Sunteți pe pagina 1din 12

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială Specială “Constantin Păunescu”

CADRU DIDACTIC: Mocanu Monica


DATA:08.03.2018
CLASA Pregătitoare C
DESCRIEREA COLECTIVULUI: Colectivul clasei este format din șapte elevi: doi
elevi cu Sindrom Down și deficiență mintală moderată, patru elevi cu deficiență mintală
moderată și un elev este neșcolarizat.
ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare
DISCIPLINA: Formarea abilităților de comunicare
SUBIECTUL LECȚIEI: În lumea emoțiilor!
TIPUL LECŢIEI: Fixare şi sistematizare
SCOPUL LECȚIEI:Dezvoltarea capacității de recunoaștere și exprimare a emoțiilor cât
și înțelegerea cauzelor ce le generează

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
-pe parcursul şi la sfârşitul lecţiei elevii trebuie:

Obiective cognitive
O1: -Să asculte cu atenție “Povestea celor doi prieteni”, având ca suport vizual, două păpuși
de mână: bucuria și tristețea (Anexa 1). Obiectivul va fi realizat la nivel minim dacă elevii
vor răspunde adecvat la întrebări, dovedind că au înțeles mesajul transmis.
O2: -Să recunoască cele două emoții prezentate în poveste (bucuria și tristețea), indicând
corespunzător cele două păpuși reprezentative (Anexa 1). Obiectivul va fi realizat la nivel
minim dacă elevii vor recunoaște cel puțin una din cele două emoții.
O3: -Să denumească cele două emoții illustrate cu ajutorul păpușilor de mână (mascote).
(Anexa 1) Obiectivul va fi realizat dacă elevii vor denumi ambele emoții.

1
O4: -Să încadreze acțiunea numită de cadru didactic, într-una din cele două emoții (bucurie,
tristețe) . Obiectivul va fi realizat la nivel minim dacă elevii vor încadra cu sprijin, acțiunea
dată, în categoria potrivită, și la nivel maxim dacă acțiunea se va încadra corect fără sprijin.
O5: -Să realizeze corespondența între imagini și emoțiile potrivite (Anexa 2). Obiectivul va fi
realizat la nivel minim dacă fiecare elev va asocia corect două imagini din trei.
O6: -Să identifice cauze ce determină apariția celor două emoții: bucuria și tristețea.
Obiectivul va fi realizat la nivel minim dacă elevii vor identifica cel puțin o cauză care
determină apariția celor două emoții.
O7: -Să recunoască propria emoție din cele două illustrate, prin atașarea chipului
reprezentativ la corpului copilului. (Anexa 4) Obiectivul va fi realizat la nivel minim dacă
elevii vor reuși să-și recunoască corect propria emoția
O8: -Să-și exprime propria emoție potrivită momentulului prezent. Obiectivul va fi realizat
dacă elevii vor numi propria emoție (bucurie sau tristețe)
Obiective psihomotorii
O9: -Să extragă un cerc colorat din cutie. Obiectivul va fi realizat dacă elevii vor extrage un
singur cerc, și nu mai multe.
O10: -Să urmărească traseul corespunzător culorii cercului extras. Obiectivul va fi realizat la
dacă elevii, urmărind traseul, vor ajunge la plicurile cu imagini.
O11: -Să lipească imaginile reprezentative pentru cele două emoții, (Anexa 2) în tabelul de
pe tablă . Obiectivul va fi realizat la nivel minim dacă elevii vor lipi corect două imagini din
trei
O12: -Să învârtă ruleta emoțiilor (bucurie și tristețe- Anexa3). Obiectivul va fi realizat la
nivel minim dacă elevii vor învârti ruleta astfel încât indicatorul să se oprească în dreptul
uneia din cele două emoții.
O13 -Să coloreze fișa “Cum mă simt!”, respectând spațiul dat . (Anexa 5). Obiectivul va fi
realizat la nivel minim dacă elevii vor colora fără să depășească conturul.
Obiective afective
O14: Să se implice activ în rezolvarea sarcinilor, manifestând curiozitate și implicându-se la
solicitare dar și din proprie inițiativă. Obiectivul va fi atins la nivel minim dacă climatul
clasei va fi lucrativ.

2
O15: Să respecte indicaţiile date, realizând sarcinile după modelul cerut. Obiectivul va fi
atins dacă elevii vor respecta toate indicațiile date.

STRATEGII DIDACTICE:

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, lucru


individual, povestirea, jocul
Materiale şi mijloace didactice: păpuși de mână, cercuri colorate, trasee din
hârtie creponată, plicuri, jetoane cu imagini, panou cu table, ruleta emoțiilor, planșe, fișe de
colorat,culori, buline zâmbitoare
Forme de organizare: frontal, individual

RESURSE:

Bibliografice:

1. Gherguț Alois, Luciana Frumos, Gabrela Raus “Educația specială, Ghid metodologic”,
Iași, Ed. Polirom 2016
2. I. Nicola “ Tratat de pedagogie şcolară “, Bucureşti, Aramis, 2002

Temporale: 45 minute

Umane: 6 elevi

3
Momentele Ob. Demersul instructiv-educativ Strategii didactice Evaluarea
activităţii op. Metode şi Materiale
procedee didactice
1.Moment Amenajarea spaţiului de lucru: Conversaţia Observarea conduitei
organizatoric -pregătirea materialelor necesare pentru elevilor

O14 desfăşurarea lecţiei.


- asigurarea unui climat pozitiv necesar desfăşurării
lecţiei.

2. Captarea atenţiei O1 Elevilor le va fi prezentată povestea tristeții și a Apreciez capacitatea


O14 bucuriei, cu ajutorul a două păpuși de mână. Conversaţia, Păpuși de elevilor de a-și
mână
povestirea concentra atenția și
de a înțelege mesajul
transmis

3. Anunţarea temei şi Prezint copiilor pe scurt, activitățile pe care le vom Conversaţia, Apreciez capacitatea
a obiectivelor O14 face împreună pe această temă. explicația elevilor de a asculta
în liniște obiectivele
activității;

4
4.Reactualizarea O2 Pe baza celor două păpuși de mână (Anexa 1) , Apreciez capacitatea
Păpuși de
cunoştinţelor O3 fiecărui elev i se va solicita să recunoască, să Conversația, elevilor de a
mână
anterioare O4 denumească cele două emoții și să încadreze o exercițiul recunoaşte și denumi
O14 acțiune într-una din cele două emoții.(Ex: Arată două emoții
O15 cum te simți când ești pedepsit. Arată cum te simți Capacitatea de a
când primești un cadou etc) clasifica acțiuni în
funcție de emoții.

Capacitatea de a
5.Desfăşurarea Fiecare elev va extrage un cerc colorat, și, pe baza Explicaţia Cercuri identifica și urmări
O9
activităţii propriu- culorii extrase, va urmări traseul corespunzător. În Demonstraţi colorate, traseul corespunzător
O10
zise capătul fiecărui traseu, fiecare elev va găsi un a trasee din culorii extrase
O5 pliculeț cu imagini reprezentative pentru cele două Exerciţiul hârtie
emoții.(Anexa 2) Munca creponată, Corectitudinea
O11
Pe rând, se va merge la tablă, unde vor lipi independent plicuri, realizării
O14
imaginile găsite, sub emoticonul corespunzător ă jetoane cu corespondenţei dintre
O15
emoției ilustrate. Joc imagini, acțiuni/expresii
panou cu tabel faciale și emoții

6. Fixarea şi Folosindu-se ruleta emoțiilor, (Anexa 3) Explicaţia Ruleta


O12 emoțiilor
sistematizarea elevii vor spune anumite motive pentru care pot fi Conversaţia
O6
cunoştinţelor bucuroși/tristi (în funcție de ce a rezultat la Demonstraţi

5
învârtirea ruletei) a Capacitatea elevilor
Elevii care nu reușesc să identifice anumite cauze, Exerciţiul de a identifica
O7 vor primi întrebări ajutătoare (Ex: Daca ruleta s-a Joc anumite cauze pentru
O8 oprit la tristețe, se va întreba: tu ești trist când te cele două emoții
O13 doare ceva, sau când primești bomboane?)
Fiecare elev va numi/indica emoția specifică
O14 dispoziției pe care o are (Anexa 4), și va primi o
O15
fișă de colorat, în funcție de ceea ce a ales. (Anexa
5)

7. Feedback-ul și O14 Se vor face aprecieri, și fiecare elev va primi o Apreciez capacitatea
Conversaţia Planșă, fișe de
încheierea activității bulină zâmbitoare. elevilor de a
Explicația colorat,culori,
Lucru buline identifica modul în
individual zâmbitoare
care se simt, și de a
colora respectând
spațiul dat

6
ANEXE

ANEXA 1

Păpuși de mână

7
ANEXA 2
Imagini cu cele două emoții (bucurie, tristețe)

8
ANEXA 3

Ruleta emoțiilor

9
ANEXA 4

Cum mă simt!

10
ANEXA 5

11
12