Sunteți pe pagina 1din 3

Material de inclus în portofoliul de practică pedagogică

FIȘĂ DE OBSERVARE A LECȚIEI


Disciplina/Modulul Clasa
Chimie a VIII-a C

Subiectul lecției
Tabelul periodic al elementelor

Obiectivele operaționale
ale lecției
(Studentul practicant va menționa Să-și însușească structura sistemului periodic al elementelor.
obiectivele operaționale ale Să clasifice elementele în funcție de poziția lor în sistemul
lecției. periodic.
Să prezinte evoluția sistemului periodic ale elementelor.

ATENȚIE! Pentru completarea acestei rubrici este necesară consultarea profesorului mentor.

Tipul lecției Lecție de transmitere de noi cunoștințe ☐


(Studentul practicant va marca, cu Lecție mixtă ☐
un X, în caseta corespunzătoare, Lecție de formare de priceperi și deprinderi ☐
tipul lecției la care asistă). Lecție de recapitulare şi sistematizare ☐
Lecție de evaluare ☐
ATENȚIE! Pentru completarea acestei rubrici este necesară consultarea profesorului mentor.

Tabel cu etapele și evenimentele fiecărui tip de lecție

1|3
Material de inclus în portofoliul de practică pedagogică
ATENȚIE! Pentru tipul de lecție ales, menționați evenimentele instruirii în tabelul de mai jos și
descrieți activitățile desfășurate în cadrul fiecărui eveniment.

Strategia Strategia de
didactică evaluare
(Precizați metode (Descrieți succint
Desfășurarea activității
Evenimentele de instruire, forme cum realizează
(Descrierea activității
instruirii de organizare a profesorul
profesorului și a elevilor)
activității elevilor evaluarea
și mijloace de elevilor)
instruire utilizate)

Cadrul didactic se asigură că există


condițiile necesare pentru
1. Moment
desfasurarea corespunzatoare a
organizatoric lecției. Face prezenta și apoi împarte
fișele cu tabelul periodic.

2. Verificarea și Profesorul aderesează întrebări Metodă de instruire:


sistematizarea recapitulative și insistă asupra acelor conversația Evaluare orală
cunoștintelor cunoștințe și capacități de care
eleviilor depinde înțelegerea noilor cunoștințe. Activitatea frontală,
cu întreaga clasă

3. Comunicarea Cadrul didactic anunță titlul lecției și


subiectului îl scrie pe tablă: Metale. Proprietăți
chimice. Poziția în sistemul periodic.

Profesorul face trimitere la ce au


învățat în clasa a 7-a, respectiv Metodă de instruire:
utilizarea simbolurilor specifice conversația
chimei pentru repezentarea unor Evaluare orală
4. Reactualizarea
cunoștințelor
elemente. Activitatea frontală,
Elevii formulează ipotezele cu întreaga clasă
referitoare la caracteristicile
structurale ale nucleului atomic.

Introducerea noțiunii de perioadă


pentru șirurile orizontale.
Metode de instruire:
Introducerea noțiunii de grupă pentru explicația,
5. Prezentarea coloanele verticale : expunerea, coversația
- GrIA: grupa metalelor alcaline,
conținutului și -GrIIA: grupa metalelor alcaline-
dirijarea învățării pământoase,
-GrIIIA: grupa aluminiului.

2|3
Material de inclus în portofoliul de practică pedagogică
Strategia Strategia de
didactică evaluare
(Precizați metode (Descrieți succint
Desfășurarea activității
Evenimentele de instruire, forme cum realizează
(Descrierea activității
instruirii de organizare a profesorul
profesorului și a elevilor)
activității elevilor evaluarea
și mijloace de elevilor)
instruire utilizate)

Dirijarea elevilor în obţinerea


modului de aranjare a elementelor în
sistem şi a notaţiilor.
Pregătirea elevilor pentru formularea
definiției perioadei prin stabilirea Activitatea frontală,
unor puncte de reper. cu întreaga clasă
Profesorul proiectează configuraţiilor
electronice corespunzătoare ele-
mentelor din grupele I, a II-a, a VII-a
principale în scopul pregătirii elevilor
pentru formularea definiţiei grupei

6. Asigurarea Elevii observă şi indică oral


conexiunii structurile unor căsuţe din Metode de instruire:
inverse sistemul periodic, pe rând, pentru conversația Evaluare orală
(feed-back) diferite elemente (Z=3, Z=9, Z=13).

Cadrul didactic trasează elevilor Metode de instruire:


sarcini concrete pentru cunoaşterea în conversația
amănunt a sistemului periodic astfel
încât le solicită eleviilor să noteze Mijloace de instruire:
7. Fixarea
cele trei părţi componente (simbol planșe
cunoștințelor chimic, Z, A) care alcătuiesc Evaluare scrisă
structura unei căsuţe din Activitatea
sistemul periodic individuală

Profesorul anunță tema:


1.Structura atomului pentru K, Li, Al
8. Formularea și și Ca.
explicarea 2. Care din elementele Na, C, P, H,
Activitatea
temelor de lucru Cl fac parte din perioada a 3-a?
individuală Evaluare scrisă
(asigurarea 3. Care este caracterul chimic al
retenției) elementului din grupa a 11-a (I-B),
perioada 5?

3|3