Sunteți pe pagina 1din 6

COLEGIUL NAȚIONAL ECONOMIC ,, GH.

CHIȚU" CRAI OVA


MODUL 2 : „BAZELE CONTABILITATII”
CLASA: a IX-a E
CURRICULUM Anexele 3 si 6 la OMENCS nr. 4457/05.07.2016
CALIFICAREA: Comert
TITLUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE 3: Obiectul contabilitatii
NR. DE ORE ALOCAT: 64 ore/an (T -32 ore, L. T. 32 ore)
PROIECTAREA UNITĂŢII DIDACTICE: Ecuatia fundamentala a contabilitatii
TIPUL LECŢIEI: Mixtă
TIMP ALOCAT: 50 min.
PROFESOR: Buzuloiu Doina
Data 07. 12.2017
Sediul: II

PROIECTAREA UNITĂŢII DIDACTICE

Standard de pregatire profesionala

Cunoștințe

2.1.3. Prezentarea conceptului si elementelor definitorii ale obiectului contabilitatii

Abilități

2.2.4 Aplicarea reglementarilor contabile de grupare si clasificare a activelor, datoriilor,


capitalurilor proprii, a cheltuielilor si veniturilor .
2.2.5. Calcularea activelor, datoriilor, capitalurilor proprii, a cheltuielilor si veniturilor.
2.2.6. Rezolvarea unui sir de problemeaparute în situatii cotidiene bazate pe
rationamente, structuri logico-matematice si abstractizare.
Atitudini

2.3.3. Implicarea independenta si responsabila în delimitarea activelor, dtaoriilor,


capitalurilor proprii, a cheltuielilor si veniturilor;

Metode şi procedee utilizate

Explicaţia, conversaţia, exerciţiul comentat, observaţia, munca independentă,


chestionarea orală şi frontală.

Mijloace didactice

Manualul, fişă de documentare, fişă de lucru.

Surse informaţionale
Maria Popan –Bazele contabilitatii- Ed. Oscar Print, Bucuresti, 2016
Internet

Page 1 of 6
DESFĂŞURAREA LECŢIEI
Momentele Conţinutul specific al lecţiei Metode şi Activităţi specifice elevilor
activităţii mijloace de
didactice învăţământ

1.Momentul Se face prezenţa, fie prin Conversaţia Elevii pregătesc pe banca


organizatoric strigarea catalogului de către Observaţia materialele necesare pentru
( 3 min.) profesor, fie prin prezentarea ora.
elevilor absenţi de către elevul
de serviciu (şeful clasei),
consemnându-se absenţele în
catalog; se rezolvă eventualele
probleme extradidactice
apărute; se stabileşte liniştea şi
se captează atenţia necesară
începerii în condiţii favorabile
a lecţiei .
2.Anunţarea Această etapă începe cu Conversaţia Elevii notează în caiete data
lecţiei noi anunţarea titlului temei noi, Exerciţiul şi titlul lecţiei.
(2 min.) care se scrie sus la mijloc sau
în dreapta tablei şi se menţine
scrisă pe tablă până la sfârşitul
lecţiei.
Profesorul anunţa titlul lecţiei
noi:
„Ecuatia fundamentala a
contabilitatii”
3.Intensificarea Profesorul adresează
Exerciţiul Elevii notează în caiete
reţinerii si următoarele întrebări: Explicaţia schiţa lecţiei.
asigurarea Ce înseamnă ,,patrimoniu"? Conversaţia Răspund la întrebari de tip
transferului, Care sunt elementele acestuia?
frontală problemă.
precum si Ce importanță au ? Problematizarea Rezolva problemele în
demonstrarea Sub ce aspecte putem delimita
Analiza caiete şi la tabla.
modului de patrimoniul? Sinteza Elevii ies pe rând la tablă,
execuţie Se comentează fiecare Dezbatere privind pentru a rezolva problemele,
(15 min.) intrebare si raspuns. corectitudinea iar restul elevilor lucrează
Catee ecuatii de echilibru ale
rezultatelor. individual, corectân-
patrimoniului putem forma? Munca du-se cu exerciţiul rezolvat
independentă. la tablă.
4.Lucrul Profesorul propune o fişă de Munca Elevii lucrează independent
independent (20) lucru cu aplicatii practice independentă
pentru rezolvare
5.Evaluarea Elevii rezolvă fişa de lucru Conversaţia Are loc o discuţie pe baza
performanţelor şi activând cunoştinţele din fişa frontală noilor noţiuni asimilate de

Page 2 of 6
notare de documentare. către elevi. Elevii pot adresa
(8 min.) Se fac aprecieri colective şi întrebări în legătură cu
individuale în legătură cu noţiunile pe care nu au
modul în care s-a desfăşurat reuşit să le înţeleagă.
lecţia
6. Feed-back-ul Se face schema pe tablă, Conversaţia Elevii notează în caiete tema
( 2 min.) recapitulând sintetic noțiunile pentru acasă.
importante

FIŞA DE DOCUMENTARE
Pentru ca un patrimoniu să existe sunt necesrae două condiţii :
1) existenţa persoanei fizice sau juridice ca subiect de drepturi şi obligaţii;
2) existenţa bunurilor, a averii ca obiect de bunuri şi obligaţii.
-2-
Bunurile determinate economic se concretizează în valoarea lor de întrebuinţare (de
utilitate) şi valoarea lor.
Relaţiile de drepturi au în vedere situaţia în care teritoriul de patrimoniu îşi preocupă o
parte din bunurile din surse proprii, iar respectiva parte de patrimoniu, poartă denumirea
de patrimoniu propriu.
Relaţiile de obligaţii au în vedere situaţia în care titularul de patrimoniu, purtând
denumirea de patrimoniu valoric, partea respectivă de patrimoniu purtând denumirea de
patrimoniu străin sau patrimoniu atras.
Având în vedere echilibrul care rezultă din definiţia patrimoniului se poate scrie ecuaţia
de echilibru a patrimoniului : bunuri economice = drepturi + obligaţii.
Pe lângă patrimoniu, obiectul de studiu al contabilităţii vizează şi mişcările,
transformările. Aceste transformări constau în operaţiuni simple de intrări, respectiv ieşiri
din patrimoniu, dar şi în operaţiuni complexe, concretizate în structurile de cheltuieli,
venituri şi rezultate.
Efortul este măsurat în contabilitate prin cheltuială, iar efectul este oglindit prin venituri.
Pentru realizarea obiectului de studiu, contabilitatea utilizează categorii specifice, cum
sunt : activul şi pasivul, cheltuielile, veniturile şi rezultatele.

Ţinând cont de aceste structuri, ecuaţiile de echilibru ale contabilităţii sunt :

Activ =Pasiv;
Cheltuieli + Rezultate = Venituri.
Bunuri economice = Drepturi + Obligatii
Patrimoniul net= Patrimoniul brut+ Obligatii
Obligatii= Patrimoniul brut- Patrimoniul net
Resurse permanente-Utilizari permanente=Utilizari temporare –Resurse temporare
Active- Datorii= Capital propriu

Ecuaţia fundamentală de echilibru a contabilităţii pornind de la ecuaţia


patrimoniului şi de la ecuaţia rezultatului este : activ + cheltuieli = pasiv + venituri.
ACTIVUL PATRIMONIAL
Activul patrimonial cuprinde mijloacele economice şi creanţele întreprinderii.

Page 3 of 6
Mijloacele economice sunt privite sub aspectul utilităţii (valorii) de întrebuinţare şi sub
aspectul destinaţiei lor economice.
Potrivit modelului românesc de contabilitate în activ, mijloacele economice şi creanţele
sunt grupate în ordinea inversă gradului de lichiditate.
Prin LICHIDITATE se înţelege capacitatea unui bun de a se transforma în bani lichizi pe
parcursul ciclului normal de exploatare.
Prin GRAD DE LICHIDITATE se înţelege termenul în care bunurile se transformă în
lichiditatea perfectă (banii).
Un activ deţinut de o întreprindere mai poate fi definit ca fiind acea resursă rezultantă a
unor evenimente anterioare şi care va produce beneficii economice viitoare.
În funcţie de lichiditate, activele sunt grupate în :
- active imobilizate sau active fixe sau imobilizări;
- active circulante sau mobilizări.
Activele imobilizate sunt acele bunuri de valoare economică, care sunt utilizate de-a
lungul mai
multor perioade de exploatare, care nu se consumă dintr-o dată şi îşi transmit în mod
treptat valoarea în noile produse.

Page 4 of 6
FISA DE LUCRU 1

1. Firma S.C. ,,Ciresica” S.R.L. dispune de urmatoarele bunuri: cladiri 40.000 lei;
utilaje 60.000 lei; marfuri 50.000 lei; ambalaje 10.000 lei; mijloace banesti 60.000
lei; obligatii fata de furnizori si alti creditori au fost inregistrate la valoarea de
170.000 lei.
Calculati:
a). Patrimoniul brut ( bunuri economice);
b). Patrimoniul net ;

2. Firma S.C. ,,Idealul” S.R.L. dispune de active totale în valoare de 430.000 lei, are
înregistrate datorii de 370.000 lei si un capital propriu de 60.000 lei.
Stabiliti ecuatia fundamentala a bilantului.

Page 5 of 6
FISA DE RASPUNS 1

1. a). 220.000 lei;


b). 50.000 lei.

2. Active –Datorii = Capital propriu 430.000 lei – 370.000 lei = 60.000 lei

Page 6 of 6