Sunteți pe pagina 1din 486

TBS | Catalog 2015

Sisteme de protecţie
la fenomene tranzitorii
şi la trăsnet

THINK CONNECTED.
Bine aţi venit la Serviciul Clienţi

Telefon service: 0040 21 457 45 66

Fax pentru întrebări: 0040 21 457 49 09

Fax pentru comenzi: 0040 21 457 49 09

E-mail: info@obo.ro

Internet: www.obo.ro

02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

Folosiţi linia directă către Serviciul Clienţi OBO! Linia telefonică pentru asistenţă tehnică 004 021 457 45 86 vă
stă la dispoziţie zilnic între orele 8.00 şi 16.30 pentru toate întrebările privind programul complet de instalaţii
electrice al OBO. Serviciul Clienţi OBO nou structurat vă oferă programul complet:
• Persoane de contact competente din regiunea dumneavoastră
• Toate informaţiile privind gama de produse OBO
• Consiliere de specialitate pentru probleme de utilizare speciale
• Acces rapid şi direct la toate datele tehnice ale produselor OBO - dorim să fim cei mai buni şi în ceea ce pri-
veşte apropierea de client!

2 OBO TBS
Cuprins

Asistenţă de proiectare 5

Protecţie la supratensiune în domeniul energetic, descărcător tip 1 137

Protecţie la supratensiune în domeniul energetic, descărcător tip 1+2 151

Protecţie la supratensiune în domeniul energetic, descărcător tip 2 191

Protecţie la supratensiune în domeniul energetic, descărcător tip 2+3 241

Protecţie la supratensiune în domeniul energetic, descărcător tip 3 253

Protecţie la supratensiune în domeniul fotovoltaic 263

Tehnica de date şi informaţii 277

Eclatoare de protecţie şi izolatoare 331

Sisteme de măsurare şi verificare 335

Sisteme de egalizare potenţial 339


02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

Sisteme de legare la pământ 359

Sisteme de captare şi coborâre 379

Sistemul OBO isCon® și protecţie izolată la trăsnet 437

Liste 453

TBS OBO 3
Asistenţă generală de
proiectare

Seminarii OBO TBS: cunoaştere Texte de publicitate, informaţii Texte de licitaţie pe internet la
direct de la sursă despre produse şi fişe de date www.ausschreiben.de
Cu un program vast de training şi Vă facem viaţa mai uşoară: cu o Se pot accesa gratuit peste
seminarii pe tema sistemelor de gamă variată de materiale prelu- 10.000 de intrări din domeniile
protecţie la supratensiune la trăs- crate în funcţie de cerinţele prac- KTS, BSS, TBS, LFS, EGS şi UFS.
net utilizatorii OBO sunt sprijiniţi cu tice, care vă oferă ajutor eficient Ca urmare a actualizării şi dezvol-
ajutorul cunoştinţelor de speciali- chiar din start, de exemplu la pla- tării regulate, dispuneţi în prezent
tate. În plus faţă de principiile teo- nificarea şi calcularea unui proiect. de o privire de ansamblu curpinză-
retice de bază, se abordează toto- Printre acestea se numără: toare asupra produselor OBO. În
dată transpunerea uzuală în prac- • Texte acest sens vă punem la dispoziţie
tică. Exemplele concrete de aplica- • Informaţii despre produs toate formatele uzuale de fişiere
re şi de evaluare completează pro- • Fişe de observaţii (PDF, DOC, GAEB, HTML, TEXT,
cesul cuprinzător de comunicare a • Fişe de date XML, ÖNORM).
cunoştinţelor. Aceste documente sunt actualizate www.ausschreiben.de
constant şi pot fi preluate din secţi-
unea download a paginii de inter-
02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015
net www.obo.de, la orice oră, gra-
tuit.

4 OBO TBS
Cuprins - suport de planificare şi montaj

Principii de bază pentru protecţia la supratensiune 6

Protecţie la supratensiune în domeniul energetic 19

Protecţie la supratensiune în domeniul fotovoltaic 27

Protecţie la supratensiune pentru tehnica de date şi informaţii 43

Eclatoare de protecţie şi izolatoare 65

Sisteme de măsurare şi verificare 69

Sisteme de egalizare potenţial 73


02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

Sisteme de legare la pământ 77

Sisteme de captare şi coborâre 87

Sistemul OBO isCon® și protecţie izolată la trăsnet 113

Informaţii suplimentare 128

TBS OBO 5
Asistenţă generală de
proiectare Cauză nesemnificativă, efect mare: daune cauzate de supratensiune

Fie în viaţa profesională sau cea O ameninţare latentă pentru aces-


privată: dependenţa noastră faţă te echipamente o reprezintă nu
de aparate electrice şi electronice doar loviturile directe de trăsnet.
este în continuă creştere. Reţelele Echipamentul electronic auxiliar
de date din cadrul întreprinderilor din prezent este deteriorat mult
sau organizaţiilor de ajutorare cum mai frecvent prin supratensiuni
sunt spitalele şi secţiile de pompi- cauzate de trăsnete din depărtare
eri sunt artere vitale pentru schim- sau procedee de comutare a unor
bul de informaţii în timp real care a instalaţii electrice mari. Şi în cazul
devenit demult indispensabil. furtunilor se eliberează pentru
Bănci de date sensibile, de exem- scurt timp cantităţi mari de ener-
02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015
plu cele în cadrul instituţiilor ban- gie. Aceste vârfuri de tensiune pot
care sau editurilor, necesită căi de pătrunde într-o clădire prin inter-
transfer fiabile. mediul tuturor tipurilor de legături
cu conductibilitate electrică şi pro-
voacă daune imense.

6 OBO TBS
Asistenţă generală de
proiectare
Ce consecinţe au daunele cauza- Estimări crescătoare ale pierderi-
te de supratensiuni asupra vieţii lor
noastre cotidiene? Statisticile şi evaluările actuale ale
Cea mai evidentă este distrugerea asigurărilor de bunuri arată că:
echipamentelor electrice. În dome- daunele cauzate de supratensiuni,
niul privat acestea sunt în special fără costuri indirecte şi de avarii,
următoarele: au atins demult proporţii ameninţă-
• TV / DVD-Player toare datorită dependenţei crescu-
• Instalaţie telefonică te de aparate auxiliare electronice.
• Calculator, combină muzicală De aceea nu este surprinzător fap-
• Aparate electrocasnice tul că asiguratorii de proprietăţi
• Sisteme de supraveghere examinează din ce în ce mai des
• Sisteme de detectare a incendii- cazurile de daune şi recomandă
lor soluţii pentru protecţia la supraten-
Defectarea acestor aparate este siuni. Informaţii privind măsurile de
asociată fără îndoială cu costuri siguranţă sunt cuprinse, de exem-
foarte ridicate. Care sunt însă peri- plu în directiva VdS 2010.
oadele de nefuncţionare/daunele
indirecte la:
• calculatoare (pierderea date-lor)
• instalaţii de încălzire/apă caldă
02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

• ascensor, sistemul de acţionare


a porţii de garaj şi jaluzelelor
• declanşarea respectiv deteriora-
rea instalaţiilor de detectare a in-
cendiilor/sistemelor de detectare
antiefracţie (costuri ca urmare a
unei alarme false)?
Poate o temă »vitală« mai ales în
cazul clădirilor de birouri, căci:
• Se pot continua fără probleme
activităţile în cadrul întreprinderii
dumneavoastră în cazul lipsei
calculatorului central sau serve-
rului?
• Au fost salvate la timp toate da-
tele importante?

TBS OBO 7
Asistenţă generală de
proiectare Formarea descărcărilor

Formarea trăsnetelor: 1 = cca 6.000 m, cca -30 °C, 2 = cca 15.000 m, cca -70 °C

Tipuri de descărcare Formarea descărcărilor


Trăsnetele negative nor-pământ re- Când masele umede de aer cald
prezintă 90 % din totalul descărcă- urcă, umiditatea din aer condense-
rilor de trăsnet dintre nor şi pă- ază şi se formează cristale de ghe-
mânt. Trăsnetul ia naştere într-o aţă la înălţimi mari. Fronturile de
zonă a norului încărcată negativ şi furtună se produc atunci când are
se extinde spre pământul încărcat loc dilatarea norilor la înălţimi de
pozitiv. Alte descărcări se pot sub- până la 15.000 m. Curentul ascen-
diviza în: dent puternic de până la 100 02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015
• trăsnete negative pământ-nor km/h cauzează deplasarea crista-
• trăsnete pozitive nor-pământ lelor de gheaţă uşoare în zona su-
• trăsnete pozitive pământ-nor perioară, şi a particulelor de grindi-
Majoritatea descărcărilor însă au nă în zona inferioară. Prin frecare
loc în interiorul unui nor respectiv şi ciocnire are loc separarea sarci-
între diferiţi nori. nilor.

8 OBO TBS
Asistenţă generală de
proiectare
Sarcini negative şi pozitive
Studiile au dovedit că boabele de
grindină în cădere (zonă mai caldă
decât -15 °C) sunt încărcate nega-
tiv, iar cristalele de gheaţă arunca-
te în sus (zonă mai rece decât -15
°C) sunt încărcate pozitiv. Cristale-
le de gheaţă uşoare sunt transpor-
tate de curentul ascendent în regi-
unile superioare ale norului, iar
boabele de grindină cad spre cen-
trul norului. Astfel, norul este împă-
rţit în trei zone:
• Sus: zona încărcată pozitiv
• La mijloc: zonă îngustă încărcată
negativ
• Jos: zonă slab încărcată pozitiv
Această separare a sarcinii duce
la formarea tensiunii în nor.

Sarcini negative şi pozitive: 1 = grindină, 2 = cristale de gheaţă

Distribuţia sarcinii electrice


Distribuţia tipică a sarcinii elec-
trice:
• În partea superioară pozitiv, la
mijloc negativ, iar în partea inferi-
oară slab încărcat pozitiv
• În zona din apropierea solului
02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

sunt însă sarcini electrice încăr-


cate pozitiv
• Intensitatea câmpului necesară
pentru declanşarea unui trăsnet
depinde de capacitatea izolantă
a aerului şi măsoară între 0,5 şi
10kV/cm

Distribuţia sarcinii electrice: 1 = cca 6.000 m, 2 = câmp electric

TBS OBO 9
Asistenţă generală de
proiectare Ce sunt supratensiunile tranzitorii?

Supratensiuni tranzitorii: 1 = Căderi de tensiune/întreruperi scurte, 2 = armonici cauzate de schim-


bări lente şi rapide ale tensiunii, 3 = creşteri temporare ale tensiunii, 4 = supratensiuni de comu-
tare, 5 = supratensiuni de trăsnet, trapă = aplicaţie pentru aparate de protecţie la supratensiuni

Vârfuri de tensiune induse şi su- Defecţiuni întârziate


Supratensiuni tranzitorii pentru pratensiuni de comutare Adesea defectările sunt întârziate,
creşteri de scurtă durată a tensiu- Dar şi vârfurile de tensiune induse deoarece uzura componentelor
nii într-un interval de microse- în instalaţiile clădirii şi în cabluri de provocată de fenomenele tranzito-
cunde care se pot situa la nivelul alimentare cu energie electrică şi rii dăunează în mod lent părţii elec-
multiplului tensiunii nominale a date pot duce la o multiplicare a tronice a respectivului aparat. În
reţelei adiacente! tensiunii nominale de lucru. Şi su- funcţie de cauza exactă respectiv
pratensiunile de comutare care nu punctul de impact al trăsnetului
produc vârfuri de tensiune atât de sunt necesare diferite măsuri de
Lovitură directă. mari ca trăsnetele, însă apar mult protecţie.
Cele mai mari vârfuri de tensiune mai frecvent, pot duce la o cădere
din cadrul reţelei de consumatori imediată a instalaţiei. De regulă,
de tensiune joasă rezultă din des- supratensiunile de comutare mă-
cărcările trăsnetului. Conţinutul ridi- soară dublul până la triplul tensiu-
cat de energie din supratensiunile nii de lucru, supratensiunile de
cauzate de trăsnet în cazul unei lo- trăsnet pot ajunge însă parţial şi la
vituri directe în instalaţia de prote- o valoare de 20 de ori mai mare 02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

cţie exterioară împotriva trăsnetului decât tensiunea nominală şi tran-


sau într-o linie aeriană de joasă sporta un volum mare de energie.
tensiune fără protec ie interioară
la trăsnet și supratensiuni, cauzea-
ză de regulă o defecţiune comple-
tă la nivelul consumatorilor conec-
taţi și deteriorarea izolaţiei.

10 OBO TBS
Asistenţă generală de
Ce forme ale impulsului există?

proiectare
Tipurile de impulsuri şi caracteristicile acestora: galben = forma impulsului 1, lovitură directă de
trăsnet, impulsul trăsnetului simulat 10/350-µs, roşu = forma impulsului 2, lovitură de trăsnet la dis-
tanţă sau tranziţie bruscă a unei mărimi electrice, impulsul trăsnetului simulat 8/20-µs (supratensiu-
ne)

Curenţii de verificare simulează Lovitură directă de trăsnet: forma Lovituri de trăsnet la depărtare
creşterea de potenţial de impuls 1 sau procese de comutare: forma
În urma unei furtuni pot curge cu- Curenţii de trăsnet ca cei în cazul de impuls 2
renţi mari de trăsnet spre pământ. unei lovituri directe de trăsnet pot Supratensiunile cauzate de trăsne-
În cazul în care o clădire cu sistem fi reproduşi cu un curent de şoc tele îndepărtate şi de procesele de
de protecţie exterioară la trăsnet cu forma undelor 10/350 µs. Cu- comutare pot fi simulate cu un im-
este lovită direct, se produce o că- rentul de trăsnet de verificare si- puls de verificare de 8/20 µs. Co-
dere de tensiune la nivelul reziste- mulează atât creşterea rapidă, cât nţinutul de energie al acestui im-
nţei de împământare a sistemului şi conţinutul ridicat de energie al puls este vizibil mai mic decât cu-
de echipotenţial de protecţie la trăsnetului natural. Cu ajutorul rentul de trăsnet de verificare al
trăsnet. Această creştere a pote- acestui curent se verifică descăr- undei curentului de şoc 10/350
nţialului constituie o ameninţare cătorul tip 1 şi componentele in- µs.Descărcătoarele de supratensi-
pentru sistemele electrice (de stalaţiei exterioare de protecţie la une de tip 2 şi tip 3 sunt încărcate
exemplu alimentarea cu tensiune, trăsnet. cu acest impuls de verificare.
echipamentele telefonice, televiziu-
nea prin cablu, cabluri de control
etc.) care sunt introduse în clădire.
02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

Pentru verificarea diferitelor apara-


te de protecţie la trăsnet şi supra-
tensiune, în standardele naţionale
şi internaţionale au fost stabiliţi cu-
renţi de verificare adecvaţi.

TBS OBO 11
Asistenţă generală de
proiectare Cauzele curenţilor de trăsnet

Lovitură directă de trăsnet într-o


clădire
În cazul în care un trăsnet loveşte
direct în instalaţia exterioară de
protecţie la trăsnet sau în supras-
tructurile acoperişului legate la pă-
mânt cu rezistenţă la trăsnet (de
exemplu antenă de acoperiş),
atunci energia trăsnetului va fi con-
dusă în prealabil la potenţialul pă-
mântului. Însă o singură instalaţie
de protecţie la trăsnet nu este sufi-
cientă: din cauza impedanţei insta-
laţiei de legare la pământ întreg
sistemul de împământare va fi ridi-
cat la un potenţial înalt. Această
creştere a potenţialului duce la di-
vizarea curenţilor de trăsnet spre
sistemele învecinate de legare la
pământ (clădiri învecinate, transfor-
mator de joasă tensiune) prin inter-
mediul instalaţiei de legare la pă-
mânt a clădirii şi prin sistemele de
alimentare cu energie electrică şi
reţele de date.

Valoare periculoasă:
Impuls de trăsnet (10/350)

Lovitură directă de trăsnet într-un


cablu aerian de joasă tensiune
O lovitură directă de trăsnet într-un
cablu aerian de joasă tensiune sau
cablu de date poate cupla curenţi
de trăsnet parţiali foarte mari în
clădirile învecinate. Instalaţiile elec-
trice ale clădirilor aflate la capătul
02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015
cablurilor aeriene de joasă tensiu-
ne sunt cele mai expuse la supra-
tensiuni.

Valoare periculoasă:
Impuls de trăsnet (10/350)

12 OBO TBS
Asistenţă generală de
Cauzele supratensiunilor

proiectare
Supratensiune de comutare în
sistemul de joasă tensiune
Supratensiuni de comutare se pro-
duc prin procedee de conectare şi
deconectare, prin comutarea sarci-
nilor inductive şi capacitive şi prin
întreruperea curentului de scurtcir-
cuit. În special deconectarea insta-
laţiilor de producţie, sistemelor de
iluminat sau transformatoarelor
poate cauza defecţiuni la nivelul
aparatelor electrice din apropiere.

Valoare periculoasă:
Impuls de supratensiune (8/20)

Cuplarea supratensiunilor ca ur-


mare a unei lovituri apropiate sau
îndepărtate de trăsnet
Chiar şi atunci când măsurile de
protecţie la trăsnet şi supratensiu-
ne sunt instalate: o lovitură de trăs-
net în apropiere duce la formarea
suplimentară de câmpuri magneti-
02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

ce puternice care, la rândul lor, in-


duc vârfuri mari de tensiune în sis-
temele de conducere a energiei.
Pe o rază de până la 2 km în jurul
punctului de impact se pot produ-
ce daune în urma cuplării inductive
sau galvanice.

Valoare periculoasă:
Impuls de supratensiune (8/20)

TBS OBO 13
Asistenţă generală de
proiectare Reducerea treptată a supratensiunilor prin zone de protecţie la trăsnet

Conceptul zonelor de protecţie la ducerii treptate a supratensiunii ghtning Protection Zone). La trece-
trăsnet până la un nivel nepericulos înain- rea de la o zonă la alta se instalea-
Conceptul zonelor de protecţie la te ca aceasta să ajungă la apara- ză un descărcător de supratensiu-
trăsnet care s-a dovedit rezonabil tul terminal şi să cauzeze defecţi- ne pentru egalizarea potenţialului
şi cu efect este cel descris în stan- uni la nivelul acestuia. În acest care trebuie să corespundă clasei
dardul internaţional IEC 62305-4 scop, întreaga reţea de energie de cerinţe necesare fiecărei si-
(DIN VDE 0185 partea 4). Baza electrică este subdivizată în zone tuaţii.
acestui concept este principiul re- de protecţie la trăsnet (LPZ = Li-

02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

Zone de protecţie la trăsnet (LPZ = Lightning Protection Zone)


Zonă neprotejată în afara clădirii. Efect direct al trăsnetului, fără ecranare împotriva impulsurilor electromagnetice
LPZ 0 A
perturbatoare LEMP (Lightning Electromagnetic Pulse).
LPZ 0 B Zonă protejată prin intermediul instalaţiei exterioare de protecţie la trăsnet. Fără ecranare împotriva LEMP.
LPZ 1 Zona din interiorul clădirii. Sunt posibile energii parţiale de trăsnet reduse.
LPZ 2 Zona din interiorul clădirii. Sunt posibile supratensiuni reduse.
Zona din interiorul clădirii (poate fi şi carcasa metalică a unui echipament consumator). Nu este prezent nici un
LPZ 3
impuls perturbator cauzat de LEMP sau supratensiuni.

14 OBO TBS
Asistenţă generală de
Puncte de tranzit între zone şi dispozitive de protecţie

proiectare
Avantajele conceptului de zone Clasele de tipuri ale aparatelor de Alegerea corectă a descătorului
de protecţie la trăsnet protecţie la supratensiune Această împărţire permite alege-
• Diminuarea cuplărilor în alte sis- Aparatele OBO de protecţie la su- rea descărcătoarelor corespunză-
teme de conducere prin descăr- pratensiune sunt clasificate con- toare diferitelor cerinţe, cu privire
carea curenţilor de trăsnet peri- form DIN EN 61643-11 în cele trei la locul de montare, nivelul de pro-
culoşi, bogaţi în energie direct la clase Tipul 1, Tipul 2 şi Tipul 3 tecţie şi intensitatea curentului.O
punctul de intrare a cablului în (până în prezent B, C şi D). În ca- prezentare generală asupra punc-
clădire. drul acestor standarde sunt stabili- telor de tranzit dintre zone este
• Evitarea perturbaţiilor prin câm- te atât reglementările privind clădi- oferită de tabelul de mai josAceas-
puri magnetice. rile, cât şi cerinţele şi verificările ta clarifică în acelaşi timp care
• Concept de protecţie economic, pentru descărcătoarele de prote- aparate de protecţie la supratensi-
individual şi cu o calitate bună cţie la supratensiune care sunt uti- une OBO şi cu ce fel de funcţie
de proiectare pentru construcţii lizate în reţele de curent alternativ pot fi montate în reţeaua de ali-
noi, extensii de clădiri şi constru- cu tensiuni nominale de până la mentare cu energie electrică.
cţii modificate. 1000 V şi frecvenţe nominale între
50 şi 60 Hz.

Treceri între zone


Exemplu Imagine
Tranziţia zonelor Dispozitiv de protecţie şi tip de aparate
de produs produs
Dispozitiv de protecţie în scopul echilibrării potenţialului de protecţie la trăsnet,
conform DIN VDE 0185-3, în cazul loviturilor directe de trăsnet sau din apropiere. MCD
02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

LPZ 0 B
• Aparate: tip 1 (Clasa I, clasa de solicitare B), de exemplu MC50-B VDE Nr.-art.:
până la LPZ 1
• Nivel maxim de protecţie conform standardului: 4 kV 5096 87 9
• Instalarea, de exemplu, în tabloul principal de distribuţie/la intrarea în clădire
Dispozitiv de protecţie pentru protecţia la supratensiune, conform DIN VDE 0100-
443, în cazul supratensiunilor care intră prin reţeaua de alimentare în urma lovitu-
LPZ 1 rilor de trăsnet din depărtare sau prin acţiuni de cuplare. V20
până la • Aparate: tip 2 (Clasa II, clasa de solicitare C), de exemplu V20-C Art.-Nr.:
LPZ 2 • Nivel maxim de protecţie conform standardului: 2,5 kV 5095 25 3
• Instalarea, de exemplu, în tabloul de distribuţie a energiei electrice, tabloul se-
cundar
Dispozitiv de protecţie destinat protecţiei la supratensiune a consumatorilor mobi-
LPZ 2 li la prize şi la alimentarea cu energie electrică. FC-D
până la • Aparate: tip 3 (Clasa III, clasa de solicitare D), de exemplu FineController FC-D Nr.-art.:
LPZ 3 • Nivel maxim de protecţie conform standardului: 1,5 kV 5092 80 0
• Instalarea, de exemplu, la consumatorul final

TBS OBO 15
Asistenţă generală de
Centrul de testare BET pentru protecţie la trăsnet, electrotehnică şi siste-
me de susţinere
proiectare

Verificarea curentului de trăsnet

BET cu sarcini extinse Generator pentru verificarea cu- Teme de testare


Dacă până de curând BET permi- rentului de trăsnet Solicitarea principală a generatoru-
tea doar verificări ale curentului de Graţie generatorului de verificare lui de verificare este determinată
trăsnet, ale mediului şi verificări proiectat în anul 1994 şi finalizat în de testarea produselor din gama
electrice, centrul de testare BET a anul 1996 este posibilă realizarea de produse TBS. În cadrul aces-
devenit între timp şi un partener în verificărilor curentului de trăsnet cu teia se efectuează verificări ce în-
verificările sistemelor de susţinere până la 200 kA. Generatorul a fost soţesc dezvoltarea produselor noi,
a cablurilor. Această unire a dus la proiectat şi construit în colaborare modificări la produsele OBO deja
necesitatea modificării semnificaţi- cu Universitatea Politehnică din existente şi teste de comparaţie cu
ei numelui. În trecut BET reprezen- Soest. Datorită activităţii intense de produse ale competitorilor. Aici se 02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

ta acronimul pentru Blitzschutz- proiectare şi monitorizării ştiinţifice încadrează componente de prote-


und EMV-Technologiezentrum în timpul asamblării instalaţiei de cţie la trăsnet, aparate de protecţie
(centru tehnologic de protecţie la testare, aceasta funcţionează de la supratensiune şi descărcătoare
trăsnet şi CEM), aceste litere bine 12 ani fără erori şi îndeplineşte ce- de curent de trăsnet. Verificările
cunoscute reprezintă începând cu rinţele actuale de verificare în con- pentru componentele de protecţie
2009: Centrul de testare BET pen- formitate cu standardele. la trăsnet se efectuează în confor-
tru protecţie la trăsnet, electroteh- mitate cu DIN EN 50164-1, cele
nică şi sisteme de susţinere pentru izolatori conform DIN EN
50164-3, iar cele pentru aparatele
de protecţie la trăsnet şi supraten-
siuni conform DIN EN 61643-11..
Acestea sunt doar o parte din
standardele de testare pe baza că-
rora se efectuează verificările în
centrul de testare BET.

16 OBO TBS
Asistenţă generală de
proiectare
Probă de încărcare

Tipuri de verificare pentru siste- Simularea condiţiilor atmosferice Verificarea sistemelor de susţine-
mul de protecţie la trăsnet şi la reale re a cablurilor
supratensiune Pentru a putea efectua verificări Cu noua instalaţie de verificare
Verificările de curent de şoc pot fi conform standardelor, componen- KTS, integrată şi încercată în cen-
efectuate la fel ca şi cele pentru tele de verificat destinate utilizării trul de testare BET, se pot verifica
curentul de trăsnet de până la 20 în exterior trebuie tratate în preala- toate sistemele de susţinere a ca-
kV. Pentru aceste verificări se utili- bil în condiţii atmosferice reale. blurilor produse de OBO. Baza
zează un generator hibrid şi aces- Acest proces are loc într-o cameră acestor verificări o constituie DIN
ta a fost dezvoltat în colaborare cu de ceaţă salină şi camera de verifi- EN 61537, respectiv VDE 0639.
Universitatea Politehnică Soest. Cu care cu bioxid de sulf. În funcţie Centrul de testare BET din cadrul
acest generator de verificare pot fi de tipul de verificare pot varia, de OBO Betterman este un departa-
făcute de asemenea verificări EMV exemplu, durata verificării şi con- ment de verificare a produselor pe
la sistemele pentru susţinerea ca- centraţia ceţii saline, respectiv bio- baza standardelor – şi acest lucru
blurilor. Pot fi examinate fără pro- xidului de sulf din interiorul came- deja în tipul etapei de dezvoltare.
02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

bleme toate tipurile de sisteme de relor de verificare. Astfel este posi-


conducere, respectiv susţinere a bilă efectuarea verificărilor con-
cablurilor, până la o lungime form IEC 60068-2-52, ISO 7253,
de 8m. Printre altele se realizează ISO 9227 şi EN ISO 6988.
verificări privind conductibilitatea
electrică în conformitate cu DIN
EN 61537.

TBS OBO 17
18 OBO TBS
Asistenţă de planificare pentru protecţia la supratensiune în domeniul
energetic

Standarde privind protecţia la supratensiune 20

Indicaţii de instalare 21

Reţele cu 4 conductori 22

Reţele cu 5 conductori 23

Ghid de selecţie pentru domeniul energetic 24

TBS OBO 19
Standarde privind protecţia la supratensiune
Asistenţă de planificare pentru protecţia la supratensiune în domeniul
energetic

La realizarea instalaţiilor de pro-


tecţie la supratensiune trebuie să
respectaţi diferite standarde. Aici
găsiţi cele mai importante regle-
mentări.

02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

Normă Cuprins
DIN VDE 0100-410
Realizarea instalaţiilor de joasă tensiune partea 4-41: măsuri de protecţie – protecţie împotriva electrocutării
(IEC 60364-4-41)
Realizarea instalaţiilor de joasă tensiune – partea 5-54: alegerea şi realizarea mijloacelor electrice de pro-
DIN VDE 0100-540
ducţie, instalaţiilor de legare la pământ, conductorilor de protecţie şi conductorilor de egalizare a potenţialu-
(IEC 60364-5-54)
lui de protecţie
Realizarea instalaţiilor de joasă tensiune – partea 4-44: măsuri de protecţie – protecţie în cazul tensiunilor
DIN VDE 0100-443
perturbatoare şi mărimilor perturbatoare electromagnetice – secţiunea 443: protecţie în cazul supratensiuni-
(IEC 60364-4-44)
lor datorate influenţelor atmosferice sau proceselor de comutare.
DIN VDE 0100-534 Realizarea instalaţiilor de joasă tensiune – partea 5-53: alegerea şi realizarea mijloacelor electrice de pro-
(IEC 60364-5-53) ducţie – separare, comutare şi operare – secţiunea 534: instalaţii de protecţie la supratensiune (ÜSE)
DIN EN 61643-11 Aparate de protecţie la supratensiune pentru joasă tensiune – partea 11: aparate pentru protecţia la supra-
(IEC 61643-1) tensiune pentru utilizarea în instalaţiile de joasă tensiune; cerinţe şi verificări

20 OBO TBS
Indicaţii de instalare

Asistenţă de planificare pentru protecţia la supratensiune în domeniul


Lungimea cablului de alimentare, 1 = bară sau Cablare V, 1 = şină nul de protecţie, 2 = clemă 1= alimentare de la reţea, 2 = lungime conduc-
clemă principală de echipotenţial sau şina con- sau şină principală de egalizare potenţial tor, 3 = consumator, 4 = tensiune de răspuns
ductorului de protecţie 2 kV, de exemplu MC 50-B VDE 5 = tensiune
de răspuns 1,4 kV, de exemplu V20 C

Secţiuni transversale minime Lungime conectare cablare V Cuplare


pentru sistemul de egalizare po- Cablul de conectare către dispozi- Descărcătoarele de curent de trăs-
tenţial pentru protecţia la trăsnet tivul de protecţie este definitoriu net şi de supratensiuni preiau dife-

energetic
Pentru egalizarea de potenţial pen- pentru un nivel optim de protecţie. rite sarcini. Descărcătoarele trebu-
tru protecţia la trăsnet trebuie res- Conform directivei de instalaţii IEC, ie montate în mod coordonat. Ace-
pectate următoarele secţiuni tran- lungimea liniei de compensare că- astă coordonare este garantată de
sversale minime: pentru cupru se- tre descărcător şi lungimea liniei lungimea disponibilă a cablului
cţiunea conductorului de 16 de la dispozitivul de protecţie la sau de descărcătoare speciale de
mm2, pentru aluminiu 25 mm2 şi sistemul de egalizare potenţial tre- curent de trăsnet (seria MCD).
pentru oţel 50 mm2. buie să măsoare fiecare mai puţin Astfel, descărcătoarele de tipul 1
La trecerea dintre zonele de prote- de 0,5 m. În cazul în care acestea şi 2 (clasele B şi C) pot fi utilizate
cţie de la LPZ 0 la LPZ 1 toate in- sunt mai lungi de 0,5 m, trebuie să direct în paralel, de exemplu în
stalaţiile metalice trebuie legate la optaţi pentru o cablare V. Protection-Set.
egalizarea de potenţial. Cablurile
electrice active trebuie legate la Lungime conductor electric > 5 m
pământ cu descărcătoare cores- • Nu este necesară o cuplare su-
punzătoare. plimentară

Lungime conductor electric


• Introduceţi cuplarea: MC 50-B
VDE + LC 63 + V20-C
• Alternativ: MCD 50-B + V20-C,
nu este necesară o cuplare su-
plimentară (de exemplu Protecti-
on-Set)
02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

Dimensiune minimă conductori, clasa de protecţie de la I la IV


Secţiune conductori, care leagă diferite şine de egalizare Secţiunea conductorilor, care leagă instalaţiile me-
Material
potenţial între ele sau cu instalaţia de legare la pământ talice interioare cu şina de egalizare potenţial
Cupru 16 mm² 6 mm²
Aluminiu 25 mm² 10 mm²
Oţel 50 mm² 16 mm²

TBS OBO 21
Reţele cu 4 conductori, sistem de reţea TN-C
Asistenţă de planificare pentru protecţia la supratensiune în domeniul
energetic

1 = distribuţie principală, 2 = lungime conductor, 3 = distribuitor circuit electric de exemplu tablou


secundar, 4 = protecţie fină a reţelei, 5 = bară de nul principală, 6 = bară de nul locală, 7 = tip 1, 8
= tip 2, 9 = tip 3

Descărcător de supratensiune Descărcător de supratensiune


În sistemul de reţea TN-C-S insta- tip 2 tip 3
laţia electrică este alimentată prin Descărcătoarele de supratensiune Descărcătoarele de supratensiune
intermediul celor trei conductori de tipul 2 sunt introduse de regulă de tipul 3 sunt utilizate pentru pro-
externi (L1, L2, L3) şi a conducto- după punctul de distribuţie al con- tecţia împotriva supratensiunilor de
rului combinat PEN. Modul de uti- ductorului PEN. Dacă punctul de comutare la circuitele electrice ale
lizare este descris în DIN VDE distribuţie este la o distanţă mai aparatelor terminale. Aceste supra-
0100-534 (DIN EN 61643-11). mare de 0,5 m, se vorbeşte de o tensiuni transversale apar cu pre-
reţea de 5 conductori. Descărcă- cădere între L şi N. Prin conexiu-
toarele sunt introduse în conexiu- nea în Y, conductorii L şi N sunt
Descărcător de curent de trăsnet nea 3+1 (de ex.V20-C 3+NPE). În protejaţi prin intermediul varistoa-
tip 1 cazul circuitului 3+1, conductorii relor şi se realizează legăturile că-
Descărcătoarele de curent de trăs- externi (L1, L2, L3) sunt conectaţi tre conductorul PE prin intermediul
net de tipul 1 se utilizează cu 3 prin intermediul descărcătoarelor unui eclator pentru curenţi însu-
poli (de ex. de trei ori MC 50-B). la nulul de lucru (N). Nulul de lucru maţi (de exemplu KNS-D). Datorită
Conectarea se realizează paralel (N) este legat prin intermediul unui acestei conexiuni de protecţie între
la conductorii externi, conectaţi la eclator pentru curenţi însumaţi cu L şi N nu se conduce curent de
02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015
PEN prin intermediul descărcătoru- nulul de protecţie (PE). Descărcă- şoc spre PE în cazul unei supra-
lui Cu acordul furnizorului local de toarele trebuie introduse înaintea tensiuni cu sens transversal şi, în
energie electrică şi respectând di- protecţiei contra curenţilor reziduali acest fel, RCD nu recunoaşte un
rectiva VDN este posibilă şi monta- (RCD), deoarece, în caz contrar, curent rezidual. Puteţi găsi datele
rea înaintea contorului principal. aceasta interpretează curentul de tehnice corespunzătoare în pagini-
şoc descărcat ca fiind un curent le produselor.
rezidual şi întrerupe circuitul elec-
tric.

22 OBO TBS
Reţele cu 5 conductori, sistem de reţea TN-S şi TT

Asistenţă de planificare pentru protecţia la supratensiune în domeniul


energetic
1 = distribuţie principală, 2 = lungime conductor, 3 = distribuitor circuit electric, de exemplu tablou
secundar, 4 = protecţie fină a reţelei, 5 = bară de nul principală, 6 = bară de nul locală, 7 = tip 1, 8
= tip 2, 9 = tip 3

Descărcător de supratensiune Descărcător de supratensiune


În sistemul de reţea TN-S insta- tip 2 tip 3
laţia electrică este alimentată prin Descărcătoarele de supratensiune Descărcătoarele de supratensiune
intermediul celor trei conductori de tipul 2 sunt utilizate în conexiu- de tipul 3 sunt utilizate pentru pro-
externi (L1, L2, L3), a conductoru- nea 3+1 (de ex.V20-C 3+NPE). În tecţia împotriva supratensiunilor de
lui neutru (N) şi al conductorului cazul circuitului 3+1, conductorii comutare la circuitele electrice ale
de legare la pământ (PE). În reţe- externi (L1, L2, L3) sunt conectaţi aparatelor terminale. Aceste supra-
aua TT pe de altă parte instalaţia prin intermediul descărcătoarelor tensiuni transversale apar cu pre-
electrică este alimentată prin in- la nulul de lucru (N). Nulul de lucru cădere între L şi N. Prin conexiu-
termediul celor trei conductori (N) este legat prin intermediul unui nea în Y, conductorii L şi N sunt
externi (L1, L2, L3), al conducto- eclator pentru curenţi însumaţi cu protejaţi prin intermediul varistoa-
rului neutru (N) şi al conductoru- nulul de protecţie (PE). Descărcă- relor şi se realizează legătura către
lui de legare la pământ (PE). Mo- toarele trebuie introduse înaintea conductorul PE prin intermediul
dul de utilizare este descris în protecţiei contra curenţilor reziduali unui eclator pentru curenţi însu-
DIN VDE 0100-534 (DIN EN 61643- (RCD), deoarece, în caz contrar, maţi (de exemplu KNS-D). Datorită
11). aceasta interpretează curentul de acestei conexiuni de protecţie între
şoc descărcat ca fiind un curent L şi N nu se conduce curent de
02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

rezidual şi întrerupe circuitul elec- şoc spre PE în cazul unei supra-


Descărcător de curent de trăsnet tric. tensiuni cu sens transversal şi, în
tip 1 acest fel, RCD nu recunoaşte un
Descărcătoarele de curent de trăs- curent rezidual. Puteţi găsi datele
net de tipul 1 sunt utilizate în cone- tehnice corespunzătoare în pagini-
xiunea 3+1 (de ex. de trei ori MC le produselor.
50-B şi o dată MC 125-B NPE). În
cazul circuitului 3+1, conductorii
externi (L1, L2, L3) sunt conectaţi
prin intermediul descărcătoarelor
la nulul de lucru (N). Nulul de lucru
(N) este legat prin intermediul unui
eclator pentru curenţi însumaţi cu
nulul de protecţie (PE). La acordul
furnizorului local de energie electri-
că şi respectând directiva VDN es-
te posibilă şi montarea înaintea
contorului principal.

TBS OBO 23
Ghid de selecţie pentru domeniul energetic
Descărcător combinat AC şi protecţie la supratensiune; tip 1+2, tip 2 şi
tip 3
Asistenţă de planificare pentru protecţia la supratensiune în domeniul

Loc de instalare 1
Instalare în tabloul principal/ Distribuţie combinată
Protecţie de bază / tip 1, tip 2

Situaţie de pornire Tipul clădirii Descriere Tip Nr. art. Simboluri Imagine
produs

l Fără instalaţie Clădire privată TN/TT V10 Compact 5093 38 0


exterioară de protecţie la trăs- Tip 2 + 3 Pag.: 242
net 2,5 TE
l Conexiunea cablului de lega- După contor
re la pământ

TN/TT V10-C 3+NPE 5093 39 1


Tip 2 + 3 Pag.: 243
4 TE
După contor
energetic

Apartament, casă/ TN/TT V20 3+NPE 5095 25 3 VDE


Industrial, comercial Typ 2 Pag.: 199
4 TE
După contor

V20 3+NPE+FS 5095 33 3 VDE


cu semnalizare la dis- Pag.: 200
tantă

l Instalaţie Clădire din clasa TN/TT V50 3+NPE 5093 52 6


exterioară de protecţie la trăs- de protecţie la Tip 1 + 2 Pag.: 157
net trăsnet III şi IV 4 TE
(conform DIN EN 0185-305) (exemplu clădiri După contor
de locuinţe
şi birouri)

V50 3+NPE+FS 5093 53 3


cu semnalizare la dis- Pag.: 158
tantă
02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

l Conexiune linii aeriene Clădiri din TN-C MCD 50-B 3 5096 87 7


clasa de protecţie Typ 1 Pag.: 139
la trăsnet de la I la 6 TE
IV Înainte sau după con-
(de exemplu indus- tor
triale)

TN-S MCD 50-B 3+1 5096 87 9


Typ 1 Pag.: 139
8 TE
Înainte sau după con-
tor

24 OBO TBS
Asistenţă de planificare pentru protecţia la supratensiune în domeniul
Loc de instalare 2 Loc de instalare 2
Instalare în tabloul secundar Instalare înaintea aparatului terminal
Pretecţie medie / tip 2 Protecţie fină / tip 3
necesară numai cand distanţa ≥ 10m

Descriere Tip Nr. art. Imagine Descriere Tip Nr. art. Simboluri Imagine
produs produs

TN/TT V10 Compact 5093380 Debroşabil FC-D 5092 80 0 VDE


tip 2 + 3 Pag.: 242 Pag.: 254
2,5 TE

FC-TV-D 5092 80 8 VDE


Pag.: 254

V10 Compact-AS, 5093391


cu semnalizare acustică Pag.: 243
la distanţă FS-SAT-D 5092 81 6 VDE
Pag.: 254

energetic
FC-TAE-D 5092 82 4 VDE
TN/TT V20 3+NPE 5095253 Pag.: 254
tip 2 Pag.: 199
4 TE

FC-ISDN-D 5092 81 2 VDE


Pag.: 255

V20 3+NPE+FS 5095333


cu semnalizare la distan- Pag.: 200 FC-RJ-D 5092 82 8 VDE
tă Pag.: 255

CNS-3-D-D 5092 70 1
Pag.: 255
TN/TT V20 3+NPE 5095253
tip 2 Pag.: 199
4 TE
Instalare fixă ÜSM-A 5092 45 1
Pag.: 256

V20 3+NPE+FS 5095333 ÜSM-A-2 5092 46 0


cu semnalizare la distan- Pag.: 200 Pag.: 256

02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

ÜSS 45-o- 6117 47 3


RW Pag.: 257

TN/TT V20 3+NPE 5095253


tip 2 Pag.: 199
4 TE Montaj în seri- V10 Com- 5093 38 0
e pact Pag.: 242
în tablou L1/L2/L3/N

VF230- 5097 65 0
V20 3+NPE+FS 5095333 AC/DC Pag.: 259
cu semnalizare la distan- Pag.: 200

VF 230-AC- 5097 85 8
FS Pag.: 260
cu semnali-
zare la dista-
nţă

TBS OBO 25
26 OBO TBS
Ghid de planificare pentru protecţie la trăsnet şi la supratensiune în do-
meniul fotovoltaic

Standarde privind domeniul fotovoltaic 28

Responsabilitate 29

ProtectPlus 30

Protecţie coordonată 32

Protecţie exterioară la trăsnet pentru instalaţii pe acoperişuri 34


înclinate

Protecţie la trăsnet pentru instalaţii pe acoperişuri plane 35

Egalizare de potenţial pentru protecţia la trăsnet şi distanţa 36


de separare

Ghid de proiectare - Metoda unghiului de protecţie 37

Ghid de proiectare - Metoda sferei de protecţie 38

Patru paşi pentru o protecţie cuprinzătoare 39

Protecţie CC la supratensiune în domeniul energetic, tip 2 40

Descărcător CC combinat; tip 1+2 şi aparate pentru prote- 41


cţia datelor

TBS OBO 27
Ghid de planificare pentru protecţie la trăsnet şi la supratensiune în domeniul fotovoltaic
Standarde privind domeniul fotovoltaic

La realizarea unei instalaţii foto-


voltaice trebuie respactate diferi-
te norme. Aici găsiţi cele mai im-
portante reglementări europene.

02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

Normă Cuprins
VDE 0185-305-1 (IEC 62305-1) Protecţie la trăsnet – partea 1: principii generale
VDE 0185-305-2 (IEC 62305-2) Protecţia la trăsnet – partea 2: managementul riscului
VDE 0185-305-3 (IEC 62305-3) Protecţie la trăsnet – partea 3: protecţia clădirilor şi a persoanelor
VDE 0185-305-4 (IEC 62305-4) Protecţie la trăsnet – partea 4: sisteme electrice şi electronice în construcţii.
VDE 0185-305-3 Bbl 5 (DIN EN Protecţia la trăsnet – partea 3: Protecţia clădirilor şi a persoanelor - Fişa suplimentară 5: Pro-
62305-3 Bbl. 5) tecţie la trăsnet şi la supratensiune pentru sisteme fotovoltaice de alimentare cu energie
Aparate pentru protecţia la supratensiune pentru joasă tensiune – partea 11: aparate de pro-
VDE 0675-11(IEC 61643-1)
tecţie la supratensiune pentru utilizarea în instalaţii de joasă tensiune
Realizarea instalaţiilor de joasă tensiune– partea 5-53: alegerea şi realizarea echipamentelor
VDE 0100-534 (IEC 60364-5-53) electrice – separare, comutare şi operare – secţiunea 534: instalaţii de protecţie la supraten-
siune (ÜSE)
Realizarea instalaţiilor de joasă tensiune – partea 4-44: măsuri de protecţie – protecţie în ca-
zul tensiunilor perturbatoare şi mărimilor perturbatoare electromagnetice – secţiunea 443:
VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
protecţie în cazul supratensiunilor datorate influenţelor atmosferice sau proceselor de comu-
tare.
VDE 0100-712 (IEC 60364-7-712) Cerinţe pentru instalaţii speciale - sisteme solare fotovoltaice -(PV)-de alimentare cu energie

28 OBO TBS
Responsabilitatea instalatorului şi operatorului unui sistem fotovoltaic

Ghid de planificare pentru protecţie la trăsnet şi la supratensiune în domeniul fotovoltaic


Răspunderea instalatorului
Asociaţia fotovoltaică În funcţie de tipul instalaţiei se ţine Vă rugăm să ţineţi cont şi de re-
cont de următoarele standarde: glementările legale locale respec-
tive.
„Responsabilitatea generală pri- Protecţie la trăsnet
vind siguranţa electrică o are cel • VDE 0185-305-1 la -4
care pune instalaţia în funcţiune." • VDE 0185-305-3 Bbl. 5 Răspunderea operatorului
• IEC 62305-1 la -4 Prin alimentarea energiei genera-
Antreprenorul care a instalat un te aproape orice instalaţie PV este
sistem fotovoltaic este obligat prin supusă unor cerinţe de uz comer-
lege să facă acest lucru fără erori. Protecţie la supratensiune cial. Pentru operatorul instalaţiei se
După regulamentul de conectare • VDE 0100-433 crează obligaţia de a întreţine co-
la joasă tensiune NAV trebuie ca • IEC 60364-4-44 rect, a verifica repara instalaţia.
inginerul electrician înregistrat în Aceste verificări regulate repetate
directorul de instalare a distribuito- ale componentelor instalaţiei se
rilor de energie să conecteze la Realizarea sistemelor de joasă pot face doar de către electricie-
reţeaua publică de energie doar tensiune ni calificaţi.
instalaţii verificate şi conforme. • VDE 0100-534
• IEC 60634-5-534
02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

Construirea unui sistem fotovoltai- • VDE 0100-410


c reprezintă de multe ori o activita- • IEC 60634-4-41
te intensă în infrastructura electrică • VDE 0100-443
a unei clădiri. Acest lucru se re- • IEC 60634-4-44
flectă în numărul mare de standar-
de și reglementări care trebuie ur-
mate. Pentru performanţele sale Cerinţe pentru sisteme solare-fo-
corespunzătoare instalatorul siste- tovoltaice de alimentare cu ener-
mului este răspunzător pentru 30 gie
de ani, susţine asigurătorul în plus. • VDE 0100-712
• IEC 60634-7-712
• VDE 0126-23
• IEC 62446

Protecţie la foc în construcţii


• DIN 4102

TBS OBO 29
Ghid de planificare pentru protecţie la trăsnet şi la supratensiune în domeniul fotovoltaic

30
OBO
TBS
frig, soare şi căldură timp de decenii.
Cu ProtectPlus instalaţiile fotovoltaice rezistă la furtuni, zapada, ploaie,

02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015


Ghid de planificare pentru protecţie la trăsnet şi la supratensiune în domeniul fotovoltaic
Instalaţiile fotovoltaice sunt su-
puse unur enorme solicitări de-a
lungul întregului ciclu de viaţă.
Vântul şi vremea solicită compo-
nentele instalaţiei, trăsnetele şi
supratensiunile reprezintă o ame-
ninţare considerabilă pentru in-
vertor. Protect Plus funcţionează
ca protecţie cuprinzătoare a între-
gii instalaţii împotriva influenţelor
dăunătoare ale mediului. Protecţie împotriva loviturilor di- Protecţie împotriva supratensiu-
recte de trăsnet nii
Energia enormă a trăsnetelor poa- Pe partea de curent alternativ, in-
te dăuna instalaţiei fotovoltaice în- vertoarele sensibile sunt ameninţa-
tr-o clipă şi poate pune în pericol te de supratensiuni distructive da-
viabilitatea economică a întregii in- torate comutărilor şi legărilor la
stalaţii. Mulţi ani de observaţii - de reţea. Loviturile de trăsnet produc
exemplu prin BLiDS (Serviciul de supratensiuni periculoase pe o ra-
informaţii şi trăsnete al Siemens - ză de doi kilometri. Aceste vârfuri
Blitz- und Informationsdienst von de tensiune sunt suficiente în ca-
Siemens, http://blids.de) - au do- zuri de urgenţă pentru a distruge
cumentat o creştere constantă de inima instalaţiei.
lovituri de trăsnete şi trăsnete.

Protecţie împotriva influenţelor Protecţie la solicitări mecanice Protecţie împotriva răspândirii fo-
mediului O instalaţie fotovoltaică este expu- cului
Influenţa instalaţiilor fotovoltaice să diferitelor solicitări mecanice. Protecţia la foc pentru instalaţii fo-
este în creştere - observaţiile me- Vântul bate continuu pe toate părţi- tovoltaice are diferite cerinţe: pro-
teorologice arată o creştere a con- le instalaţiei, zăpada stă pe între- pagarea focului trebuie împiedica-
diţiilor meteorologice extreme. Nu- gul sistem. Trecerile verticale de tă atât în interiorul cât şi în exterio-
mai o solidă instalaţie rezistă în ci- cabluri sunt supuse unor sarcini rul clădirii. În ieşirile de urgenţă şi
uda ploii, zăpezii, căldurii şi frigului mari, care trebuie să fie compen- căile de evacuare, prin conduce-
02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

pe întreaga durată de viaţă a insta- sate printr-o detensionare cores- rea cablurilor şi conductorilor, nu
laţiei. punzătoare. trebuie introdus niciun risc de in-
cendiu.

TBS OBO 31
Ghid de planificare pentru protecţie la trăsnet şi la supratensiune în domeniul fotovoltaic
Protecţie coordonată. Sistem ProtectPlus.

Un sistem elaborat pentru întrea-


ga infrastructură electrică a unui
sistem fotovoltaic – acesta este
ProtectPlus. Diferite componente
ce oferă o protecţie cuprinză-
toare, astfel încât atât instalatorul
cât şi operatorul pot dormi li-
niştiţi.

02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

Sisteme exterioare pentru prote- Sisteme de legare la pământ


cţia la trăsnet Produsele noastre pentru o împă-
Curenţii de trăsnet sunt captaţi şi mântare perfectă:
duşi în siguranţă la pământ cu aju- • Platbandă și conductor rotund
torul următoarelor sisteme: • Conector
• Tije de captare şi piloni de cap- • Cleme de legătură
tare • Împământări
• Protecţie izolată la trăsnet • Priză de pământ de adâncime,
• Coborâre izolată isCon® centură de împământare și priză
• Platbandă și conductor rotund de pământ de fundatie
• Suport conductor • Protecţie la coroziune
• Cleme de legătură şi conectare

32 OBO TBS
Ghid de planificare pentru protecţie la trăsnet şi la supratensiune în domeniul fotovoltaic
Sisteme de egalizare de potenţial Sisteme de protecţie la supraten- Sisteme de susţinere a ca-
Legătura între protecţia exterioară siune blurilor
la trăsnet, protecţia la supratensiu- O gamă pentru toate cazurile de Montaj rapid şi sigur la conduce-
ne şi împământare o reprezintă utilizare: rea cablurilor şi conductorilor cu:
sistemele de egalizare potenţial. • Descărcător de curent de trăsne- • Jgheaburi pentru cabluri
Sunt disponibile în următoarele va- t/descărcător combinat • Jgheaburi din sârmă
riante: • Protecţie la supratensiune pentru • Pod de cabluri
• pentru domeniul interior tehnica energetică și de date • Poduri verticale de cabluri
• pentru domeniul exterior • Solutii complete de sistem, con- • Stâlpi
• pentru domeniul industrial fectionate și premontate în car- • Console pentru perete și stâlpi
case
• Descărcător combinat și de su-
pratensiune pentru fotovoltaice,
partea de curent continuu

Sisteme de conducere a cabluri- Sisteme de protecţie la foc


lor Sistemele noastre pentru protecţia
Conducerea curată a cablurilor și la foc au următoarele componente:
conductorilor în interiorul clădirilor • Etanşări
se face cu: • Bandaje de protectie la foc rezis-
• Canale pentru perete și tavan tente la vreme
• Sisteme de fixare din plastic sau • Sisteme pentru căi de urgen ă
metal pentru cabluri și tevi și evacuare
02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

• Sisteme de fixare cu șurub și


prin batere
• Sisteme de şine

TBS OBO 33
Ghid de planificare pentru protecţie la trăsnet şi la supratensiune în domeniul fotovoltaic
Protecţie exterioară la trăsnet pentru instalaţii pe acoperişuri

Gamă completă, experienţă de Cu programul nostru complet de


zeci de ani produse şi experienţa noastră vă
Integrarea unei instalaţii fotovoltai- oferim soluţiile corespunzătoare
ce în conceptul existent de prote- pentru practic orice tip de acoperiş
cţie la trăsnet al unei clădiri este înclinat. Acesta include printre
adesea neglijat în instalaţiile ulteri- altele:
oare Astfel creşte semnificativ ris- • Tije de captare
cul de deteriorare în cazul unei lo- • Suport tijă
vituri directe de trăsnet . • Suport conductor
• Suport conductor pentru ţigla de
În domeniul clădirilor publice se coamă
Conductor de coborâre cu clemă pentru jghe- 02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015
solicită, de exemplu prin regula- • Suport conductor pe acoperiş ab
mente de construcţie, un sistem pentru diverse tipuri de acope-
de protecţie la trăsnet pentru pro- rişuri
tecţia împotriva incendiilor şi prote- • Suport conductor
jarea personalului. • Conductor rotund şi platbandă

Patru materiale
Veţi primi produsele noastre în pa-
tru materiale diferite:
• Oţel, zincat prin imersie
• Cupru
• Aluminiu
• Oţel inox

34 OBO TBS
Protecţie exterioară la trăsnet pentru instalaţii pe acoperişuri plane

Ghid de planificare pentru protecţie la trăsnet şi la supratensiune în domeniul fotovoltaic


Acoperiş plan cu sistem fotovoltaic şi conductor izolat isCon®

Egalizare de potenţial pentru pro- Distanţa de separaţie


tecţia la trăsnet Instalaţiile de climatizare, senzorii
La coborârea curentului de trăsnet electrici şi instalaţiile fotovoltaice
trebuie respectate diferite puncte. sunt exemple de construcţii pe
Elementele metalice ale clădirii tre- acoperiş în cazul cărora trebuie
buie legate direct la sistemul de respectată distanţa de separaţie.
protecţie la trăsnet. Cablurile acti- Această distantă este necesară
ve de cc/ca şi sistemele de date pentru a evita scântei periculoase
02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

sunt incluse în egalizarea de pote- și curen i par iali de trăsnet între


nţial la intrarea în clădire cu des- instala ia exterioară de protec ie
cărcătoarele adecvate de curent la trăsnet și componentele metali-
Egalizarea potenţialului de protecţie la trăsnet
de trăsnet şi supratensiuni. Toa- ce ale constructiei precum și apa- la sistemul de montaj fotovoltaic
te părţile metalice ale unei clădiri ratele electronice.
ca şi aparatele cu acţionare electri- În particular, la retehnologizarea in-
că şi cablurile de alimentare ale stalaţiilor fotovoltaice acest lucru
acestora trebuie incluse în prote- nu este posibil din cauza situaţiei
cţia la trăsnet. de construcţie. Aici ajută conduc-
torul isCon® izolat. Soluţia ideală
cu care se poate menţine distanţa
de separaţie de 0,75 m în aer şi
1,5 m la materialele solide.

TBS OBO 35
Sistemul de egalizare potenţial pentru protecţia la trăsnet şi distanţa de
separaţie
Ghid de planificare pentru protecţie la trăsnet şi la supratensiune în domeniul fotovoltaic

Distanţa de separaţie (s) între instalatia de protectie la trăsnet și sistemul de sustinere a cablurilor

Măsuri importante Distanţa de separaţie


Pentru a asigura o protecţie com- Conform DIN EN 62305, instalaţia
pletă a instalaţiei fotovoltaice, tre- de protecţie la trăsnet trebuie con-
buie să ţineţi cont de următoarele struită la distanţa de separaţie (s)
puncte: faţă de componentele instalaţiei fo-
• Împământarea locală (PAS) tre- tovoltaice. De regulă o distanţă de
buie conectată la sistemul princi- separaţie (s) = distanţă de sigura-
pal de egalizare potenţial nţă între 0,5 m şi 1 m este sufici- 02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015
(HPAS). entă.
• Conductorii de egalizare pote-
nţial trebuie pozaţi strâns şi pa-
Distanţa de separaţie (s) dintre instalaţia de
ralel faţă de cablurile de curent protecţie la trăsnet şi cea fotovoltaică
continuu.
• Cablurile de date trebuie incluse
în conceptul de protecţie.
O vedere de ansamblu asupra mă-
surilor de protecţie veţi găsi în ta-
belul Lista măsurilor de protecţie.

36 OBO TBS
Ghid de proiectare - Metoda unghiului de protecţie

Ghid de planificare pentru protecţie la trăsnet şi la supratensiune în domeniul fotovoltaic


Metoda unghiului de protecţie
pentru construcţii pe acoperiş
Aţi protejat corect acoperişul plan
al clădirii conform standardului
VDE 0185-305 (IEC 62305).
Suplimentar trebuie să asiguraţi cu
tije de captare şi toate construcţiile
de pe acoperiş. Aici este necesar
să se acorde o deosebită atenţie
respectării distanţei de separaţie
(s).

În cazul în care construcţia de pe


acoperiş este legată de clădire (de
ex. printr-o ţeavă din oţel inoxidabil
cu conectare la instalaţia de aerisi-
re sau de climatizare), trebuie obli-
gatoriu respectată distanţa de se-
paraţie (s). Tija de captare trebuie
aşezată la o anumită distanţă (vezi
jos) de obiectivul care trebuie pro-
tejat Această distanţă împiedică α° = unghi de protecţie la trăsnet, s = distanţă de separaţie
formarea de scântei periculoase şi
loviturile de trăsnet.

Construcţiile de pe acoperiş tre-


buie asigurate cu o tijă de capta-
re proprie
Unghiul de protecţie pentru tijele
de captare variază în funcţie de
clasa de protecţie la trăsnet.
Pentru cele mai uzuale tije de cap-
tare cu lungimi de până la 2 m gă-
siţi unghiul de protecţie α în tabel.
02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

1 = unghi de protecţie la trăsnet α°, 2 = înălţime creastă h în m, 3 = clase de protecţie I/II/III/IV

Unghi de protecţie conform clasei de protecţie conform VDE 0185-305


(IEC 62305)
Unghi de protecţie α pentru tije de captare
Clasa de protecţie la trăsnet
până la o lungime de 2 m
I 70°
II 72°
III 76°
IV 79°

TBS OBO 37
Ghid de planificare pentru protecţie la trăsnet şi la supratensiune în domeniul fotovoltaic
Ghid de proiectare - Metoda sferei de protecţie

p = Adâncime de pătrundere, R = raza sferei de protecţie, d = distanţa faţă de instalaţia de captare Formula de calcul a adâncimii de pătrundere
(p)

Asigurarea construcţiilor de pe
acoperiş cu mai multe tije de cap-
tare
În cazul în care utilizaţi mai multe
tije de captare pentru a asigura un
obiect, trebuie să ţineţi cont de
adâncimea de pătrundere dintre ti-
jele de captare. Pentru un calcul
exact, utilizaţi formula de pe ace-
astă pagină.
O privire rapidă de ansamblu e da-
tă de tabelul de mai jos.

02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

Adâncime de penetrare în funcţie de clasa de protecţie la trăsnet, conform VDE 0185-305


Distanţa Adâncime de pătrundere Adâncime de pătrundere Adâncime de pătrundere Adâncime de pătrundere
faţă de in- Clasa de protecţie la trăs- Clasa de protecţie la trăs- Clasa de protecţie la trăs- Clasa de protecţie la trăs-
stalaţia de net I net II net III net IV
captare Sfera de protecţie: R=20 Sfera de protecţie: R=30 Sfera de protecţie: R=45 Sfera de protecţie: R=60
(d) în m m m m m
2 0,03 0,02 0,01 0,01
3 0,06 0,04 0,03 0,02
4 0,10 0,07 0,04 0,04
5 0,16 0,10 0,07 0,05
10 0,64 0,42 0,28 0,21
15 1,46 0,96 0,63 0,47
20 2,68 1,72 1,13 0,84

38 OBO TBS
Patru paşi pentru o protecţie cuprinzătoare

Ghid de planificare pentru protecţie la trăsnet şi la supratensiune în domeniul fotovoltaic


Pasul 1: Pasul 3:
Verificarea distanţei de separaţie Includerea cablurilor de date
În cazul în care distanţa de sepa- Cablurile de date trebuie incluse în
raţie cerută nu poate fi respectată, conceptul de protecţie.
părţile metalice trebuie legate între
ele pentru a rezista la curentul de Pasul 4:
trăsnet. Realizarea egalizării de potenţial
Trebuie realizată o egalizare locală
Pasul 2: a potenţialului la nivelul invertoru-
Verificarea măsurilor de protecţie lui.
Exemplu: Măsuri pentru echipote-
nţialul de protecţie la trăsnet utili-
zate pentru partea de CC şi CA,
de exemplu descărcător de curent
de trăsnet (tip 1).

Privire de ansamblu asupra măsurilor de protecţie

Context Măsură Distanţa de separare Egalizare Protecţie la Exemplu


respectată conform DIN potenţial supratensiune imagine produs
EN 62305

l Instalaţie exterioară de prote- Sistem de protecţie la trăs- Da min. 6 mm² DC: Tip 2
cţie la trăsnet net adaptat conform DIN EN
62305
(conform DIN EN 0185-305)

AC: Typ 1

Nu min. 16 mm² DC: Tip 1

AC: Tip 1
02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

l Fără instalaţie exterioară de Verificarea cerinţelor: LBO, - min. 6 mm² DC: Tip 2
protecţie la trăsnet VdS 2010, analiză de risc,
l Conexiunea cablului de legare …
la pământ

AC: Tip 2

TBS OBO 39
Ghid de selecţie
Soluţii de sistem fotovoltaice
Ghid de planificare pentru protecţie la trăsnet şi la supratensiune în domeniul fotovoltaic

Tehnica energetică tip 2, protecţie CC

Situaţie de pornire Tensiune Nr. Nr. maxim Conectare Variantă Tip Nr. art. Imagine
max CC max de șiruri pe (partea de produs
MPP un MPP CC)
per invertor

l Fără instalaţie 600 V 1 1In/1Out Ştecăr MC 4 VG-C DCPH-Y1000 5088 67 0


exterioară de protecţie Pag.: 272
la trăsnet
l Conexiunea cablului de
legare la pământ
1000 V 1 1In/1Out Ştecăr MC 4 VG-C DCPH-Y1000 5088 67 2
Pag.: 272
Este necesar:
l Protecţie la-
supratensiune tip2
l Clasa de protecţie 1 2 Cleme Separator co- VG-C DC-TS1000 5088 66 0
echipotenţial mutator Pag.: 270
6,5 mm²

1 4 Cleme 4 Întrerupă- VG-C PV1000KS4 5088 65 4


toare de sigu- Pag.: 269
rantă neechi-
pate

1 6 Cleme 6 Sigurante VG-C DCPH1000-6S 5088 65 2


de 8 A Pag.: 269

1 8 Cleme VG-C DCPH1000-4K 5088 65 0


Pag.: 271

1 10 Cleme VG-C DCPH-MS1000 5088 69 1

2 2In/1Out Ştecăr MC 4 VG-C DCPH1000-21 5088 64 6


Pag.: 266

2 4 Cleme VG-CPV1000K 22 5088 56 8


Pag.: 268

2 6 Cleme VG-CPV 1000K 330 5088 58 2


Pag.: 267
02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

3 2In/1Out Ştecăr MC 4 VG-C DCPH1000-31 5088 64 8


Pag.: 266

3 6 Cleme VG-CPV 1000K 333 5088 58 5


Pag.: 267

Ghid de selectare pentru descăr-


cător combi CA şi protecţie la su-
pratensiune găsiţi în capitolul Pro-
tecţie la supratensiuni în tehnica
energetică.

40 OBO TBS
Ghid de planificare pentru protecţie la trăsnet şi la supratensiune în domeniul fotovoltaic
Tehnica energetică tip 1+2, protecţie DC

Situaţie de pornire Tensiune Nr. max Nr. maxim Conectare Variantă Tip Nr. art. Imagine
max CC MPP per de șiruri pe (partea DC) produs
invertor un MPP

l Protecţie exterioară 600 V 1 10 Clemă VG-BC DCPH-MS600 5088 69 3


la trăsnet conform DIN
EN 0185-305

Necesare sunt: 1 1In/1Out Ştecăr MC 4 VG-BC DCPH-Y600 5088 67 6


l Protecţie Pag.: 272
la trăsnet şi la supratensiu-
ne
Tip 1+2
l Echipotenţial de protecţie 900 V 1 1In/1Out Ştecăr MC 4 VG-BC DCPH-Y900 5088 67 8
la trăsnet Pag.: 272
16 mm²
l Distanţa de separaţie
nu poate fi
respectată 1 2 Cleme Separator co- VG-BC DC-TS900 5088 63 5
mutator Pag.: 270

1 8 Cleme VG-BC DCPH900-4K 5088 63 2


Pag.: 271

1 10 Cleme VG-BC DCPH-MS900 5088 69 2

2 2In/1Out Ştecăr MC 4 VG-BC DCPH900-21 5088 62 5


Pag.: 266

2 4 Cleme VG-BCPV900K 22 5088 56 6


Pag.: 268

2 6 Cleme VG-BCPV 900K 330 5088 57 6


Pag.: 267

3 2In/1Out Ştecăr MC 4 VG-BC DCPH900-31 5088 62 9


Pag.: 266
02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

3 6 Cleme VG-BCPV 900K 333 5088 579


Pag.: 267

Tehnică de date

Situaţie de pornire RJ 45 Clemă Tip Nr. art. Imagine


produs

l Fără instalaţie exterioară de prote- l ND-CAT6A/EA 5081 80 0


cţie la trăsnet Pag.: 294
l Conexiune cablu de legare la pă-
mânt

l Instalaţie exterioară de protecţie la l FRD 24 HF 5098 57 5


trăsnet Pag.: 311
(conform DIN EN 62305)

TBS OBO 41
42 OBO TBS
Ghid de proiectare pentru protecţia la supratensiune în tehnica de date
şi informaţională

Standarde privind tehnica de date şi informaţii 44

Termeni şi principii de bază importante 45

Topologia reţelelor 46

Indicaţii de instalare bariere de trăsnet 48

Frecvenţa la limită şi indicaţii de instalare 50

Egalizare potenţial la reţelele de date 51

Termeni şi explicaţii privind interfeţele PC 52

Ghid de selecţie pentru protecţia la supratensiune 54

TBS OBO 43
Ghid de proiectare pentru protecţia la supratensiune în tehnica de date şi informaţională
Standarde privind tehnica de date şi informaţională

În domeniul tehnicii de date şi al


telecomunicaţiilor joacă un rol
important cele mai diferite stan-
darde. De la cablarea pentru
structura clădirii la sistemul de
echipotenţial şi până la CEM tre-
buie respectate cele mai diverse
norme. Aici sunt câteva standar-
de importante.

02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

Normă Cuprins
Aparate pentru protecţia la supratensiune pentru joasă tensiune partea 21: aparate pentru protecţia la su-
IEC 61643-21 pratensiune pentru utilizarea în reţele de telecomunicaţie şi de prelucrare a semnalelor. Cerinţe de putere
şi procedee de verificare.
Tehnica de informaţii – instalaţii pentru cabluri de comunicare independente de aplicaţie – partea 1: ceri-
DIN EN 50173-1
nţe generale.
Protecţia instalaţiilor de semnalizare la distanţă împotriva efectelor trăsnetelor, încărcărilor statice şi supra-
DIN VDE 0845-1
tensiunilor în instalaţiile de curent de înaltă tensiune – măsuri împotriva supratensiunilor.
Protecţia dispozitivelor tehnicii de prelucrare a informaţiilor şi de telecomunicaţii împotriva efectelor trăsne-
DIN VDE 0845-2 telor, încărcarea cu electricitate statică şi supratensiuni din instalaţiile de curent de înaltă tensiune – Ceri-
nţe şi verificări ale dispozitivelor de protecţie la supratensiune
DIN EN 50310 Aplicarea măsurilor pentru legarea la pământ şi egalizarea potenţialului în clădiri cu dispozitive pentru teh-
(VDE 0800-2-310) nica de informaţii.
Compatibilitate electromagnetică (CEM)
EN 61000-4-5 (VDE
– Partea 4-5: procese de măsurare şi testare
08457-4-5)
– Testul de imunitate la supratensiuni.
EN 60728-11 (VDE Reţele de cabluri pentru semnale de televiziune, sonore şi servicii interactive – partea 11: cerinţe de sigu-
855-1) ranţă (IEC 60728-11:2005).

44 OBO TBS
Termeni şi principii de bază importante

Ghid de proiectare pentru protecţia la supratensiune în tehnica de date şi informaţională


Principii de bază să aibă un efect redus asupra Principiul de protecţie
Instalaţiile de comunicare şi de căii de transmisie, cum ar fi ate- Un aparat este protejat la supra-
tehnică de informaţii constituie în nuarea sau reflexia. tensiuni numai atunci când toate
prezent artera vitală a majorităţii în- reţelele de date şi energetice co-
treprinderilor. Supratensiunile apă- nectate la aparat sunt incluse în
rute în reţeaua de date ca urmare sistemul de echipotenţial la punc-
a cuplărilor galvanice, capacitive tele de tranzit dintr-o zonă de pro-
sau inductive pot deteriora, în cel tecţie la trăsnet în altă zonă (egali-
mai rău caz, dispozitivele de tehni- zare locală de potenţial). OBO Bet-
că de informaţie şi telecomunicaţii. terman oferă un program complet
Pentru a evita astfel de defecţiuni, de aparate pentru protecţia reţelei
02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

trebuie să luaţi măsuri de protecţie de date testate, fiabile şi viabile


adecvate. pentru sistemele uzuale de teleco-
Datorită numărului mare de siste- municaţie şi tehnică informaţio-
me uzuale de informaţii, telecomu- nală.
nicaţii şi măsurare, practic, alege-
rea unui aparat de protecţie la su-
pratensiuni adecvat este de obicei
destul de dificilă. Trebuie să ţineţi
cont de următorii factori:
• Sistemul de conectare al dispozi-
tivului de protecţie trebuie să se
preteze aparatului care trebuie
protejat.
• Trebuie să aveţi în vedere para-
metrií precum cel mai înalt nivel
de semnal, cea mai înaltă frec-
venţă, nivel maxim de protecţie
şi mediul de instalare.
• Dispozitivul de protecţie trebuie

TBS OBO 45
Topologia reţelelor

Topologie BUS
Ghid de proiectare pentru protecţia la supratensiune în tehnica de date şi informaţională

La topologia BUS toţi participanţii


sunt legaţi în paralel. Magistrala
trebuie să fie terminată fără reflexii.
Aplicaţii tipice sunt 10Base2,
10Base5, comenzi mecanice ca
PROFIBUS şi sisteme de teleco-
municaţie ca ISDN.

1 = aparate terminale IT, 2 = aparate de protecţie la supratensiune

Topologie stea
În cazul reţelelor în stea fiecare
staţie de lucru este alimentată prin-
tr-un cablu separat de la un punct
central în stea (HUB sau switch).
Áplicaţii tipice sunt 10BaseT şi
100BaseT, dar şi aplicaţii 10 Gbit.

02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

1 = server, 2 = switch/Hub, 3 = aparate de protecţie la supratensiune

46 OBO TBS
Topologia reţelelor şi tipuri de conectare

Topologie inel

Ghid de proiectare pentru protecţia la supratensiune în tehnica de date şi informaţională


În cazul unei reţele inel, fiecare
staţie de lucru este legată printr-o
reţea tip buclă cu exact un prede-
cesor şi un succesor. Defectarea
unei staţii duce la o defectare
completă a reţelei. Retele ine-
l sunt folosite la aplicatii Token-
Ring.

Numărul conductorilor variază în funcţie de tipul de reţea. 1 = Server, 2 = Aparate de protecţie la


supratensiune

Sisteme telefonice ISDN (Integrated Services Digital Sistem DSL (Digital Subscriber
Actualele sisteme telefonice sunt Network System) Line)
de multe ori şi interfeţe pentru dife- Spre deosebire de conexiunea Cel mai utilizat sistem din prezent
rite servicii de date, cum ar fi inter- analog, ISDN oferă prin intermedi- este sistemul DSL. Prin intermediul
netul. Numeroase aparate termina- ul unui sistem special BUS (S0- splitter-elor canalele de date şi de
le tehnice care asigură acest ac- BUS) care pune la dispoziţie două coconvorbiri sunt separate unele
ces sunt comutate direct la cablu- canale, posibilitatea de a purta do- de celelalte şi canalul de date este
rile electrice şi, în consecinţă, tre- uă convorbiri în acelaş timp. Astfel, condus printr-un modem specia-
buie incluse în conceptul de prote- utilizatorul are şi posibilitatea de a l (NTBBA), conectat la calculato-
cţie la supratensiune. Deoarece în naviga pe internet în timpul con- r prin intermediul unei plăci de
prezent există sisteme diferite, pro- vorbirii, şi asta cu o viteză mai ma- reţea. Viteza de transmitere a date-
tecţia acestor dispozitive trebuie re de transmitere a datelor decât lor prin intermediul sistemului
să fie selectată în funcţie de acest în cazul conexiunii analog (64 kBi- DSL este peste cea a sistemului
lucru. Se diferenţiază trei sisteme t/s la un canal). În plus, ISDN ofe- analogic şi cea ISDN şi permite
principale. ră şi alte servicii, precum apel în astfel o descărcare rapidă de mu-
aşteptare, reapelare etc. zică şi filme de pe internet. Deoa-
Conexiune analog standard rece există variante diferite şi în
Sistemul de conectare standard cazul DSL-ului, precum A-DSL şi S-
analog nu oferă niciun serviciu su- DSL, versiunea generală de DSL
02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

plimentar ca celelalte sisteme. Un este cunoscută şi sub denumirea


telefon sau chiar mai multe sunt de X-DSL. X-DSL permite utilizarea
cablate în stea, iar în cazul unui telefoanelor analogice fără har-
apel primit sună concomitent. dware suplimentar ca şi o combi-
Accesul la internet se realizează naţie cu ISDN.
prin intermediul unui modem sepa-
rat. Deoarece conexiunea analog,
fără accesorii tehnice, pune la dis-
poziţie numai un canal, nu este po-
sibilă accesarea internetului în tim-
pul convorbirii, respectiv efectua-
rea unui apel în timpul navigării pe
internet.

TBS OBO 47
Diferenţe de tip - Bariere de trăsnet

FRD/FLD
Ghid de proiectare pentru protecţia la supratensiune în tehnica de date şi informaţională

Barierele de trăsnet TKS-B, FRD,


FLD, FRD2 şi FLD2 protejează in-
stalaţiile electronice de măsurare,
comandă şi reglare împotriva su-
prasarcinilor. În zonele unde este
necesară o lăţime de montare
foarte mică, însă cu un număr ma-
re de poli, se utilizează barierele
de trăsnet de tipul MDP.

Barierele de trăsnet din seria FRD,


FLD şi MDP sunt concepute pentru
asa-numitele sisteme cu conduc-
tori bifiliari izolate de masă (asime-
trice, fără potenţial). Acestea sunt
sisteme al căror circuit de semnal
nu are un potenţial de referinţă co-
mun cu alte circuite de semnal, de
exemplu bucle de curent de 20-
mA. Aceste aparate pot fi utilizate
universal. Schema de conexiuni a barierei de trăsnet FRD/FLD

FRD2/FLD2
Barierele de trăsnet din seriile FRD
2 şi FLD 2 sunt dispozitive de pro-
tecţie pentru utilizarea în sisteme
cu conductori monofilari legate la
masă (simetrice, cu potenţial).

Sistemele legate la masă sunt cir-


cuite indicatoare care au un pote- 02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

nţial de referinţă comun cu alte cir-


cuite indicatoare. În aceste siste-
me pot fi protejate, pe lângă masă,
încă două reţele de date suplimen-
tare. Decizia pentru FRD (cu decu-
plaj ohmic) sau FLD (cu decuplaj
inductiv) depinde de sistemul de
protejat.

Schema de conexiuni a barierei de trăsnet FRD2/FLD2

48 OBO TBS
Bariere de trasnet în circuitele de măsură şi terminologia tehnologiei de
înaltă frecvenţă

Ghid de proiectare pentru protecţia la supratensiune în tehnica de date şi informaţională


Dispozitiv de legare la pământ în circuitul de măsură

Utilizarea barierelor de trăsnet în Atenuare de inserţie (insertion Atenuarea de adaptare (return


circuite de măsurare loss) loss)
În cazul utilizării barierelor de trăs- Atenuarea de inserţie descrie pier- Acest parametru indică în dB în ce
net în circuite de măsurare trebuie derile sistemului de la intrare la măsură puterea de intrare a fost
verificat dacă o creştere a reziste- ieşire. Aceasta indică funcţia de reflectată înapoi. În cazul sisteme-
nţei este admisibilă. Condiţionat de transfer a sistemului, iar punctul de lor reglate corespunzător, această
decuplare, în cazul tipurilor FRD şi 3-dB se regăseşte în ea (a se ve- valoare se situează în jurul a -20
FRD2 se pot produce măriri de re- dea fig. frecvenţa la limită). dB în.sisteme de 50-Ω.În cazul sis-
zistenţă în circuitele de măsurare. temelor ajustate în mod corespun-
Acest fapt poate duce la erori de zător, această valoare se situează
măsurare în cazul măsurărilor cu în jurul a -20 dB în sisteme de
bucle de curent. Din acest motiv, 50Ω.
se recomandă în acest caz utiliza-
rea aparatelor de tipul FLD/FLD2,
respectiv MDP . Şi curentul maxim
de regim ar trebui verificat pentru
ca elementele de decuplare con-
diţionate de puterea disipată să nu
fie deteriorate din punct de vedere
02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

termic.

La descărcătoare cu inductivitate
integrată pentru cuplare are loc o
atenuare a semnalului în cazul
frecvenţelor ridicate de transmisie.
Din acest motiv se recomandă uti-
lizarea barierelor de trăsnet cu ele-
mente de decuplare ohmice în cir-
cuitele de măsurare cu frecvenţe
ridicate de transmisie.

TBS OBO 49
Terminologia tehnologiei de înaltă frecvenţă

Frecvenţa la limită fg
Ghid de proiectare pentru protecţia la supratensiune în tehnica de date şi informaţională

Frecvenţa de limită fg descrie com-


portamentul descărcătoarelor în
funcţie de frecvenţă. Proprietăţile
cpacitive, respectiv inductive ale
componentelor asigură o atenuare
a semnalului la frecvenţe ridicate.
Punctul critic este denumit în aces
caz frecvenţa la limită fg. Începând
cu acest punct, semnalul a pierdut
50 % (3 dB) din puterea sa de in-
trare. Frecvenţa la limită este de-
terminată pe baza unor anumite
criterii de măsurare. În cazul în ca-
re nu este disponibilă nicio infor-
maţie, frecvenţa la limită se referă
de cele mai multe ori la aşa-numi-
tele sisteme de 50-Ω.

Curba de atenuare

Indicaţii de instalare
Contactul protecţiei la supratensiu-
ne trebuie să fie realizat cât mai
aproape posibil de aparatul de
protejat. Carcasa aparatului de
protejat ar trebuie definită, după
caz, ca punct local de împămân-
tare. În plus, ar trebui să ţineţi cont
de căi scurte de conducere PE în- 02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

tre protecţia la supratensiune şi


punctul de împământare (carcasă)
– lungimea cablului max. 0,5 m.

Indicaţii de instalare: 1 = ISDN, 2 = Dispozitiv de protecţie

50 OBO TBS
Egalizarea potenţialului la reţelele de date

Ghid de proiectare pentru protecţia la supratensiune în tehnica de date şi informaţională


Egalizarea potenţialului la reţelele 1 Aparat / cablu de telecomunicaţii de protejat
de date 2 Legătură directă către sistemul de echipotenţial (preferat)
Spre deosebire de sitemul energe- 3 Tub cu descărcare în gaz (ecranare indirectă)
tic, în domeniul tehnicii de date se
4 Tub cu descărcare în gaz
întâlnesc tensiuni cu sens longitu-
5 Legătură către sistemul de egalizare potenţial
dinal şi transversal , care trebuie
reduse la minim prin intermediul 6 Bară de egalizare potenţial
descărcătoarelor adecvate cu 7 Cablu pentru telecomunicaţii
componente limitatoare de tensi- 8 Conductor de energie electrică
une. 9 Dispozitiv de protecţie la supratensiune (tehnica energetică)
Pentru a se obţine nivele mici de 10 Ecran conductibil al reţelei de date
02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

protecţie, aparatele de protecţie la


supratensiune trebuie legate la sis-
temul de egalizare a potenţialului
pe cea mai scurtă cale. În acest
caz trebuie să ţineţi cont de dru-
murile lungi ale cablurilor. Cea mai
bună soluţie este egalizarea locală
de potenţial.
Şi includerea ecranelor joacă un
rol esenţial. Se poate asigura un
efect complet de ecranare împotri-
va cuplării capacitive şi inductive
numai dacă ecranul este legat pe
ambele părţi cu impedanţă joasă
la sistemul de echipotenţial.

TBS OBO 51
Termeni şi explicaţii privind interfeţele PC

Există numeroase interfeţe pentru


Ghid de proiectare pentru protecţia la supratensiune în tehnica de date şi informaţională

Interfeţe diferitele aplicaţii: de la linii de ma-


Aparatele externe precum impri- gistrală pentru telecomunicaţii şi
manta, scanner-ul sau chiar şi in- schimb de date, până la aparate
stalaţiile de comandă care sunt terminale simple precum impri-
comandate prin interfeţe seriale mantă sau scanner. OBO oferă şi
sau paralele trebuie incluse supli- aici o mulţime de dispozitive de
mentar în conceptul de protecţie protecţie, care pot fi instalate ex-
la supratensiune. trem de uşor în funcţie de tipul uti-
lizării.

Interfaţa RS232 RS422 Interfaţa RS485


RS232 este o interfaţă extrem de RS-422 este un standard serial cu Interfaţa industrială de magistrală
utilizată. Este des folosită spre viteză foarte mare, conceput pen- RS485 se deosebeşte puţin
exemplu pentru modemuri şi alte tru comunicarea între maxim zece de RS422. Diferenţa constă în fap-
aparate periferice. Acest tip de co- participanţi şi amplasat sub formă tul că RS485 permite prin interme-
nexiune a fost înlocuit însă în mare de magistrală. Sistemul poate fi diul unui protocol conectarea mai
parte de interfaţa USB. Pentru ca- amplasat pentru maxim opt linii de multor emiţători şi receptori (până
bluri de control se foloseşte încă date, din care întotdeauna două la 32 de participanţi). Lungimea
destul de des standardul RS232. sunt utilizate ca linie de emitere, maximă a acestui sistem magis-
respectiv recepţie. trală, în cazul utilizării cablurilor
Twisted-Pair, este de circa 1,2 km
la o viteză de transmitere a datelor
de 1 MBit/s (în funcţie de controle-
rii în serie).

Sistemul TTY Interfaţa V11 Interfaţa V24


Spre deosebire de RS232 sau alte V11 este denumirea germană pen- V24 este denumirea germană pen-
interfeţe seriale, sistemul TTY nu tru RS-422. Denumirea americană tru RS232. Denumirea americană
este controlat prin tensiune, ci li- este totuşi mult mai utilizată. este totuşi mult mai utilizată.
vrează un curent imprimat (4-20
mA). În acest mod se pot realiza
lungimi de conductori de până la
câteva sute de metri.

02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

52 OBO TBS
02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

TBS
OBO
53
Ghid de proiectare pentru protecţia la supratensiune în tehnica de date şi informaţională
Ghid de selecţie
Instalaţii de telecomunicaţii
Ghid de proiectare pentru protecţia la supratensiune în tehnica de date şi informaţională

Loc de instalare 1
Instalare direct la aparatul terminal TK

Topologie Descriere Tip Nr. art. Imagine


produs

Conexiune telefonică analogică Protecţie de bază - înaintea instalaţiei TK - 1 TD-2/D-HS 5081 64 9


conductor bifilar

Protecţie combinată - până la 2 conductori TD-4/I 5081 69 0


bifilari Pag.: 279

Protecţie combinată în versiune RJ 11 RJ11-Tele 4-C 5081 97 5


Pag.: 282

Conexiune ISDN Protecţie de bază - înaintea instalaţiei TK - 1 TD-2/D-HS 5081 64 9


conductor bifilar

Protecţie combinată până la 2 conductori bi- TD-4/I 5081 69 0


filari înaintea NTBA Pag.: 279

ISDN- Multiplex Protecţie de bază până la 10 conductori bifi- LSA-B-MAG 5084 02 0


lari ( vă rugăm comandaţi şi bara de conexi- Pag.: 285
une 5084008)

Bară de separare pentru protecţie combina- LSA-T-LEI 5084 01 2


tă pentru 10 conductori bifilari Pag.: 285

Protecţie combinată pentru câte 1x conduc- LSA-BF-180 5084 02 4


tor bifilar Pag.: 286

Clemă de legare la pământ pentru protecţie LSA-E 5084 03 2


combinată Pag.: 286

Soluţie integrată LSA în carcasă LSA-G 5084 04 8


Pag.: 287 02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

DSL şi telefon analog Protecţie de bază - înaintea instalaţiei TK - 2 TD-2/D-HS 5081 64 9


conductori bifilari

Protecţie combinată - până la 2 conductori TD-4/I 5081 69 0


bifilari Pag.: 279

Conectare DSL- + ISDN Protecţie de bază - înaintea instalaţiei TK - 1 TD-2/D-HS 5081 64 9


conductor bifilar

Protectie combinată pentru încărcătoare du- TD-4/I 5081 69 0


ble Pag.: 279

54 OBO TBS
Ghid de proiectare pentru protecţia la supratensiune în tehnica de date şi informaţională
Loc de instalare 2
Instalare direct la aparatul terminal TK

Descriere Tip Nr. art. Imagine


produs

Protecţie fină înaintea aparatului terminal ana- RF11 Tele 4-F 5081 97 7
log Pag.: 282

Protecţie combinată în versiune RJ 11 RJ11-TELE 4-C 5081 97 5


Pag.: 282

Protecţie fină înaintea aparatului terminal ISDN ND-CAT6A/EA 5081 80 0


Pag.: 294

Protecţie fină înaintea PC ND-CAT6A/EA 5081 80 0


Pag.: 294

Alternativ ca sistem stecăr FC-ISDN-D 5092 81 2


Pag.: 255

Protecţie fină înaintea aparatului terminal ISDN ND-CAT6A/EA 5081 80 0


Pag.: 294

Protecţie fină înaintea PC ND-CAT6A/EA 5081 80 0


Pag.: 294

Alternativ ca sistem stecăr FC-ISDN-D 5092 81 2


Pag.: 255
02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

Protecţie fină înaintea PC ND-CAT6A/EA 5081 80 0


Pag.: 294

Protecţie fină înaintea aparatului terminal ana- RJ11 Tele 4-F 5081 97 7
log Pag.: 282

Protecţie fină înaintea PC ND-CAT6A/EA 5081 80 0


Pag.: 294

Protecţie fină înaintea aparatului terminal ISDN ND-CAT6A/EA 5081 80 0


Pag.: 294

TBS OBO 55
Ghid de selecţie
Instalaţii MSR
Ghid de proiectare pentru protecţia la supratensiune în tehnica de date şi informaţională

Alimentare cu energie

Topologie Descriere Tip Nr. art. Imagine


produs

Diverse, de exemplu: Protecţie la alimentarea cu VF 230-AC/DC 5097 65 0


l sisteme de alarmă cu mai energie CA şi CC Pag.: 259
mulţi conductori
l instalaţii de avertizare în caz
de incendiu

Diferiţi senzori cum ar fi: Protecţie la alimentarea cu ener- VF 230-AC/DC 5097 65 0


l 4-20mA gie CA şi CC Pag.: 259
l bucle de curent

Sisteme Bus / Controlere Protecţia alimentării cu energie VF 230-AC/DC 5097 65 0


Pag.: 259

Protecţie la alimentarea VF 230-CA-FS 5097 85 8


CA cu semnalizare la distanţă Pag.: 260

Protecţie la alimentarea VF2-230-CA/CC-FS 5097 93 9


CA/CC cu semnalizare la dista- Pag.: 261
nţă

02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

56 OBO TBS
Ghid de proiectare pentru protecţia la supratensiune în tehnica de date şi informaţională
Protectie la senzor

Descriere Tip Nr. art. Simboluri Imagine


produs

Protecţie până la 10 conductori bifilari LSA-MAG 5084 02 0


(selectaţi accesoriile adecvate) Pag.: 285
(vă rugăm comandaţi separat blocul de
conectare 5084008)

Protecţie cu 2 conductori, pentru curenţi TKS-B 5097 97 6


mari Pag.: 311

Protecţie 4 conductori cu funcţie de veri- MDP-4/D-24-T 5098 43 1 UL


ficare Pag.: 320

Protecţie 4 conductori cu funcţie de veri- MDP-4/D-24-T 5098 43 1 UL


ficare Pag.: 320

Protecţie 2 conductori FLD 24 5098 60 3 UL


Pag.: 315

Protecţie 2 conductori pentru aplicaţii HF FRD 24 HF 5098 57 5 UL


Pag.: 311

Protecţie cu 2 conductori pentru curenţi TKS-B 5097 97 6


mari Pag.: 311

Protecţie 4 conductori cu funcţie de veri- MDP-4/D-24-T 5098 43 1 UL


ficare Pag.: 320
02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

Protecţia aplicaţiilor RS232 SD25-V24 25 5080 27 4


Pag.: 301

TBS OBO 57
Ghid de selecţie
Instalaţii MSR
Ghid de proiectare pentru protecţia la supratensiune în tehnica de date şi informaţională

Alimentare cu energie

Topologie Descriere Tip Nr. art. Simboluri Imagine


produs

Aplicaţii pentru Protecţie la supratensiune V20-C 3+MB25+FS 5094902 VDE


curenţi mari nominali (energie pentru reţea de 440V/690V Pag.: 230
eoliană)

Protecţie la alimentarea cu ener- VF 230-AC/DC 5097650


gie Pag.: 259
a unităţilor de comandă până la
230V

Protecţie pentru unităţile de co- VF 24 AC/DC 5097607 UL


mandă cu tensiune nominală pâ- Pag.: 258
nă la 24V

Senzori în domenii EX Protecţia alimentării cu energie 5097650


(nu EX) până la 230V Pag.: 259

Protecţia alimentării cu energie VF 230-CA-FS 5097858


(nu EX) cu FS până la 230V Pag.: 260

Protecţie AC / DC a unităţilor de VF 12 AC/DC 5097453 UL


control (nu EX) până la 5 V Pag.: 258

Protecţie AC / DC a unităţilor de VF 24 AC/DC 5097607 UL


control (nu EX) până la 24 V Pag.: 258

Protecţie AC / DC a unităţilor de VF 48 AC/DC 5097615 UL


control (nu EX) până la 48 V Pag.: 258

02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

58 OBO TBS
Protectie la senzor

Descriere Tip Nr. art. Simbol Imagine produs

Protecţie 4 conductori cu funcţie de verificare MDP-4/D-24-T 5098 43 3 UL


şi curenţi nominali până la 10 A Pag.: 324

Protecţie 2 conductori fără funcţie de verificare TKS-B 5097 97 6


Pag.: 311

Protecţie intrinsecă la supratensiune FDB-3-24-M 5098 38 2 EX


pentru 3 conductori în carcasă (filet Pag.: 327
metric)

Protecţie intrinsecă la supratensiune pentru 3 FDB-3-24-N 5098 39 2 EX


conductori în carcasă (filet NPT) Pag.: 327

Protecţie 4 conductori până la 5V, verificată EX MDP-4/D-5-EX 5098 41 2 EX


Pag.: 329

Protecţie 4 conductori până la 24V, verificată MDP-4/D-24-EX 5098 43 2 EX


EX Pag.: 329

Protecţie 4 conductori până la 48V, verificată MDP-4/D-48-EX 5098 45 2 EX


EX Pag.: 329
02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

TBS OBO 59
Ghid de selecţie
Tehnica datelor / Tehnica reţelei
Ghid de proiectare pentru protecţia la supratensiune în tehnica de date şi informaţională

Loc de instalare 1
Conductor extern de comunicaţie

Topologie Descriere Tip Nr. art. Imagine produs

Topologie stea Protecţie de bază a conductoru- LSA-B-MAG 5084 02 0


lui de intrare (vă rugăm să co- Pag.: 285
mandaţi bara de
conexiune 5084008)

Protecţie combinată a conducto- TD-4/I 5081 69 0


rului de intrare Pag.: 279

Topologie BUS Protecţie combinată KoaxB-E2/MF-C 5082 43 0


conexiune BNC Pag.: 294

Protecţie de bază DS-BNC W/W 5093 23 6


Pag.: 289

Protecţie combinată pentru TD-4/I 5081 69 0


conductor dublu Pag.: 279

Diverse aplicaţii de reţea Protecţie port WLAN / ND-CAT6A/EA 5081 80 0


Power over Ethernet Pag.: 294 02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

Cameră IP ND-CAT6A/EA 5081 80 0


Pag.: 294

Aplicaţii VoIP ND-CAT6A/EA 5081 80 0


Pag.: 294

60 OBO TBS
Ghid de proiectare pentru protecţia la supratensiune în tehnica de date şi informaţională
Loc de instalare 2
Protecţie la aparatul terminal

Descriere Tip Nr. art. Imagine produs

Protecţie cablu de date pentru canal ND-CAT6A/AE 5081 80 0


CLASS EA/CAT6A Pag.: 294

Protecţie cablu de date pentru canal pâ- RJ45-ATM/8-F 5081 99 0


nă la clasa D/CAT5e Pag.: 294

Protecţie fină cu conectare BNC (Clasă KoaxB-E2/MF-F 5082 43 2


C) Pag.: 294

Protecţie fină pentru alimentare 230V, FC-D 5092 80 0


02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

cu înfigere Pag.: 254

Protecţie fină pentru şină de instalare VF 230-AC/DC 5097 65 0


omega Pag.: 259

TBS OBO 61
Ghid de selecţie
Antene
Ghid de proiectare pentru protecţia la supratensiune în tehnica de date şi informaţională

Instalare între punctul de transfer BK şi amplificator, respectiv instalaţia SATSAT-Anlage

Topologie Descriere Tip Nr. art. Imagine produs

Aplicaţii HF (Privire de ansamblu) Conectare N DS-N (m/w) 5093 99 6


Pag.: 290

Conectare S-UHF S-UHF (m/w) 5093 02 3


Pag.: 289

Conectare BNC DS-BNC (m/m) 5093 26 0


Pag.: 290

Conectare TNC DS-TNC (m/w) 5093 27 0


Pag.: 290

Conectare 7/16 DS-7 16 (m/w) 5093 17 1


Pag.: 291

Conectare SMA DS-SMA 5093 27 7


Pag.: 291

Conectare SAT Protecţie LNB / Receiver DS-F m/w 5093 27 5


Pag.: 291

Protecţie LNB / Receiver DS-F w/w 5093 27 2


Pag.: 291

Aparat de protecţie pentru Mul- TV 4+1 5083 40 0


tiswitch Pag.: 292
(4xSat; 1xterestru)

02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

Aplicaţie CCTV Protecţie CCTV ND-CAT6A/AE 5081 80 0


bazat pe IP Pag.: 294

Protecţie cameră Koax B-E2 MF-F 5082 43 2


CCTV (coaxial) Pag.: 294

CATV Conectare F DS-F m/w 5093 27 5


Pag.: 291

DS-F w/w 5093 27 2


Pag.: 291

62 OBO TBS
Ghid de proiectare pentru protecţia la supratensiune în tehnica de date şi informaţională
Instalare direct la aparatul terminal

Descriere Tip Nr. art. Simbol Imagine produs

Protecţie fină pentru aparat terminal FC-SAT-D 5092 81 6 VDE


Pag.: 254

Protecţie fină pentru aparat terminal FC-TV-D 5092 80 8 VDE


Pag.: 254

Protecţie fină pentru aparat terminal FC-SAT-D 5092 81 6 VDE


Pag.: 254
02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

Protecţie fină pentru aparat terminal FC-D 5092 80 0 VDE


Pag.: 254

Protecţie fină pentru aparat terminal FC-SAT-D 5092 81 6 VDE


Pag.: 254

TBS OBO 63
64 OBO TBS
Ghid de planificare - Eclatoare de protecţie şi izolatoare

Eclatoare de protecţie şi izolatoare/autorizaţie ATEX 66

Principiu de instalare eclatoare de protecţie şi izolatoare 67

TBS OBO 65
Planungshilfen Schutz- und Trennfunkenstrecken
Eclatoare de protecţie şi izolatoare/autorizaţie ATEX

Misiune Mod de funcţionare Aplicaţii


Eclatoarele de protecţie respectiv Eclatoarele de protecţie respectiv • Pentru realizarea unei legături in-
izolatoare OBO sunt destinate rea- izolatoare cuprind, după cum indi- directe la flanşele de izolare
lizării unei separări galvanice la ni- că şi denumirea, un eclator. Aces- (protecţie catodică împotriva co-
velul elementelor electrice ale in- ta este transpus din starea izolantă roziunii).
stalaţiei care nu sunt conectate în- în starea permeabilă pentru curent • Pentru şuntarea flanşelor de izo-
tre ele în scop de funcţionare. În dacă se aprinde un arc voltaic lare şi în zonele protejate împo-
cazul în care, în urma loviturilor de printr-un curent de şoc. Diferenţa triva exploziilor (verificat conform
trăsnet, are loc o urcare a pote- dintre izolator şi eclator de prote- directivei ATEX 94/9/EG).
nţialului în cadrul unuia din ele- cţie este scopul de utilizare al • Evitarea tensiunii reziduale, în
mentele electrice ale instalaţiei, acestora. Izolatoarele separă diferi- special la sistemul TT.
02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015
izolatorul garantează o legătură tele potenţiale ale pământului, în • Pentru egalizarea potenţialului
conductibilă şi astfel o echilibrare timp ce eclatoarele de protecţie de protecţie la trăsnet conform
a potenţialului. sunt utilizate la cablurile aeriene DIN VDE 0185-305 (IEC 62305).
de la nivelul suportului de acope- • Pentru îmbinarea diferitelor siste-
riş. me de legare la pământ cu sco-
pul de a profita de toate prizele
de pământ pentru egalizarea po-
tenţialului de protecţie la trăsnet.
• Ca măsură ce elimină necesita-
tea desprinderii îmbinărilor în
scopuri de măsurare şi verifi-
care.

66 OBO TBS
Principiu de instalare eclatoare de protecţie şi izolatoare

Privire de ansamblu

Utilizare Descriere Tip Nr. art. Imagine produs

Izolator pentru flanşa izolantă l de ex. în staţii de reglare a presiunii ga- Tip 480 5240034
zului 5240077
l în special pentru zone EX 5240069
l pentru distanţierea rezistentă la curent
de trăsnet a benzilor izolatoare sau a îm-
binărilor cu şurub izolate

Planungshilfen Schutz- und Trennfunkenstrecken


Izolatori pentru separarea potenţialului l mai multe instalaţii de legare la pământ Tip 481 5240085
într-o clădire, de exemplu priză de pă- Pag.: 332
mânt de fundaţie sau de adâncime
l legare prin izolatoare
l fără coroziune electrochimică
l întreaga suprafaţă a prizei de împămân-
tare este activă

Conexiune pentru linii electrice aeriene l Eclator suport de acoperiş pentru izolare Tip 482 5240050
l distanţă cât mai mare între suportul de Pag.: 332
acoperiş al unui cablu aerian de înaltă
tensiune şi instalaţia de protecţie la trăs-
net
l distanţa < 0,5 m: eclator capsulat în
acord cu furnizorul de energie electrică
02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

Cuplarea instalaţiilor de împământare l mai multe instalaţii de legare la pământ Tip FS-V20 5099803
la o clădire Pag.: 333
l în cazul în care regimul de funcţionare al
unor echipamente electronice speciale
necesită o instalaţie separată de legare
la pământ, această împământare funcţio-
nală trebuie conectată la legătura de pă-
mânt de lucru
l evitarea diferenţelor de tensiune pericu-
loase
l pentru a menţine la distanţă tensiunile
de înaltă frecvenţă , faţă de legătura la
pământ funcţională se montează o bobi-
nă de şoc suplimentară

TBS OBO 67
68 OBO TBS
Ghid de planificare - Sisteme de măsurare şi verificare

Sisteme de măsurare şi verificare 70

TBS OBO 69
Sisteme de măsurare şi verificare

Aparat de verificare ISOLAB


Ghid de planificare - Sistem de măsurare şi verificare

Aparat de verificare Life Control

Verificarea aparatelor de prote- Verificarea cartuşelor descărcă- Aparatul de verificare Life Control
cţie la supratensiune în cadrul toarelor V50, V25, V20 şi V10 creat de OBO Bettermann permite
reţelelor de date Aparatul de testare ISOLAB permi- verificarea în stare montată a dis-
De multe ori este necesară verifi- te verificarea cartuşelor pozitivelor de protecţie fără a in-
carea aparatelor de protecţie la descărcătoarelor V50, V25, V20 şi fluenţa semnalul de date. Un crei-
supratensiune din cadrul reţelei de V10. Prin intermediul unui buton on de verificare îngust permite
date în vederea funcţionării aces- de reglare rotativ puteţi selecta contactul cu bariera de trăsnet
tora. Un aspect foarte important în descărcătorul OBO Better- montată. Microprocesorul integrat
acest caz este ca verificarea pro- mann corespunzător. Apoi se intro- afişează rezultatul verificării pe un
priu-zisă să nu aibă o influenţă ne- duce cartuşul descărcătorului display OLED şi îl evidenţează su-
gativă asupra semnalului de date. combinat, respectiv de supratensi- plimentar cu un semnal sonor. Un
une în orificiul prevăzut în acest LED conectabil în interiorul creio-
scop la nivelul aparatului. Ulterior, nului de verificare, o altă particula-
varistorul este verificat cu privire la ritate, permite orientarea şi în cele
capacitatea sa de funcţionare prin mai întunecat tablou de comandă.
intermediul tastei de verificare. Pe Geanta de verificare de calitate su-
lângă testarea descărcătoarelor, perioară pentru transportul în sigu-
ISOLAB oferă şi posibilitatea verifi- ranţă şi documentarea rezultatelor 02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015
cării izolaţiei conform VDE 0100- verificărilor face partea din această
610. inovaţie a OBO Bettermann.

70 OBO TBS
Ghid de planificare - Sistem de măsurare şi verificare
Verificarea instalaţiei de protecţie instalaţiei electrice. Cartela PCS
la trăsnet cu sistemul PCS este fixată cu ajutorul unui suport
Peak-Current-Sensor (PCS) este de cartelă pe conductorul rotund
un senzor de curent de vârf, care şi montată astfel la o distanţă defi-
captează şi salvează curenţii de nită. Domeniul de măsurare al car-
impuls pe o cartelă magnetică. telei este între 3 şi 120 kA. Dispo-
Astfel are loc un control pentru a zitivul de citire al cartelei magneti-
vedea dacă un trăsnet a lovit insta- ce permite evaluarea datelor de
laţia de protecţie la trăsnet şi ce pe Peak-Current-Sensor. Valoarea
curent maxim de trăsnet a curs corespunzătoare a curentului de
prin instalaţie. vârf este afişată pe display.
Dacă montaţi sistemul PCS între Alternativ, OBO Bettermann vă ofe-
secţiunea de la sistemul de echi- ră serviciul de citire a cartelei în lo-
potenţial către instalaţia de legare cul dumneavoastră. În acest caz
la pământ, puteţi măsura şi curen- adresaţi-vă reprezentanţei dumne-
tul de trăsnet cuplat în clădire. Re- voastră OBO Bettermann sau su-
02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

zultatele pot oferi informaţii cu pri- cursalei respective.


vire la eventualele daune la nivelul

TBS OBO 71
72 OBO TBS
Ghid de planificare - Sisteme de egalizare potenţial

Planificare egalizare de potenţial 74

TBS OBO 73
Ghid de planificare - Sisteme de egalizare potenţial
Planificare egalizare de potenţial

La realizarea sistemelor de egali-


zare potenţial trebuie luate în
considerare diferite standarde.
Aici găsiţi cele mai importante re-
glementări.

02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

Standard Cuprins
DIN VDE 0100-410 Realizarea instalaţiilor de joasă tensiune
(IEC 60364-4-41) Partea 4-41: Măsuri de protecţie – Protecţie împotriva şocurilor electrice
Realizarea instalaţiilor de joasă tensiune
DIN VDE 0100-540
Partea 5-54: Alegerea şi realizarea mijloacelor electrice de producţie, a instalaţiilor de legare la pământ,
(IEC 60364-5-54)
a conductorilor de protecţie şi a conductorilor de egalizare a potenţialului de protecţie
DIN 18014 Priză de pământ de fundaţie
Realizarea instalaţiilor de joasă tensiune
DIN VDE 0100-534 Partea 5-53: Alegerea şi realizarea mijloacelor electrice de producţie – separare, comutare şi operare –
secţiunea 534: instalaţii de protecţie la supratensiune (ÜSE)
VDE 0185-305-3
Protecţia construcţiilor şi a persoanelor
(DIN EN 62305-3)
VDE 0185-305-4
Sisteme electrice şi electronice în instalaţii
(DIN EN 62305-4)

74 OBO TBS
Ghid de planificare - Sisteme de egalizare potenţial
Calea curentului de trăsnet: 1 = 100%, 2 = 50%, 3 = max. 50%

Rolul şi funcţionarea protecţiei unui sistem de egalizare potenţial rile de energie electrică şi de date
interioare la trăsnet conform normelor DIN EN 62305 trebuie conectate la sistemul de
Instalaţia de protecţie interioară la (IEC 62305). egalizare potenţial printr-un des-
trăsnet are funcţia de a înlătura for- cărcător de curent de trăsnet de
marea de scântei în instalaţia care Elementele instalaţiei care trebu- tip 1.. Descărcătoarele trebuie co-
trebuie protejată. Scânteia poate ie conectate nectate cât mai aproape posibil de
să apară mai ales atunci când, da- În acest caz, la sistemul de egali- sistemul de egalizare potenţial la
torită scurgerii curentului de trăs- zare potenţial trebuie conectate ur- intrarea cablurilor în clădire. Co-
net printr-un conductor (de coborâ- mătoarele componente ale insta- nectarea descărcătoarelor de su-
re) apar diferenţe mari de potenţial laţiei: pratensiune trebuie realizată con-
faţă de părţile metalice sau electri- • Structurile metalice ale constru- form DIN V VDE V 0100-534. Di-
ce ale instalaţiei. Dintre toate, in- cţiei mensiunile minime pentru legături-
stalaţiile electrice pentru tehnica • Instalaţii din metal le de echipotenţial de protecţie la
energetică şi informaţională trebuie • Elemente exterioare conductoare trăsnet (dacă nu sunt cerute secţi-
• Echipamente ale tehnicii electri- uni transversale mai mari prevăzu-
02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

în mod special protejate, deoarece


prin sistemul de legare la pământ ce energetice şi de informaţii te de alte norme) au următoarele
şi cel de egalizare potenţial se cre- secţiuni transversale:
ează o legătură directă între insta- • Cupru: 16 mm2
laţia exterioară de protecţie la trăs- Sistemul de egalizare potenţial • Aluminiu: 25 mm2
net şi instalaţia din clădire. Pentru Sistemul de egalizare potenţial tre- • Oţel: 50 mm2
a evita daune la nivelul instalaţiei buie instalat în subsol sau la nive-
clădirii este necesară realizarea lul pământului. În acest caz, cablu-

Dimensiunea minimă a conductorilor, clasa de protecţie de la I la IV


Secţiune conductori, care leagă diferite şine de egalizare Secţiunea conductorilor, care leagă instalaţiile
Material
potenţial între ele sau cu instalaţia de legare la pământ metalice interioare cu şina de egalizare potenţial
Cupru 16 mm² 6 mm²
Aluminiu 25 mm² 10 mm²
Oţel 50 mm² 16 mm²

TBS OBO 75
76 OBO TBS
Ghid de planificare - Sisteme de legare la pământ

Principiu de instalare priză de pământ de adâncime 78

Principiu de instalare centură de împământare 79

Ghid de selecţie centură de împământare 80

Principiu de instalare priză de pământ de fundaţie 82

Ghid de selecţie priză de pământ de fundaţie 83

Îndrumător în alegerea dimensiunii ochiurilor de reţea 84

TBS OBO 77
Ghid de planificare - Sisteme de legare la pământ
Principiu de instalare electrod de adâncime

1 = Legătură cruce, 2 = bandă de protecţie împotriva coroziunii, 3 = conductor rotund, 4 = cleme de conectare, 5 = electrod de împământare, (a se ţi-
ne cont de protecţia împotriva coroziunii la piesele de îmbinare)

Mod de funcţionare Materiale Protecţie la coroziune


Ca electrod individual pentru fieca- Se pot folosi următoarele mate- În zonele cu pericol de corodare
re coborâre se recomandă un riale: trebuie folosit în general oţel inox.
electrod de adâncime de 9,0 m, • Bare din oţel zincat, Ø 20 mm Legăturile detaşabile din pământ
pozat la o distanţă de 1,0 m faţă • Bare din oţel inox, Ø 20 mm trebuie protejate împotriva coroziu-
de fundaţia construcţiei. Ca dimen- • Ţevi din oţel zincat, Ø 25 mm nii (cu benzi de protecţie împotriva
siune minimă (conform DIN VDE • Ţevi din oţel inox, Ø 25 mm coroziunii din material plastic).
0185 partea 3, figura 3) pentru un • Platbandă din oţel zincat, 30 x
electrod tip A, pentru clasele de 3,5 mm
02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015
protecţie III şi IV se impune o lun- • Platbandă din oţel inox, 30 x 3,5
gime de 2,5 m la pozarea verticală mm
şi 5 m la pozarea orizontală. Lungi-
mile necesare ale electrozilor se
pot împărţi în mai multe trasee dis-
puse paralel. În funcţie de natura
terenului, electrozii de adâncime
sunt introduşi în pământ manual
sau cu ciocanele electrice adec-
vate, pe benzină sau pneumatice.

Toţi electrozii de adâncime trebuie


legaţi în interiorul sau exteriorul
clădirii la o centură de împământa-
re şi prevăzuţi cu o intrare la PAS
(bara de echipotenţial).

78 OBO TBS
Principiu de instalare centură de împământare

Ghid de planificare - Sisteme de legare la pământ


1 = Legătură cruce, 2 = Platbandă, 3 = Conductor rotund, 4 = Bandă de protecţie la coroziune;Tijă de împământare

Mod de funcţionare Materiale Protecţie la coroziune


O centură de împământare trebuie Se pot folosi următoarele mate- În interiorul perimetrului de izola-
să fie în exteriorul construcţiei, în riale: re şi etanşare (DIN 18014) pre-
contact cu pământul pe cca. 80% • Platbandă din oţel zincat, 30 x cum şi în zonele cu pericol de co-
din lungimea sa totală. Astfel se 3,5 mm rodare, trebuie folosit în principi-
pozează ca un inel închis la dista- • Platbandă din oţel inox, 30 x 3,5 u oţel inox (V4A). Legăturile de-
nţa de 1,0 m şi adâncimea de mm taşabile din pământ trebuie prote-
0,5 m în jurul fundaţiei exterioare a • Conductor rotund din cupru, Ø 8 jate împotriva coroziunii (cu benzi
construcţiei. O centură de împă- mm de protecţie împotriva coroziunii
mântare este o priză de pământ • Conductor rotund din oţel zincat, din material plastic).
02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

tip B. Ø 10 mm
• Conductor rotund din oţel inox,
Ø 10 mm

TBS OBO 79
Ghid de selectare centură de împământare pentru măsuri de protecţie la
trăsnet

Centură de împământare

Utilizare Denumire Tip Nr. art. Imagine produs

Centură de împământare Platbandă, oţel zincat, 30 m 5052 DIN 30X3.5 5019 34 5


pentru măsuri de protecţie Pag.: 360
la trăsnet conform VDE
0185-305-3
Nu este adecvată pentru te-
ren noroios sau umed! Platbandă, oţel zincat, 60 m 5052 DIN 30X3.5 5019 34 7
Pag.: 360

Conductor rotund, oţel zincat, 80 m RD 10 5021 10 3


Pag.: 360

Legătură cruce pentru platbandă şi conductor rotund, oţel 252 8-10 FT 5312 31 0
zincat Pag.: 370

Legătură cruce pentru platbandă, oţel zincat 256 A-DIN 30 FT 5314 65 8


Pag.: 369

Centură de împământare Platbandă, oţel inox V4A, 25 m 5052 V4A 30X3.5 5018 73 0
pentru măsuri de protecţie Pag.: 360
la trăsnet conform VDE
0185-305-3
Universal folosită în multe
medii. Platbandă, oţel inox V4A, 50 m 5052 V4A 30X3.5 5018 70 6
Ghid de planificare - Sisteme de legare la pământ

Pag.: 360

Conductor rotund, oţel inox V4A, 50 m RD 10-V4A 5021 64 2


Pag.: 361

Conductor rotund, oţel inox V4A, 80 m RD 10-V4A 5021 64 7


Pag.: 361

Legătură cruce pentru platbandă şi conductor rotund, V4A 252 8-10 V4A 5312 31 8
Pag.: 370

02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015


Legătură cruce pentru platbandă, V4A 256 A-DIN 30 V4A 5314 65 9
Pag.: 369

Bandă din plastic pentru protecţie împotriva coroziunii, 10 m 356 50 2360 05 5


Pag.: 377

80 OBO TBS
Ghid de selectare centură de împământare pentru măsuri de protecţie
împotriva şocurilor electrice

Centură de împământare

Utilizare Denumire Tip Nr. art. Imagine produs

Centură de împământare Platbandă, oţel inox V4A, 25 m 5052 V4A 30X3.5 5018 73 0
pentru măsuri de protecţie Pag.: 360
împotriva şocurilor electrice
conform DIN 18014

Platbandă, oţel inox V4A, 50 m 5052 V4A 30X3.5 5018 70 6


Pag.: 360

Conductor rotund, oţel inox V4A, 50 m RD 10-V4A 5021 64 2


Pag.: 361

Conductor rotund, oţel inox V4A, 80 m RD 10-V4A 5021 64 7


Pag.: 361

Legătură cruce pentru platbandă şi conductor rotund, V4A 252 8-10 V4A 5312 31 8
Pag.: 370

Legătură cruce pentru platbandă, V4A 256 A-DIN 30 V4A 5314 65 9


Pag.: 369

Bandă din plastic pentru protecţie împotriva coroziunii, 10 m 356 50 2360 05 5

Ghid de planificare - Sisteme de legare la pământ


Pag.: 377
02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

TBS OBO 81
Ghid de planificare - Sisteme de legare la pământ
Principiu de instalare priză de pământ de fundaţie

1 = platbandă, 2 = legătură cruce cu protecţie anticorozivă, 3 = bandă pentru protecţie la coroziune, 4 = clemă de conectare pentru armături de oţel,
5 = legătură cruce, 6 = tijă de împământare, 7 = punct fix de legare la pământ

Mod de funcţionare Materiale Punţile de conectare trebuie exe-


O priză de pământ de fundaţie es- Ca materiale pentru priza de pă- cutate din materiale cu protecţie
te priza care se montează în fun- mânt de fundaţie pot fi utilizate permanentă la coroziune. Se vor
daţia din beton a unei construcţii. printre altele următoarele mate- utiliza oţeluri zincate la cald cu
Are rolul de a proteja construcţia riale: căptuşire din material plastic sau
împotriva trăsnetului prin legarea • Platbandă din oţel zincat, 30 x oţeluri superioare inoxidabile din
sistemului de captare la partea 3,5 mm V4A cu un continut de molibden >
metalică a fundaţiei. Banda de oţel • Platbandă din oţel inox, 30 x 3,5 2%.
va fi conectată la armătură la o mm 02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015
distanţă de cca 3 m. Ca bază pen- • Conductor rotund din cupru, Ø 8
tru montarea prizei de pământ de mm
fundaţie serveşte standardul DIN • Conductor rotund din oţel zincat,
18014. Clemele pană nu trebuie Ø 10 mm
introduse în pământ. La montarea • Conductor rotund din oţel inox,
prizei de pământ în fundaţie, pen- Ø 10 mm
tru o execuţie corespunzătoare, se
recomandă utilizarea suporturilor
de platbandă. Acestea se poziţio-
nează la o distanţă de cca 2 m.

82 OBO TBS
Ghid de selecţie priză de pământ de fundaţie

Priză de pământ de fundaţie

Utilizare Denumire Tip Nr. art. Imagine produs

Priză de pământ de fundaţie Platbandă, oţel zincat, 30 m 5052 DIN 30X3.5 5019 34 5
pentru măsuri de protecţie Pag.: 360
la trăsnet conform VDE
0185-305-3 şi pentru măsuri
de protecţie împotriva des-
cărcărilor electrice conform Conductor rotund, oţel zincat, 80 m RD 10 5021 10 3
DIN 18014 Pag.: 360

Distanţier, lungime 250 mm, oţel zincat 1 81 1 5014 01 8


Pag.: 374

Distanţier, lungime 400 mm, oţel zincat 1811 L 5014 02 6


Pag.: 374

Legătură cruce pentru platbandă şi conductor rotund, oţel 25 0 5312 90 6


zincat Pag.: 371

Legătură cruce pentru platbandă, oţel zincat 256 A-DIN 30 FT 5314 65 8


Pag.: 369

Clemă de prindere în paralel, oţel zincat 259 A FT 5315 51 4


Pag.: 372

Ghid de planificare - Sisteme de legare la pământ


Clemă de legătură pentru armături de oţel, oţel zincat 1814 FT 5014 46 8
Pag.: 372

Conductor rotund din oţel zincat cu înveliş din PVC, 75 m RD 10-PVC 5021 16 2
Pag.: 360

Perforatie etanșă DW RD10 2360 04 1


Pag.: 373
02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

Perforatie etanșă DW FL30x3,5 2360 04 3


Pag.: 373

TBS OBO 83
Ghid pentru determinarea dimensiunii ochiurilor de reţea în cazul centu-
rii de împământare şi al prizei de pământ de fundaţie

Start Fundaţie individuală? Hidroizolaţii


Există fundaţii individuale, de Există sistem de drenaj bituminos
exemplu coloanele clădirii? sau beton impermeabil (WU/FD)
şi/sau izolaţie perimetrală complet
nu etanşă şi/sau membrană de hi-
droizolaţie din plastic?

da nu

Distanţa dintre fundaţiile individua- Este implementat un concept de


le este ≤ 5 m? zone de protecţie la trăsnet con-
form DIN EN 62305-4?

nu da nu

Echipaţi fiecare a doua fundaţie Echipaţi fiecare a doua fundaţie Aşezaţi centura de împământare
cu o priză de pământ de fundaţie cu o priză de pământ de fundaţie în reţele de maxim 20 x 20 m
de minim 2,5 m lungime (conform de minim 2,5 m lungime (conform (sunt permise folie subţire de
DIN 18014). DIN 18014). plastic sau geotextil), conform
DIN 18014.
Ghid de planificare - Sisteme de legare la pământ

Legaţi conform DIN 18014 prizele


de pământ ale fiecărei fundaţii in-
dividuale într-un inel închis. Adau-
gă cabluri transversale dacă este
nevoie, pentru a crea o grilă de
20 x 20 m.

02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

Este implementat un concept de


zone de protecţie la trăsnet con-
form DIN EN 62305-4?

nu da

Aşezaţi un conductor de egalizare Aşezaţi un conductor de egalizare


potenţial în placa de bază într-o potenţial în placa de bază într-o
reţea de max. 20 x 20 m, conform reţea de max. 5 x 5 m, conform
DIN 18014, DIN EN 62305-4.

Acest ajutor în luarea deciziei este utilizat pentru o primă evaluare a aplicaţiilor tipice. Vă rugăm să veri-
ficaţi în fiecare caz, ce standarde specifice trebuie respectate în proiectul dumneavoastră special.
84 OBO TBS
Măsuri de protecţie la trăsnet
Sunt necesare măsuri de prote-
cţie la trăsnet?

da

da nu

Aşezaţi o centură de împămân-


Aşezaţi o centură de împămân- tare din V4A sub izolaţia plăcii
tare din V4A sub izolaţia plăcii de bază în grila de max. 20 x
de bază în grila de max. 10 x 20 m, conform DIN 18014.
10 m, conform DIN 18014.

da da

Aşezaţi centura de împământare Este implementat un concept de Aşezaţi un conductor de egali-


în reţele de maxim 5 x 5 m (sunt zone de protecţie la trăsnet con- zare potenţial în placa de bază
permise folie subţire de plastic form DIN EN 62305-4? într-o reţea de max. 20 x 20
sau geotextil), conform DIN EN m, conform DIN 18014,
62305-4.
nu

Ghid de planificare - Sisteme de legare la pământ


da
Aşezaţi un conductor de egali-
zare potenţial în placa de bază
într-o reţea de max. 5 x 5 m,
conform DIN EN 62305-4.
02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

Sfârşit

TBS OBO 85
86 OBO TBS
Ghid de proiectare pentru instalaţii de captare şi coborâre

Standarde privind protecţia generală la trăsnet 88

Clase de protecţie la trăsnet 90

Materiale în cadrul protecţiei exterioare la trăsnet 91

Verificarea instalaţiei de protecţie la trăsnet 92

Verificarea componentelor/clase de verificare 93

Distanţa de separaţie 94

Principiu de instalare clădire cu acoperiş ascuţit 96

Principiu de instalare clădire cu acoperiş tip terasă 100

Principiu de instalare clădire cu construcţii pe acoperiş 104

Ghid de proiectare - Metoda unghiului de protecţie 106

Ghid de proiectare - Metoda sferei de protecţie 107

Determinarea încărcării din vânt 108

Principiu de instalare pentru instalaţia de coborâre 110

TBS OBO 87
Ghid de proiectare - Sisteme de captare şi coborâre
Standarde privind protecţia generală la trăsnet

La realizarea unei instalatii de


protectie la trăsnet trebuie avute
în vedere standarde diferite. Aici
găsiţi cele mai importante regle-
mentări.

02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

Normă Cuprins
DIN VDE 0100-410 Realizarea instalaţiilor de joasă tensiune partea 4-41: măsuri de protecţie – protecţie împotriva şocurilor
(IEC 60364-4-41) electrice
Realizarea instalaţiilor de joasă tensiune
Partea 4-44: măsuri de protecţie – protecţie în cazul tensiunilor perturbatoare şi a mărimilor perturbatoare
DIN VDE 0100-443
electromagnetice –
Secţiunea 443: protecţie la supratensiuni cauzate de influenţele atmosferice sau de procesele de comutare.
DIN 18014 Priză de pământ de fundaţie

88 OBO TBS
Distribuţia seriei de standarde pentru protecţia la trăsnet VDE 0185-305-... (DIN EN 62305-...)
Partea 1 Principii generale
Partea 2 Managementul riscului, evaluarea riscului de producere a pagubelor la nivelul construcţiilor
Supliment 1: Pericolul de trăsnet în Germania

Ghid de proiectare - Sisteme de captare şi coborâre


Supliment 2: Ajutor de calcul pentru estimarea riscurilor de daune pentru instalaţii
Partea 3 Protecţia construcţiilor şi a persoanelor
Supliment 1: Informaţii suplimentare pentru utilizarea DIN EN 62305-3
Supliment 2: Informaţii suplimentare pentru instalaţii de construcţie speciale
Supliment 3: Informaţii suplimentare pentru inspecţia şi întreţinerea sistemelor de protecţie la trăsnet
Supliment 4: Utilizarea acoperişurilor metalice în sisteme pentru protecţia la trăsnet
Supliment 5: Protecţie la trăsnet şi la supratensiune pentru sisteme fotovoltaice de alimentare cu energie
Partea 4 Sisteme electrice şi electronice în instalaţii
02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

Distribuţia seriei de standarde pentru componentele sistemului de protecţie la trăsnet VDE 0185-561-...
(DIN EN 62561-...)
Partea 1 Cerinţe privind componentele de legătură
Partea 2 Cerinţe pentru conductori şi electrozi
Partea 3 Cerinţe pentru izolatori
Partea 4 Cerinţe pentru suporţi de conductor
Partea 5 Cerinţe pentru cutiile de revizie şi trecerile pentru legarea la pământ
Partea 6 Cerinţe pentru contor de trăsnete
Partea 7 Cerinţe pentru mijloace de îmbunătăţire a împământării

TBS OBO 89
Clase de protecţie la trăsnet

Clasele de protecţie la trăsnet şi Directiva VDS


clasificarea Clasa de protecţie necesară se
Înainte de începerea proiectării stabileşte prin estimarea riscului
unui sistem de protecţie la trăsne- de deteriorare conform DIN EN
t obiectivul ce urmează a fi protejat 62305-2 (IEC 62305-2), dacă nu
trebuie încadrat într-o clasă de pro- este specificată prin reglementări.
tecţie. În acest context, eficacitatea O altă posibilitate de determinare
clasei de protecţie la trăsnet I este a clasei de protecţie la trăsnet es-
definită drept cea mai mare cu 98 te dată de directiva VdS 2010
de procente, iar clasa de protecţie (protecţie la trăsnet şi supratensiu-
IV cu 81 de procente drept cea nii orientată în funcţie de risc), pu-
mai mică (a se vedea tabelul cu blicată de Federaţia Germană de
parametrii de expunere). Costurile Asigurări (GDV).
realizării unui sistem pentru prote-
cţia la trăsnet (de ex. unghiul nece-
sar de protecţie, distanţa între
ochiurile reţelei şi coborâri) clasa I
sunt mai mari decât ale unuia cla-
sa IV.
Alte informaţii puteţi obţine pe
www.vds.de, la serviciul OBO cli-
enti, la telefon +40 (21) 4574993
sau pe www.obo.ro.
Ghid de proiectare - Sisteme de captare şi coborâre

Parametrii de pericol în raport cu clasele de protecţie la trăsnet


Valoarea maximă a
Clasa de protecţie la trăsnet Valoarea minimă a curentului de trăsnet Probabilitatea de captare
curentului de trăsnet
I 3 kA 200 kA 98 %
II 5 kA 150 kA 95 %
02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015
II 10 kA 100 kA 88 %
IV 16 kA 100 kA 81 %

Clasa de protecţie la trăsnet pe baza directivei VdS 2010


Clasa de prote-
Domeniu de utilizare
cţie la trăsnet
Centre de calcul, zone militare, centrale nucleare I
Zone cu protecţie împotriva exploziilor în industrie şi chimie II
Instalaţii fotovoltaice > 10 kW III
Muzee, şcoli, hoteluri cu peste 60 de paturi III
Spitale, biserici, depozite, spaţii de întâlnire pentru mai mult de 100 respectiv 200 de persoane. III
Clădiri administrative, centre comerciale, clădiri de birouri şi bănci cu o suprafaţă mai mare de 2000 m² III
Clădiri rezidenţiale cu mai mult de 20 de locuinţe, blocuri cu peste 22 m înălţime III
Fotovoltaic (< 10 KW) III

90 OBO TBS
Materiale în cadrul protecţiei exterioare la trăsnet

Materii prime şi materiale Exemple coroziune, precum intrări în beton


Pentru protecţia exterioară la trăs- După cum puteţi vedea în exem- sau sol, trebuie executate cu pro-
net se preferă utilizarea următoare- ple, legătura din cupru de la nive- tecţie la coroziune. La punctele de
lor materiale: oţel zincat la cald, lul ţevii de apă a ruginit şi există îmbinare din pământ trebuie să
oţel inoxidabil (VA), cupru şi alumi- posibilitatea desprinderii acesteia. aplicaţi un strat adecvat ca prote-
niu. Dacă este necesară o legătură în- cţie la coroziune. Aluminiul nu tre-
tre două materii prime diferite care buie pozat imediat (fără distanţă),
Coroziune nu este recomandată, puteţi utiliza în sau sub tencuială, mortar sau
Riscul de coroziune apare în spe- piese de legătură pentru două me- beton şi nici în sol – posibilele ur-
cial în cazul îmbinărilor diferitelor tale. Exemplul prezintă utilizarea mări sunt prezentate în exemplul
materiale. Din acest motiv, deasu- unei piese de legătură pentru do- din dreapta jos. În tabelul „Combi-
pra suprafeţelor zincate sau piese- uă metale în cazul unui jgheab de naţii de materiale“ sunt evaluate
lor din aluminiu nu trebuie montate acoperiş din cupru la care a fost combinaţiile posibile de material în
piese din cupru, deoarece particu- conectat un conductor rotund din privinţa coroziunii la contactul cu
lele de cupru ar putea ajunge pe aluminiu. Puncte cu risc ridicat de aerul.
suprafaţa zincată în urma ploii sau
a altor influenţe. În plus rezultă un
element galvanic care provoacă o
coroziune mai rapidă a suprafeţei

Ghid de proiectare - Sisteme de captare şi coborâre


de contact.
02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

Combinaţii de materiale fără pericol ridicat de coroziune


Oţel, zincat Aluminiu Cupru Oţel inox Titan Staniu
Oţel, zincat da da nu da da da
Aluminiu da da nu da da da
Cupru nu nu da da nu da
Oţel inox da da da da da da
Titan da da nu da da da
Staniu da da da da da da

TBS OBO 91
Verificarea instalaţiilor de protecţie la trăsnet

Sfera verificărilor cţie la trăsnet şi a descărcătoare- • Verificarea prizei de pământ şi a


Instalaţiile de protecţie la trăsnet- lor de trăsnet şi supratensiune co- rezistenţei ohmice a prizei, inclu-
trebuie verificate la intervale regu- nectate. Un raport de verificare siv a trecerilor şi legăturilor.
late din punct de vedere al funcţio- sau un manual de verificare ser- • Verificaţi protecţia interioară la
nalităţii chiar şi după recepţia fi- veşte la elaborarea documentaţiei trăsnet, inclusiv descărcătoarele
nală, pentru a constata eventualele privind verificările şi lucrările de în- de supratensiune şi siguranţele.
defecţiuni şi efectua remedieri da- treţinere la nivelul sistemelor de • Starea generală a gradului de
că este cazul. Verificarea constă în protecţie la trăsnet şi trebuie com- coroziune.
controlul documentaţiilor tehnice, pletată sau emisă din nou cu oca- • Siguranţa fixării dispozitivelor
inspectarea şi măsurarea instalaţi- zia fiecărei verificări sau lucrări de LPS (Lighting Protection System)
ei deprotecţie la trăsnet. întreţinere. şi a componentelor acestora.
Ghid de proiectare - Sisteme de captare şi coborâre

Verificările şi lucrările de întreţinere • Documentaţia privind toate modi-


ar trebui să respecte standardul şi Criterii de verificare ficările şi completările sistemului
principiile de bază cuprinse în DIN • Controlul tuturor situaţiilor şi do- de protecţie la trăsnet ca şi a
VDE 0185-305 partea 3 (IEC cumentaţiilor, inclusiv încadrarea echipamentelor.
62305-3). Următoarele puncte tre- în norme
buie respectate: verificările cuprind • Verificarea stării generale a in-
şi controlul sistemului de protecţie stalaţiilor de captare şi coborâre, Indicaţie: instalaţiile critice (de
interioară împotriva trăsnetelor. Din ca şi a componentelor de legătu- exemplu instalaţii cu pericol de ex-
acestea face parte şi controlul sis- ră (fără legături desprinse/nerea- plozie) trebuie verificate anual.
temului de echipotenţial de prote- lizate), a rezistenţelor interme-
diare. 02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

Intervalele de timp dintre verificări


Verificare vizuală Verificare completă Verificare completă în situaţii critice
Clasa de protecţie
An An An
I şi II 1 2 1
III şi IV 2 4 1
Situaţiile critice sunt de exemplu instalaţiile structurale care conţin sisteme sensibile, sau clădiri de birouri, clădiri comerciale sau locuri unde există un
număr mare de persoane.

92 OBO TBS
Verificarea componentelor/clasa de verificare

Legături captare este verificată cu 3 x Iimp

Ghid de proiectare - Sisteme de captare şi coborâre


(componente verificate ale insta- 100 kA (10/350) ceea ce cores-
laţiei de protecţie la trăsnet) punde clasei de verificare H. Con-
Componenteleinstalatiilor de pro- ductorii de coborâre prin care se
tectiela trăsnet sunt verificate în poate distribui curentul de trăsnet
privinţa funcţionării conform DIN (minim două coborâri) sunt verifi-
EN 62561-1 „Cerinţe pentru com- caţi cu 3 x Iimp 50 kA (10/350) ce-
ponentele de legătură“. După o fa- ea ce corespunde clasei de verifi-
ză de condiţionare de 10 zile, care N.
componentele sunt încărcate cu
trei curenţi de şoc. Instalaţia de
02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

Clase de verificare ale componentelor de legătură


Clasa de verificare Verificat cu Aplicaţie
H conform DIN EN 62561-1 3 x Iimp 100 kA (10/350) Instalaţie de captare
Mai multe coborâri, prin care să se poată distribui curen-
N conform DIN EN 62561-1 3 x Iimp 50 kA (10/350)
tul de trăsnet, minim două coborâri

TBS OBO 93
Distanţa de separaţie

Distanţă de separaţie (s) corect respectată între instalaţia de coborâre şi construcţiile de pe acoperiş
Ghid de proiectare - Sisteme de captare şi coborâre

Toate elementele metalice ale unei Componente în legătură directă Exemplul de utilizare 1
clădiri ca şi aparatele cu acţionare cu instalaţia de protecţie la trăs- Situaţie: construcţii metalice cum
electrică şi cablurile de alimentare net ar fi plasă de sârmă, ferestre, uşi,
ale acestora trebuie incluse în pro- În clădirile cu pereţi şi plafoane ca- ţevi (fără conţinut inflamabil sau
tecţia la trăsnet. Această măsură re au între ele legături metalice (de explozibil) sau elementele de faţa-
este necesară pentru a evita for- exemplu beton armat) sau care au dă fără prelungire conductoare în
marea de scântei periculoase între faţade şi plafoane din metal nu es- clădire.
instalaţia de captare şi descărcă- te necesară respectarea distanţei
toare pe de o parte şi între ele- de separaţie. Componentele meta- Soluţie: Conectarea instalaţiei de
mentele metalice ale clădirii şi lice care nu au o prelungire con- protecţie la trăsnet cu componen- 02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015
echipamentul electric, pe de altă ductoare în clădirea de protejat şi tele metalice.
parte. care se află la o distanţă mai mică
de un metru faţă de conductorul Exemplul de utilizare 2
Ce este distanţa de separaţie? sistemului extern de protecţie la Situaţie: instalaţii de climatizare, in-
Dacă distanţa dintre conductorul trăsnet trebuie legate direct la in- stalaţii fotovoltaice, senzori electri-
prin care se scurge curentul de stalaţia de protecţie la trăsnet. ci/acţionări electrice sau tuburi
trăsnet şi elementele metalice ale Aici putem enumera spre exemplu metalice de aerisire cu prelungire
clădirii este suficient de mare, peri- plasa de sârmă, uşile şi ţevile me- conductoare în clădire.
colul de formare al scânteilor este talice (fără conţinut inflamabil sau
ca şi inexistent. Această distanţă explozibil), elementele de faţadă Soluţie: izolaţie prin intermediul
este denumită distanţă de sepa- ş.a.m.d. distanţei de separaţie.
raţie (s).

94 OBO TBS
Calcularea distanţei de separaţie cu ajutorul formulei

Calculul se realizează cu această formulă:

Calculul distanţei de separaţie conform VDE 0185-305 (DIN EN 62305-3)


Paşi
Stabilirea ki depinde de clasa de protecţie aleasă pentru sistemul de protecţie la trăsnet:
valorii co- • Clasa de protecţie I: ki = 0,08

Ghid de proiectare - Sisteme de captare şi coborâre


eficientului • Clasa de protecţie II: ki = 0,06
ki • Clasele de protecţie III şi IV: ki = 0,04
kc depinde de curentul de trăsnet care trece prin coborâri:

Stabilirea • 1 coborâre (numai în cazul unui sistem separat de protecţie la trăsnet): kc = 1


valorii co-
eficientului • 2 coborâri: kc = 0,66
kc (sistem • 3 coborâri şi mai multe: kc = 0,44
simplificat)
Valorile sunt valabile pentru toate prizele de pământ tip B şi A, pentru care rezistenţa electrozilor vecini nu de-
păşeşte un factor mai mare de doi. Dacă rezistenţa prizei de pământ a unui electrod depăşeşte factorul 2, kc = 1.
02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

km depinde de materialul izolaţiei electrice:


Stabilirea • Aer: km = 1
valorii co-
• Beton, Cărămidă: km = 0,5
eficientului
km • Tijă OBO GFK: km = 0,7
Când se folosesc mai multe materiale izolatoare se foloseşte în practică cea mai mică valoare a lui km.
Stabiliţi va- L este distanţa în plan vertical de la punctul la care se stabileşte distanţa de separaţie s până la punctul cel mai
loarea L apropiat de egalizarea de potenţial.
Context:
• Clasa de protecţie III
• Clădire cu mai mult de 4 coborâri
• Material: beton, cărămidă/li>
• Cel mai mare punct al distanţei de separaţie trebuie calculat: 10m

Un exem- Valori conform tabel:


plu: • ki = 0,04
• kc = 0,44
• km = 0,5
• L = 10 m
Calcul distanţă de separaţie:
s = ki x kc/km x L = 0,04 x 0,44/0,5 x 10m = 0,35m

TBS OBO 95
Ghid de proiectare - Sisteme de captare şi coborâre

96
OBO
TBS
Principiu de instalare clădire cu acoperiş ascuţit

02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015


Componentele sistemului
1 Suport conductor pentru ţigla de coamă
2 Piesă de legătură rapidă Vario
3 Suport conductor pentru acoperiş
4 Conductor rotund
5 Tijă de captare
6 Suport conductor
7 Bridă pentru jgheaburi

Ghid de proiectare - Sisteme de captare şi coborâre


02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

TBS OBO 97
Principiu de instalare clădire cu acoperiş ascuţit

Pasul 1: Stabiliţi înălţimea clădirii


Stabiliţi înălţimea coamei clădirii
(vezi schiţa: 1). Această înăltime
este punctul de plecare pentru
proiectarea întregii instalatii de
protectie la trăsnet. Pe coamă se
montează conductorii de coamă şi
se constituie astfel „coloana verte-
brală” a instalaţiei de captare. În
exemplul nostru înălţimea clădirii
de 10 m.

1 = înălţimea clădirii h, 2 = domeniu protejat, α° = unghi de protecţie la trăsnet

Pasul 2: Determinaţi unghiul de


protecţie α
Înălţimea clădirii (aici: 10 m) va fi
înscrisă pe axa orizontală a diagra-
mei (vezi punct pe axa "2" în grafi-
cul alăturat). Apoi mergeţi pe verti-
cală în sus până întâlniţi curba cla-
sei de protecţie (aici: III). Pe
axa verticală "1" puteţi citi acum
Ghid de proiectare - Sisteme de captare şi coborâre

unghiul de protecţie α. În exemplul


nostru acesta are 62º. Transpuneţi
unghiul de protecţie pe clădire.
Toate componentele clădirii care
se încadrează în acest unghi sunt
protejate (vezi graficul de mai sus).

02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

1 = unghi de protecţie la trăsnet α°, 2 = înălţime creastă h în m, 3 = clase de protecţie I/II/III/IV

98 OBO TBS
Principiu de instalare clădire cu acoperiş ascuţit

Pasul 3: Părţile clădirii în afara


unghiului de protecţie
Părţile clădirii din afara unghiului
de protecţie trebuie protejate sepa-
rat. Coşul din exemplul nostru are
un diametru de 70 cm şi necesită
o tijă de captare de 1,50 m lun-
gime. În acest caz, ţineţi cont de
lungimea diagonalei după cum es-
te descris în următoarele pagini.
Lucarnele vor avea conductori de
captare proprii pe coame.

1 = atenţie la diagonală

Pasul 4: Completarea instalaţiei


de captare
Conduceţi instalaţia de captare
spre instalaţia de coborâre. Cape-
tele conductorului de pe coamă ar
trebui să fie proeminente şi îndoite
în sus cu 0,15 m. Astfel sunt prote-
jate şi eventuale copertine ieşite în
afară.

Ghid de proiectare - Sisteme de captare şi coborâre


02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

TBS OBO 99
Ghid de proiectare - Sisteme de captare şi coborâre

100
OBO
TBS
Principiu de instalare clădire cu acoperiş tip terasă

02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015


Componentele sistemului
1 Blocuri de cleme
2 Piese de distanţare
3 Suport conductor pentru acoperiş
4 Suport conductor
5 Distanţier izolat
6 Stativ dispozitiv de captare
7 Tije de captare
8 Izolaţie pentru protecţia la foc
9 Piesă de dilataţie
10 Piesă de legătură rapidă Vario

Ghid de proiectare - Sisteme de captare şi coborâre


02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

TBS OBO 101


Principiu de instalare clădire cu acoperiş tip terasă

Pasul 1: Realizarea instalaţiei de


captare - partea 1
Mai întâi se pozează un conductor
rotund la toate punctele cu proba-
bilitate mai mare de lovire cum ar
fi coame, caneluri sau muchii. Zo-
na protejată se stabileşte astfel:
se transpune înălţimea clădirii în
diagramă şi se citeşte unghiul de
protecţie. În acest exemplu, el mă-
soară 62° la o clasă de protecţie
III şi o înălţime a clădirii de până la
10 m. Unghiul de protecţie va fi
transpus pe clădire. Toate compo-
nentele clădirii încadrate în acest
unghi sunt protejate.

1 = zonă protejată

Pasul 2: Determinaţi unghiul de


protecţie α
Înălţimea clădirii (aici: 10 m) va fi
înscrisă pe axa orizontală a diagra-
mei (vezi punct pe axa "2" în grafi-
cul alăturat). Apoi mergeţi pe verti-
cală în sus până întâlniţi curba cla-
sei de protecţie (aici: III). Pe
axa verticală "1" puteţi citi acum
Ghid de proiectare - Sisteme de captare şi coborâre

unghiul de protecţie α. În exemplul


nostru acesta are 62º. Transpuneţi
unghiul de protecţie pe clădire.
Toate componentele clădirii care
se încadrează în acest unghi sunt
protejate (vezi graficul de mai sus).

02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

1 = unghi de protecţie la trăsnet α°, 2 = înălţime creastă h în m, 3 = clase de protecţie I/II/III/IV

102 OBO TBS


Principiu de instalare clădire cu acoperiş tip terasă

Pasul 3: Dispunerea ochiurilor


Pentru fiecare clasă de protecţie la Mărimea ochiurilor conform cla-
trăsnet corespund mărimi diferite sei de protecţie
ale ochiurilor reţelei. În exemplul • Clasa I = 5 x 5 m
nostru clădirea are clasa de prote- • Clasa II = 10 x 10 m
cţie III. Pentru aceasta mărimea • Clasa III = 15 x 15 m
ochiurilor m de 15 x 15 m nu tre- • Clasa IV = 20 x 20 m
buie depăşită. Dacă lungimea tota-
lă I, ca în exemplul nostru, este
mai mare de 20 m, trebuie să fie
adăugată o piesă de dilataţie care
să preia modificările de lungime
datorate schimbărilor de tempera-
tură.

Pasul 4: Protecţie împotriva lovi-


turilor laterale de trăsnet
Începând cu o înălţime de 60 m şi
în cazul riscului considerabil de
pagube (de exemplu echipamente
electrice şi electronice) se reco-
mandă realizarea unei reţele inela-
re pentru protecţia împotriva unei
lovituri laterale. Inelul este instalat
pe 80 % din înălţimea totală a clă-
dirii, dimensiunea ochiurilor se ori-

Ghid de proiectare - Sisteme de captare şi coborâre


entează – ca şi în cazul pozării pe
acoperiş – în funcţie de clasa de
protecţie la trăsnet,de exemplu,
clasa de protecţie III corespunde
unei dimensiuni a ochiului de 15 x
15 m.
02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

1 = înălţimea clădirii > 60 m

TBS OBO 103


Ghid de proiectare - Sisteme de captare şi coborâre

104
OBO
TBS
Principiu de instalare clădire cu construcţii pe acoperiş

02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015


Componentele sistemului
1 Tijă de captare
2 Distanţier izolat
3 Piesă de dilataţie
4 Piesă de conectare
5 Suport conductor pentru acoperiş

Ghid de proiectare - Sisteme de captare şi coborâre


02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

TBS OBO 105


Ghid de proiectare - Metoda unghiului de protecţie

Metoda unghiului de protecţie


pentru construcţii pe acoperiş
În principiu aţi asigurat clădirea cu
acoperiş tip terasă conform stan-
dardului VDE 0185-305 (IEC
62305).
Suplimentar trebuie să asiguraţi cu
tije de captare şi toate construcţiile
de pe acoperiş. Aici este necesar
să se acorde o deosebită atenţie
respectării distanţei de separaţie
(s).

În cazul în care construcţia de pe


acoperiş este legată de clădire (de
ex. printr-o ţeavă din oţel inoxidabil
cu conectare la instalaţia de aerisi-
re sau de climatizare), trebuie obli-
gatoriu respectată distanţa de se-
paraţie (s). Tija de captare trebuie
aşezată la o anumită distanţă (vezi
jos) de obiectivul care trebuie pro- α° = unghi de protecţie la trăsnet, s = distanţă de separaţie
tejat Această distanţă împiedică
formarea de scântei periculoase şi
loviturile de trăsnet.

Construcţiile de pe acoperiş tre-


buie asigurate cu o tijă de capta-
re proprie
Unghiul de protecţie pentru tijele
de captare variază în funcţie de
clasa de protecţie la trăsnet.
Ghid de proiectare - Sisteme de captare şi coborâre

Pentru cela mai uzuale tije de cap-


tare de până la 2 m lungime găsiţi
unghiul de protecţie α în tabel.

02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

1 = unghi de protecţie la trăsnet α°, 2 = înălţime creastă h în m, 3 = clase de protecţie la trăsnet


I/II/III/IV

Unghi de protecţie conform clasei de protecţie conform VDE 0185-305-


3 (DIN EN 62305-3)
Unghi de protecţie α pentru tije de captare
Clasa de protecţie la trăsnet
până la o lungime de 2 m
I 70°
II 72°
III 76°
IV 79°

106 OBO TBS


Ghid de proiectare - Metoda sferei de protecţie

p = Adâncime de pătrundere, R = raza sferei de protecţie, d = distanţa faţă de instalaţia de captare Formula de calcul a adâncimii de pătrundere
(p)

Asigurarea construcţiilor de pe
acoperiş cu mai multe tije de cap-
tare
În cazul în care utilizaţi mai multe
tije de captare pentru a asigura un
obiect, trebuie să ţineţi cont de
adâncimea de pătrundere dintre ti-
jele de captare.Pentru un calcul

Ghid de proiectare - Sisteme de captare şi coborâre


exact, utilizaţi formula de pe ace-
astă pagină.
O privire de ansamblu rapidă obţi-
neţi din tabelul de mai jos.
02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

Adâncime de penetrare în funcţie de clasa de protecţie la trăsnet, conform VDE 0185-305


Distanţa Adâncime de pătrundere Adâncime de pătrundere Adâncime de pătrundere Adâncime de pătrundere
faţă de in- Clasa de protecţie la trăs- Clasa de protecţie la trăs- Clasa de protecţie la trăs- Clasa de protecţie la trăs-
stalaţia de net I net II net III net IV
captare Sfera de protecţie: R=20 Sfera de protecţie: R=30 Sfera de protecţie: R=45 Sfera de protecţie: R=60
(d) în m m m m m
2 0,03 0,02 0,01 0,01
3 0,06 0,04 0,03 0,02
4 0,10 0,07 0,04 0,04
5 0,16 0,10 0,07 0,05
10 0,64 0,42 0,28 0,21
15 1,46 0,96 0,63 0,47
20 2,68 1,72 1,13 0,84

TBS OBO 107


Determinarea încărcării din vânt

Zone cu încărcare din vânt în Germania


Ghid de proiectare - Sisteme de captare şi coborâre

Determinarea încărcării din vânt


Determinaţi prin intermediul tabelu-
lui de câte pietre aveţi nevoie pen-
tru amplasarea în siguranţă a tijei
de captare. Valorile acestui tabel
se referă la fixarea cu tije de cap-
tare subţiate din seria OBO tip
101/V cu sistemul FangFix.

02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

Viteza de bază a vântului


Zone Viteza de bază a vântului în m/s
1 22,5
2 25,0
3 27,5
4 30,5

108 OBO TBS


Ghid de proiectare - Sisteme de captare şi coborâre
02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

Pietre FangFix în funcţie de zonele de vânt şi înălţimea tijelor de captare


Zona 1: regiuni cu nivelul Zona 3: regiunea de
Zona 2: Câmpia Zona 4: insule
terenului de până la 600 coastă a Mării Nor-
germană de Nord cu golf german
m peste nivelul mării dului şi Mării Baltice
Tijă de captare înălţimea 1,5 m 1 x 10 1 x 10 1 x 16 1 x 16
Tijă de captare înălţimea 2 m 1 x 16 1 x 16 1 x 16 şi 1x 10 1 x 16 şi 1 x 10
Tijă de captare înălţimea 2,5 m 1 x 16 1 x 16 şi 1 x 10 2 x 16 2 x 16 şi 1 x 10
Tijă de captare înălţimea 3 m 2 x 16 2 x 16 2 x 16 şi 1 x 10 la cerere
Tijă de captare înălţimea 3,5 m 2 x 16 3 x 16 la cerere la cerere
Tijă de captare înălţimea 4 m 2 x 16 şi 1 x 10 3 x 16 şi 1 x 10 la cerere la cerere

TBS OBO 109


Ghid de proiectare - Sisteme de captare şi coborâre
Principiu de instalare pentru instalaţia de coborâre

02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

Numărul conductorilor de cobo- Dispunerea cablurilor de captare


râre Coborârile trebuie făcute, de prefe-
Instalaţia de coborâre conduce cu- rinţă, în apropierea colţurilor con-
rentul generat de trăsnet prin insta- strucţiei. Pentru obţinerea unei dis-
laţia de captare către priza de pă- tribuţii optime a curentului de trăs-
mânt. Numărul conductorilor de net, coborârile trebuie făcute la
coborâre rezultă din mărimea peri- distanţe egale, pe pereţii exteriori
metrului clădirii care trebuie prote- ai clădirii.
jată. Trebuie să existe, în orice
caz, cel puţin două coborâri. În
acest caz trebuie să ţineţi cont de
instalarea scurtă şi fără bucle a că-
ii curentului. În tabelă sunt prezen-
tate distanţele dintre coborâri şi re-
partizarea claselor de protecţie la
trăsnet corespunzătoare.

110 OBO TBS


Componentele sistemului
1 Clemă de jgheab pentru acoperişuri
2 Suport conductor
3 Cartelă magnetică PCS
4 Plăcuţă de inscripţionare
5 Piesă de separaţie
6 Tijă de împământare

Ghid de proiectare - Sisteme de captare şi coborâre


02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

Corelarea claselor de protecţie în funcţie de distanţe


Clasa de protecţie la trăsnet Distanţa dintre coborâri a
I 10 m
II 10 m
III 15 m
IV 20 m

TBS OBO 111


112 OBO TBS
Ghid de proiectare - Protecţie izolată la trăsnet

Protecţie izolată la trăsnet 114

Protecţie la trăsnet izolată - Seturi 116

Sistem de captare cu tijă isFang 118

Ghid de selectare sistem isFang 119

Sistem OBO isCon® 120

Sistem de captare şi coborâre 122

Exemple de utilizare 123

Tijă de captare izolată 124

Domenii Ex 125

TBS OBO 113


Protecţie izolată la trăsnet

Dispozitiv de captare izolat cu distanţă de separaţie (s)

Realizarea distanţei de separaţie


Contururile complexe ale structu- Cu protecţia izolată la trăsnet OBO
rilor metalice pe acoperiş şi ale se pot construi sisteme separate
instalaţiilor electrice reprezintă de captare sigure, economice şi în
cerinţe speciale ale protecţiei la conformitate cu standardele. Cen-
Ghid de proiectare - Protecţie izolată la trăsnet

trăsnet şi a respectării distanţei trul sistemului este o tijă izolată, de


de separaţie. plastic ranforsată cu fibră de sticlă
care crează distanţa sigură de se-
paraţie şi previne formarea de
scântei periculoase. Aceasta înse- 02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

amnă că niciun curent parţial de


trăsnet nu poate intra în clădire.

114 OBO TBS


Tijă de captare cu set Iso-Combi-Set şi distanţă de separare (s)

Două grosimi de material pentru Tije GFK 16 mm Montaj simplu cu ajutorul seturi-
diferite aplicaţii • până la lungimea de 3 m lor preconfecţionate
Sistemul izolat de protecţie la trăs- • rezistent UV În plus faţă de produsele modulare
net este format din tije GFK cu • gri deschis vă oferim seturi preinstalate pentru
diametru 16 sau 20 mm cu urmă- • factor material km: 0,7 cerinţele de instalare cele mai frec-

Ghid de proiectare - Protecţie izolată la trăsnet


toarele proprietăţi: • Moment de rezistenţă: vente:
> 400 mm³ • Set cu două plăci de fixare
• Încărcare : 54 N (1,5 m) • Set cu corniere pentru perete
• Set pentru fixare pe falţuri
Tije GFK 20 mm • Set pentru fixare pe ţevi
02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

• până la lungimea de 3 m
• rezistent UV
• gri deschis
• factor material km: 0,7
• moment de rezistenţă:
> 750 mm³
• Încărcare: 105 N (1,5 m)

Pentru ambele variante vă stau la


dispoziţie accesorii de sistem cu-
prinzătoare.

TBS OBO 115


Protecţie la trăsnet izolată - Seturi

Fixare în 3 colţuri
Set Iso-Combi de fixare în 3 co-
lţuri pentru realizarea unei instalaţii
de captare izolată la distanţa sigu-
ră de separaţie (s). Pentru montaj
pe pereţi şi structuri pe acoperiş
cu două plăci de fixare. Pentru
prinderea tijelor de captare şi con-
ductorilor rotunzi cu un diametru
de 8, 16 şi 20 mm.

• Tip: 101 3-ES-16


• Nr.art.: 5408976
• L = 750 mm
• H = 1500 mm

Fixare în V
Set Iso-Combi de fixare pe perete
pentru realizarea unei instalaţii de
captare izolată la distanţa sigură
de separaţie (s) de până la 750
mm. Pentru montarea pe pereti și
structuri de acoperiș. Pentru prin-
derea tijelor de captare şi conduc-
torilor rotunzi cu un diametru de 8,
16 şi 20 mm.

• Tip: 101 VS-16


• Nr.art.: 5408978
• L = 750 mm
Ghid de proiectare - Protecţie izolată la trăsnet

02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

116 OBO TBS


Fixare în falţ
Set Iso-Combi de fixare în falţ pen-
tru realizarea unei instalaţii de cap-
tare izolată la distanţa sigură de
separaţie (s). Pentru montajul pe
falţul grinzilor şi construcţiilor pe
acoperiş cu cleme de îmbinare în
falţ până la o dimensiune a falţului
de până la 20 mm. Pentru prinde-
rea tijelor de captare şi conductori-
lor rotunzi cu un diametru de 8, 16
şi 20 mm.

• Tip: 101 FS-16


• Nr. art.: 5408980
• L = 750 mm

Fixare V a ţevii
Set Iso-Combi de fixare în V a ţevii
pentru realizarea unei instalaţii de
captare izolată la distanţa sigură
de separaţie (s). Pentru montaj pe
ţevi cu două cleme pentru ţeavă.
Pentru prinderea tijelor de captare
şi a conductorilor rotunzi cu un
diametru de 8, 16 şi 20 mm.

• Tip: 101 RVS-16


• Nr.art.: 5408982
• L = 750 mm

Ghid de proiectare - Protecţie izolată la trăsnet


02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

TBS OBO 117


Sistem de captare cu tijă isFang

Instalat uşor şi simplu


Sistemul modular de tije de capta-
re OBO isFang oferă o soluţie ra-
pidă, şi în mod liber instalabi-
lă pentru sisteme de tije de capta-
re izolate precum şi tije înalte de
captare pentru un unghi de prote-
cţie cât mai mare posibil.

Versiune izolată
Tijele de captare izolate protejea-
ză supraconstrucţiile electrice şi
metalice de pe acoperiş ţinând
cont de distanţa de separaţie (s)
conform VDE 0185-305-3 (IEC
62305-3). O secţiune izolată
de 1,5 metri din material plastic
ranforsat cu fibră de sticlă (GFK)
garantează o distanţă suficientă
faţă de toate construcţiile de pe
acoperiş. Şi structuri complexe de
clădiri pot fi protejate cu ajutorul
gamei largi de accesorii de sistem.

Varianta aluminiu
Tijele de captare cu 3 elemente,
cu o lungime de 4 până la 8 metri,
din aluminiu completează sistemul
convenţional de captare compus
din tijă de captare şi piatră care
este utilizat până la o înălţime de 4
metri. Pentru fixarea diverselor ti-
je de captare vă stau la dispoziţi-
e diferite suporturi pentru montajul
pe perete, ţeavă sau colţ precum
şi două stative cu trei picioare cu
diferite unghiuri de deschidere.
Ghid de proiectare - Protecţie izolată la trăsnet

02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

118 OBO TBS


Ghid de selectare sistem isFang

Montaj simplu al stativului: poziţionarea pie- Deschidere stativ... şi fixare cu şuruburi cu pietrele FangFix din be-
trelor. ton.

Vă rugăm să aveţi în vedere că


numarul de pietre FangFix poate
varia în funcţie de zona de vânt.

Stâlp de captare, din aluminiu, în zona de vânt 1 și 2 (exemplu)


Înălţime stâlp de Unghiul de deschidere a sta- Număr pietre Număr protecţii Fang Lungime tijă file-
captare, material aluminiu tivului cu trei picioare FangFix 16 Kg Fix pentru muchii tată
4m 1 m, ALU, Art.-Nr. 5408 96 6 3 pietre 3 x protecţie muchii 3 x 270 mm
Nr.art. 5402 86 4 1 m, VA, Art.-Nr. 5408 96 8 Nr.art. 5403 22 7 Nr.art. 5403 23 8 Art.-Nr. 5408 97 1
4,5 m 1 m, ALU, Art.-Nr. 5408 96 6 3 pietre 3 x protecţie muchii 3 x 270 mm
Nr.art. 5402 86 6 1 m, VA, Art.-Nr. 5408 96 8 Nr.art. 5403 22 7 Nr.art. 5403 23 8 Art.-Nr. 5408 97 1
5m 1 m, ALU, Art.-Nr. 5408 96 6 6 pietre 3 x protecţie muchii 3 x 340 mm
Nr.art. 5402 86 8 1 m, VA, Art.-Nr. 5408 96 8 Nr.art. 5403 22 7 Nr.art. 5403 23 8 Art.-Nr. 5408 97 2
5,5 m 1 m, ALU, Art.-Nr. 5408 96 6 6 pietre 3 x protecţie muchii 3 x 340 mm
Nr.art. 5402 87 0 1 m, VA, Art.-Nr. 5408 96 8 Nr.art. 5403 22 7 Nr.art. 5403 23 8 Art.-Nr. 5408 97 2
6m 1,5 m, ALU, Art.-Nr.5408 96 7 6 pietre 3 x protecţie muchii 3 x 340 mm
Nr.art. 5402 87 2 1,5 m, VA, Art.-Nr.5408 96 9 Nr.art. 5403 22 7 Nr.art. 5403 23 8 Art.-Nr. 5408 97 2
6,5 m 1,5 m, ALU, Art.-Nr.5408 96 7 6 pietre 3 x protecţie muchii 3 x 340 mm
Nr.art. 5402 87 4 1,5 m, VA, Art.-Nr.5408 96 9 Nr.art. 5403 22 7 Nr.art. 5403 23 8 Art.-Nr. 5408 97 2
7m 1,5 m, ALU, Art.-Nr.5408 96 7 9 pietre 3 x protecţie muchii 3 x 430 mm
Nr.art. 5402 87 6 1,5 m, VA, Art.-Nr.5408 96 9 Nr.art. 5403 22 7 Nr.art. 5403 23 8 Art.-Nr. 5408 97 3
7,5 m 1,5 m, ALU, Art.-Nr.5408 96 7 9 pietre 3 x protecţie muchii 3 x 430 mm
Nr.art. 5402 87 8 1,5 m, VA, Art.-Nr.5408 96 9 Nr.art. 5403 22 7 Nr.art. 5403 23 8 Art.-Nr. 5408 97 3
8m 1,5 m, ALU, Art.-Nr.5408 96 7 9 pietre 3 x protecţie muchii 3 x 430 mm

Ghid de proiectare - Protecţie izolată la trăsnet


Nr.art. 5402 88 0 1,5 m, VA, Art.-Nr.5408 96 9 Art.-Nr. 5403 22 7 Nr.art. 5403 23 8 Art.-Nr. 5408 97 3

Tijă de captare izolată cu conductor exterior isCon în zona de vânt 1 și 2 (exemplu).


Unghiul de deschidere a sta- Număr pietre Număr protecţii Fang Lungime ti-
Tijă de captare izolată înaltă
tivului cu trei picioare FangFix 16 Kg Fix pentru muchii jă filetată
02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

3 x 340 mm
4 m, GFK/ALU, Art.-Nr. 5408 94 3 1 m, ALU, Art.-Nr. 5408 96 6 6 pietre 3 x protecţie muchii
Art.-Nr.
4 m, GFK/VA, Art.-Nr. 5408 94 2 1 m, VA, Art.-Nr. 5408 96 8 Nr.art. 5403 22 7 Nr.art. 5403 23 8
5408 97 2
1,5 m, ALU, Art.-Nr. 5408 96 7 3 x 430 mm
6 m, GFK/ALU, Art.-Nr. 5408 94 7 9 pietre 3 x protecţie muchii
1,5 m, VA, Art.-Nr. 5408 96 Art.-Nr.
6 m, GFK/VA, Art.-Nr. 5408 94 6 Nr.art. 5403 22 7 Nr.art. 5403 23 8
9 5408 97 3

Notă:
Factori de influentă precum: categoria solului, înăltimea clădirii și înăltimea locatiei trebuie luati în conside-
rare pentru mediul de instalare specific.

TBS OBO 119


Sistem OBO isCon®

Testat: distanţă de separaţie Flexibilitate deplină pe şantier


În instalaţiile complexe, deseori 0,75 m şi curent de trăsnet până Conductorul OBO®-isCon® poate fi
nu mai pot fi realizate distanţele la 150 kA utilizat în mod flexibil. Conductorul
de separaţie necesare cu ajutorul După prima continuitate a potenţia- electric isCon® este livrat la tam-
coborârilor convenţionale, deoa- lului în spatele elementului de co- bur. Astfel utilizatorul poate tăia la
rece condiţiile structurale nu per- nectare, cablul isCon® înlocui- faţa locului exact la lungimea dori-
Ghid de proiectare - Protecţie izolată la trăsnet

mit distanţele necesare între co- eşte o distanţă de separaţie echi- tă şi confecţiona după necesitate.
borâri şi instalaţiile electrice. Cu valentă cu 0,75 metri în aer con- Cu alte cuvinte: nu se comandă
toate acestea, pentru a fi respec- form VDE 0185-305-3. Este posibi- cabluri gata realizate, ci se lucrea-
tată distanţa de separaţie se folo- lă o instalare direct pe suprastruc- ză flexibil şi economic în funcţie de
sesc siteme izolate de protecţie turi metalice şi electrice. O lovitură condiţiile reale. Pentru a realiza
02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015
la trăsnet, cum ar fi conductorul directă între coborâre şi obiectul proiectarea şi pozarea conductoru-
OBO isCon®. de protejat nu poate avea loc. lui isCon® într-un mod profesionit
sunt necesare cunoştinţe speciali-
zate Acestea sunt prevăzute în in-
struc iunile de instalare curente,
dar ele pot fi, de asemenea, apro-
fundate în workshop-uri OBO.

120 OBO TBS


Fără halogeni Comportament la foc Rezistenţă la intemperii
Datorită cablurilor fără halogeni se Un foc se poate extinde de-a lun- Mantaua exterioară a cablulu-
previne formarea de gaze toxice şi gul unui cablu fără rezistenţă la foc i OBO isCon® este dintr-un mate-
corozive în clădire. Gazele pot pro- în doar câteva minute.Sunt consi- rial foarte rezistent în timp (EVA =
voca leziuni grave la om şi la pro- derate cabluri rezistente la foc etilen vinil acetat). Rezistenţa la in-
prietăţi. Costurile provocate de co- acele cabluri care previn extinde- temperii a fost confirmată de urmă-
rozivitatea gazelor sunt deseori rea focului şi care se sting singure toarele teste:
mai mari decât costurile provocate după îndepărtarea focului. Reziste- • Rezistenţă Ozon conform DIN
de pagubele unui foc direct. Con- nţa la foc a conductorului OBO EN 60811-2-1 partea 8
ductorul OBO isCon® este format isCon® a fost demonstrată confor- • Test de rezistenţă la lumina soa-
din materiale fără halogeni. m DIN EN 60332-1-2. relui conform UL 1581 partea
1200
• Rezistenţă la frig conform DIN
EN 60811-1-4 partea 8.5

Ghid de proiectare - Protecţie izolată la trăsnet


02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

TBS OBO 121


Sistem OBO isCon®: captare şi coborâre

Sistemul de captare Coborârea Distanţa de separaţie


Pozarea sistemului de captare Numai elementul de conectare tre- Calculul distanţei de separaţie
se planifică în conformitate buie legat la unitatea de captare conform DIN EN 62305-3 (VDE
cu DIN EN 62305-3 (VDE 0185- sau la coborârea continuă a prote- 0185-305-3) partea 6.3 punctul în
305-3) partea 5.2. Aria care trebu- cţiei exterioare la trăsnet. Conduc- care este conectat conductorul
ie protejată trebuie creată specia- torul trebuie să se afle în aria de isCon®. Lungimea (l) se măsoară
l în conformitate cu înalţimea şi protecţie a sistemului de captare şi de la punctul de conectare al con-
aranjamentul sistemului de cap- să fie fixat la o distanţă de maxi- ductorului până următorul plan al
tare. mum un metru utilizând materialul egalizării potenţialului pentru prote-
de instalare indicat. Dacă se trec cţia la trăsnet ( de exemplu insta-
cabluri prin clădire, atunci trebuie laţia de legare la pământ). Se veri-
luate în considerare măsuri specia- fică dacă distanţa de separaţie cal-
le de protectie precum etanșarea culată (s) este mai mică decât dis-
la foc. tanţa de separaţie echivalentă spe-
cifică a conductorului isCon®. Da-
că se depăşeşte distanţa speci-
fică, atunci trebuie instalate cobo-
râri suplimentare.
Ghid de proiectare - Protecţie izolată la trăsnet

02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

Lungimi maxime ale conductorului isCon la s = 0,75 m


Clasă de protecţie la trăsnet LPS Numărul de coborâri Lungimea la s=0,75 m
I 1 -
2 14,20
3 şi mai mult 21,30
II 1 12,50
2 18,94
3 şi mai mult 28,40
III 1 18,75
2 28,40
3 şi mai mult 42,61
Un calcul exact al distanţei de separare face posibilă utilizarea conductorului isCon.
NOTĂ: Valorile din tabel sunt valabile pentru toate tipurile prizei de pământ tip B și tip A, la care rezistenţa prizei de pământ a electrozilor alăturaţi nu
diferă cu un factor mai mare ca 2 . Dacă rezistenţa prizei de pământ a unui electrod depăşeşte factorul 2, trebuie luat kc = 1 . Sursa: tabel 12 DIN EN
62305-3:2011

122 OBO TBS


Sistem OBO isCon®: exemple de utilizare

Exemplu de utilizare: acoperişuri Exemplu de utilizare instalaţii de Aspecte estetice


moi telecomunicaţii În zone bine vizibile, precum şi ori-
Acoperişurile moi ca de exemplu Instalaţii ca cele de telecomunicaţii unde este important aspectul este-
paie sau stuf necesită protecţie ri- trebuie integrate în conceptul de tic, se recomandă utilizarea con-
dicată împotriva loviturilor de trăs- protecţie la trăsnet, mai ales în ca- ductorului isCon® în tija de cap-
net şi a riscului de incendiu rezul- zul retehnologizării. tare. Egalizarea de potenţial după
tat. Constrângerile de spaţiu și a in- primii 1,5 metri se face în tijă. Se
Pentru cerinţele estetice ale clien- fluenţei semnalelor de difuzare pot împământează toată ţeava suport,
tului se recomandă utilizarea unui fi depăşite construind un sistem de asigurându-se astfel egalizarea de
sistem isCon® pentru protecţie la protecţie împotriva trăsnetelor folo- potenţial. O soluţie de instalare
trăsnet. Sistemul de captare este sind cablul OBO isCon®. Simpla in- simplă şi perfectă din punct de ve-
implementat utilizând tije de cap- cludere în sistemul existent de pro- dere vizual.
tare, care permit pozarea cabluri- tecţie la trăsnet, precum şi prote-
lor în interior (tip isFang IN)Varian- cţia separată la trăsnet pot fi im-
ta gri a cablului isCon® garantează plementate uşor, în conformitate
un grad de protecţie ridicat şi se cu standardele.
foloseşte în cazul acoperişurilor
moi. Astfel cablul poate fi poza-

Ghid de proiectare - Protecţie izolată la trăsnet


t sub acoperişul moale.

Pentru indicaţii de montaj detalia-


te consultaţi manualul sistemulu-
02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

i OBO isCon®.

TBS OBO 123


Sistem OBO isCon®: tijă de captare izolată

Pozarea conductorului isCon în


tija de captare izolată
Tijă de captare izolată, funcţional
adaptată şi atractivă vizual pentru
o instalare flexibilă, simplă şi rapi-
dă Conductorul interior isCon® ne-
cesită doar o suprafaţă minimă de
prindere pe perete şi poate fi astfel
instalat în zone înalte şi expuse la
vânt.
Tija de captare izolată trebuie co-
nectată la un potenţial de referinţă
utilizând ≥ 6 mm² Cu sau conecti-
vitate egală. Potentialul de referintă
nu trebuie să fie traversat de cu-
rentul de trăsnet și trebuie să fie î-
n unghiului de protecţie a instalati-
ei de protectie la trăsnet. Conecta-
rea la potenţial poate fi făcută via
structuri metalice sau împămân-
tate, în general părţi legate la pă-
mânt din structura clădirii şi prin
conductorul de protecţie al siste-
mului de joasă tensiune.

Tijă de captare izolată cu conductor interior isCon în zonele de solicitare la vânt 1 și 2 (exemplu)
Suport (numărul și Număr pie- Număr protecţii
Pilon de captare Pilon de captare Lungime tijă fileta-
poziţia în func ie de tre FangFix 16kg FangFix pentru
cu ieşire laterală cu ieşire inferioară tă isFang 3B-G…
structura clădirii) F-FIX-S16 muchii F-FIX-B16
isFang IN-A 4000 isFang 3B-100-A 6 bucăti 3 bucăti 3 x 340 mm
Art.-Nr. 5408 93 8 Art.-Nr. 5408 93 0 Art.-Nr. 5403 22 7 Art.-Nr. 5403 23 8 Art.-Nr. 5408 97 2
isFang TW…
isFang IN 4000
isFang TR…
Art.-Nr. 5408 93 4
Ghid de proiectare - Protecţie izolată la trăsnet

isFang TS…
isFang IN-A 6000 isFang 3B-150-A 9 bucăti 3 bucăti 3 x 430 mm
Art.-Nr. 5408 94 0 Art.-Nr. 5408 93 2 Art.-Nr. 5403 22 7 Art.-Nr. 5403 23 8 Art.-Nr. 5408 97 3
isFang TW…
isFang IN 6000
isFang TR…
Art.-Nr. 5408 93 6 02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015
isFang TS…
isFang IN-A 8000 isFang 3B-250-A 12 bucăti 3 bucăti 3 x 500 mm
Art.-Nr. 5408 88 8 Art.-Nr. 5408 90 2 Art.-Nr. 5403 22 7 Art.-Nr. 5403 23 8 Art.-Nr. 5408 90 5
isFang IN 8000 isFang TW 200 20
Art.-Nr. 5408 86 8 Art.-Nr. 5408 91 0
isFang IN-A
isFang 3B-250-A 15 bucăti 3 bucăti 3 x 500 mm
10000
Art.-Nr. 5408902 Art.-Nr. 5403 22 7 Art.-Nr. 5403 23 8 Art.-Nr. 5408 90 5
Art.-Nr. 5408 89 0
isFang IN 10000 isFang 3B-250-A
Art.-Nr. 5408870 Art.-Nr. 5408 90 2

Notă:
Factori de influentă precum: categoria solului, înăltimea clădirii și înăltimea locatiei trebuie luati în conside-
rare pentru mediul de instalare specific.

124 OBO TBS


Sistem OBO isCon®: Zone Ex

Instalare în zone cu pericol de ex- Pentru sisteme Ex cu zone Ex 2 şi


plozie 22, suplimentul 2 (VDE 0185-305-
La proiectarea şi executarea unui 3, punct 4.3) atestă că atmosfere
sistem de protecţie la trăsnet prin Ex se întâlnesc doar în situaţii rare,
zone cu pericol de explozie trebu- neprevăzute.
ie luate în calcul în mod special ur- De aceea este posibilă poziţiona-
mătoarele reguli: rea în zonele Ex 2 şi 22 a unităţilor
• DIN EN 62305-3 – partea D – de captare luând în considerare
„Informaţii suplimentare pentru partea D din DIN EN 62305-3
sisteme de protecţie la trăsnet (VDE 0185-305-3).
pentru instalaţii cu pericol de ex-
plozie“ In zonele Ex 1 şi 21, după prima
• VDE 0185-305-3 – supliment 2 conexiune de potenţial, conducto-
– „ Informaţii suplimentare pen- rul OBO isCon® ar trebui conectat

Ghid de proiectare - Protecţie izolată la trăsnet


tru instalaţii de construcţie spe- la distanţe regulate (0,5 metri) utili-
ciale“ zând suporţi metalici de conductor
(de exemplu isCon H VA sau PAE)
la egalizarea de potenţial. În cazul
unei lovituri de trăsnet, curentul de
02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

trăsnet nu trebuie să se scurgă pri-


n egalizarea de potenţial şi trebuie
să fie în interiorul unghiului de pro-
tecţie al instalaţiei de protecţie la
trăsnet.

Legăturile cu şurub trebuie asi-


gurate împotriva deșurubării.

TBS OBO 125


Tija de captare a sistemului Irod

Tija de captare a sistemului Irod


de la OBO se ridică până la o înăl-
time de 19 metri. Sistemul flexibil
protejează instalatiile de biogaz ex-
trem de sensibile precum și de fia-
bile ca sistemele și instalatiile foto-
voltaice de sine stătătoare în zone
cu pericol de explozie împotriva lo-
viturilor directe de trăsnet. Avanta-
jele sistemului: Nu necesită săpă-
turi pentru fundatie și nici fundatie.
Picioarele solide din beton, fiecare
cântărind 16 kg, oferă suficient
sprijin atât pentru tijele de captare
cât și pentru suporti. In timpul in-
stalării este destul de ușor să se
alinieze tijele filetate. Datorită aces-
tor caracteristici, tija de captare a
sistemului Irod este ideală pentru
instalarea în sisteme deja exis-
tente.
Ghid de proiectare - Protecţie izolată la trăsnet

02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

126 OBO TBS


02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

TBS
OBO
127
Ghid de proiectare - Protecţie izolată la trăsnet
Simboluri

Verificat la curent de trăsnet

Verificat la curent de trăsnet clasa H (100kA)

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÌ ÚSTAV, Republica Cehă

Certificat ATEX pentru zonele cu protecţie la explozii

Rusia, GOST The State Committee for Standards

KEMA-KEUR, Olanda

Marcarea produselor metrice


M
MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI ELLENŐRZŐ INTÉZET Budapesta, Ungaria

Asociaţia Austriacă pentru Electrotehnică, Austria

Underwriters Laboratories Inc., USA

Inspectoratul elveţian pentru curentul de înaltă tensiune, Elveţia

Underwriters Laboratories Inc., USA

Asociaţia întreprinderilor de electrotehnică, electronică, tehnică informaţională, asociaţie înregistrată, Germania

Uniunea Germană pentru Electrotehnică, siguranţă verificată

5 ani garanţie

fără halogen; fără clor, fluor şi brom

02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015


Informaţii suplimentare

128 OBO TBS


Explicaţie pictogramă

Clase de protecţie la trăsnet Aplicaţii


Dispozitiv de protecţie conform DIN EN 61643-11 Channel performance conform ISO/IEC 11801
respectiv IEC 61643-11
Power over Ethernet

Dispozitiv de protecţie combinat din tipul 1 şi tipul 2 Sistem de 230/400 V

Dispozitiv de protecţie conform DIN EN 61643-11 Grad de protecţie IP 54


respectiv IEC 61643-11
Tip de protecţie IP 65

Dispozitiv de protecţie conform DIN EN 61643-11 Metale materiale


respectiv IEC 61643-11
Aluminiu

Dispozitiv de protecţie conform DIN EN 61643-11 Oţel inoxidabil 1,4301


respectiv IEC 61643-11
Oţel inoxidabil 1.4401

Zone de protecţie la trăsnet Oţel inoxidabil 1.4404

Trecere de la LPZ 0 la 1 Oţel inoxidabil 1.4571

Trecere de la LPZ 0 până la 2. Cupru

Trecere de la LPZ 0 la 3 Alamă

Trecere de la LPZ 1 la 2 Oţel

Trecere de la LPZ 1 până la 3 Fontă maleabilă

Trecere de la LPZ 2 la 3 Turnarea zincului sub presiune

Aplicaţii Materiale sintetice


Semnalizare la distanţă Material plastic ranforsat cu fibră de sticlă

Semnalizare la distanţă cu monitorizarea siguranţei P Petrolatum

Semnalizare acustică Poliamidă

Integrated Service Digital Network, Utilizări ISDN Policarbonat

Digital Subscriber Line, utilizări DSL Polietilenă

Telecomunicaţie analogică Polipropilenă


02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

Categorie 5 Twisted-Pair Polistiren

Channel performance conform standardului american Suprafeţe


EIA/TIA
zincat în bandă

Instalaţii de măsurare, comandă şi reglare zincat prin imersie

Aplicaţii TV zincat galvanic

Aplicaţii SAT-TV zincat prin imersie

Parte inferioară Multibase cuprat

LifeControl nichelat

Aparat de protecţie intrinsecă pentru zone cu pericol de zincat, Deltatone 500


explozie

TBS OBO 129


Material metalic

Alu — Aluminiu
VA (1.4301) — Oţel inoxidabil 1,4301
VA (1.4401) — Oţel inoxidabil 1.4401
VA (1.4404) — Oţel inoxidabil 1.4404
VA (1.4571) — Oţel inoxidabil 1.4571
Cu — Cupru
CuZn — Alamă
St — Oţel
TG — Fontă maleabilă
zincat galvanic

Zn — Turnarea zincului sub presiune

02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015


Informaţii suplimentare

130 OBO TBS


Material plastic

Material plastic ranforsat cu fibră de


GFK — PP — Polipropilenă
sticlă Rezistenţă la temperatură:
Rezistenţă la temperatură: de lungă durată până la circa 90°C, de scurtă durată până la
-50 până la 130°C aproximativ 110°C
Rezistent la cât şi până la aproximativ minus30°C*.
Rezistenţă chimică ridicată În general rezistenţă la chimicale ca şi la polietilenă.
Stabilitate la coroziune Rezistent la
Rezistent la ultraviolete Leşii şi acizi anorganici
Condiţionat rezistent la
PETR — Petrolatum Acetonă, acizi organici, benzină, benzen, ulei Diesel, majoritatea
uleiurilor
PA — Poliamidă Instabil la
Rezistenţă la temperatură: Clor, hidrocarburi, acizi oxidanţi
de lungă durată până la circa 90°C, de scurtă durată până la circa Pericol de fisură produsă de tensiune
130°C Redus, numai la unii acizi ca acid cromic, acid fluorhidric şi acid
precum şi până la aproximativ minus 40°C*. clorhidric, cât şi oxid de azot.
Rezistenţa chimică este în general asemănătoare cu cea la polietilenă.
Rezistent la
Benzină, benzen, motorină, acetonă, solvent pentru vopsele şi lacuri,
PS — Polistiren
Rezistenţă la temperatură:
uleiuri şi grăsimi. Din cauza sensibilităţii relativ ridicate faţă de influenţele chimice, nu
Instabil la este recomandată o întrebuinţare la temperaturi care depăşesc
clorură de var, majoritatea acizilor, clor. temperatura normală a camerei de circa 25°C.
Pericol de fisură produsă de tensiune Rezistenţă la frig: până la aproximativ minus 40°C*.
Redus, în condiţii de umiditate atmosferică, numai la unele soluţii de Rezistent la
sare apoase. Substanţe alcaline, majoritatea acizilor, alcool.
Componentele puternic deshidratate (temperatură ridicată şi umiditate Condiţionat rezistent la
a aerului extrem de scăzută) sunt deosebit de sensibile la combustibili Uleiuri şi grăsimi.
şi diferiţi solvenţi.
Instabil la
Acid butiric, acid azotic concentrat, acid acetic concentrat, acetonă,
PA/PP — Poliamidă/Polietilenă eter, benzină şi benzen, solvant pentru vopsele şi lacuri, clor, motorină.
Pericol de fisură produsă de tensiune
PC — Policarbonat Relativ înalt.
Rezistenţă la temperatură: Fisurile produse de solicitări pot fi cauzate, printre altele, de acetonă,
de lungă durată până la circa 110°C (în apă 60°C), de scurtă durată eter, benzină, ciclohexan, heptan, metanol, propanol, cât şi de aditivii
până la 125°C, de înmuiere ai unor amestecuri de cabluri din PVC.
cât şi până sub minus 35°C.
Rezistent la
*Valorile negative sunt valabile numai pentru componentele aflate în
Benzină, terebentină, majoritatea acizilor slabi.
stare de repaus fără a fi solicitate la un şoc mai puternic.
Instabil la Nu există nici un material plastic, care să fie rezistent la toate
Acetonă, benzen, clor, clorură de metil, majoritatea acizilor concentraţi. substanţele chimice. Agenţii chimici indicaţi reprezintă numai un
Pericol de fisură produsă de tensiune sortiment neînsemnat. Vă rugăm aveţi grijă, întrucât interferenţa
Relativ redus, simultană a produselor chimice şi temperaturile ridicate pot periclita
Mediile cauzate de fisuri produse de solicitări sunt, printre altele, componentele materialului plastic. Astfel, se poate ajunge la formarea
benzina, hidrocarburile aromatice, metanolul, butanolul, acetona, de fisuri produse de tensiune. Pentru orice nelămuriri vă rugăm să ne
terebentina. contactaţi, respectiv să solicitaţi un tabel detaliat de stabilitate.

PE — Polietilenă Formarea de fisuri produse de tensiune: acestea apar atunci când


Rezistenţă la temperatură: componentele materialului plastic, aflate în tensiune de întindere, sunt
La sortimentele dure, de lungă durată până la aproximativ 90°C, de solicitate chimic în mod simultan. Periclitate sunt în special
durată scurtă până la aproximativ 105°C, componentele din polistiren şi polietilenă. Fisurile produse de tensiune
La sortimentele moi, de lungă durată până la aproximativ 80°C, de pot fi cauzate de agenţi chimici, la care materialele plastice menţionate
scurtă durată până la aproximativ 100°C cât şi până la aproximativ sunt rezistente în stare netensionată. Exemple tipice de componente
minus 40°C*. care la întrebuinţare se află în tensiune permanentă de întindere: bride
Rezistent la de prindere, suporţi intermediari ai presetupelor, bride-bandă.
02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

Leşii şi acizi anorganici


Condiţionat rezistent la
Acetonă, acizi organici, benzină, benzen, motorină, majoritatea
uleiurilor.
Instabil la
Clor, hidrocarburi, acizi oxidanţi
Pericol de fisură produsă de tensiune
relativ mare.
Fisurile produse de solicitări pot fi cauzate, printre altele, de acetonă,
Informaţii suplimentare

diferiţi alcooli, acid formic, etanol, benzină, benzen, acid butiric, acid
acetic, formaldehidă, diferite uleiuri, petrol, propanol, acid azotic, acid
clorhidric, acid sulfuric, soluţii de săpun, terebentină, triclor-etilenă, acid
citric.

TBS OBO 131


Componente de protecţie la trăsnet verificate

Cuplu de strângere
M5 = 4Nm

M6 = 6Nm

M8 = 12Nm

M10 = 20Nm

Se pot solicita în caz de nevoie informaţii detaliate.

02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015


Informaţii suplimentare

132 OBO TBS


Micul ABC al protecţiei la supratensiune

100% Tensiune de răspuns privind şocul Frecvenţă nominală (fn)


trăsnetului Frecvenţă nominală este denumită frecvenţa pentru care este măsurat
Tensiunea de declanşare la impulsul de trăsnet 100% este valoarea un echipament, după care este numit şi la care se referă alte mărimi
tensiunii la impulsul de trăsnet 1,2/50 µs, care duce la închiderea nominale.
succesivă a contactelor descărcătorului. În cazul acestei tensiuni de Nivel de protecţie (Up)
încercare aparatul de protecţie la supratensiune trebuie să răspundă de Nivelul de protecţi e este valoarea instantanee cea mai ridicată a
zece ori la zece solicitări. tensiunii la clemele aparatului de protecţi e la supratensiune înainte de
Curent de trăsnet (Iimp) intrarea în funcţi une.
Pentru curentul de trăsnet (rezistenţă la curentul de trăsnet per rută) Rezistenţă de tranzit per Pfad, rezisten ţalungimii
este descris un traseu standardizat al formei undei 10/350 µs. Acesta Rezistenţa de izolaţi e per cale indică creşterea rezistenţei ohmnice a
reproduce cu parametrii săi căi i de conducere pe conductor, cauzată de uitilizarea aparatului de
- valoare maximă
protecţi e la supratensiune.
- sarcină
- energie specifică Siguranţă de scurtcircuit
solicitarea cauzată de curenţii naturali de trăsnet. Descărcătoarele de Aparatul de protecţi e la supratensiune trebuie să poată conduce
curent de trăsnet de Tip 1 (înainte clasa de solicitare B) trebuie să curentul de scurtcircuit, până ce acesta este întrerupt fie de aparat, fie
poată descărca aceşti curenţi de trăsnet fără a fi defectate. printr-un dispozitiv de declanşare intern sau extern sau printr-o protecţi e
Curent nominal (In) la supracurent pe partea reţelei (de exemplu siguranţă în serie).
Curentul nominal este curentul de regim maxim permis care poate fi Siguranţă fuzibilă înaintea descărcătoarelor
condus pentru o durată îndelungată prin clemele de legătură marcate Descărcătorului trebuie să i se monteze o siguranţă în amonte. Atunci
pentru acest lucru. când siguranţa din amonte este mai mare decât siguran ţa fuzibilă
Curent nominal de descărcare a trăsnetului (In) maximă permisă a elementelor descărcătorului (a se vedea datele
tehnice ale aparatelor), descărcătorul se protejează cu o siguranţă care
Valoare maximă a curentului care parcurge descărcătorul cu formă a
are acea valoare.
undei 8/20. Se foloseşte pentru clasificare verificarea descărcătoarelor
de supratensiune de tipul 2 (anterior clasa de solicitare C). Şine de egalizare potenţial (PAS)
Descărcător O clemă sau şi nă care este prevăzută pentru conectarea conductorului
de protecţi e, conductorului de echipotenţi al şi dacă este cazul
Descărcătoarele sunt echipamente care constau în principal din
conductorului pentru legarea la păm ânt de funcţi onare cu cablul de
rezistenţe dependente de tensiune şi/sau eclatoare. Ambele elemente
legare la păm ânt şi prizele de păm
ânt.
pot fi conectate în serie sau în paralel sau pot fi utilizate individual.
Descărcătoarele servesc pentru a proteja alte echipamente şi instalaţii Sistem de protec ie la loviturile de trăsnet (LPS) O
electrice la supratensiuni. clemă sau şi nă care este prevăzută pentru conectarea conductorului
Descărcător de supratensiune Tip 1 de protecţi e, conductorului de echipotenţi al şi dacă este cazul
conductorului pentru legarea la păm ânt de funcţi onare cu cablul de
Descărcătoare care sunt în măsură, prin structura lor specială, să
legare la păm ânt şi prizele de păm
ânt.
descarce curenţi de trăsnet, respectiv curenţi parţiali de trăsnet în cazul
loviturilor directe. SPD
Descărcător de supratensiune Tip 2 Surge Protection Device - descriere în limba engleză pentru un aparat
de protecţi e la supratensiune.
Descărcătoare care pot proteja împotriva supratensiunilor provocate de
lovituri îndepărtate sau apropiate de trăsnet sau acţiuni de Stingerea curentului de scurtcircuit al eclatorului
cuplare/decuplare. (If)
Descărcător de supratensiune Tip 3 Curentul de urmărire - numit şi curent de urmărire de reţea - este
Descărcătoare care servesc protecţiei la supratensiune a utilizatorilor curentul care circulă după un proces de descărcare prin aparatul de
individuali sau grupelor de utilizatori şi care sunt montate direct la prize. protecţi e la supratensiune şi este livrat de reţea. Curentul de urmărire
se diferenţi ază în mod clar de curentul de func ţi onare continuă. Nivelul
Dispozitiv de declanşare curentului de urmărire de reţea depinde de linia de alimentare de la
Dispozitivul de separare deconectează descărcătorul de la reţea transformator la descărcător.
respectiv de la instaţia de legare la pământ în cazul suprasolicitării,
astfel încât se evită pericolul de incendiu, şi semnalizează în acelaşi
Supratensiune
timp oprirea dispozitivului de protecţie. O supratensiune este o tensiune apărută pentru scurt timp între
conductori sau între un conductor şi păm
ânt, care depăşeşte de multe
Dispozitiv de protecţie curent rezidual (RCD) ori cea mai mare valoare permisă a tensiunii de lucru, dar care nu are
Echipamente pentru protecţia împotriva lovituriilor electrice şi pentru frecvenţă de lucru. Aceasta poate apărea datorită furtunilor, punerilor la
02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

protecţia la incendiu (de exemplu întrerupător de protecţie FI). păm ânt sau scurtcircuitelor.
Dispozitiv de protecţie la supratensiune (ÜSG) Supratensiune tranzitorie (TOV)
Un aparat care este destinat pentru a limita supratensiunile tranzitorii şi Este numită supratensiune momentană (Temporary Overvoltage - TOV)
a descărca curenţii de impuls. Conţine cel puţin un element component supratensiunea de moment (temporară) care poate apărea datorită
neliniar. Aparatele de protecţie la supratensiune sunt denumite uzual erorilor în interiorul reţelei de medie şi joasă tensiune.
drept descărcătoare.
Tensiune de dimensionare a descărcătorului Uc
Domeniu temperatură Tensiunea de dimensionare reprezintă pentru descărcătorul fără eclator
Domeniul temperaturilor de funcţionare indică în cadrul căror limite de valoarea efectivă maximă permisă a tensiunii de reţea la clemele
Informaţii suplimentare

temperatură este garantată o funcţionare ireproşabilă a aparatului de descărcătorului. Tensiunea de dimensionare se poate aplica
protecţie la supratensiune. permanent la descărcător fără a modifica proprietăţi le sale de
funcţi onare.
Echipotenţial de protecţie la trăsnet
O clemă sau şină care este prevăzută pentru conectarea conductorului Tensiune nominală (Un)
de protecţie, conductorului de echipotenţial şi dacă este cazul Tensiunea nominală este valoarea tensiunii pentru care este atribuit un
conductorului pentru legarea la pământ de funcţionare cu cablul de mijloc de producţi e. În acelaşi timp poate fi vorba despre aceeaşi
legare la pământ şi prizele de pământ. valoare a tensiunii sau de valoarea efectivă a unei tensiuni alternative
sinusoidale.
Egalizare de potenţial
Legătură electrică care aduce blocurile mijloacelor electrice de Tensiune reziduală (Ures)
producţie şi piesele externe conductibile la acelaşi sau aproape acelaşi Valoarea maximă a tensiunii, care apare prin clemele aparatului de
potenţi al. protecţi e la supratensiune în timpul sau imediat după parcurgerea
curentului de descărcare.
Frecvenţă de transfer (fg)
O clemă sau şină care este prevăzută pentru conectarea conductorului
de protecţie, conductorului de echipotenţial şi dacă este cazul
conductorului pentru legarea la pământ de funcţionare cu cablul de
legare la pământ şi prizele de pământ.

TBS OBO 133


Micul ABC al protecţiei la supratensiune

Timp de răspuns (ta)


Timpul de răspuns caracterizează comportamentul de acţionare al
elementelor individuale de protecţie utilizate în descărcătoare. În funcţie
de viteza de variaţie du/dt a tensiunii de impuls sau di/dt a curentului
de impuls timpii de acţionare pot varia într-un interval limitat.
Zonă de protecţie la trăsnet (LPZ)
Zone de protecţie la trăsnet (Lightning Protection Zone - LPZ) sunt
considerate orice zone în care trebuie să se definească şi să se
controleze câmpul electromagnetic al trăsnetului. În trecerile dintre zone
toate cablurile şi piesele metalice trebuie să fie incluse în echipotenţial.

02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015


Informaţii suplimentare

134 OBO TBS


Tabel de conversie, material conductor

Tabel de conversie, material conductor


Greutate Greutate Lungime
Denumire Număr articol
cca. (kg/m) cca. (kg/ 100m) cca. (m/kg)
Platbandă St/FT, 20x2,5 5019340 0,41 41 2,44
Platbandă St/FT, 25x3 5019342 0,60 59,7 1,68
Platbandă St/FT, 30x3 5019344 0,71 70,65 1,42
Platbandă St/FT, 30x3,5 5019345/5019347 0,84 84 1,19
Platbandă St/FT, 30x4 5019350 0,97 97 1,03
Platbandă St/FT, 40x4 5019355 1,28 128 0,78
Platbandă St/FT, 40x5 5019360 1,62 162 0,62
Platbandă cupru, 20x2,5 5021804 0,45 44,5 2,25
5018501 (V2A)
Platbandă VA, 30x3,5 5018706 (V4A) 0,83 82,5 1,21
5018730 (V4A)
Conductor rotund St/FT, 8 mm 5021081 0,40 40 2,50
Conductor rotund St/FT, 10 mm 5021103 0,63 63 1,59
5021286
Conductor rotund Alu, 8 mm 0,14 13,5 7,41
5021294
Conductor rotund Alu, 10 mm 5021308 0,21 21 4,76
Conductor rotund cupru, 8 mm 5021480 0,45 45 2,22
Conductor rotund din cupru, 10 mm 5021502 0,70 70 1,43
5021235 (V2A)
Conductor rotund VA, 8 mm 0,40 40 2,50
5021644 (V4A)
5021227 (V2A)
5021239 (V2A)
Conductor rotund VA, 10 mm 0,63 63 1,59
5021642 (V4A)
5021647 (V4A)
Conductor rotund St/FT cu manta din PVC, 10 mm 5021162 0,67 67,2 1,49
Conductor rotund Alu cu manta din PVC, 8 mm 5021332 0,20 20 5,00
Şufă cupru, 9 mm 5021650 0,45 44,5 2,25
Şufă cupru, 10,5 mm 5021654 0,59 58,6 1,71
02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

Informaţii suplimentare

TBS OBO 135


136
OBO
TBS
02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015
Protecţie la supratensiune, descărcător tip 1 (industrie)

Descărcător combinat 139

Descărcător combinat în carcasa VG 141

Descărcător de curent de trăsnet 142

Descărcător de curent de trăsnet 145


pentru retele alimentate la 400/690V

Accesorii, cartuşe şi socluri 147


02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

TBS OBO 137


Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Protecţie la supratensiune, descărcător tip 1 (industrie)

+ Descărcător de curent de trăsnet şi supratensiune debroşabil


+ Valoare mare a curentului de vârf până la 50kA (10/350) pe pol
+ Descărcătoare de curent de trăsnet combinate pentru clădiri cu sistem de protectie
la loviturile de trăsnet
+ Montaj simplu pe şină omega standard
+ Conexiuni marcate
+ Se montează în instalaţii cu clasa de protecţie la trăsnet 1-4

02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

Funcţie şi domenii de utilizare de joasă tensiune de supratensiuni sunt printre altele un timp de răs-
Descărcătoare combinate de cu- de orice tip şi sunt livrabile în va- puns extrem de scurt, un nivel de
rent de trăsnet MCD 50 , clasa de riante monopolare până la cele cu protecţie redus şi o capacitate de
cerinte tip 1, conform directivelor patru poli. Eclatoarele de înaltă descărcare a curentului foarte ridi-
IEC 61643-11. Aceste aparate performan ă pentru limitarea de cată la o durată de viaţă îndelun-
protejează instalaţiile utilizatorilor tensiune oferă mai multe avantaje. gată.
Avantajele acestei componente

138 OBO TBS


Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Descărcător combinat MCD, 255 V pentru reţele TN şi TT

descărcător tip 1 (industrie)


Protecţie la supratensiune,
Descărcător combinat, descărcător de curent de trăsnet tip 1
• Nivel de protecţie <1,3 kV, permite protejarea aparatelor
• Pentru echipotenţial de protecţie la trăsnet conform VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Capacitate de descărcare a curentului de trăsnet 50 kA (10/350) per pol şi până la 150 kA (10/350) în total
• Curent de scurtcircuit 25 kA Ipeak, presiguranţă a descărcătorului până la 500 A gL/gG
• Potrivit pentru utilizare înaintea contorului conform directivei VDEW
• Descărcător capsulat, ce nu permite emisii de scântei în afara carcasei, pentru utilizare în tablouri electrice
Utilizare: instalaţii industriale şi clădiri cu protecţie exterioară la trăsnet din clasele I până la IV.

140 49.5 Descărcător combinat cu 3 poli + NPE


Tip Tensiune Ver- Amb. Greutate Nr.art.
de siune
44.8
100

dimensionare bucată kg/100 buc.


V
MCD 50-B 3+1 255 3+NPE 1 168,000 5096 87 9
02 €/buc.

Descărcător combinat cu 3 poli + NPE cu afişaj al funcţionării


Tip Tensiune Ver- Amb. Greutate Nr.art.
de siune
dimensionare bucată kg/100 buc.
V
MCD 50-B 3+1-OS 255 3+NPE 1 172,000 5096 83 6
02 €/buc.

10 5 49.5 Descărcător combinat cu 3 poli


Tip Tensiune Ver- Amb. Greutate Nr.art.
de siune
dimensionare
44.8
100

bucată kg/100 buc.


V
MCD 50-B 3 255 cu 3 poli 1 117,000 5096 87 7
02 €/buc.

Descărcător combinat cu 3 poli cu afişaj al funcţionării


Tip Tensiune Ver- Amb. Greutate Nr.art.
de siune
dimensionare bucată kg/100 buc.
V
MCD 50-B 3-OS 255 cu 3 poli 1 118,000 5096 83 5
02 €/buc.

MCD 50-B 3+1 MCD 50-B 3+1-OS MCD 50-B 3 MCD 50-B 3-OS
02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

Tensiune nominală UN V 230 230 230 230


Clasa de solicitare conform EN 61643-11 Tip 1 Tip 1 Tip 1 Tip 1
SPD conform IEC 61643-11 clasa I clasa I clasa I clasa I
CP nr. 0-2 0-2 0-2 0-2
Curent de impuls (10/350) Iimp kA 50 50 50 50
Curent de impuls (10/350) [total] Itotal kA 125 125 150 150
Curent de scurgere nominal (8/20) In kA 50 50 50 50
Curent de scurgere (8/20) [total] ITotal kA 125 125 150 150
Nivel de protecţie Up kV 1.3 1.3 1.3 1.3
Timp de acţionare tA ns <100 <100 <100 <100
Folgestromlöschvermögen (eff) [N-PE] Ifi kA 25 25 25 25
Siguranţă maximă A 500 500 500 500
Domeniu temperatură ϑ °C -40 - +85 -40 - +85 -40 - +85 -40 - +85
Unitate de împărţire TE (17,5 mm) 8 8 6 6
Grad de protecţie IP20 IP20 IP20 IP20
Secţiune transversală a conductorului rigid mm² 10 - 50 10 - 50 10 - 50 10 - 50
Secţiune transversală a conductorului multifi- mm² 10 - 35 10 - 35 10 - 35 10 - 35
lar
Secţiune transversală a conductorului flexibil mm² 10 - 25 10 - 25 10 - 25 10 - 25
Nr.art. 5096 87 9 5096 83 6 5096 87 7 5096 83 5

TBS OBO 139


Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Descărcător combinat MCD, 255 V pentru reţele TN şi TT
descărcător tip 1 (industrie)
Protecţie la supratensiune,

Descărcător combinat, descărcător de curent de trăsnet de tip 1


• Nivelul de protecţie <1,3 kV permite protejarea aparatelor
• Pentru echipotenţial de protecţie la trăsnet conform VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Capacitate de descărcare a curentului de trăsnet 50 kA (10/350) per pol şi până la 150 kA (10/350) în total
• Curent de scurtcircuit 25 kA Ipeak, presiguranţă a descărcătorului până la 500 A gL/gG
• Potrivit pentru utilizarea înaintea contorului conform directivei VDEW
• Descărcător capsulat, ce nu permite emisii de scântei în afara carcasei, pentru utilizarea în tablouri electrice
Utilizare: instalaţii industriale şi clădiri cu protecţie exterioară la trăsnet din clasele de la I la IV.

Descărcător combinat cu 1 pol 35 49.5

Tip Tensiune Ver- Amb. Greutate Nr.art.


de siune
dimensionare

44.9
bucată kg/100 buc.

100
V
MCD 50-B 255 cu 1 pol 1 34,400 5096 84 9
02 €/buc.

Descărcător combinat cu 1 pol cu afişaj al funcţionării


Tip Tensiune Ver- Amb. Greutate Nr.art.
de siune
dimensionare bucată kg/100 buc.
V
MCD 50-B-OS 255 cu 1 pol 1 34,800 5096 85 2
02 €/buc.

Descărcător combinat cu 1 pol NPE 35 49.5

Tip Tensiune Ver- Amb. Greutate Nr.art.


de siune
dimensionare bucată kg/100 buc.

100
44.8
V
MCD 125-B NPE 255 NPE 1 46,500 5096 86 5
02 €/buc.

MCD 50-B MCD 50-B-OS MCD 125-B NPE

02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

Tensiune nominală UN V 230 230 230


Clasa de solicitare conform EN 61643-11 Tip 1 Tip 1 Tip 1
SPD conform IEC 61643-11 clasa I clasa I clasa I
CP nr. 0-2 0-2 0-2
Curent de impuls (10/350) Iimp kA 50 50 125
Curent de impuls (10/350) [total] Itotal kA 50 50 125
Curent de scurgere nominal (8/20) In kA 50 50 125
Curent de scurgere (8/20) [total] ITotal kA 50 50 125
Nivel de protecţie Up kV <1.3 1.3 <1.3
Timp de acţionare tA ns <100 <100 <100
Folgestromlöschvermögen (eff) [N-PE] Ifi kA 25 25 0,1
Siguranţă maximă A 500 500
Domeniu temperatură ϑ °C -40 - +85 -40 - +85 -40 - +85
Unitate de împărţire TE (17,5 mm) 2 2 2
Grad de protecţie IP20 IP20 IP20
Secţiune transversală a conductorului rigid mm² 10 - 50 10 - 50 10 - 50
Secţiune transversală a conductorului multifi- mm² 10 - 35 10 - 35 10 - 35
lar
Secţiune transversală a conductorului flexibil mm² 10 - 25 10 - 25 10 - 25
Nr.art. 5096 84 9 5096 85 2 5096 86 5

140 OBO TBS


Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Descărcător combinat în carcasa VG pentru sisteme de reţea TN-S şi TT

descărcător tip 1 (industrie)


Protecţie la supratensiune,
Soluţie de sistem în carcasă izolatoare (IP65), descărcător de curent de trăsnet tip 1
• pentru egalizarea potenţialului de protecţie la trăsnet conform VDE 0185-305 (IEC 62305)
• capacitate de descărcare a curentului de trăsnet 50 kA (10/350) per pol şi până la 125 kA (10/350) în total
• curent de scurtcircuit asimetric maxim 25 kA Ipeak, siguranţa descărcătorului până la 500 A gL/gG
• potrivit pentru utilizare înaintea contorului conform directivei VDEW
• eclator capsulat, ce nu permite emisii de scântei în afara carcasei, asamblat în prealabil în carcasă izolatoare (IP65)
Utilizare: instalaţii industriale şi clădiri cu protecţie exterioară la trăsnet clasele de la I la IV.

Carcasă VG cu MCD 50-B/3+1


Tip Tensiune Ver- Amb. Greutate Nr.art.
de siune
dimensionare bucată kg/100 buc.
V
MCD 50-B 3+1-VG 255 3+NPE 1 290,000 5096 87 5
02 €/buc.

Carcasă VG cu MC 50-B/3+1
Tip Tensiune Ver- Amb. Greutate Nr.art.
de siune
dimensionare bucată kg/100 buc.
V
VG 4-B TNS+TT 255 3+NPE 1 290,000 5089 20 0
02 €/buc.

Carcasă VG cu MCD 50-B/3


Tip Tensiune Ver- Amb. Greutate Nr.art.
de siune
dimensionare bucată kg/100 buc.
V
MCD 50-B 3-VG 255 cu 3 poli 1 315,000 5096 87 4
02 €/buc.

Carcasă VG cu MC 50-B/3
Tip Tensiune Ver- Amb. Greutate Nr.art.
de siune
dimensionare bucată kg/100 buc.
V
VG 3-B TNC 255 cu 3 poli 1 315,000 5089 21 2
02 €/buc.

MCD 50-B 3+1-VG VG 4-B TNS+TT MCD 50-B 3-VG VG 3-B TNC
02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

Tensiune nominală UN V 230 230 230 230


Clasa de solicitare conform EN 61643-11 Tip 1 Tip 1 Tip 1 Tip 1
SPD conform IEC 61643-11 clasa I clasa I clasa I clasa I
CP nr. 0-2 0-1 0-2 0-1
Curent de impuls (10/350) Iimp kA 50 50 50 50
Curent de impuls (10/350) [total] Itotal kA 125 125 150 150
Curent de scurgere nominal (8/20) In kA 50 50 50 50
Curent de scurgere (8/20) [total] ITotal kA 125 125 150 150
Nivel de protecţie Up kV <1.3 <2.0 <1.3 <2.0
Timp de acţionare tA ns <100 <100 <100 <100
Folgestromlöschvermögen (eff) [N-PE] Ifi kA 25 25 25 25
Siguranţă maximă A 500 500 500 500
Domeniu temperatură ϑ °C -40 - +85 -40 - +85 -40 - +85 -40 - +85
Unitate de împărţire TE (17,5 mm) 8 8 6 6
Grad de protecţie IP54 IP54 IP54 IP54
Secţiune transversală a conductorului rigid mm² 10 - 50 10 - 50 10 - 50 10 - 50
Secţiune transversală a conductorului multifi- mm² 10 - 35 10 - 35 10 - 35 10 - 35
lar
Secţiune transversală a conductorului flexibil mm² 10 - 25 10 - 25 10 - 25 10 - 25
Nr.art. 5096 87 5 5089 20 0 5096 87 4 5089 21 2

TBS OBO 141


Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Descărcător de curent de trăsnet MC, 255 V pentru reţele TN, S şi TT
descărcător tip 1 (industrie)
Protecţie la supratensiune,

Descărcător de curent de trăsnet tip 1


• pentru echipotenţial de protecţie la trăsnet conform VDE 0185-305 (IEC 62305)
• capacitate de descărcare a curentului de trăsnet 50 kA (10/350) per pol până la 150 kA (10/350) în total
• curent de scurt circuit asimetric maxim 25 kA Ipeak, presiguranţă a descărcătorului până la 500 A gL/gG
• potrivit pentru utilizare înaintea contorului conform directivei VDEW
• eclator capsulat, ce nu permite emisii de scântei în afara carcasei, pentru utilizare în tablourile electrice

Utilizare: instalaţii industriale şi clădiri cu protecţie exterioară la trăsnet clasele de la I la IV.

Descărcător de curent de trăsnet cu 3 poli + NPE 140 49.5

Tip Tensiune Ver- Amb. Greutate Nr.art.


de siune

44.8
dimensionare

100
bucată kg/100 buc.
V
MC 50-B 3+1 255 3+NPE 1 168,000 5096 87 8
02 €/buc.

Descărcător de curent de trăsnet cu 1 pol NPE 35 49.5

Tip Tensiune Ver- Amb. Greutate Nr.art.


de siune
dimensionare bucată kg/100 buc.

100
44.8
V
MC 125-B NPE 255 NPE 1 52,000 5096 86 3
02 €/buc.

MC 50-B 3+1 MC 125-B NPE

02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

Tensiune nominală UN V 230 230


Clasa de solicitare conform EN 61643-11 Tip 1 Tip 1
SPD conform IEC 61643-11 clasa I clasa I
CP nr. 0-1 0-1
Curent de impuls (10/350) Iimp kA 50 50
Curent de impuls (10/350) [total] Itotal kA 125 125
Curent de scurgere nominal (8/20) In kA 50 50
Curent de scurgere (8/20) [total] ITotal kA 125 125
Nivel de protecţie Up kV < 2.0 < 2.5
Timp de acţionare tA ns <100 < 100
Folgestromlöschvermögen (eff) [N-PE] Ifi kA 25 0,1
Siguranţă maximă A 500
Domeniu temperatură ϑ °C -40 - +85 -40 - +85
Unitate de împărţire TE (17,5 mm) 8 2
Grad de protecţie IP20 IP20
Secţiune transversală a conductorului rigid mm² 10 - 50 10 - 50
Secţiune transversală a conductorului multifi- mm² 10 - 35 10 - 35
lar
Secţiune transversală a conductorului flexibil mm² 10 - 25 10 - 25
Nr.art. 5096 87 8 5096 86 3

142 OBO TBS


Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Descărcător de curent de trăsnet MC, 255 V pentru reţele TN

descărcător tip 1 (industrie)


Protecţie la supratensiune,
Descărcător de curent de trăsnet tip 1
• pentru echipotenţial de protecţie la trăsnet conform VDE 0185-305 (IEC 62305)
• capacitate de descărcare a curentului de trăsnet 50 kA (10/350) per pol până la 125 kA (10/350) în total
• curent de scurt circuit asimetric maxim 25 kA Ipeak, presiguranţă a descărcătorului până la 500 A gL/gG
• potrivit pentru utilizare înaintea contorului conform directivei VDEW
• eclator capsulat, ce nu permite emisii de scântei în afara carcasei, pentru utilizare în tablourile electrice
Utilizare: instalaţii industriale şi clădiri cu protecţie exterioară la trăsnet clasele de la I la IV.

Descărcător de curent de trăsnet cu 3 poli


Tip Tensiune Ver- Amb. Greutate Nr.art.
de siune
dimensionare bucată kg/100 buc.
V
MC 50-B 3 255 cu 3 poli 1 117,000 5096 87 6
02 €/buc.

Descărcător de curent de trăsnet cu 1 pol


Tip Tensiune Ver- Amb. Greutate Nr.art.
de siune
dimensionare bucată kg/100 buc.
V
MC 50-B VDE 255 cu 1 pol 1 34,400 5096 84 7
02 €/buc.

Descărcător de curent de trăsnet cu 1 pol cu afişaj al funcţionării


Tip Tensiune Ver- Amb. Greutate Nr.art.
de siune
dimensionare bucată kg/100 buc.
V
MC 50-B-OS 255 cu 1 pol 1 34,800 5096 85 1
02 €/buc.

MC 50-B 3 MC 50-B VDE MC 50-B-OS


02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

Tensiune nominală UN V 230 230 230


Clasa de solicitare conform EN 61643-11 Tip 1 Tip 1 Tip 1
SPD conform IEC 61643-11 clasa I clasa I clasa I
CP nr. 0-1 0-1 0-1
Curent de impuls (10/350) Iimp kA 50 50 50
Curent de impuls (10/350) [total] Itotal kA 150 50 50
Curent de scurgere nominal (8/20) In kA 50 50 50
Curent de scurgere (8/20) [total] ITotal kA 150 50 50
Nivel de protecţie Up kV < 2.0 < 2.0 < 2.0
Timp de acţionare tA ns <100 <100 <100
Folgestromlöschvermögen (eff) [N-PE] Ifi kA 25 25 25
Siguranţă maximă A 500 500 500
Domeniu temperatură ϑ °C -40 - +85 -40 - +85 -40 - +85
Unitate de împărţire TE (17,5 mm) 6 2 2
Grad de protecţie IP20 IP20 IP20
Secţiune transversală a conductorului rigid mm² 10 - 50 10 - 50 10 - 50
Secţiune transversală a conductorului multifi- mm² 10 - 35 10 - 35 10 - 35
lar
Secţiune transversală a conductorului flexibil mm² 10 - 25 10 - 25 10 - 25
Nr.art. 5096 87 6 5096 84 7 5096 85 1

TBS OBO 143


Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Protecţie la supratensiune, descărcător tip 1 (industrie)

Descărcător de curent de trăsnet şi supratensiune


+ Capacitate mare de descărcare de până la 35kA (10/350) pe pol
+ Descărcătoare de curent de trăsnet pentru clădiri cu sistem de protectie împotriva
loviturilor de trăsnet
+ Afişaj optic al funcţionării
+ Cu semnalizare la distanţă
+ Montaj simplu pe şină omega standard
+ Conexiuni marcate
+ Se montează în instalaţii cu clasa de protecţie la trăsnet 1-4

02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

Funcţie şi domenii de utilizare Eclatorul cu carbon oferă nume- le nu produc nici un curent de
Descărcătorul de curent de trăsne- roase avantaje. Avantajele acestei scurtcircuit. În circumstanţe nesi-
t MCF corespunde clasei de solici- componente sunt printre altele un gure şi cu risc de incendiu de la
tare tip 1 conform IEC 61643-11. timp de răspuns extrem de scurt, supraîncărcări, dispozitivul de se-
Aparatele protejează instalatiile uti- un nivel de protecţie redus şi o ca- parare monitorizează şi deconecte-
lizatorilor de joasă tensiune împo- pacitate de descărcare a curentu- ază descărcătorul de la reţeau de
triva supratensiunilor de orice tip- lui foarte ridicată la o durată de alimentare.
viaţă îndelungată. În plus, aparate-

144 OBO TBS


Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Descărcător de curent de trăsnet MCF 35, 400/690 V pentru retele electrice

descărcător tip 1 (industrie)


Protecţie la supratensiune,
Descărcător de curent de trăsnet Tip 1

• Pentru egalizarea de potenţial la trăsnet conform normelor DIN EN 62305 (IEC 62305)
• Capacitatea de descărcare curent de trăsnet de 35 kA (10/350) pe pol
• Curent remanent 50 kAeff, siguranţe în amonte până la 400 A gL/gG
• Eclator capsulat, descărcător pentru montaj în tablou
• Dispozitiv de izolare cu semnalizare vizuală
• Semnalizare la distantă cu contact de comutare fără potenţial

Aplicaţie: 400/690 V sisteme de retea

Descărcător de curent de trăsnet MCF 35, 400/690 V, cu 1 pol + FS


Tip Tensiune Ver- Amb. Greutate Nr.art.
de siune
dimensionare bucată kg/100 buc.
V
MCF 35-1+FS-440 440 cu 1 pol 1 98,000 5096 97 4
AlG Aluminiu turnat sub presiune 02 €/buc.

Descărcător de curent de trăsnet MCF 35, 400/690 V, cu 3 poli + FS


Tip Tensiune Ver- Amb. Greutate Nr.art.
de siune
dimensionare bucată kg/100 buc.
V
MCF 35-P3+FS-440 440 cu 3 poli 1 400,000 5096 97 6
AlG Aluminiu turnat sub presiune 02 €/buc.
02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

MCF 35-1+FS-440 MCF 35-P3+FS-440

Tensiune nominală UN V 400 400


Clasa de solicitare conform EN 61643-11 Tip 1 Tip 1
SPD conform IEC 61643-11 clasa I clasa I
Curent de impuls (10/350) Iimp kA 35 35
Nivel de protecţie Up kV 2.5 2.5
Grad de protecţie IP20 IP20
Folgestromlöschvermögen (eff) [N-PE] Ifi kA 50 50
Siguranţă maximă A 400 400
Domeniu temperatură ϑ °C -40 - +85 -40 - +85
Nr.art. 5096 97 4 5096 97 6

TBS OBO 145


Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Accesorii MCF
descărcător tip 1 (industrie)
Protecţie la supratensiune,

Placă de montaj 1 pol


Tip Ver- Amb. Greutate Nr.art.
siune
bucată kg/100 buc.
MCF-MS-P1 cu 1 pol 1 19,600 5096 99 2
V2A Oţel inoxidabil 1,4301 02 €/buc.
Placă montaj 1-pol

• Placă de montaj pentru instalarea descărcătorului MCF 35-1+FS-440


• Decupare pentru fixarea descărcătorului pe șină
• Șuruburile necesare pentru fixare

Placă de montaj, 1 pol M10


Tip Ver- Amb. Greutate Nr.art.
siune
bucată kg/100 buc.
MCF-MS-M10 cu 1 pol 1 14,200 5096 99 0
V2A Oţel inoxidabil 1,4301 02 €/buc.
Placă de montaj 1-pol cu conector filetat M10

• Placă de montaj cu conector filetat M10 pentru instalarea descărcătorului MCF 35-1+FS-440
• Bolţuri M10 pentru instalarea directă a descărcătorului pe șină
• Șuruburi necesare pentru fixarea descărcătorului

Placă de montaj 3 poli


Tip Ver- Amb. Greutate Nr.art.
siune
bucată kg/100 buc.
MCF-MS-P3 cu 3 poli 1 99,800 5096 99 4
V2A Oţel inoxidabil 1,4301 02 €/buc.
Placă de montaj 3 poli

• Placă de montaj 3 poli pentru instalarea descărcătorului MCF 35-1+FS-440


• Decupare pentru fixarea descărcătorului pe șină
• Adecvată pentru montajul pe perete
• Șuruburile necesare pentru fixare

02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

146 OBO TBS


Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Accesorii, cartuşe şi socluri

descărcător tip 1 (industrie)


Protecţie la supratensiune,
Cartuş descărcător combinat
Tip Tensiune Ver- Amb. Greutate Nr.art.
de siune
dimensionare bucată kg/100 buc.
V
MCD 50-B 0 255 cu 1 pol 1 19,200 5096 82 2
02 €/buc.

Cartuş descărcător combinat cu afişaj al funcţionării


Tip Tensiune Ver- Amb. Greutate Nr.art.
de siune
dimensionare bucată kg/100 buc.
V
MCD 50-B 0-OS 255 cu 1 pol 1 19,500 5096 82 7
02 €/buc.

Cartuş descărcător de curent de trăsnet


Tip Tensiune Ver- Amb. Greutate Nr.art.
de siune
dimensionare bucată kg/100 buc.
V
MC 50-B 0 VDE 255 cu 1 pol 1 24,000 5096 82 0
02 €/buc.

Cartuş descărcător de curent de trăsnet cu afişaj al funcţionării


Tip Tensiune Ver- Amb. Greutate Nr.art.
de siune
dimensionare bucată kg/100 buc.
V
MC 50-B 0-OS 255 cu 1 pol 1 19,500 5096 82 5
02 €/buc.

MCD 50-B 0 MCD 50-B 0-OS MC 50-B 0 VDE MC 50-B 0-OS


02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

Tensiune nominală UN V 230 230 230 230


Clasa de solicitare conform EN 61643-11 Tip 1 Tip 1 Tip 1 Tip 1
SPD conform IEC 61643-11 clasa I clasa I clasa I clasa I
CP nr. 0-2 0-2 0-1 0-1
Curent de impuls (10/350) Iimp kA 50 50 50 50
Curent de impuls (10/350) [total] Itotal kA 50 50 50 50
Curent de scurgere nominal (8/20) In kA 50 50 50 50
Curent de scurgere (8/20) [total] ITotal kA 50 50 50 50
Nivel de protecţie Up kV <1.3 1.3 <2.0 < 2.0
Timp de acţionare tA ns <100 <100 <100 <100
Folgestromlöschvermögen (eff) [N-PE] Ifi kA 25 25 25 25
Siguranţă maximă A 500 500 500 500
Domeniu temperatură ϑ °C -40 - +85 -40 - +85 -40 - +85 -40 - +85
Unitate de împărţire TE (17,5 mm) 2 2 2 2
Grad de protecţie IP20 IP20 IP20 IP20
Secţiune transversală a conductorului rigid mm² 10 - 50 10 - 50 10 - 50 10 - 50
Secţiune transversală a conductorului multifi- mm² 10 - 35 10 - 35 10 - 35 10 - 35
lar
Secţiune transversală a conductorului flexibil mm² 10 - 25 10 - 25 10 - 25 10 - 25
Nr.art. 5096 82 2 5096 82 7 5096 82 0 5096 82 5

TBS OBO 147


Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Accesorii, cartuşe şi socluri
descărcător tip 1 (industrie)
Protecţie la supratensiune,

Suport descărcător combinat/descărcător de curent de trăsnet 35 49.5

Tip Ver- Amb. Greutate Nr.art.


siune
bucată kg/100 buc.

100
MC 50-B U VDE cu 1 pol 1 18,000 5096 83 9
02 €/buc.

Inductanţă de decuplare 35 49.5

Tip Ver- Ver- Curent nominal Amb. Greutate Nr.art.


siune siune
A bucată kg/100 buc.

44.8
100
LC 63 cu 1 pol 63A 63 1 43,500 5096 97 0
02 €/buc.

Punte de conexiune
Tip Ver- Amb. Greutate Nr.art.
siune
bucată kg/100 buc.
MC V3 cu 3 poli 10 1,700 5096 88 4
MC V4 cu 4 poli 10 2,300 5096 88 6
Cu Cupru 02 €/buc.

02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

MC 50-B U VDE LC 63

Domeniu temperatură ϑ °C -40 - +85 -40 - +85


Tip de protecţie IP 20 IP 20
Unitate de împărţire TE (17,5 mm) 2 2
Secţiune transversală a conductorului rigid mm² 10 - 50 10 - 50
Secţiune transversală a conductorului multifi- mm² 10 - 35 10 - 35
lar
Secţiune transversală a conductorului flexibil mm² 10 - 25 10 - 25
Cea mai mare tensiune de durată UC V 500
Curent de încărcare nominal IL A 63
Inductivitate Ln µH 5
Siguranţă maximă A 63
Nr.art. 5096 83 9 5096 97 0

148 OBO TBS


Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

TBS
OBO
149
150
OBO
TBS
02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015
Protecţie la supratensiune în domeniul energetic:
descărcător tip 1+2 (clădiri de birouri şi locuinţe)

Descărcător combinat V50, 280 V 167

Accesorii, cartuşe şi socluri V50 169

Descărcător combinat V25, 150 V 172

Descărcător combinat V25, 280 V 173

V25, 385 V 178

Accesorii, cartuşe şi socluri V25 180

Descărcător combinat, Protection- 186


Set pentru sisteme de reţea TN şi TT
02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

TBS OBO 151


Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Protecţie la supratensiune în domeniul energetic, descărcător tip 1+2
plusul familiei V50
+ Descărcător de curent de trăsnet şi supratensiune debroşabil
+ Valoare mare a curentului de vârf până la 50kA (10/350)
+ Afişaj optic al funcţionării
+ Disponibil cu semnalizare la distan ă optională
+ Rezistentă la vibratii
+ Descărcător combinat pentru cladiri cu protecţie la trăsnet
+ Montaj simplu pe şină omega standard
+ Conexiuni marcate
+ Se montează în instalaţii cu clasa de protecţie la trăsnet 3+4
+ Modul conectabil NPE
+ Codarea tensiunii

02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

Funcţie şi domenii de utilizare şi sunt livrabile în variante mono- dispozitivul de separare intern de-
Descărcătorul combinat V50 pen- polare până la cele cu patru poli. conectează descărcătorul de la re-
tru protecţia la supratensiune şi la Utilizarea varistoarelor de înaltă teaua de alimentare, dacă este ne-
trăsnet corespunde clasei de soli- performantă permite un timp de re- cesar. În plus, codul QR imprimat
citare tip 1+2 conform IEC 61643- actie rapid și un nivel redus de pe descărcător permite accesul di-
11. Aceste aparate protejează in- protectie fără curent secundar. În rect la instructiunile de instalare
stalaţiile utilizatorilor de joasă ten- circumstan e nesigure și cu risc on-line .
siune de supratensiuni de orice tip de incendiu de la supraîncărcări,

152 OBO TBS


Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Protecţie la supratensiune, descărcător tip 1+2
Descărcător combinat V 50, 150 V, tip 1+2
Descărcător combinat, descărcător de curent de trăsnet tip 1+2

(clădiri de birouri şi rezidenţiale)


• Pentru echipotential de protectie la trăsnet conform VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Capacitate de descărcare a curentului de trăsnet de 2,5 kA (10/350) pe Pol și până la 50kA (10/350) în total
• Descărcător modular debroșabil cu dispozitiv de declanșare dinamic și afișaj optic al functionării
• Mecanism de blocare cu protectie la vibratii și codificare tensiune
• Din material platic, fără halogen (UL 94 V-0)
• Variantele FS au un contact comutator fără egalizare de potential pentru semnalizare la distantă

Utilizare: echipotential de protectie la trăsnet la clădiri cu protectie exterioară la trăsnet clasele III și IV.

Descărcător combinat V 50, 1 pol, 150 V


Tip Nivel maxim al Tipuri Tip Amb. Greutate Nr.art.
tensiunii alter- de poli protecţie
native de lucru bucată kg/100 buc.
V
V50-1-150 150 1 IP20 1 15,400 5093 44 0
PA Poliamidă 02 €/buc.

Descărcător combinat V 50, 3 poli, 150 V


Tip Nivel maxim al Tipuri Tip Amb. Greutate Nr.art.
tensiunii alter- de poli protecţie
native de lucru bucată kg/100 buc.
V
V50-3-150 150 3 IP20 1 43,500 5093 44 2
PA Poliamidă 02 €/buc.

Descărcător combinat V 50, 1 pol + FS, 150 V


Tip Nivel maxim al Tipuri Tip Amb. Greutate Nr.art.
tensiunii alter- de poli protecţie
native de lucru bucată kg/100 buc.
V
V50-1+FS-150 150 1 IP20 1 15,600 5093 44 6
PA Poliamidă 02 €/buc.

Descărcător combinat V 50, 3 poli + FS, 150 V


Tip Nivel maxim al Tipuri Tip Amb. Greutate Nr.art.
tensiunii alter- de poli protecţie
native de lucru bucată kg/100 buc.
V
V50-3+FS-150 150 3 IP20 1 43,900 5093 44 8
PA Poliamidă 02 €/buc.

V50-1-150 V50-3-150 V50-1+FS-150 V50-3+FS-150


02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

Nivel maxim al tensiunii alternative de lucru UC V 150 150 150 150


Clasa de solicitare conform EN 61643-11 Tip 1+2 Tip 1+2 Tip 1+2 Tip 1+2
SPD conform IEC 61643-11 clasa I+II clasa I+II clasa I+II clasa I+II
Curent de descărcare de trăsnet Iimp kA 12,5 12,5 12,5 12,5
Curent nominal de descărcare In / L-N kA 30 30 30 30
Curent maxim de descărcare Imax kA 50 50 50 50
Nivel de protecţie Up kV 1 1 1 1
Formă a reţelei TN TN-C TN TN-C
Tip de montaj Şină omega 35 mm Şină omega 35 mm Şină omega 35 mm Şină omega 35 mm
Tipuri de poli 1 3 1 3
Dimensiune 1 TE 3 TE 1 TE 3 TE
Protectie maximă la supratensiune A 200 A gL/gG 160 A gL/gG 160 A gL/gG 160 A gL/gG
Grad de protecţie IP20 IP20 IP20 IP20
Temperatura de lucru Tu °C -40 - +80 -40 - +80 -40 - +80 -40 - +80
Semnalizare în interiorul aparatului optică optică optică optică
Sectiune maximă (flexibil multifilar) mm² 25 25 25 25
Sectiune maximă (rigid monofilar) mm² 35 35 35 35
Contact FM
Capacitate de comutare AC 230 V; 0.5 A 230 V; 0.5 A 230 V; 0.5 A 230 V; 0.5 A
Capacitate de comutare DC 230 V; 0.1 A / 75 V; 0.5 A 230 V; 0.1 A / 75 V; 0.5 A 230 V; 0.1 A / 75 V; 0.5 A 230 V; 0.1 A / 75 V; 0.5 A
Autorizări
Nr.art. 5093 44 0 5093 44 2 5093 44 6 5093 44 8

TBS OBO 153


Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Protecţie la supratensiune, descărcător tip 1+2

Descărcător combinat V 50, 150 V + NPE, tip 1+2


Descărcător combinat, descărcător de curent de trăsnet tip 1+2
(clădiri de birouri şi rezidenţiale)

• Pentru echipotential de protectie la trăsnet conform VDE 0185-305 (IEC 62305)


• Capacitate de descărcare a curentului de trăsnet de 2,5 kA (10/350) pe Pol și până la 50kA (10/350) în total
• Descărcător modular debroșabil cu dispozitiv de declanșare dinamic și afișaj optic al functionării
• Mecanism de blocare cu protectie la vibratii și codificare tensiune
• Din material platic, fără halogen (UL 94 V-0)
• Variantele FS au un contact comutator fără egalizare de potential pentru semnalizare la distantă

Utilizare: echipotential de protectie la trăsnet la clădiri cu protectie exterioară la trăsnet clasele III și IV.

Descărcător combinat V 50, 1 pol + NPE, 150 V


Tip Nivel maxim al Tipuri Tip Amb. Greutate Nr.art.
tensiunii alter- de poli protecţie
native de lucru bucată kg/100 buc.
V
V50-1+NPE-150 150 1+N/PE IP20 1 29,300 5093 45 2
PA Poliamidă 02 €/buc.

Descărcător combinat V 50, 3 poli + NPE, 150 V


Tip Nivel maxim al Tipuri Tip Amb. Greutate Nr.art.
tensiunii alter- de poli protecţie
native de lucru bucată kg/100 buc.
V
V50-3+NPE-150 150 3+N/PE IP20 1 55,800 5093 45 4
PA Poliamidă 02 €/buc.

V50-1+NPE-150 V50-3+NPE-150

02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

Nivel maxim al tensiunii alternative de lucru UC V 150 150


Clasa de solicitare conform EN 61643-11 Tip 1+2 Tip 1+2
SPD conform IEC 61643-11 clasa I+II clasa I+II
Curent de descărcare de trăsnet Iimp kA 12,5 12,5
Curent nominal de descărcare In / L-N kA 30 30
Curent maxim de descărcare Imax kA 50 50
Nivel de protecţie Up kV 1 1
Formă a reţelei toate toate
Tip de montaj Şină omega 35 mm Şină omega 35 mm
Tipuri de poli 1+N/PE 3+N/PE
Dimensiune 2 TE 4 TE
Protectie maximă la supratensiune A 160 A gL/gG 160 A gL/gG
Grad de protecţie IP20 IP20
Temperatura de lucru Tu °C -40 - +80 -40 - +80
Semnalizare în interiorul aparatului optică optică
Sectiune maximă (flexibil multifilar) mm² 25 25
Sectiune maximă (rigid monofilar) mm² 35 35
Contact FM
Capacitate de comutare AC 230 V; 0.5 A 230 V; 0.5 A
Capacitate de comutare DC 230 V; 0.1 A / 75 V; 0.5 A 230 V; 0.1 A / 75 V; 0.5 A
Autorizări
Nr.art. 5093 45 2 5093 45 4

154 OBO TBS


Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Protecţie la supratensiune, descărcător tip 1+2
Descărcător combinat V 50, 150 V cu NPE+FS, tip 1+2
Descărcător combinat, descărcător de curent de trăsnet tip 1+2

(clădiri de birouri şi rezidenţiale)


• Pentru echipotential de protectie la trăsnet conform VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Capacitate de descărcare a curentului de trăsnet de 2,5 kA (10/350) pe Pol și până la 50kA (10/350) în total
• Descărcător modular debroșabil cu dispozitiv de declanșare dinamic și afișaj optic al functionării
• Mecanism de blocare cu protectie la vibratii și codificare tensiune
• Din material platic, fără halogen (UL 94 V-0)
• Variantele FS au un contact comutator fără egalizare de potential pentru semnalizare la distantă

Utilizare: echipotential de protectie la trăsnet la clădiri cu protectie exterioară la trăsnet clasele III și IV.

Descărcător combinat V 50, 1 pol + NPE cu FS, 150 V


Tip Nivel maxim al Tipuri Tip Amb. Greutate Nr.art.
tensiunii alter- de poli protecţie
native de lucru bucată kg/100 buc.
V
V50-1+NPE+FS-150 280 1+N/PE IP20 1 29,600 5093 46 0
PA Poliamidă 02 €/buc.

Descărcător combinat V 50, 3 poli + NPE cu FS, 150 V


Tip Nivel maxim al Tipuri Tip Amb. Greutate Nr.art.
tensiunii alter- de poli protecţie
native de lucru bucată kg/100 buc.
V
V50-3+NPE+FS-150 280 3+N/PE IP20 1 56,300 5093 46 2
PA Poliamidă 02 €/buc.

V50-1+NPE+FS-150 V50-3+NPE+FS-150
02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

Nivel maxim al tensiunii alternative de lucru UC V 280 280


Clasa de solicitare conform EN 61643-11 Tip 1+2 Tip 1+2
SPD conform IEC 61643-11 clasa I+II clasa I+II
Curent de descărcare de trăsnet Iimp kA 12,5 12,5
Curent nominal de descărcare In / L-N kA 30 30
Curent maxim de descărcare Imax kA 50 50
Nivel de protecţie Up kV 1,3 1,3
Formă a reţelei toate toate
Tip de montaj Şină omega 35 mm Şină omega 35 mm
Tipuri de poli 1+N/PE 3+N/PE
Dimensiune 2 TE 4 TE
Protectie maximă la supratensiune A 160 A gL/gG 160 A gL/gG
Grad de protecţie IP20 IP20
Temperatura de lucru Tu °C -40 - +80 -40 - +80
Semnalizare în interiorul aparatului optică optică
Sectiune maximă (flexibil multifilar) mm² 25 25
Sectiune maximă (rigid monofilar) mm² 35 35
Contact FM
Capacitate de comutare AC 230 V; 0.5 A 230 V; 0.5 A
Capacitate de comutare DC 230 V; 0.1 A / 75 V; 0.5 A 230 V; 0.1 A / 75 V; 0.5 A
Autorizări
Nr.art. 5093 46 0 5093 46 2

TBS OBO 155


Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Protecţie la supratensiune, descărcător tip 1+2

Descărcător combinat V50 în 280 V, tip 1+2


Descărcător combinat, descărcător de curent de trăsnet tip 1+2
(clădiri de birouri şi rezidenţiale)

• Pentru echipotential de protectie la trăsnet conform VDE 0185-305 (IEC 62305)


• Capacitate de descărcare a curentului de trăsnet de 2,5 kA (10/350) pe Pol și până la 50kA (10/350) în total
• Descărcător modular debroșabil cu dispozitiv de declanșare dinamic și afișaj optic al functionării
• Mecanism de blocare cu protectie la vibratii și codificare tensiune
• Din material platic, fără halogen (UL 94 V-0)
• Variantele FS au un contact comutator fără egalizare de potential pentru semnalizare la distantă

Utilizare: echipotential de protectie la trăsnet la clădiri cu protectie exterioară la trăsnet clasele III și IV.

Descărcător combinat V 50, 3 poli 280 V


Tip Nivel maxim al Tipuri Tip Amb. Greutate Nr.art.
tensiunii alter- de poli protecţie
native de lucru bucată kg/100 buc.
V
V50-3-280 280 3 IP20 1 46,500 5093 51 1
02 €/buc.

Descărcător combinat V 50, 4 poli 280 V


Tip Nivel maxim al Tipuri Tip Amb. Greutate Nr.art.
tensiunii alter- de poli protecţie
native de lucru bucată kg/100 buc.
V
V50-4-280 280 4 IP20 1 61,000 5093 51 3
02 €/buc.

Descărcător combinat V 50, 3 poli cu FS 280 V


Tip Nivel maxim al Tipuri Tip Amb. Greutate Nr.art.
tensiunii alter- de poli protecţie
native de lucru bucată kg/100 buc.
V
V50-3+FS-280 280 3 IP20 1 46,900 5093 51 6
02 €/buc.

Descărcător combinat V 50, 4 poli cu FS 280 V


Tip Nivel maxim al Tipuri Tip Amb. Greutate Nr.art.
tensiunii alter- de poli protecţie
native de lucru bucată kg/100 buc.
V
V50-4+FS-280 280 4 IP20 1 61,500 5093 51 8
02 €/buc.

V50-3-280 V50-4-280 V50-3+FS-280 V50-4+FS-280

02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

Nivel maxim al tensiunii alternative de lucru UC V 280 280 280 280


Clasa de solicitare conform EN 61643-11 Tip 1+2 Tip 1+2 Tip 1+2 Tip 1+2
SPD conform IEC 61643-11 clasa I+II clasa I+II clasa I+II clasa I+II
Curent de descărcare de trăsnet Iimp kA 12,5 12,5 12,5 12,5
Curent nominal de descărcare In / L-N kA 30 30 30 30
Curent maxim de descărcare Imax kA 50 50 50 50
Nivel de protecţie Up kV 1,3 1,3 1,3 1,3
Formă a reţelei TN-C TN-S TN-C TN-S
Tip de montaj Şină omega 35 mm Şină omega 35 mm Şină omega 35 mm Şină omega 35 mm
Tipuri de poli 3 4 3 4
Dimensiune 3 TE 4 TE 3 TE 4 TE
Protectie maximă la supratensiune A 160 A gL/gG 160 A gL/gG 160 A gL/gG 160 A gL/gG
Grad de protecţie IP20 IP20 IP20 IP20
Temperatura de lucru Tu °C -40 - +80 -40 - +80 -40 - +80 -40 - +80
Semnalizare în interiorul aparatului optică optică optică optică
Sectiune maximă (flexibil multifilar) mm² 25 25 25 25
Sectiune maximă (rigid monofilar) mm² 35 35 35 35
Contact FM comutator comutator
Capacitate de comutare AC 230 V; 0.5 A 230 V; 0.5 A
Capacitate de comutare DC 230 V; 0.1 A / 75 V; 0.5 A 230 V; 0.1 A / 75 V; 0.5 A
Autorizări
Nr.art. 5093 51 1 5093 51 3 5093 51 6 5093 51 8

156 OBO TBS


Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Protecţie la supratensiune, descărcător tip 1+2
Descărcător combinat V50 în 280 V cu NPE, tip 1+2
Descărcător combinat, descărcător de curent de trăsnet tip 1+2

(clădiri de birouri şi rezidenţiale)


• Pentru echipotential de protectie la trăsnet conform VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Capacitate de descărcare a curentului de trăsnet de 2,5 kA (10/350) pe Pol și până la 50kA (10/350) în total
• Descărcător modular debroșabil cu dispozitiv de declanșare dinamic și afișaj optic al functionării
• Mecanism de blocare cu protectie la vibratii și codificare tensiune
• Din material platic, fără halogen (UL 94 V-0)
• Variantele FS au un contact comutator fără egalizare de potential pentru semnalizare la distantă

Utilizare: echipotential de protectie la trăsnet la clădiri cu protectie exterioară la trăsnet clasele III și IV.

Descărcător combinat V 50, 1 pol + NPE 280 V


Tip Nivel maxim al Tipuri Tip Amb. Greutate Nr.art.
tensiunii alter- de poli protecţie
native de lucru bucată kg/100 buc.
V
V50-1+NPE-280 280 1+N/PE IP20 1 30,300 5093 52 2
02 €/buc.

Descărcător combinat V 50, 2 poli + NPE 280 V


Tip Nivel maxim al Tipuri Tip Amb. Greutate Nr.art.
tensiunii alter- de poli protecţie
native de lucru bucată kg/100 buc.
V
V50-2+NPE-280 280 2+N/PE IP20 1 44,300 5093 52 4
02 €/buc.

Descărcător combinat V 50, 3 poli + NPE 280 V


Tip Nivel maxim al Tipuri Tip Amb. Greutate Nr.art.
tensiunii alter- de poli protecţie
native de lucru bucată kg/100 buc.
V
V50-3+NPE-280 280 3+N/PE IP20 1 58,800 5093 52 6
02 €/buc.

V50-1+NPE-280 V50-2+NPE-280 V50-3+NPE-280


02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

Nivel maxim al tensiunii alternative de lucru UC V 280 280 280


Clasa de solicitare conform EN 61643-11 Tip 1+2 Tip 1+2 Tip 1+2
SPD conform IEC 61643-11 clasa I+II clasa I+II clasa I+II
Curent de descărcare de trăsnet Iimp kA 12,5 12,5 12,5
Curent nominal de descărcare In / L-N kA 30 30 30
Curent maxim de descărcare Imax kA 50 50 50
Nivel de protecţie Up kV 1,3 1,3 1,3
Formă a reţelei toate toate toate
Tip de montaj Şină omega 35 mm Şină omega 35 mm Şină omega 35 mm
Tipuri de poli 1+N/PE 2+N/PE 3+N/PE
Dimensiune 2 TE 3 TE 4 TE
Protectie maximă la supratensiune A 160 A gL/gG 160 A gL/gG 160 A gL/gG
Grad de protecţie IP20 IP20 IP20
Temperatura de lucru Tu °C -40 - +80 -40 - +80 -40 - +80
Semnalizare în interiorul aparatului optică optică optică
Sectiune maximă (flexibil multifilar) mm² 25 25 25
Sectiune maximă (rigid monofilar) mm² 35 35 35
Contact FM
Capacitate de comutare AC
Capacitate de comutare DC
Autorizări
Nr.art. 5093 52 2 5093 52 4 5093 52 6

TBS OBO 157


Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Protecţie la supratensiune, descărcător tip 1+2

Descărcător combinat V50 în 280 V cu NPE+FS, tip 1+2


Descărcător combinat, descărcător de curent de trăsnet tip 1+2
(clădiri de birouri şi rezidenţiale)

• Pentru echipotential de protectie la trăsnet conform VDE 0185-305 (IEC 62305)


• Capacitate de descărcare a curentului de trăsnet de 2,5 kA (10/350) pe Pol și până la 50kA (10/350) în total
• Descărcător modular debroșabil cu dispozitiv de declanșare dinamic și afișaj optic al functionării
• Mecanism de blocare cu protectie la vibratii și codificare tensiune
• Din material platic, fără halogen (UL 94 V-0)
• Variantele FS au un contact comutator fără egalizare de potential pentru semnalizare la distantă

Utilizare: echipotential de protectie la trăsnet la clădiri cu protectie exterioară la trăsnet clasele III și IV.

Descărcător combinat V 50, 1 pol + NPE cu FS 280 V


Tip Nivel maxim al Tipuri Tip Amb. Greutate Nr.art.
tensiunii alter- de poli protecţie
native de lucru bucată kg/100 buc.
V
V50-1+NPE+FS-280 280 1+N/PE IP20 1 30,600 5093 53 1
02 €/buc.

Descărcător combinat V 50, 3 poli + NPE cu FS 280 V


Tip Nivel maxim al Tipuri Tip Amb. Greutate Nr.art.
tensiunii alter- de poli protecţie
native de lucru bucată kg/100 buc.
V
V50-3+NPE+FS-280 280 3+N/PE IP20 1 59,300 5093 53 3
02 €/buc.

V50-1+NPE+FS-280 V50-3+NPE+FS-280

02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

Nivel maxim al tensiunii alternative de lucru UC V 280 280


Clasa de solicitare conform EN 61643-11 Tip 1+2 Tip 1+2
SPD conform IEC 61643-11 clasa I+II clasa I+II
Curent de descărcare de trăsnet Iimp kA 12,5 12,5
Curent nominal de descărcare In / L-N kA 30 30
Curent maxim de descărcare Imax kA 50 50
Nivel de protecţie Up kV 1,3 1,3
Formă a reţelei toate toate
Tip de montaj Şină omega 35 mm Şină omega 35 mm
Tipuri de poli 1+N/PE 3+N/PE
Dimensiune 2 TE 4 TE
Protectie maximă la supratensiune A 160 A gL/gG 160 A gL/gG
Grad de protecţie IP20 IP20
Temperatura de lucru Tu °C -40 - +80 -40 - +80
Semnalizare în interiorul aparatului optică optică
Sectiune maximă (flexibil multifilar) mm² 25 25
Sectiune maximă (rigid monofilar) mm² 35 35
Contact FM comutator comutator
Capacitate de comutare AC 230 V; 0.5 A 230 V; 0.5 A
Capacitate de comutare DC 230 V; 0.1 A / 75 V; 0.5 A 230 V; 0.1 A / 75 V; 0.5 A
Autorizări
Nr.art. 5093 53 1 5093 53 3

158 OBO TBS


Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Protecţie la supratensiune, descărcător tip 1+2
Descărcător combinat V 50, 320 V, tip 1+2
Descărcător combinat, descărcător de curent de trăsnet tip 1+2

(clădiri de birouri şi rezidenţiale)


• Pentru echipotential de protectie la trăsnet conform VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Capacitate de descărcare a curentului de trăsnet de 2,5 kA (10/350) pe Pol și până la 50kA (10/350) în total
• Descărcător modular debroșabil cu dispozitiv de declanșare dinamic și afișaj optic al functionării
• Mecanism de blocare cu protectie la vibratii și codificare tensiune
• Din material platic, fără halogen (UL 94 V-0)
• Variantele FS au un contact comutator fără egalizare de potential pentru semnalizare la distantă

Utilizare: echipotential de protectie la trăsnet la clădiri cu protectie exterioară la trăsnet clasele III și IV.

Descărcător combinat V 50, 1 pol, 320 V


Tip Nivel maxim al Tipuri Tip Amb. Greutate Nr.art.
tensiunii alter- de poli protecţie
native de lucru bucată kg/100 buc.
V
V50-1-320 320 3+N/PE IP20 1 17,200 5093 54 0
PA Poliamidă 02 €/buc.

Descărcător combinat V 50, 3 poli, 320 V


Tip Nivel maxim al Tipuri Tip Amb. Greutate Nr.art.
tensiunii alter- de poli protecţie
native de lucru bucată kg/100 buc.
V
V50-3-320 320 3+N/PE IP20 1 48,900 5093 54 2
PA Poliamidă 02 €/buc.

Descărcător combinat V 50, 1 pol + FS, 320 V


Tip Nivel maxim al Tipuri Tip Amb. Greutate Nr.art.
tensiunii alter- de poli protecţie
native de lucru bucată kg/100 buc.
V
V50-1+FS-320 385 3+N/PE IP20 1 17,200 5093 54 6
PA Poliamidă 02 €/buc.

Descărcător combinat V 50, 3 poli + FS, 320 V


Tip Nivel maxim al Tipuri Tip Amb. Greutate Nr.art.
tensiunii alter- de poli protecţie
native de lucru bucată kg/100 buc.
V
V50-3+FS-320 385 3+N/PE IP20 1 49,300 5093 54 8
PA Poliamidă 02 €/buc.

V50-1-320 V50-3-320 V50-1+FS-320 V50-3+FS-320


02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

Nivel maxim al tensiunii alternative de lucru UC V 320 320 385 385


Clasa de solicitare conform EN 61643-11 Tip 1+2 Tip 1+2 Tip 1+2 Tip 1+2
SPD conform IEC 61643-11 clasa I+II clasa I+II clasa I+II clasa I+II
Curent de descărcare de trăsnet Iimp kA 12,5 12,5 12,5 12,5
Curent nominal de descărcare In / L-N kA 30 30 30 30
Curent maxim de descărcare Imax kA 50 50 50 50
Nivel de protecţie Up kV 1,5 1,5 1,75 1,75
Formă a reţelei TN TN-C TN TN-C
Tip de montaj Şină omega 35 mm Şină omega 35 mm Şină omega 35 mm Şină omega 35 mm
Tipuri de poli 3+N/PE 3+N/PE 3+N/PE 3+N/PE
Dimensiune 1 TE 3 TE 1 TE 3 TE
Protectie maximă la supratensiune A 160 A gL/gG 160 A gL/gG 160 A gL/gG 160 A gL/gG
Grad de protecţie IP20 IP20 IP20 IP20
Temperatura de lucru Tu °C -40 - +80 -40 - +80 -40 - +80 -40 - +80
Semnalizare în interiorul aparatului optică optică optică optică
Sectiune maximă (flexibil multifilar) mm² 25 25 25 25
Sectiune maximă (rigid monofilar) mm² 35 35 35 35
Contact FM
Capacitate de comutare AC 230 V; 0.5 A 230 V; 0.5 A 230 V; 0.5 A 230 V; 0.5 A
Capacitate de comutare DC 230 V; 0.1 A / 75 V; 0.5 A 230 V; 0.1 A / 75 V; 0.5 A 230 V; 0.1 A / 75 V; 0.5 A 230 V; 0.1 A / 75 V; 0.5 A
Autorizări
Nr.art. 5093 54 0 5093 54 2 5093 54 6 5093 54 8

TBS OBO 159


Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Protecţie la supratensiune, descărcător tip 1+2

Descărcător combinat V 50, 320 V + NPE, tip 1+2


Descărcător combinat, descărcător de curent de trăsnet tip 1+2
(clădiri de birouri şi rezidenţiale)

• Pentru echipotential de protectie la trăsnet conform VDE 0185-305 (IEC 62305)


• Capacitate de descărcare a curentului de trăsnet de 2,5 kA (10/350) pe Pol și până la 50kA (10/350) în total
• Descărcător modular debroșabil cu dispozitiv de declanșare dinamic și afișaj optic al functionării
• Mecanism de blocare cu protectie la vibratii și codificare tensiune
• Din material platic, fără halogen (UL 94 V-0)
• Variantele FS au un contact comutator fără egalizare de potential pentru semnalizare la distantă

Utilizare: echipotential de protectie la trăsnet la clădiri cu protectie exterioară la trăsnet clasele III și IV.

Descărcător combinat V 50, 1 pol + NPE, 320 V


Tip Nivel maxim al Tipuri Tip Amb. Greutate Nr.art.
tensiunii alter- de poli protecţie
native de lucru bucată kg/100 buc.
V
V50-1+NPE-320 320 3+N/PE IP20 1 31,100 5093 55 2
PA Poliamidă 02 €/buc.

Descărcător combinat V 50, 3 poli + NPE, 320 V


Tip Nivel maxim al Tipuri Tip Amb. Greutate Nr.art.
tensiunii alter- de poli protecţie
native de lucru bucată kg/100 buc.
V
V50-3+NPE-320 320 3+N/PE IP20 1 61,200 5093 55 4
PA Poliamidă 02 €/buc.

V50-1+NPE-320 V50-3+NPE-320

02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

Nivel maxim al tensiunii alternative de lucru UC V 320 320


Clasa de solicitare conform EN 61643-11 Tip 1+2 Tip 1+2
SPD conform IEC 61643-11 clasa I+II clasa I+II
Curent de descărcare de trăsnet Iimp kA 12,5 12,5
Curent nominal de descărcare In / L-N kA 30 30
Curent maxim de descărcare Imax kA 50 50
Nivel de protecţie Up kV 1,5 1,5
Formă a reţelei toate toate
Tip de montaj Şină omega 35 mm Şină omega 35 mm
Tipuri de poli 3+N/PE 3+N/PE
Dimensiune 2 TE 4 TE
Protectie maximă la supratensiune A 160 A gL/gG 160 A gL/gG
Grad de protecţie IP20 IP20
Temperatura de lucru Tu °C -40 - +80 -40 - +80
Semnalizare în interiorul aparatului optică optică
Sectiune maximă (flexibil multifilar) mm² 25 25
Sectiune maximă (rigid monofilar) mm² 35 35
Contact FM
Capacitate de comutare AC 230 V; 0.5 A 230 V; 0.5 A
Capacitate de comutare DC 230 V; 0.1 A / 75 V; 0.5 A 230 V; 0.1 A / 75 V; 0.5 A
Autorizări
Nr.art. 5093 55 2 5093 55 4

160 OBO TBS


Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Protecţie la supratensiune, descărcător tip 1+2
Descărcător combinat V 50, 320 V cu NPE + FS, tip 1+2
Descărcător combinat, descărcător de curent de trăsnet tip 1+2

(clădiri de birouri şi rezidenţiale)


• Pentru echipotential de protectie la trăsnet conform VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Capacitate de descărcare a curentului de trăsnet de 2,5 kA (10/350) pe Pol și până la 50kA (10/350) în total
• Descărcător modular debroșabil cu dispozitiv de declanșare dinamic și afișaj optic al functionării
• Mecanism de blocare cu protectie la vibratii și codificare tensiune
• Din material platic, fără halogen (UL 94 V-0)
• Variantele FS au un contact comutator fără egalizare de potential pentru semnalizare la distantă

Utilizare: echipotential de protectie la trăsnet la clădiri cu protectie exterioară la trăsnet clasele III și IV.

Descărcător combinat V 50, 1 pol + NPE cu FS, 320 V


Tip Nivel maxim al Tipuri Tip Amb. Greutate Nr.art.
tensiunii alter- de poli protecţie
native de lucru bucată kg/100 buc.
V
V50-1+NPE+FS-320 320 3+N/PE IP20 1 31,100 5093 56 0
PA Poliamidă 02 €/buc.

Descărcător combinat V 50, 3 poli + NPE cu FS, 320 V


Tip Nivel maxim al Tipuri Tip Amb. Greutate Nr.art.
tensiunii alter- de poli protecţie
native de lucru bucată kg/100 buc.
V
V50-3+NPE+FS-320 320 3+N/PE IP20 1 61,700 5093 56 2
PA Poliamidă 02 €/buc.

V50-1+NPE+FS-320 V50-3+NPE+FS-320
02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

Nivel maxim al tensiunii alternative de lucru UC V 320 320


Clasa de solicitare conform EN 61643-11 Tip 1+2 Tip 1+2
SPD conform IEC 61643-11 clasa I+II clasa I+II
Curent de descărcare de trăsnet Iimp kA 12,5 12,5
Curent nominal de descărcare In / L-N kA 30 30
Curent maxim de descărcare Imax kA 50 50
Nivel de protecţie Up kV 1,5 1,5
Formă a reţelei toate toate
Tip de montaj Şină omega 35 mm Şină omega 35 mm
Tipuri de poli 3+N/PE 3+N/PE
Dimensiune 2 TE 4 TE
Protectie maximă la supratensiune A 160 A gL/gG 160 A gL/gG
Grad de protecţie IP20 IP20
Temperatura de lucru Tu °C -40 - +80 -40 - +80
Semnalizare în interiorul aparatului optică optică
Sectiune maximă (flexibil multifilar) mm² 25 25
Sectiune maximă (rigid monofilar) mm² 35 35
Contact FM
Capacitate de comutare AC 230 V; 0.5 A 230 V; 0.5 A
Capacitate de comutare DC 230 V; 0.1 A / 75 V; 0.5 A 230 V; 0.1 A / 75 V; 0.5 A
Autorizări
Nr.art. 5093 56 0 5093 56 2

TBS OBO 161


Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Protecţie la supratensiune, descărcător tip 1+2

Descărcător combinat V 50, 385 V, tip 1+2


Descărcător combinat, descărcător de curent de trăsnet tip 1+2
(clădiri de birouri şi rezidenţiale)

• Pentru echipotential de protectie la trăsnet conform VDE 0185-305 (IEC 62305)


• Capacitate de descărcare a curentului de trăsnet de 2,5 kA (10/350) pe Pol și până la 50kA (10/350) în total
• Descărcător modular debroșabil cu dispozitiv de declanșare dinamic și afișaj optic al functionării
• Mecanism de blocare cu protectie la vibratii și codificare tensiune
• Din material platic, fără halogen (UL 94 V-0)
• Variantele FS au un contact comutator fără egalizare de potential pentru semnalizare la distantă

Utilizare: echipotential de protectie la trăsnet la clădiri cu protectie exterioară la trăsnet clasele III și IV.

Descărcător combinat V 50, 1 pol, 385 V


Tip Nivel maxim al Tipuri Tip Amb. Greutate Nr.art.
tensiunii alter- de poli protecţie
native de lucru bucată kg/100 buc.
V
V50-1-385 385 3+N/PE IP20 1 18,300 5093 57 2
PA Poliamidă 02 €/buc.

Descărcător combinat V 50, 3 poli, 385 V


Tip Nivel maxim al Tipuri Tip Amb. Greutate Nr.art.
tensiunii alter- de poli protecţie
native de lucru bucată kg/100 buc.
V
V50-3-385 385 3+N/PE IP20 1 52,200 5093 57 4
PA Poliamidă 02 €/buc.

Descărcător combinat V 50, 1 pol + FS, 385 V


Tip Nivel maxim al Tipuri Tip Amb. Greutate Nr.art.
tensiunii alter- de poli protecţie
native de lucru bucată kg/100 buc.
V
V50-1+FS-385 385 3+N/PE IP20 1 18,500 5093 57 8
PA Poliamidă 02 €/buc.

Descărcător combinat V 50, 3 poli + FS, 385 V


Tip Nivel maxim al Tipuri Tip Amb. Greutate Nr.art.
tensiunii alter- de poli protecţie
native de lucru bucată kg/100 buc.
V
V50-3+FS-385 280 3+N/PE IP20 1 52,600 5093 58 0
PA Poliamidă 02 €/buc.

V50-1-385 V50-3-385 V50-1+FS-385 V50-3+FS-385

02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

Nivel maxim al tensiunii alternative de lucru UC V 385 385 385 280


Clasa de solicitare conform EN 61643-11 Tip 1+2 Tip 1+2 Tip 1+2 Tip 1+2
SPD conform IEC 61643-11 clasa I+II clasa I+II clasa I+II clasa I+II
Curent de descărcare de trăsnet Iimp kA 12,5 12,5 12,5 12,5
Curent nominal de descărcare In / L-N kA 30 30 30 30
Curent maxim de descărcare Imax kA 50 50 50 50
Nivel de protecţie Up kV 1,75 1,75 1,75 1,3
Formă a reţelei TN TN-C TN TN-C
Tip de montaj Şină omega 35 mm Şină omega 35 mm Şină omega 35 mm Şină omega 35 mm
Tipuri de poli 3+N/PE 3+N/PE 3+N/PE 3+N/PE
Dimensiune 1 TE 3 TE 1 TE 3 TE
Protectie maximă la supratensiune A 160 A gL/gG 160 A gL/gG 160 A gL/gG 160 A gL/gG
Grad de protecţie IP20 IP20 IP20 IP20
Temperatura de lucru Tu °C -40 - +80 -40 - +80 -40 - +80 -40 - +80
Semnalizare în interiorul aparatului optică optică optică optică
Sectiune maximă (flexibil multifilar) mm² 25 25 25 25
Sectiune maximă (rigid monofilar) mm² 35 35 35 35
Contact FM
Capacitate de comutare AC 230 V; 0.5 A 230 V; 0.5 A 230 V; 0.5 A 230 V; 0.5 A
Capacitate de comutare DC 230 V; 0.1 A / 75 V; 0.5 A 230 V; 0.1 A / 75 V; 0.5 A 230 V; 0.1 A / 75 V; 0.5 A 230 V; 0.1 A / 75 V; 0.5 A
Autorizări
Nr.art. 5093 57 2 5093 57 4 5093 57 8 5093 58 0

162 OBO TBS


Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Protecţie la supratensiune, descărcător tip 1+2
Descărcător combinat V 50, 385 V + NPE, tip 1+2
Descărcător combinat, descărcător de curent de trăsnet tip 1+2

(clădiri de birouri şi rezidenţiale)


• Pentru echipotential de protectie la trăsnet conform VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Capacitate de descărcare a curentului de trăsnet de 2,5 kA (10/350) pe Pol și până la 50kA (10/350) în total
• Descărcător modular debroșabil cu dispozitiv de declanșare dinamic și afișaj optic al functionării
• Mecanism de blocare cu protectie la vibratii și codificare tensiune
• Din material platic, fără halogen (UL 94 V-0)
• Variantele FS au un contact comutator fără egalizare de potential pentru semnalizare la distantă

Utilizare: echipotential de protectie la trăsnet la clădiri cu protectie exterioară la trăsnet clasele III și IV.

Descărcător combinat V 50, 1 pol + NPE, 385 V


Tip Nivel maxim al Tipuri Tip Amb. Greutate Nr.art.
tensiunii alter- de poli protecţie
native de lucru bucată kg/100 buc.
V
V50-1+NPE-385 385 3+N/PE IP20 1 32,200 5093 58 4
PA Poliamidă 02 €/buc.

Descărcător combinat, 3 poli + NPE, 385 V


Tip Nivel maxim al Tipuri Tip Amb. Greutate Nr.art.
tensiunii alter- de poli protecţie
native de lucru bucată kg/100 buc.
V
V50-3+NPE-385 385 3+N/PE IP20 1 64,500 5093 58 6
PA Poliamidă 02 €/buc.

V50-1+NPE-385 V50-3+NPE-385
02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

Nivel maxim al tensiunii alternative de lucru UC V 385 385


Clasa de solicitare conform EN 61643-11 Tip 1+2 Tip 1+2
SPD conform IEC 61643-11 clasa I+II clasa I+II
Curent de descărcare de trăsnet Iimp kA 12,5 12,5
Curent nominal de descărcare In / L-N kA 30 30
Curent maxim de descărcare Imax kA 50 50
Nivel de protecţie Up kV 1,75 1,75
Formă a reţelei toate toate
Tip de montaj Şină omega 35 mm Şină omega 35 mm
Tipuri de poli 3+N/PE 3+N/PE
Dimensiune 2 TE 4 TE
Protectie maximă la supratensiune A 160 A gL/gG 160 A gL/gG
Grad de protecţie IP20 IP20
Temperatura de lucru Tu °C -40 - +80 -40 - +80
Semnalizare în interiorul aparatului optică optică
Sectiune maximă (flexibil multifilar) mm² 25 25
Sectiune maximă (rigid monofilar) mm² 35 35
Contact FM
Capacitate de comutare AC 230 V; 0.5 A 230 V; 0.5 A
Capacitate de comutare DC 230 V; 0.1 A / 75 V; 0.5 A 230 V; 0.1 A / 75 V; 0.5 A
Autorizări
Nr.art. 5093 58 4 5093 58 6

TBS OBO 163


Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Protecţie la supratensiune, descărcător tip 1+2

Descărcător combinat V 50, 385 V cu NPE+FS, tip 1+2


Descărcător combinat, descărcător de curent de trăsnet tip 1+2
(clădiri de birouri şi rezidenţiale)

• Pentru echipotential de protectie la trăsnet conform VDE 0185-305 (IEC 62305)


• Capacitate de descărcare a curentului de trăsnet de 2,5 kA (10/350) pe Pol și până la 50kA (10/350) în total
• Descărcător modular debroșabil cu dispozitiv de declanșare dinamic și afișaj optic al functionării
• Mecanism de blocare cu protectie la vibratii și codificare tensiune
• Din material platic, fără halogen (UL 94 V-0)
• Variantele FS au un contact comutator fără egalizare de potential pentru semnalizare la distantă

Utilizare: echipotential de protectie la trăsnet la clădiri cu protectie exterioară la trăsnet clasele III și IV.

Descărcător combinat V50, 1 pol + NPE cu FS, 385 V


Tip Nivel maxim al Tipuri Tip Amb. Greutate Nr.art.
tensiunii alter- de poli protecţie
native de lucru bucată kg/100 buc.
V
V50-1+NPE+FS-385 280 3+N/PE IP20 1 32,500 5093 59 0
PA Poliamidă 02 €/buc.

Descărcător combinat V50, 3 poli + NPE cu FS, 385 V


Tip Nivel maxim al Tipuri Tip Amb. Greutate Nr.art.
tensiunii alter- de poli protecţie
native de lucru bucată kg/100 buc.
V
V50-3+NPE+FS-385 280 3+N/PE IP20 1 65,000 5093 59 2
PA Poliamidă 02 €/buc.

V50-1+NPE+FS-385 V50-3+NPE+FS-385

02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

Nivel maxim al tensiunii alternative de lucru UC V 280 280


Clasa de solicitare conform EN 61643-11 Tip 1+2 Tip 1+2
SPD conform IEC 61643-11 clasa I+II clasa I+II
Curent de descărcare de trăsnet Iimp kA 12,5 12,5
Curent nominal de descărcare In / L-N kA 30 30
Curent maxim de descărcare Imax kA 50 50
Nivel de protecţie Up kV 1,3 1,3
Formă a reţelei toate toate
Tip de montaj Şină omega 35 mm Şină omega 35 mm
Tipuri de poli 3+N/PE 3+N/PE
Dimensiune 2 TE 4 TE
Protectie maximă la supratensiune A 160 A gL/gG 160 A gL/gG
Grad de protecţie IP20 IP20
Temperatura de lucru Tu °C -40 - +80 -40 - +80
Semnalizare în interiorul aparatului optică optică
Sectiune maximă (flexibil multifilar) mm² 25 25
Sectiune maximă (rigid monofilar) mm² 35 35
Contact FM
Capacitate de comutare AC 230 V; 0.5 A 230 V; 0.5 A
Capacitate de comutare DC 230 V; 0.1 A / 75 V; 0.5 A 230 V; 0.1 A / 75 V; 0.5 A
Autorizări
Nr.art. 5093 59 0 5093 59 2

164 OBO TBS


Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Protecţie la supratensiune, descărcător tip 1+2
Cartuș descărcător combinat V50, tip 1+2
Descărcător combinat, descărcător de curent de trăsnet tip 1+2

(clădiri de birouri şi rezidenţiale)


• Pentru echipotential de protectie la trăsnet conform VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Capacitate de descărcare a curentului de trăsnet de 2,5 kA (10/350) pe Pol și până la 50kA (10/350) în total
• Descărcător modular debroșabil cu dispozitiv de declanșare dinamic și afișaj optic al functionării
• Mecanism de blocare cu protectie la vibratii și codificare tensiune
• Din material platic, fără halogen (UL 94 V-0)
• Variantele FS au un contact comutator fără egalizare de potential pentru semnalizare la distantă

Utilizare: echipotential de protectie la trăsnet la clădiri cu protectie exterioară la trăsnet clasele III și IV.

Cartuș V50 150 V


Tip Nivel maxim al Tipuri Tip Amb. Greutate Nr.art.
tensiunii alter- de poli protecţie
native de lucru bucată kg/100 buc.
V
V50-0-150 150 1 IP20 1 7,660 5093 50 5
02 €/buc.

Cartuș V50 280 V


Tip Nivel maxim al Tipuri Tip Amb. Greutate Nr.art.
tensiunii alter- de poli protecţie
native de lucru bucată kg/100 buc.
V
V50-0-280 280 1 IP20 1 8,500 5093 50 8
02 €/buc.

Cartuș V50 320 V


Tip Nivel maxim al Tipuri Tip Amb. Greutate Nr.art.
tensiunii alter- de poli protecţie
native de lucru bucată kg/100 buc.
V
V50-0-320 320 1 IP20 1 9,160 5093 50 9
02 €/buc.

Cartuș V50 385 V


Tip Nivel maxim al Tipuri Tip Amb. Greutate Nr.art.
tensiunii alter- de poli protecţie
native de lucru bucată kg/100 buc.
V
V50-0-385 385 1 IP20 1 10,260 5093 51 0
02 €/buc.

V50-0-150 V50-0-280 V50-0-320 V50-0-385


02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

Nivel maxim al tensiunii alternative de lucru UC V 150 280 320 385


Clasa de solicitare conform EN 61643-11 Tip 1+2 Tip 1+2 Tip 1+2 Tip 1+2
SPD conform IEC 61643-11 clasa I+II clasa I+II clasa I+II clasa I+II
Curent de descărcare de trăsnet Iimp kA 12,5 12,5 12,5 12,5
Curent nominal de descărcare In / L-N kA 30 30 30 30
Curent maxim de descărcare Imax kA 50 50 50 50
Nivel de protecţie Up kV 1 1,3 1,5 1,75
Formă a reţelei
Tip de montaj Şină omega 35 mm Şină omega 35 mm Şină omega 35 mm Şină omega 35 mm
Tipuri de poli 1 1 1 1
Dimensiune 1 TE 1 TE 1 TE 1 TE
Protectie maximă la supratensiune A 160 A gL/gG 160 A gL/gG 160 A gL/gG 160 A gL/gG
Grad de protecţie IP20 IP20 IP20 IP20
Temperatura de lucru Tu °C -40 - +80 -40 - +80 -40 - +80 -40 - +80
Semnalizare în interiorul aparatului optică optică optică optică
Sectiune maximă (flexibil multifilar) mm² 25 25 25 25
Sectiune maximă (rigid monofilar) mm² 35 35 35 35
Contact FM
Capacitate de comutare AC
Capacitate de comutare DC
Autorizări
Nr.art. 5093 50 5 5093 50 8 5093 50 9 5093 51 0

TBS OBO 165


Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Protecţie la supratensiune în domeniul energetic, descărcător tip 1+2
plusul familiei V50-B+C
+ Descărcător de curent de trăsnet şi supratensiune debroşabil
+ Valoare mare a curentului de vârf până la 50kA (10/350)
+ Afişaj optic al funcţionării
+ Disponibil cu semnalizare la distantă optională
+ Siguranţă la vibraţii cu Shock Guard
+ Descărcător combinat pentru clădiri cu protecţie la trăsnet
+ Montaj simplu pe şină omega standard
+ Conexiuni marcate
+ Se montează în instalaţii cu clasa de protecţie la trăsnet 3

02_TBS_Masterkatalog_Länder / ro / 27/11/2015 (LLExport_04335) / 27/11/2015

Funcţie şi domenii de utilizare polare până la cele cu patru poli. rată de viaţă îndelungată. În plus,
Descărcătorul combinat V50 pen- Cu varistorul pe bază de oxid de aparatele nu produc niciun curent
tru protecţia la supratensiune şi la zinc, limitator de tensiune, se obţin de scurtcircuit. În circumstanţe ne-
trăsnet corespunde clasei de soli- o serie de beneficii. Avantajele sigure şi cu risc de incendiu de la
citare tip 1+2 conform IEC 61643- acestei componente sunt printre supraîncărcări, dispozitivul de se-
11. Aceste aparate protejează in- altele un timp de răspuns extrem parare monitorizează şi deconecte-
stalaţiile utilizatorilor de joasă ten- de scurt, un nivel de protecţie re- ază descărcătorul de la reţeau de
siune de supratensiuni de orice tip dus şi o capacitate de descărcare alimentare.
şi sunt livrabile în variante mono- a curentului foarte ridicată la o du-

166 OBO TBS


Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol
Protecţie la supratensiune, descărcător tip 1+2
Descărcător combinat V50, 280 V pentru sisteme de reţea TN şi TT
Descărcător combinat, descărcător de curent de trăsnet şi de supratensiune tip 1+2
• Pentru egalizarea de potenţial de protecţie la trăsnet conform VDE 0185-305 (IEC 62305)

(clădiri de birouri şi rezidenţiale)


• Capacitate de descărcare a curentului de trăsnet 12,5 kA (10/350) per pol şi până la 50 kA (10/350) în total
• Descărcător debroşabil cu dispozitiv de declanşare dinamic şi afişaj optic al funcţionării
• Tehnologie de tip Varistor de înaltă performanţă

Utilizare: clădiri rezidenţiale cu protecţie exterioară la trăsnet clasele III şi IV.

Descărcător de curent de trăsnet şi de supratensiune cu 1 pol +


NPE
Tip Tensiune Ver- Amb. Greutate Nr.art.
de siune
dimensionare bucată kg/100 buc.
V
V50-B+C 1+NPE 280 1+NPE 1 31,300 5093 65 3
02 €/buc.

Descărcător de curent de trăsnet şi de supratensiune cu 3 poli +


NPE
Tip Tensiune Ver- Amb. Greutate Nr.art.
de siune
dimensionare bucată kg/100 buc.
V
V50-B+C 3+NPE 280 3+NPE 1 55,000 5093 65 4
02 €/buc.

Descărcător de curent de trăsnet şi de supratensiune cu 1 pol +


NPE cu semnalizare la distanţă
Tip Tensiune Ver- Amb. Greutate Nr.art.
de siune
dimensionare bucată kg/100 buc.
V
V50-B+C 1+NPE+FS 280 1+NPE + FS 1 26,100 5093 66 1
02 €/buc.

Descărcător de curent de trăsnet şi de supratensiune cu 3 poli +


NPE cu semnalizare la distanţă
Tip Tensiune Ver- Amb. Greutate Nr.art.
de siune
dimensionare bucată kg/100 buc.
V