Sunteți pe pagina 1din 4

Exemplar nr.

O R D I N Nr. ___________
privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Ministerului Justiţiei, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 120/C/2011, cu
modificările şi completările ulterioare

Ministrul Justiţiei,
Ținând seama de prevederile Legii nr. 297/2018 privind Registrul Naţional de Publicitate
Mobiliară şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru
autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale
Mobiliare;
Văzând nota internă nr. 1/1081/2019/07.01.2019 privind modificarea Regulamentului de
organizare și funcționare a Ministerului Justiției;
În temeiul dispoziţiilor art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
Emite următorul
ORDIN
Art. I – Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei, aprobat prin
Ordinul ministrului justiţiei nr. 120/C/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 116 din 16 februarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se completează,
după cum urmează:

1. La articolul 122, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:


„a) operatorii Registrului Naţional de Publicitate Mobiliară, denumit în continuare RNPM sau
Registru, şi birourile teritoriale ale operatorilor, în calitatea pe care acesta o are de
Autoritate de Supraveghere a registrului, astfel cum acestea sunt stabilite prin Legea nr.
297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și de abrogare a Ordonanței
Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea
înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, precum şi prin alte acte
normative incidente în materie;”
2. Partea introductivă a art. 123 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 123 - Serviciul profesii juridice conexe îndeplineşte următoarele atribuţii privind
operatorii RNPM şi birourile teritoriale ale operatorilor:”

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România Pagina 1 din 4
Tel. +4 037 204 1999
www.just.ro COD: FS-01-05-ver.5
3. La articolul 123, literele a), b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„a) face propuneri, la solicitarea persoanelor interesate care îndeplinesc condițiile de
autorizare, pentru autorizarea operatorilor RNPM şi a birourilor teritoriale ale acestora,
propuneri pe care le înaintează ministrului justiţiei;
b) face propuneri pentru suspendarea sau revocarea dreptului unui operator/birou teritorial
de a înregistra în Registru, în condițiile Legii nr. 297/2018, propuneri pe care le înaintează
ministrului justiţiei;
c) exprimă acordul/dezacordul privind îndeplinirea condițiilor de autorizare de către
agenții/birourile teritoriale ale operatorilor;”
4. La articolul 123, litera d) se abrogă.
5. La articolul 123, literele e) și e1) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„e) în colaborare cu Direcţia tehnologia Informaţiei, efectuează, la sediul operatorilor RNPM
sau al birourilor teritoriale ale operatorilor, controlul activităţii operatorilor sau birourilor
teritoriale şi face propuneri, corespunzător celor constatate, ministrului justiţiei;
e1) constată săvârşirea abaterilor disciplinare de către operatorii RNPM sau birourile
teritoriale ale acestora şi aplică sancţiunea avertismentului scris;”
6. La articolul 123, după litera e1), se introduce litera e2) cu următorul cuprins:
„e2) constată săvârșirea abaterilor disciplinare de către operatorii RNPM sau birourile
teritoriale ale acestora ale acestora și face propuneri pentru aplicarea sancțiunii suspendării
sau revocării dreptului de a efectua înscrieri în Registru, propuneri pe cale le înaintaeză
ministrului justiției;”
7. La articolul 123, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:
„f) supraveghează desfăşurarea activităţii curente a RNPM, după cum urmează:”
8. La articolul 123, litera f), punctele 1 și 2 se abrogă.
9. La articolul 123, litera f), punctele 3, 4, 5, 6, 7 și 8 se modifică și vor avea următorul
cuprins:
„ 3. verifică garanțiile de răspundere profesională constituite de operatorii autorizaţi (poliţe
de asigurare, scrisori de garanţie bancară);
4. verifică, trimestrial, rapoartele plăţii taxelor de înscriere şi cooperează cu direcţiile cu
atribuţii în acest sens din cadrul ministerului, respectiv din cadrul Ministerului Finanţelor
Publice, pentru constatarea respectării modului de încasare şi plată a taxelor de înscriere în
RNPM de către operatorii autorizaţi, precum şi a taxelor de autorizare/reautorizare;
5. în colaborare cu Direcţia tehnologia Informaţiei, controlează de la distanţă, prin sistemul
informatic (vizualizare înscrieri pe server), activitatea operatorilor şi/sau a birourilor
teritoriale ale acestora de înscriere în RNPM;
6. în colaborare cu Direcţia tehnologia informaţiei, cooperează cu operatorii/agenţii şi cu
Corpul Operatorilor RNPM în scopul îmbunătăţirii activităţii, a calităţii şi performanţelor
tehnice, a administrării şi funcţionării RNPM, precum şi a relaţiei dintre Registru şi
terminalele care îl deservesc;
Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România Pagina 2 din 4
Tel. +4 037 204 1999
www.just.ro COD: FS-01-05-ver.5
7. veghează ca desfăşurarea activităţii operatorilor şi a birourilor teritoriale ale acestora să
se facă în conformitate cu regulile de concurenţă loială;
8. în colaborare cu Direcţia tehnologia informaţiei, ia măsurile care se impun în cazul în care
modalităţile tehnice de a accesa Registrul, folosite de public, de operatori sau de birourile
teritoriale ale acestora, ar conduce la perturbarea funcţionării Registrului şi la îngreunarea
substanţială a realizării scopului pentru care acesta a fost creat;”
10. La articolul 123, literele g) și h) se abrogă.
11. La articolul 123, litera k) se modifică și va avea următorul cuprins:
„k) examinează orice petiţie primită referitoare la nerespectarea de către operatori,
directori de Registru sau de către birourile teritoriale ale operatorilor a dispoziţiilor legale
şi dispune măsurile corespunzătoare pentru îndreptarea situaţiei.”
12. La articolul 129, literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„a) dosarele de autorizare ale operatorilor RNPM şi ale birourilor teritoriale ale operatorilor;
b) evidenţa informatizată a operatorilor RNPM şi a birourilor teritoriale ale operatorilor;”
13. La articolul 155, după punctul 9., se introduce punctul 91 cu următorul cuprins:
„91. supravegherea din punct de vedere informatic a Registrului Naţional de Publicitate
Mobiliară:
a) administrează şi întreţine sistemul informatic al RNPM;
b) efectuează zilnic copii de siguranţă (back-up) ale bazei de date a RNPM;
c) efectuează, la solicitarea operatorului şi în condiţiile prevăzute de lege, ştergerea
oricărei înscrieri care este nevalidă din cauze tehnice;
d) în colaborare cu Serviciul profesii juridice conexe, efectuează, la sediul operatorilor RNPM
sau al birourilor teritoriale ale operatorilor, controlul activităţii operatorilor sau birourilor
teritoriale şi face propuneri, corespunzător celor constatate, ministrului justiţiei;
e) în colaborare cu Serviciul profesii juridice conexe, controlează de la distanţă, prin
sistemul informatic (vizualizare înscrieri pe server), activitatea operatorilor şi/sau a
birourilor teritoriale ale acestora de înscriere în RNPM;
f) în colaborare cu Serviciul profesii juridice conexe, cooperează cu operatorii, agenţii şi cu
Corpul Operatorilor RNPM în scopul îmbunătăţirii activităţii, a calităţii şi performanţelor
tehnice, a administrării şi funcţionării RNPM, precum şi a relaţiei dintre Registru şi
terminalele care îl deservesc;
g) în colaborare cu Serviciul profesii juridice conexe, ia măsurile care se impun în cazul în
care modalităţile tehnice de a accesa Registrul, folosite de public, de operatori sau de
birourile teritoriale ale acestora, ar conduce la perturbarea funcţionării Registrului şi la
îngreunarea substanţială a realizării scopului pentru care acesta a fost creat.”

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România Pagina 3 din 4
Tel. +4 037 204 1999
www.just.ro COD: FS-01-05-ver.5
Art. II – Compartimentele din cadrul Ministerului Justiţiei vor aduce la îndeplinire dispoziţiile
prezentului ordin.
Art. III – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Bucureşti,
Tudorel TOADER,

Ministrul Justiției

Nr. 1/1081/ 2019


Prezentul ordin a fost întocmit în 2 exemplare

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România Pagina 4 din 4
Tel. +4 037 204 1999
www.just.ro COD: FS-01-05-ver.5