Sunteți pe pagina 1din 61

Facultatea Energetică și Inginerie Electrică

Departamentul Termoenergetică și Management în Energetică

POLITICI ENERGETICE

Politici de promovare
a surselor de energie regenerabilă

Lector universitar
Constantin BOROSAN
CUPRINS
 IMPORTANȚA PROMOVĂRII SURSELOR
DE ENERGIE REGENERABILĂ (SER)

 CADRUL JURIDIC DE PROMOVARE A SER

 CADRUL INSTITUȚIONAL PRIVIND ELABORAREA ȘI


IMPLEMENTAREA POLITICII ÎN DOMENIUL SER

 ANGAJAMENTE (INTER)NAȚIONALE PRIVIND SER

 MECANISME DE SPRIJIN PENTRU SER


Sursa: http://www.greensolarpr.com/popup_image.php/pID/101
IMPORTANȚA PROMOVĂRII SER

• Combaterea fenomenului schimbărilor climatice se realizează


inclusiv prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES);

• Reducerea emisiilor de GES se poate realiza, în principal, pe două căi:

• Reducerea consumului de energie prin îmbunătățirea


eficienței energetice și

• Utilizarea surselor de energie regenerabilă pentru a substitui


sursele tradiționale poluante.

Sursa: Valentin ARION, Planul PNAEE-II-Moldova: elaborarea, aprobarea și implementarea acestuia


IMPORTANȚA PROMOVĂRII SER

• Majoritatea tehnologiilor de generare a energiei din SER


nu sunt competitive pe piața energiei, iar proiectele respective
nu se încadrează în schema „business as usual”.

• În scopul implementării proiectelor care vizează valorificarea


surselor de energie regenerabilă, statul urmează să vină cu
mecanisme de promovare - cu sprijin financiar.

Sursa: Valentin ARION, Planul PNAEE-II-Moldova: elaborarea, aprobarea și implementarea acestuia


IMPORTANȚA PROMOVĂRII SER

• În cazul Republicii Moldova, valorificarea SER conduce la substituirea


surselor de energie tradiționale (clasice) fosile și contribuie la
diminuarea gradului de dependență energetică a țării.

Sursa: https://medium.com/
IMPORTANȚA SPORIRII EFICIENȚEI ENERGETICE

• Creșterea utilizării surselor regenerabile de energie –


obiectiv național în Strategia energetică 2030

Sursa: http://lex.justice.md/md/346670/
CADRUL JURIDIC DE PROMOVARE A SER

• UNIUNEA EUROPEANĂ
• Directiva 2003/30/CE a Parlamentului European și a Consiliului
din 8 mai 2003 de promovare a utilizării biocombustibililor și a
altor combustibili regenerabili pentru transport
• Până la 27 octombrie 2002 și în continuare la fiecare cinci ani, statele membre adoptă și
publică un raport care stabilește, pentru următorii zece ani, obiectivele orientative
naționale pentru consumul viitor de electricitate produsă din surse de energie
regenerabile, sub forma unui procentaj din consumul de electricitate.

• Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că operatorii sistemelor de


transport și de distribuție prezenți pe teritoriul lor garantează transportul și distribuția
electricității produse din surse de energie regenerabile. Aceștia pot, de asemenea, să
prevadă un acces prioritar la rețeaua de electricitate produsă din surse de energie
regenerabile. În privința distribuției electricității produse de instalațiile de producție,
operatorii sistemelor de transport acordă prioritate instalațiilor care utilizează surse de
energie regenerabile, în măsura în care funcționarea sistemului electric național permite
acest lucru.

Sursa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32001L0077
CADRUL JURIDIC DE PROMOVARE A SER

• UNIUNEA EUROPEANĂ
• Directiva 2001/77/CE a Parlamentului European și a Consiliului
din 27 septembrie 2001 privind promovarea electricității produse
din surse de energie regenerabile pe piața internă a electricității

• Statele membre trebuie să ia măsuri pentru ca o proporție minimă de biocombustibili și


alți combustibili regenerabili să fie plasată pe piețele lor, iar în acest scop trebuie să
stabilească obiective naționale orientative.

• Biocombustibilii pot fi disponibili în oricare dintre următoarele forme:


• ca biocombustibili puri
• ca biocombustibili amestecați

Sursa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003L0030&from=RO
CADRUL JURIDIC DE PROMOVARE A SER

Sursa: http://mole.my/warranty-issues-the-roadblock-to-b10-biodiesel-agenda/ Sursa: https://slideplayer.com/slide/12445154/


CADRUL JURIDIC DE PROMOVARE A SER

• UNIUNEA EUROPEANĂ
• Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului
din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din
surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a
Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE

• Fiecare stat membru se asigură că ponderea energiei obținută din surse regenerabile, în
cadrul consumului final brut de energie în 2020 reprezintă cel puțin obiectivul său
național pentru ponderea de energie obținută din surse regenerabile în anul respectiv.
• Aceste obiective naționale globale obligatorii sunt conforme cu obiectivul privind
ponderea de cel puțin 20 % de energie din surse regenerabile în consumul final brut de
energie din Comunitate în 2020.
• Pentru a realiza mai ușor obiectivele prevăzute în prezentul articol, fiecare stat membru
promovează și încurajează eficiența energetică și economia de energie.

Sursa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0028&from=RO
CADRUL JURIDIC DE PROMOVARE A SER

• UNIUNEA EUROPEANĂ
• Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului
din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din
surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a
Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE

• În vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite statele membre pot aplica printre altele
următoarele măsuri:
• scheme de sprijin;

• Fiecare stat membru adoptă un plan național de acțiune în domeniul energiei


regenerabile. Planurile naționale de acțiune în domeniul energiei regenerabile stabilesc
obiectivele naționale ale statelor membre privind ponderea energiei din surse
regenerabile consumată în transport, energie electrică, încălzire și răcire în anul 2020.

SER-T SER-E SER-H&C sau în RO SER-Î&R


Sursa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0028&from=RO
CADRUL JURIDIC DE PROMOVARE A SER

• UNIUNEA EUROPEANĂ
• Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului
din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din
surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a
Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE

• „schemă de sprijin” înseamnă orice instrument, schemă sau mecanism aplicat de un stat
membru sau de un grup de state membre, care promovează utilizarea energiei din surse
regenerabile prin reducerea costurilor acestei energii, prin creșterea prețului la care
aceasta poate fi vândută sau prin mărirea, prin intermediul unor obligații referitoare la
energia regenerabilă sau în alt mod, a volumului achiziționat de acest tip de energie;
acesta include, dar nu se limitează la ajutoare pentru investiții, scutiri sau reduceri de
impozite, rambursări de taxe, scheme de sprijin privind obligația referitoare la energia
din surse regenerabile, inclusiv cele care utilizează certificate verzi, și scheme de sprijin
direct al prețurilor, inclusiv tarife fixe și bonus;

Sursa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0028&from=RO
CADRUL JURIDIC DE PROMOVARE A SER

Sursa: https://docplayer.net/15604112-Global-trends-in-clean-energy-investment.html
CADRUL JURIDIC DE PROMOVARE A SER

• REPUBLICA MOLDOVA
• Legea nr. 160 din 12 iulie 2007 energiei regenerabile

• Politica de stat în domeniul energiei regenerabile se bazează pe următoarele principii:


• d) garantarea comercializării energiei regenerabile, prin racordarea
nediscriminatorie la reţelele electrice şi termice centralizate, şi garantarea
comercializării combustibilului regenerabil, prin accesul la reţelele de transport şi
distribuţie;
• e) promovarea producerii de energie electrică din surse regenerabile prin achiziţia
obligatorie, de către furnizori, a unor cote prestabilite de energie electrică produsă
din aceste surse şi prin unele măsuri administrative;
• g) stimularea economică şi financiară a procesului de valorificare a surselor
regenerabile de energie;
• h) asigurarea accesului persoanelor juridice şi fizice la informaţia privind
valorificarea surselor regenerabile de energie;
• i) educarea populaţiei în spiritul valorificării surselor regenerabile de energie şi al
utilizării energiei acestora;

Sursa: http://lex.justice.md/md/324901/
CADRUL JURIDIC DE PROMOVARE A SER

• REPUBLICA MOLDOVA
• Legea nr. 160 din 12 iulie 2007 energiei regenerabile

• Obiectivele politicii de stat în domeniul energiei regenerabile sînt următoarele:

• b) asigurarea, pînă în anul 2010, a producerii unui cuantum de 6% de energie din


surse regenerabile din volumul energiei provenite din surse tradiţionale şi a unui
cuantum de 20% - pînă în anul 2020.

• În anul 2020 volumul amestecului de bioetanol şi benzină şi volumul


amestecului de biodiesel şi motorină vor constitui, fiecare, cîte 20% din volumul
benzinei şi motorinei comercializate;

Sursa: http://lex.justice.md/md/324901/
CADRUL JURIDIC DE PROMOVARE A SER

• REPUBLICA MOLDOVA
• Legea nr. 160 din 12 iulie 2007 energiei regenerabile

• Atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Reglementări în Energetică:

• a) aprobă tarifele pentru fiecare tip de energie şi combustibil regenerabile,


calculate de către producător în baza metodologiilor aprobate de ANRE, care
prevăd recuperarea investiţiilor efectuate, eventual, în construcţia, extinderea
sau modernizarea instalaţiilor, precum şi a liniilor de conexiune, de transport şi
distribuţie a energiei şi a combustibilului, în termen de pînă la 15 ani,

Sursa: http://lex.justice.md/md/324901/
CADRUL JURIDIC DE PROMOVARE A SER

Sursa: http://lex.justice.md/md/330868/
CADRUL JURIDIC DE PROMOVARE A SER

• REPUBLICA MOLDOVA
• HOTĂRÎRE ANRE nr. 321 din 22 ianuarie 2009 cu privire la
aprobarea Metodologiei determinării, aprobării și aplicării tarifelor
la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie și
biocombustibil

• Mecanismul aplicat la determinarea și reglementarea tarifelor se bazează pe


următoarele principii:

• c) acoperirea costurilor reale ale întreprinderilor, necesare pentru exploatarea


corespunzătoare a unităţilor de producţie şi desfăşurării normale a activităţii
reglementate;
• d) efectuarea de către întreprinderi a unei activităţi eficiente şi profitabile, ceea
ce ar permite întreprinderilor recuperarea mijloacelor financiare investite în
dezvoltarea, modernizarea şi reconstrucţia capacităţilor de producţie.

Sursa: http://lex.justice.md/md/324901/
CADRUL JURIDIC DE PROMOVARE A SER

• REPUBLICA MOLDOVA
• HOTĂRÎRE ANRE nr. 321 din 22 ianuarie 2009 cu privire la
aprobarea Metodologiei determinării, aprobării și aplicării tarifelor
la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie și
biocombustibil

• Metodologie este obligatorie pentru întreprinderile producătoare de


energie electrică în cazul cînd puterea instalaţiei electrice a producătorului
nu este mai mică de 10 kW

Sursa: http://lex.justice.md/md/324901/
CADRUL JURIDIC DE PROMOVARE A SER

Sursa: http://anre.md/files/raport/Raport%20anual%20de%20activitate%20a%20ANRE%20in%20anul%202017.pdf
CADRUL JURIDIC DE PROMOVARE A SER

Sursa: http://anre.md/files/raport/Raport%20anual%20de%20activitate%20a%20ANRE%20in%20anul%202017.pdf
CADRUL JURIDIC DE PROMOVARE A SER

Sursa: http://anre.md/files/raport/Raport%20anual%20de%20activitate%20a%20ANRE%20in%20anul%202017.pdf
CADRUL JURIDIC DE PROMOVARE A SER

Sursa: http://anre.md/files/raport/Raport%20anual%20de%20activitate%20a%20ANRE%20in%20anul%202017.pdf
CADRUL JURIDIC DE PROMOVARE A SER

Sursa: http://anre.md/files/raport/Raport%20anual%20de%20activitate%20a%20ANRE%20in%20anul%202017.pdf
CADRUL JURIDIC DE PROMOVARE A SER

Sursa: studentul grupei IME-151, Mihail BULGARU


CADRUL JURIDIC DE PROMOVARE A SER

• REPUBLICA MOLDOVA
• Legea nr. 10 din 26 februarie 2016 privind promovarea utilizării
energiei din surse regenerabile

• Legea reprezintă varianta transpusă a Directivei 2009/28/CE a Parlamentului


European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării
energiei din surse regenerabile

Sursa: http://lex.justice.md/md/363886/
CADRUL JURIDIC DE PROMOVARE A SER

• REPUBLICA MOLDOVA
• Legea nr. 10 din 26 februarie 2016 privind promovarea utilizării
energiei din surse regenerabile

• Politica de stat în domeniul energiei din surse regenerabile se bazează pe


următoarele principii:

• b) promovarea energiei din surse regenerabile prin aplicarea schemelor de sprijin


în conformitate cu prezenta lege şi cu respectarea Legii cu privire la ajutorul de stat;
• e) asigurarea accesului nediscriminatoriu la reţele;
• f) asigurarea accesului persoanelor fizice şi juridice la informaţii privind producerea
şi utilizarea energiei din surse regenerabile;
• g) asigurarea informării şi educarea publicului cu privire la producerea şi utilizarea
energiei din surse regenerabile;

Sursa: http://lex.justice.md/md/363886/
CADRUL JURIDIC DE PROMOVARE A SER

• REPUBLICA MOLDOVA
• Legea nr. 10 din 26 februarie 2016 privind promovarea utilizării
energiei din surse regenerabile

• Organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul


energeticii elaborează planul naţional de acţiuni în domeniul energiei
din surse regenerabile, care stipulează obiectivele naţionale privind
ponderea energiei electrice din surse regenerabile, a energiei din surse
regenerabile în transporturi, a energiei din surse regenerabile pentru
încălzire şi răcire pînă în anul 2020.

Sursa: http://lex.justice.md/md/363886/
CADRUL JURIDIC DE PROMOVARE A EE

Sursa: https://iet.jrc.ec.europa.eu/remea/national-renewable-energy-action-plans-nreaps
CADRUL JURIDIC DE PROMOVARE A SER

Sursa: http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=351034&lang=1
CADRUL JURIDIC DE PROMOVARE A SER

• REPUBLICA MOLDOVA
• Legea nr. 10 din 26 februarie 2016 privind promovarea utilizării
energiei din surse regenerabile

• Producătorii de energie electrică din surse regenerabile beneficiază de


acces nediscriminatoriu și reglementat la reţelele electrice la tarife
publicate, nediscriminatorii, bazate pe costuri, transparente şi previzibile,
calculate şi aprobate în conformitate cu Legea cu privire la energia
electrică.

Sursa: http://lex.justice.md/md/363886/
CADRUL JURIDIC DE PROMOVARE A SER

• REPUBLICA MOLDOVA
• Legea nr. 107 din 27 mai 2016 cu privire la energia electrică

• În domeniul reglementării activităților din sectorul electroenergetic


supuse reglementării prin licențiere și autorizare, ANRE:

• aplică principiul procurării obligatorii a energiei electrice de la centralele


electrice eligibile care produc din surse regenerabile de energie şi a
energiei electrice produse de centralele electrice de termoficare urbane,
precum şi principiul dispecerizării prioritare a centralelor electrice eligibile
care produc din surse regenerabile de energie şi a centralelor electrice de
termoficare urbane;

Sursa: http://lex.justice.md/md/363886/
CADRUL JURIDIC DE PROMOVARE A SER

• REPUBLICA MOLDOVA
• Legea nr. 10 din 26 februarie 2016 privind promovarea utilizării
energiei din surse regenerabile

• Producătorii de biogaz ce urmează a fi livrat în rețelele de gaze naturale


beneficiază de acces nediscriminatoriu și reglementat la rețelele de
gaze naturale la tarife publicate, nediscriminatorii, bazate pe costuri,
transparente și previzibile, calculate și aprobate în conformitate cu Legea
cu privire la gazele naturale.

Sursa: http://lex.justice.md/md/363886/
CADRUL JURIDIC DE PROMOVARE A SER

• REPUBLICA MOLDOVA
• Legea nr. 10 din 26 februarie 2016 privind promovarea utilizării energiei
din surse regenerabile

• Furnizorul central de energie electrică achiziționează de la producătorii eligibili


întreaga cantitate de energie electrică din surse regenerabile livrată în rețelele
electrice la preturile/tarifele stabilite în conformitate cu prezenta lege.

• Furnizorii de energie electrică care furnizează energie electrică consumatorilor


finali sînt obligați să achiziționeze energie electrică din surse regenerabile,
lunar, de la furnizorul central de energie electrică la preturile reglementate,
aprobate de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, și în
cantitățile calculate, în conformitate cu Regulile pieței energiei electrice,
proporțional cotelor-părți stabilite de către Agenția Națională pentru
Reglementare în Energetică pentru fiecare furnizor.

Sursa: http://lex.justice.md/md/363886/
CADRUL JURIDIC DE PROMOVARE A SER

• REPUBLICA MOLDOVA
• Legea nr. 10 din 26 februarie 2016 privind promovarea utilizării
energiei din surse regenerabile

• Furnizorul central de energie electrică este desemnat de Guvern și


dispune de credibilitate financiară.

Sursa: http://lex.justice.md/md/363886/
CADRUL JURIDIC DE PROMOVARE A SER

Sursa: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=372287
CADRUL JURIDIC DE PROMOVARE A SER

• BIOCOMBUSTIBIL SOLID
• HG nr. 1070 din 27 decembrie 2013 pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la biocombustibilul solid

• Regulamentul cu privire la biocombustibil solid stabileşte noţiunile,


clasele şi cerinţelele de calitate, cerinţele privind etichetarea, precum şi
condiţiile de plasare pe piaţă şi supraveghere a produselor din biomasă
atît de producţie autohtonă, cît şi din import, destinate pentru utilizare
în gospodăriile şi clădirile mici din sectorul rezidenţial, comercial şi
public.

• Prezentul Regulament este elaborat în concordanţă cu prevederile


ediţiei consolidate a Directivei 2009/28/CE a Parlamentului European şi
a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din
surse regenerabile, care modifică şi ulterior abrogă directivele
2001/77/CE şi 2003/30/CE.

Sursa: http://lex.justice.md/md/363886/
CADRUL JURIDIC DE PROMOVARE A SER

Sursa: http://www.aap.gov.md/sites/default/files/AAP-Forum-3_Craciun-Tatiana.pdf
CADRUL INSTITUȚIONAL ÎN DOMENIUL SER

• HG nr. 690 din 30 august 2017 cu privire la organizarea și funcționarea


Ministerului Economiei și Infrastructurii
• Direcţia politici în domeniul energetic

• 6. Ministerul realizează funcțiile stabilite de prezentul Regulament în


următoarele domenii:

• 6) securitate și eficiență energetică;

Sursa: http://lex.justice.md/md/371185/
CADRUL INSTITUȚIONAL ÎN DOMENIUL EE

• HP nr. 238 din 26 octombrie 2012 cu privire la aprobarea


Regulamentului de organizare și funcționare
a Agenției Nationale pentru Reglementare în Energetică

• ANRE elaborează și aprobă metodologiile de calcul și de aplicare a tarifelor


reglementate … , pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de
energie.

Sursa: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=346540
CADRUL INSTITUȚIONAL ÎN DOMENIUL EE

• HG nr. 1173 din 21 decembrie 2010 cu privire la


Agenția pentru Eficiență Energetică

• 1. Agenția pentru Eficiență Energetică este o autoritate administrativă în


subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii care implementează
politica statului în domeniul eficienței energetice și energiei regenerabile.

Sursa: http://lex.justice.md/md/337105/
CADRUL INSTITUȚIONAL ÎN DOMENIUL EE

• HG nr. 1173 din 21 decembrie 2010 cu privire la


Agenția pentru Eficiență Energetică

• Agenţia pentru Eficienţă Energetică exercită funcţiile Centrului


unic de informare a investitorilor în domeniul surselor de
energie regenerabile şi eficienţei energetice.

• AEE avizează proiecte în domeniul eficienţei energetice şi al


valorificării surselor regenerabile de energie, finanţate parţial
sau integral de la bugetul de stat, de la bugetele unităţilor
administrativ-teritoriale, precum şi finanţate prin intermediul
Fondului pentru Eficienţă Energetică;

Sursa: http://lex.justice.md/md/337105/
CADRUL INSTITUȚIONAL ÎN DOMENIUL EE

• HG nr. 401 din 12 iunie 2012 cu privire la


Fondul pentru Eficiență Energetică

• Fondul pentru Eficiență Energetică este creat pentru identificarea, evaluarea


și finanțarea proiectelor în domeniul eficienței energetice și a valorificării
surselor regenerabile de energie, care contribuie la eficientizarea consumului
de energie și la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

• Obiectivul principal de activitate al Fondului este atragerea și gestionarea


resurselor financiare în vederea finanțării și implementării proiectelor în
domeniul eficienței energetice și al valorificării surselor regenerabile de
energie în conformitate cu strategiile și programele elaborate de Guvern.

Sursa: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=343683
ANGAJAMENTE (INTER)NAȚIONALE PRIVIND SER
• În conformitate cu Strategia energetică a Republicii Moldova 2030
țintele naţionale ale Republicii Moldova pentru anul 2020:

• ÎN DOMENIUL SURSELOR DE ENERGIE REGENERABILĂ

• Stimularea utilizării energiei produse din surse de energie regenerabilă


raportate la consumul total brut intern: 20% în 2020;

• Asigurarea ponderii biocarburanților din totalul carburanților de 10% în 2020;

• Asigurarea ponderii producţiei anuale de energie electrică din surse de energie


regenerabile de 10% în 2020;

Sursa: http://lex.justice.md/md/346670/
ANGAJAMENTE (INTER)NAȚIONALE PRIVIND EE
• În conformitate cu Programul Național pentru Eficiență Energetică
pentru anii 2011-2020:

• ÎN DOMENIUL SURSELOR DE ENERGIE REGENERABILĂ

• Creşterea ponderii energiei regenerabile în totalul mixului pînă la


20% în anul 2020;

• Creşterea ponderii biocombustibililor pînă la cel puţin 10% din totalul


combustibililor utilizaţi în anul 2020.

Sursa: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=340940
ANGAJAMENTE (INTER)NAȚIONALE PRIVIND EE

• În conformitate cu Legea nr. 10 din 26 februarie 2016 privind


promovarea utilizării energiei din surse regenerabile

• Obiectivele politicii de stat în domeniul energiei din surse


regenerabile sînt următoarele:
• b) realizarea unei ponderi a energiei din surse regenerabile de
cel puţin 17% în consumul final brut de energie în anul 2020,
calculată în conformitate cu prezenta lege;
• c) realizarea unei ponderi a energiei din surse regenerabile de
cel puţin 10% în consumul final de energie în transporturi în
anul 2020, calculată în conformitate cu prezenta lege;

Sursa: http://lex.justice.md/md/363886/
MECANISME DE SPRIJIN PENTRU SER

• MECANISM VECHI (EXISTENT)


• Tarif calculat în baza costurilor reale suportate, tariful nu este
cunoscut până la efectuarea investițiilor

• MECANISME NOI
• Mecanismul contorizării nete;
• Tarif fix (feed-in tariff);
• Preț fix stabilit în urma licitațiilor.
MECANISME DE SPRIJIN PENTRU SER

Denis TUMURUC, Săptămâna Moldova Eco-Energetică. Ediția 2016, Instrumente de sprijin pentru promovarea EE și SER
MECANISME DE SPRIJIN PENTRU SER

• Contorizarea netă a energiei electrice din surse


regenerabile

• Consumatorul final, deținător al centralei electrice, care solicită


contorizarea netă a energiei electrice din surse regenerabile trebuie să
îndeplinească următoarele condiții:

• b) centrala electrică trebuie să dispună de o putere instalată de


pînă la 200 kW, dar nu mai mare decît puterea contractată cu
furnizorul respectiv;

Sursa: http://lex.justice.md/md/363886/
MECANISME DE SPRIJIN PENTRU SER

• Contorizarea netă a energiei electrice din surse


regenerabile

• În cazul în care, la sfîrşitul lunii, cantitatea de energie electrică


consumată de consumatorul final, deţinător al centralei electrice,
depăşeşte cantitatea de energie electrică livrată în reţeaua electrică,
consumatorul final în cauză va achita furnizorului doar diferența
dintre cantitatea de energie consumată și cea livrată la preţul
reglementat la care furnizorul furnizează energie electrică
consumatorilor finali din aceeaşi categorie;

Sursa: http://lex.justice.md/md/363886/
MECANISME DE SPRIJIN PENTRU SER

• Contorizarea netă a energiei electrice din surse regenerabile

• În cazul în care, la sfîrşitul lunii, cantitatea de energie electrică pe care


consumatorul final, deţinător al centralei electrice, a primit-o de la furnizor
este mai mică decît cantitatea de energie electrică livrată în reţeaua
electrică, furnizorul de energie electrică va face soldul energiei livrate în
reţeaua electrică şi al celei consumate din reţea, iar diferenţa de cantitate va
fi inclusă în contul consumatorului final respectiv pentru a fi utilizată în
lunile următoare. Dacă, la sfîrşitul anului, furnizorul stabileşte că
consumatorul final, deținător al centralei electrice, a livrat în reţeaua
electrică o cantitate de energie ce depăşeşte cantitatea de energie electrică
ce a fost consumată din reţea, acest furnizor este obligat să determine şi să
achite consumatorului final respectiv contravaloarea energiei electrice
neutilizate la preţul mediu de procurare a energiei electrice pe piaţă de
către furnizorul serviciului universal în anul de gestiune.

Sursa: http://lex.justice.md/md/363886/
MECANISME DE SPRIJIN PENTRU SER

• Contorizarea netă a energiei electrice din surse


regenerabile

• Consumatorul final, deținător al centralei electrice, care solicită


contorizarea netă a energiei electrice din surse regenerabile trebuie să
îndeplinească următoarele condiții:

• centrala electrică trebuie să dispună de o putere instalată de pînă


la 200 kW, dar nu mai mare decît puterea contractată cu
furnizorul respectiv;

• centrala electrică trebuie să fie conectată la reţeaua electrică şi să


funcţioneze în mod paralel şi sincron cu aceasta
MECANISME DE SPRIJIN PENTRU SER

Sursa: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=376453
PROMOVAREA ENERGIILOR REGENERABILE

Sursa: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=376453
PROMOVAREA ENERGIILOR REGENERABILE

• Planul Național de Acțiune în domeniul Energiilor Regenerabile


(PNAER) pentru perioada 2020, elemente cheie:

• Guvernul va aproba un regulament care să promoveze energia electrică din


surse regenerabile printr-o procedura de licitaţie. Pentru licitaţii va fi
stabilit un preţ iniţial. Contractele semnate cu participanţii cîştigători vor fi
valabile pe un termen de 15 ani.

Sursa: http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=351034&lang=1
PROMOVAREA ENERGIILOR REGENERABILE
• Planul Național de Acțiune în domeniul Energiilor Regenerabile
(PNAER) pentru perioada 2020, elemente cheie:

Sursa: http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=351034&lang=1
MECANISME DE SPRIJIN PENTRU SER

Sursa: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=376454
MECANISME DE SPRIJIN PENTRU SER

• PREȚ FIX
• Regulamentul privind desfășurarea licitațiilor pentru oferirea statutului de
producător eligibil are ca scop stabilirea unor proceduri, condiţii și criterii
obiective, transparente şi nediscriminatorii, ce urmează a fi aplicate la
organizarea licitațiilor desfășurate în contextul implementării schemei de
sprijin privind oferirea, prin intermediul licitațiilor deschise, a statutului de
producător eligibil producătorilor care finanțează, construiesc şi exploatează o
centrală sau mai multe centrale electrice care utilizează surse regenerabile de
energie (în continuare – SRE), cu o putere instalată mai mare decît limita de
capacitate stabilită de Guvern în conformitate cu articolul 10 litera e) din Legea
nr.10 din 26 februarie 2016 privind promovarea utilizării energiei din surse
regenerabile.
MECANISME DE SPRIJIN PENTRU SER

Sursa: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=372482
MECANISME DE SPRIJIN PENTRU SER

Sursa: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=372482
Thermoenergetics and Energy Management Department
University lecturer MSc Constantin BOROSAN
constantin.borosan@gmail.com source: http://www.conversationagent.com

S-ar putea să vă placă și