Sunteți pe pagina 1din 29

1

2
3
Instrucțiuni completare Formular Evaluare inițială - GDPR

Răspunsul va fi dat de către o echipă formată din reprezentanți ai departamentelor: Juridic, Resurse Umane, Marketing,
Pentru o înțelegere cât mai exactă a întrebărilor se recomandă parcurgerea cu atenție a obervațiilor aferente fiecărui cap
Se va selecta din listă unul din răspunsurile valabile: Da/Nu
Evaluare inițială - GDPR
1. Baza legală a prelucrării
1
2
3
4
5
6
7
8
2. Drepturile persoanei vizate
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
3. Obligațiile operatorului și/sau a persoanei împuternicită de operator
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
4. Informarea persoanei vizate/Notificarea
33
34
35
36
37
38
39
5. Securitatea prelucrării datelor cu caracter personal
40
41
42
43
44
6. Încălcarea securității
45
46
47
48
49
50
51
7. Asigurarea protecției datelor începând cu momentul conceperii și în mod implicit
52
53
54
55
8. Evaluarea impactului asupra protecției datelor și consultarea prealabilă
56
57
58
59
60
61
9. Responsabilul cu protecția datelor
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
10. Transferurile de date cu caracter personal către țări terțe sau organizații internaționale
72
73

IX. Opțional*
74
75

76
76

77

78

79
Evaluare inițială - GDPR
1. Baza legală a prelucrării
A fost documentată baza legală pentru fiecare activitate de prelucrare? (Art. 6 (1))
A fost documentat scopul fiecărei activități de prelucrare? (Art. 4(2))
Dacă datele personale vor fi prelucrate pentru alt scop decît cel declarat în momentul colectării, a fost evaluată s
Mecanismul/procedura de exprimare a consimțământului implică acțiuni sau enunțuri afirmative din partea pers
Pentru prelucrarea categoriilor speciale de date personale, consimțământul este obținut în mod explicit? (Art. 9(1
Situl web sau serviciile online sunt accesibile și copiilor cu vârstă mai mică de 16 ani?
Dacă site-ul web sau serviciile online sunt accesibile/oferite și copiilor cu vârstă mai mică de 16 ani, consimțămân
Validitatea mecanismului/procedurii pentru obținerea consimțământului este evaluată cu periodicitate?
2. Drepturile persoanei vizate
Există documentat și funcțional un proces prin care se răspunde într-un timp rezonabil la cererile de acces ale pe
Există documentat și funcțional un proces prin care se actualizează informațiile despre persoana vizată la cererea
Există documentat și funcțional un proces prin care se comunică rectificările asupra datelor către terții care le-au
Există documentat și funcțional un proces prin care se revocă consimțământul persoanei vizate pentru o anumită
Când consimțănântul a fost revocat, există un proces prin care se întrerupe orice activitate de prelucrare, inclusiv
Există documentat și funcțional un proces prin care se onorează cererile valide pentru a limita prelucrarea datelo
Există documentat și funcțional un proces prin care se răspunde la cererile valide de ștergere a datelor personale
În cazul în care o persoană vizată solicită ștergerea datelor, există un proces documentat și funcțional pentru a se
căutare în cazul în care
Există documentat a fost disponibilă
și funcțional un procesînprin
modcare
public?
persoana vizată poate solicita transferul datelor către alt ope
Există documentat și funcțional un proces prin care se întrerupe prelucrarea datelor pentru activități de marketin
Dacă datele personale sunt folosite în sisteme automatizate de luare a deciziile (inclusiv profilare), există un proc

Persoana vizată este autentificată în mod corespunzător înainte de a se pune în practică o cerere de acces, modifi
3. Obligațiile operatorului și/sau a persoanei împuternicită de operator
Dacă doi sau mai mulți operatori sunt implicați în activități de prelucrare, rolurile acestora sunt clar delimitate/de
A fost desemnat un reprezentant al companiei în ceea ce privește obligațiile ce revin în temeiul noului regulamen
Contractele cu terții stabilesc că acesta(ia) și orice subcontractor al acestuia(ora) trebuie să aibă puse în practică
Contractele cu terții precizează că este nevoie de consimțământul scris al persoanei vizate înainte de a transfera o
Contractele cu terții stabilesc termenii prelucrării datelor cu caracter personal, incluzând scopul, elementele prel
Terților li se solicită să facă dovada unei evaluării a măsurilor de securitate înainte de a li se transfera date person
În contractele cu terții se precizează procesul prin care datele sunt returnate și șterse la terminarea contractului?
Contractele cu terții includ clauze standard privind confidențialitatea și protecția datelor personale?
Modificarea contractelor este aprobată de un jurist?
Există înregistrări cu privire la toate activitățle de prelucrare în care a fost angajată organizația?
Transferul de date, inclusiv cel transfrontalier, a fost documentat?
Există documentat și funcțonal un proces prin care se identifică modificările activităților de prelucrare și informar
4. Informarea persoanei vizate/Notificarea
Persoanei vizate i se pune la dispoziție o Informare (privacy notice) înainte de momentul colectării datelor person
Informarea persoanei vizate este disponibilă în orice punct în care se realizează colectarea datelor?
Persoana vizată este informată cu privire la dreptul de a obiecta asupra prelucrării datelor sale în scopuri de mark
Dacă datele personale vor fi prelucrate și pentru un al doilea scop, persoana vizată este informată înainte de înce
Activitățile noi de prelucrare sau modificare celor existente sunt revizuite pentru a fi în acord cu Informarea pusă
Informarea prezintă în mod clar/explicit modul în care persoana vizată își va exercita drepturile?
Informarea este revizuită cel puțin o dată pe an pentru a se asigura conformitatea cu toate reglementările și cerin
5. Securitatea prelucrării datelor cu caracter personal
Organizația testează cu regularitate măsurile organizatorice și tehnice și remediază punctele slabe identificate?
Măsurile tehnice (criptare, pseudonimizare) sunt implementate proporțional cu sensibilitatea datelor prelucrate,
Organizația a documentat planuri de continuitate și de recuperare în caz de dezastru pentru a asigura integritatea
Există un inventar al tuturor datelor prelucrate și al echipamentelor pe care acestea sunt stocate/prelucrate?
Informațiile personale sunt sistematic distruse, șterse sau anonimizate când acestea nu mai sunt necesare pentru
6. Încălcarea securității
Au fost aprobate modele de notificare a autorității de supraveghere și a persoanelor vizate cu privire la încălcarea
Angajații implicați în activitățile de prelucrare au fost instruiți pentru a identifica și escalada în mod corespunzăto
Este documentat și funcțional un proces prin care autoritatea de supraveghere este notificată în 72 de ore cu priv
În contractele cu terții este menționată obligația acestora de a notifica imediat controlorul cu privire la încălcarea
Există politici interne care definesc încălcarea măsurilor de securitate și situațiile în care persoana vizată și autori
Există documentat și funcțional un plan de reacție la incidentele de securitate?
Incidentele de securitate sunt documentate (momentul apariției, efecte, acțiuni de remediere)?
7. Asigurarea protecției datelor începând cu momentul conceperii și în mod implicit
Evaluarea activităților de prelucrare este supervizată de responsabilul cu securitatea pentru a determina măsurile
Protecția datelor este evaluată la începutul oricărei activități de prelucrare?
Au fost implementate măsuri precum minimizarea și pseudinimizarea la nivelul tuturor unităților funcționale imp
Organizația a documentat o schemă de clasificare a datelor prin care se identifică categoriile speciale de date?
8. Evaluarea impactului asupra protecției datelor și consultarea prealabilă
Autoritățile au fost consultate cu privire la activitățile de prelucrare cu grad mare de risc?
A fost realizată o evaluare a impactului procesării categoriilor speciale de date personale, marketing direct sau pr
A fost realizată o evaluare a impactului înainte de implementarea tehnologiilor, proceselor sau proiectelor?
A fost desemnat un responsabil cu protecția datelor personale care să aprobe evaluarea impactului?
Se realizează o revizuire periodică a activităților de prelucrare care să asigure respectarea recomandărilor evaluăr
Există o politică care să precizeze modul de realizare a evaluării impactului?
9. Responsabilul cu protecția datelor
Activitățile de prelucrare includ o monitorizare constantă a persoanelor vizate?
Activitățile de prelucrare implică categorii speciale de date?
A fost desemnat un responsabil cu securitatea datelor?
Angajații și subcontractorii au fost instruiți cu privire la obligațile ce le revin?
Se realizează o evaluare a riscurilor, cel puțin anual, sub supravegherea responsabilului cu securitatea?
Responsabilul cu securitatea datelor este implicat în toate aspectele ce privesc datele cu caracter personal?
Reponsabilul cu securitatea monitorizează activitățile de prelucrare și oferă suport pentru realizarea evaluării imp
Informațiile de contact ale responsabilului cu securitatea au fost publicate?
Există un proces de monitorizare a modificărilor legislative și de asigurare a conformității?
Fișa postului responsabilului cu securitatea include cel puțin sarcinile din Regulament?
10. Transferurile de date cu caracter personal către țări terțe sau organizații internaționale
Există un mecanism pentru transferul datelor către o altă organizație sau altă țară?
Activitățile de prelucrare care implică transfer transfrontalier sunt evaluate cel puțin o dată pe an pentru a asigur

IX. Opțional*
Număr de angajați mai mare de 250 de persoane?
Forma de organizare

Localitate, Județ
Adresa de e-mail persoană contact
Nume persoană contact

Nume entitate juridică


Răspunsu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu

Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu

Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu

Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu

Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu

Nu
Nu
Nu
Nu

Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu

Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu

Nu
Nu

Răspunsu
Nu
OBSERVAȚII
Identificarea conformității cu baza legală
Prelucrarea este legală numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții:(a)
persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau ma
multe scopuri specifice;(b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată est
parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;(c) prelucrarea
necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;(d) prelucrarea este necesară pent
proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;(e)prelucrarea este necesară pentru
îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu ca
este învestit operatorul;(f) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o
parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoan
vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.
„prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau
asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea
înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea,
divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea,
restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
Transparența informațiilor,
„date cu caracter personal”aînseamnă
comunicărilor
orice șiinformații
a modalităților
privindde exercitarefizică
o persoană a drepturilor persoanei
identificată vizate
sau identificabilă
Informații
(„persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sauvizată
care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal sunt colectate de la persoana indirect, î
Informații
special princare se furnizează
referire în cazul
la un element deînidentificare,
care datelecum cu caracter
ar fi un personal
nume, unnu au fost
număr deobținute de ladate
identificare, persoana vizată
de localizare
Dreptul de acces al persoanei vizate
identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetic
Dreptul
psihice, la rectificareculturale sau sociale;
economice,
Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)
Dreptul la restricționarea prelucrării

OBSERVAȚII
"„operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau
împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când
scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile
specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

„persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt
organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

„destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi
divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile pub
cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Un
sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respe
respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;

„parte terță” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoan
vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sa
persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

„reprezentant” înseamnă o persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune, desemnată în scris de către operator s
persoana împuternicită de operator în temeiul articolului 27, care reprezintă operatorul sau persoana împuternic
în ceea ce privește obligațiile lor respective care le revin în temeiul prezentului regulament

OBSERVAȚII
„încălcarea securității datelor cu caracter personal” înseamnă o încălcare a securității care duce, în mod accident
sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal
transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;

OBSERVAȚII
Încălcarea securității

În cazul în care are loc o încălcare a securității datelor cu caracter personal, operatorul notifică acest lucru autorit
de supraveghere competente în temeiul articolului 55, fără întârzieri nejustificate și, dacă este posibil, în termen
cel mult 72 de ore de la data la care a luat cunoștință de aceasta, cu excepția cazului în care este susceptibilă să
genereze un risc pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice. În cazul în care notificarea nu are loc în termen
72 de ore, aceasta este însoțită de o explicație motivată din partea autorității de supraveghere în cazul în care.

OBSERVAȚII
Având în vedere stadiul actual al tehnologiei, costurile implementării, și natura, domeniul de aplicare, contextul ș
scopurile prelucrării, precum și riscurile cu grade diferite de probabilitate și gravitate pentru drepturile și libertăț
persoanelor fizice pe care le prezintă prelucrarea, operatorul, atât în momentul stabilirii mijloacelor de prelucrare
și în cel al prelucrării în sine, pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate, cum ar fi pseudonimizare
care sunt destinate să pună în aplicare în mod eficient principiile de protecție a datelor, precum reducerea la
minimum
OBSERVAȚII a datelor, și să integreze garanțiile necesare în cadrul prelucrării, pentru a îndeplini cerințele prezentulu
regulament și a proteja drepturile persoanelor vizate.
Având în vedere natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării, în cazul în care un tip de prelucra
în special cel bazat pe utilizarea noilor tehnologii, este susceptibil să genereze un risc ridicat pentru drepturile și
libertățile persoanelor fizice, operatorul efectuează, înaintea prelucrării, o evaluare a impactului operațiunilor de
prelucrare prevăzute asupra protecției datelor cu caracter personal.

OBSERVAȚII
Operatorul și persoana împuternicită de operator desemnează un responsabil cu protecția datelor ori de câte or

(a) prelucrarea este efectuată de o autoritate sau un organism public, cu excepția instanțelor care acționează în
exercițiul funcției lor jurisdicționale;

(b) activitățile principale ale operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator constau în operațiuni de
prelucrare care, prin natura, domeniul de aplicare și/sau scopurile lor, necesită o monitorizare periodică și sistem
a persoanelor vizate pe scară largă; sau

(c) activitățile principale ale operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator constau în prelucrarea pe s
largă a unor categorii speciale de date, menționată la articolul 9, sau a unor date cu caracter personal privind
condamnări penale și infracțiuni, menționată la articolul

OBSERVAȚII
Această secțiune este opțională și are drept scop identificarea sectorului de activitate și a datelor de contact ale
companiei cu scopul de transmitere a rezultatelor inițiale ale evaluării
Această secțiune este opțională și are drept scop identificarea sectorului de activitate și a datelor de contact ale
companiei cu scopul de transmitere a rezultatelor inițiale ale evaluării
Da
Nu
Sectiune CONFORMITATE
1. Baza legală a prelucrării 0%
2. Drepturile persoanei vizate 0%
3. Obligațiile operatorului și/sau a persoanei împuternicită de operator 0%
4. Informarea persoanei vizată (Notificarea) 0%
5. Securitatea prelucrării datelor cu caracter personal 0%
6. Încălcarea securității 0%
7.Asigurarea protecției datelor începând cu momentul conceperii și în mod implicit 0%
8.Evaluarea impactului asupra protecției datelor și consultarea prealabilă 0%
9.Responsabilul cu protecția datelor – Nu este obligatorie poziția, dar este recomanda 0%
10.Transferurile de date cu caracter personal către țări terțe sau organizații internațio 0%

CON FOR MI TATE

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Identificatori Date
Numărul de endpoint (echipamente pe care se realizează prelucrarea datelor):
stații de lucru, respectiv echipamente mobile
Numărul și tipul serverelor
Numărul de aplicații care prelucrează date personale
Numărul de sedii/puncte de lucru de unde se accesează datele cu caracter
personal
Soluții de securitate existente (implementate și funcționale)
DATA GOVERNANCE
DATA RETENTION AND COMPLIANCE
DEVICE CONTROL
ENCRYPTION
ENCRYPTION EXTERNAL STORAGE
MOBILE DEVICE MANAGEMENT
DATA LOSS PREVENTION
PIM/IDM CONTROL ACCESS
AUDIT USER, ACCESS, CREDENTIALS
EMPLOYEEE MONITORING
INCIDENT MANAGEMENT/SIEM
UNIFIED THREAT MANAGEMENT/FIREWALL/IPS
BACKUP
ARCHIVING
DATA MASKING
DATABASE PROTECTION/MONITORING
Atentie!
Mai jos sunt furnizate o serie de categorii ce contin date cu caracter personal (D.C.P.). Lista de mai jos nu este limitativa, in
sunt colectare/procesate si alte D.C.P. va rugam sa le marcați in tabel in dreptul unei categorii sau la final

CATEGORIA
A
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
A.6
A.7
A.8
A.9
A.10
A.11
A.12
A.13
A.14
A.15
A.16
A.17
A.18
A.19
A.20
A.21
A.22
A.23
A.24
A.25

CATEGORIA
B.
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
B.8
B.9
B.10
B.11
B.12

CATEGORIA
C.
C.1
C.2
C.3
C.4
C.5

CATEGORIA
D.
D.1
D.2
D.3
D.4
D.5
D.6

CATEGORIA
E.
E.1
E.2

CATEGORIA
F.
F.1
F.2
F.3
F.4
F.5

CATEGORIA
G.
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6

CATEGORIA
H.
H.1

CATEGORIA
I.
I.1

CATEGORIA
J.
J.1
J.2
J.3
J.4
J.5

CATEGORIA
K.

K.1
K.2

CATEGORIA
L.

L.1
L.2
L.3

CATEGORIA
M.
M.1
M.2
M.3
M.4
M.5

CATEGORIA
N.
N.1
N.2
N.3

CATEGORIA
O.
O.1
CATEGORIA
P.
P.1

CATEGORIA
R.
Se au in vedere DOAR atributele (datele) unei persoane fizice.
Mai jos sunt furnizate o serie de categorii ce contin date cu caracter personal (D.C.P.). Lista de mai jos nu este limitativa, in masura in car
sunt colectare/procesate si alte D.C.P. va rugam sa le marcați in tabel in dreptul unei categorii sau la final (alte date).

DESCRIERE
Date de identificare si caracteristici personale
Nume si prenume
Data nasterii
CNP
Cetatenie
Serie si numar buletin/carte de identitate/pasaport/alt act de identitate (e.g. permis de sedere, de munca etc.)
Adresa de domiciliu ( inclusiv cele anterioare, daca exista )
Data emiterii
Data expirarii
Poza din buletin
Resedinta (daca exista)
Stare Civila
Numar de telefon (personal si/sau de serviciu)
Email (personal si/sau de serviciu)
Pseudonim
Semnatura
Varsta
Religie
Sex
Locul nasterii
Nationalitate
Nume si prenume tata
Nume si prenume mama
Numarul placutei de inmatriculare a autoturismului (personal si/sau de serviciu)
Numarul permisului de conducere
Numarul de asigurare sociala sau de sanatate

DESCRIERE
Detalii despre membrii familiei
Nume si prenume sot/sotie
Data nastere sot/sotie
Numele dinainte de casatorie al sotului/sotiei
Numele dupa casatorie sot/sotie
Nume si prenume copii
Data nastere copil
CNP copii
Seria si numarul certificatului de casatorie, divort, deces, etc
CNP sot/sotie
Nume si prenume pariniti soti
Istoricul starii civile: casatorii anterioare, divorturi, etc
Informatii despre alti membrii ai familei: numarul copiilor, persoane aflate in intretinere, parinti, etc

DESCRIERE
Identificare electronica
“cookies”
loguri de acces ale angajatilor
adresele IP ale angajatilor
Coordonate GPS
Seria si numarul cardului de acces al unui angajat sau vizitator

DESCRIERE
Elemente Financiare
Numar cont bancar al unei persoane fizice (e.g. numar cont bancar al angajatului).
Numarul unui card bancar al unei PF
Coduri secrete (ex. coduri de access in anumite spatii)
Orice tranzactii financiare in care sunt implicate PF (ex. persoane fizice beneficiari/platitori in cadrul unei operatiuni de plata )
Contracte comerciale, alte documente de natura financiara incheiate de PJ cu PF, sau de catre PF din PJ cu un tert (PF sau PJ)
Licente, diplome, certificari, activitati profesionale ( tipuri de activitati, relatii de afaceri) ale PF din cadrul PJ

DESCRIERE
Alte caracteristici personale
Informatii despre stagiul militar
Informatii despre strain: detalii viza, permis de munca, conditii speciale

DESCRIERE
Caracteristici fizice ?
Inaltime
Greutate
Culoarea parului
Culoarea ochiilor
Semne distinctive

DESCRIERE
Informatii privind stilul de viata
Consumul de tutun, alcool
Detalii privind calatoriile: vize, permise de munca
Contacte sociale: prieteni, asociati, relatii altele decat familia
Functii publice detinute
Informatii privind accidentele suferite, persoane implicate, natura accidentului
Distinctii civile

DESCRIERE
Hobby-uri si interese
Activitati de tip hobby, sporturi practicate

DESCRIERE
Afilieri
Membru in diferite organizatii (mai putin politice): caritabile, voluntari, cluburi, asociatii, etc

DESCRIERE
Informatii de natura juridica
Condamnari
Amenzi administrative
Suspiciuni, punere sub acuzare, investigatii (civile, penale)
Masuri judiciare: punere sub tutela, sub administrare provizorie, etc
Sanctiuni administrative: natura pur disciplinara, amezi, etc

DESCRIERE
Date privind starea de sanatate

Informatii privind starea de sanatate a persoanei vizate: rapoarte medicale, fise medicale, tratamente, rezultate ale analizelor, d
Grupa de sange

DESCRIERE
Informatii privind studiile si cursurile

Informatii privind studiile persoanei vizate: institutii de invatamant absolvite, cursuri urmate, diplome, rezultate ale examenelo
Calificari profesionale: patente, licente, calificari, etc
Publicatii: reviste, carti, articole, rapoarte, etc

DESCRIERE
Informatii privind istoricul profesional
Informatii despre angajatorul curent: angajator, functia, data angajarii, masuri disciplinare, etc
Informatii despre terminarea contractului de munca: data plecarii, preavize, etc
Cariera: informatii despre angajatorii precedenti
Informatii financiare: salarii, beneficii, bonusuri, pensii, taxe, etc
Bunuri detinute de angajat: obiecte de inventar, masini, utilizaje, etc

DESCRIERE
Informatii privind opiniile politice
Opinii si preferinte politice
Calitatea de membru intr-un partid politic
Activitati de lobby

DESCRIERE
Informatii privind procesarea de imagini
Fotografii, inregistrari video, etc
DESCRIERE
Informatii privind procesarea de sunete
Inregistrarea de apeluri telefonice

DESCRIERE
Alte date cu caracter personal
Va rugam indicati concret D.C.P.
Colectat/Prelucrat

S-ar putea să vă placă și