Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect didactic

Date generale:
Data: 25.09.2018
Propunător: Constantin (Mihai) Alexandra-Georgiana
Clasa: a III-a
Aria Curriculară: Om și societate
Disciplina de învățământ: Educație civică
Tema/ Subiectul lecției: Ce înseamnă să fim persoane?
Tipul lecției: transmitere / însușire de noi cunoștințe
Scopul lecției: consolidarea cunoștințelor cu privire la propria persoană și la persoanele din jur; deosebirea persoanei de
celelalte ființe.

Obiective operaționale:
O1 – să definească noțiunile de corp și de persoană;
O2 – să prezinte acțiunile corpurilor;
O3 – să precizeze acțiunile persoanei;
O4 – să prezinte diferențele dintre persoană și celelalte viețuitoare;
O5 – să identifice perioadele de vârstă ale persoanei.

Strategia didactică:
Metode și procedee: conversația, observarea, explicația, exercițiul, munca individuală, joc de rol, diagrama Venn, ciorchinele, turul
galeriei
Mijloace de învățământ: fișa de lucru, imagini, videoproiector
Forma de organizare: frontală, pe echipe, individuală
Bibliografie:
Programa pentru Educație civică, clasa a III-a;
Pîrîială, Olga, Educație civică. Manual pentru clasa a III-a, Ed. Aramis, București, 2016.

Desfășurarea lecției

Secvența/ Ob. Conținuturi Strategii didactice Evaluare


Momentul lecției op. Metode și procedee Mijloace și Forme de
materiale didactice organizare
1. Momentul - aerisirea sălii de clasă
organizatoric - asigurarea unui mediu educațional optim pentru
Timp: 1 min. desfășurarea activității
- asigurarea materialelor necesare desfășurării lecției
2. Activitate/ Elevii sunt invitați să se gândească și să prezinte 2-3 Conversația Frontală Aprecieri verbale
discuție caracteristici care cred ei că îi deosebesc de celelalte
introductivă ființe din jurul lor.
Timp: 5 min
3. Anunțarea Voi anunța tema lecției: Ce înseamnă să fim Expunerea Frontală
temei și a persoane?. Voi scrie titlul lecției pe tablă, iar elevii Explicația
obiectivelor vor scrie titlul în caiete.
Timp: 1 min Prezint obiectivele propuse la nivelul de înțelegere al
elevilor.
4. Prezentarea O1 Elevilor li se prezintă cu ajutorul videoproiectorului Observarea Imagini Frontală
optimă a diferite imagini cu corpuri vii și cu alte obiecte. Videoproiector
conținutului și Le voi cere să identifice corpurile vii și să prezinte
dirijarea învățării prin ce cred ei că se deosebesc corpurile vii de Problematizarea
Timp: 20 min obiecte. Răspunsurile lor vor fi completate de Conversația Aprecieri verbale
precizări ale învățătoarei. Explicația
Vom scrie pe tablă concluziile răspunsurilor:
- Oamenii, plantele și animalele sunt corpuri vii;
O2 - Acestea se nasc, trăiesc, se dezvoltă și mor.
Pe baza acelorași imagini, elevilor li se cere să
identifice persoanele și să precizeze acțiunile lor.
Realizez un ciorchine pe tablă pe tema „Persoana”, Ciorchinele
O3 care va fi completat pe baza răspunsurilor copiilor cu Conversația
privire la: Explicația Aprecieri verbale
„Cine sunt persoane?” – „...oamenii”
„Care sunt acțiunile specifice persoanei?” -
gândește, comunică, vorbește articulat, are
sentimente, muncește, citește, etc.
Elevii vor fi împărțiți în echipe de câte 3-4. Aceștia Echipe
O4 vor completa o diagramă cu asemănările și Diagrama Venn
deosebirile între oameni și celelalte viețuitoare. Vor Aprecieri verbale
prezenta diagrama în fața clasei. Conversația
La semnalul învățătoarei membrii grupului se
deplasează prin clasă pentru a discuta despre fiecare Turul galeriei
produs și a nota observațiile. Revăd, prin comparație,
propriile produse și citesc observațiile.
5. Fixarea O1 Se împarte fiecărui copil fișa de lucru. Fiecare va Munca individuală Fișa de lucru Individuală Aprecieri verbale
cunoștințelor O2 rezolva individual sarcinile de pe fișă, apoi vor Exercițiul
Timp: 12 min O3 prezenta modul de rezolvare. Conversația
O5
6. Asigurarea O3 Se propune un joc de rol: „Pantomimă”. Câte un elev Jocul de rol Frontală și Aprecieri verbale
retenției și a v-a veni în față și va mima o acțiune specifică individuală
transferului persoanei. Acesta va numi un coleg care să
Timp: 10 min ghicească. Dacă a răspuns corect v-a veni în față și
va mima o altă acțiune.
7. Aprecieri și Se fac aprecieri verbale privind implicarea elevilor în Explicația Frontal Aprecieri verbale
recomandări desfășurarea activității.
Timp: 1 min Se anunță tema pentru portofoliu: Realizează un
colaj cu tema „Ce frumos e omul!”
FIȘĂ DE LUCRU

1. Încercuieşte doar cuvintele care denumesc corpuri vii : bancă, lalea, casă, Mircea, leopard,
femeie, tablă, ceas , uşă, carte, cămilă, ochelari, viţel, gladiolă, tablou, carioca, găina, dulap,
caiet, lup, calculator, pinguin, stejar, fereastră, iepuraş,cal, mama, penar.

2. Subliniază cuvintele care denumesc persoane: fraţi, ursuleţ, legume, soră, burete, tablou,
Italia, tată , muşcată, bunica, statuie, verişoară, mătuşa, cană, îngheţată, unchi, mamă, căţel,
vecini, pensulă, fetiţă, şcoală, panou, om, Ileana, vulpe, cerb, clopoţel, naş.

3. Selectează doar acţiunile specifice omului : respiră ___ , vorbeşte ___ , se hrăneşte ___ ,
gândeşte ___ , creşte ___ , citeşte ____ , are sentimente ___, merge ___, comunică ___ , moare
____ , se naşte ___ , doarme ____ , scrie ____, munceşte ___, trăieşte ___.

4. Colorează imaginile care înfățișează persoane:

5. Numerotează persoanele din imagine în ordinea crescătoare a vârstei. Realizează


corespondența conform modelului dat.

BĂTRÂN COPIL TÂNĂR ADULT


DIAGRAMA VENN

Elemente specifice
persoanelor

Elemente specifice
celorlalte viețuitoare

Elemente comune corpurilor vii


CIORCHINELE

PERSOANA