Sunteți pe pagina 1din 46

UNIVERSITATEA DE ŞTIINTE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ

VETERINARĂ „ION IONESCU DE LA BRAD” IAŞI


FACULTATEA DE ZOOTEHNIE

PROIECTARE TEHNOLOGICĂ
LA DISCIPLINA
CREŞTEREA PĂSĂRILOR
TEMĂ PROIECT
„ÎNFIINŢAREA UNEI UNITĂŢI AVICOLE CU O CAPACITATE
ANUALĂ
DE PRODUCŢIE DE 444444 CAPETE PUI BROILER”

Coordonatori:
Prof. univ. dr. Marius Giorgi USTUROI
Conf. univ. dr. Răzvan RADU-RUSU

Student:Ciobanu Andrei

Iaşi
2018-2019

1
CUPRINS
Capitolul I
Memoriu justificativ ..................................................................................................................................
1.1. Legislaţia în vigoare cu privire la înfiinţarea unei unităţi avicole .....................................................
1.2. Oportunitatea înfiinţării exploataţiei ................................................................................................
1.3. Amplasarea unităţii şi caracteristicile acesteia ...............................................................................

Capitolul II
Dimesionarea şi funcţionalul sectorului de reproducţie tineret părinţi (TP) ......................................
2.1. Elemente de calcul pentru tineret părinţi ........................................................................................
2.2. Dimensionarea sectorului tineret părinţi .........................................................................................
2.2.1. Calculul efectivului anual de păsări .........................................................................................
2.2.2 Calculul necesarului de construcţii ...........................................................................................
2.2.3. Calculul necesarului de furaje .................................................................................................
2.2.4. Calculul necesarului de apă ....................................................................................................
2.2.5. Calculul necesarului de echipamente tehnologice ..................................................................
2.2.6. Necesarul de energie ..............................................................................................................
2.2.7. Calcule economice la sectorul de TP ......................................................................................

Capitolul III
Dimensionarea şi funcţionalul sectorului de reproducţie părinti adulţi (PA) ....................................
3.1. Elemente de calcul pentru părinţi adulţi ..........................................................................................
3.2. Calcule de dimensionare pentru sectorul părinţi adulţi ...................................................................
3.2.1. Calculul efectivului anual de păsări .........................................................................................
3.2.2. Calculul necesarului de construcţii ..........................................................................................
3.2.3. Calculul necesarului de furaje .................................................................................................
3.2.4. Calculul necesarului de apă ...................................................................................................
3.2.5. Calculul necesarului de echipament tehnologic ......................................................................
3.2.6. Necesarul de energie ..............................................................................................................
3.2.7. Calcule economice la sectorul de părinţi adulţi .......................................................................

Capitolul IV
Dimensionarea şi funcţionalul sectorului de incubaţie ........................................................................
4.1. Elemente de calcul pentru dimensionarea staţiei de incubaţie .......................................................
4.2. Calcule de dimensionare a staţiei de incubaţie ..............................................................................
4.2.1. Calculul efectivului anual de păsări .........................................................................................
4.2.2. Calculul necesarului de aparate pentru incubaţie ...................................................................
4.2.3. Calculul necesarului de energie electrică ................................................................................
4.2.4. Repartiţia la incubaţie a producţiei de ouă ..............................................................................
4.2.5. Calcule economice la staţia de incubaţie ................................................................................

Capitolul V
Dimensionarea şi funcţionarea sectorului de producţie (pui broiler) .................................................
5.1. Elemente de calcul pentru puii broiler .............................................................................................
5.2. Calcule de dimensionare a sectorului de creştere pui carne ..........................................................
5.2.1. Calculul efectivului de pui broiler .............................................................................................
5.2.2. Calculul necesarului de construcţii ..........................................................................................
5.2.3. Calculul necesarului de furaje .................................................................................................
5.2.4. Calculul necesarului de apă ...................................................................................................
5.2.5. Calculul necesarului de echipamente tehnologice ..................................................................
5.2.6. Necesarul de energie ..............................................................................................................
5.2.7. Calcule economice la sectorul de pui broiler de găină ............................................................

Capitolul VI
Calculul eficienţei economice a exploataţiei avicole ............................................................................

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI ...............................................................................................................

BIBLIOGRAFIE ..............................................................................................................................

2
Capitolul I

Memoriu justificativ

1.1 Legislația în vigoare cu privire la înființarea unei unități avicole


În România trebuie să se acorde o atenţie deosebită adaptării sistemelor de creştere şi
exploatare a păsărilor la cerinţele Uniunii Europene. În acelaşi timp, este necesar să se
protejeze ori de câte este posibil acele caracteristici ale creşterii şi exploatării păsărilor care
reprezintă avantaje competitive în termeni de calitate a produselor şi impact asupra mediului
înconjurător. În faza dezvoltării de soluţii noi este important să se depună cât mai multe
eforturi în vederea promovării sistemelor de producţie prietenoase pentru mediul înconjurător,
obiectiv realizabil având în vedere că suprafaţa agricolă a României este insuficient
exploatată.
Este important ca diversele soluţii să răspundă tuturor cerinţelor privind protecţia mediului
înconjurător, în vederea conservarii arealului natural al României, adeseori unic în ansamblul
european. Pentru a îndeplini aceste cerinţe, echipamentele pot fi modernizate prin accesarea
fondurilor structurale europene. Acest manual este destinat crescătorilor şi producătorilor,
făcând accesible informaţiile tehnice şi legale cât şi cele cu privire la organizare. Acestea fac
posibilă evitarea unor erori fundamentale în activitatea de modernizare a adăposturilor
existente şi la construcţia de ferme noi, cu respectarea standardelor de bunăstare a animalelor.

Legislaţia europeană

Directiva Consiliului 1999/74/CE din 19 iulie 1999 formulează standardele minime


privind protecţia:
• Găinilor ouătoare crescute în baterii (neîmbunătăţite şi îmbunătăţite)
• Găinilor ouătoare crescute la sol pe aşternut permanent cu acces liber în padoc (pe şi în
sisteme ecologice).Aceste reglementări se aplică oricărui producător de ouă, indiferent dacă
ouăle sunt sau nu comercializate, folosind un cod de identificare al metodei de producţie.
Regulamentul Consilului (CEE) nr. 1907/90 (cu amendamentele ulterioare) formulează
standardele de comercializare a ouălelor. Cu respectarea anumitor condiţii, ouăle pot fi
marcate astfel:
• numărul 3 pentru “Ouă provenite de la găini crescute în baterii”: la comercializarea ouălelor
nu se face distincţie între bateriile îmbunătăţite şi cele convenţionale.
• numărul 2 pentru “Ouă provenite de la găini crescute la sol”: creştere la sol pe aşternut
permanent fără acces în padocuri.
• numărul 1 pentru “Ouă provenite de la găini crescute în sistem extensiv”: creştere pe
aşternut permanent, cu acces liber în padoc.
• numărul 0 pentru găini ouătore crescute în sisteme ecologice (ferme ecologice).
Implementarea în România a standardelor comunitare de comercializare prezintă următoarele
avantaje:
• Consumatorul primeşte informaţii sigure cu privire la condiţiile de producere a ouălelor;
• Standardele UE asigură o bază pentru diferenţierea preţurilor conform metodelor de
producţie;
• Standardele UE asigură o bază pentru diferenţierea producţiei de ouă în sistemele de creştere
la sol, precum şi în baterii.
Găini ouătoare crescute în baterii neîmbunătăţite
Directiva Consiliului 1999/74/CE din 19 iulie 1999 pentru stabilirea standardele minime
pentru protecţia găinilor ouătoare, transpusă în legislaţia românească prin Ordinul ANSVSA
nr. 73 din 15 august 2005 stipulează următoarele: “De la 1 ianuarie 2003, utilizarea de baterii

3
neîmbunătăţite este ilegală. Mai mult, de la 1 ianuarie 2012, utilizarea bateriilor
neîmbunătăţite deja existente pentru producţia de ouă este ilegală”.
Găini ouătoare crescute în baterii îmbunătăţite

De la 1 ianuarie 2012, creşterea găinilor ouătoare în baterii se poate face numai în


sisteme de baterii îmbunătăţite.Bateriile îmbunătăţite trebuie să îndeplinească următoarele
cerinţe:
 să asigure cel puţin 750 cm² de spaţiu în cuşcă pe cap de găino ouătoare,
din care 600 cm² suprafaţă utilizabilă şi cel puţin 45 cm înălţime în cuşcă;
 suprafaţa totală în cuşcă trebuie să fie de minim 2.000 cm²;
 să asigure cel puţin 12 cm front de furajare pe cap de găină ouătoare;
 să existe cel puţin două adăpători prin picurare sau două adăpători cu pahar colector în
fiecare cuşcă;
 înclinaţia pardoselii nu trebuie să depăşească 14%;
 să fie dotate cu stinghii de odihnă, asigurându-se minim 15 cm de stinghie per pasăre;
 să fie dotate cu un cuibar şi o zonă cu aşternut, iar înălţimea cuştii deasupra cuibarului
şi a zonei cu aşternut trebuie să fie de minim 20 cm;
 să existe o alee cu lăţimea minimă de 90 cm între liniile de baterii;

Puii de carne

Directiva Consiliului nr. 2007/43 din 28 iunie 2007 stabileşte o serie de standarde
minime pentru protecţia puilor destinaţi producţiei de carne. Acestea se referă la respectarea
anumitor condiţii, aplică pentru creşterea la sol pe aşternut permanent, creşterea la sol cu
acces liber în padocuri exterioare şi producţia ecologică de pui de carne.
Conform directivei CE 2007/43, statele membre trebuie să se asigure că densitatea de
populare într-o exploataţie (într-un adăpost) nu depăşeşte 33 kg/m². Densitatea admisibilă de
către autorităţi poate creşte până la 39 kg/m², cu condiţia ca proprietarul sau crescătorul să
respecte anumite cerinţe suplimentare. Având în vedere condiţiile de climat şi dotările
tehnologice din fermele din România, este de aşteptat ca unele exploataţii să funcţioneze la
limita inferioară a densităţii de populare (33 kg/m²), iar altele să fie capabile să îndeplinească
cerinţele pentru limita superioară a denistăţii de populare admisibile, respectiv 39 kg/m².

Legislaţia românească

Legislaţia românească transpune în întregime prevederile legislative europene cu


privire la creşterea şi exploatarea păsărilor.Legislaţia românească stabileşte standardele
minime pentru creşterea găinilor ouătoare în baterii îmbunătăţite şi la sol.
Ordinul ANSVSA nr. 136 din 16 iunie 2006 stabileşte standardele minime privind
protecţia găinilor ouătoare. Acest ordin transpune Directiva Consiliului 1999/74/CE care
stabileşte standardele minime pentru protecţia găinilor ouătoare.Producţia de pui de carne este
reglementată prin Ordinul ANSVSA nr. 30 din 30 martie 2010 pentru aprobarea Normei
sanitare veterinare privind stabilirea normelor minime de protecţie a puilor destinaţi
producţiei de carne publicat în Monitorul Oficial nr. 212 din 2 aprilie 2010. Acest ordin
transpune Directiva Consiliului 2007/43/CE din 28 iunie 2007 de stabilire a normelor minime
privind protecţia puilor destinaţi producţiei de carne.
Producţia avicolă din România este reglementată prin următoarele acte legislative:
1. Ordinul nr. 147 din 21 iunie 2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind
condiţiile de biosecuritate în exploataţiile avicole comerciale şi a Procedurii privind mişcarea
păsărilor vii, a produselor, subproduselor şi a gunoiului de la păsări;

4
2. Ordinul nr. 16 din 16 martie 2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare privind
procedura de înregistrare/autorizare sanitară veterinară a unităţilor/centrelor de
colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al
bunăstării animalelor, precum şi a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea
subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor
procesate.
3. Ordinul nr.13 din 21 februarie 2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind
cerinţele minime pentru înregistrarea de informaţii cu ocazia inspecţiilor în exploataţiile în
care animalele sunt ţinute în scopuri zootehnice.
4. Ordinul nr.75 din 15 August 2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind
protecţia animalelor de fermă.
5. Ordonanţa de urgenţă nr. 108 din 27 iunie 2001 privind exploataţiile agricole (criteriile
de diferenţiere).

1.2. Oportunitatea înfiinţării exploataţiei


Creşterea păsărilor domestice reprezintă o sursă importantă de acoperire a cerinţelor
omului în proteine animale cu o înaltă valoare biologică, în special aminoacizi. Carnea de
pasăre şi-a căştigat o poziţie foarte importantă între alimentele de origine animală; atât
calităţilor ei nutritive, cât şi costurilor de producţie reduse cu care se realizează faţă de alte
produse si subproduse de origine animală. Valoarea alimentară a cărnii de pasăre se datorează
prezenţei în compoziţia ei chimică a principalelor grupe de substanţe necesare vieţii:
proteinele cu rol plastic şi lipidele cu rol energetic. În plus oligoelementele şi vitaminele
conţinute îi conferă remarcabile proprietăţi nutritive şi organoliptice. Spre deosebire de carnea
de mamifere, carnea de pasăre este mai gustoasă şi în plus are sarcolema fibrelor musculare
mai subţire, bobul mai fin şi o cantitate mai redusă de ţesuturi conjuctive; de asemenea carnea
de pasăre este superioară cărnurilor provenite de la alte specii de animale domestice şi prin
compoziţia ei chimică, conţinând mai multe proteine şi în unele cazuri (la palmipedele
îngrăşate) chiar mai multe grăsimi de cea mai bună calitate. La grăsimile din carnea de pasăre
se remarcă o participare mai mare a acidului oleic, ceea ce face ca punctul lor de topire să fie
mai coborât (+33...+40ºC la găină, faţă de +41...+49ºC la taurine şi +44...+51ºC la ovine). De
asemenea şi randamentul la sacrificare este superior celui înregistrat la mamifere, de peste
80%, comparativ cu 55-70% la taurine sau cu 45-56,5% la ovine. În ţara noastră, cât şi în
celelalte ţări cu o avicultură avansată, cea mai însemnată cantitate de carne de pasăre se obţine
pe seama creşterii hibrizilor comerciali de găină, curcă, raţă şi gâscă, specializaţi în această
direcţie, dar în producerea de carne de pasăre prezintă interes şi alte specii de păsării
domestice, aşa cum sunt: bibilicile, fazanii, prepeliţele, porumbeii şi mai recent, struţii. În
timp ce, carnea de bibilică, fazan, prepeliţă sau porumbel face parte din categoria
,,delicatese", carnea provenită de la găină şi curcă este considerată a fi un produs dietetic,
întrucât are o foarte mare digestibilitate a componentelor, un conţinut optim de grăsimi, o
cantitate mică de ţesuturi conjuctive şi o pondere ridicată a ţesutului muscular de cea mai
bună calitate.
Tocmai de aceasta, producţia de carne de pasăre cunoaşte o creştere semnificativă,
niveluri spectaculoase atingând în ţări ca: SUA, China, Brazilia, Canada, Marea Britanie,
Mexic, Olanda, Turcia, ş.a. În afară de producţia de carne, prin creşterea păsărilor se mai
obţin şi alte producţii, cum ar fi: ouă, ficat gras, pene,(puful şi fulgii palmipedelor), cojile de
ouă şi dejecţiile. Ouăle constituie pentru alimentaţia omului o sursă importantă de energie şi
substanţe nutritive, în special proteine cu înaltă valoare biliogică. Au o digestibilitate foarte
mare a componentelor, care ajunge la 100% pentru gălbenuş şi 97% pentru albuş,
determinând ca ouăle să fie alimente cu valoare completă şi etalon pentru aprecierea valorii
nutritive a celorlalte produse alimentare de origine animală.

5
1.3. Amplasarea unităţii şi caracteristicile acesteia
Datorită numeroselor calităţi nutritive pe care le posedă carnea de pasăre cât şi faptului
că într-o perioadă mai scurtă de timp (39-42 zile) se pot valorifica păsările, comparativ cu alte
categorii de animale, am luat decizia înfiinţării unei ferme avicole, axată pe creşterea puilor
broiler. Hibridul exploatat in conditii intensive este Ross-308.
Societatea " AC Poultry S.A."este amplasată în comuna Lespezi, judeţul Iaşi, în apropierea
râului Siret. Capacitatea industrială existentă este dotată cu utilităţi, zone agricole extinse şi
sector terţiar în plină dezvoltare.
Mediul natural este protejat, fără surse majore de poluare. Clima este temperat continentală.
Solul este brun roşcat, spre cernoziom degradat. Vegetaţia este foarte variată, de la cea de
luncă până la etajul fagului şi a carpenului. Există posibilități diverse de valorificare a
produselor obținute datorită ieșirii spre drumurile publice intens circulate și datorită poziției
comunei în care este construită ferma (la granița a trei județe: Iași, Suceava si Botoșani)
Unitatea conţine trei zone, dferenţiate prin gradul de acces:
Zona de liberă circulaţie: - magazia de furaje;
- magazia de materiale;
- garaj, rezervoare combustibil, atelier, pavilion administrativ, cantină.
Zonă cu circulaţie limitată: - filtru sanitar;
- magazia de medicamente.
Zonă de maximă siguranţă:
- staţia de incubaţie;
- fermele de tineret-părinţi (reproducţie);
- fermele de părinţi adulţi (reproducţie);
- fermele de pui broiller (producţie);
- sursă şi rezervor de apă

6
Capitolul II
Dimensionarea şi funcţionalul sectorului de reproducție – tineret părinți
(TP)

2.1. Elemente de calcul pentru tineret părinţi


1 Perioada de creştere 0-20 săptămâni
2 Durata vidului sanitar 4 săptămâni
3 Sistemul de creştere la sol (pe aşternut permanent)
4 Suprafaţa halei 145 m2
5 Densitatea la populare 7,2 cap/m2
6 Raportul între sexe 1 ♂: 10♀
7 Mortalitate 4,1
1) la 8 săptămâni = 4,5%; 870 g la ♀ şi 1260 g la ♂
8 Reforme tehnologice
2) la 20 săptămâni = 2%; 2300 g la ♀ şi 2900 g la ♂
9 Necesarul de aşternut 20 kg/m2
21-3IR (0-3 săptămâni) consum: 28 g cap/zi/femelă;
38,7 g cap/zi/mascul
Consum de hrană 21-3IR (4-17 săptămâni) consum: 58,2 g cap/zi/femelă;
10
(3 tipuri) 73,1 g cap/zi/mascul
21-4R (18-19 săptămâni) consum: 88,3 g cap/zi/femelă;
92,3 g cap/zi/mascul
Consum de apă 0-8 săptămâni = 70-90 ml/cap/zi
11
(2 tipuri) 9-19 săptămâni = 180-200 ml/cap/zi
12 Front de adăpare 1,5 cm/cap
0-5 săptămâni = 5 cm/cap
13 Front de furajare 6-10 săptămâni = 10 cm/cap
11-19 săptămâni = 15 cm/cap

2.2. Dimensionare sectorului tineret părinţi

2.2.1. Calculul efectivului anual de păsări

a) Efectivul total tineret păsări la populare


Et = Necesar păsări adulte x (100+mortalitate+reforme)/100 = 3456,25 cap.
b) Efectivul de cocoşi la populare :
Ec = Efectiv la populare/10 = 3456/10 = 346 cocoşi la populare
c) Efectiv de puicuţe la populare :
Ep = Efectiv total de TP la populare – Efectiv de cocoşi la populare =
3456-346 = 3110 puicuţe
d) Durata unei serii de creştere :
Ds.c. = Perioada de creştere + vidul sanitar = 20 săpt. + 4 săpt. = 24 săpt.
e) Numărul anual de serii de creştere :Na = Număr de săptămâni pe an :
Durata unei serii de creştere = 52 : 24 = 2,16

7
f) Mişcarea efectivelor de păsări

Anul Luna Săpt. Sector reproducţie Sector producţie - broileri


TP PA H1 H2 H3 H4 H5 H6
48
49
2018 Decembrie 50
51
52
1
2
Ianuarie 3
4
5
6
7
Februarie 8
9
10
11
Martie 12
13
14
15
Aprilie
16
17
18
19
20
Mai
21
22
2019
23
24
25
Iunie
26
27
28
29
Iulie
30
31
32
33
August 34
35
36
37
Septembrie 38
39
40
41
Octombrie 42
43
44

8
45
46
47
Noiembrie
48
49
50
Decembrie 51
52
1
2
2020 Ianuarie 3
4
5

9
2.2.2 Calculul necesarului de construcţii
a) Capacitatea unei hale
CH = suprafaţă hală x densitate la populare = 400 x 7,2 = 2880 cap/hală
b) Necesar de hale
NH = Efectiv total TP la populare : Capacitatea unei hale =3456: 2880 = 1,2 hale

2.2.3. Calculul necesarului de furaje

a) Necesarul de furaje pe serie de creştere


21-3R (0-3 săptămâni)
♀ 3110 x 21 zile x 28 g = 1828.68 kg/perioadă
♂ 346 x 21 zile x 38,7 g = 281.19 kg/perioadă
21-3IR (4-17 săptămâni)
♀ 3110 x 98 zile x 58,2 g = 17738,19 kg/perioadă
♂ 346 x 21 zile x 73,1 g = 2478,67 kg/perioadă
21-4R (18-20 săptămâni)
♀ 3110 x 14 zile x 88.3 g = 3844,58 kg/perioadă
♂ 346 x 14 zile x 92.3 g = 447,101 kg/perioadă
Subtotal 21-3 R = 2109,87 kg
Subtotal 21-3 IR = 20216,87 kg
Subtotal 21-4R = 4291.68 kg
Total: 2109,87 kg + 20216,87 kg + 4291,68 kg = 26618,42 kg

b) Necesarul anual de furaje


Na = kg x număr de serii
21-3R 2109,87 kg x 2,16 = 4557,32 kg
21-3IR 20216,87 kg x 2,16 = 43668,44 kg
21-4R 4291,68 kg x 2,16 = 9270,03 kg
Total = 4557,32 kg + 43668,44 kg + 9270,03 kg = 57495,80 kg

10
Reţeta n.c. Tineret părinţi, perioada 0-3 săptămâni (21-3 R)

Valoarea nutritivă a nutreţurilor Norme de hrană


Ingrediente % 2800 19 0,84 1,06 4 1 0,65
EM PB Liz M+C CB Ca P EM PB L M+C CB Ca P
3300 9 0,25 0,39 2,2 0,01 0,27 porumb 60 1980,00 5,40 0,15 0,23 1,32 0,01 0,16
2440 45,8 2,91 1,37 5,6 0,3 0,69 srot soia48 24,7 602,68 11,31 0,72 0,34 1,38 0,07 0,17
1500 14,7 0,55 0,49 10,6 0,14 1,3 tarate grau 9 135 1,323 0,0495 0,0441 0,954 0,0126 0,117
24 18,5 fosfat 1 0 0 0 0 0 0,24 0,185
39 creta f 1,7 0 0 0 0 0 0,663 0
sare 0,3
premix 1
3870 95,6 78,4 L-lizina 0,1 3,87 0,0956 0,0784 0 0 0 0
4950 58,7 99 Dl-Met 0,3 14,85 0,1761 0 0,297 0 0 0
9250 ulei soia 0,4 37 0 0 0 0 0 0
3115 47,8 3,74 1,14 1,8 0,55 1,5 drojdie furj 1,5 46,725 0,717 0,0561 0,0171 0,027 0,00825 0,0225
TOTAL 100 2820,13 19,024 0,845 1,058 3,684 1,004 0,65

11
Reţeta n.c. Tineret părinţi, perioada 4-17 săptămâni (21-3 IR)

Valoarea nutritivă a nutreţurilor Norme de hrană


Ingrediente % 2800 17 0,63 0,68 5,5 1 0,65
EM PB Liz M+C CB Ca P EM PB L M+C CB Ca P
3300 9 0,25 0,39 2,2 0,01 0,27 porumb 57 1881,00 5,13 0,14 0,22 1,25 0,01 0,15
2270 43 2,7 1,27 7,4 0,3 0,69 srot soia44 21 476,70 9,03 0,57 0,27 1,55 0,06 0,14
2745 9,2 0,35 0,41 4,8 0,05 0,36 orz 14 384,3 1,288 0,049 0,0574 0,672 0,007 0,0504
24 18,5 fosfat 1,4 0 0 0 0 0 0,336 0,259
39 creta f 1,7 0 0 0 0 0 0,663 0
sare 0,3
premix 1
3870 95,6 78,4 L-lizina 0 0 0 0 0 0 0
4950 58,7 99 Dl-Met 0 0 0 0 0 0 0
9250 ulei soia 0 0 0 0 0 0 0
3115 47,8 3,74 1,14 1,8 0,55 1,5 drojdie furj 3,6 112,14 1,7208 0,13464 0,04104 0,0648 0,0198 0,054
TOTAL 100 2854,14 17,169 0,632 0,689 3,545 1,01 0,652

12
Reţeta n.c. Tineret părinţi, perioada 18-20 săptămâni (21-4 R)

Valoarea nutritivă a nutreţurilor Norme de hrană


Ingrediente % 2800 15-16 0,67 0,67 5,5 3 0,7
EM PB Liz M+C CB Ca P EM PB L M+C CB Ca P
3300 9 0,25 0,39 2,2 0,01 0,27 porumb 66 2178,00 5,94 0,17 0,26 1,45 0,01 0,18
2270 42,5 2,7 1,27 7,4 0,3 0,62 srot soia 44 22,165 503,15 9,42 0,60 0,28 1,64 0,07 0,14
24 18,5 fosfat 2,1 0 0 0 0 0 0,504 0,3885
39 creta f 6,3 0 0 0 0 0 2,457 0
sare 0,3
premix 1
3870 95,6 78,4 L-lizina 0 0 0 0 0 0 0
4950 58,7 99 Dl-Met 0,135 6,6825 0,079245 0 0,13365 0 0 0
9250 ulei soia 2 185 0 0 0 0 0 0
3115 47,8 3,74 1,14 1,8 0,55 1,5 drojdie furj 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 100 2872,83 15,439 0,670 0,673 3,092 3,034 0,704

13
Tabelul 5
Repartizarea nutreţurilor combinate la TP
Perioada de vârstă (săptămâni)
0-3 (21-3R) 4-17 (21-3IR) 18-20 (21-4R)
Total
Reţeta S Consum zilnic (g/cap/zi)
(tone)
♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂
28 38,7 58,2 73,1 88,3 92,3
Ianuarie 1 0,609 0,093 0,702
2 0,609 0,093 0,702
3 0,609 0,093 0,702
4 1,267 0,177 1,444
5 1,267 0,177 1,444
Februarie 6 1,267 0,177 1,444
7 1,267 0,177 1,444
8 1,267 0,177 1,444
9 1,267 0,177 1,444
Martie 10 1,267 0,177 1,444
11 1,267 0,177 1,444
12 1,267 0,177 1,444
13 1,267 0,177 1,444
Aprilie 14 1,267 0,177 1,444
15 1,267 0,177 1,444
16 1,267 0,177 1,444
17 1,267 0,177 1,444
Mai 18 1,922 0,223 1,444
19 1,922 0,223 1,444
20 1,922 0,223 1,444
21
22
Iunie 23
24
25 0,609 0,093
26 0,609 0,093
Iulie 27 0,609 0,093
28
29
30
31
August 32
33
34
35
Septembrie 36
37
38

14
39
Octombrie 40
41
42
43
44
Noiembrie 45
46
47
48
Decembrie 49 0,609 0,093
50 0,609 0,093
51 0,609 0,093
52 1,267 0,177

2.2.4. Calculul necesarului de apă

a) Necesarul de apă de adăpare/serie de creştere


Napă = Efectiv total x Număr de zile x Consum mediu zilnic
0-8 săptămâni = 80 ml/cap
9-19 săptămâni = 200 ml/cap
0-8 săptămâni : 3456 cap x 56 zile x 0,08 l = 15482,88 l/perioadă
9-19 săptămâni : 3456 cap x 77 zile x 0,2 l = 53222,4 l/perioadă
Total apă/serie = 15482,88 l + 53222,4 l = 68705,28 l/serie

b) Necesarul anual de apă pentru adăpare:


Nanual apă = Consum pe serie x Număr de serii/an = 68705,28 l x 2,16 = 148403,40 l

c) Necesarul anual de apă/fermă


Na = Necesar anual apă pentru adăpare + Apă tehnologică (15%)
148403,40 x 15:100 = 22260,51 l
148403,40 + 22260,51 = 170663,91 l

2.2.5. Calculul necesarului de echipamente tehnologice

a) Adăpători circulare cu ventil (circumf. = 106 cm, front de furajare = 1,5


cm/cap)
Ac = Efectiv total de TP la populare : (106:1,5) = 3456 : 71 = 48,67 ≈ 49 adăpători

15
b) Hrănitori circulare (circumf. = 120 cm)
0-5 săptămâni = front de furajare 5 cm/cap
120 : 5 = 24 cap./hr.
6-10 săptămâni = front de furajare 10 cm/cap
120 : 10 = 12 cap./hr.
11-20 săptămâni = front de furajare 15 cm/cap
120: 15 = 8 cap./hr.
3456 : 24 = 144 hr.
3456 : 12 = 288 hr.
3456 : 8 = 432 hr.

c) Corpuri de iluminat
Ci = (suprafaţă hală x Număr de lucşi) : (Putere bec x K) =
(400 m2 x 10) : (60 x 5) = 13,33 ≈ 14 corpuri de iluminat

d) Necesarul de ventilatoare (1 ventilator de 3 Kw la 50 m2 de hală)


400 m2 : 50 m2 = 8 ≈ 8 ventilatoare

e) Necesar de eleveuze (o eleveuză la 500 pui)


Ne = 3456 (efectiv pui) : 500 pui = 6,91 ≈ 7 eleveuze

2.2.6. Necesarul de energie

a) Necesarul de energie electrică pentru iluminat


Ne = ore iluminat/serie x Număr becuri/hală x Putere bec x Număr serii/an =
1169h x 14 x 60 x 2,16 = 2121033,6 W = 2121,03 Kw/hală/an

b) Necesar de energie electrică pentru încălzire


Ne.î. = program de funcţionare eleveuză x putere eleveuză x nr eleveuze x număr
serii de creştere/an = 560 h x 2,16 Kw x 7 x 2,16 = 18289,15 Kw/hală/an

c) Necesarul de energie electrică pentru ventilaţie


Nev = Program funcţionare ventilator x Putere ventilator x număr de ventilatoare/hală
x număr serii creştere/an = 840 h x 3 Kw x 8 x 2,16 = 43545,6 Kw/hală/an

16
d) Necesarul total de energie electrică
N.t. = N.t./hală/an * nr. hale = 2121,03 Kw + 18289,15 Kw + 43545,6 Kw) * 1 =
63955,78 * 1 ≈ 63956 Kw/an

2.2.7. Calcule economice la sectorul de TP


a) Planul de livrare către abator a reformelor de la TP
Păsări reformate Greutate Total greutate
Luna Săptămâna Sex
(cap) medie (kg) vie (kg)
♂ 16 1,26 20,16
Februarie
♀ 140 0,87 121,8
♂ 7 2,9 20,3
Mai
♀ 60 2,3 138
♂ 16 1,26 20,16
August
♀ 140 0,87 121,8
♂ 7 2,9 20,3
Noiembrie
♀ 60 2,3 138
Total 446 14,66 600,52

b) Planul de livrare al tineretului de reproducţie către alte unităţi


Păsări livrate Greutate Total greutate
Luna Săptămâna Sex
(cap) medie (kg) vie (kg)
♂ 284 2,9 823,6
Mai
♀ 2841 2,3 6534,3
♂ 284 2,9 823,6
Noiembrie
♀ 2841 2,3 6534,3
Total 6250 10,4 14715,8

c) Venituri realizate din vânzarea la abator a reformelor la tineret părinţi


(TP)
Păsări Greutate
Preţ/kg viu Venituri
Luna reformate livrată
*RON realizate RON
(cap) (kg)
Februarie 156 141,96 7,8 1107,28
Mai 67 158,3 7,8 1234,74
August 156 141,96 7,8 1107,28
Noiembrie 67 158,3 7,8 1234,74
Total 446 600,52 4684,04
*preţ pe kg viu = preţ pe kg viu + subvenţie pe kg viu = 3,15 + 0,8 = 3,95 RON

17
d) Venituri realizate din vânzarea către alte unităţi a tineretului de
reproducţie
Păsări Greutate
Preţ/kg viu Venituri
Luna livrate livrată
RON realizate RON
(cap) (kg)
Mai 3125 7363,9 6 44183,4
Noiembrie 3125 7363,9 6 44183,4
Total 6250 14727,8 88366,8

e) Cheltuieli efectuate
 Material biologic
Mb = Efectiv tineret părinţi la populare x 3,5 RON x număr serii = 3456 cap x 3,5
RON/pui x 2,16 serii/an = 26127,36 RON
 Apa
A = Necesarul anual de apă (m3) x 3,9 RON/m3 = 170663,91 x 3,9 = 665589,25
RON
 Energie electrică
E = Necesar total energie electrică (Kw) x 0,46 RON/Kw = 63956 Kw x 0,46
RON/Kw = 29419,76 RON
 Furaje
21-3R necesar anual de furaje x număr serii/an x preţ (RON)
21-3IR necesar anual de furaje x număr serii/an x preţ (RON)
21-4R necesar anual de furaje x număr serii/an x preţ (RON)
21-3R: 2109,87 x 2,16 x 2,2 RON = 10026,10 RON
21-3IR: 20216,87 x 2,16 x 1,97 RON = 86026,82 RON
21-4R: 4291,68 x 2,16 x 1,9 RON = 17613,05 RON
TOTAL: 10026,10+86026,82+17613,05 = 113665,97 RON
 Medicamente şi materiale sanitare (6,5% din cheltuielile cu materialul
biologic)
6,5% x 26127,36 = 1698,27 RON
 Materiale şi piese de schimb (3% din cheltuielile cu materialul biologic)
3% x 26127,36 = 783,82 RON
 Transportul tehnologic (6,5% din cheltuielile cu materialul biologic)
6,5% x 26127,36 = 1698,27 RON
 Alte cheltuieli materiale şi servicii (2,5% din cheltuielile cu materialul
biologic)

18
2,5% x 26127,36 = 653,18 RON
 Cheltuieli cu personalul
Un îngrijitor/fermă* 1 hale + ½ normă electromecanic = oameni/an
1,5 personal x 1900 RON (salariu) x 12 luni = 34200 RON

Bilanţul economic la sectorul tineret părinţi

RON
1. Cheltuieli totale de producţie 290824,83
1.1. Cheltuieli directe totale 221224,21
1.1.1. Cheltuieli totale cu forţa de muncă 46512
- salarii 34200
- impozit pe salarii (16%) 5472
CAS + alte impozite (20%) 6840
1.1.2. Cheltuieli totale materiale 174712,21
- furaje 113665,97
- material biologic 26127,36
- alte consumuri 34918,88
- energie electrică 29419,76
- apă 665,58
- medicamente + materiale sanitare 1698,27
- materiale + piese de schimb 783,82
- transport 1698,27
- alte cheltuieli + servicii 653,18
1.2. Cheltuieli indirecte totale 69600,62
1.2.1. Cheltuieli comune (8% din cheltuieli directe totale) 27840,25
1.2.2. Cheltuieli generale (12% din cheltuielile directe totale) 41760,37
2. Venituri totale 93050,84
2.1. Valoarea producţiei secundare (reforme) 4684,04
2.2. Valoarea producţiei de bază (livrare la terţi) 88366,8
2.3. Valoarea producţiei de bază (matca proprie)

19
Capitolul III
Dimensionarea şi funcţionalul sectorului de reproducție – părinți adulți

3.1. Elemente de calcul pentru părinţi adulţi


1 Perioada de creştere 20-64 săptămâni
2 Durata vidului sanitar 4 săptămâni
3 Sistemul de creştere pe aşternut permanent
4 Suprafaţa halei 800 m2
5 Densitatea la populare 6,5 cap/m2
6 Raportul între sexe 1 ♂: 10♀
7 Mortalitate 4,8
8 Reforme tehnologice la 64săptămâni = 3200 g la ♀ şi 5300 g la ♂
Producţia de ouă bune de
9 97,4%
incubat
11 Producţia medie de ouă 192 ouă
Gunoi rezultat la
12 De 9 ori necesarul de aşternut
sfârşitul serii
13 Necesarul de aşternut 20 Kg/m2
21-4R (20-24 săptămâni) consum: 127 g cap/zi/femelă;
Consum de hrană 162 g cap/zi/mascul
14
(2 tipuri) 21-7R (25-64 săptămâni) consum: 210 g cap/zi/femelă şi
mascul
Consum de apă 20-24 săptămâni = 200-220 ml/cap/zi
15
(2 tipuri) 25-64 săptămâni = 410-440 ml/cap/zi
16 Front de adăpare 2,5 cm/cap
17 Număr de cuibare un cuibar la 4 capete
13 Front de furajare 15 cm/cap la femele ; 18 cm/cap la masculi

3.2. Calcule de dimensionare pentru sectorul părinţi adulţi

3.2.1. Calculul efectivului anual de păsări


a) Necesar de ouă pentru incubaţie
Nr.o. = necesar anual de pui de o zi x 100/ Procentul de ecloziune = 457246 x 100 / 90,2 =
506925 ouă
b) Necesar de ouă bune pentru incubaţie
Nr.o.b. = Necesar de ouă pentru incubaţie x 100/ Producţia de ouă bune pentru incubat =
506925 x 100 : 97,4 = 520456 ouă
c) Efectiv mediu de găini
E.m.g. = Necesarul de ouă bune pentru incubaţie / Producţia medie pe găină = 520456 / 192
= 2711 găini

20
d) Efectiv de găini la populare
E.g.p. = Efectivul mediu de găini x (100+mortalităţi părinţi adulţi) / 100 = 2711 x (100+
4,8)/100 = 2841 găini
e) Necesarul de cocoşi la populare
N.c.p. = Efectivul de găini la populare / 10 = 2841 : 10 = 284 cap.
f) Efectivul total de reproducţie la populare (pe serie)
E.t.r.p. = Efectiv de găini la populare + Necesar de cocoşi la populare = 2841 + 284 = 3125
cap.
g) Serii anuale de creştere
S.a.c. = 52 săptămâni/an: 48 (44 săptămâni de creştere + 4 săptămâni vid sanitar) = 1,08

3.2.2. Calculul necesarului de construcţii


a) Capacitatea unei hale
CH = suprafaţă hală (m2) x densitate la populare (cap/m2) = 800 m2 x 6,5 = 5200 cap/hală
b) Necesar de hale
NH = Necesarul de păsări/serie (cap) : Capacitatea unei hale(cap) = 3125 / 5200 ≈ 0,6 = 1
hal

3.2.3. Calculul necesarului de furaje


a) Necesarul de furaje pe serie de creştere
21-4R (20-24 săptămâni)
21-7R (25-64 săptămâni)
Reţeta 21-4R
Efectivul de ♀ la populare x 35 zile x consumul mediu de furaje la femele = 2841 ♀
x 35 zile x 0,127 kg/cap = 12628,25 kg/perioadă
Efectivul de ♂ la populare x 35 zile x consumul mediu de furaje la masculi = 284 ♂
x 35 zile x 0,162 kg/cap = 1610,28 kg/perioadă
Total: 12628,25 kg + 1610,28 kg = 14238,53 kg/perioadă
Reţeta 21-7R
Efectivul total x perioada în care se consumă furajul x consumul mediu zilnic = 3125
x 280 x 0,210 kg/cap = 183750 kg/perioadă
Consumul total de furaje/serie : 14238,53 kg + 183750 kg = 197988,53 kg/serie
b) Necesarul anual de furaje
Na = kg x număr de serii
21-4R consum total/reţetă x serii anuale de creştere = 14238,53 kg x 1,08 serii
= 15377,61 kg
21-7R consum total/reţetă x serii anuale de creştere = 183750 kg x 1,08 serii =
198450 kg

21
Total = 15377,61 kg + 198450 kg = 213827,61 kg
Tabelul ......
Repartizarea nutreţurilor combinate pentru sectorul
de păsări adulte de reproducţie/serie de creştere
Reţetă
20-24 (21-4R) 25-64 (21-7R)
Perioada de ♀ ♂ ♀ ♂ Total
Săptămâna
vârstă Consum: Consum: Consum: Consum: (tone)
127 162 210 210
g/cap/zi g/cap/zi g/cap/zi g/cap/zi
Ianuarie 1 (tone) 4,176 0,41 4,58
2 4,176 0,41 4,58
3 4,176 0,41 4,58
4 4,176 0,41 4,58
5 4,176 0,41 4,58
Februarie 6 4,176 0,41 4,58
7 4,176 0,41 4,58
8 4,176 0,41 4,58
9 4,176 0,41 4,58
Martie 10 4,176 0,41 4,58
11 4,176 0,41 4,58
12 4,176 0,41 4,58
13 4,176 0,41 4,58
Aprilie 14 4,176 0,41 4,58
15 4,176 0,41 4,58
16 4,176 0,41 4,58
17
Mai 18
19
20
21 2,52 0,32 2,84
22 2,52 0,32 2,84
Iunie 23 2,52 0,32 2,84
24 2,52 0,32 2,84
25 4,176 0,41 4,58
26 4,176 0,41 4,58
Iulie 27 4,176 0,41 4,58
28 4,176 0,41 4,58
29 4,176 0,41 4,58
30 4,176 0,41 4,58
31 4,176 0,41 4,58
August 32 4,176 0,41 4,58
33 4,176 0,41 4,58
34 4,176 0,41 4,58
35 4,176 0,41 4,58
Septembrie 36 4,176 0,41 4,58
37 4,176 0,41 4,58
38 4,176 0,41 4,58
39 4,176 0,41 4,58
Octombrie 40 4,176 0,41 4,58

22
41 4,176 0,41 4,58
42 4,176 0,41 4,58
43 4,176 0,41 4,58
44 4,176 0,41 4,58
Noiembrie 45 4,176 0,41 4,58
46 4,176 0,41 4,58
47 4,176 0,41 4,58
48 4,176 0,41 4,58
Decembrie 49 4,176 0,41 4,58
50 4,176 0,41 4,58
51 4,176 0,41 4,58
52 4,176 0,41 4,58
Total 199,14

Tabelul 10
Cerinţe de hrană (părinţi adulţi)

Necesar 20-24 săpt. (21-4R) 25-64 săpt. (21-7R)


PB% 2800 2800
EM Kcal/kg 15-16 14-15
M+C 0,67 0,62
L 0,67 0,65
Ca 3 3,2
P 0,70 0,70
CelB ≤5,5 ≤5,5
Sare 0,3 0,3
Premix 1 1

23
Reţeta n.c. Părinţi adulţi, perioada 20-24 săptămâni (21-4 R)

Norme de hrană
Valoarea nutritivă a nutreţurilor
Ingrediente % 2800 15-16 0,67 0,67 ≤5,5 3 0,70
EM PB Liz M+C CB Ca P EM PB L M+C CB Ca P
3300 9 0,25 0,39 2,2 0,01 0,27 porumb 66 2178,00 5,94 0,17 0,26 1,45 0,01 0,18
2270 42,5 2,7 1,27 7,4 0,3 0,62 srot soia 44 22,165 503,15 9,42 0,60 0,28 1,64 0,07 0,14
24 18,5 fosfat 2,1 0 0 0 0 0 0,504 0,3885
39 creta f 6,3 0 0 0 0 0 2,457 0
sare 0,3
premix 1
3870 95,6 78,4 L-lizina 0 0 0 0 0 0 0
4950 58,7 99 Dl-Met 0,135 6,6825 0,079245 0 0,13365 0 0 0
9250 ulei soia 2 185 0 0 0 0 0 0
3115 47,8 3,74 1,14 1,8 0,55 1,5 drojdie furj 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 100 2872,83 15,439 0,675 0,673 3,092 3,034 0,704

24
Reţeta n.c. Părinţi adulţi, perioada 25-64 săptămâni (21-7 R)

Norme de hrană
Valoarea nutritivă a nutreţurilor
Ingrediente % 2800 14-15 0,62 0,65 ≤5,5 3,2 0,70
EM PB Liz M+C CB Ca P EM PB L M+C CB Ca P
3300 9 0,25 0,39 2,2 0,01 0,27 porumb 73,592 2428,54 6,62 0,18 0,29 1,62 0,01 0,20
2440 45,8 2,91 1,37 5,6 0,3 0,69 srot soia 48 12,165 296,83 5,57 0,35 0,17 0,68 0,04 0,08
24 18,5 fosfat 1,95 0 0 0 0 0 0,468 0,36075
39 creta f 6,93 0 0 0 0 0 2,7027 0
sare 0,3
premix 1
3870 95,6 78,4 L-lizina 0 0 0 0 0 0 0
4950 58,7 99 Dl-Met 0,128 6,336 0,075136 0 0,12672 0 0 0
9250 ulei soia 0 0 0 0 0 0 0
3115 47,8 3,74 1,14 1,8 0,55 1,5 drojdie furj 3,935 122,5753 1,88093 0,147169 0,044859 0,07083 0,021643 0,059025

TOTAL 100 2854,27 14,151 0,685 0,625 2,371 3,236 0,702

25
3.2.4. Calculul necesarului de apă
a) Necesarul de apă de adăpare/serie
Napă = Efectiv total x Număr de zile per. I x Consum mediu zilnic =
3125cap. x 35 zile x 0,210 l/cap/zi = 22968,75 l
Efectiv total x Număr de zile per. a II-a x consum mediu = 3125 x 280 x 0,420 l/cap/zi
= 367500 l
Total apă/serie = 22968,75 l + 367500 l = 390468,75 l/serie

b) Necesarul anual de apă pentru adăpare:


Nanual apă = Consum total/serie x Număr de serii/an = 390468,75 l x 1,08 = 421706,25 l
c) Necesarul anual de apă/fermă
Naf = Necesar anual apă pentru adăpare + Apă tehnologică (15% din apa de adăpare)
63255,93 l x 115% = 484962,18 l/fermă

3.2.5. Calculul necesarului de echipament tehnologic

a) Adăpători circulare cu ventil (circumf. = 106 cm, front de adăpare = 2,5


cm/cap)
106 : 2,5 = 42 cap. (capacitatea unei adăpători)
Ac = Efectiv total de PA la populare : Capacitatea unei adăpători = 3125 : 42 ≈ 75 adăpători
circulare

b) Hrănitori circulare (circumf = 120 cm), front de furajare 15 cm/cap la femele


şi 18 cm/cap la masculi
120 cm : 15 cm = 8 capete femele /hrănitoare
120 cm : 18 cm = 6,66 ≈ 7 capete masculi / hrănitoare
2841 femele : 8 = 355 hrănitori
284 masculi : 7 = 41 hrănitori
c) Corpuri de iluminat
Ci = (suprafaţă hală x Număr de lucşi) : (Putere bec x K) =
(200 cm x 10) : (60 x 5) ≈ 26,66 = 27 corpuri de iluminat
Putere bec (w) Factor K
15 3,8
25 4,2
40 4,6
60 5
100 6

d) Necesarul de ventilatoare (1 ventilator de 3 Kw la 50 m2 de hală)


Nv = Suprafaţă hală : 50 m2 = 800 m2 : 50 m2 = 16 ventilatoare
e) Necesar de cuibare (un cuibar la 4 găini)
Nc = efectiv găini : 4 = 2841 : 4 ≈ 711 cuibare

26
3.2.6. Necesarul de energie
a) Necesarul de energie electrică pentru iluminat
Ne = ore iluminat/serie x Număr becuri/hală x Putere bec = 4493 x 27 x 0,06 = 7278,66
Kw/hală/serie
Consumul de energie electrică pentru iluminat pe an
Cee. = Consum energie pentru iluminat x Număr serii X nr. hale = 7278,66 Kw x 1,08 x 1 =
7860,95 Kw/an
b) Necesarul de energie electrică pentru ventilaţie
Ne.e.v. = Număr hale x Program funcţionare (ore/serie de creştere) x Putere ventilator
(Kw/oră) x Număr de ventilatoare/hală x Număr serii creştere/an = 1 hale x 1848 ore/serie de
creştere x 3 Kw/oră x 16 ventilatoare x 1,08 serii = 95800,32 Kw
c) Necesarul total de energie electrică
Nt = Consum energie electrică pentru iluminat + Consum de energie electrică pentru
ventilaţie = 7860,95 Kw + 95800,32 Kw = 10366127 Kw/an
3.2.7. Calcule economice la sectorul de părinţi adulţi
a) Planul de livrare către abator a reformelor de la părinţi adulţi
(la 64 săptămâni)
Păsări reformate Greutate Total greutate
Luna Săptămâna Sex
(cap) medie (kg) vie (kg)
♀ 2705 3,2 8656
Octombrie 64
♂ 270 5,3 1431
Total 2975 10087

b) Venituri realizate din vânzarea la abator a reformelor a păsărilor de


reproducţie reformate
Păsări Greutate
Preţ/kg viu Venituri
Luna reformate livrată
RON realizate RON
(cap) (kg)
Octombrie 2705 ♀ 8656 5 43280
270 ♂ 1431 5 7155
Total 50435

c) venituri din producţia de bază (ouă de incubaţie):


nr. ouă incubaţie/an * preţ ouă incub (RON) = 520456 buc x 1,2 RON/ou = 624547,2 RON

d) Cheltuieli efectuate
 Material biologic
Mb = Efectiv mediu femele la populare x Greutate femelă x Preţ/Kg GV = 2841 cap x 2,3
kg/cap x 6 RON = 39205,8 RON
= Efectiv mediu masculi la populare x Greutate mascul x Preţ/Kg GV = 284 cap x 2,9
kg/cap x 6 RON = 4941,6 RON
TOTAL = 39205,8 + 4941,6 = 44147,4 RON
 Furaje
21-4R consum anual de furaje x preţ (RON)

27
21-7R consum anual de furaje x preţ (RON)
21-4R: 15377,61 x 1,9 = 29217,46 RON
21-7R: 198450 x 2,05 = 406822,5 RON
TOTAL: 29217,46 RON + 406822,5 RON kg = 436039,96 RON
 Apa
A = Necesarul anual de apă (m3) x 1,1 RON/m3 = 484,96 x 3,9 RON/m3 = 1891,35 RON
 Energie electrică
E = Necesar total energie electrică (Kw) x 0,46 RON/Kw = 103661,27 Kw x 0,46 RON/Kw =
47684,18 RON
 Medicamente şi materiale sanitare (6,5% din cheltuielile cu materialul
biologic)
6,5% x 44147,4 = 2869,58 RON
 Materiale şi piese de schimb (3% din cheltuielile cu materialul biologic)
3% x 44147,4 .= 1324,42 RON
 Transportul tehnologic (6,5% din cheltuielile cu materialul biologic)
6,5% x 44147,4 = 2869,58 RON
 Alte cheltuieli materiale şi servicii (2,5% din cheltuielile cu materialul
biologic)
2,5% x 44147,4 = 1103,68 RON
 Cheltuieli cu personalul
Un îngrijitor/fermă + ½ normă electromecanic = 1,5 oameni/an
1,5 personal x 1900 RON (salariu) x 12 luni = 34200 RON
Bilanţul economic la sectorul părinţi adulţi
RON
1. Cheltuieli totale de producţie 701330,58
1.1. Cheltuieli directe totale 584442,15
1.1.1. Cheltuieli totale cu forţa de muncă 46512
- salarii 34200
- impozit pe salarii (16%) 5472
CAS + alte impozite (20%) 6840
1.1.2. Cheltuieli totale materiale 537930,15
- furaje 436039,96
- material biologic 44147,4
- alte consumuri
- energie electrică 46684,18
- apă 1891,35
- medicamente + materiale sanitare 2869,58
- materiale + piese de schimb 1324,42
- transport 2869,58
- alte cheltuieli + servicii 1103,68
1.2. Cheltuieli indirecte totale 116888,43
1.2.1. Cheltuieli comune (8% din cheltuieli directe totale) 46755,37
1.2.2. Cheltuieli generale (12% din cheltuielile directe totale) 70133,05
2. Venituri totale 683051,8
2.1. Valoarea producţiei secundare (reforme) 50435
2.2. Subvenţie (0,8 RON/kg) 8069,6
2.3. Valoarea producţiei de bază (ouă de incubaţie) 624547,2

28
Capitolul IV
Dimensionarea şi funcţionalul staţiei de incubaţie

4.1. Elemente de calcul pentru dimensionarea staţiei de incubaţie


1. Proporţia ouălor bune de incubat 97,4%
2. Procentul de ecloziune 90,2
3. Intensitatea medie de ouat 90,6
4. Timpul de păstrare a ouălor în staţie 7 zile
5. Durata dezvoltării embrionare 21,5 zile
6. Capacitate combină de incubaţie 3000 ouă/serie
7. Consum electric al aparatului 0,85 kw/oră

4.2. Calcule de dimensionare


4.2.1. Calculul efectivului anual de păsări
a) Necesarul de ouă pentru incubaţie
No.i. = Necesarul de pui la populare x 100 : % ecloziune = ( 457246 x 100):
90,2 = 506925 ouă
b) Necesarul de ouă bune de incubat
No.b.i. = Necesar ouă incubaţie x 100 : % ouă bune incubaţie = ( 506925 x 100)
: 97,4 = 520456 ouă
c) Producţia zilnică de ouă
Pz.o. = Efectiv mediu găini x Intensitatea medie de ouat (%) : 100 = ( 2711 x
90,6 ) : 100 = 2456 ouă
d) Producţia de ouă pe 7 zile
Po = Producţia zilnică ouă x 7 zile = 2456 x 7 = 17192 ouă
e) Producţia de ouă/an
Poa= Producţia de ouă pe 7 zile x 52 săptămâni = 17192 x 52 = 893984 ouă
e) Ouă disponibile pentru comercializare
Od = Producţia de ouă/an - Necesarul de ouă bune pentru incubat = 893984 –
520456 = 373528 ouă

29
4.2.2. Calculul necesarului de aparate pentru incubaţie
A.i. = (Producţia de ouă/7 zile : Capacitatea de incubaţie) x Număr serii
lunare = ( 17192 : 3000 ouă) x 4 serii lunare = 22,9 ≈ 23 aparate

4.2.3. Calculul necesarului de energie electrică

Ne.e. = Număr serii pui broiler/an x Ore funcţionare x Număr aparate x Consum
orar = 6,5 serii x 516 ore x 23 aparate x 8,50 Kw/oră = 655707 KW
(*21.5 zile dezvoltare embrionară x 24 ore = 516 ore)

4.2.4. Repartiţia la incubaţie a producţiei de ouă

Plan de producţie în staţia de incubaţie

30
Încărcare incubatoare Transfer la eclozionat Încheiere ecloziune
2018 2019 2018 2019 2018 2019
Luna ziua nr.ouă L Z No L Z No L Z No L Z No L Z No
XII 10 16745 XII 28 16745 XII 30 15104
XII 17 16745 I 4 16745 I 6 15104
XII 24 16745 I 11 I 13
XII 31 16745 I 18 I 20
Luna ziua nr.ouă L Z No L Z No L Z No L Z No L Z No
I 7 16745 I 25 16745 I 27 15104
I 14 16745 II 1 16745 II 3 15104
I 21 16745 II 8 16745 II 10 15104
I 28 16745 II 15 16745 II 17 15104
II 4 16745 II 22 16745 II 24 15104
II 11 16745 III 1 16745 III 3 15104
II 18 16745 III 8 16745 III 10 15104
II 25 16745 III 15 16745 III 17 15104
III 4 16745 III 22 16745 III 24 15104
III 11 16745 III 29 16745 III 31 15104
III 18 16745 IV 5 16745 IV 7 15104
III 25 16745 IV 12 16745 IV 14 15104
IV 1 16745 IV 19 16745 IV 20 15104
IV 8 16745 IV 26 16745 IV 28 15104
IV 15 16745 V 3 16745 V 5 15104
IV 22 16745 V 10 16745 V 12 15104
IV 29 16745 V 17 16745 V 19 15104
V 6 16745 V 24 16745 V 26 15104
V 13 16745 V 31 16745 VI 2 15104
V 20 16745 VI 7 16745 VI 9 15104
V 27 16745 VI 14 16745 VI 16 15104
VI 3 16745 VI 21 16745 VI 23 15104
VI 10 16745 VI 28 16745 VII 30 15104
VI 17 16745 VII 5 16745 VII 7 15104
VI 24 16745 VII 12 16745 VII 14 15104
VII 1 16745 VII 19 16745 VII 21 15104
VII 8 16745 VII 26 16745 VII 28 15104
VII 15 16745 VIII 2 16745 VIII 4 15104
VII 22 16745 VIII 9 16745 VIII 11 15104
VII 29 16745 VIII 16 16745 VIII 18 15104
VIII 5 16745 VIII 23 16745 VIII 25 15104
VIII 12 16745 VIII 30 16745 IX 1 15104
VIII 19 16745 IX 6 16745 IX 8 15104
VIII 26 16745 IX 13 16745 IX 15 15104
IX 2 16745 IX 20 16745 IX 22 15104
IX 9 16745 IX 27 16745 IX 29 15104
IX 16 16745 X 4 16745 X 4 15104
IX 23 16745 X 11 16745 X 13 15104
IX 30 16745 X 18 16745 X 20 15104
X 7 16745 X 25 16745 X 27 15104
X 14 16745 XI 1 16745 XI 3 15104
X 21 16745 XI 18 16745 XI 20 15104
X 28 16745 XI 15 16745 XI 17 15104
XI 4 16745 XI 22 16745 XI 24 15104
XI 11 16745 XI 29 16745 XII 1 15104
XI 18 16745 XII 6 16745 XII 8 15104
XI 25 16745 XII 13 16745 XII 15 15104
XII 2 16745 XII 20 16745 XII 22 15104
XII 9 16745 XII 27 16745 XII 29 15104

31
4.2.5. Calcule economice la staţia de incubaţie
a) Cheltuieli efectuate
 Ouă de incubaţie (material biologic)
ChO.I. = Ouă bune pt. incubaţie x Preţ/ou = 520456 x 1,2 RON = 624547,2
RON
 Energie electrică
E = Necesar total energie electrică (Kw) x 0,46 RON/Kw = 655707 KW x 0,46
RON/Kw = 301625,22 RON
 Medicamente şi materiale sanitare (6,5% din cheltuielile cu
materialul biologic)
6,5% x 624547,2 = 40595,56 RON
 Materiale şi piese de schimb (3% din cheltuielile cu materialul
biologic)
3% x 624547,2 = 18736,41 RON
 Transportul tehnologic (6,5% din cheltuielile cu materialul
biologic)
6,5% x 624547,2 = 40595,56 RON
 Alte cheltuieli materiale şi servicii (2,5% din cheltuielile cu
materialul biologic)
2,5% x 624547,2 = 15613,68 RON
 Cheltuieli cu personalul
(1 operator incubaţie + 1 electromecanic) x salariu x nr. luni = 2 norme x
1900 RON x 12 luni = 45600 RON

b) Venituri realizate:
 Venituri din vânzarea ouălor improprii incubaţiei
Ouă disponibile pentru comercializare x Preţ/ou = 373528 x 0,4 RON =
149411,2 RON
 Venituri din producţia de pui de o zi
Pui de o zi livraţi x 2,5 RON/cap = 457246 X 2,5 RON = 1143115 RON

32
Bilanţul economic la staţia de incubaţie

1 Cheltuieli totale de producţie 1324475,55


1.1. Cheltuieli directe totale 1103729,63
1.1.1. Cheltuieli totale cu forţa de muncă 62016
- salarii 45600
- impozit pe salarii (16%) 7296
CAS + alte impozite (20%) 9120
1.1.2. Cheltuieli totale materiale 1041713,63
- material biologic 624547,2
- alte consumuri 417166,43
- energie electrică 301625,22
- medicamente + materiale sanitare 40595,56
- materiale + piese de schimb 18736,41
- transport 40595,56
- alte cheltuieli + servicii 15613,68
1.2. Cheltuieli indirecte totale 220745,92
1.2.1. Cheltuieli comune (8% din cheltuieli directe totale) 88298,37
1.2.2. Cheltuieli generale (12% din cheltuielile directe totale) 132447,55
2. Venituri totale 1292526,2
2.1. Valoarea producţiei secundare 149411,2
(ouă disponibile din incubaţie)
2.2. Valoarea producţiei de bază (pui de o zi) 1143115

33
Capitolul V
Dimensionarea şi funcţionalul sectorului de producție – pui broiler
5.1. Elemente de calcul pentru sectorul de creştere a puilor broiler
1 Perioada de creştere 0-42 zile (6 săptămâni)
2 Durata vidului sanitar 2 săptămâni
3 Sistemul de creştere pe aşternut permanent
4 Suprafaţa halei 800 m2
5 Densitatea la populare 17 cap/m2
6 Mortalitate 2,8
7 Necesarul de aşternut 20 kg/m2
Starter (0-14 zile) consum: 33 g/cap/zi/
Consum de hrană
8 Creştere (15-32 zile) consum: 100 g/cap/zi/
(3 tipuri)
Finisare (33-42 zile) consum: 165 g/cap/zi/
Consum de apă 0-4 săptămâni = 50-60 ml/cap/zi
9
(2 tipuri) 5-6 săptămâni = 90-120 ml/cap/zi
Front de adăpare
- adăpători vacumatice O adăpătoare/55 capete
10
- adăpători circulare Ø=106 cm ; 2 cm/cap
- front de adăpare
Front de furajare
11 - tăviţe de furajare 1:55 capete; Ø = 120 cm; front 4 cm/cap
- hrănitori circulare
12 Greutatea medie la livrare (kg) 2,66

5.2. Calcule de dimensionare a sectorului de creştere pui carne


5.2.1. Calculul efectivului de pui broiler
a) Necesarul anual de pui de o zi (efectiv total)
N.p. = Pui de o zi pentru sacrificare x 100 : Proporţia de păstrare a efectivului =
444444 pui x 100) : 97,2 = 457246 pui
b) Durata seriei de creştere
D.s. = Perioada de creştere (săptămâni) + vidul sanitar (săptămâni) =6+2 = 8
săptămâni
c) Serii anuale de creştere
S.a.= Numărul de săptămâni/an : Durata unei serii de creşteri = 52 săptămâni/an
: 8 săptămâni/serie = 6,5 serii/an
d) Număr de pui pe serie de creştere
N.p. = Efectivul total pui de o zi : Numărul anual serii de creştere = 457246 pui :
6,5 serii = 70345 pui/serie de creştere

34
5.2.2. Calculul necesarului de construcţii
a) Capacitatea de cazare a unei hale
CH = suprafaţă hală x densitate la populare = 800 m2 x 17 cap/m2 = 13600
cap/hală
b) Necesar de hale
NH = Efectiv pui de o zi/serie (cap) : Capacitatea unei hale = 70345 / 13600 cap.
= 5,14 ≈ 16 hale

5.2.3. Calculul necesarului de furaje


a) Necesarul de furaje pe serie de creştere
N.f. = Numărul de pui/serie creştere x consum mediu zilnic de nutreţ x Nr. zile
Demaraj = 70345 cap x 0,033 kg/cap/zi x 14 zile = 32499,39 kg
Creştere = 70345 cap x 0,1 kg/cap/zi x 18 zile = 126621 kg
Finisare = 70345 cap x 0,165 kg/cap/zi x 10 zile = 116069,25 kg
b) Consumul total de furaje pe serie
Total: 32499,39 kg (demaraj) + 126621 kg (creştere)+ 116069,25 kg
(finisare)= 275189,64 kg
c) Necesarul anual de furaje
Na = total consum nutreţ/perioadă de furajare x număr de serii/an
Demaraj = 32499,39 kg x 6,5 serii/an = 211246,03 kg
Creştere = 126621 kg x 6,5 serii/an = 823036,5 kg
Finisare = 116069,25 kg x 6,5 serii/an = 754450,12 kg
d) Consumul total de furaje pe an
Total = 211246,03 kg (demaraj) + 823036,5 kg (creştere)+ 754450,12 kg
(finisare)= 1788732,65 kg

Tabelul 10

35
Cerinţe de hrană (pui de carne)

Starter Creştere Finisare


Necesar
(1-14 zile) (15-32 zile) (33-42 zile)
PB% 3000 3100 3200
EM Kcal/kg 23 21,5 20
M+C 1,08 0,99 0,94
L 1,44 1,29 1,19
Ca 1 0,9 0,85
P 0,7 0,68 0,66
CelB ≤3,5 ≤4 ≤4,5
Sare 0,3 0,3 0,3
Premix 1 1 1

5.2.4. Calculul necesarului de apă


a) Necesarul de apă de adăpare/serie de creştere
Napă = Efectiv total x Număr de zile x Consum mediu zilnic =
0-4 săptămâni = 50-60 ml/cap
5-6 săptămâni = 0,1 l/cap
0-4 săptămâni : 457246 cap x 28 zile x 0,055 l = 704158,84 l/perioadă
5-6 săptămâni : 457246 cap x 14 zile x 0,1 l = 640144,4 l/perioadă
b) Consum total de apă/serie
Total apă/serie = 704138,84 l (0-4 săpt)+ 640144,4 l (5-6 săpt) =
1344283,24 l/serie
c) Necesarul anual de apă pentru adăpare:
Nanual apă = Consum pe serie x Număr de serii/an = 1344283,24 l x 6,5 serii =
8737841,06 l/an
d) Necesarul anual de apă/fermă
Na = Necesar anual apă pentru adăpare + Apă tehnologică (15%)
Apă tehnologică =Na x 0,15 = 1310676,15 l
Na = 8737841,06 + 1310676,15 = 10048517,22 l

36
Reţeta n.c. pentru perioada de demaraj – 21-1 - pui broiler (0-14 zile)

Norme de hrană
Valoarea nutritivă a nutreţurilor
Ingrediente % 3000 23 1,44 1,08 3,5 1 0,7
EM PB Liz M+C CB Ca P EM PB L M+C CB Ca P
3300 9 0,25 0,39 2,2 0,01 0,27 porumb 54 1782,00 4,86 0,14 0,21 1,19 0,01 0,15
2440 45,8 2,91 1,37 5,6 0,3 0,69 srot soia 48 37,165 906,83 17,02 1,08 0,51 2,08 0,11 0,26
24 18,5 fosfat 1,45 0 0 0 0 0 0,348 0,26825
39 creta f 1,35 0 0 0 0 0 0,5265 0
sare 0,3
premix 1
3870 95,6 78,4 L-lizina 0,18 6,966 0,17208 0,14112 0 0 0 0
4950 58,7 99 Dl-Met 0,335 16,5825 0,196645 0 0,33165 0 0 0
9250 ulei soia 2,57 237,725 0 0 0 0 0 0
3115 47,8 3,74 1,14 1,8 0,55 1,5 drojdie furj 1,65 51,3975 0,7887 0,06171 0,01881 0,0297 0,009075 0,02475

TOTAL 100 3001,50 23,039 1,419 1,070 3,299 1,000 0,695

37
Reţetă n.c. pentru perioada de creştere – 21-2 - pui broiler (15-32 zile)

Norme de hrană
Valoarea nutritivă a nutreţurilor
Ingrediente % 3100 21,5 1,29 0,99 4 0,9 0,68
EM PB Liz M+C CB Ca P EM PB L M+C CB Ca P
3300 9 0,25 0,39 2,2 0,01 0,27 porumb 58 1914,00 5,22 0,15 0,23 1,28 0,01 0,16
2440 45,8 2,91 1,37 5,6 0,3 0,69 srot soia 48 32,165 784,83 14,73 0,94 0,44 1,80 0,10 0,22
24 18,5 fosfat 1,43 0 0 0 0 0 0,3432 0,26455
39 creta f 1,13 0 0 0 0 0 0,4407 0
sare 0,3
premix 1
3870 95,6 78,4 L-lizina 0,15 5,805 0,1434 0,1176 0 0 0 0
4950 58,7 99 Dl-Met 0,298 14,751 0,174926 0 0,29502 0 0 0
9250 ulei soia 3,027 279,9975 0 0 0 0 0 0
3115 47,8 3,74 1,14 1,8 0,55 1,5 drojdie furj 2,5 77,875 1,195 0,0935 0,0285 0,045 0,01375 0,0375

TOTAL 100 3077,25 21,465 1,292 0,990 3,122 0,900 0,681

38
Reţetă n.c. pentru perioada de finisare – 21-2F - pui broiler (33-42 zile)

Norme de hrană
Valoarea nutritivă a nutreţurilor
Ingrediente % 3200 20 1,19 0,94 4,5 0,85 0,66
EM PB Liz M+C CB Ca P EM PB L M+C CB Ca P
3300 9 0,25 0,39 2,2 0,01 0,27 porumb 59,253 1955,35 5,33 0,15 0,23 1,30 0,01 0,16
2440 45,8 2,91 1,37 5,6 0,3 0,69 srot soia 48 29,5 719,80 13,51 0,86 0,40 1,65 0,09 0,20
24 18,5 fosfat 1,46 0 0 0 0 0 0,3504 0,2701
39 creta f 1,02 0 0 0 0 0 0,3978 0
sare 0,3
premix 1
3870 95,6 78,4 L-lizina 0,15 5,805 0,1434 0,1176 0 0 0 0
4950 58,7 99 Dl-Met 0,29 14,355 0,17023 0 0,2871 0 0 0
9250 ulei soia 5,027 464,9975 0 0 0 0 0 0
3115 47,8 3,74 1,14 1,8 0,55 1,5 drojdie furj 2 62,3 0,956 0,0748 0,0228 0,036 0,011 0,03

TOTAL 100 3222,61 20,113 1,199 0,945 2,992 0,854 0,664

39
5.2.5. Calculul necesarului de echipamente tehnologice
a) Adăpători vacuumatice (o adăpătoare la 55 capete)
A.v. = Capacitatea unei hale : 55 cap = 13600 : 55 = 248 ≈ 248 adăpători
b) Tăviţe de furaje (o tăviţă la 55 capete)
T.f. = Capacitatea unei hale : 55 cap = 13600 : 55 = 247,27 ≈ 248 tăviţe
c) Adăpători circulare cu ventil (Ø = 106 cm, front adăpare = 2 cm/cap)
Diametrul adăpătorii circulare (cm) : Front de adăpare (cm/cap) = 106:2 = 53
cap./adăpătoare
Ac = Capacitatea unei hale : ….. cap = …….. : ….. = …… ≈ …… adăpători circulare
d) Hănitori circulare (Ø = 120 cm ; front de furajare 5 cm/cap)
Diametrul hrănitorii circulare (cm) : front de furajare (cm/cap) = 120 : 5 cm/cap =
……. cap./hrănitoare
H.c. = Capacitate unei hale : ….. cap. = …….. : ….. = …. ≈ ….. hrănitori circulare
e) Corpuri de iluminat
Ci = (suprafaţă hală x Număr de lucşi/mp) : (Putere bec x K) = (250 cm2 x 10) :
(60 x 4) = ….. ≈ ….. corpuri de iluminat (K = factor de corecţie)

5.2.6. Necesarul de energie


a) Necesarul de energie electrică pentru iluminat/hală/serie
Ne = ore iluminat/serie x Număr becuri/hală x Putere bec (kw) = …….. x ………x 0,06 =
…….. Kw/hală
b) Consum de energie electrică pentru iluminat/serie de creştere
Ce.e. = Consum energie/hală x Număr hale = ……… Kw x ……hale = …... Kw/serie
c) Consum energie pentru iluminat/an
Ce.e./an = Consum energie/serie x Număr de serii/an = ……. x ….. = ……… Kw/an
d) Necesar de energie electrică pentru încălzire
Nr. eleveuze/hală = capacitea halei : 700 pui la 1 eleveuză = …… ≈ ……. eleveuze
Ne.î. = Număr hale x Program de funcţionare (ore/serie de creştere) x Putere eleveuză x
Număr de eleveuze (bucăţi/hală) x Număr serii creştere/an = …. hale x …. ore x 2,16 Kw x
……. x ……. serii = ……….. Kw/ an
e) Necesarul de energie electrică pentru ventilaţie
Nev = Program funcţionare ventilator x Putere ventilator x număr de ventilatoare/hală x nr.
hale X număr serii creştere/an = 340 ore/serie x 2,5 Kw x 6 ventilatoare x ….. hale x …….
serii = ……… Kw/an
d) Necesarul total de energie electrică
Nt = necesar iluminat (KW) + necesar încălzire (KW) + necesar ventilație (KW) =
…………… + …………….. + ………………. = …………….. KW/an

40
5.2.7. Calcule economice la sectorul de pui broiler de găină
Hala Săptămâna Păsări livrate Greutate medie la livrare (kg) Total greutate vie livrată (kg)
H1 1 10582 2,66 28148,12
9 10582 2,66 28148,12
17 10582 2,66 28148,12
25 10582 2,66 28148,12
33 10582 2,66 28148,12
41 10582 2,66 28148,12
49 10582 2,66 28148,12
H2 2 10582 2,66 28148,12
10 10582 2,66 28148,12
18 10582 2,66 28148,12
26 10582 2,66 28148,12
34 10582 2,66 28148,12
42 10582 2,66 28148,12
50 10582 2,66 28148,12
H3 3 10582 2,66 28148,12
11 10582 2,66 28148,12
19 10582 2,66 28148,12
27 10582 2,66 28148,12
35 10582 2,66 28148,12
43 10582 2,66 28148,12
51 10582 2,66 28148,12
H4 4 10582 2,66 28148,12
12 10582 2,66 28148,12
20 10582 2,66 28148,12
28 10582 2,66 28148,12
36 10582 2,66 28148,12
44 10582 2,66 28148,12
52 10582 2,66 28148,12
H5 5 10582 2,66 28148,12
13 10582 2,66 28148,12
21 10582 2,66 28148,12
29 10582 2,66 28148,12
37 10582 2,66 28148,12
45 10582 2,66 28148,12
53 10582 2,66 28148,12
H6 1 10582 2,66 28148,12
9 10582 2,66 28148,12
17 10582 2,66 28148,12
25 10582 2,66 28148,12
33 10582 2,66 28148,12
41 10582 2,66 28148,12
49 10582 2,66 28148,12

41
Venituri realizate
a) Venituri din livrarea puilor broiler de o zi
Vl.p.= Greutate livrată (kg) x Preţ/kg viu = 1182221,04 kg x 8 RON/Kg =
9457768,32 RON
b) Subvenţie
S = Subvenţie/kg viu x Greutate livrată = 0,9 RON x 1182221,04 Kg =
1063998,936 RON
d) Venituri totale realizate în sectorul de producţie
Vt = Venituri din livrarea puilor broiler de o zi + Subvenţie + Valoare producţie
neterminată = 9457768,32 RON + 1063998,936 RON = 10521767,256 RON

Cheltuieli efectuate
 Material biologic
Mb = Număr pui/an x Preţ pui de o zi = 457246 x 2,5 RON = 1143115 RON
 Apa
A = Necesarul anual de apă (m3) x Preţ/m3 = ( 10048517,22 : 1000) x 3,9 RON/m3 =
39189,21 RON
 Energie electrică
E = Necesar total energie electrică (Kw) x 0,46 RON/Kw = 382636,8 Kw x 0,46
RON/Kw = 176012,928 RON
 Furaje
Starter: kg/an x Preţ furaj = 211246,03 kg x 2,1 RON = 443616,663 RON
Creştere: kg/an x Preţ furaj = 823036,5 kg x 1,9 RON = 1563769,35 RON
Finisare: kg/an x Preţ furaj = 754450,12 kg x 1,7 RON = 1282565,20 RON
Total = 443616,663 + 1563769,35 + 1282565,20 = 3289951,217 RON

 Personal
Număr muncitori x salariu x Număr luni/an = 8 muncitori x 1900 RON x 12 luni/an =
182400 RON
 Medicamente şi materiale sanitare (6,5% din cheltuieli cu materialul
biologic) = 6,5% x 1143115 RON = 74302,475 RON
 Transport (6,5% din cheltuieli cu materialul biologic) = 6,5% x 1143115
RON = 34293,45 RON

42
 Alte cheltuieli+ servicii (2,5% din cheltuielile cu material biologic) =
2,5% x 1143115 RON = 28577,87 RON
 Materiale şi piese de schimb (3% din cheltuieli cu materialul biologic) =
3% x 1143115 RON = 34293,45 RON

Bilanţul economic la sectorul pui de carne


Nr.
Tip cheltuieli/venituri RON
crt.
1 Cheltuieli totale de producţie =2+17 6133680,99
2 Cheltuieli directe totale =3+7 5107808,61
3 Cheltuieli totale cu forţa de muncă =4+5+6 248064
4 - salarii 182400
5 - impozit pe salarii (16%) =0,16 X 4 29184
6 CAS + alte impozite (20%) =0,2 X 4 36480
7 Cheltuieli totale materiale =8+9+10 4859744,61
8 - furaje 3289951,217
9 - material biologic 1143115
10 - alte consumuri =11+12+13 426678,40
+14+15+16
11 * energie electrică 176012,928
12 * apă 39189,21
13 * medicamente + materiale sanitare 74302,475
14 * materiale + piese de schimb 34293,45
15 * transport 74302,475
16 * alte cheltuieli + servicii 28577,87
17 Cheltuieli indirecte totale =18+19 1025872,38
18 Cheltuieli comune (8% din cheltuieli directe totale) 0,08 X 2 408624,68
19 Cheltuieli generale (12% din cheltuielile directe 0,12 X 2 612937,03
totale)
20 Venituri totale =21+22 10521767,256
21 Valoarea producţiei principale
22 Valoarea producţiei neterminate

43
Capitolul VI

Calculul eficienţei economice


a exploataţiei avicole
Tabelul 11
Venituri şi cheltuieli totale
1. Venituri totale (RON) 12590396,09
1.1. Venituri la tineret părinţi 93050,84
1.2. Venituri la părinţi adulţi 683051,8
1.3. Venituri la incubaţie 12925226,2
1.4. Venituri la puii broiler 10521767,25

2. Cheltuieli totale de producţie (RON) 8450311,95


2.1 Cheltuieli totale la tineret părinţi 290824,83
2.2 Cheltuieli totale la părinţi adulţi 701330,58
2.3 Cheltuieli totale la incubaţie 1324475,55
2.4 Cheltuieli totale la puii broiler 6133680,99

3. Profit (1-2) (RON) 4140084,14

4. Rata profitului (3/2*100) (%) 48,9%

44
Concluzii și recomandări

1. Efectivul de 444.444 broiler de găină aduce un profit anual de 4140084,14 Ron, cu o rată a
profitului de 48,9%. Aceste valori sunt satisfăcătoare în momentul de față dar se urmărește în
viitorul apropiat o creștere a efectivului și totodată a răspândirii arealului de comercializare.

2. Se va avea în vedere reducerea costurilor cu nutrețurile combinate prin găsirea unor furnizori
care comercializează aceste nutrețuri cu prețuri mai mici. Se va încerca totodată
îmbunătățirea rețetelor de furajare prin achiziționarea și a altor surse de concentrate cu nivel
ridicat în proteină și energie ( full-fat soia, gluten-feed, germeni porumb) meniți să sporească
randamentul de creștere și de depunere a cărnii.

3. Avand in vedere costul ridicat al energiei electrice se vor schimba becurile incandescente cu
becuri ecologice acestea din urmă având ca avantaj un consum mai redus de energie electrică
și au o durată de viață mai lungă. De asemenea, se vor îmbunătăți sistemele de filtrare a apei
extrase din râul Siret, pentru a crește siguranța sanitară a apei și adinistrării unei ape de
calitate superioară păsărilor .

45
Bibliografie

Marius Giorgi USTUROI (2008) – Creșterea Păsărilor, Editura ”ION IONESCU DE LA


BRAD”, Iași;

Ioan VACARU-OPRIȘ (2004) – Tratat de Avicultură volumul III, Editura Ceres, București;

Ioan VACARU-OPRIȘ și Col.(2005) – Sisteme și tehnologii de creștere a puilor de carne,


Editura Ceres, București

Pop I.M.,Halga P., Avarvarei T.,(2006) - Nutriția și alimentația animalelor, Edituera Tipo
Moldova;

46

S-ar putea să vă placă și