Sunteți pe pagina 1din 10

Anexa 10

ANTET UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT


Nr. _________/____________________

Avizat, Aprobat,
Director, în ședința Comisiei de Orientare Școlară și Profesională

Numele și prenumele .................................... din data _____________________

Semnătura,__________________________________

PLAN DE SERVICII INDIVIDUALIZAT


PENTRU COPIII CU CERINŢE EDUCAŢIONALE SPECIALE
(cf. AnexeiNr.15 laMetodologia pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în
vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale,aprobată prinOrdinul comun al MMFPSPV/MS/MENCȘ nr. 1985/1305/5805/2016)

Numele şi prenumele copilului/elevului: ...........................................


Mama: ........................
Tata: .................................
Reprezentantul legal al copilului: ..............................
Data naşterii: ..........................
Domiciliul: ........................................................................................................
Unitatea de învăţământ la care este înscris: ȘCOALA GIMNAZIALĂ .............................
Certificat de orientare şcolară şi profesională nr. .................................emis de Comisia de Orientare Școlară și Profesională ...............................
Data realizării/revizuirii planului de servicii individualizat:
Responsabilul de caz servicii educaţionale: PROF. ..............................................
Drepturi/Beneficii de asistenţă socială pentru copiii cu CES (prevăzute de Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare):
SERVICII PSIHOEDUCAŢIONALE PENTRU COPILUL CU CES:
Perioada de Persoana responsabilă
Tipul de Institutia Data de
Obiective acordare a de acordare a serviciului
serviciu/intervenţie responsabilă începere
serviciului (date de contact)
Servicii educaţionale -asigurarea accesului la educație a copiilor cu CES;
-promovarea principiilor europene de educație
incluzivă;
-prevenirea și reducerea abandonului școlar;
-oferirea unei educații de calitate pentru elevii cu CES;
-schimbarea și adaptarea școlii la nevoile copiilor;
-combaterea atitudinilor de discriminare;
-valorizarea, în mod egal, a tuturor copiilor;
-remarcarea punctelor forte și intereselor fiecărui copil Până la
și utilizarea lor pentru motivarea interioară în procesul Oct. sfârșitul
2018 ciclului
de educație;
gimnazial
-stabilirea de obiective diferențiate, adecvate elevului
Școala
respectiv, ceea ce impune evaluare diferențiată;
Gimnazială
- utilizarea unui stil de predare bazat mai mult pe
....................
activități decât pe intervenția de la catedră;
-formularea unor așteptări adecvate pentru fiecare elev,
în raport cu capacitățile acestuia;
-oferirea de condiții optime pentru ca fiecare elev să
aibă un succes;
-flexibilitate și grad înalt de toleranță;
-responsabilizarea cadrelor didactice privind integrarea
copiilor cu CES în învățământul de masă;
-asigurarea participării la activitățile extrașcolare și
extracurriculare;
-adaptarea curriculară în funcție de particularitățile
elevilor, în beneficiul lor;
-colaborarea eficientă cu părinții elevilor;
-comunicarea permanentă cu profesorii elevilor CES;
Perioada de Persoana responsabilă
Tipul de Institutia Data de
Obiective acordare a de acordare a serviciului
serviciu/intervenţie responsabilă începere
serviciului (date de contact)
Programă adaptată - Limba și literatura română
1. Exersarea şi dezvoltarea capacităţilor de exprimare
orală.
C1. Iniţiază un dialog pe diferite teme familiare lui;
C2. Adoptă un comportament adecvat şi în concordanţă
cu partenerul de dialog (se prezintă, foloseşte în mod
adecvat formulele de adresabilitate);
C3. Povesteşte coerent o întâmplare (un eveniment);
C4. Participă activ la dialoguri pe diverse teme
cunoscute;
C5. Extrage învăţătura morală (cu sprijin) dintr-o
situaţie trăită, povestită sau citită.
Școala 2. Activizarea şi îmbogăţirea vocabularului. Până la
Adaptări curriculare Gimnazială C1. Cunoaşte instituţiile din comunitate; sfârșitul
Pentru elevi cu .................. C2. Formulează întrebări adecvate pentru obţinerea ciclului
dizabilități psihice unei informaţii; gimnazial
moderate C3. Identifică alternative de petrecere a timpului liber
în diverse anotimpuri, specifice vârstei;
C4. Planifică activităţiile personale (cu sprijin), pe o
perioadă determinată de timp.
3. Dezvoltarea receptivităţii şi expresivităţii orale.
C1. Joacă diverse roluri în dramatizări;
C2. Completează mesajul verbal cu elemente mimico-
gestuale;
4. Utilizarea corectă a limbii române în producerea de
mesaje scrise.
C1. Redactarea unor lucrări scurte pe o anumită temă;
C2. Alcătuirea unor propoziţii corecte din punct de
vedere gramatical, folosind corect semnele ortografice
şi de punctuaţie.

Programă adaptată - Matematică


Perioada de Persoana responsabilă
Tipul de Institutia Data de
Obiective acordare a de acordare a serviciului
serviciu/intervenţie responsabilă începere
serviciului (date de contact)
1. Identificarea unor date, mărimi și relații matematice,
în contextul în care acestea apar
2. Prelucrarea unor date matematice de tip cantitativ,
calitativ, structural, cuprinse în
diverse surse informaționale
3. Utilizarea conceptelor și a algoritmilor specifici în
diverse contexte matematice
4. Exprimarea în limbajul specific matematicii a
informațiilor, concluziilor și demersurilor de rezolvare
pentru o situaţie dată
5. Analizarea caracteristicilor matematice ale unei
situaţii date
6. Modelarea matematică a unei situaţii date, prin
integrarea achizițiilor din diferite domenii Până la
Școala 7.Cunoașterea și utilizarea conceptelor specifice sfârșitul
Gimnazială matematicii aplicate în rezolvarea unor situații practice ciclului
.................. 8.Dezvoltarea capacităților de explorare/ investigare și gimnazial
rezolvare de probleme
9.Formarea și dezvoltarea capacității de a comunica
utilizând limbajul matematic
10.Formarea unor deprinderi de aplicare în practică a
cunoștințelor matematice.

Programă adaptată - Limba engleză (L1)


1. Receptarea mesajelor orale. Dezvoltarea capacităţii
de receptare a mesajului oral
S.1 Desprinderea sensului global al unui mesaj clar,
articulat, rostit cu viteză normală
S.2 Identificarea unor informaţii într-un mesaj clar,
articulat, rostit cu viteză normală
2. Producerea mesajelor orale. Dezvoltarea capacităţii
de exprimare orală
S.3 Formularea de întrebări simple în situaţii de
Perioada de Persoana responsabilă
Tipul de Institutia Data de
Obiective acordare a de acordare a serviciului
serviciu/intervenţie responsabilă începere
serviciului (date de contact)
comunicare uzuală
S.4 Oferirea de informaţii pe subiecte familiare
S.5 Relatarea unei fapte / întâmplări, folosind
descrieri şi exprimând opinii
3. Receptarea mesajelor scrise. Dezvoltarea capacităţii
de receptare a mesajului scris
S.6 Identificarea ideilor principale dintr-un text
lecturat
S.7 Extragerea de informaţii din texte de informare,
tabele, grafice, pentru rezolvarea unei sarcini de lucru
4. Producerea mesajelor scrise. Dezvoltarea
capacităţii de exprimare în scris Până la
Școala S.8 Redactarea unui text scurt folosind relatori simpli sfârșitul
Gimnazială (şi, dar, pentru că, deci) ciclului
..................... S.9 Redactarea unui text funcţional simplu pentru gimnazial
situaţii de comunicare cotidiene
S.10 Completarea unor formulare cu date personale.

Programă adaptată - Cultură civică (cl. VII-VIII)


1. Cunoașterea și folosirea limbajului civic în
exprimarea orală și scrisă.
2. Cunoașterea identității fiintei umane, a necesităților
sale și adaptarea la normele de comportare în societate.
3. Formarea și dezvoltarea unor atitudini și
comportamente favorabile integrării în grupurile din
care face parte.
4. Familiarizarea și participarea la evenimentele majore
din viata comunității.
5. Educarea, exersarea și aplicarea practicilor
democratice în viața socială.

Programă adaptată - Istorie


Perioada de Persoana responsabilă
Tipul de Institutia Data de
Obiective acordare a de acordare a serviciului
serviciu/intervenţie responsabilă începere
serviciului (date de contact)
1. Formarea și dezvoltarea capacității senzorial –
perceptive pentru înțelegerea și reprezentarea timpului
și spatiului istoric.
2. Familiarizarea și utilizarea corectă a elementelor de
limbaj specifice istoriei.
3. Prezentarea, recunoasterea și descrierea principalelor
Școala surse istorice. Până la
Gimnazială 4. Cunoașterea și prezentarea sumară a celor mai sfârșitul
.................... importante evenimente din istoria universală și a ciclului
poporului român. gimnazial
5. Formarea și dezvoltarea sentimentelor de dragoste și
respect față de istoria țării noastre.

Programă adaptată - Geografie


1. Formarea și dezvoltarea capacitătilor senzorial-
perceptive pentru întelegerea și reprezentarea spațiului
geografic.
2. Observarea, recunoașterea și descrierea elementelor
de mediu geografic prin explorare pe baza diverselor
surse geografice.
3. Familiarizarea și utilizarea corectă a elementelor de
limbaj specifice geografiei.
4. Formarea și dezvoltarea comportamentelor
favorabile protejării mediului înconjurător.

În certificatul de OSP nu se recomandă servicii de


Servicii de asistenţă asistență psihopedagogică prin cadrul didactic itinerant
psihopedagogică prin și de sprijin. Conform certificatului, având deficiență
cadrul didactic PSIHICĂ, gradul de deficiență UȘOR, eleva a fost
itinerant şi de sprijin reorientată către învățământul de masă, regim de ZI
(EXTERN), CU ADAPTARE CURRICULARĂ.
Perioada de Persoana responsabilă
Tipul de Institutia Data de
Obiective acordare a de acordare a serviciului
serviciu/intervenţie responsabilă începere
serviciului (date de contact)
- realizarea PSI în colaborare cu cadrele didactice care
predau la clasă;
- actualizarea PIP în funcție de rezultatele obținute la
evaluările periodice;
- întocmirea adaptărilor curriculare în parteneriat cu
cadrele didactice de la clasă;
Școala - utilizarea materialelor didactice, a instrumentelor de
Gimnazială lucru și de evaluare pentru elevii cu CES în cooperare
.................. cu profesorii clasei;
Servicii de consiliere şi - participarea părinților elevilor cu CES la activitățile
orientare şcolară extrașcolare organizate la nivelul clasei/școlii;
-integrarea școlară eficientă și aplicarea unitară a PSI
-creșterea motivației pentru învățare/frecventarea școlii
în scopul prevenirii abandonului școlar;
- consilierea individuală, facilitarea autocunoașterii,
dezvoltarea abilității de a lua decizii, OSP.
CJRAE ........ ● Reevaluarea şi reorientarea şcolară la expirarea
certificatului de orientare şcolară şi profesională.

Servicii de terapie
logopedică/terapia - - - - -
tulburărilor de limbaj
Servicii de terapie
educaţională* - - - - -

Servicii de
kinetoterapie* - - - - -

Asigurare transport la
unitatea de învăţământ - Nu este necesar - - -
Perioada de Persoana responsabilă
Tipul de Institutia Data de
Obiective acordare a de acordare a serviciului
serviciu/intervenţie responsabilă începere
serviciului (date de contact)
Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016:
ART 63.
(2) Măsurile de sprijin pentru prevenirea și
combaterea barierelor de atitudine:
a) informarea părinților ai căror copii frecventează
unitatea de învățământ cu privire la educația incluzivă
și incluziunea socială a copiilor cu dizabilități și/sau
CES;
b) informarea elevilor din unitatea de învățământ cu
privire la educația incluzivă și incluziunea socială a
copiilor cu dizabilități și/sau CES, într-un limbaj
adaptat vârstei și, de preferință, utilizând educația de la
egal la egal;
c) informarea conducerii unității de învățământ și a Până la Responsabil de caz
cadrelor didactice cu privire la educația incluzivă și Oct. sfârșitul servicii
Măsuri de sprijin
incluziunea socială a copiilor cu dizabilități și/sau CES; 2018 ciclului psihoeducaţionale
pentru educaţia
(3) Informări și campanii de conștientizare cu privire la gimnazial Prof. ...................
incluzivă**
acceptarea diversității, incluziunea socială a copiilor cu
dizabilități și/sau CES desfășurate la nivelul
comunității.

Art. 65
(3) Măsurile de sprijin pentru tranziția de la pubertate
la adolescență:
a) pregătirea copilului prin informare adecvată vârstei,
gradului de maturitate și tipului dizabilității de către
familie și cadrele didactice;
c) consiliere din partea consilierului școlar sau din
partea altor furnizori de servicii educaționale, de
sănătate sau sociale;
d) dezvoltarea abilităților de viață independentă în
cadrul unor servicii sau cursuri.
Perioada de Persoana responsabilă
Tipul de Institutia Data de
Obiective acordare a de acordare a serviciului
serviciu/intervenţie responsabilă începere
serviciului (date de contact)
(4) Măsurile de sprijin pentru tranziția de la gimnaziu
la liceu sau școală profesională
a) pregătirea copilului prin informare adecvată vârstei,
gradului de maturitate și tipului dizabilității de către
familie și cadrele didactice;
c) consiliere din partea consilierului școlar sau din
partea altor furnizori de servicii educaționale, de
sănătate sau sociale;
d) dezvoltarea abilităților de viață independentă în
cadrul unor servicii sau cursuri.
e) orientarea școlară și profesională.
(5) Măsurile de sprijin pentru integrarea socio-
profesională
a) pregătirea copilului prin informare adecvată vârstei,
gradului de maturitate și tipului dizabilității de către
familie și cadrele didactice;
c) consiliere din partea consilierului școlar sau din
partea altor furnizori de servicii educaționale, de
sănătate sau sociale;
d) dezvoltarea abilităților de viață independentă în
cadrul unor servicii sau cursuri.
e) orientarea școlară și profesională.

Ordinul nr.1985/4.10.2016, 1305/17.11.2016, 5805/23.11.2016

Art. 67 Atribuțiile responsabilului de caz servicii psihoeducaționale în etapa de planificare:


a) elaborează proiectul planului de servicii individualizat, în cel mai scurt timp de la încheierea evaluării și de comun acord cu SEOSP, părinții/reprezentantul
legal și copilul, în raport cu vârsta, gradul său de maturitate și tipul dizabilității realizând următoarele activități:
a1) identifică serviciile și intervențiile necesare, precum și termenele de realizare în acord cu rezultatele evaluărilor;
a2) identifică capacitatea și resursele de care dispune unitatea de învățământ, familia și comunitatea pentru a pune în practică planul;
a3) se asigură că serviciile și intervențiile recomandate răspund nevoilor reale și priorităților copilului și ale familiei sale;
a4) se asigură că familia și copilul au acces efectiv la serviciile și intervențiile recomandate;
a5) identifică persoanele responsabile în furnizarea serviciilor și intervențiilor, trecând în plan numele complet și datele de contact ale acestora; în cazul în care
nu se identifică persoana responsabilă, se trece reprezentantul legal al furnizorului de servicii, urmând ca persoana responsabilă să fie comunicată ulterior, la
prima reevaluare a planului;
a6) definitivează proiectul planului de servicii individualizat cu consultarea SEOSP, de preferință în cadrul unei întâlniri de lucru;
b) stabilește prioritățile și ordinea acordării serviciilor din plan;
c) transmite proiectul planului avizat de directorul unității de învățământ unde este încadrat direct la COSP, în cazul primei orientări sau la SEOSP pentru a fi
inclus în dosarul care se înaintează COSP în cazul reorientării;
d) comunică proiectul planului avizat directorului unității de învățământ de masă unde este înscris copilul;
e) transmite persoanelor responsabile din plan procedurile necesare pentru monitorizarea planului.

Responsabil de caz servicii psihoeducaţionale,

Prof. .................................................

_____________________________
*Doar în cazul elevilor înscrişi în unităţi de învăţământ special
**Doar în cazul elevilor înscrişi în unităţi de învăţământ de masă