Sunteți pe pagina 1din 24

Noua contabilitate a ONG-urilor în 2018: Rezumat în 9 puncte, pentru persoanele juridice

fără scop patrimonial


Feb 2, 2018 Postat De Maria Bălăşescu In Financiar-Contabil Etichete 2018, Asociatii, Contabile, Contabilitate, Fara Scop
Patrimonial, ReblementariComentarii 0
1. La data de 1 ianuarie 2018 a intrat în vigoare Ordinulul MFP nr. 3103/2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru
persoanele juridice fără scop patrimonial, act normativ publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 984 din 12
decembrie 2017.
2. Ordinul MFP nr. 3103/2017 reglementează noua contabilitate aplicabilă persoanelor juridice fără scop patrimonial(asociații, fundații,
federații sau alte organizații de acest fel cu personalitate juridică, partide politice, patronate, organizații sindicale, culte religioase,
precum și de către alte persoane juridice înființate în baza unor acte normative speciale).
3. Ordinul MFP nr. 3103/2017 se aplică de către:
 asociații, fundații, federații sau alte organizații de acest fel cu personalitate juridică, partide politice, patronate, organizații
sindicale, culte religioase, precum și de către alte persoane juridice înființate în baza unor acte normative speciale, în
scopul desfășurării de activități fără scop patrimonial, care au obligația, potrivit legii, să conducă contabilitatea în partidă
dublă și să întocmească situații financiare anuale;
 unitățile de cult, asociațiile de proprietari și de către persoanele juridice fără scop patrimonial care prin actul normativ de
înființare, prin legi speciale sau prin alte acte normative, au obligația ținerii contabilității în partidă simplă, dar nu
întocmesc situații financiare anuale.
4. Pentru asociații, fundații, federații sau alte organizații de acest fel cu personalitate juridică, partide politice, patronate, organizații
sindicale, culte religioase, precum și de către alte persoane juridice înființate în baza unor acte normative speciale, care au obligația
ținerii contabilității în partidă dublă, Ordinul MFP nr. 3103/2017 stabileşte formatul și conținutul situațiilor financiare anuale,
principiile contabile și regulile de recunoaștere, evaluare, scoatere din evidență și prezentare a elementelor în situațiile financiare anuale,
regulile de întocmire, aprobare, auditare/verificare, potrivit legii, și depunere a situațiilor financiare anuale, Planul de conturi general,
precum și conținutul și funcțiunea conturilor contabile.
5. Pentru unitățile de cult, asociațiile de proprietari și de către persoanele juridice fără scop patrimonial care prin actul normativ de
înființare, prin legi speciale sau prin alte acte normative, au obligația ținerii contabilității în partidă simplă, Ordinul MFP nr. 3103/2017
stabileşte nomenclatorul registrelor și formularelor financiar- contabile, utilizate de persoanele juridice fără scop patrimonial care
organizează și conduc contabilitatea în partidă simplă, modelele registrelor și formularelor financiar-contabile, precum și normele
specifice de utilizare a acestora.
ADVERTISEMENT

6. Subliniem faptul că, Ordinul MFP nr. 3103/2017 introduce cu titlul de noutate prevederea potrivit căreia „Anexa nr. 2, punctul 1. –
alin. (2) Prezentele reglementări privind contabilitatea în partidă simplă se bazează pe contabilitatea de angajamente. Astfel,
operațiunile economico-financiare se înregistrează atunci când acestea se produc și nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său
este încasat sau plătit.”
7. Potrivit art. 4 din Ordinul MFP nr. 3103/2017, persoanele juridice fără scop patrimonial trebuie să dezvolte politici contabile proprii,
care se aprobă de administratori sau de către alte persoane care au obligația gestionării entității respective. Sancţiunea pentru
nerespectarea acestei prevederi este amenda de la 300 lei la 4.000 lei.
8. Potrivit art. 6 din Ordinul MFP nr. 3103/2017, pentru persoanele juridice fără scop patrimonial de utilitate publică, pe durata
deținerii statutului de utilitate publică, situațiile financiare anuale ale acestora sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de
către auditori financiari sau firme de audit, autorizate în condițiile legii. Sancţiunea pentru nerespectarea acestei prevederi este amenda
de la 30.000 lei la 40.000 lei.
9. Ordinul MFP nr. 3103/2017 a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2018 şi a abrogat Ordinul MFP nr. 1.969/2007 privind aprobarea
reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 și
846 bis din 10 decembrie 2007.
Ai nevoie de Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF
şi MOBI, de AICI!
Despre Autor ⁄ Maria Bălăşescu

Monografie contabila pentru persoanele juridice fara


scop patrimonial ( asociatii, fundatii )
iunie 20, 2017 Tatiana Tzuka 0

Salut !

Reglementarile contabile pentru persoane juridice fara scop patrimonial sunt prevazute de Ordin nr. 1969/2007

Art. 1. – (1) Se aprobă Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cuprinse în anexa nr. 1*) care
face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Reglementările contabile prevăzute la alin. (1) sunt obligatorii pentru asociaţii,
fundaţii sau alte organizaţii de acest fel, partide politice, patronate, organizaţii sindicale, culte religioase, precum şi pentru alte
persoane juridice înfiinţate în baza unor legi speciale, în scopul desfăşurării de activităţi fără scop patrimonial, care au
obligaţia, potrivit legii, să conducă contabilitatea în partidă dublă şi să întocmească situaţii financiare anuale.

CAPITOLUL 7 MONOGRAFIE PRIVIND ÎNREGISTRAREA ÎN CONTABILITATE A PRINCIPALELOR OPERAŢIUNI –


Monografia este următoarea:

I. CAPITAL ŞI REZERVE

1. Aporturi

– Aportul în natură şi în numerar la constituirea patrimoniului social

———– ————– % = 101

205, 208, 211, 212 213, 214, 231,

233, 301, 302, 303, 361, 381, 512, 531

Majorarea patrimoniului social din

– rezerve (exclusiv activităţile cu destinaţie 106 = 101 specială)

Reducerea patrimoniului social cu

– deficitele din exerciţiile financiare 101 = 117 precedente (exclusiv activităţile cu destinaţie specială)

2. Rezerve

– Rezerve constituite din excedentele înregistrate la închiderea exerciţiului financiar (exclusiv activităţile cu 129 = 106
destinaţie specială)

– Rezerve constituite din excedentele reportate din exerciţiile financiare precedente (exclusiv activităţile cu 117 = 106 destinaţie
specială)

– Rezerve utilizate pentru acoperirea deficitelor din exerciţiile financiare precedente (exclusiv activităţile cu 106 = 117 destinaţie
specială)

3. Subvenţii pentru investiţii

– Subvenţii pentru investiţii, de primit 445 = 131

-Înregistrarea subvenţiei pentru investiţii, restituită 131 = 512


4. Împrumuturi şi datorii asimilate

– Împrumuturi de primit din emisiuni de obligaţiuni 461 = 161

– Dobânzi datorate aferente împrumuturilor din emisiunea de obligaţiuni 666 = 168

– Răscumpărarea obligaţiunilor emise şi răscumpărate 505 = 512, 531

– Anularea obligaţiunilor emise şi răscumpărate 161 = 505

– Plata dobânzilor aferente împrumuturilor 168 = 512 şi datoriilor asimilate

– Înregistrarea primelor de rambursare aferente împrumuturilor din emisiuni

169 = 161 de obligaţiuni –

– Trecerea pe cheltuieli a primelor de rambursare a obligaţiunilor amortizate

686 = 169 –

– Credite bancare pe termen lung primite 512 = 162

– Dobânzi datorate aferente împrumuturilor si datoriilor asimilate 666 = 168

– Rambursarea creditelor bancare pe termen lung 162 = 512

5. Leasing financiar (locatar)

– Valoarea imobilizărilor corporale primite în leasing financiar, conform prevederilor contractuale 212, 213 = 167

– Evidenţierea dobânzii aferente contractului de leasing şi altor contracte asimilate, neajunse la scadenţă

Debit cont 8051 „Dobânzi de plătit”

– Înregistrarea facturii pentru rata scadentă

—————- ————– % = 404

– rata scadentă leasing financiar 167

– cheltuiala cu dobânda datorată pentru 666 ratele de leasing financiar

– Achitarea facturii – 404 = 512

– Diminuarea dobânzii de plătit

Credit cont 8051 „Dobânzi de plătit”

– Înregistrarea amortizării lunare 681= 281

II. ACTIVE IMOBILIZATE

1. Intrarea imobilizărilor

– Imobilizări necorporale şi corporale achiziţionate de la terţi pentru activităţile fără scop patrimonial

% = 404

201, 203, 205, 208,


211, 212, 213, 214,

Imobilizări financiare achiziţionate

————– % = 269

261, 263, 265

– Plăţile efectuate pentru imobilizările financiare achiziţionate

269 = % 512, 531

– Titluri primite ca urmare a participării în natură la capitalul altor entităţi şi valoarea amortizării imobilizărilor corporale scoase
din evidenţă

% = 211, 212, 213,214

261, 263, 265 281

– Titluri primite ca urmare a majorării capitalului social al entităţilor afiliate la care se deţin participaţii, prin
incorporarea profitului

% = 739

261, 263, 265

2. Amortizarea imobilizărilor

– Amortizarea imobilizărilor necorporale şi corporale

681 = % 280, 281

3. Creanţe imobilizate

– Împrumuturi pe termen lung acordate altor entităţi şi dobânzile aferente

267 = % 512, 531, 734

– Încasarea creanţelor şi dobânzilor aferente, precum şi valoarea garanţiilor restituite de terţi

% = 267

512, 531

– Garanţii depuse şi alte creanţe imobilizate la dispoziţia terţilor

267 = % 512, 531

4. Ieşirea imobilizărilor

– Vânzarea imobilizărilor corporale privind activităţile fără scop patrimonial

461 = % 738

– Scoaterea din evidenţă a imobilizărilor financiare

664 = 261, 263, 265


Monografie contabila asociatii, fundatii | episodul 2

iunie 22, 2017 Tatiana Tzuka 0

Salut! Prezentam in continuare principalele operatiuni cu privire la asociatie, fundatie , persoane juridice fara scop patrimonial.
Episodul anterior este aici : Monografie contabila pentru persoanele juridice fara scop patrimonial ( asociatii, fundatii )

III. STOCURI
– Achiziţionarea de stocuri pentru activităţile fără scop patrimonial

% = 401
301, 302, 303, 308
361, 368, 381, 388
– Stocuri primite cu titlu de contribuţii sau gratuit pentru activităţile fără scop patrimonial

% = 731, 733

301, 302, 303,


361, 381

– Stocuri rezultate din dezmembrarea imobilizărilor privind activităţile fără scop patrimonial

% = 739
301, 302, 303

– Plusuri de natura stocurilor pentru activităţile fără scop patrimonial,


constatate la inventariere:
– materii prime 301 = 601

– materiale consumabile 302 = 602

– materiale de natura obiectelor de inventar

303 = 603

– animale şi păsări 361 = 739

– ambalaje 381 = 608

– Consum de materii prime şi minusurile de inventar

601 = 301

– Consum de materiale consumabile şi minusurile de inventar

602 = 302

– Consum de materiale de natura obiectelor de inventar şi minusurile de inventar


603 = 303

– Minusuri de inventar la animale şi păsări

606 = %
361, 368

– Minusuri de inventar la ambalaje


608 =%

381, 388

Monografie contabila asociatii , fundatii | episodul 3


iunie 28, 2017 Tatiana Tzuka 0

Salut !

In episodul de astazi prezentam decontarile cu tertii . Episoadele anterioare sunt aici Monografie contabila pentru persoanele
juridice fara scop patrimonial ( asociatii, fundatii ) si aici Monografie contabila asociatii, fundatii | episodul 2
IV. DECONTĂRI CU TERŢII
1. Decontări cu terţii
– Decontarea pe bază de efecte comerciale a datoriilor faţă de terţi 401 = 403

– Decontarea pe bază de efecte comerciale a datoriilor faţă de terţi 404 = 405

– Achitarea furnizorilor
401, 404 = %
512,
531, 541,
542, 550,

– Avansuri acordate furnizorilor 409 = 401

%= 404
232, 234

– Decontarea avansurilor acordate furnizorilor 401 = 409

sau

404 = %
232, 234

– Diferenţe favorabile de curs valutar rezultate în urma lichidării 401 = 739


datoriilor în valută
2. Decontări cu personalul, asigurările
şi protecţia socială
– Salarii datorate personalului 641 = 421

– Reţineri din salarii

421 = %
425, 427,
428, 431,
437, 444

– Virarea reţinerilor către terţi


427 = %
512, 531, 550

– Plata avansurilor din salarii cuvenite personalului


425 = %
512, 531

– Achitarea salariilor nete datorate personalului

421 = %
512, 531

– Evidenţierea salariilor şi altor drepturi de personal neridicate

% = 426
421, 423

– Achitarea drepturilor de personal neridicate

426 = %
512, 531

– Evidenţierea ajutoarelor materiale


431 = 423

– Reţineri din ajutoare materiale


423 = %
425, 427, 428,
431, 437, 444

– Achitarea sumelor nete reprezentând ajutoare materiale

423 = %
512, 531

– Contribuţia unităţii la asigurările sociale şi la bugetul

645 = %
asigurărilor pentru şomaj 431, 437

– Virarea sumelor datorate bugetului asigurărilor sociale şi bugetului

% = %
asigurărilor pentru şomaj 431, 437

512, 550

3. Decontări cu bugetul şi alte fonduri


speciale
– Achitarea impozitelor şi taxelor
444, 446 =%
447, 448 512, 550

– Evidenţierea altor impozite şi taxe datorate (ex. impozitul pe clădiri,


635 = 446
impozitul pe terenuri, etc.)
– Evidenţierea datoriilor către alte organisme publice

635 = 447

– Alte datorii faţă de bugetul statului (amenzi, penalităţi etc.)

658 = 448

– Sumele datorate de bugetul statului entităţii

448 = %
739, 791

– Încasarea de la bugetul statului a sumelor cuvenite

512 = 448

– Plata către bugetul statului a sumelor datorate

448 = 512

4. Decontări cu entităţile afiliate,


debitori şi creditori diverşi
– Decontări cu entităţile afiliate
– virarea sumelor
451 = 512

– încasarea sumelor
512 = 451

– Dobânzi aferente împrumuturilor acordate


451 = 734

– Dobânzi aferente împrumuturilor primite


666 = 451

– Contribuţii şi cotizaţii datorate, potrivit statutului

655 = 451, 462

– Cote-părţi datorate potrivit statutului


656 = 481
———————— ————–
– Plata sumelor către subunităţi sau unitate

481 = %
512, 531, 550

– Încasarea sumelor de la subunităţi sau unitate


% = 481
512, 531, 550

– Valoarea debitelor reactivate 461 = 739

– Lichidarea debitelor prin încasare sau scăzute din evidenţă ca insolvabile

% = 461
512, 531, 550, 654

– Evidenţierea dividendelor de încasat din plasarea disponibilităţilor rezultate din

461 = 734
activităţile fără scop patrimonial
– Disponibilităţi intrate în cont, neidentificate

% = 473
512, 550

– Sume restituite de entitate în urma clarificării

473 = %
512, 550

– Diferenţe de curs valutar rezultate cu ocazia evaluării debitorilor diverşi


în valută la închiderea exerciţiului financiar sau la decontare:
– nefavorabile
665 = 461

– favorabile

461 = 739

– Sume încasate de la creditori diverşi

% = 462
512, 531, 550

– Lichidarea datoriilor faţă de creditorii diverşi

462 = %
512, 531, 550

– Diferenţe de curs valutar rezultate cu ocazia evaluării creditorilor diverşi în


valută la închiderea exerciţiului financiar sau la decontare:
– nefavorabile
665 = 462

– favorabile

462 = 739
GRUPA 55 „DISPONIBIL CU DESTINAŢIE SPECIALĂ”
Contul 550 „Disponibil cu destinaţie specială”

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa disponibilităţilor aflate în conturi la bănci, reprezentând veniturile cu destinaţie specială
încasate, potrivit legii, de către persoana juridică fără scop patrimonial, precum şi a mişcării acestora.
Contabilitatea analitică se ţine pe conturile deschise la bănci, pe feluri de venituri cu destinaţie specială.
Contul 550 „Disponibil cu destinaţie specială” este un cont de activ.
Contul 550 „Disponibil cu destinaţie specială” se debitează prin creditul conturilor:
461 „Debitori diverşi”
– cu sumele încasate de la debitori în contul de disponibil cu destinaţie specială.
462 „Creditori diverşi”
– cu sumele încasate în contul de disponibil cu destinaţie specială, necuvenite.
473 „Decontări din operaţii în curs de clarificare”
– cu sumele încasate în contul de disponibil care necesită clarificări suplimentare.
481 „Decontări între unitate şi subunităţi”
– cu sumele primite în contul de disponibil în cadrul decontărilor reciproce.
581 „Viramente interne”
– cu sumele intrate într-un cont de trezorerie din alt cont de trezorerie.
791 „Venituri cu destinaţie specială”
– cu sumele încasate în contul de disponibil reprezentând venituri cu destinaţie specială;
– cu diferenţele favorabile de curs valutar aferente operaţiunilor efectuate în valută privind activităţile cu
destinaţie specială, în cursul exerciţiului financiar;
– la închiderea exerciţiului financiar, cu diferenţele favorabile de curs valutar aferente disponibilităţilor în
valută.
Contul 550 „Disponibil cu destinaţie specială” se creditează prin debitul conturilor:
401 „Furnizori”
– cu sumele plătite furnizorilor din contul de disponibil cu destinaţie specială.
404 „Furnizori de imobilizări”
– cu sumele plătite furnizorilor de imobilizări din contul de disponibil cu destinaţie specială.
421 „Personal – salarii datorate”
– cu sumele nete achitate personalului reprezentând salarii şi alte drepturi salariale.
423 „Personal – ajutoare materiale datorate”
– cu sumele achitate personalului reprezentând ajutoare materiale.
427 „Reţineri din salarii datorate terţilor”
– cu sumele achitate terţilor reprezentând reţineri sau popriri.
431 „Asigurări sociale”
– cu sumele virate asigurărilor sociale şi asigurărilor sociale de sănătate.
437 „Ajutor de şomaj”
– cu sumele virate la bugetul asigurărilor pentru şomaj.
444 „Impozitul pe venituri de natura salariilor”
– cu sumele virate la bugetul statului reprezentând impozitul pe veniturile de natura salariilor şi a altor
drepturi similare.
446 „Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate”
– cu sumele virate bugetului statului sau bugetelor locale, după caz, reprezentând alte impozite, taxe şi
vărsăminte asimilate.
447 „Fonduri speciale – taxe şi vărsăminte asimilate”
– cu sumele virate către organismele publice reprezentând taxe şi vărsăminte asimilate.
462 „Creditori diverşi”
– cu sumele achitate creditorilor din contul de disponibil.
471 „Cheltuieli înregistrate în avans”
– cu sumele reprezentând abonamentele, chiriile şi alte cheltuieli efectuate anticipat.
473 „Decontări din operaţii în curs de clarificare”
– cu plăţile pentru care în momentul efectuării sau constatării acestora nu se pot lua măsuri de
înregistrare definitivă într-un cont, necesitând clarificări suplimentare;
– cu sumele restituite din contul de disponibil, necuvenite unităţii.
481 „Decontări între unitate şi subunităţi”
– cu sumele virate din contul de disponibil în cadrul decontărilor reciproce.
581 „Viramente interne”
– cu sumele virate dintr-un cont de trezorerie în alt cont de trezorerie.
612 „Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile”
– cu sumele achitate reprezentând chirii.
613 „Cheltuieli cu primele de asigurare”
– cu valoarea primelor de asigurare achitate conform contractelor de asigurare.
623 „Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate”
– cu sumele achitate care privesc acţiunile de protocol, reclamă şi publicitate.
624 „Cheltuieli cu transportul de bunuri şi de personal”
– cu sumele achitate ce privesc transportul de bunuri şi transportul colectiv de personal.
625 „Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări”
– cu sumele achitate reprezentând cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări (inclusiv transportul).
626 „Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii”
– cu valoarea serviciilor poştale şi a taxelor de telecomunicaţii achitate.
627 „Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate”
– cu valoarea serviciilor bancare şi asimilate plătite.
628 „Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi”
– cu sumele achitate pentru alte servicii prestate de terţi.
665 „Cheltuieli din diferenţe de curs valutar”
– cu diferenţele nefavorabile de curs valutar, aferente operaţiunilor în valută, efectuate în cursul anului,
sau disponibilităţilor aflate în conturi la bancă în valută, la închiderea exerciţiului financiar.
Soldul debitor al contului reprezintă disponibilul existent în cont

Monografie contabila asociatii, fundatii | episodul 4


iulie 6, 2017 Tatiana Tzuka 0

Salut ! Continuam serialul inceput aici Monografie contabila pentru persoanele juridice fara scop patrimonial ( asociatii, fundatii
) si aici Monografie contabila asociatii, fundatii | episodul 2 si aici Monografie contabila asociatii , fundatii | episodul 3 cu
partea privind operatiunile de trezorerie si inchidere conturi de cheltuieli si venituri .

Reamintim :

Ordin nr. 1969/2007 ,din 09/11/2007


privind aprobarea reglementărilor contabile pentru
persoanele juridice fără scop patrimonial
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 846 din 10/12/2007

Art. 1. – (1) Se aprobă Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial,
cuprinse în anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Reglementările contabile prevăzute la alin. (1) sunt obligatorii pentru asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii de acest fel,
partide politice, patronate, organizaţii sindicale, culte religioase, precum şi pentru alte persoane juridice înfiinţate în baza unor
legi speciale, în scopul desfăşurării de activităţi fără scop patrimonial, care au obligaţia, potrivit legii, să conducă contabilitatea în
partidă dublă şi să întocmească
situaţii financiare anuale.
(3) Reglementările contabile prevăzute la alin. (1) se referă în principal la activităţile fără scop
patrimonial, inclusiv activităţile cu destinaţie specială, desfăşurate de către persoanele juridice fără scop patrimonial, şi în
subsidiar la activităţile economice desfăşurate, potrivit legii, de către aceste persoane juridice.

V. OPERAŢIUNI PRIVIND CONTURILE DE TREZORERIE


– Ridicări de numerar de la bancă 581 = % 512, 550

531 = 581

– Depuneri de numerar la bancă 581 = 531

512, 550 % = 581

– Acordarea avansurilor de trezorerie 542 = 531

– Decontarea avansurilor de trezorerie 301 la 388, 401 % = 542


404, 531, 601 la 628

– Evidenţierea dobânzilor de plătit aferente exerciţiului 666 = 518


* 518 Dobânzi
5186 Dobânzi de plătit
5187 Dobânzi de încasat
– Achitarea dobânzilor datorate 518 = 512

– Evidenţierea dobânzilor de încasat aferente disponibilităţilor aflate în conturi la bănci


518 = 734

– Încasarea dobânzilor aferente disponibilităţilor în conturi la bănci 512 = %


518, 734

– Cumpărarea de timbre poştale, tichete şi bilete de călătorie şi alte valori 532 = 401
– Deschiderea acreditivelor în favoarea terţilor 581 = 512

541 = 581
* 541 Acreditive
5411 Acreditive în lei
5412 Acreditive în valută
5412.01 Acreditive în valută privind activităţile fără scop
patrimonial
5412.02 Acreditive în valută privind activităţile economice
– Utilizarea acreditivelor 401, 404 % = 541

– Achiziţionarea investiţiilor financiare pe termen scurt

505, 506, 508 % = 509, 512, 531

– Anularea obligaţiunilor emise şi răscumpărate 161 = 505

– Cedarea investiţiilor financiare pe termen scurt

461 = % 506, 508,

– Sume încasate reprezentând credite bancare pe termen scurt 512 = 519

– Dobânzi datorate aferente creditelor bancare pe termen scurt 666 = 519

– Restituirea creditelor bancare pe termen scurt şi a dobânzilor aferente 519 = 512

VI. ÎNCHIDEREA CONTURILOR DE VENITURI ŞI


CHELTUIELI ŞI STABILIREA REZULTATELOR
– Înregistrarea la sfârşitul perioadei a
soldurilor debitoare ale conturilor
de cheltuieli:
– activităţi fără scop patrimonial
1211 = % Conturile din clasa 6

– Înregistrarea la sfârşitul perioadei a


soldurilor creditoare ale conturilor
de venituri:
– activităţi fără scop patrimonial
Conturile din clasa 7 % = 1211

– Deficitul realizat în exerciţiul financiar precedent 1171 = 1211

– Excedentul realizat în exerciţiul financiar precedent, nerepartizat 1211 = 1171

Documentare si redactare online Tatiana Tzuka , 6 iulie 2017


ONG_REGIM FISCAL ŞI CONTABIL
 Posted On 21 Apr 2014

 By KDConta

 In Fără categorie

sursa foto: www.infoong.ro

Organizațiile non-guvernamentale (ONG) sunt persoane juridice (au personalitate juridică) ce sunt constituite de persoane fizice sau
persoane juridice care urmăresc desfășurarea unor activități în interes general sau în interesul unor colectivități locale ori, după caz, în
interesul lor personal nepatrimonial.
A. ASPECTE FISCALE:
I. Venituri scutite de impozit pe profit:
a) cotizaţiile şi taxele de înscriere ale membrilor;
b) contribuţiile băneşti sau în natură ale membrilor şi simpatizanţilor;
c) taxele de înregistrare stabilite potrivit legislaţiei în vigoare;
d) veniturile obţinute din vize, taxe şi penalităţi sportive sau din participarea la competiţii şi demonstraţii sportive;
e) donaţiile şi banii sau bunurile primite prin sponsorizare;
f) dividendele şi dobânzile obţinute din plasarea disponibilităţilor rezultate din venituri scutite;
g) veniturile pentru care se datorează impozit pe spectacole;
h) resursele obţinute din fonduri publice sau din finanţări nerambursabile;
i) veniturile realizate din acţiuni ocazionale precum: evenimente de strângere de fonduri cu taxă de participare, serbări, tombole,
conferinţe, utilizate în scop social sau profesional, potrivit statutului acestora;
j) veniturile excepţionale rezultate din cedarea activelor corporale aflate în proprietatea organizaţiilor nonprofit, altele decât cele care
sunt sau au fost folosite într-o activitate economică;
k) veniturile obţinute din reclamă şi publicitate, realizate de organizaţiile nonprofit de utilitate publică, potrivit legilor de organizare şi
funcţionare, din domeniul culturii, cercetării ştiinţifice, învăţământului, sportului, sănătăţii, precum şi de camerele de comerţ şi industrie,
organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale.
l) sumele primite ca urmare a nerespectării condiţiilor cu care s-a făcut donaţia/sponsorizarea, potrivit legii, sub rezerva ca sumele
respective să fie utilizate de către organizaţiile nonprofit, în anul curent sau în anii următori, pentru realizarea scopului şi obiectivelor
acestora, potrivit actului constitutiv sau statutului, după caz;
m) veniturile realizate din despăgubiri de la societăţile de asigurare pentru pagubele produse la activele corporale proprii, altele decât
cele care sunt utilizate în activitatea economică;
n) sumele primite din impozitul pe venit datorat de persoanele fizice, potrivit prevederilor titlului III.
II. În plus faţă de veniturile de la I, ONG-urile sunt scutite de la plata impozitului pe profit şi pentru veniturile din activităţi
economice realizate până la nivelul echivalentului în lei a 15.000 euro, într-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale
scutite de la plata impozitului pe profit prevăzute mai sus.
ONG poate desfăşura activităţi economice în vederea obţinerii de venituri pentru susţinerea şi finanţarea activităţii sale non-profit.
Profitul obţinut de ONG din activităţile economice va fi nu poate fi distribuit sub forma de dividende, ci trebuie sa fie utiliat de ONG in
vederea finantarii si sustinerii activitatii non-profit. Profitul obţinut de ONG din activităţile economice va fi supus impozitului pe profit
în cotă de 16% (cu excepţia celor neimpozabile menţionate la II de mai sus).
III. Reguli şi etape pentru calculul impozitului la ONG:
1) identificarea veniturilor neimpozabile (cele de la I lit. a-n prevăzute mai sus);
2) determinarea veniturilor economice neimpozabile de la II;
3) stabilirea veniturilor totale neimpozabile prin adunarea sumelor de la lit. 1) şi 2);
4) determinarea veniturilor impozabile prin scăderea din totalul veniturilor a celor de la 3);
5) calculul profitului impozabil, avându-se în vedere următoarele:
i. stabilirea cheltuielilor efectuate în scopul realizării veniturilor impozabile. Este necesară utilizarea de către ONG a unor chei de
repartizare a cheltuielilor comune;
ii. stabilirea valorii deductibile a cheltuielilor. Sunt aceleaşi reguli de deductibilitate a cheltuielilor ca şi la societăţi comerciale;
iii. stabilirea profitului impozabil ca diferenţă între veniturile impozabile de la 4) şi cheltuielile deductibile stabilite la pct. ii;
6) calculul impozitului pe profit prin aplicarea cotei de 16% asupra profitului impozabil stabilit la 5).
B. ASPECTE CONTABILE
I. ONG-urile conduc contabilitate în partidă dublă, utilizând un plan de conturi specific; În principiu sunt aceleaşi conturi, cu câteva
conturi noi specifice ONG-urilor.
II. În cazul ONG-urilor care desfăşoară atât activităţi fără scop patrimonial cât şi activităţi economice, va trebui să se utilizeze analitice
ale conturilor în vederea delimitării celor 2 tipuri de activităţi. Recomandarea este ca încă de la început să se stabilească cota aferentă
activităţilor non-profit, respectiv cota aferentă activităţilor economice.
III. ONG va întocmi balanţă trimestrial;
IV. ONG pot fi plătitoare de TVA. Deducerea TVA se va realiza pe bază de pro-rata.
V. ONG pot avea salariaţi angajaţi cu contract individual de muncă, respectiv colaborări pe baza de convenţii civile;
VI. ONG vor depune următoarele declaraţii:

1. Declaraţia 100 – trimestrial, pentru declararea impozitului pe profit aferent activităţii economice;
2. Declaratia 100 – trimestrial, pentru declararea impozitului pe salarii în cazul ONG care în anul anterior au avut maxim 3
angajaţi;
3. Declaratia 100 – lunar, pentru declararea impozitului pe salarii în cazul ONG care în anul anterior au avut mai mult de 3
angajaţi;
4. D101 – anual, până în 25 Martie a anului următor;
5. D112 – lunar sau trimestrial, pentru declararea contribuţiilor sociale;
6. Declaraţii de TVA în cazul ONG plătitoare de TVA (D300, D390, D394, D392A) sau D392B în cazul ONG neplătitoare de
TVA;
7. Situaţii Financiare Anuale – până în 30 Aprilie a anului următor.

VII. Monografie contabilă – principalele operaţiuni ale ONG


1. Înregistrarea veniturilor din contribuţii încasate de la membrii ONG
5121 = 7391 Venituri din cote parţi primite potrivit statutului
2. Înregistrarea veniturilor din donaţii primite sau din direcţionarea de către persoane fizice a cotei de 2% din impozit
5121 = 7331 Veniuri din donaţii
3. Înregistrarea veniturilor din sume primite cu titlu de sponsorizare
5121 = 7332 Veniuri din sumele sau bunurile primite prin sponsorizare
4. Acordarea de catre ONG de sponsorizări
6582 = 5121
5. Înregistrarea facturii de chirie în valoare de 10.000 RON + TVA (presupunem că ponderea activităţilor non-profit a ONG este de 70%,
iar ponderea activităţilor economice este de 30%);
% = 401 3720
612.01 (non-profit) 3000
4426 720
% = 401 8680
612.02 (economice) 7000
4426 1680
6. Înregistrarea cheltuielilor cu amortizarea cheltuielilor de constituire
6811.01 (non-profit) = 2801.01
6811.02 (economice) = 2801.02
7. Înregistrarea achizitionării de obiecte de inventar ce vor fi utilizate 100% în activitatea non-profit
% = 401
303.01 (non-profit)
4426
8. Înregistrarea dării în folosinţă a obiectelor de inventar
603.01 (non-profit) = 303.01

Problema contabila: Club sportiv tenis constituit ca asociatie nonprofit, organizeaza competitii internationale si
acorda premii sportive. Care sunt inregistrarile contabile pentru inregistrarea premiului?

Solutie contabila:
Potrivit art. 77 din Codul fiscal, veniturile sub forma de premii se impun, prin retinerea la sursa, cu o cota de 16%
aplicata asupra venitului net realizat din fiecare premiu.
Obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine platitorilor de venituri.
Nu sunt impozabile veniturile obtinute din premii si din jocuri de noroc, in bani si/sau in natura, sub valoarea sumei
neimpozabile stabilita in suma de 600 lei, realizate de contribuabil:
a) pentru fiecare premiu;
b) pentru castigurile din jocuri de noroc, de la acelasi organizator sau platitor intr-o singura zi.
Impozitul calculat si retinut in momentul platii este impozit final.
Impozitul pe venit astfel calculat si retinut se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii
urmatoare celei in care a fost retinut.
In contabilitatea asociatiei ce acorda premiul se inregistreaza:
623 = 462
Cheltuieli de protocol, Creditori diversi
reclama si publicitate
– retinerea impozitului
462 = 446
Creditori diversi Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate
– plata sumei nete
462 = 5311
Creditori diversi Casa in lei

Autor: Gabi Popescu

« Documente contabile – modele


Revista ContaLex Nr.5/2011 »

Impozitarea profitului la organizaţiile non-profit


09/06/2011 de prof.ec.Tănase Mihai - expert contabil

Cuvinte cheie: ONG, profit, impozit, Cod fiscal

Cadrul general

Organizaţia non-profit sau organizaţia non-guvernamentală (abreviat ONG) – aşa cum este mai

bine cunoscută, reprezintă o instituţie care lucrează independent faţă de activitatea guvernului, deşi

unele ONG-uri sunt parţial sau integral finanţate de acesta. Helmut K. Anheier estimează numărul

organizaţiilor non-guvernamentale internaţionale la peste 40.000. Numărul celor naţionale este şi mai

mare: Rusia are 400.000 de ONG-uri. Se estimează că India ar avea 1 până la 2 milioane de ONG-uri.

În Romania, persoanele fizice au posibilitatea de a redirecţiona 2% din impozitul pe venit către

organizaţiile non-guvernamentale. Un studiu realizat în anul 2010 arată că doar 60% dintre cei care

realizează venituri ştiu despre această posibilitate. Iar, din cei care sunt informaţi despre această

posibilitate, doar ceva mai mult de jumătate au şi acţionat concret în acest sens; în 2009, suma

donată în total fiind de 117,3 milioane de lei. În topul beneficiarilor se află biserica sau fundaţiile

bisericeşti, care au beneficiat de fonduri din partea a 29% din cei care au redirecţionat (34 de milioane

de lei adică 29%). La o distanţă considerabilă se situează SMURD (10%), Salvaţi Copiii(9%), Copii în

dificultate (6%) şi Crucea Roşie (aproximativ 6%). De asemenea, aproximativ 8% dintre persoane au

redirecţionat 2% din impozitul pe venit către diverse şcoli sau fundaţii care sprijină educaţia sau

cultura.În anul 2008, suma donată prin redirecţionarea a 2% din impozitul pe venit a fost de 48 de

milioane lei.

Evidenţa contabilă a ONG-urilor

În ceea ce priveşte organizarea evidenţei contabile a ONG-urilor, ea este stabilită prin Reglementările

contabile pentru persoane juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul Ministerului Economiei

şi Finanţelor nr. 1969/ 2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 si 10

decembrie 2007.
ONG-urile pot desfăşura atât activitate fără scop patrimonial, cât şi activitate economică. Mai ales din

motive fiscale, este necesară organizarea evidenţei fiscale distinct pe cele două activităţi. Dacă în ceea

ce priveşte veniturile, planul de conturi din reglementările mai sus menţionate conţine grupe distincte

de conturi: grupa 73 pentru veniturile fără scop patrimonial si grupele 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78,

79 pentru veniturile din activitate economică, pentru cheltuieli se folosesc aceleaşi conturi pentru cele

două activităţi, dar se face distincţia pe analitice.

Impozitarea profitului

Potrivit art. 15 alin. (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile

ulterioare, Organizaţiile nonprofit, organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale sunt scutite de la

plata impozitului pe profit pentru următoarele tipuri de venituri:

a) cotizaţiile şi taxele de înscriere ale membrilor;

b) contribuţiile băneşti sau în natură ale membrilor şi simpatizanţilor;

c) taxele de înregistrare stabilite potrivit legislaţiei în vigoare;

d) veniturile obţinute din vize, taxe şi penalităţi sportive sau din participarea la competiţii şi

demonstraţii sportive;

e) donaţiile şi banii sau bunurile primite prin sponsorizare;

f) dividendele şi dobânzile obţinute din plasarea disponibilităţilor rezultate din venituri scutite;

g) veniturile pentru care se datorează impozit pe spectacole;

h) resursele obţinute din fonduri publice sau din finanţări nerambursabile;

i) veniturile realizate din acţiuni ocazionale precum: evenimente de strângere de fonduri cu taxă de

participare, serbări, tombole, conferinţe, utilizate în scop social sau profesional, potrivit statutului

acestora;

j) veniturile excepţionale rezultate din cedarea activelor corporale aflate în proprietatea organizaţiilor

nonprofit, altele decât cele care sunt sau au fost folosite într-o activitate economică;

k) veniturile obţinute din reclamă şi publicitate, realizate de organizaţiile nonprofit de utilitate publică,

potrivit legilor de organizare şi funcţionare, din domeniul culturii, cercetării ştiinţifice, învăţământului,

sportului, sănătăţii, precum şi de camerele de comerţ şi industrie, organizaţiile sindicale şi organizaţiile

patronale.

l) sumele primite ca urmare a nerespectării condiţiilor cu care s-a făcut donaţia/sponsorizarea, potrivit

legii, sub rezerva ca sumele respective să fie utilizate de către organizaţiile nonprofit, în anul curent

sau în anii următori, pentru realizarea scopului şi obiectivelor acestora, potrivit actului constitutiv sau

statutului, după caz;


m) veniturile realizate din despăgubiri de la societăţile de asigurare pentru pagubele produse la

activele corporale proprii, altele decât cele care sunt utilizate în activitatea economică;

n) sumele primite din impozitul pe venit datorat de persoanele fizice, potrivit prevederilor titlului III.

Potrivit art. 15 alin. (3) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, organizaţiile

nonprofit, organizaþiile sindicale şi organizaţiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit

şi pentru veniturile din activităţi economice realizate până la nivelul echivalentului în lei a 15.000 euro,

într-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit

enumerate mai sus.

Organizaþiile nonprofit care obţin venituri, altele decât cele menţionate la art. 15 alin. (2) din Codul

fiscal cu modificarile şi completarile ulterioare, şi depăşesc limita prevãzutã la alin. (3) plătesc impozit

pentru profitul corespunzãtor acestora, impozit calculat prin aplicarea cotei prevãzute la art. 17 alin.

(1) sau art. 18, dupã caz. Determinarea profitului impozabil se face în conformitate cu prevederile de

la cap. II, titlul II din Codul fiscal.

La pct. 8 din normele metodologice date in aplicarea art. 15 alin. (2) si (3) din Codul fiscal, aprobate

prin H.G. 44/2004, sunt prevăzute etapele care trebuie avute în vedere la determinarea impozitului pe

profit datorat de organizaţiile nonprofit. În acest sens se vor avea în vedere următoarele:

a) stabilirea veniturilor neimpozabile prevăzute la art. 15 alin. (2) din Codul fiscal;

b) determinarea veniturilor neimpozabile prevăzute la art. 15alin. (3) din Codul fiscal, prin

parcurgerea următorilor paşi:

– calculul echivalentului în lei a 15.000 euro prin utilizarea cursului mediu de schimb valutar EUR/RON

comunicat de Banca Naţională a României pentru anul fiscal respectiv;

– calculul valorii procentului de 10% din veniturile prevăzute la lit. a);

– stabilirea veniturilor neimpozabile prevăzute la art. 15 alin. (3) din Codul fiscal ca fiind valoarea cea

mai mică dintre sumele stabilite conform precizărilor anterioare;

c) stabilirea veniturilor neimpozabile prin adunarea sumelor de la lit. a) şi b);

d) determinarea veniturilor impozabile prin scăderea din totalul veniturilor a celor de la lit. c);

e) calculul profitului impozabil corespunzător veniturilor impozabile de la lit. d), avându-se în vedere

următoarele:
(i) stabilirea cheltuielilor efectuate în scopul realizării veniturilor impozabile de la lit. d). Este necesară

utilizarea de către contribuabil a unor chei corespunzătoare de repartizare a cheltuielilor comune;

(ii) stabilirea valorii deductibile a cheltuielilor determinate conform regulilor de la pct. (i), luându-se în

considerare prevederile art. 21 din Codul fiscal;

(iii) stabilirea profitului impozabil ca diferenţă între veniturile impozabile de la lit. d) şi cheltuielile

deductibile stabilite la pct. (ii);

f) calculul impozitului pe profit prin aplicarea cotei prevăzute la art. 17 alin. (1) sau la art. 18 din

Codul fiscal, după caz, asupra profitului impozabil stabilit la lit. e).

81. Veniturile realizate de organizaţiile nonprofit din transferul sportivilor sunt venituri impozabile la

determinarea profitului impozabil.

82. Prevederile alin. (2) şi alin. (3) ale art. 15 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu

modificările şi completările ulterioare, sunt aplicabile şi persoanelor juridice care sunt constituite şi

funcţionează potrivit Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor

agricole şi celor forestiere, cu modificările şi completările ulterioare. (de exemplu composesorate)

Declararea şi plata impozitului

Conform art. 34, pct. (4) din Codul Fiscal, organizaţiile nonprofit au obligaţia de a declara şi plăti

impozitul pe profit anual, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se

calculează impozitul.

Exemplu de calcul

O asociaţie culturală a înregistrat în anul 2010 următoarele venituri şi cheltuieli:

– venituri fără scop patrimonial 134.750 lei (rulajul creditor al conturilor din grupa 73)

– venituri economice 263.394 lei

– cheltuieli fără scop patrimonial 100.679 lei

– cheltuieli economice 207.398 lei din care cheltuieli de protocol 1.982 lei şi penalităţi datorate statului

66 lei

Asociaţia are constituită integral rezerva legală şi nu are în evidenţă deficit reportat.

Echivalentul a 15.000 euro = 15.000 euro * 4,2848 = 64.272 lei

10 % * venituri neeconomice (scutite) = 10% * 134.750 lei = 13.475 lei


Se alege valoarea mai mică, respectiv 13.475 lei

Total venituri neimpozabile = venituri neeconomice + 10 % din veniturile neeconomice = 134.750 lei

+ 13.475 lei = 148.225 lei

Total venituri = venituri economice + venituri neeconomice = 263.394 lei + 134.750 lei = 398.144 lei

Venituri impozabile = total venituri – total venituri neimpozabile = 398.144 lei – 148.225 lei =

249.919 lei

Total cheltuieli efectuate în scopul realizării veniturilor impozabile= 207.398 lei

Penalităţile datorate statului în valoare de 66 lei sunt nedeductibile.

Conform art. 21, pct. (3) lit.a din Codul Fiscal cheltuielile de protocol sunt deductibile în limita unei

cote de 2%, aplicată asupra diferenţei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile şi totalul

cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, altele decât cheltuielile de protocol şi cheltuielile cu

impozitul pe profit.

Diferenţa dintre totalul veniturilor impozabile şi totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile,

altele decât cheltuielile de protocol şi cheltuielile cu impozitul pe profit = 249.919 lei – 207.398 lei +

1.982 lei (protocol) = 44.503 lei

Asociaţia nu are impozit pe profit înregistrat în timpul anului.

Limita cheltuielilor de protocol = 2% * 44.503 lei = 890 lei

Cheltuieli nedeductibile de protocol = 1.982 lei – 890 lei = 1.092 lei

Total cheltuieli nedeductibile = penalităţi datorate statului + protocol = 66 lei + 1.092 lei = 1.158 lei

Profitul impozabil = Venituri impozabile – Total cheltuieli efectuate în scopul realizării veniturilor

impozabile + Total cheltuieli nedeductibile = 249.919 lei – 207.398 lei + 1.158 lei = 43.679 lei

Impozit pe profit = 43.679 lei * 16 % = 6.989 lei

Prin urmare, asociaţia va declara anual, prin declaraţia 101, impozitul pe profit respectiv, până la 25

februarie 2011 şi va şi achita obligaţia respectivă până la aceeaşi dată.

Bibliografie
 http://ro.wikipedia.org
 Ordinul Ministerului Economiei şi Finanţelor nr. 1969/ 2007, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 846 si 10 decembrie 2007
 Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
 Normele de aplicare a Codului Fiscal aprobate prin HG 44/2004