Sunteți pe pagina 1din 22

DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CIMIȘLIA

INSTITUȚIA PUBLICĂ: GIMNAZIUL PORUMBREI

Proiectare de lungă durată la


limba și literatura română
Clasa a V-a și a VI-a

Profesor: Cigolea Olesea,


prof. de l. și lit. română

1
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

CLASA A V-A
ARIA CURRICULARĂ: LIMBĂ ȘI COMUNICARE
DISCIPLINA: LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
NUMĂRUL DE ORE: 6 ORE ÎN SĂPTĂMÂNĂ – 204 ORE ANUALE

2
COMPETENŢE SPECIFICE ALE DISCIPLINEI LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Studiul integrat al limbii şi literaturii române în gimnaziu urmăreşte cu precădere formarea şi dezvoltarea competenţelor de
comunicare/lingvistice, conjugate organic şi cu formarea competenţelor lectorale şi valorice, fără a ignora însă şi competenţele
cognitive, metodologice (inerente oricărui studiu riguros, sistemic, organizat) şi competenţele sociale, de neconceput în afara
celor de comunicare.
În conformitate cu Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi, Chişinău, 1993, competenţa de comunicare
lingvistică este cea care îi permite unei persoane să acţioneze, utilizând cu precădere mijloacele lingvistice.
 Competenţele lectorale rezidă în capacitatea de a citi adecvat orice text, a-l înţelege şi a-l interpreta prin actualizarea
informaţiilor exterioare acelui text (de viaţă cotidiană, istorie, geografie, ştiinţe) şi – nu în ultimul rând – prin uzul unui
instrumentar de teorie literară.
 Competenţele valorice sunt competenţe din domeniul viziunii asupra lumii, legate de reperele valorice ale elevului, cu
capacitatea acestuia de a percepe şi a înţelege lumea înconjurătoare, de a se orienta, de a-şi conştientiza rolul şi destinaţia,
de a şti să-şi aleagă obiectivele şi finalităţile în acţiuni şi fapte, de a lua decizii.
 Competenţele de comunicare.
Competenţe lingvistice propriu-zise: competenţa lexicală, competenţa gramaticală, competenţa semantică, competenţa
fonologică, competenţa ortografică, competenţa ortoepică.
Competenţă sociolingvistică
Competenţa pragmatic

3
Subcompetențe

1.1. Organizarea cronologică a informaţiei într-un plan simplu de idei, utilizând citate din textul
dat.
2.1. Plasarea ordonată/grafică în pagină a textului propriu/produs: plan de idei; rezumat; temele;
biletul; reţeta; fişa bibliografică; notiţele; scrisoarea familială.
3.1. Rezumarea unui text narativ, în limita a 75 de cuvinte.
4.1. Utilizarea dicţionarului explicativ în stabilirea sensurilor cuvintelor necunoscute.
4.2. Utilizarea dicţionarului ortografic în scopul scrierii corecte a cuvintelor.
5.1. Redactarea unui discurs în limita a ½ pagină: o întâmplare personală; o felicitare familială;
o felicitare amicală (cu diferite ocazii).
5.2. Utilizarea formulelor de iniţiere, menţinere şi încheiere a unui dialog (susţinut direct cu o
altă persoană; susţinut la telefon).
5.3. Realizarea spontană, fluentă, exactă a unei descrieri orale.
6.1. Identificarea elementelor fonetice; perceperea în sistem a expresiilor şi cuvintelor noi, a
elementelor gramaticale ale limbii în textul studiat.
7.1. Respectarea regulilor ortografice, ortoepice, punctuaţionale, a normei semantice, în textul
produs (oral şi scris).
4
7.2. Lectura expresivă a fragmentului de text liric.
8.1. Comentarea textului epic.
8.2. Interpretarea textului liric.
9.1. Identificarea fenomenelor şi a unităţilor lingvistice studiate în context.
9.2. Aplicarea instrumentarului de interpretare a textului.
10.1. Utilizarea adecvată a mijloacelor expresive ale limbii (sinonime, antonime, figuri de stil)
în textul produs (scris/oral).
10.2. Valorificarea potenţialului expresiv al părţilor de vorbire (substantiv, adjectiv) în textul
produs (scris/oral).
11.1. Selectarea în volum rezonabil a informaţiilor necesare (esenţiale), utilizând mijloace
audiovizuale/informative.
12.1. Utilizarea normelor elementare de etichetă verbală într-o situaţie concretă de comunicare
orală şi scrisă (dialog familial; elev – profesor; elev – elev).
13.1. Reflectarea propriei experienţe într-un text, în limita de ½ pagină (autobiografie);
relatarea unei experienţe proprii, opinie despre sine; autoprezentare.
14.1. Autoevaluarea propriilor competenţe de comunicare.
15.1. Relatarea despre sine, ca reprezentant al etniei/generaţiei/comunităţii.

5
Activitatea de
predare/învăţare Nr. Obser
Competenţe și Conţinutul lecţiilor Textul Data (metode, tehnici de -vații
subcompetențe folosite, tipuri de ore
evaluare)
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE I 14
5. Elaborarea şi ore
realizarea spontană, Cartea Pânza discuţiei
fluentă, exactă a
diverselor acte de 1. Lecţie introductivă. Cartea-obiect Interpretarea textului 1
comunicare orală şi cultural
scrisă. 2. Părţile component ale cărţii Joc de rol 2
Cele Graficul T
12. Respectarea 3. Cele dintâi lecturi de Mircea Eliade. dintâi
etichetei verbale în Timpul şi spaţiul întâmplării, personaje lecturi Construirea 2
orice situaţie de de dialogului, utilizând
comunicare orală şi 4. Cartea şi fascinația lecturii Mircea formulele date. 1
scrisă Eliade
5. Situaţii de comunicare. Tipuri şi Simularea situaţiilor
7. Respectarea normei modalităţi. Comunicare dialogată şi de comunicare 2
ortografice, ortoepice, comunicare monologată monologată şi
semantice, dialogată.
gramaticale, 6. Aplicarea normelor ortografice de Înscenăre. 1
punctuaţionale, scriere a lui â şi sunt
stilistice a limbii Evaluare – Test
române literare. 7. Evaluare inițială complex 1

6
8. Atelier de lectură: Poveste fără sfârşit Poveste Atelier de lectură 2
de Michael Ende fără
sfârşit de
Evaluare sumativă – Cartea - obiect Michael Evaluare orală- 1
cultural Ende prezentare de carte

Analiza probei de evaluare 1

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE II 11
10. Valorificarea Interpretarea textului ore
mijloacelor expresive Cuvântul şi textul liric prin agenda cu
ale limbii române notiţe paralele.
literare, în diferite 1. Cuvântul – formă şi conţinut Reacţia cititorului 1
situaţii de comunicare
orală şi scrisă. 2. Familia lexicală. Cuvinte derivate Pixuri în pahar
Familia lexicală sau familia de cuvinte 2
6. Explicarea Scaunul fierbinte
funcţionării sistemului 3. Câmpul lexical
fonetic, lexical, Din ce părţi de vorbire este alcătuit un Lucru în grup 2
gramatical al limbii câmp lexical O
române. furnică Masa rotunda
4. Realitate şi ficţiune de Tudor
14.Identificarea O furnică de Tudor arghezi arghezi Interpretarea/comenta 1
propriilor atuuri, nevoi -rea/analiza faptelor
şi puncte vulnerabile 5. Lumea vietăţilor mărunte şi universal de limbă din textul 1
în diferite situaţii de uman Povestea dat
furnicii
7
comunicare orală şi 6. Povestea furnicii de Ion Druţă de Ion Atelier de lectură 2
scrisă. 14.1. Druţă
Evaluare sumativă – Lexicul Evaluare – Test 1
complex
Analiza probei de evaluare 1
4.Organizarea/desfăşur UNITATEA DE ÎNVĂŢARE III 12
area/utilizarea ore
diverselor strategii de Tipuri de texte
învăţare autonomă a Prezentări orale.
limbii, prin observare 1. Textul literar. Sfârşit de toamnă de Sfârşit 2
directă şi exersare Vasile Alecsandri de Construirea
toamnă enunţurilor în
7. Respectarea normei 2. Versul. Strofa. Rima de Vasile parametrii daţi. 2
ortogra-fice, ortoepice, Alecsan- Clustering.
semantice, 3. Imaginea toamnei dri 2
gramaticale, Comparaţia Diagrama Venn
punctuaţionale, Mâna oarbă
stilistice a limbii 4. Textul nonliterar 2
române literare. Biografia şi autobiografia Lectura cu voce a
articolelor de
6.1., 7.1. 5. Mesajul telefonic dicţionar. 1
Lucrare de portofoliu.
15. Exprimarea 6. Eplorarea textelor nonliterare 1
adecvată a propriei
identităţi, prin Evaluare sumativă - Tipuri de texte Evaluare – proiect 1
conştientizarea Analiza probei de evaluare de grup 1
apartenenţei la
8
comunitatea lingvistică
a vorbitorilor de limbă UNITATEA DE ÎNVĂŢARE IV
română. Dictări de control. 11
Sunetele limbii române ore
6. Explicarea Dictări de cuvinte.
funcţionării 1. Sunetele limbii române Interogarea frontală
sistemului fonetic, Sunetul- cea mai mica unitate a limbii (conversaţie 1
lexical, gramatical al catihetică, euristică).
limbii române. 6.1. 2. Diftongul. Triftongul. Hiatul Definirea sensului de
bază al cuvîntului 2
7. Respectarea normei 3. Silaba. Accentul uzual.
ortografice, ortoepice, 2
semantice, 4. Organizarea textului scris. Fişa Lectura cu voce a
gramaticale, biobibliografică textului literar/ 2
punctuaţionale, nonliterar.
stilistice a limbii 5. Atelier de lectură şi scriere – Alcătuirea
române literare. textelor funcţionale. Toamna în Moldova de Atelier de lectură şi 2
7.1. Petru Cărare scriere

2.Aranjarea/ordo narea Evaluare sumativă– Fonetica Toamna


în pagină sau în în Evaluare - dictare 1
formular standardizat a Analiza probei de evaluare Moldova
textului de Petru 1
propriu/produs.2.1. Cărare

9
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE V Discernerea 10
informaţiei din textul ore
Naraţiunea narativ.
6. Explicarea 1. Balada celor cinci motănaşi de Ion Discuţia ghidată
funcţionării sistemului Druţă. Lecturarea textului Cinquain 4
fonetic, lexical, Subiectul operei literare Identificarea
gramatical al limbii Ce este naraţiunea? elementelor
române. lingvistice studiate.
2. Planul simplu de idei. Evaluare- 2
3. Rezumarea textelor redactarea unei mici
literare şi nonliterare. 3. Planul dezvoltat de idei întâmplări, 2
începând cu:
Evaluare sumativă - Naraţiunea Deodată, sună 1
Analiza probei de evaluare telefonul, se stinge 1
lumina…

Ghicește cuvântul-
ţintă
9.Operaţionalizarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE VI Turul galeriei 14
terminologiei Colţuri ore
lingvistice şi literare, Modurile personale și nepersonale ale
în limita standardelor verbului Explicarea şi
de conţinut. 4. Verbul exemplificarea
Verbul ca parte de vorbire. Verbul – noţiunilor studiate 1
11. Manipularea nucleul comunicării
suporturilor Analiza faptelor de
audiovizuale şi 5. Modurile verbului. Modurile personale limbă. 2
10
informatice în calitate Selectarea şi discer-
de surse sau mijloace 6. Modul indicative. Prezentul nerea informaţiilor 1
de învăţare a limbii de relevante pentru
instruire. 7. Imperfectul. Perfectul compus temele studiate. 2
Analiza mostrelor.
8. Perfectul simplu. Mai mult ca perfectul 2
2. Aranjarea/ordo Identificarea
narea în pagină sau în 9. Viitorul modelelor relevante. 1
formular standardizat a
textului 10.Modul imperative Dispunerea grafică în 1
propriu/produs. pagină a elementelor
11.Verbele predicative şi verbele Ciobăni- constituente ale 1
6. Explicarea nepredicative ţa de textului/ textelor de
funcţionării Vasile diferite tipuri.
sistemului fonetic, 12. Ciobăniţa de Vasile Voiculescu Voicu- Atelier de lectură 1
lexical, gramatical al lescu
limbii române. Evaluare sumativă. Test complex cu Evaluare – Test 1
6.1. însărcinări gramaticale complex cu itemi

Analiza probei de evaluare 1

10. Valorificarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE VII Lectură în perechi 10


mijloacelor expresive ore
ale limbii române Autor. Narator. Personaj Compunere după
literare, în diferite 1. Amintiri din copilărie de Ion Creangă tablou. 2
situaţii de comunicare Regionalismele
orală şi scrisă.
11
2. Figuri de stil Amintiri Interpretarea 1
3. Rezumarea textelor Enumeraţia. Repetiţia din semnificaţiei figurilor
literare şi nonliterare. copilărie de stil. 2
3. Timp, spaţiu şi personajele textului de Ion Expunerea
8. Lectura, audierea şi Autorul şi naratorul. Umorul Creangă rezumativă.
interpretarea textelor
literare şi nonliterare, 4. Rezumatul. Redactarea rezumatului Lucrare de portofoliu. 1
în limita standardelor Expunerea detaliată.
de conţinut. 5. Rezumatul oral Evaluarea reciprocă 1
10.2. Povestire.
Evaluare sumativă Evaluare orală– 2
povestirea unui
rezumat
Analiza probei de evaluare 1

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE VIII

9.Operaţionalizarea Cazurile și articolele substantivului Organizarea


terminologiei informaţiei, 12
lingvistice şi literare, 1. Substantivul termenilor în ore
în limita standardelor Genul şi numărul substantivelor clustering.
de conţinut. Discuţia ghidată 1
2. Articolul. Articolul hotărât şi nehotarât
13. Producerea textelor Interogarea frontală 2
care reflectă propriile 3. Cazurile substantivului.
experienţe senzoriale, Prepoziţia. Cazul nominativ şi acuzativ Graficul T 2
12
idei, judecăţi, opinii, Ortografia substantivelor în nominativ şi în Explicarea şi
argumente. acuzativ exemplificarea
noţiunilor studiate.
15. Exprimarea 4. Cazul dativ. Cazul genitive. Ortografia 2
adecvată a propriei substantivelor în dativ şi în genitive Analiza faptelor de
identităţi, prin Amintiri limbă.
conştientizarea 5. Cazul vocative. Punctuaţia vocativului din Utilizarea adecvată a 1
apartenenţei la copilărie terminologiei
comunitatea 6. Atelier de discuţie - Amintiri din copilărie de Ion lingvistice. 2
lingvistică a de Ion Creangă Creangă Lectura interogativă
vorbitorilor de limbă şi analitică a textului.
română. Elaborarea de hărti
Evaluare semestrială ale naraţiunii. 1
Analiza probei de evaluare Evaluare – Test 1
complex cu itemi
3. Rezumarea textelor UNITATEA DE ÎNVĂŢARE IX 12
literare şi ore
nonliterare. Dialogul

1. Utilizarea diverselor 1. Vizită… de Ion Luca Caragiale Vizită… În căutarea autorului 3


strategii de Intepretaream textului. Vocabular de Ion
informare/documentar Luca Joc de rol.
e, în vederea abordării 2. Dialogul ca mod de expunere Caragia- În scaunul autorului 1
eficiente a comunicării le
orale şi scrise. 3. Formule specific dialogului Prezentări publice 1
5.2. (lansarea orală a
4. Organizarea dialogului 1
13
12. Respectarea 5. Atelier de cercetare și discuție discursului dat într-un 2
etichetei verbale în Informații despre I. L. Caragiale timp-limită (2 min.).
orice situaţie de
comunicare orală şi 6. De la text dialogat la text narativ 1
scrisă. Evaluare orală –
Evaluare sumativă – Dialogul trecerea din vorbire 2
Analiza probei de evaluare directă în vorbire 1
indirectă

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE X 12
Scaunul fierbinte ore
6. Explicarea Pronumele și numeralul Lectură în perechi.
funcţionării sistemului
fonetic, lexical, 1. Pronumele personal Rezumate în perechi. 1
gramatical al limbii
române. 2. Formele și funcțiile sintactice ale Identificarea 3
6.1. pronumelui personal în cazul acuzativ, dativ, elementelor
genitiv, vocativ lingvistice studiate.

3. Pronumele personal de politețe Interpretarea/ 1


9.Operaţionalizarea comentarea/
terminologiei 4. Numeralul analiza faptelor de 1
lingvistice şi literare, limbă din textul dat.
în limita standardelor 5. Numeralele cardinale simple și compuse 2
de conţinut.
14
9.1 6. Atelier de lectură: D-L GOE de Ion Luca D-L Simularea situaţiilor 2
Caragiale –fragment- GOE de de comunicare
Ion Luca monologată şi
Evaluare sumativă – Pronumele și Caragia- dialogată. 1
numeralul le Atelier de lectură
Analiza probei de evaluare 1
Evaluare – Test
complex
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE XI 12
1. Utilizarea diverselor Identificarea ideilor ore
strategii de informare/ Descrierea principale în secvenţe
documentare, în 1. În pădurea Petrişorului de M. Sadoveanu. concrete de text. 1
vederea Lexicul textului Intitularea punctelor
abordării eficiente a planului prin citate
comunicării orale şi 2. În pădurea Petrişorului de M. Sadoveanu. selectate din text. 2
scrise. 1.1 Recitarea unui fragment În
pădurea Identificarea
5. Elaborarea şi 3. În pădurea Petrişorului de M. Sadoveanu. Petrişo- sensurilor 1
realizarea Interpretarea textului rului de cuvintelor
spontană, fluentă, M. necunoscute.
exactă a 4. Descrierea. Elementele descrierii. Epitetul Sadovea- 2
diverselor acte de nu Integrarea cuvintelor
comunicare orală şi 5. Ordinea elementelor în descriere explicate în contexte 1
scrisă. concrete.
8. Lectura, audierea şi 6. Cum descriem? De la imagine la text 1
interpretarea textelor
literare şi nonliterare, 7. Redactarea descrierii 1
15
în limita standardelor Evaluare –
de conţinut. Evaluare sumativă – Descrierea Prezentarea orală a 2
Analiza probei de evaluare unei descrieri 1

10.Valorificarea UNITATEA DE ÎNVĂŢARE XII 12


mijloacelor ore
expresive ale limbii Adjectivul. Funcțiile sintactice
române 1. Adjectivul.Variabile şi invariabile. Acordul 2
literare, în diferite adjectivului cu substantivul Comentarea
situaţii de comunicare potenţialului expresiv
orală şi scrisă. 2. Adjective formate cu prefixe şi sufixe al diferitelor unităţi 1
10.2. Valorificarea lexicale.
potenţia 3. Substantivizarea adjectivelor Producerea de 1
lului expresiv al enunţuri şi texte de
părţilor de vorbire 4. Funcţiile sintactice ale adjectivelor dimensiuni mici, cu 1
(substantiv, adjectiv) 5. Interjecţia. Rolul interjecţiei în comunicare utilizarea mijloacelor 1
în textul produs expresive ale limbii.
(scris/oral). 6. Punctuaţia interjecţiei Domnia 1
arnăutu- Atelier de scriere și
14. Identificarea 7. Atelier de scriere şi lectură Domnia lui de A. lectură. 2
propriilor atuuri, nevoi arnăutului de A.Haşdeu Haşdeu
şi puncte vulnerabile 8. Recapitulare 1
în diferite situaţii de Evaluare – Test
comunicare orală şi Evaluare sumativă – Adjectivul complex 1
scrisă.
14.1. Analiza probei de evaluare Analiza probelor de 1
evaluare
16
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE XIII 15
5. Elaborarea şi Discernerea ore
realizarea spontană, Basmul informaţiei din textul
fluentă, exactă a narativ.
diverselor acte de 1. Basmul Prâslea cel voinic şi merele de aur. Basmul Redactarea 1
comunicare orală şi Lectură expresivă Prâslea rezumatului de text
scrisă. 5.3. cel informativ şi narativ.
2. Basmul Prâslea cel voinic şi merele de aur. voinic şi Lectură în perechi.
9. Operationaliza- rea Vocabularul textului merele 1
terminologiei de aur Identificarea
lingvistice si literare, 3. Basmul Prâslea cel voinic şi merele de aur. elementelor
în limita Timpul, spaţiul. Personajele, eroul central lingvistice studiate. 1
standardelor de
conținut. 9.1. 4. Basmul. Situaţii şi forme specifice 1

11. Manipularea 5. Semnificaţia basmului Interpretarea/comen- 1


suporturilor tarea/analiza faptelor
audiovizuale şi 6. Predicatul verbal de limbă din textul 1
informatice în calitate dat.
de surse sau mijloace 7. Predicatul nominal 1
de Atelierul de discuţie.
învăţare a limbii de 8.Verbul copulativ. Lectura interogativă 1
instruire. Numele predicativ simplu şi multlipu şi analitică a textului.

9. Povestirea Elaborarea de hărţi 1


10.Valorificarea ale naraţiunii.
mijloacelor expresive 10.Atelier de discuție. Diversitatea basmelor 2
17
ale limbii române Aplicarea
literare, în diferite 11. Lectura paralelă. Zâna algoritmilor de 1
situaţii de comunicare Zâna munţilor de P. Ispirescu munţilor caracterizare a
orală şi scrisă. 10.2. de P. personajului literar.
12. Recapitulare Ispirescu Discuţie dirijată. 1
13. Producerea textelor
care reflectă propriile Evaluare sumativă - Basmul Test complex cu 1
experienţe senzoriale, Analiza probei de evaluăre itemi 1
idei, judecăţi, opinii, Analiza probelor de
argumente. 13.1. evaluare.
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE XIV 16
2.Aranjarea/ordo-narea Comentarea ore
în pagină sau în Legenda populară. Mitul potenţialului expresiv
formular standardizat a 1. Legenda Dragoş Vodă. Observarea textului al diferitelor unităţi 1
textului lexicale.
propriu/produs. 2. Legenda Dragoş Vodă. Timpul, spaţiul Legenda Producerea de 1
2.1. Dragoş enunţuri şi texte de
3. Legenda Dragoş Vodă. Personajele, Vodă dimensiuni mici, cu 1
1. Utilizarea diverselor acţiunea utilizarea mijloa-
strategii de informare/ celor expresive ale
documentare, în 4. Mitul. Filemon şi Baucis. Vocabularul limbii. 1
vederea
abordării eficiente a 5. Mitul. Filemon şi Baucis. Timpul şi spaţiul. Lectura interogativă 1
comunicării orale şi Acţiunea Filemon şi analitică a textului.
scrise. şi Baucis
1.1. 6. Mitul. Filemon şi Baucis. Personajele Elaborarea de hărţi 1
ale naraţiunii.
18
7. Respectarea normei 7. Mitul. Filemon şi Baucis. Interpretarea 1
ortografice, texului Aplicarea
ortoepice, semantice, algoritmilor de
gramaticale, 8. Subiectul simplu şi multiplu caracterizare a 1
punctuationale, personajului literar.
stilistice a limbii 9. Subiectul exprimat şi neexprimat, subînţeles Un 1
romane literare. şi inclus cântăreţ Explicarea şi
7.2. fără exemplificarea
10. Exprimarea subiectului seamăn noţiunilor studiate. 1
12. Respectarea de A.
etichetei verbale 11. Lectura paralelă. Un cântăreţ fără seamăn Mitru Analiza faptelor de 1
în orice situaţie de de A. Mitru limbă.
comunicare Utilizarea adecvată a
orală şi scrisă. 12. Atelier de lectură și cercetare terminologiei
Povestiri mitologice lingvistice. 1
14. Identificarea
propriilor atuuri, nevoi 13. Recapitulare 1
şi puncte vulnerabile Elaborarea și
în diferite situaţii de Evaluare sumativă - Legenda populară. prezentarea unui 2
comunicare orală şi Mitul portofoliu
scrisă. Analiza probei de evaluăre 1
4.Organizarea/des- UNITATEA DE ÎNVĂŢARE XV 15
făşurarea /utilizarea Interpretarea textului ore
diverselor strategii de Poezia liric prn agenda cu
învăţare autonomă a 1. Ce te legeni... de M.Eminescu. Observarea notiţe paralele. 1
limbii, prin observare textului. Vocabular
directă şi exersare. Reacţia cititorului.
19
2. Ce te legeni... de M. Eminescu. Recitarea 1
6. Explicarea textului Ce te Identificarea
funcţionării legeni... elementelor
sistemului fonetic, 3. Ce te legeni... de M. Eminescu. Dialogul de M. lingvistice studiate. 1
lexical, imaginar, figurile de stil Emines-
gramatical al limbii cu Interpretarea/co-
române. 6.1. 4. Ce te legeni... de M. Eminescu. Explorarea mentarea/ 1
textului analiza faptelor de
8. Lectura, audierea şi limbă din textul dat.
interpretarea textelor 5. Ce te legeni... de M. Eminescu. Interpretarea 1
literare şi nonliterare, textului Comentarea
în limita standardelor potenţialului
de conţinut. 8.2 6. Atributul expresiv al diferitelor 1
unităţi lexicale.
9. Operaţionalizarea 7. Atributul adjectival 1
terminologiei Atelier de scriere.
lingvistice şi literare, 8. Atributul substantival 1
în limita standardelor La Selectarea şi
de conţinut. 9. Atelier de lectură şi scriere La mijloc de mijloc de discernerea 1
codru de M. Eminescu codru de informaţiilor
9.2. Aplicarea M. relevante pentru
instrumentaruli de 10. Recital de poezii Mihai Eminescu Emines- temele studiate. 1
interpretare a textului. cu
11. Texte de interes personal. Relatarea unor Scrierea liberă.
13. Producerea textelor întâmplări personale Pagina de jurnal. 1
care reflectă propriile Atelierul de scriere.
experienţe senzoriale,
20
idei, judecăţi, opinii, 12. Texte de interes personal. Anunţul. Discuţie dirijată. 1
argumente. Scrisoarea
Test complex în
13. Recapitulare baza unui text liric 1

Evaluare sumativă - Poezia Analiza probelor de 1


evaluare.
Analiza probei de evaluare 1

7. Respectarea normei UNITATEA DE ÎNVĂŢARE XVI 16


ortografice, ortoepice, ore
semantice, Snoava
gramaticale, Comentarea
punctuaţionale, 1. Snoava Boierul şi păcală. Observarea potenţialului 1
stilistice a limbii textului. Lexicul expresiv al diferitelor
române literare. Snoava unităţi lexicale.
2.Snoava Boierul şi păcală- etapele acţiunii, Boierul 1
12. Respectarea personajele şi păcală Producerea de
etichetei verbale în enunţuri şi texte de
orice situaţie de 3. Snoava Boierul şi păcală. Interpretarea dimensiuni mici, cu 1
comunicare orală şi textului utilizarea
scrisă. mijloacelor expresive
4. Proverbul. Zicătoarea. Ghicitoarea ale limbii. 1
Lectura interogativă
şi analitică a textului.
21
11. Manipularea 5. Complementul circumstanţial şi 1
suporturilor necircumstaţial Aplicarea
audiovizuale şi algoritmilor de
informatice în calitate 6. CCT, CCL, CCM caracterizare a 1
de surse sau mijloace personajului literar.
de învăţare a limbii de 7. Fraza 2
instruire. Analiza faptelor de
8. Conjuncţia limbă. 1
9.Operaţionaliza rea Interogarea
terminologiei 9. Recapitulare multiprocesuală 1
lingvistice şi literare, asupra textului epic.
în limita standardelor Evaluare semestrială Evaluare – Test 1
de conţinut. complex
Analiza evaluării Analiza probelor de 1
15. Exprimarea evaluare.
adecvată a propriei 12. Formule specifice dialogului 1
identităţi, prin
constientizarea 13. Atelier de discuţie 2
apartenenţei la Necesitatea de a vorbi corect româneşte
comunitatea lingvistică
a vorbitorilor de limba 14. Recomandarea lecturii pentru vacanță 1
română.

22