da, dacă ar trebui să combaţi argumentul …” formativă
conform exerciţiului din Anexa 2. Elevii vor combate exercițiul Fişa de lucru scrisă
argumentul oferit.
Profesorul va face aprecierile generale şi individuale referitor
Aprecierea la pregătirea elevilor pentru lecţie cat si implicarea lor in activitate Formă
explicaţia frontală/individuala formativă
7. activității 3’ predarea noilor cunoștințe. De asemene, împarte post-it-uri, Exerciţiul 321
elevilor smile-uri şi solicită elevilor să precizeze trei plusuri ale orei, scrisă
două minusuri şi o întrebare sau un sfat.
Precizarea şi Se anunță , se explică si se notează tema pe tabla. Elevii sunt activitate
8. explicarea temei 1’ rugaţi să alcătuiască un cod anti-drog pe care să îl promoveze explicaţia frontală/individuala
pentru acasă în cercul personal de prieteni.
Încheierea Rostirea rugăciunii împreună cu elevii. activitate
9. 1’ exerciţiul
activităţii Salutul. frontală/individuala

„Toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îi sunt de folos. Toate îmi sunt îngăduite, dar nu mă voi lăsa biruit de ceva.
Bucatele sunt pentru pântece şi pântecele pentru bucate şi Dumnezeu va nimici pe unul şi pe celelalte.
Trupul însă nu e pentru desfrânare, ci pentru Domnul, şi Domnul este pentru trup”
(I Corinteni VI, 12-13)

OGLINDA TABLEI
Cele mai cunoscute tipuri de droguri sunt tutunul, cofeina si alcoolul, acestea fiind şi mai la îndemâna oricărui tânăr.
Curiozitatea, singurătatea sau problemele personale conduc la consumul de droguri.
Avem datoria morală să ajutăm pe aproapele nostru care este ispitit sau căzut în această patimă sfătuindu-l şi rugându-ne pentru acesta.
Anexa 1

SOLUŢIILE

REZULTATE

EMOŢII

Pornind de la problema EVOLUŢIA


drogurilor, completează în
spaţiile indicate, cerinţele.
(cum evoluează problema
drogurilor în viaţa unui
tânăr, care sunt soluţiile
de ajutorare, ce sentimente
trăieşti ajutându-l şi care
sunt rezultatele ce le poţi
avea).
Anexa 2

Ştiaţi că:
• două picături de nicotină puse pe limba unui câine sunt absolut suficiente pentru u-l ucide? (circa 100 de ţigări fumate in 4 zile lasă în corp
28% dintr-un gram de nicotină);
• un mare fumător pierde aproximativ 4 ani din viaţă în raport cu un mic fumător şi circa 8 ani în comparaţie cu acela care nu fumează
deloc?
• nicotina afectează memoria, chiar numai după 2-3 zile de fumat?
• voinţa este remediul suveran al tabagismului (intoxicaţie cronică cu nicotina din tutun)?

Exerciţiu:
„Ce răspuns ai da, dacă ar trebui să combaţi argumentul …”:
1) …toată lumea se droghează (sub diferite forme).
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

2) …eşti slab dacă nu poţi bea mai mult.


__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

3) …dacă fumezi, arăţi că eşti stilat.


__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

4) …nu știi să-ţi trăieşti viaţa dacă nu prizezi.


__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

5) …dacă nu bei, nu poţi fi prietenul nostru.


__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

6) …numai tocilarii şi proştii nu fumează etnobotanice.


__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

7) …şi aşa viaţa este scurtă. Măcar plăcerea de a bea şi a fuma să o avem.
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________