Sunteți pe pagina 1din 6

Evaluare sumativă

SUBIECTUL I
Citește următorul text:
A fost odată ca niciodată. Că de n-ar fi nu s-ar mai povesti. A fost odată un împărat ce avea pe lângă curtea împărăției trei feciori
frumoși și voinici.
Într-o zi, împăratul plecă la bătălie, luând cu sine pe cei doi fii mai mari și, lăsând pe fiul cel mai mic în locu-i, îi dete o mulțime de
chei în mână și-i zise:
- Fiule, în toate casele ce se deschid cu aceste chei să intri, iar în casa ce se deschide cu cheia de aur să nu-ți calce piciorul, căci
nu va fi bine de tine.
Cum plecă împăratul din oraș, fiul său intră în toate casele și văzu o mulțime de pietre nestimate foarte frumoase, dar nu-i plăcu nici
una dintr-însele; în cele din urmă, ajunse și la casa ce se deschidea cu cheia de aur, stătu puțin înaintea uși, se gândi la porunca ce-i dedese
tată-său, dar biruindu-l nerăbdarea, intră înlăuntru și văzu un ochean de sticlă. Se uită prin el și văzu un palat cu totul și cu totul de aur, încât la
soare te puteai uita, iar la dânsul ba. Și într-însul ședea doamna Chiralina, tânără copilă, floare din grădină, frumoasă ca o zână.
După ce o privi mai mult timp, puse ocheanul iarăși la locul lui și ieși afară cu ochii plini de lacrămi.
Nu trecu mult timp și împăratul se întoarse de la bătălie biruitor; dar în loc să-i iasă fiul său înainte, să-l primească cu bucurie, ieși
numai împărăteasa și-i spuse că fiul ei este bolnav. Împăratul pricepu numaidecât de unde-i venea boala și chemă pe toți doftorii și doftorițele
din lume, dar toți îi ziseră că, până nu va da fiului său de soție pe doamna Chiralina, el nu se va însănătoșa. Împăratul trimise soli peste soli la
doamna Chiralina, dar fu peste putință.
.... Castelul de aur era păzit de zmeul cel mic despre care se dusese vestea că împietrește orice suflare de om care îi calcă împărăția,
dar feciorul de împărat nu se înfricoșă. Îmbrăcă o cămașă țesută cu raze de soare și se făcu nevăzut. Intră în palatul de aur, dar zmeului îi
mirosi a carne de om:
- Alelei, pui de lele ce-mi ești! Arată-te să ne luptăm în luptă dreaptă!
(*** - Omul de piatră)
*ochean s.n. – lunetă, binoclu.

A. (40puncte)
1. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: bătălie, căci, ședea
2. Explică în 3-5 rânduri rolul cratimei din secvența și-i spuse.
3. Analizează morfologic și sintactic cuvintele subliniate din propoziția : A fost odată un împărat ce avea pe lângă curtea împărăției trei
feciori frumoși și voinici.
4. Transcrie din textul dat două adjective pronominale diferite, menționând felul acestora.
5. Cuvintele, în ordinea dată, numaidecât, biruitor, țesută sunt formate prin:
a. derivare, conversiune, compunere
b. compunere, derivare, conversiune
c. conversiune, compunere, derivare
6. Pronumele din propoziția Arată-te să ne luptăm în luptă dreaptă! este:
a. pronume posesiv;
b. pronume personal;
c. pronume reflexiv.
7. Completați propozițiile cu răspunsurile corecte:
a. În propoziția să-l primească cu bucurie, pronumele –l are funcția sintactică de ...............................
b. În propoziția și chemă pe toți doftorii, cuvântul subliniat are valoare morfologică de ...........................
c. În propoziția împietrește orice suflare de om, cuvântul subliniat are valore morfologică de .......................................
d. În propoziția Castelul de aur era păzit de zmeul cel mic cuvintele subliniate au funcția sintactică de ............................... și
de..........................
8. Indicați două adjectivele provenite alte părți de vorire din textul dat.
B. (16puncte)
1. Formulează ideea principală a textului dat.
2. Precizează două moduri de expunere prezente în text.
3. Explică, într-un enunț, motivul tristeții fiului de împărat.
4. Identificați o figură de stil din textul dat.

Subiectul II (20puncte)
Redactează o compunere de 150- 300 de cuvinte, în care să descrii cum îți imaginezi că arătă palatul de aur văzut de fiul cel mic al
împăratului prin ochean. În compunerea ta, trebuie:
- să precizezi două elemente ale contextului spațio-temporal
- să prezinți patru caracteristici ale locului descris
- să folosești cel puțin câte două imagini artistice și figuri de stil;
- să ai un titlu adecvat conținutului
- să ai un conținut adecvat cerinței
- să respecți precizarea privind numărul de cuvinte.
Notă: Respectarea, în lucrare, a ordinii cerințelor nu este obligatorie.
Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziției – 2p; coerența textului – 2p; registrul de comunicare, stilul și
vocabularul adecvate conținutului – 2p; ortografia- 3p; punctuația- 3p; așezarea corectă a textului în pagină – 1p; lizibilitate – 1p),
Se acordă 10 puncte din oficiu.

Proiect didactic

Unitatea scolara: Școala Gimnazială Gura Văii, structură a Școlii Gimnaziale „Ion Borcea”, Racova
Profesor: Hodorcă Ionela Claudia
Disciplina: Limba și literatura română
Clasa: VII
Tema: Test de evaluare;
Tipul lecţiei: Evaluare a cunoștințelor.
Durata: 50 min.
Competenţe specifice:
3.3. sesizarea corectitudinii și valorii expresive a categoriilor gramaticale și lexicale învățate, într-un text citit
4.4. utilizarea corectă a flexiunii nominale și verbale în textul scris, utilizând corect semnele ortografice și de punctuație.
Competente de evalut:
1. alegerea răspunsului corect privind tipul de pronume și funcția lui sintactică;
2. disocierea între valoarea de adevăr sau de falsitatea a afirmațiilor ce vizează cazurile și funcțiile sintactice ale pronumelor indicate;
3. completarea punctelor de suspensie cu răspunsurile potrivite legate de tipurile de pronume și funcțiile sintactice pe care le pot îndeplini
4. precizarea cazului și a funcției sintactice pentru pronumele indicate
5. alcătuirea de enunțuri în care un pronume dat să îndeplinească funcțiile sintactice precizate
6. redactarea unui scurt dialog după cerințe date

Strategia didactică:
 Metode si procedee: Conversația, explicația.
 Mijloace de invatamant : Fișă de lucru.
 Forme de organizare a invatarii: Frontala, individuala, colectiva.
 Evaluare: evaluare scrisă.

Tipuri de itemi :
- Itemi obiectivi –de tip alegere duală.
- Itemi semiobiectivi – de tip răspuns scurt
- Itemi subiectivi – de tip eseu structurat.
Scenariul didactic:

Momentele lecţiei/ Activitatea propunătorului Activitatea elevilor Resurse procedurale Modalitati


Durată Metode/Materiale/Forme de organizare de evaluare
Moment Noteaza elevii absenţi, Nominalizează absenţii. Conversația -
organizatoric asigura trecerea de la starea Sunt pregătiti pentru Catalog
1 min. specifia de recreatie la aceea desfăşurarea lecţiei. Frontal
de activitate.
Captarea atenţiei Împarte fișele cu testul Elevii sunt atenți la Conversația, explicația -
4 min. sumativ. explicații si isi prezinta Colectiv
Prezinta structura logică a parerea sau întrebările. Frontal
conţinutului testului. Fișă de lucru
Explică modul de rezolvare a
cerințelor.
Verificarea Supraveghează elevii în caz Elevii adresează întrebări Conversația, explicația Evaluare
cunoștințelor că au întrebări sau neclarități. și cer lămuriri pe parcursul Individual scrisă
45 min. testului. Fișă de lucru

Rezultatele obţinute:

Itemi de evaluare 1 2 3 4 5 6 7
Nr. elevi care au în totalitate
realizat itemul
parțial

deloc

Aprecierea cu note:

Note sub 4 4 5 6 7 8 9 10

Nr. de
elevi

Nr. de elevi prezenți: Media clasei:


Nr. de elevi absenți: