Sunteți pe pagina 1din 32

Prof.înv.

primar Bălăcian Mihaela Școala Gimnazială Cacica

PROIECTAREA PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE – LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ – CLASA A III-A


SEMESTRUL I

Unitatea de învățare: Fantezii de toamnă - Recapitulare


Nr. ore: 10 / săpt.I-II

Nr Comp. Detalieri de conținut Data Activități de învățare Resurse Evaluare


crt specif.

1. 1.4 Septembrie, după George 11.09 -exerciţii de conversaţie despre manual; exerciţii de orientare a. materiale: fișă de observarea
2.1 Coșbuc în spaţiul paginii manualului; lucru, caiet, planșe sistematică:
2.2 -exerciţii de citire în ritm propriu, cu voce tare / în gând; a. b. procedurale: atitudinea
4.1 -exerciţii de citire în lanţ, pe sărite, selectivă a textului; conversaţia, elevilor faţă de
-formulare de enunţuri folosind cuvintele noi; explicaţia, exerciţiul sarcina dată
-evaluarea elementelor textuale care conduc la înţelegerea de c. forme de implicarea
profunzime în cadrul lecturii . organizare: activă în
frontală, individuală, rezolvarea
evaluare orală sarcinii.
2. 1.4 Sunetul, litera, vocale, 12.09 -stabilirea corespondenţei dintre ilustraţii şi cărţile din care a. caiet, manualul observarea
2.1 consoane, silaba, cuvântul. fac parte; b. b. conversaţia, sistematică
2.2 Despărţirea în silabe -identificarea tipurilor de litere folosite; explicaţia, (probe orale,
4.1 -exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe exerciţiul, munca fise de lucru,
- completarea semnelor de punctuaţie într-un text fără independentă teme de lucru
punctuaţie şi discutarea rezultatelor c. frontală, acasă )
individuală
3. 1.4 Comunicarea orală. 13.09 - relatarea unei secvenţe dintr-un film/ desen animat/ clip a. caiet, manualul observarea
2.1 Componentele comunicării pentru care nu există subtitrare sau sonor; c. b. conversaţia sistematică
2.2 dialogate - citirea unor texte la prima vedere; c. frontală, (teme de lucru
4.1 -exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe individuală acasă )
4. 1.4 Propoziţia. Semnele de 14.09 - interevaluarea textelor scrise a. caiet, manualul observarea
2.1 punctuaţie - revizuirea textelor redactate d. b. conversaţia, sistematică
2.2 - completarea semnelor de punctuaţie într-un text fără explicaţia, exerciţiul (probe orale,
4.1 punctuaţie şi discutarea rezultatelor c. frontală, pe grupe teme de lucru)
Prof.înv.primar Bălăcian Mihaela Școala Gimnazială Cacica

5. 1.4 Prepelița și puii ei, după 15.09 - identificarea şi numirea unor trăsături ale obiectelor/ a. caiet, manualul observarea
2.1 Lev N Tolstoi fiinţelor din universul apropiat e. b. conversaţia, sistematică
2.2 - relatarea după întrebările investigatorului perfect (Cine? explicaţia, (probe orale,
4.1 Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine? Cu ce?) exerciţiul, munca fise de lucru,
-formularea unor răspunsuri la întrebări referitoare la text independentă teme de lucru
-citirea unui text în forme variate: în șoaptă, în perechi, în c. frontală, acasă )
lanț,în ștafetă, selective individuală
6. 1.4 Scriem corect într-o/ într- 18.09 - utilizarea corectă a ortogramelor; a. caiet, manualul observarea
1.5 un, dintr-o/ dintr-un, sau/ - completarea enunţurilor lacunare cu ortograme; f. b. conversaţia, sistematică
2.2 s-au, sa/ s-a - selectare corectă a ortogramelor; explicaţia, (probe orale,
- formulări de întrebări şi răspunsuri despre conţinutul exerciţiul, munca fise de lucru,
textului, folosind ortogramele învăţate; independentă teme de lucru
- alcătuirea de enunţuri cu ajutorul ortogramelor; c. frontală, acasă )
- dictare. individuală
7. 1.4 Toamna, de Octavian Goga 19.09 -exerciţii de citire a poeziei „Toamna” de Octavian Goga a. caiet, manualul observarea
1.5 -scrierea cuvintelor noi în vocabular; g. b. conversaţia, sistematică
2.2 -alcătuirea de enunţuri, folosind noile cuvinte; explicaţia, exerciţiul (probe orale,
-formularea de răspunsuri, pe baza poeziei citite; c. frontală, teme de lucru
-exerciţii de transcriere, după cerinţe date individuală acasă )
8. 1.4 Poezia (textul literar liric) 20.09 -exerciţii de citire a poeziei „Toamna” de Octavian Goga a. caiet, manualul observarea
1.5 -alcătuirea de enunţuri, folosind noile cuvinte; h. b. conversaţia, sistematică
2.2 -formularea de răspunsuri, pe baza poeziei citite; explicaţia, (probe orale,
exerciţiul, teme de lucru
c. frontală, pe grupe acasă )
9. 1.4 Scrierea imaginativă – 21.09 - utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie; a. caiet, manualul observarea
1.5 alcătuirea unor texte după - realizarea corespondenţei între text şi ilustraţii; i. b. conversaţia, sistematică
2.2 imagini, după benzi - utilizarea sensului corect al cuvintelor. exerciţiul, (probe orale,
desenate, după un şir de c. frontală, teme de lucru
întrebări individuală acasă )

10. 1.4 Evaluare iniţială 22.09 - scrierea după dictare a unor enunțuri; a. fișe de evaluare observarea
1.5 -rezolvarea de exerciţii variate, cuprinse în fişa de evaluare; j. b. explicaţia, munca sistematică (fișe
2.2 -scrierea de cuvinte cu înţeles asemănător celor date. independentă de lucru)
c. individuală
Prof.înv.primar Bălăcian Mihaela Școala Gimnazială Cacica

Unitatea de învățare: Magia cărților


Nr. ore: 25 / săpt.III-VII

Nr Comp. Detalieri de conținut Data Activități de învățare Resurse Evaluare


crt specif.

1. 1.1 Cartea 25.09 - sesizarea legăturii dintre ilustraţii, titlu şi conţinutul • textul suport, fise observarea
1.4 textului; de lucru, ilustraţii, sistematică
3.1 - exerciţii de citire fluentă, expresivă a textului, citirea pe cărţi (probe orale,
3.3 roluri, citirea selectivă; • conversaţia, fise de lucru,
- recunoaşterea personajelor; exerciţiul, explicaţia, teme de lucru
- integrarea cuvintelor noi în enunţuri; demonstraţia acasă )
• activ frontala, în
perechi, individual
2. 1.2 Cartea – actualizare. 26.09 - stabilirea rolului fiecărui element component al unei cărţi; • textul suport, fise observarea
1.3 - stabilirea corespondenţei dintre ilustraţii şi cărţile din care de lucru, ilustraţii, sistematică
fac parte; cărţi (probe orale,
- redarea mesajului unei cărţi prin desen; • conversaţia, fise de lucru,
- identificarea tipurilor de litere folosite. exerciţiul, explicaţia, teme de lucru
demonstraţia, jocul acasă )
didactic, învăţarea
intuitivă
3. 2.3 Prezentarea de cărţi 27.09 - activităţi la bibliotecă • textul suport, fise observarea
2.4 - amenajarea unui colţ de lectură în clasă de lucru, ilustraţii, sistematică
- prezentarea unei cărţi la intervale ritmice (o dată pe cărţi (probe orale,
săptămână, o dată la două săptămâni etc.) • conversaţia, fise de lucru,
- derularea de proiecte de lectură în grup, care se finalizează exerciţiul, explicaţia, teme de lucru
prin realizarea unei „cărţi”; expoziţie cu asemenea produse demonstraţia, jocul acasă )
didactic, învăţarea
intuitivă
4. 1.2 Comunicarea orală. 28.09 - exerciţii pentru depăşirea fricii de eşec: exerciţii de • textul suport, fise observarea
2.3 Iniţierea unui schimb reascultare a mesajului; folosirea unor coduri nonverbale de lucru, ilustraţii, sistematică
2.4 verbal-dialogul pentru a semnala neînţelegerea/ înţelegerea mesajului ; cărţi (probe orale,
Prof.înv.primar Bălăcian Mihaela Școala Gimnazială Cacica

- solicitarea repetării unui mesaj (de exemplu, „Ce-ai spus?”/ • conversaţia, fise de lucru,
„Mai spune o dată!”/ „Cred că nu am înţeles ce ai spus”/ „Te exerciţiul, explicaţia, teme de lucru
rog să mai spui o dată”) demonstraţia, jocul acasă )
- solicitarea unei explicaţii („Ce înseamnă că ...?”) didactic
5. 1.3 Prezentarea de persoane 29.09 - exerciţii pentru depăşirea fricii de eşec: exerciţii de • ilustraţii, cărţi observarea
1.4 reascultare a mesajului; folosirea unor coduri nonverbale • conversaţia, sistematică
pentru a semnala neînţelegerea/ înţelegerea mesajului ; exerciţiul, explicaţia, (probe orale,
- simularea unor situaţii de comunicare; demonstraţia, jocul teme de lucru
- exersarea actelor de vorbire; didactic acasă )
6. 1.1 Nică începe 02.10 - sesizarea legăturii dintre ilustraţii, titlu şi conţinutul • manual, fişe de observarea
2.1 școala(fragment din textului; lucru, ilustraţii, cărţi sistematică
2.2 « Amintiri din copilarie ») - exerciţii de citire fluentă, expresivă a textului, citirea pe diverse (probe orale,
2.4 după Ion Creangă roluri, citirea selectivă; • conversaţia, fise de lucru,
3.1 - recunoaşterea personajelor; explicaţia, exerciţiul, teme de lucru
3.2 - integrarea cuvintelor noi în enunţuri; demonstraţia, jocul acasă )
-exerciţii de stabilire a locului şi timpului acţiunii pe baza didactic, învăţarea
imaginii din text; intuitivă
7. 1.1 Textul literar narativ – 03.10 - povestirea orală a fragmentelor; • manual, fişe de observarea
2.1 textul, autorul, alineate, - simularea unor situaţii de comunicare; lucru, ilustraţii, cărţi sistematică
2.2 personaje, înţelegerea - exersarea actelor de vorbire; diverse (probe orale,
3.2 textului - exprimarea opiniilor legate de faptele personajelor; • conversaţia, teme de lucru
4.4 -formularea de concluzii simple pe baza lecturii textului. explicaţia, exerciţiul acasă )
8. 1.3 Scriem corect ia/ i-a 04.10 - utilizarea corectă a ortogramelor; • manual, fişe de observarea
3.4 - completarea enunţurilor lacunare cu ortograme; lucru, ilustraţii sistematică
4.1 - selectare corectă a ortogramelor; • conversaţia, (probe orale,
- formulări de întrebări şi răspunsuri despre conţinutul explicaţia, exerciţiul, fise de lucru,
textului, folosind ortogramele învăţate; demonstraţia, jocul teme de lucru
- alcătuirea de enunţuri cu ajutorul ortogramelor; didactic, învăţarea acasă )
- dictare. intuitivă
9. 1.3 Aşezarea textului în pagina 06.10 - lectură activă, cu creionul în mână; • manual, fişe de observarea
3.4 caietului - activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte lucru, ilustraţii, cărţi sistematică
4.1 neînţelese; diverse (probe orale,
- folosirea jurnalului cu dublă intrare; • conversaţia, teme de lucru
- utilizarea tehnicii - Ştiu, Vreau să ştiu, Am învăţat explicaţia, exerciţiul acasă )
Prof.înv.primar Bălăcian Mihaela Școala Gimnazială Cacica

10. 2.1 Povestirea orală după 09.10 - exerciţii de stabilire a locului şi timpului acţiunii pe baza • manual, fişe de observarea
2.2 imagini imaginilor din manual; lucru, ilustraţii, cărţi sistematică
2.4 - explicarea rolului pe care îl au semnele de punctuaţie în diverse (probe orale,
3.1 textele citite. • conversaţia, teme de lucru
3.2 explicaţia, jocul acasă )
4.4 didactic
11. 1.1 După asemănarea lor, 10.10 - sesizarea legăturii dintre ilustraţii, titlu şi conţinutul • manualul, fise de observarea
2.1 după Emil Gârleanu textului; lucru, ilustraţii, cărţi sistematică
2.2 - exerciţii de citire fluentă, expresivă a textului, citirea pe • conversaţia, (probe orale,
2.4 roluri, citirea selectivă; exerciţiul, explicaţia, fișe de lucru,
3.1 - recunoaşterea personajelor; demonstraţia, jocul teme de lucru
3.2 - integrarea cuvintelor noi în enunţuri; didactic, învăţarea acasă )
-exerciţii de stabilire a locului şi timpului acţiunii pe baza intuitivă
imaginii din text;
12. 1.1 Formularea de întrebări şi 11.10 - recunoaşterea personajelor; • manualul, fise de observarea
2.1 răspunsuri - integrarea cuvintelor noi în enunţuri; lucru, ilustraţii, cărţi sistematică
2.2 -exerciţii de stabilire a locului şi timpului acţiunii pe baza • conversaţia, (probe orale,
2.4 imaginii din text; exerciţiul, explicaţia, fișe de lucru,
3.1 jocul didactic, teme de lucru
3.2 învăţarea intuitivă acasă )
13. 1.1 Povestirea orală după un 12.10 - lectură activă, cu creionul în mână; • manualul, fise de observarea
2.1 şir de întrebări - activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte lucru, ilustraţii, cărţi sistematică
2.2 neînţelese; • conversaţia, (probe orale,
2.4 - folosirea jurnalului cu dublă intrare exerciţiul, explicaţia, fișe de lucru,
3.1 demonstraţia, jocul teme de lucru
3.2 didactic, învăţarea acasă )
intuitivă
14. 1.1 Prieten devotat, poveste 13.10 - sesizarea legăturii dintre ilustraţii, titlu şi conţinutul • manualul, fise de observarea
2.1 populara araba textului; lucru, ilustraţii, cărţi sistematică
2.2 - exerciţii de citire fluentă, expresivă a textului, citirea pe • conversaţia, (probe orale,
2.4 roluri, citirea selectivă; exerciţiul, explicaţia, fișe de lucru,
3.1 - recunoaşterea personajelor; demonstraţia, jocul teme de lucru
3.2 - integrarea cuvintelor noi în enunţuri; didactic, învăţarea acasă )
intuitivă
Prof.înv.primar Bălăcian Mihaela Școala Gimnazială Cacica

15. 1.1 Înţelegerea textului citit 16.10 - lectură activă, cu creionul în mână; • manualul, fise de observarea
2.1 Formularea unui răspuns - activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte lucru, ilustraţii, cărţi sistematică
2.2 emoţional faţă de textul neînţelese; • conversaţia, (probe orale,
2.4 literar citit - folosirea jurnalului cu dublă intrare exerciţiul, explicaţia, fișe de lucru,
3.1 demonstraţia, jocul teme de lucru
3.2 didactic, învăţarea acasă )
intuitivă
16. 1.3 Rugaciune pentru părinți, 17.10 - lectură activă, cu creionul în mână; • manualul, fise de observarea
3.4 din folclorul copiilor - activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte lucru, ilustraţii, cărţi sistematică
4.1 neînţelese; • conversaţia, (probe orale,
- simularea unor situaţii de comunicare; exerciţiul, explicaţia, fișe de lucru,
- exersarea actelor de vorbire; demonstraţia, jocul teme de lucru
didactic, învăţarea acasă )
intuitivă
17. 1.3 Scriem corect iau/ i-au 18.10 - utilizarea corectă a ortogramelor; • manualul, fise de observarea
3.4 - completarea enunţurilor lacunare cu ortograme; lucru, ilustraţii, cărţi sistematică
4.1 - selectare corectă a ortogramelor; • conversaţia, (probe orale,
- formulări de întrebări şi răspunsuri despre conţinutul exerciţiul, explicaţia, fise de lucru,
textului, folosind ortogramele învăţate; demonstraţia, jocul teme de lucru
- alcătuirea de enunţuri cu ajutorul ortogramelor didactic acasă )
18. 1.3 Caietul care plânge 19.10 - povestirea orală şi în scris a fragmentelor; • textul suport, fise observarea
3.4 - simularea unor situaţii de comunicare; de lucru, ilustraţii, sistematică
4.1 - exersarea actelor de vorbire; cărţi (probe orale,
- exprimarea opiniilor legate de faptele personajelor; • conversaţia, fise de lucru,
-formularea de concluzii simple pe baza lecturii textului. exerciţiul, explicaţia, teme de lucru
învăţarea intuitivă acasă )
19. 1.1 Amintiri din 20.10 - sesizarea legăturii dintre ilustraţii, titlu şi conţinutul • textul suport, fise observarea
2.1 copilărie(fragment) după textului; de lucru, ilustraţii, sistematică
2.2 Ion Creangă - exerciţii de citire fluentă, expresivă a textului, citirea pe cărţi (probe orale,
2.4 roluri, citirea selectivă; • conversaţia, fise de lucru,
3.1 - recunoaşterea personajelor; exerciţiul, explicaţia, teme de lucru
3.2 - integrarea cuvintelor noi în enunţuri demonstraţia, jocul acasă )
didactic, învăţarea
intuitivă
Prof.înv.primar Bălăcian Mihaela Școala Gimnazială Cacica

20. 1.1 Povestirea orală după 23.10 - povestirea orală şi în scris a fragmentelor; • manualul, fise de observarea
2.1 planul simplu de idei - simularea unor situaţii de comunicare; lucru, ilustraţii, cărţi sistematică
2.2 desprins din ilustraţii - exersarea actelor de vorbire; • conversaţia, (probe orale,
2.4 - exprimarea opiniilor legate de faptele personajelor; exerciţiul, explicaţia, fise de lucru,
3.1 -formularea de concluzii simple pe baza lecturii textului. demonstraţia, jocul teme de lucru
3.2 didactic acasă )
21. 1.5 Cenușăreasa, după Frații 24.10 - sesizarea legăturii dintre ilustraţii, titlu şi conţinutul • manualul, fise de observarea
2.2 Grimm textului; lucru, ilustraţii, cărţi sistematică
3.2 - exerciţii de citire fluentă, expresivă a textului, citirea pe • conversaţia, (probe orale,
3.6 roluri, citirea selectivă; exerciţiul, explicaţia, fișe de lucru,
- recunoaşterea personajelor; jocul didactic, teme de lucru
- integrarea cuvintelor noi în enunţuri învăţarea intuitivă acasă )
22. 1.5 Ordinea întâmplărilor. 25.10 - povestirea orală a fragmentelor; • manualul, fise de observarea
2.2 Povestirea orală a unui - simularea unor situaţii de comunicare; lucru, ilustraţii, cărţi sistematică
3.2 fragment - exersarea actelor de vorbire; • conversaţia, (probe orale,
3.6 Planul simplu de idei al - exprimarea opiniilor legate de faptele personajelor; exerciţiul, explicaţia, teme de lucru
textului -formularea de concluzii simple pe baza lecturii textului. demonstraţia acasă )

23. 1.5 Recapitulare Vrăjitorul 26.10 - exerciții de citire la prima vedere a unui text de mică • manualul, fise de observarea
2.2 din Oz( fragment) după întindere; lucru, ilustraţii, cărţi sistematică
3.2 Frank Baum - identificarea informațiilor din text; • conversaţia, (teme de lucru
3.6 - alcătuirea planului simplu de idei; exerciţiul, explicaţia, acasă )
- povestirea textului după planul simplu de idei demonstraţia

1.2 Evaluare : Coridorul 27.10 - utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie; •fise de evaluare • evaluare
24. 2.4 ispitei, după Voltaire - utilizarea corectă a ortogramelor; •exerciţiul sumativă
3.1 - utilizarea unor elemente de relaţie pentru asigurarea •activitate
3.4 succesiunii logice a propoziţiilor într-un text redactat. individuală
Prof.înv.primar Bălăcian Mihaela Școala Gimnazială Cacica

Unitatea de învățare: Familia – universul meu


Nr. ore: 15 / săpt.VIII-X

Nr Comp. Detalieri de conținut Data Activități de învățare Resurse Evaluare


crt specif.

1.1 Bunica, după Barbu 06.11 - exerciţii de citire expresivă a poeziei; • textul suport, fise observarea
1. 2.1 Ștefănesu Delavrancea - exerciţii de înţelegere a mesajului transmis de text; de lucru, ilustraţii, sistematică
2.2 - exerciţii de formulare de răspunsuri la întrebări; cărţi (probe orale,
2.4 - exerciţii de explicare a expresiilor şi de integrare a acestora • conversaţia, fise de lucru,
3.1 în enunţuri proprii; exerciţiul, explicaţia, teme de lucru
3.2 -asocierea elementelor descoperite în textul citit cu demonstraţia, jocul acasă )
experienţe proprii; didactic, învăţarea
-realizarea de deducţii simple pe baza audierii unui text intuitivă
literar sau informativ accesibil;
-formularea de concluzii simple pe baza lecturii textelor
informative sau literare.
1.3 Sunetul şi litera. Vocalele 07.11 -exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe • manualul, fise de observarea
2. 3.4 şi consoanele - completarea semnelor de punctuaţie într-un text fără lucru, ilustraţii, cărţi sistematică
4.1 punctuaţie şi discutarea rezultatelor • conversaţia, (probe orale,
exerciţiul, explicaţia, fise de lucru,
demonstraţia, jocul teme de lucru
didactic acasă )
3. 1.3 Cuvântul. Silaba. 08.11 -exerciţii de delimitare a cuvintelor în propoziție • manualul, fise de observarea
3.4 Despărţirea în silabe - completarea semnelor de punctuaţie într-un text fără lucru, ilustraţii, cărţi sistematică (fise
4.1 punctuaţie şi discutarea rezultatelor • conversaţia, de lucru, teme
exerciţiul, explicaţia, de lucru acasă )
jocul didactic
4. 1.3 Scriem corect la/ l-a 09.11 - marcarea prin intonaţie corespunzătoare a semnelor de • manualul observarea
3.4 punctuaţie; • conversaţia, sistematică
4.1 - explicarea semnelor de punctuaţie; exerciţiul, explicaţia, (probe orale,
- identificarea elementelor descriptive dintr-un text; demonstraţia, jocul teme de lucru
- explicarea rolului pe care îl au semnele de punctuaţie. didactic, acasă )
Prof.înv.primar Bălăcian Mihaela Școala Gimnazială Cacica

5. 1.3 Propoziţia. 10.11 - marcarea prin intonaţie corespunzătoare a semnelor de • manualul, fise de observarea
3.4 Intonarea propoziţiilor. punctuaţie; lucru, ilustraţii, cărţi sistematică
4.1 Semnele de punctuaţie - explicarea semnelor de punctuaţie; • conversaţia, (probe orale,
- identificarea elementelor descriptive dintr-un text; exerciţiul, explicaţia, fise de lucru,
- explicarea rolului pe care îl au semnele de punctuaţie în demonstraţia, jocul teme de lucru
textele citite. didactic, învăţarea acasă )
intuitivă
6. 1.1 Creanga de alun, după 13.11 - sesizarea legăturii dintre ilustraţii, titlu şi conţinutul • textul suport, fise observarea
2.1 Lev N. Tolstoi textului; de lucru, ilustraţii, sistematică
2.2 - exerciţii de citire fluentă, expresivă a textului, citirea pe cărţi (probe orale,
2.4 roluri, citirea selectivă; • conversaţia, fise de lucru,
3.1 - recunoaşterea personajelor; exerciţiul, explicaţia, teme de lucru
- integrarea cuvintelor noi în enunţuri demonstraţia, jocul acasă )
didactic, învăţarea
intuitivă
7. 1.3 Cuvântul – parte de 14.11 - lectură activă, cu creionul în mână; • fise de lucru, observarea
3.4 vorbire - activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte ilustraţii, cărţi sistematică (fise
4.1 neînţelese; • conversaţia, de lucru, teme
- folosirea jurnalului cu dublă intrare; exerciţiul, explicaţia, de lucru acasă )
- exerciţii de citire a unor texte la prima vedere învăţarea intuitivă
8. 1.1 Camaradul meu, Coretti, 15.11 - sesizarea legăturii dintre ilustraţii, titlu şi conţinutul • textul suport, fise observarea
2.1 dupa Edmondo de Amicis textului; de lucru, ilustraţii, sistematică
2.2 - exerciţii de citire fluentă, expresivă a textului, citirea pe cărţi (probe orale,
2.4 roluri, citirea selectivă; • conversaţia, fise de lucru,
3.1 - recunoaşterea personajelor; exerciţiul, explicaţia, teme de lucru
- integrarea cuvintelor noi în enunţuri demonstraţia, jocul acasă )
didactic, învăţarea
intuitivă
9. 1.3 Substantivul. Felul 16.11 - exerciții de citire a unor texte la prima vedere, cu adaptarea • fise de lucru, observarea
3.4 substantivelor ritmului şi intonaţiei impuse de semnele de punctuaţie; ilustraţii, cărţi sistematică
4.1 - recunoaşterea substantivelor din texte date; • conversaţia, (probe orale,
exerciţiul, explicaţia, fise de lucru,
demonstraţia, jocul teme de lucru
didactic acasă )
Prof.înv.primar Bălăcian Mihaela Școala Gimnazială Cacica

10. 1.1 Rodica, de Vasile 17.11 - exerciţii de citire expresivă a poeziei; • manualul, fise de observarea
2.1 Alecsandri - exerciţii de înţelegere a mesajului transmis de text; lucru, ilustraţii, cărţi sistematică
2.2 - exerciţii de formulare de răspunsuri la întrebări; • conversaţia, (probe orale,
2.4 - exerciţii de explicare a expresiilor şi de integrare a acestora exerciţiul, explicaţia, fise de lucru,
3.1 în enunţuri proprii demonstraţia, jocul teme de lucru
didactic, învăţarea acasă )
intuitivă
11. 1.3 Numărul substantivului. 20.11 - exerciţii de citire a unor texte la prima vedere; • manualul, fise de observarea
3.4 -recunoaşterea substantivelor; lucru, ilustraţii, cărţi sistematică
4.1 -gruparea substantivelor în table; • conversaţia, (probe orale,
-analiza morfologică a substantivelor selectate dintr-un text exerciţiul, explicaţia, fise de lucru,
dat. demonstraţia, jocul teme de lucru
didactic, învăţarea acasă)
intuitivă
12. 1.3 Genul substantivului 21.11 - exerciţii de citire a unor texte la prima vedere; • manualul, fise de observarea
3.4 -recunoaşterea substantivelor; lucru, ilustraţii, cărţi sistematică
4.1 -gruparea substantivelor în table; • conversaţia, (probe orale,
-analiza morfologică a substantivelor selectate dintr-un text exerciţiul, explicaţia, fise de lucru,
dat. demonstraţia, jocul teme de lucru
didactic, învăţarea acasă)
intuitivă
13. 1.1 Recapitulare 22.11 - lectură activă, cu creionul în mână; • manualul, fise de observarea
2.1 (2 ore) - activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte lucru, ilustraţii, cărţi sistematică
2.2 23.11 neînţelese; • conversaţia, (probe orale,
2.4 - folosirea jurnalului cu dublă intrare exerciţiul, explicaţia, fise de lucru,
3.1 demonstraţia, jocul teme de lucru
didactic, învăţarea acasă)
intuitivă
14. 1.3 Evaluare 24.11 - utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie; •fise de evaluare • evaluare
3.4 - utilizarea corectă a ortogramelor; •exerciţiul sumativă
4.1 - utilizarea unor elemente de relaţie pentru asigurarea •activitate
succesiunii logice a propoziţiilor într-un text redactat. individuală
Prof.înv.primar Bălăcian Mihaela Școala Gimnazială Cacica

Unitatea de învățare: România. Țara mea


Nr. ore: 8 / săpt.XI-XII

Nr Comp. Detalieri de conținut Data Activități de învățare Resurse Evaluare


crt specif.

1. 1.1 Traian și Dochia, legendă 27.11 -asocierea elementelor descoperite în textul citit cu • textul suport, fise observarea
2.1 populară experienţe proprii; de lucru, ilustraţii, sistematică
2.2 -exerciţii de citire fluentă, cursivă şi expresivă a textului; cărţi (probe orale,
2.4 - exerciţii de stabilire a locului şi timpului acţiunii pe baza • conversaţia, fise de lucru,
3.1 imaginii ce însoţeşte textul; exerciţiul, explicaţia, teme de lucru
- exerciţii de identificare a dialogului în text. demonstraţia, jocul acasă )
didactic, învăţarea
intuitivă
2. 1.1 Textul literar. 28.11 - delimitarea textului în fragmente logice; • textul suport, fise observarea
2.1 - elaborarea planului simplu de idei; de lucru, ilustraţii, sistematică
2.2 - explicarea rolului pe care îl au semnele de punctuaţie în cărţi (probe orale,
2.4 textele citite; • conversaţia, fise de lucru,
3.1 - exerciţii de identificare a dialogului în text; exerciţiul, explicaţia, teme de lucru
-exerciţii de explicare a semnelor de punctuaţie din text demonstraţia acasă )
3. 1.1 Fragmentul descriptiv 29.11 -citirea unui text în forme variate: în șoaptă, în perechi, în • manualul, fise de observarea
2.1 lant, în ștafetă, selectiv; lucru, ilustraţii, cărţi sistematică
2.2 -formularea de enunturi după ilustrația textului; • conversaţia, (probe orale,
2.4 -identificarea principalelor caracteristici ale textului; exerciţiul, explicaţia, fise de lucru,
3.1 -explicarea unor cuvinte și expresii demonstraţia, jocul teme de lucru
didactic acasă)
4. 1.3 Scriem corect neam/ ne- 4.12 -utilizarea corectă a ortogramelor; • manualul, fise de observarea
3.4 am -selectarea formei corecte a ortogramei; lucru, ilustraţii, cărţi sistematică
4.1 -formularea de propoziţii care conţin ortograme; • conversaţia, (probe orale,
-dictare de enunţuri ce conţin ortograme. exerciţiul, explicaţia, fise de lucru,
demonstraţia, jocul teme de lucru
didactic, învăţarea acasă)
intuitivă
Prof.înv.primar Bălăcian Mihaela Școala Gimnazială Cacica

5. 1.3 Solicitarea de informaţii şi 5.12 -relatarea unei întâmplări cunoscute / trăite/imaginate; • manualul, fise de observarea
3.4 oferirea de informaţii -prezentarea unei teme după un plan, utilizând conectorii de lucru, ilustraţii, cărţi sistematică
4.1 tipul: mai întâi, apoi, în cele din urmă; • conversaţia, (probe orale,
-solicitarea și oferirea de informații (referitoare la universul exerciţiul, explicaţia, fise de lucru,
apropiat); demonstraţia, jocul teme de lucru
-formularea unor întrebări sau a unor răspunsuri; didactic acasă)
-construirea de dialoguri în diverse situații.
6. 1.1 Recapitulare 06.12 - lectură activă, cu creionul în mână; • manualul, fise de observarea
2.1 Crăiasa Zapezii - explicarea rolului pe care îl au semnele de punctuaţie în lucru, ilustraţii, cărţi sistematică
2.2 (fragment), după Hans 7.12 textele citite; • conversaţia, (probe orale,
2.4 Christian Andersen - exerciţii de identificare a dialogului în text; exerciţiul, explicaţia, teme de lucru
3.1 (2 ore) -exerciţii de explicare a semnelor de punctuaţie din text demonstraţia acasă)
7. 1.3 Evaluare 8.12 - utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie; •fise de evaluare • evaluare
3.4 - utilizarea corectă a ortogramelor; •exerciţiul sumativă
4.1 - utilizarea unor elemente de relaţie pentru asigurarea •activitate
succesiunii logice a propoziţiilor într-un text redactat. individuală

Unitatea de învățare: În prag de sărbători


Nr. ore: 10 / săpt.XIII-XIV

Nr Comp. Detalieri de conținut Data Activități de învățare Resurse Evaluare


crt specif.

1. 1.1 Pomul de iarnă, după 11.12 -asocierea elementelor descoperite în textul citit cu • textul suport, fise observarea
2.1 Ernest Theodor Amadeus experienţe proprii; de lucru, ilustraţii, sistematică
2.2 Hoffman -realizarea de deducţii simple pe baza audierii unui text cărţi (probe orale,
2.4 literar sau informativ accesibil; • conversaţia, fise de lucru,
3.1 -exerciţii de citire fluentă, cursivă şi expresivă a textului; exerciţiul, explicaţia, teme de lucru
- exerciţii de stabilire a locului şi timpului acţiunii pe baza demonstraţia, jocul acasă )
imaginii ce însoţeşte textul; didactic, învăţarea
- exerciţii de identificare a dialogului în text. intuitivă
Prof.înv.primar Bălăcian Mihaela Școala Gimnazială Cacica

2. 1.1 Extragerea unor informaţii 12.12 - exerciţii de citire fluentă, expresivă a textului, citirea pe • ilustraţii, cărţi observarea
2.1 de detaliu dintr-un text roluri, citirea selectivă; • conversaţia, sistematică
2.2 transmise prin ilustraţii - recunoaşterea personajelor; exerciţiul, explicaţia, (probe orale,
2.4 - integrarea cuvintelor noi în enunţuri; demonstraţia, jocul fise de lucru,
3.1 -exerciţii de stabilire a locului şi timpului acţiunii pe baza didactic, învăţarea teme de lucru
imaginii din text intuitivă acasă )
3. 1.4 Adjectivul 13.12 -identificarea unor adjective care îndeplinesc condiții date; • manualul, fise de observarea
2.1 -identificarea unor adjective dintr-o listă de cuvinte date; lucru, ilustraţii, cărţi sistematică
2.2 -formularea de enunțuri care conțin adjective; • conversaţia, (probe orale,
4.1 -identificarea adjectivelor dintr-un text dat; exerciţiul, explicaţia, teme de lucru
învăţarea intuitivă acasă)
4. 1.4 Acordul adjectivului cu 14.12 -adăugarea de adjective potrivite unor substantive; • manualul, fise de observarea
2.1 substantivul -realizarea acordului adjectivului cu substantivul pe care îl lucru, ilustraţii, cărţi sistematică
2.2 însoțește; • conversaţia, (probe orale,
4.1 -formularea de enunțuri care conțin adjective; exerciţiul, explicaţia, teme de lucru
-identificarea adjectivelor dintr-un text dat; jocul didactic acasă)
5. 1.4 Poziţia adjectivului faţă de 15.12 -evidențierea poziției adjectivului față de substantiv; • manualul, fise de observarea
2.1 substantiv -schimbarea poziției adjectivului față de substantiv; lucru, ilustraţii, cărţi sistematică
2.2 -adăugarea de adjective potrivite unor substantive; • conversaţia, (probe orale,
4.1 -realizarea acordului adjectivului cu substantivul pe care îl exerciţiul, explicaţia, fise de lucru,
însoțește; demonstraţia, jocul teme de lucru
-identificarea numărului și a genului unui adjectiv didactic acasă)
6. 1.4 Povestirea orală după 18.12 -exerciții de identificare a benzilor desenate; • manualul, fise de observarea
2.1 benzi desenate -povestirea orală după imaginile unei benzi desenate; lucru, ilustraţii, cărţi sistematică
2.2 -realizarea unei benzi desenate cu o întâmplare imaginată • conversaţia, (probe orale,
4.1 exerciţiul, învăţarea teme de lucru
intuitivă acasă)
7. 1.4 Cuvintele cu sens opus 19.12 - căutarea unor informații; • manualul, fise de observarea
2.1 - explicarea unor cuvinte; lucru, ilustraţii, cărţi sistematică
2.2 - lectură activă, cu creionul în mână; • conversaţia, (probe orale,
4.1 - activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte exerciţiul, explicaţia, fise de lucru,
neînţelese; demonstraţia, jocul teme de lucru
- cuvinte înrudite; didactic, învăţarea acasă)
- cuvinte cu sensuri diferite intuitivă
Prof.înv.primar Bălăcian Mihaela Școala Gimnazială Cacica

8. 1.1 Cu uratul (fragment din 20.12 - sesizarea legăturii dintre ilustraţii, titlu şi conţinutul • manualul observarea
2.1 « Amintiri din copilărie ») textului; • conversaţia, sistematică
2.2 după Ion Creangă - exerciţii de citire fluentă, expresivă a textului, citirea pe exerciţiul, explicaţia, (probe orale,
2.4 roluri, citirea selectivă; demonstraţia, jocul fise de lucru,
3.1 - recunoaşterea personajelor; didactic, învăţarea teme de lucru
3.2 - integrarea cuvintelor noi în enunţuri intuitivă acasă)
9. 1.1 Recapitulare 21.12 - lectură activă, cu creionul în mână; • manualul, fise de observarea
2.1 Am plecat să colindăm - activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte lucru, ilustraţii, cărţi sistematică ( fise
3.1 neînţelese; • conversaţia, de lucru, teme
- folosirea jurnalului cu dublă intrare exerciţiul, explicaţia, de lucru acasă)
10. 1.3 Evaluare 22.12 - utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie; •fise de evaluare • evaluare
3.4 - utilizarea corectă a ortogramelor; •exerciţiul sumativă
4.1 - utilizarea unor elemente de relaţie pentru asigurarea •activitate
succesiunii logice a propoziţiilor într-un text redactat. individuală

Unitatea de învățare: Feerie de iarnă


Nr. ore: 15 / săpt.XV-XVII

Nr Comp. Detalieri de conținut Data Activități de învățare Resurse Evaluare


crt specif.

1. 1.1 Iarna, de Vasile 15.01 -exerciţii de citire a poeziei „Iarna” de Vasile Alecsandri • textul suport, fise observarea
2.1 Alecsandri -scrierea cuvintelor noi în vocabular; de lucru, ilustraţii, sistematică
2.2 -alcătuirea de enunţuri, folosind noile cuvinte; cărţi (probe orale,
2.4 -formularea de răspunsuri, pe baza poeziei citite; • conversaţia, fise de lucru,
3.1 -exerciţii de transcriere, după cerinţe date exerciţiul, explicaţia, teme de lucru
demonstraţia acasă )
2. 1.1 Poezia 16.01 -citirea unui text în forme variate: în șoaptă, în perechi, în • textul suport, fise observarea
2.1 lanț, în ștafetă, selectiv; de lucru, ilustraţii, sistematică
2.2 -identificarea principalelor caracteristici ale textului; cărţi (probe orale,
2.4 -formularea unor răspunsuri sau întrebări referitoare la • conversaţia, fise de lucru,
Prof.înv.primar Bălăcian Mihaela Școala Gimnazială Cacica

3.1 textul citit; exerciţiul, explicaţia, teme de lucru


-asocierea unei descrieri cu strofa corespunzătoare; demonstraţia, jocul acasă )
-despărțirea cuvintelor în silabe; didactic, învăţarea
-formularea de enunțuri cu expresii poetice date intuitivă
3. 1.4 Aşezarea poeziei în pagina 17.01 -identificarea principalelor caracteristici ale textului; • manualul, fise de observarea
2.1 caietului -formularea unor răspunsuri sau întrebări referitoare la lucru, ilustraţii, cărţi sistematică
2.2 textul citit; • conversaţia, (probe orale,
4.1 -asocierea unei descrieri cu strofa corespunzătoare; exerciţiul, explicaţia, teme de lucru
-exerciții de observare a așezării în pagină a unui text liric învăţarea intuitivă acasă)
4. 1.1 Iarna în pădure 18.01 -relatarea unei întâmplări după un șir de întrebări • manualul, fise de observarea
2.1 Povestirea scrisă după un -prezentarea unei teme după un plan, utilizând conectorii de lucru, ilustraţii, cărţi sistematică
2.2 şir de întrebări tipul: mai întâi, apoi, în cele din urmă; • conversaţia, (probe orale,
2.4 -solicitarea și oferirea de informații (referitoare la universul exerciţiul, explicaţia, teme de lucru
3.1 apropiat); jocul didactic acasă)
-formularea unor întrebări sau a unor răspunsuri;
-construirea de dialoguri în diverse situații
5. 1.4 Părţile unui text creativ 19.01 - exerciţii de precizare a părţilor componente ale unei • manualul, fise de observarea
2.1 compuneri; lucru, ilustraţii, cărţi sistematică
2.2 -elaborarea planului iniţial al compunerii cu ajutorul • conversaţia, (probe orale,
4.1 ilustraţiilor; exerciţiul, explicaţia, fise de lucru,
- realizarea unui text creativ. demonstraţia, jocul teme de lucru
didactic acasă)
6. 1.4 Premiul I 22.01 -exerciții de identificare a benzilor desenate; • manualul, fise de observarea
2.1 Alcătuirea unui text creativ -povestirea orală după imaginile unei benzi desenate; lucru, ilustraţii, cărţi sistematică
2.2 după un şir de ilustraţii -realizarea unei benzi desenate cu o întâmplare imaginată; • conversaţia, (probe orale,
4.1 - căutarea unor informații; exerciţiul, explicaţia, fise de lucru,
- explicarea unor cuvinte; demonstraţia, teme de lucru
- lectură activă, cu creionul în mână; învăţarea intuitivă acasă)

7. 1.4 Scriem corect nea/ ne-a 23.01 -utilizarea corectă a ortogramelor; caiet, manualul observarea
2.1 -selectarea formei corecte a ortogramei; k.  conversaţia, sistematică
2.2 -formularea de propoziţii care conţin ortograme; explicaţia, exerciţiul (probe orale,
4.1 -dictare de enunţuri ce conţin ortograme; frontală, individuală teme de lucru
acasă )
Prof.înv.primar Bălăcian Mihaela Școala Gimnazială Cacica

8. 1.1 Povestea omului de 25.01 - sesizarea legăturii dintre ilustraţii, titlu şi conţinutul caiet, manualul observarea
2.1 zăpadă (poveste populară) textului; l.  conversaţia, sistematică
2.2 - exerciţii de citire fluentă, expresivă a textului, citirea pe explicaţia, exerciţiul (probe orale,
2.4 roluri, citirea selectivă; frontală, individuală teme de lucru
3.1 - recunoaşterea personajelor; acasă )
3.2 - integrarea cuvintelor noi în enunţuri

9. 1.4 Cuvinte cu aceeaşi formă 26.01 - căutarea unor informații; caiet, manualul observarea
2.1 şi sens diferit - explicarea unor cuvinte; m.  conversaţia, sistematică
2.2 - lectură activă, cu creionul în mână; explicaţia, exerciţiul (probe orale,
4.1 - activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte frontală, individuală teme de lucru
neînţelese; acasă )
- cuvinte înrudite;
- cuvinte cu sensuri diferite
10. 1.4 Sensurile neobişnuite ale 29.01 -explicarea unor cuvinte cu ajutorul dicţionarului; • manualul, fise de observarea
2.1 cuvintelor -exerciţii de descoperire a sensurilor unor cuvinte date; lucru, ilustraţii, cărţi sistematică
2.2 -exerciţii de identificare a sensului apropiat/opus al unor • conversaţia, (probe orale,
4.1 cuvinte exerciţiul, explicaţia, fise de lucru,
demonstraţia, jocul teme de lucru
didactic, învăţarea acasă)
intuitivă
11. 1.4 Textul funcțional 30.01 -completarea unei cărți poștale având tema dată; • manualul, fise de observarea
2.1 Cartea poştală, e-mailul -identificarea elementelor componente ale unei cărți poștale lucru, ilustraţii, cărţi sistematică
2.2 - exerciţii de citire a unor scrisori, cărți poștale, invitaţii; • conversaţia, (probe orale,
4.1 -exerciţii de comparare a acestor tipuri de scrieri funcţionale; exerciţiul, explicaţia, fise de lucru,
-exerciţii de redactare a două-trei exemple pentru cartea demonstraţia, jocul teme de lucru
poștală; didactic, învăţarea acasă)
intuitivă

12. 1.4 Textul de informare 31.01 -observarea unui fluturaș; • manualul, fise de observarea
2.1 Afişul. Fluturaşul -identificarea componentelor unui fluturaș; lucru, ilustraţii, cărţi sistematică
2.2 -completarea schiței unui fluturaș, având tema dată; • conversaţia, (probe orale,
4.1 -identificarea elementelor componente ale unui afiș; exerciţiul, explicaţia, fise de lucru,
-realizarea unui afiș pentru promovarea unei serbări/a unui demonstraţia, jocul teme de lucru
Prof.înv.primar Bălăcian Mihaela Școala Gimnazială Cacica

concurs/ a unui proiect; didactic, învăţarea acasă)


-expoziție de afișe. intuitivă
13. 1.1 Recapitulare 01.02 - lectură activă, cu creionul în mână; • manualul, fise de observarea
2.4 Vulpea Taia și tigrul Tom- - activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte lucru, ilustraţii, cărţi sistematică (fise
3.1 povste populară africană neînţelese; • conversaţia, de lucru, teme
3.2 (2 ore) - folosirea jurnalului cu dublă intrare exerciţiul, explicaţia, de lucru acasă)
demonstraţia
14. 1.3 Evaluare 02.02 - utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie; •fise de evaluare • evaluare
3.4 - utilizarea corectă a ortogramelor; •exerciţiul sumativă
4.1 - utilizarea unor elemente de relaţie pentru asigurarea •activitate
succesiunii logice a propoziţiilor într-un text redactat. individuală

SEMESTRUL II

Unitatea de învățare: Tărâmul copilăriei


Nr. ore: 15 / săpt.XVIII-XX

Nr Comp. Detalieri de conținut Data Activități de învățare Resurse Evaluare


crt specif.

1.3 Sarea în bucate, după 12.02 - sesizarea legăturii dintre ilustraţii, titlu şi conţinutul • textul suport, fise observarea
1. 2.3 Petre Ispirescu textului; de lucru, ilustraţii, sistematică
3.2 - exerciţii de citire fluentă, expresivă a textului, citirea pe cărţi (probe orale,
4.3 roluri, citirea selectivă; • conversaţia, fise de lucru,
4.4 - recunoaşterea personajelor; exerciţiul, explicaţia, teme de lucru
4.5 - integrarea cuvintelor noi în enunţuri; demonstraţia, jocul acasă )
- exprimarea opiniilor legate de faptele personajelor didactic
Prof.înv.primar Bălăcian Mihaela Școala Gimnazială Cacica

3.2 Descrierea unei fiinţe 13.02 - exerciţii de citire a unor texte la prima vedere cu adaptarea • textul suport observarea
2. 4.3 ritmului si intonaţiei impuse de semnele de punctuaţie; • conversaţia, sistematică
4.4 - exerciţii de recunoaştere şi de prezentare sumară a exerciţiul, explicaţia, (probe orale,
trăsăturilor fizice şi sufleteşti ale personajelor; demonstraţia teme de lucru
- conversaţii în grup, în care elevii să pună întrebări şi să acasă )
dea răspunsuri referitoare la un text citit.
1.4 Comunicarea nonverbală 14.02 -exerciții de exprimare prin mimică sau prin gesturi a • textul suport, fise observarea
3. 2.1 Comunicarea prin diferitelor mesaje; de lucru, ilustraţii sistematică
2.2 imagini -exerciții de identificare a diferitelor gesturi făcute de • conversaţia, (probe orale,
diferite personaje din texte studiate; exerciţiul, explicaţia, fise de lucru,
-formularea de solicitări către colegii de bancă; demonstraţia, jocul teme de lucru
- formularea de solicitări către doamna învățătoare; didactic, învăţarea acasă )
-realizarea de corespondențe între expresii date intuitivă
1.4 Scriem corect printr-o/ 15.02 - utilizarea corectă a ortogramelor; • textul suport, fise observarea
4. 2.1 printr-un - completarea enunţurilor lacunare cu ortograme; de lucru, ilustraţii, sistematică
2.2 - selectare corectă a ortogramelor; cărţi (probe orale,
- alcătuirea de enunţuri cu ajutorul ortogramelor; • conversaţia, teme de lucru
- dictare. exerciţiul, explicaţia acasă )

3.2 Copiii eram noi 16.02 - exerciţii de citire expresivă a poeziei; • fise de lucru, observarea
5. 4.3 amândoi, de Mihai - exerciţii de înţelegere a mesajului transmis de text; ilustraţii, cărţi sistematică
4.4 Eminescu - exerciţii de formulare de răspunsuri la întrebări; • conversaţia, (probe orale,
Ințelegerea mesajului - exerciţii de explicare a expresiilor şi de integrare a acestora exerciţiul, explicaţia, fise de lucru,
poeziei în enunţuri proprii; demonstraţia teme de lucru
-asocierea elementelor descoperite în textul citit cu acasă )
experienţe proprii
3.2 Descrierea unui obiect pe 19.02 - exerciţii de exprimare a primelor reacţii faţă de cele citite • textul suport, fise observarea
6. 4.3 baza unui plan de folosind modalităţi diverse: desen, mimă, schemă, ritm/ de lucru, ilustraţii, sistematică
4.4 întrebări melodie etc. cărţi (probe orale,
- exerciţii de tipul „dacă aş fi (personajul) aş fi ...” • conversaţia, fise de lucru,
alegerea unor subiecte atractive şi construirea unei „burse a exerciţiul, explicaţia, teme de lucru
poveştilor” demonstraţia, jocul acasă )
- antrenamente de scriere creativă didactic, învăţarea
intuitivă
Prof.înv.primar Bălăcian Mihaela Școala Gimnazială Cacica

1.4 Pronumele. 20.02 - identificarea pronumelor din texte date • fise de lucru, observarea
7. 2.1 Pronumele personal - completarea unor enunţuri lacunare cu pronumele potrivite ilustraţii, cărţi sistematică
2.2 - înlocuirea substantivelor dintr-un text cu pronume • conversaţia, (probe orale,
corespunzătoare; exerciţiul, explicaţia, fise de lucru,
-definirea pronumelui personal; demonstraţia teme de lucru
-exerciţii de recunoaştere a pronumelui; acasă )
-alcătuirea unor enunţuri în care să se folosească pronume
1.4 Persoana şi numărul 21.02 -exerciţii de înlocuire a substantivelor cu pronume; • textul suport, fise observarea
8. 2.1 pronumelui personal - identificarea pronumelor din texte date de lucru, ilustraţii, sistematică
2.2 - completarea unor enunţuri lacunare cu pronumele potrivite cărţi (probe orale,
- înlocuirea substantivelor dintr-un text cu pronume • conversaţia, fise de lucru,
corespunzătoare; exerciţiul, jocul teme de lucru
-definirea pronumelui personal; didactic, învăţarea acasă )
-exerciţii de recunoaştere a pronumelui; intuitivă
-alcătuirea unor enunţuri în care să se folosească pronume
3.2 Alice în Țara Minunilor- 22.02 - exerciţii de exprimare a primelor reacţii faţă de cele citite • textul suport, fise observarea
9. 4.3 Balta de lacrimi folosind modalităţi diverse: desen, mimă, schemă, ritm/ de lucru, ilustraţii, sistematică
4.4 (fragment) după, Lewis melodie etc. cărţi (probe orale,
Caroll - exerciţii de tipul „dacă aş fi (personajul) ... m-aş simţi ...” • conversaţia, fise de lucru,
- discutarea problemelor apărute la despărţirea în silabe exerciţiul, explicaţia, teme de lucru
- completarea semnelor de punctuaţie într-un text fără demonstraţia, jocul acasă )
punctuaţie şi discutarea rezultatelor didactic, învăţarea
- antrenamente de scriere creativă intuitivă
- scrierea unui paragraf în care se folosesc conectori de tipul:
mai întâi, apoi, în cele din urmă
1.4 Pronumele personal de 23.02 -exerciţii de identificare a numărului şi persoanei • textul suport, fise observarea
10. 2.1 politeţe pronumelui; de lucru, ilustraţii, sistematică
2.2 -exerciţii de înlocuire a unor substantive cu pronume cărţi (probe orale,
personal de politeţe; • conversaţia, fise de lucru,
-alcătuire de enunţuri în care să se folosească pronumele exerciţiul, explicaţia, teme de lucru
personal de politeţe; demonstraţia, jocul acasă )
-exerciţii de transformare a unor propoziţii utilizând didactic, învăţarea
pronumele personale de politeţe intuitivă
Prof.înv.primar Bălăcian Mihaela Școala Gimnazială Cacica

1.4 Genul pronumelui 26.02 -exerciţii de înlocuire a substantivelor cu pronume; • manualul, fise de observarea
11. 2.1 Pronunţarea şi scrierea -definirea pronumelui personal; lucru, ilustraţii, cărţi sistematică
2.2 corectă a pronumelor -exerciţii de recunoaştere a pronumelui; • conversaţia, (probe orale,
-alcătuirea unor enunţuri în care să se folosească pronume; exerciţiul, explicaţia, fise de lucru,
demonstraţia, jocul teme de lucru
didactic, învăţarea acasă)
intuitivă

1.4 Textul creativ după un 27.02 - identificarea întrebărilor; • manualul, fise de observarea
12. 2.1 plan de întrebări - alcătuirea unui text creativ prin legarea răspunsurilor la lucru, ilustraţii, cărţi sistematică
2.2 întrebări prin înțeles; • conversaţia, (probe orale,
- elaborarea unui plan de idei pentru compunere; exerciţiul, explicaţia, fise de lucru,
- elaborarea compunerii; demonstraţia, jocul teme de lucru
- formularea unor opinii referitoare la modul de redactare şi didactic, învăţarea acasă)
de prezentare a compunerilor intuitivă

1.1 Recapitulare 28.02 - lectură activă, cu creionul în mână; • manualul, fise de observarea
13. 2.4 Vulpea Taia și tigrul - activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte lucru, ilustraţii, cărţi sistematică (fise
3.1 Tom- povste populară neînţelese; • conversaţia, de lucru, teme
3.2 africană - folosirea jurnalului cu dublă intrare exerciţiul de lucru acasă)
14. 1.3 Evaluare 01.03 - utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie; •fise de evaluare • evaluare
3.4 - utilizarea corectă a ortogramelor; •exerciţiul sumativă
4.1 - utilizarea unor elemente de relaţie pentru asigurarea •activitate
succesiunii logice a propoziţiilor într-un text redactat. individuală
15. 1.1 Fata din dafin, poveste 02.03 - lectură activă, cu creionul în mână; • manualul, fise de observarea
2.4 populară - activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte lucru, ilustraţii, cărţi sistematică (fise
3.1 neînţelese; • conversaţia, de lucru, teme
3.2 - folosirea jurnalului cu dublă intrare exerciţiul, explicaţia, de lucru acasă)
demonstraţia
Prof.înv.primar Bălăcian Mihaela Școala Gimnazială Cacica

Unitatea de învățare: Salutare primăvară!


Nr. ore: 18 / săpt.XXI-XXV Săpt.XXIV - Să fii mai bun!

Nr Comp. Detalieri de conținut Data Activități de învățare Resurse Evaluare


crt specif.

1.1 Rapsodii de primăvară, de 05.03 -exerciţii de citire a poeziei Rapsodii de primăvară, de • textul suport, fise observarea
1. 2.4 George Topârceanu George Topârceanu de lucru, ilustraţii, sistematică
3.1 -scrierea cuvintelor noi în vocabular; cărţi (probe orale,
3.2 -alcătuirea de enunţuri, folosind noile cuvinte; • conversaţia, fise de lucru,
-formularea de răspunsuri, pe baza poeziei citite; exerciţiul, explicaţia, teme de lucru
-exerciţii de transcriere, după cerinţe date demonstraţia, jocul acasă )
didactic, învăţarea
intuitivă
1.4 Semnele de punctuaţie (:) 06.03 -marcarea prin intonaţie corespunzătoare a semnelor de • manualul, fise de observarea
2. 2.1 şi (,) punctuaţie; lucru, ilustraţii, cărţi sistematică
2.2 - explicarea semnelor de punctuaţie; • conversaţia, (probe orale,
-identificarea elementelor descriptive dintr-un text; exerciţiul, explicaţia, fise de lucru,
- exerciţii de citire fluentă, expresivă a textului, citire pe demonstraţia, jocul teme de lucru
roluri, citire selectivă didactic acasă)
1.4 Prezentarea unei teme 07.03 - exerciţii de exprimare a primelor reacţii faţă de cele citite • manualul, fise de observarea
3. 2.1 după un plan De la folosind modalităţi diverse: desen, mimă, schemă, ritm/ lucru, ilustraţii, cărţi sistematică
2.2 personaje învățăm.... melodie etc. • conversaţia, (probe orale,
- exerciţii de tipul „dacă aş fi ... m-aş simţi/ aş fi ...” exerciţiul, explicaţia, fise de lucru,
- antrenamente de scriere creativă demonstraţia, jocul teme de lucru
- scrierea unui paragraf în care se folosesc conectori de tipul: didactic, învăţarea acasă)
mai întâi, apoi, în cele din urmă intuitivă
1.1 Relatarea unei întâmplări 08.03 -simularea unor situaţii de comunicare; • manualul, fise de observarea
4. 2.4 trăite - completarea unor enunţuri cu elemente de construcţie a lucru, ilustraţii, cărţi sistematică
3.1 comunicării; • conversaţia, (probe orale,
3.2 - relatarea unei întâmplări în care se folosesc conectori de exerciţiul, explicaţia, fise de lucru,
tipul: mai întâi, apoi, în cele din urmă demonstraţia, jocul teme de lucru
didactic acasă)
Prof.înv.primar Bălăcian Mihaela Școala Gimnazială Cacica

1.1 Fructul cel mai valoros, 09.03 - sesizarea legăturii dintre ilustraţii, titlu şi conţinutul • manualul, fise de observarea
5. 2.4 poveste populară textului; lucru, ilustraţii, cărţi sistematică
3.1 Înţelegerea mesajului 12.03 - exerciţii de citire fluentă, expresivă a textului, citirea pe • conversaţia, (probe orale,
3.2 textului literar narativ roluri, citirea selectivă; exerciţiul, explicaţia, fise de lucru,
(2 ore) - recunoaşterea personajelor; demonstraţia, teme de lucru
- integrarea cuvintelor noi în enunţuri; învăţarea intuitivă acasă)
- exprimarea opiniilor legate de faptele personajelor

1.1 Formularea unei păreri 13.03 - recunoaşterea personajelor; • manualul, fise de observarea
6. 2.4 despre personajele - integrarea cuvintelor noi în enunţuri; lucru, ilustraţii, cărţi sistematică
3.1 povestirii - exprimarea opiniilor legate de faptele personajelor • conversaţia, (probe orale,
3.2 Exprimarea acordului/ - exerciţii de exprimare a primelor reacţii faţă de cele citite exerciţiul, explicaţia, fise de lucru,
dezacordului față de folosind modalităţi diverse: desen, mimă, schemă, ritm/ demonstraţia, jocul teme de lucru
acțiunile și atitudinile melodie etc. didactic, învăţarea acasă)
personajelor intuitivă
1.1 Formularea unei păreri 14.03 - exerciţii de tipul „dacă aş fi ... m-aş simţi/ aş fi ...” • manualul, fise de observarea
7. 2.4 despre o povestire - antrenamente de scriere creativă lucru, ilustraţii, cărţi sistematică
3.1 - scrierea unui paragraf în care se folosesc conectori de tipul: • conversaţia, (probe orale, ,
3.2 mai întâi, apoi, în cele din urmă exerciţiul, explicaţia, teme de lucru
demonstraţia acasă)
1.4 Scriem corect nai/ n-ai 15.03 - utilizarea corectă a ortogramelor; • manualul, fise de observarea
8. 2.1 - completarea enunţurilor lacunare cu ortograme; lucru, ilustraţii, cărţi sistematică
2.2 - selectare corectă a ortogramelor; • conversaţia, (probe orale,
- alcătuirea de enunţuri cu ajutorul ortogramelor; exerciţiul, explicaţia, fise de lucru,
- dictare. demonstraţia, jocul teme de lucru
didactic acasă)
1.1 Degețica, dupa Hans 16.03 - sesizarea legăturii dintre ilustraţii, titlu şi conţinutul • manualul, fise de observarea
9. 2.4 Christian Andersen textului; lucru, ilustraţii, cărţi sistematică
3.1 Ințelegerea textului - exerciţii de citire fluentă, expresivă a textului, citirea pe • conversaţia, (probe orale,
3.2 roluri, citirea selectivă; exerciţiul, explicaţia, fise de lucru,
- recunoaşterea personajelor; demonstraţia, jocul teme de lucru
- integrarea cuvintelor noi în enunţuri; didactic, învăţarea acasă)
- exprimarea opiniilor legate de faptele personajelor intuitivă
Prof.înv.primar Bălăcian Mihaela Școala Gimnazială Cacica

1.4 Verbul 19.03 -exerciţii de sesizare intuitivă a cuvintelor care (arată ) • textul suport, fise observarea
10. 2.1 Numărul verbului exprimă acţiunea, starea sau existenţa substantivelor; de lucru, ilustraţii, sistematică
2.2 -exerciţii de recunoaştere a verbelor; cărţi (probe orale,
-definirea verbelor; • conversaţia, fise de lucru,
-exerciţii de identificare a numărului şi persoanei verbului; exerciţiul, explicaţia, teme de lucru
-exerciţii de scriere a verbelor cu â şi î; demonstraţia, acasă )
-transcrierea verbelor dintr-un text dat şi precizarea învăţarea intuitivă
numărului şi a persoanei
1.4 Pronunţarea şi scrierea 20.03 -exerciţii de sesizare intuitivă a cuvintelor care (arată ) • manualul, fise de observarea
11. 2.1 corectă a verbelor exprimă acţiunea, starea sau existenţa substantivelor; lucru, ilustraţii, cărţi sistematică
2.2 -exerciţii de recunoaştere a verbelor; • conversaţia, (probe orale,
-definirea verbelor; exerciţiul, explicaţia, teme de lucru
-exerciţii de identificare a numărului şi persoanei verbului; demonstraţia acasă)
1.4 Textul creativ după un 21.03 - recunoaşterea corespondenţei dintre mesajul transmis de • manualul, fise de observarea
12. 2.1 plan de idei ilustraţie şi de cel transmis de text; lucru, ilustraţii, cărţi sistematică
2.2 - elaborarea unui plan de idei pentru compunere; • conversaţia, (probe orale,
- elaborarea compunerii; exerciţiul, explicaţia, fise de lucru,
- formularea unor opinii referitoare la modul de redactare şi demonstraţia, jocul teme de lucru
de prezentare a compunerilor. didactic acasă)
1.4 Scriem corect săi/ să-i 22.03 - utilizarea corectă a ortogramelor; • manualul, fise de observarea
13. 2.1 - completarea enunţurilor lacunare cu ortograme; lucru, ilustraţii, cărţi sistematică
2.2 - selectare corectă a ortogramelor; • conversaţia, (probe orale,
- alcătuirea de enunţuri cu ajutorul ortogramelor; exerciţiul, explicaţia, teme de lucru
- dictare. demonstraţia acasă)
1.1 Colț Alb, după Jack 23.03 -exerciţii de citire explicativă şi de citire expresivă; • textul suport, fise observarea
14. 2.4 London -formularea ideilor principale; de lucru, ilustraţii, sistematică
3.1 -povestirea integrală a textului; cărţi (probe orale,
3.2 -exerciţii de vocabular; • conversaţia, fise de lucru,
-exerciţii de exprimare a propriilor opinii în legătură cu exerciţiul, explicaţia, teme de lucru
faptele exprimate demonstraţia acasă )
1.1 Povestirea scrisă a unui 11.04 -povestirea orală a unui text citit; • conversaţia, observarea
15. 2.4 fragment (I) -exprimarea opiniilor în legătura cu o întâmplare; exerciţiul, explicaţia, sistematică
3.1 - utilizarea în contexte diferite a achiziţiilor lexicale noi; demonstraţia, jocul (probe orale,
3.2 - povestirea în scris, a unui fragment didactic fise de lucru)
Prof.înv.primar Bălăcian Mihaela Școala Gimnazială Cacica

16. 1.1 Recapitulare : Regele Vânt 12.04 - lectură activă, cu creionul în mână; • manualul, fise de observarea
2.4 și copiii împăratului- - activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte lucru, ilustraţii, cărţi sistematică (fise
3.1 poveste populară neînţelese; • conversaţia, de lucru, teme
3.2 - folosirea jurnalului cu dublă intrare exerciţiul de lucru acasă)
17. 1.4 Evaluare : Leul și 13.04 - utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie; •fise de evaluare • evaluare
2.1 șoricelul, după Esop - utilizarea corectă a ortogramelor; •exerciţiul sumativă
2.2 - utilizarea unor elemente de relaţie pentru asigurarea •activitate
succesiunii logice a propoziţiilor într-un text redactat. individuală

Unitatea de învățare: La Paști


Nr. ore: 10 / săpt.XXVI-XXVII

Nr Comp. Detalieri de conținut Data Activități de învățare Resurse Evaluare


crt specif.

1.1 La Paști, de George 16.04 -exerciţii de citire a poeziei La Paști, de George Topârceanu • textul suport, fise observarea
1. 2.4 Topârceanu -scrierea cuvintelor noi în vocabular; de lucru, ilustraţii, sistematică
3.1 Înțelegerea mesajului 17.04 -alcătuirea de enunţuri, folosind noile cuvinte; cărţi (probe orale,
3.2 poeziei -formularea de răspunsuri, pe baza poeziei citite; • conversaţia, fise de lucru,
(2 ore) -exerciţii de transcriere, după cerinţe date exerciţiul, explicaţia, teme de lucru
demonstraţia, acasă )
învăţarea intuitivă
1.4 Felicitarea 18.04 -exerciţii de identificare a imaginilor şi împrejurările în care • manualul, fise de observarea
2. 2.1 se pot folosi urări; lucru, ilustraţii, cărţi sistematică
2.2 -confecţionarea unei felicitări; • conversaţia, (probe orale,
-exerciții de identificarea a mesajelor potrivite pentru diverse exerciţiul, explicaţia, fise de lucru,
urări. demonstraţia, jocul teme de lucru
didactic, învăţarea acasă)
intuitivă
Prof.înv.primar Bălăcian Mihaela Școala Gimnazială Cacica

1.4 Textul creativ cu început 19.04 - realizarea corespondenţei între un fragment şi partea • manualul, fise de observarea
3. 2.1 dat compunerii; lucru, ilustraţii, cărţi sistematică
2.2 - elaborarea planului iniţial şi a celui dezvoltat al • conversaţia, (probe orale,
compunerii; exerciţiul, explicaţia, fise de lucru,
- aşezarea corectă a compunerii în pagina caietului; demonstraţia, jocul teme de lucru
- formularea unor opinii referitoare la modul de redactare şi didactic, învăţarea acasă)
de prezentare a compunerilor; intuitivă
-explicarea unor cuvinte cu ajutorul dicţionarului;
-exerciţii de descoperire a sensurilor unor cuvinte date;
-exerciţii de identificare a sensului apropiat/opus al unor
cuvinte;
-integrarea achiziţiilor lexicale în enunţuri proprii
1.4 Textul creativ cu sfârşit 20.04 - realizarea corespondenţei între un fragment şi partea • manualul, fise de observarea
4. 2.1 dat compunerii; lucru, ilustraţii, cărţi sistematică
2.2 - elaborarea planului iniţial şi a celui dezvoltat al • conversaţia, (probe orale,
compunerii; exerciţiul, explicaţia, fise de lucru,
- aşezarea corectă a compunerii în pagina caietului; demonstraţia, jocul teme de lucru
- formularea unor opinii referitoare la modul de redactare şi didactic, învăţarea acasă)
de prezentare a compunerilor; intuitivă
-explicarea unor cuvinte cu ajutorul dicţionarului;
-exerciţii de descoperire a sensurilor unor cuvinte date;
-integrarea achiziţiilor lexicale în enunţuri proprii;
-redactarea unui text folosind cuvinte date

1.4 Textul de informare 23.04 -identificarea principalelor caracteristici ale textului de • manualul, fise de observarea
5. 2.1 informare lucru, ilustraţii, cărţi sistematică
2.2 -explicarea unor cuvinte • conversaţia, (probe orale,
-stabilirea valorii de adevăr a unor enunțuri referitoare la exerciţiul, explicaţia, fise de lucru,
ideile exprimate în text; demonstraţia, teme de lucru
-formularea unor răspunsuri la întrebări referitoare la textul învăţarea intuitivă acasă)
citit;
-căutarea unor informații și prezentarea acestora sub formă
de text și imagine
Prof.înv.primar Bălăcian Mihaela Școala Gimnazială Cacica

1.4 Organizatori grafici 24.04 - utilizarea corectă a ortogramelor; • manualul, fise de observarea
6. 2.1 Scriem corect va/ v-a - completarea enunţurilor lacunare cu ortograme; lucru, ilustraţii, cărţi sistematică
2.2 - selectare corectă a ortogramelor; • conversaţia, (probe orale,
- alcătuirea de enunţuri cu ajutorul ortogramelor; exerciţiul, explicaţia, fise de lucru,
- dictare. demonstraţia, jocul teme de lucru
didactic acasă)
1.1 Recapitulare- Legenda 25.04 - lectură activă, cu creionul în mână; • manualul, fise de observarea
7. 2.4 privighetorii, după - activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte lucru, ilustraţii, cărţi sistematică (fise
3.1 Charles Perrault 26.04 neînţelese; • conversaţia, de lucru, teme
3.2 (2 ore) - folosirea jurnalului cu dublă intrare exerciţiul de lucru acasă)

1.4 Evaluare – fișă 27.04 - utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie; •fise de evaluare • evaluare
8. 2.1 - utilizarea corectă a ortogramelor; •exerciţiul sumativă
2.2 - utilizarea unor elemente de relaţie pentru asigurarea •activitate
succesiunii logice a propoziţiilor într-un text redactat. individuală

Unitatea de învățare: Simfonia florilor


Nr. ore: 19 / săpt.XXVIII-XXXI

Nr Comp. Detalieri de conținut Data Activități de învățare Resurse Evaluare


crt specif.

1.1 Vizită, după Ion Luca 30.04 - sesizarea legăturii dintre ilustraţii, titlu şi conţinutul • textul suport, fise observarea
1. 2.4 Caragiale textului; de lucru, ilustraţii, sistematică
3.1 Înțelegerea textului 02.05 - exerciţii de citire fluentă, expresivă a textului, citirea pe cărţi (probe orale,
3.2 (2 ore) roluri, citirea selectivă; • conversaţia, fise de lucru,
- recunoaşterea personajelor; exerciţiul, explicaţia, teme de lucru
- integrarea cuvintelor noi în enunţuri; demonstraţia, acasă )
- exprimarea opiniilor legate de faptele personajelor învăţarea intuitivă
Prof.înv.primar Bălăcian Mihaela Școala Gimnazială Cacica

1.4 Adaptarea vorbirii la 03.05 - simularea unor situaţii de comunicare; • manualul, fise de observarea
2. 2.1 diferite situaţii de - exersarea actelor de vorbire; lucru, ilustraţii, cărţi sistematică
2.2 comunicare - exerciţii de tipul „dacă aş fi ... m-aş simţi/ aş fi ...” • conversaţia, (probe orale,
- antrenamente de scriere creativă exerciţiul, explicaţia, fise de lucru,
- scrierea unui paragraf în care se folosesc conectori de tipul: demonstraţia, jocul teme de lucru
mai întâi, apoi, în cele din urmă didactic, învăţarea acasă)
intuitivă
1.4 Invitaţia 04.05 -exerciţii de identificare a imaginilor şi împrejurările în care • manualul, fise de observarea
3. 2.1 se pot folosi invitații; lucru, ilustraţii, cărţi sistematică
2.2 -confecţionarea unei invitații; • conversaţia, (probe orale,
-exerciții de identificarea a mesajelor potrivite pentru diverse exerciţiul, explicaţia, fise de lucru,
evenimente. demonstraţia, jocul teme de lucru
didactic, învăţarea acasă)
intuitivă
1.4 Compunerea unui text 07.05 - exerciţii de dezvoltare a ideilor, adăugând unele detalii; • textul suport, fise observarea
4. 2.1 creativ în care se introduce - exerciţii de redactare a fiecărei părţi a compunerii în parte, de lucru, ilustraţii, sistematică
2.2 dialogul introducând dialogul; cărţi (probe orale,
- exerciţii de verificare şi evaluare a unor compuneri • conversaţia, fise de lucru,
exerciţiul, explicaţia, teme de lucru
demonstraţia, acasă )
învăţarea intuitivă
1.1 Heidi, fetița munților, 08.05 - sesizarea legăturii dintre ilustraţii, titlu şi conţinutul • textul suport, fise observarea
5. 2.4 după Johanna Spryl textului; de lucru, ilustraţii, sistematică
3.1 (2 ore) 09.05 - exerciţii de citire fluentă, expresivă a textului, citirea pe cărţi (probe orale,
3.2 roluri, citirea selectivă; • conversaţia, fise de lucru,
- recunoaşterea personajelor; exerciţiul, explicaţia, teme de lucru
- integrarea cuvintelor noi în enunţuri; demonstraţia, acasă )
- exprimarea opiniilor legate de faptele personajelor învăţarea intuitivă
1.1 Extragerea unor informaţii 10.05 - recunoaşterea personajelor pe baza unor enunţuri date din • textul suport, fise observarea
6. 2.4 de detaliu din textul literar textele studiate; de lucru, ilustraţii, sistematică
3.1 - exerciţii de alegere a elementelor semnificative pentru a cărţi (probe orale,
3.2 susține o opinie; • conversaţia, fise de lucru,
- alcătuirea unor enunţuri, utilizând elemente de relaţie exerciţiul, explicaţia, teme de lucru
pentru a asigura succesiunea logică a propoziţiilor. demonstraţia acasă )
Prof.înv.primar Bălăcian Mihaela Școala Gimnazială Cacica

1.4 Povestirea scrisă a unui 11.05 -povestirea pe scurt a unei secvenţe dintr-o poveste/ dintr-un • textul suport, fise observarea
7. 2.1 text de mică întindere după film/ desen animat/ a unei activităţi/ a unei întâmplări de lucru, ilustraţii, sistematică
2.2 un plan de idei imaginate/ trăite; cărţi (probe orale,
• conversaţia, fise de lucru,
exerciţiul, explicaţia teme de lucru
acasă )
1.4 Textul creativ în care se 14.05 -exerciţii de redactare a unei compuneri despre iarnă pe baza • manualul, fise de observarea
8. 2.1 introduc expresii şi cuvinte expresiilor selectate din textul literar; lucru, ilustraţii, cărţi sistematică
2.2 de sprijin - exerciţii de stabilire a unui plan de idei; • conversaţia, (probe orale,
- exerciţii de verificare şi discutare a compunerilor exerciţiul, explicaţia, probe scrise )
demonstraţia, jocul
didactic, învăţarea
intuitivă

1.4 Scriem corect cuvintele 15.05 - exerciii de pronunţie corectă a cuvintelor ce conţin • manualul, fise de observarea
9. 2.1 care conţin grupurile ia, ie, grupurile de sunete oa, ia, ea, ie, ua, uă; lucru, ilustraţii, cărţi sistematică
2.2 ea, ua, oa, ua - exerciţii de despărţire corectă a cuvintelor ce conţin • conversaţia, (probe orale,
grupurile de sunete oa, ia, ea, ie, ua, uă în silabe; exerciţiul, explicaţia, fise de lucru,
- formularea unor enunţuri ce conţin grupurile de sunete oa, demonstraţia, jocul teme de lucru
ia, ea, ie, ua, uă. didactic acasă)
10. 1.1 Hoinar, dupa Emil 16.05 - sesizarea legăturii dintre ilustraţii, titlu şi conţinutul • manualul, fise de observarea
2.4 Garleanu textului; lucru, ilustraţii, cărţi sistematică
3.1 Textul literar narativ- 17.05 - exerciţii de citire fluentă, expresivă a textului, citirea pe • conversaţia, (probe orale,
3.2 actualizare roluri, citirea selectivă; exerciţiul, explicaţia, fise de lucru,
(2 ore) - recunoaşterea personajelor; demonstraţia, jocul teme de lucru
- integrarea cuvintelor noi în enunţuri; didactic, învăţarea acasă )
- exprimarea opiniilor legate de faptele personajelor intuitivă
11. 1.4 Scriem corect cuvintele care 18.05 -exerciţii de recunoaştere a vocalelor şi consoanelor; • manualul, fise de observarea
2.1 conţin vocale duble -exerciţii de completare a cuvintelor cu literele care lipsesc; lucru, ilustraţii, cărţi sistematică
2.2 -exerciţii de scriere corectă a cuvintelor care conţin consoane • conversaţia, (probe orale,
sau vocale duble exerciţiul, explicaţia, fise de lucru,
demonstraţia, jocul teme de lucru
didactic, învăţarea acasă )
intuitivă
Prof.înv.primar Bălăcian Mihaela Școala Gimnazială Cacica

12. 1.4 Scriem corect mai/ m-ai 21.05 - utilizarea corectă a ortogramelor; • manualul, fise de observarea
2.1 - completarea enunţurilor lacunare cu ortograme; lucru, ilustraţii, cărţi sistematică
2.2 - selectare corectă a ortogramelor; • conversaţia, (probe orale,
- alcătuirea de enunţuri cu ajutorul ortogramelor; exerciţiul, explicaţia, fise de lucru,
- dictare. demonstraţia, jocul teme de lucru
didactic, învăţarea acasă )
intuitivă

13. 1.4 Despărţirea cuvintelor în 22.05 - exerciții de despărțire corectă a cuvintelor în silabe; • manualul, fise de observarea
2.1 silabe -identificarea vocalelor și a consoanelor dintr-un cuvânt; lucru, ilustraţii, cărţi sistematică
2.2 -exerciţii de despărțire corectă a cuvintelor care conţin • conversaţia, (probe orale,
consoane sau vocale duble exerciţiul, explicaţia, fise de lucru,
demonstraţia, jocul teme de lucru
didactic, învăţarea acasă )
intuitivă
14. 1.1 Recapitulare 23.05 - lectură activă, cu creionul în mână; • manualul, fise de observarea
2.4 (2 ore) - activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte lucru, ilustraţii, cărţi sistematică (fise
3.1 24.05 neînţelese; • conversaţia, de lucru, teme
3.2 - folosirea jurnalului cu dublă intrare exerciţiul de lucru acasă)
15. 1.4 Evaluare 25.05 - utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie; •fise de evaluare • evaluare
2.1 - utilizarea corectă a ortogramelor; •exerciţiul sumativă
2.2 - utilizarea unor elemente de relaţie pentru asigurarea •activitate
succesiunii logice a propoziţiilor într-un text redactat. individuală
Prof.înv.primar Bălăcian Mihaela Școala Gimnazială Cacica

Unitatea de învățare: Vara și bucuriile ei


Nr. ore: 8 / săpt.XXXII-XXXIII

Nr Comp. Detalieri de conținut Data Activități de învățare Resurse Evaluare


crt specif.

1.1 Pinochio,dupa Carlo 29.05 - sesizarea legăturii dintre ilustraţii, titlu şi conţinutul • textul suport, fise observarea
1. 2.4 Collodi textului; de lucru, ilustraţii, sistematică
3.1 Înțelegerea textului - exerciţii de citire fluentă, expresivă a textului, citirea pe cărţi (probe orale,
3.2 roluri, citirea selectivă; • conversaţia, fise de lucru,
- recunoaşterea personajelor; exerciţiul, explicaţia, teme de lucru
- integrarea cuvintelor noi în enunţuri; demonstraţia, acasă )
- exprimarea opiniilor legate de faptele personajelor învăţarea intuitivă
1.1 Personaje preferate 30.05 - recunoaşterea personajelor; • manualul, fise de observarea
2. 2.4 - simularea unor situaţii de comunicare; lucru, ilustraţii, cărţi sistematică
3.1 - exersarea actelor de vorbire; • conversaţia, (probe orale,
3.2 - exprimarea opiniilor legate de faptele personajelor exerciţiul, explicaţia, fise de lucru,
demonstraţia, jocul teme de lucru
didactic acasă)
1.1 Corbul si vulpea, de La 31.05 - sesizarea legăturii dintre ilustraţii, titlu şi conţinutul • manualul, fise de observarea
3. 2.4 Fontaine textului; lucru, ilustraţii, cărţi sistematică
3.1 Fișă de lectură - exerciţii de citire fluentă, expresivă a textului, citirea pe • conversaţia, (probe orale,
3.2 roluri, citirea selectivă; exerciţiul, explicaţia, fise de lucru,
- recunoaşterea personajelor; demonstraţia, jocul teme de lucru
- integrarea cuvintelor noi în enunţuri; didactic, învăţarea acasă)
- exprimarea opiniilor legate de faptele personajelor intuitivă
1.1 Copiii din crâng, după 04.06 - sesizarea legăturii dintre ilustraţii, titlu şi conţinutul • textul suport, fise observarea
4. 2.4 Konstantin D. Usinski textului; de lucru, ilustraţii, sistematică
3.1 - exerciţii de citire fluentă, expresivă a textului, citirea pe cărţi (probe orale,
3.2 roluri, citirea selectivă; • conversaţia, fise de lucru,
- recunoaşterea personajelor; exerciţiul, explicaţia, teme de lucru
- integrarea cuvintelor noi în enunţuri; demonstraţia, acasă )
- exprimarea opiniilor legate de faptele personajelor învăţarea intuitivă
Prof.înv.primar Bălăcian Mihaela Școala Gimnazială Cacica

1.1 Vulpea și bursucul, de 05.06 - sesizarea legăturii dintre ilustraţii, titlu şi conţinutul • textul suport, fise observarea
5. 2.4 Alexandru Donici textului; de lucru, ilustraţii, sistematică
3.1 - exerciţii de citire fluentă, expresivă a textului, citirea pe cărţi (probe orale,
3.2 roluri, citirea selectivă; • conversaţia, fise de lucru,
- recunoaşterea personajelor; exerciţiul, explicaţia, teme de lucru
- integrarea cuvintelor noi în enunţuri; demonstraţia, acasă )
- exprimarea opiniilor legate de faptele personajelor învăţarea intuitivă
1.1 La cireșe, după Ion 06.06 - sesizarea legăturii dintre ilustraţii, titlu şi conţinutul • textul suport, fise observarea
6. 2.4 Creangă textului; de lucru, ilustraţii, sistematică
3.1 - exerciţii de citire fluentă, expresivă a textului, citirea pe cărţi (probe orale,
3.2 roluri, citirea selectivă; • conversaţia, fise de lucru,
- recunoaşterea personajelor; exerciţiul, explicaţia, teme de lucru
- integrarea cuvintelor noi în enunţuri; demonstraţia, acasă )
- exprimarea opiniilor legate de faptele personajelor învăţarea intuitivă
1.1 Recapitulare 07.06 - lectură activă, cu creionul în mână; • manualul, fise de observarea
7. 2.4 - activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte lucru, ilustraţii, cărţi sistematică (fise
3.1 neînţelese; • conversaţia, de lucru, teme
3.2 - folosirea jurnalului cu dublă intrare exerciţiul de lucru acasă)
1.1 Evaluare 08.06 - utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie; •fise de evaluare • evaluare
8. 2.4 - utilizarea corectă a ortogramelor; •exerciţiul sumativă
3.1 - utilizarea unor elemente de relaţie pentru asigurarea •activitate
3.2 succesiunii logice a propoziţiilor într-un text redactat. individuală
Prof.înv.primar Bălăcian Mihaela Școala Gimnazială Cacica

Unitatea de învățare: Carte frumoasşă, cinste cui te-a scris!


Nr. ore: 5 / săpt.XXXIV

Nr Comp. Detalieri de conținut Data Activități de învățare Resurse Evaluare


crt specif.

1.1 Recapitulare finală 11.06 -exerciţii de recunoaştere a părţilor de vorbire studiate; • textul suport, fise observarea
1. 2.1 Organizatori grafici - exerciţii de analiză a părţilor de vorbire; de lucru, ilustraţii, sistematică
2.2 Textul 12.06 - exerciţii-joc de transformare a unei părţi de vorbire în altă cărţi (probe orale,
2.4 Comunicarea verbală și parte de vorbire; • conversaţia, fise de lucru,
3.1 nonverbală 13.06 - exerciţii de alcătuire a enunţurilor cu ajutorul imaginilor, exerciţiul, explicaţia teme de lucru
3.2 Cuvântul și propoziția respectând cerinţe date; acasă )
Părți de 14.06 - exerciţii de realizare a unor secvenţe dialogate din
vorbire.Substantivul și compuneri;
adjectivul - exerciţii de citire selectivă;
Pronumele și verbul. -exerciţii de redactare a două-trei exemple pentru afiș,
Scrierea corectă a verbelor invitație
Semne de punctuație,
ortograme

1.1 Evaluare finală 15.06 - exerciţii de alcătuire a enunţurilor cu ajutorul imaginilor, • manualul, fise de observarea
2. 2.4 respectând cerinţe date; lucru, ilustraţii, cărţi sistematică
3.1 - exerciţii de realizare a unor secvenţe dialogate din • conversaţia, (probe orale,
3.2 compuneri; exerciţiul, explicaţia, probe scrise )
- exerciţii de citire selectivă; demonstraţia, jocul
-exerciţii de redactare a două-trei exemple pentru afiș, didactic, învăţarea
invitație intuitivă