Sunteți pe pagina 1din 41

Centrul Național pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy

Baia Mare Str. Victor Babes Nr.21, Maramureș


office@cursurieu.ro/tel: 0754395066

TIC IN PROCESUL EDUCATIONAL


suport de curs
Centrul Național pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare Str. Victor Babes Nr.21, Maramureș
office@cursurieu.ro/tel: 0754395066

CUPRINS

1. TIC ÎN PROCESUL DE PREDARE-ÎNVĂȚARE


1.1 Procesul de predare cu ajutorul TIC
1.2 TIC si curriculum

2. TIC IN STUDIU
2.1 Biblioteca școlii
2.2 Studiul extracurricular

3. TIC ÎN PROCESUL DE EVALUARE

4. COMUNICAREA CU AJUTORUL TIC


4.1 Website-ul școlii
4.2 Forum-ul
4.3 Blogul
4.4 Prezentări multimedia (PPT, Slideshare)

5. UTILIZAREA CALCULATOARELOR
5.1 Utilizarea în siguranță a internetului
5.2 Legea dreptului de autor
Centrul Național pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare Str. Victor Babes Nr.21, Maramureș
office@cursurieu.ro/tel: 0754395066

1. TIC ÎN PROCESUL DE PREDARE - ÎNVĂȚARE

1.1 Procesul de predare cu ajutorul TIC

TIC te ajută

Ø să facilitezi şi să dinamizezi procesul de predare-învăţare


Ø să creşti atractivitatea pentru materia predată,
Ø să implici mai mult elevii în cadrul lecţiilor,
Ø să treci de la lecţiile centrate pe transferul de cunoaştere la cele centrate pe formarea de
competenţe şi dezvoltarea de cunoştinţe
Ø să eficientizezi administrarea proceselor educaţionale

Calculatorul este foarte util atât elevului cât şi profesorului însă folosirea acestuia trebuie realizată astfel
încât să îmbunătăţească calitativ procesul instructiv-educativ, nu sa îl îngreuneze. Calculatorul trebuie
folosit astfel încât să urmărească achiziţionarea unor cunoştinţe şi formarea unor deprinderi care să
permită elevului să se adapteze cerinţelor unei societăţi aflată într-o permanentă evoluţie. Acesta trebuie
să fie pregătit pentru schimbări, să le întâmpine cu entuziasm nu cu frică şi rezistenţă. Dacă elevii sunt
orientaţi cu încredere spre schimbare, ei vor simţi nevoia de a fi instruiţi cât mai bine pentru a face faţă
noilor tipuri de profesii. Eşecul în dezvoltarea capacităţii de a reacţiona la schimbare poate atrage după
sine pasivitatea şi alienarea. Profesorul trăieşte el însuşi într-o societate în schimbare, şi din fericire, în
prima linie a schimbării, astfel încât va trebui să se adapteze, să se acomodeze, să se perfecţioneze
continuu.

Deci, introducerea în şcoală a Internetului şi a tehnologiilor moderne duce la schimbări importante în


procesul de învăţământ.

Astfel actul învăţării nu mai este considerat a fi efectul demersurilor şi muncii profesorului, ci rodul
interacţiunii elevilor cu calculatorul şi al colaborării cu profesorul.

Această schimbare în sistemul de învăţământ vizează următoarele obiective :


Ø Creşterea eficienţei activităţilor de învăţare 

Ø Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi studiu individual 

Atingerea acestor obiective depinde de gradul de pregătire al profesorului în utilizarea calculatorului, de
stilul profesorului, de numărul de elevi, de interesul, cunoştinţele şi abilităţile acestora, de atmosfera din
clasă şi tipul programelor folosite, de timpul cât se integrează softul în lecţie, de sincronizarea explicaţiilor
cu secvenţele utilizate, de metodele de evaluare, de fişele de lucru elaborate.

Utilizarea la întâmplare, fără un scop precis, la un moment nepotrivit a calculatorului în timpul lecţiei duce
la plictiseală, monotonie, ineficienţa învăţării prin neparticiparea unor elevi la lecţie, nerealizarea
Centrul Național pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare Str. Victor Babes Nr.21, Maramureș
office@cursurieu.ro/tel: 0754395066

obiectivelor lecţiei şi poate produce repulsie faţă de acest mijloc modern de predare-învăţare-evaluare.
Folosirea în exces a calculatorului poate duce la pierderea abilitaţilor practice, de calcul şi de investigare
a realităţii, la deteriorarea relaţiilor umane. De asemenea individualizarea excesivă a învăţării duce la
negarea dialogului elev-profesor şi la izolarea actului de învăţare în contextul său psihosocial. Materia se
segmentează şi se atomizează prea mult, iar activitatea mentală a elevilor este diminuată, ea fiind dirijată
pas cu pas.

Totuşi utilizarea calculatorului are numeroase avantaje :

• Stimularea capacităţii de învăţare inovatoare, adaptabilă la condiţii de 
schimbare socială rapidă• Consolidarea abilităţilor de investigare ştiinţifică 

• Conştientizarea faptului că noţiunile învăţate îşi vor găsi ulterior utilitatea 

• Creşterea randamentului însuşirii coerente a cunoştinţelor prin aprecierea 
imediată a
răspunsurilor elevilor 

• Întărirea motivaţiei elevilor în procesul de învăţare 

• Stimularea gândirii logice şi a imaginaţiei 

• Introducerea unui stil cognitiv, eficent, a unui stil de muncă independentă 

• Instalarea climatului de autodepăşire, competitivitate 

• Mobilizarea funcţiilor psihomotorii în utilizarea calculatorului 

• Dezvoltarea culturii vizuale 

• Formarea deprinderilor practice utile 

• Asigurarea unui feed-back permanent, profesorul având posibilitatea de a 
reproiecta activitatea
în funcţie de secvenţa anterioară 

• Facilităţi de prelucrare rapidă a datelor, de efectuare a calculelor, de afişare 
a rezultatelor, de
realizare de grafice, de tabele 

• Asigură alegerea şi folosirea strategiilor adecvate pentru rezolvarea 
diverselor aplicaţii 

• Dezvoltă gândirea astfel încât pornind de la o modalitate generală de 
rezolvare a unei probleme
elevul îşi gaseste singur răspunsul pentru o 
problemă concretă 

• Asigură pregătirea elevilor pentru o societate bazată pe conceptul de 
educaţie permanentă
(educaţia de-a lungul întregii vieţi) 

• Determină o atitudine pozitivă a elevilor faţă de disciplina de învăţământ la 
care este utilizat
calculatorul şi faţă de valorile morale, culturale şi 
spirituale ale societăţii
• Ajută elevii cu deficienţe să se integreze în societate şi în procesul 
educaţional 


De asemenea calculatorul este extrem de util deoarece simulează procese şi fenomene complexe pe
care nici un alt mijloc didactic nu le poate pune atât de bine în evidenţă. Astfel, prin intermediul lui se
oferă elevilor, modelări, justificări şi ilustrări ale conceptelor abstracte, ilustrări ale proceselor şi
fenomenelor neobservabile sau greu observabile din diferite motive. Permite realizarea unor experimente
Centrul Național pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare Str. Victor Babes Nr.21, Maramureș
office@cursurieu.ro/tel: 0754395066

imposibil de realizat practic datorită lipsei materialului didactic, a dotării necorespunzătoare a


laboratoarelor şcolare sau a pericolului la care erau expuşi elevii şi profesorul. Elevii au posibilitatea să
modifice foarte uşor condiţiile în care se desfăşoară experimentul virtual, îl pot repeta de un număr
suficient de ori astfel încât să poată urmări modul în care se desfăşoară fenomenele studiate, pot extrage
singuri concluziile, pot enunţa legi. Deşi efectuarea experimentelor reale este extrem de utilă deoarece
aşa cum spunea un proverb chinez: ”o imagine înlocuieşte 1000 de cuvinte”, pregătirea şi realizarea
acestora consumă timp şi material didactic.

În acelaşi timp, calculatorul, construieşte contexte pentru aplicaţii ale conceptelor studiate, permite
verificarea soluţiilor unor probleme sau identificarea condiţiilor optime de desfăşurare a unui nou
experiment.

De asemenea, calculatorul este folosit pentru dezvoltarea capacităţilor de comunicare, pentru colectarea,
selectarea, sintetizarea şi prezentarea informaţiilor, pentru tehnoredactarea unor referate. Astfel elevii îşi
dezvoltă capacitatea de a aprecia critic acurateţea şi corectitudinea informaţiilor dobândite din diverse
surse.

Calculatorul permite crearea de situaţii problemă cu valoare stimulativă şi motivaţională pentru elevi, sau
cu statut de instrument de testare a nivelului cunoştinţelor şi abilităţilor însuşite de către elevi,
îmbunătăţirea procesului de conexiune inversă, graţie posibilităţilor de menţinere sub control a activităţii
elevilor.

Tehnica modernă şi învăţământul centrat pe nevoile, dorinţele şi posibilităţile elevului impune


desfăşurarea de activităţi diferenţiate pe grupe de nivel.

Instruirea diferenţiată vizează adaptarea activităţii de învăţare - îndeosebi sub raportul conţinutului, al
formelor de organizare şi al metodologiei didactice - la posibilităţile diferite ale elevilor, la capacitatea de
înţelegere, ritmul de lucru proprii unor grupuri de elevi sau chiar fiecărui elev în parte. Întrucât natura şi
societatea umană progresează prin diferenţiere şi nu prin uniformizare, interesul educatorilor nu trebuie
să fie topirea particularităţilor individuale, ci respectarea lor, pentru ca, prin educaţie şi instruire, fiecare
individualitate să poată fi transformată într-o personalitate umană, capabilă să creeze noi valori materiale
şi spirituale.

Premisa oricărei acţiuni de tratare diferenţiată o constituie depistarea trăsăturilor care-i diferenţiază pe
elevi, stabilirea rolului fiecăreia în definirea comportamentului care conduce la performanţele aşteptate.

Şcoala modernă este aceea în care elevii trebuie să-şi asume într-o mai mare măsură responsabilitatea
modalităţii dobândirii cunoştinţelor, cadrul didactic devenind, în acest fel, un organizator al activităţilor
de învăţare. Cerinţele formării individului în şcoala modernă - în perspectiva educaţiei permanente -
impun formarea şi dezvoltarea capacităţilor acestuia de a-l învăţa să înveţe.

Tehnicile de diferenţiere a instruirii vizează o gradare a sarcinilor şcolare, potrivit posibilităţilor individuale
Centrul Național pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare Str. Victor Babes Nr.21, Maramureș
office@cursurieu.ro/tel: 0754395066

şi a ritmului propriu de dezvoltare a fiecărui individ, astfel încât randamentul să fie asigurat pentru toţi
elevii. Putem sublinia, în acest sens, rolul deosebit de important al cadrului didactic în generarea unui
climat de încredere în forţele proprii ale individului, încât să combată complexul de inferioritate pe care îl
trăiesc mulţi dintre cei care nu pot atinge performanţe ridicate şi, de asemenea, să combată atitudinea
de uniformizare a condiţiilor de învăţare şi dezvoltare pentru indivizii capabili de performante.

Principiul respectării ritmului de învăţare, care vizează respectarea şi valorificarea particularităţilor


elevilor stă la baza instruirii programate. Învăţarea ca proces presupune secvenţialitatea unor procese
dirijate de tip cauzal prin care profesorul determină stimulul educaţional şi recepţionează răspunsul
elevului. Evaluarea feedbackului elevului permite profesorului aplicarea prin reiterare a stimulului
modificat pentru reglarea prin întărire şi/sau îmbunătăţirea răspunsului acestuia. Prin prisma instruirii
programate sistemul profesor – elevi, implicat de procesul educaţional, poate fi privit ca un sistem
cibernetic care implică autoreglarea.

În practica instruirii programate se cunosc diverse tipuri de programe. Din punctul de vedere al formei
răspunsului la temele de control, acestea pot fi:

• programe cu răspuns construit, la care elevului i se cere să formuleze răspunsul la tema cuprinsă
în secvenţa studiată şi să-l compare cu răspunsul corect scris din manual; 

• programe cu răspuns la alegere, prin care elevului i se prezintă mai multe răspunsuri şi i se cere
să aleagă răspunsul cerut, fiind condus, în cazul unui răspuns eronat, spre răspunsul corect şi
arătându-se natura erorii. 
Din punctul de vedere al înlănţuirii secvenţelor şi temelor, se
deosebesc: 


a. programarea liniară B. F. Skinner, propune următoarea structură de proiectare a secvenţelor de


instruire:

• informarea elevului; 

• prezentarea sarcinii didactice: întrebare, exerciţiu, problemă; 

• rezervarea spaţiului şi a timpului necesar pentru îndeplinirea sarcinii; 

• oferirea variantei de răspuns corect, necesar pentru evaluarea fiecărei etape 
parcurse.
Parcurgerea unei etape, implică parcurgerea uneia sau a mai multor secvenţe de instruire.
Reuşita elevului presupune întărirea pozitivă a răspunsului, care, în varianta programării liniare,
susţine trecerea la o nouă etapă de instruire 


b. programe ramificate N. A. Crowder, solicită un efort intelectual mai mare” necesar elevului pentru
recunoaşterea răspunsului corect din câteva răspunsuri date, pe baza testului alegerii repetate. Acest tip
de programare nu urmăreşte numai preîntâmpinarea greşelilor – ca în cazul variantei liniare – ci tratarea
acestora prin diferite modalităţi de întărire negativă, care reorientează activitatea elevului în direcţia
recuperării, reinterpretării, reaplicării informaţiei necesare pentru parcurgerea etapei respective.
Centrul Național pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare Str. Victor Babes Nr.21, Maramureș
office@cursurieu.ro/tel: 0754395066

Secvenţa de instruire, proiectată în cazul instruirii ramificate are următoarea structură de organizare:

• informarea elevului; 

• prezentarea sarcinii didactice: temă, întrebare, exerciţiu, problemă; 

• rezervarea spaţiului şi timpului pentru alegerea răspunsului; 

• întărirea pozitivă, în cazul răspunsului corect, care asigură trecerea la informaţia 
necesară
pentru parcurgerea etapei următoare; 

• confirmarea răspunsului (corect sau incorect) în varianta de întărire pozitivă, 
respectiv în cea
de întărire negativă; 


Studiu de caz

Proiectarea unei secvenţe de instruire programată ramificată

Utilizarea funcţiilor text în Excel

Pasul 1 Informarea elevului
Vei învăţa să foloseşti câteva funcţii de prelucrare a textului:

- concatenate (ref_text1; ref_text2; ref_text3) returnează un şir de caractere format din înlănţuirea şirului
de caractere din celulele referenţiate de ref_text1, ref_text2, ref_text3. Poate fi utilizat ca argument al
funcţiei concatenate şi un şir de caractere dat, care trebuie inclus între ghilimele.

Pasul 2 Prezentarea sarcinii didactice
 Într-o foaie de lucru nouă completează, ca în figură, primele două
coloane – A şi B cu numele a 5 persoane (îţi poţi alege singur cele cinci nume şi respectiv prenume).

1 A B E

2 NUME PRENUME NUME COMPLET

3 Ion Mihai IonMihai

4 Gheorghe Vasile GheorgheVasile

5 Elena Mihai ElenaMihai

6 Vasile Celmare VasileCelmare

Vei insera în celula E2, funcţia concatenate care să îţi afişeze împreună numele şi prenumele

Pasul 3 Rezervarea spaţiului şi timpului pentru alegerea răspunsului

Pasul 4 Timpul de lucru este stabilit la 2 minute.
Se va urmări modul de lucru al elevilor. Aceştia vor fi
Centrul Național pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare Str. Victor Babes Nr.21, Maramureș
office@cursurieu.ro/tel: 0754395066

ajutaţi la rezolvarea cerinţei.

Pasul 5 Întărirea pozitivă şi confirmarea răspunsului;
Confirmarea pozitivă va fi dată de apariţia textului


corect în celula E2 , urmarea fiind trecerea la Pasul 6. Confirmarea negativă va fi dată de apariţia
mesajului de eroare specific. Elevul va fi ajutat să corecteze greşeala şi să folosească corect sintaxa
funcţiei.

Greşeli tipice la care te poţi aştepta:

• elevul nu foloseşte inserarea directă a funcţiei şi va scrie în celula E2 textul funcţiei, făcând
greşeli de sintaxă- sau nu pune semnul egal în faţa funcţiei.

Pasul 6 Informarea din secvenţa următoare
Se va atrage atenţia, în cazul celor care au primit
confirmarea pozitivă, că ar trebui să existe între Nume şi Prenume un spaţiu. Se va relua prezentarea
sintaxei funcţiei concatenate şi se va explica modul în care se poate insera un text dat (Pasul 1) şi
procesul este reluat.

Observaţie: Proiectarea în acest mod a secvenţei de instruire implică, în mod evident, folosirea lucrului
diferenţiat, unii elevi având nevoie de sprijin.. Cei care au deja competenţe în utilizarea acestei funcţii
vor fi puşi în faţa unor sarcini mai complexe, cum ar fi completarea

Valoarea instruirii diferenţiate asistate de calculator (a instruirii programate) constă în faptul că, prin
organizarea procesului de învăţare, principiile didactice (însuşire conştientă şi activă, sistematizare şi
continuitate, accesibilitate şi însuşire temeinică a cunoştinţelor) acţionează concomitent şi în fiecare
moment al interacţiunii elevului cu programul, stimulând formarea şi dezvoltarea capacităţilor
intelectuale, precum şi deprinderi de muncă independentă.

De asemenea, se reduce în mod simţitor, atât timpul necesar însuşirii cunoştinţelor, cât şi redundanţa
inerentă procesului de transmitere a informaţiilor de la profesor sau de la manual la elev.

Facilităţi oferite de utilizarea calculatorului:


• simularea unor procese şi fenomene în mişcare prin imagini animate;• crearea de situaţii – problemă cu valoare stimulativă şi motivaţională pentru elevi;
• îmbunătăţirea procesului de conexiune inversă;

• desfăşurarea de activităţi diferenţiate pe grupe de nivel;

• desfăşurarea de activităţi de autoinstruire;

• desfăşurarea de activităţi de autotestare;

• desfăşurarea de activităţi recapitulative;

• organizarea de jocuri didactice în scopul aprofundării cunoştinţelor şi abilităţilor.

Elevul poate parcurge materialul avut la dispoziţie în ritmul propriu şi numai este nevoit să reţină cantităţi
Centrul Național pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare Str. Victor Babes Nr.21, Maramureș
office@cursurieu.ro/tel: 0754395066

uriaşe de informaţie. Trebuie să ştie doar să gândească logic şi să localizeze informaţia de care are
nevoie.

Prezentarea materialelor pe module cu grade diferite de dificultate permite elevului să cunoască exact la
ce nivel este situat, să îşi recunoască limitele şi posibilităţile. Astfel se dezvoltă conştiinţa de sine şi
dorinţa de a reuşi. Va cerceta, va învăţa motivat devenind astfel o fiinţă capabilă de autoinstruire.

Utilizarea calculatorului şi a Internetului permit o înţelegere mai bună a materiei într-un timp mai scurt.
Se reduce timpul necesar prelucrării datelor experimentale în favoarea unor activităţi de învăţare care să
implice procese cognitive de rang superior: elaborarea de către elevi a unor softuri şi materiale didactice
necesare studiului. Se dezvoltă astfel creativitatea elevilor. Aceştia învaţă să pună întrebări, să cerceteze
şi să discute probleme ştiinţifice care le pot afecta propria viaţă. Ei devin persoane responsabile capabile
să se integreze social.

În cazul evaluării se elimină subiectivitatea umană, elevul fiind protejat de capriciile profesorului. Poate
chiar să se autoevalueze singur. Este redusă starea de stres şi emotivitatea elevilor. Există posibilitatea
evaluării simultane a mai multor elevi cu nivele de pregătire diferite, deoarece testele de evaluare sunt
realizate de asemenea pe nivele de dificultate diferite.

Se pot realiza recapitulări, sinteze, scheme atractive, animate care să ducă la reţinerea mai rapidă a
informaţiei esenţiale. Se pot realiza jocuri didactice în scopul aprofundării cunoştinţelor şi dezvoltării
abilităţilor practice sau în scopul îmbogăţirii acestora, proiecte, portofolii, pagini html.

Elevii pot realiza pagini web de prezentare a şcolii, a oraşului, a ţării (cu obiective turistice), a culturii,
obiceiurilor şi tradiţiilor poporului român, a materialelor didactice elaborate de ei şi de profesorii lor, de
informare (subiecte şi bareme de corectare pentru diferite examene şi concursuri şcolare, manifestări
ştiinţifice şi cultural artistice, cărţi şi reviste şcolare, cursuri de pregătire şi perfecţionare pentru elevi şi
pentru profesori, grafice de desfăşurare a olimpiadelor şi examenelor, documente oficiale, forum de
discuţii, note ale elevilor şi date despre activitatea lor în şcoală, anunţuri şi mică publicitate, statistici
realizate de elevi pe diverse teme, mesaje, cursuri opţionale, facultăţi şi colegii).

De asemenea elevii pot fi antrenaţi în realizarea unor Cd-uri, afişe, grafice, reviste, teste, diferite programe
şi softuri educaţionale, jocuri, pliante publicitare, dicţionare on-line, activităţi educative interactive care
să antreneze copii de pe întreaga planetă.

Instruirea şi învăţarea bazată pe Web (Web-based learning) oferă astfel elevilor interactivitatea
(posibilitatea schimbului de păreri, opinii, materiale), mediu multimedia (matrialele prezintă cel puţin doua
elemente multimedia: text, grafică, audio, animaţie, video etc), mediu deschis (se pot accesa diferite
pagini Web sau aplicaţii), mediu sincron şi asincron de comunicare, independenţa faţă de echipamente,
distanţă şi timp (elevii pot utiliza orice calculator conectat la Internet şi pot comunica cu persoane din
orice colţ al lumii).
Centrul Național pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare Str. Victor Babes Nr.21, Maramureș
office@cursurieu.ro/tel: 0754395066

Se poate spune deci că utilizarea Internetului şi a tehnologiilor moderne reprezintă cea mai complexă
formă de integrare a educaţiei informale în educaţia formală.

Utilizarea tehnologiilor moderne în procesul de învăţământ este îngreunată de lipsa unor softuri de foarte
bună calitate, de imposibilitatea adaptării softurilor străine programelor şcolare româneşti, de costurile
foarte ridicate, de lipsa unui personal specializat şi a dotărilor corespunzătoare, de rezistenţa la
schimbare a cadrelor didactice, a elevilor, a părinţilor.

Deşi avantajele utilizării TIC în educaţie sunt numeroase, elevul nu trebuie transformat într-un “robot”
care să ştie doar să folosească calculatorul. El trebuie să realizeze atunci când este posibil experimentele
reale, deoarece îi dezvoltă spiritul de observaţie, capacitatea de concentrare, răbdarea, atenţia, abilităţile
practice.

De asemenea, educaţia nu se realizează numai prin simpla dezvoltare intelectuală. Tot atât de importantă
este şi necesitatea educaţiei pentru viaţă, tot ceea ce generează interes şi cunoaştere. Deci nu se poate
pune problema înlocuirii profesorului cu calculatorul. Acesta trebuie utilizat doar pentru optimizarea
procesului instructiv- educativ, în anumite etape. Deoarece softul educaţional nu poate răspunde tuturor
întrebărilor neprevăzute ale elevilor, profesorul va deţine întotdeauna cel mai important rol în educaţie!

Utilizarea calculatorului în şcoală nu trebuie să fie limitată doar la un anumit domeniu de exemplu
informatica; calculatorul trebuie să-şi găsească loc şi în cadrul altor discipline, într-un mod raţional şi bine
gândit!

• Utilizarea calculatorului în şcoală vizează, în mod obişnuit, următoarele:


• Predarea cunoştinţelor în maniera tehnologiilor audiovizuale; 

• Instruirea individualizată; 

• Facilitarea diverselor activităţi specifice procesului instructiv-educativ; 

• Informatizarea orientării şcolare şi profesionale; 


Utilizarea calculatoarelor ca instrumente administrative în şcoli; 
Acestea pot fi detaliate pentru a


evidenţia diferitele forme sub care poate fi utilizat calculatorul în activităţile didactice: 


• secvenţe de pregătire pentru transmiterea informaţiilor;• formularea întrebărilor

• rezolvări de exerciţii şi probleme;

• prezentarea de algoritmi pentru rezolvarea unor probleme tip;
• proiectarea de grafice, de diagrame;
• aplicaţii practice;
- demonstrarea unor modele
• simularea unor fenomene, a unor experienţe şi interpretarea lor;

• simulatoare pentru formarea unor deprinderi (conducere auto, dactilografie);

• simularea unor jocuri didactice;

Centrul Național pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare Str. Victor Babes Nr.21, Maramureș
office@cursurieu.ro/tel: 0754395066

• evaluarea rezultatelor învăţării şi autoevaluare;• organizarea şi dirijarea învăţării independente pe baza unor programe de învăţare etc. 


Ceea ce este nou în folosirea calculatorului ca mijloc de învăţământ, faţă de celelalte mijloace didactice,
este caracterul interactiv al procesului învăţării. Oricare ar fi domeniul de utilizare a calculatorului în
instruire, acesta nu înlătură celelalte mijloace aflate în recuzita de lucru a cadrului didactic. Calculatorul
este un mijloc didactic care se integrează în contextul celorlalte mijloace, amplificându-le valenţele
instructiv-formative, completându-le atunci când este necesar. 
Introducerea calculatorului în procesul
didactic şi învăţarea asistată de calculator prefigurează doar schimbări calitative în tehnologia didactică,
domeniu care asigură scurtarea timpului de evaluare obiectivă a calităţilor mijloacelor de învăţământ şi
a metodelor, reţinând pe cele care se impun valoric:
-individualizarea activităţilor de învăţare; 


Interventia în corectarea modului de asimilare a unor secvenţe informaţionale, evidenţiind ordonarea


logică a conţinutului informaticii pedagogice, cât şi mecanismul psihologic al actului comunicării şi
învăţării şcolare.

Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor nu sunt menite să ia locul profesorului, ci să-l ajute pe acesta în
noul său rol. Problema e cum poate să facă acest lucru. În cele ce urmează vom oferi trei exemple prin
care un profesor poate dinamiza procesul de predare-învăţare.

EXEMPLUL 1

Profesorul de istorie trebuie să predea la clasa a V-a lecţia despre moştenirea culturală a Orientul antic,
iar conform programei trebuie să-i familiarizeze pe elevi cu concepte precum cultură, scriere, papirus,
arhitectură, piramidă, templu, sculptură. În stilul tradiţional, profesorul venea la clasă şi le expunea elevilor
“povestea” piramidelor, iar aceştia ar fi scris după dictare ori după ceea ce profesorul ar fi scris la tablă.
Integrând TIC în procesul de predare-învăţare, toată lecţia se schimbă, devenind mai atractivă atât
pentru elevi cât şi pentru profesor.

În noua variantă, profesorul va lucra cu elevii mult mai aproape fiindcă după o scurtă prezentare a ceea
ce urmează să înveţe în lecţia respectivă, acesta îi va coopta la fiecare pas în a explora lumea Egiptului
antic prin intermediul instrumentelor TIC şi nu doar că le va capta atenţia, ci îi va ajuta ca învăţarea
elementelor să se facă chiar în clasă.

Aşadar, profesorul de istorie şi-a stabilit următoarele activităţi pentru cele 45 de minute pe care le are la
dispoziţie pentru lecţie:

În primul rând, folosindu-se de o prezentare realizată într-un program de genul OpenOffice Impress sau
Microsoft PowerPoint, el va expune pe parcursul orei elementele pe care elevii trebuie să le înţeleagă şi
să le reţină din lecţie. Prezentarea respectivă conţine imagini, hărţi şi desene pe care profesorul le
comentează.
Centrul Național pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare Str. Victor Babes Nr.21, Maramureș
office@cursurieu.ro/tel: 0754395066

http://www.ancientegypt.co.uk/menu.html

La anumite momente, profesorul foloseşte scurte filmuleţe sau serii de imagini pentru a-i introduce şi mai
mult pe elevi în elementele care compun lecţia. De exemplu, atunci când ajunge să le explice elevilor
despre papirus şi hieroglife, profesorul accesează un film de pe Internet în care este explicat procesul de
fabricaţie al papirusului.

http://www.youtube.com/watch?v=_FNtqAkzpuU&NR=1

La fel procedează şi în cazul piramidelor, de data aceasta explicându-le elevilor cum au ridicat faraonii
imensele morminte.

http://www.youtube.com/watch?v=nxP46jWYglI&feature=related

Pentru a-i introduce şi mai mult în istoria piramidelor, profesorul le cere elevilor să acceseze Google Earth
(care fusese deschis în prealabil pe calculatorul din clasă) şi să navigheze în jurul piramidelor care se pot
vedea şi tridimensional.

http://earth.google.com/


La fel procedează şi cu celelalte concepte pe care elevii trebuie să şi le însuşească în urma lecţiei.

Pentru a nu-i lăsa doar cu aceste informaţii primite în clasă, profesorul le cere elevilor să pregătească
pentru fiecare concept cheie o scurtă descriere. Pentru această temă, profesorul le indică să folosească
versiunea românească a Wikipedia şi alte câteva site-uri tematice.

http://ro.wikipedia.org/wiki/Marea_Piramid%C4%83_din_Giza

Elevii trebuie să fie angrenaţi în pregătirea lecţiilor la clasă prin jocuri, prin activităţi de culegere de
informaţii de pe Internet sau din alte surse (TV, ziare şi reviste, enciclopedii etc.). Toate acestea contribuie
la cunoaştere, nu doar manualele şi publicaţiile de specialitate.

EXEMPLUL 2

Profesoara de limba franceză de la clasa a V-a trebuie să le predea elevilor lecţia despre substantiv în
limba respectivă. În modelul educaţional clasic, ea s-ar fi folosit de tablă pentru a scrie câteva substantive
şi pentru a explica diferenţa dintre un substantiv la singular şi unul la plural. Poate că, pentru a introduce
cât mai multe elemente de vocabular, ea s-ar fi folosit de câteva pagini fotocopiate din anumite cărţi de
învăţat limba franceză în care imaginilor unor obiecte le sunt asociate substantivele corespondente în
franceză. Iar apoi ar fi exersat cu elevii, în cor, pronunţia fiecărui substantiv. De asemenea, ea ar fi putut
apela şi la un casetofon care să redea pronunţia unui nativ. Dar totul s-ar opri aici, iar elevii ar pleca
plictisiţi şi fără să fi învăţat ceva la lecţia de franceză.

Noul model de predare-învăţare se axează mult mai mult pe cum învaţă o persoană o limbă străină.
Centrul Național pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare Str. Victor Babes Nr.21, Maramureș
office@cursurieu.ro/tel: 0754395066

Predarea unei limbi străine nu poate să se desfăşoare la fel cu predarea matematicii, de exemplu. Ca
atare, profesoara îşi regândeşte strategia de predare folosindu-se mai mult de tehnologiile informaţiei şi
comunicaţiilor. Ea face acest lucru după cum urmează:

În primul rând, în loc de a folosi tabla şi creta, profesoara de franceză va apela şi ea la o prezentare cu
ajutorul calculatorului şi unui video-proiector. În felul acesta, ea nu se va preocupa cu scrisul la tablă, ci
cu explicarea pas cu pas a lucrurilor noi pe care elevul trebuie să le înţeleagă şi să le reţină. 


De îndată ce a terminat de prezentat partea teoretică, care nu a durat mai mult de 15 minute, profesoara
s-a concentrat pe lucrul elevilor direct cu substantivele limbii franceze. Iar pentru asta ea se foloseşte de
resurse găsite pe Internet: texte în franceză fie de pe site-urile unor reviste pentru tineri din Franţa, fie de
pe site-urile ziarelor franceze, fie de pe site-urile pentru învăţarea limbii franceze (de ex.,
http://www.bonjourdefrance.com/, http://lexiquefle.free.fr/, http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-
apprendre-francais/accueil_enseigner.php). 


Mai întâi, ea le explică care sunt părţile corpului folosind un site interactiv, unde fiecare elev

poate să indice cu mouse-ul calculatorului o anumite parte a corpului şi să vadă cuvântul care există
pentru ea.

http://lexiquefle.free.fr/vocab.swf

După ce elevii au exersat circa 10 minute în felul acesta, profesoara apelează din nou la Internet pentru
a îi obişnui pe elevi cu limba franceză vorbită şi nu doar scrisă. Pentru asta fiecare elev va accesa pe
calculatorul din faţa sa o pagină web unde există un fişier audio şi textul corespunzător. Elevii au căştile
pe urechi şi pot să asculte în linişte accentul nativului şi să meargă cu cursorul pe anumite cuvinte pentru
a testa dacă au identificat corect substantivele din textul lecturat.

http://www.bonjourdefrance.com/n8/a11.htm

Mergând mai departe, profesoara de franceză accesează un alt site unde elevii pot urmări un scurt desen
animat în care personajului central i se explică părţile corpului şi cum circulă sângele. Astfel, elevii nu
doar îşi întăresc în memorie cuvintele nou învăţate şi simt limba franceză, ci ei învaţă câteva lucruri şi
despre propriul lor corp, şi anume din ce este format sângele şi cum circulă el prin organism. 


Mergând mai departe, profesoara de franceză accesează un alt site unde elevii pot urmări un scurt desen
animat în care personajului central i se explică părţile corpului şi cum circulă sângele. Astfel, elevii nu
doar îşi întăresc în memorie cuvintele nou învăţate şi simt limba franceză, ci ei învaţă câteva lucruri şi
despre propriul lor corp, şi anume din ce este format sângele şi cum circulă el prin organism. 


franceză. De data aceasta, ea va avea surpriza plăcută să vadă că elevii au reţinut mai mult decât dacă
aceştia ar fi citit de pe tablă un şir de cuvinte.
Centrul Național pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare Str. Victor Babes Nr.21, Maramureș
office@cursurieu.ro/tel: 0754395066

EXEMPLUL 3

La ora de chimie, profesorul nu are la dispoziţie un laborator în care să le arate direct anumite reacţii
chimice. Ca atare, până acum el s-a rezumat la a preda chimia doar cu ajutorul tablei. Ca urmare, elevii
erau obligaţi să citească acasă ceea ce şi-au notat pe caiete în timpul orei şi să încerce singuri să
înţeleagă procesele chimice după acele notiţe. Evident, majoritatea elevilor nu reţineau nimic din clasă,
tot procesul de învăţare producându-se exclusiv acasă. Din acest motiv, şi rezultatele elevilor erau mai
slabe decât cele ale unor elevi care mergeau în laboratorul de chimie şi vedeau “pe viu” reacţia dintre o
bază şi un acid. Profesorul a decis că este nevoie de o schimbare şi a trecut toate lecţiile sale pe un blog
personal Unele lecţii le-a făcut sub formă de prezentări, pe altele le-a transformat în fişiere PDF. În felul
acesta, elevii nu mai sunt nevoiţi să se concentreze pe luarea de notiţe ci pe ceea ce le explică profesorul.

http://www.oonicescu.ro/LECTII/CHIMIE/CHIMIE%209.pdf

http://www.didactic.ro/files/5/oxizi.ppt

Procedând astfel, profesorul de chimie a câştigat timp pentru implicarea elevilor în desfăşurarea lecţiilor.
Pentru asta el schimbă modul de organizare, dându-le sarcina elevilor să lectureze şi să înţeleagă
materialul pentru lecţie înainte ca aceasta să se desfăşoare. Iar la oră, profesorul se axează pe
aprofundarea anumitor aspecte, pe explicarea neînţelegerilor, pe ilustrarea proceselor chimice.

Pentru a ilustra reacţiile dintre anumite baze şi anumiţi acizi, profesorul de chimie se foloseşte de câteva
filme scurte de pe Internet:

http://www.youtube.com/watch?v=ya6YX_tLNJQ&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=diRETKFVh4o&feature=related

După ce deja au cunoştinţele de bază despre reacţia dintre oxizi şi acizi din notele profesorului, fiecare
elev va avea ocazia să-şi testeze acele cunoştinţe cu ajutorul unor exerciţii pregătite în prealabil de
profesor. Exerciţiile nu le vor mai părea străine, ci vor şti că unele reacţii sunt efervescente, chiar cu
degajarea unor vapori toxici ori cu producerea unei lumini puternice.

Utilizarea TIC în predare nu exclude testarea elevilor prin lucrări scrise, exerciţii la tablă etc. Tehnologiile
informaţiei şi comunicaţiei facilitează procesul de învăţare, dar nu suplineşte învăţarea şi test

Folosind un blog şi nu o pagină simplă de web, profesorul poate primi comentarii şi întrebări de la elevii
săi chiar prin intermediului blogului, la lecţia respectivă. Iar profesorul le poate răspunde tot sub forma
unui comentariu la acea lecţiei. Această comunicare vine să suplinească prezenţa profesorului la oră şi
a notelor de curs postate de către acesta pe blog, în afara orelor de curs obişnuite. În felul acesta se
realizează o învăţare asincronă, cu alte cuvinte care nu depinde de răspunsurile imediate din partea
profesorului, aşa cum se întâmplă în cadrul unei ore de curs.

Avantajul materialelor de curs şi lecţiilor în format electronic este acela că elevul poate avea acces la ele
Centrul Național pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare Str. Victor Babes Nr.21, Maramureș
office@cursurieu.ro/tel: 0754395066

nu doar în timpul orei, când profesorul explică, ci şi după, pentru a relua anumite aspecte. În felul acesta,
predarea se prelungeşte şi în afara orele de curs. Din acest motiv, profesorul poate alege să insereze în
material diverse sarcini pentru a fi îndeplinite de elevi acasă.

Utilizarea TIC în educaţia copiilor cu cerinţe educaţionale speciale - Tehnologia informaţiei şi comunicării
este tot mai mult folosită în scop educaţional prin mijloace de prezentare, stocare şi procesare a
informaţiei. Această tehnologie este deosebit de valoroasă în procesul de învăţare a copiilor şi în mod
deosebit a celor cu cerinţe educaţionale speciale (CES). De aceea, folosirea TIC este de mare
importanţă pentru aceşti copii, reuşind ca prin folosirea unei taste să indice o alegere, să exprime dorinţe,
necesităţi. Folosirea TIC nu este un scop în sine, ci şi un mijloc de a rezolva anumite cerinţe prin care
elevii reuşesc să exploreze idei, să dobândească anumite abilităţi, procesul de învăţare devenind din ce
în ce mai personalizat, individualizat şi eficient. Se remarcă o serie de avantaje ale utilizării TIC în procesul
educaţional al copiilor cu cerinţe educaţionale speciale:

TIC poate acţiona pentru a transforma cea mai mică mişcare într-un răspuns la unele solicitări de
învăţare, oferă un acces real la o calitate mult îmbunătăţită a vieţii persoanelor cu dizabilităţi.

Creşterea motivaţiei
TIC influenţează motivaţia unui copil şi abilitatea acestuia de a pune în practică
cunoştinţele însuşite, până la formarea şi consolidarea unor deprinderi, abilităţi de lucru. Facilitarea
colaborării şi lucrului în echipă

TIC poate încuraja şi dezvolta colaborarea în clasă, multe programe fiind folosite pentru a stimula elevii
să lucreze în echipă. Munca în echipă poate fi o bună strategie pentru integrarea copiilor cu CES, deseori
interacţiunile cu aceştia fiind evitate de colegi.

Planificarea şi organizarea ideilor
Elevii pot folosi diferite programe informatice, nu numai pentru a
înregistra o experienţă, ci şi pentru a organiza ideile şi activităţile înainte de a le efectua. Prin programe
adecvate se utilizează imagini audio-video ca material demonstrativ pentru predarea unor teme de
matematica (de exemplu figuri plane, la geometrie), pentru limba română sunt utilizate programe a căror
derulare ajută elevii să-şi formeze deprinderi de citire şi scriere, de vorbire corectă, fluentă şi ritmică.

Imbunătăţirea calităţii învăţării
Prin folosirea TIC, calitatea produsului final dintr-o schemă de lucru poate
fi considerabil îmbunătăţită. În şcoli mulţi elevi îşi scriu lucrările la computer, pentru a se putea concentra
pe calitatea ideilor şi nu pe abilitatea de a scrie literele. Pentru copiii cu dizabilităţi această modalitate de
lucru contribuie la realizarea cu succes a procesului de învăţare, la dezvoltarea stimei de sine.

Controlul eficient asupra mediului
Elevii cu dificultăţi profunde de învăţare reuşesc să înveţe că prin
acţionarea unei taste pot să controleze o anumită secţiune a ecranului, astfel înţelegând noţiunea de
cauză şi efect, devin conştienţi de posibilitatea de a interveni, schimba mediul în care trăiesc. De exemplu,
unul dintre cele mai eficiente moduri de a folosi tehnologia informatică se referă la dezvoltarea mobilităţii
independente (persoanele cu dizabilităţi motorii învaţă să folosească scaunul automat cu rotile
descoperind autonomia personală de mişcare).
Folosirea TIC permite copiilor să devină din spectator (în
Centrul Național pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare Str. Victor Babes Nr.21, Maramureș
office@cursurieu.ro/tel: 0754395066

cazul folosirii calculatorului pentru stimulare senzorială), participant (în cazul interacţiunii cu mediul de
învăţare), iar apoi creator (în cazul modificării mediului conform dorinţelor, intereselor).
Ca spectator,
copilul priveşte, ascultă şi răspunde pasiv, iar relaţia dintre copii şi mediul de învăţare se reduce la
receptarea simplă a diverselor informaţii. În acest context, folosirea tehnologiei evidenţiază partea
senzorială prin stimulări vizuale, auditive sau tactile, într-un context stimulativ şi motivant.


Ca participant, copilul începe să interacţioneze cu mediul său şi învaţă o acţiune specifică împreună cu
efectele produse (ex. atingerea unui computer produce un răspuns, sub forma unei explozii de culori,
imagine prezentată pe monitor). La acest nivel, programele implica atingerea de către copil a unei taste
sau atingerea unei ferestre pentru a observa efectele. La nivelul de creator, copilul foloseşte tastatura,
fereastra sensibilă pentru a alege răspunsurile corecte. Cu ajutorul a două taste, copilul stabileşte viteza
de lucru, întrucât o tastă evidenţiază opţiunile, iar a doua realizează selecţia.
Profesorii stabilesc
obiectivele clare şi realiste pentru a identifica capacităţile specifice la care trebuie să ajungă fiecare elev
şi pe care trebuie să le dezvolte. Prin metoda paşilor mărunţi sunt create etape intermediare pe care
fiecare copil să le poată depăşi în condiţii normale şi cu rezultate cât mai bune.
De
exemplu:
Comunicarea informţiei Folosirea unui procesor word Scrierea şi corectarea unei propoziţii
Capacitatea de a completa o propoziţie cu un cuvânt potrivit Alegerea unei metode potrivite de acces
Accesarea unei anumite litere, dacă este necesar

Datoria profesorului este de a diferenţia stilurile şi maniera de prezentare a tehnologiei informaţiei şi de


a reflecta modurile în care TIC să fie folosită eficient în cadrul orelor cu elevii.

1.2 TIC si curriculum

Dacă am vorbit despre procesul de predare-învăţare, inevitabil trebuie să aducem în discuţie şi partea
de curriculum. Iar aşa cum era de aşteptat, vom scoate în evidenţă modul cum TIC poate ajuta la
structurarea curricumului unei discipline.

În primul rând, trebuie menţionat faptul că şcoala românească a fost dintotdeauna axată pe transmiterea
de cunoştinţe de la profesor către elev. Din acest motiv, la nivel macro, abordarea s-a dovedit deficitară
fiindcă domeniul educaţional nu a ţinut pasul niciodată cu nivelul de dezvoltare socio-economică. Ca
atare, de foarte multe ori s-a spus că lucrurile pe care le învaţă elevul la şcoală nu-l ajută cu nimic în viaţa
de zi cu zi. Cu toate acestea, afirmaţia respectivă nu ar trebui înţeleasă ca şi cum ar fi transmis ideea că
elevii nu trebuie să înveţe şi lucruri care, deşi în aparenţă nu au nimic de-a face cu lumea reală, ele sunt
vitale pentru o bună formare intelectuală a elevului.

Însă situaţia de până acum nu mai poate să reprezinte un vector de dezvoltare a comunităţii şi se impune
o schimbare. Această schimbare implică trecerea de la viziunea clasică, a educaţiei ca proces de transfer
de cunoştinţe, la o viziune modernă, în care accentul cade asupra capacităţii elevilor de a folosi
cunoştinţele în situaţii reale, de a învăţa prin experimente şi proiecte. Iar asta presupune mai degrabă
vizarea competenţelor decât simplul cumul de cunoştinţe pe care elevul trebuie să le dobândească.
Centrul Național pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare Str. Victor Babes Nr.21, Maramureș
office@cursurieu.ro/tel: 0754395066

Trebuie să trecem de la o educaţie bazată pe ideea transferului de cunoaştere la învăţarea bazată pe
rezolvarea de probleme, la învăţarea prin experimente, la formarea de competenţe.

Această trecere poate fi pusă în practică doar dacă se ţine seama de ceea ce acest modul scoate în
evidenţă, şi anume rolul pe care tehnologia este nevoie să-l joace în educaţie.

Revenind la curriculum, el este documentul principal pentru orice proces educaţional instituţional. Însă el
nu conţine decât elementele esenţiale care normează modul cum trebuie să arate procesul educativ
pentru o anumită disciplină. În acest condiţii, profesorul are sarcina ca pe marginea curricumului să
construiască planuri de lecţie pentru fiecare oră pe care o ţine în parte.

Aceste planuri de lecţie, ca şi curricumul, de altfel, nu trebuie să fie rezervate doar profesorului. Ele trebuie
să constituie un punct de reper şi pentru elev. Dacă dorim orientarea educaţiei către elev, atunci aceasta
trebuie să-l implice. Şi cum să-l implice, dacă el nu are acces la programarea lecţiilor dintr-un
semestru?
Publicând on-line curricumul unei discipline, cu planul de lecţii aferent, îmbogăţit cu trimiteri
bibliografice şi la resurse on-line sau nu, se asigură de fapt elevului accesul la conţinutul educaţional pe
care el trebuie să-l asimileze. http://www.liceulovidius.ro/chimie/html/anorganica.html

Totodată, aceste informaţii publicate on-line pot ajuta cadrele didactice să discute cu alţi colegi pe
marginea lor şi să le îmbogăţească şi să le îmbunătăţească.

Un profesor ar putea să aleagă, ca pe pagina personală sau pe blogul personal, să afişeze curriculumul
de la disciplina sa, dar şi materiale suplimentare, scurte rezumate ale lecţiilor şi exerciţii diferenţiate pe
grade de dificultate pentru fiecare elev din clasă, sau link-uri către asemenea resurse. Inclusiv notele
elevilor săi la evaluări le poate include tot alături de curriculum, într-o secţiune specială.

Mergând mai departe, un element major pe care orice curriculum trebuie să-l prevadă este metodologia
pe care profesorul o adoptă. Din acest punct de vedere, pe linia a ceea ce spuneam despre schimbarea
de paradigmă, este importantă introducerea modelului pedagogic bazat pe proiect. Predarea prin proiecte
este o metodă activă de predare şi are ca scop sprijinirea cadrelor didactice în promovarea învăţării
centrate pe elev, prin integrarea tehnologiei şi prin abordări bazate pe proiecte particulare şi cu un grad
foarte ridicat de aplicabilitate.

“Învăţarea bazată pe proiecte este un model de instruire centrat pe elev. Acest tip de învăţare dezvoltă
cunoştinţe şi capacităţi într-un domeniu prin sarcini de lucru extensive, care promovează investigaţia şi
demonstraţiile autentice ale învăţării prin rezultate şi performanţe. Educaţia prin metoda proiectului este
orientată de întrebări cheie ale curriculumului care fac legătura între standardele de performanţă
(obiective de referinţă şi competenţe specifice), capacităţile cognitive de nivel superior ale elevilor şi
contexte din viaţa reală.” (http://educate.intel.com/ro/ProjectDesign/Design/)

Acest model pedagogic facilitează nu doar procesul de predare-învăţare, ci şi evaluarea elevilor,


orientând elevii către rezultat.
Centrul Național pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare Str. Victor Babes Nr.21, Maramureș
office@cursurieu.ro/tel: 0754395066

Pe de altă parte, prin faptul că procesul educaţional e gândit în funcţie de un proiect, ei învaţă şi cum
să-şi gestioneze proiectul, timpul alocat diverselor activităţi, rezultatele intermediare etc. De exemplu, la
disciplina literatură română, la anumite lecţii, elevii pot avea de realizat un proiect care să presupună
analizarea unei nuvele şi să extragă tipologiile personajelor, urmând ca pe parcursul mai multor
săptămâni şi a mai multor lecturi suplimentare, aceştia să compare personaje la alegere din lecturi diferite.
Pentru fiecare etapă, ei trebuie să realizeze o scurtă prezentare a ceea ce li s-a cerut să facă. La final, ei
trebuie să producă o compunere de trei pagini în care să facă un rezumat a ceea ce a realizat pe parcursul
proiectului.

Evaluarea proiectului (pe bază de procentaj) în exemplu nostru va ţine seama nu doar de rezultatul final,
ci inclusiv de modul cum s-a desfăşurat proiectul. În felul acesta, elevii vor înţelege că pentru a obţine
un anumit rezultat, trebuie să ştie cum să se auto-gestioneze, să-şi planifice studiul şi activităţile practice,
şi mai ales să-şi respecte planul.

Noul model de proiectare didactică este centrat pe distribuirea conţinutului disciplinei pe unităţi, ordonate
într-o anumită succesiune şi care urmează să fie abordate în decursul unui semestru sau an şcolar –
denumite unităţi de învăţare.

O unitate de învăţare reprezintă o structură didactică deschisă şi flexibilă, care are următoarele
caracteristici:

• determină formarea la elevi a unui comportament specific, generat prin integrarea unor obiective
de referinţă;

• este unitară din punct de vedere tematic
• se desfăşoară în mod sistematic şi continuu pe o perioadă de timp;
• se finalizează prin evaluarea sumativă;
• este stabilită de către profesor.


Detaliem în continuare cele patru etape ale proiectării demersului didactic.

Ø Lectura programei şcolare Ø Stabilirea unităţilor de învăţare 

Ø Planificarea calendaristică orientativă 

Ø Proiectarea unităţilor de învăţare 


Lectura programei şcolare şi planificarea calendaristică reprezintă premisele actului didactic eficient.
Proiectarea secvenţială a unităţilor de învăţare, cuprinde: 


• identificarea competenţelor/obiectivelor de referinţă şi notarea acestora;• selectarea, din programă, a conţinuturilor necesare; apar aici inclusiv detalieri de conţinut
necesare în explicitarea unor parcursuri pedagogice, respectiv în cuplarea lor la baza proprie de
Centrul Național pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare Str. Victor Babes Nr.21, Maramureș
office@cursurieu.ro/tel: 0754395066

cunoaştere a elevilor (la ceea ce deja au învăţat);• analiza resurselor, respectiv specificări de timp, loc, forme de organizare a clasei, logistică
didactică necesară, metodologie, identificarea nevoilor de învăţare ale elevilor (nivelul iniţial)
etc.; 

• determinarea activităţilor de învăţare care facilitează formarea/dezvoltarea competenţelor
urmărite; de regulă, sunt cele din programa şcolară pe care profesorul le completează, le
modifică sau chiar le înlocuieşte cu altele în funcţie de obiectivele propuse;
• stabilirea instrumentelor de evaluare şi apoi construirea lor.

Schema conceptuală a oricărei proiectări didactice la nivel de unitate de învăţare este, în principiu,
următoarea:

• identificarea obiectivelor/competenţelor - de ce voi face? • selectarea conţinuturilor - ce voi face? 

• analiza resurselor - cu ce voi face? 

• stabilirea activităţilor de învăţare - cum voi face? 

• stabilirea instrumentelor de evaluare - cât s-a realizat?

Proiectul unităţii de învăţare poate fi întocmit pornind de la următoarele rubrici: 


Şcoala------- Disciplina---------

Proiectul unităţii de învăţare Unitatea de învăţare------------------- Nr. ore alocate-------------------------

Clasa------------
Nr. ore/săpt.--------- Săptămâna------------

Conţinuturi (subteme/detalieri de conţinut)

Obiective
de
referinţă / Competenţe specifice

Activităţi de învăţare

Resurse folosite

Modalităţi de evaluare / instrumente

Se urmăreşte corelarea elementelor, pe orizontală, obiective de referinţă/competenţe specifice,


conţinuturi, prin activităţi de învăţare specifice , cu resursele adecvate.

Concomitent cu proiectarea demersului de predare–învăţare şi în concordanţă cu acestea se proiectează


şi activitatea de evaluare, aşa încât să fie evidenţiat nivelul de performare al competenţelor/capacităţilor
înregistrat de elevi. Se recomandă specificarea instrumentului de evaluare (test docimologic, lucrare de
control, activitate de evaluare prin activităţi practice, fişă de observare, jurnal de reflecţie, listă de
Centrul Național pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare Str. Victor Babes Nr.21, Maramureș
office@cursurieu.ro/tel: 0754395066

verificare a progresului etc.),

Momentul evaluării. La finalul unităţii de învăţare se va programa o oră de evaluare sumativă.

Programa şcolară a unei discipline se poate publica on-line – pe situl clasei, pe pagina personală sau pe
blogul personal - îmbogăţită cu trimiteri bibliografice asigurând, de fapt, elevului un nou punct de acces
la conţinutul educaţional pe care el trebuie să-l asimileze.

Un profesor ar putea să afişeze şi materiale suport, şi activităţi diferenţiate pe diferite criterii, sau link-uri
către asemenea resurse. Inclusiv notele elevilor la evaluări le poate include într-o secţiune separată.

Un rol foarte important, privind din perspectiva unui profesor, îl are accesul la informaţie.

2. TIC IN STUDIU

Ø să angrenezi şi mai mult elevii în formarea lor


Ø să implici mai mult elevii în cadrul lecţiilor,
Ø să treci de la lecţiile centrate pe transferul de cunoaştere la cele centrate pe formarea de
competenţe şi dezvoltarea de cunoştinţe
Ø să eficientizezi administrarea proceselor educaţionale

2.1 Biblioteca şcolii

Diverse sondaje arată că există o percepţie aproape general valabilă atât în cazul multor profesori, cât şi
în rândurile elevilor, potrivit căreia după ore se termină cu “şcoala”. Ca atare, respectivii profesori nu mai
simt nici o motivaţie de a lucra cu elevii după program şi nici elevii să mai studieze suplimentar,
considerând suficiente cele 6 ore de la şcoală.

Numai că procesul de studiu nu se limitează la cele 6 ore de la şcoală. Elevii nu învaţă doar la şcoală şi
în bibliotecă, în cadrul instituţionalizat, ci şi atunci când stau şi navighează pe Internet, citesc o ştire de
pe un site, folosesc un program de calculator pentru a crea-modifica o imagine, când discută cu colegii
pe forumuri, când vizitează magazine virtuale, ascultă muzică on-line sau urmăresc un film documentar
pe www.youtube.com sau site-ul NASA, www.nasa.gov. Dar acelaşi lucru se petrece şi cu profesorii:
aceştia învaţă lucruri noi dacă accesează diverse pagini de pe Internet, dacă participă personal la
conţinutul unora. Aşadar, elevii şi profesorii învaţă şi în afara contextului şcolii.

Unele studii au relevat faptul că un tânăr american de 18 ani a petrecut până la vârsta respectivă doar
9% din timpul lor la şcoală. Prin comparaţie, învăţarea informală, prin multiplele activităţi extracuriculare
care se desfăşoară în şcolile americane, ocupă mult mai mult timp din educaţia unui tânăr.

Din această perspectivă, colaborarea cu elevul trebuie să se dezvolte şi în afara orele de la clasă astfel
Centrul Național pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare Str. Victor Babes Nr.21, Maramureș
office@cursurieu.ro/tel: 0754395066

încât să includă activităţi care să susţină procesul de predare-învăţare. De exemplu, implicând elevii în
activităţi de genul cercurilor literare, atelierelor de informatică etc., aceştia pot fi impulsionaţi să studieze
mai mult, să fie mai atraşi de şcoală, în ciuda oricăror dificultăţi.

Un alt exemplu, mult mai elocvent, este cel al colaborării dintre doi profesori din aceeaşi şcoală: un
profesor de geografie şi unul de limba engleză. Aceştia, dorind să-şi ajute elevii să înveţe mai bine atât
temele de la disciplina geografie, cât şi limba engleză, stabilesc să realizeze la aceeaşi clasă un program
educaţional bazat pe tehnologiile informaţiei şi comunicării care să completeze curriculum. Respectivul
program presupune ca elevii să realizeze un glosar on-line român-englez al tuturor conceptelor învăţate
la geografie, iar fiecare elev să posteze pentru câte o ţară a Uniunii Europene o descriere vizuală care
să conţină imagini cu lucrurile care sunt specifice ţării respective şi cu denumirea în limba română şi în
limba engleză. De exemplu, pentru România, unul dintre elevi caută pe Internet imagini cu Sfinxul,
Babele, mămăliga, Delta Dunării şi câteva animale de acolo (pelicani, egrete etc.), iar pentru fiecare
imagine alături numele românesc şi cel în engleză: Sfinxul / Sphinx, Delta Dunării / The Danube Delta,
Babele / The Old Ladies, pelican / pelican, egretă / egret ş.a.m.d.

Atât glosarul cât şi descrierea vizuală a specificului ţărilor Uniunii Europene sunt postate pe un site gratuit
făcut în întregime de elevi şi cei doi profesori.

Prin intermediul acestui program, elevii nu doar că încep să facă progrese în ceea ce priveşte cele două
discipline, dar informaţiile pe care ei le reţin sunt de lungă durată şi îi ajută să-şi formeze un bagaj
intelectual cât mai bogat. Pe de altă parte, folosindu-se de Internet pentru a căuta ceea ce este specific
anumitor ţări, ei află lucruri noi despre acele state şi regiunile în care se află. Iar, nu în ultimul rând, ei
colaborează cu ajutorul TIC la un proiect comun, şi astfel învaţă spiritul de echipă.

Aceeaşi profesori, văzând că rezultatele elevilor sunt mult mai bune dacă integrează materiile în acest
fel, se gândesc să organizeze un concurs între mai multe şcoli generale din judeţul în care lucrează. În
acest fel, ei speră să stimuleze şi mai mult proprii elevi dar şi pe cei din alte şcoli.

Pentru asta, ei realizează un site unde postează condiţiile în care pot participa clasele de elevi şi profesorii
lor şi deschid un cont de e-mail pentru a gestiona corespondenţa cu cei care se înscriu la concurs.

De data aceasta, proiectul presupune ca elevii să găsească elementele specifice pentru ţări din toată
lumea şi să le redea în română şi engleză, iar fiecare elev să compună câte o scurtă descriere pentru o
ţară (maximum o pagină), pe care apoi să o traducă în engleză.

Acest exemplu arată că se pot învăţa lucruri şi dacă se iese din cadrul instituţionalizat. De fapt, dacă nu
s-ar produce această ieşire, dacă elevii nu ar fi învăţaţi că există un univers foarte bogat în jurul lor pe
care trebuie să-l exploreze, ei ar rămâne la concepţia limitativă de care aminteam la începutul acestei
secţiuni.

Dar ca acest declic să se petreacă, profesorii trebuie să înţeleagă că există şi alte medii de învăţare care
Centrul Național pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare Str. Victor Babes Nr.21, Maramureș
office@cursurieu.ro/tel: 0754395066

nu sunt instituţionale şi au rezultate la fel de bune dacă nu chiar mai bune decât în cazul şcolii. Biblioteca
este un astfel de mediu, foarte important pentru studiu.

De regulă, se spune că biblioteca este pentru exerciţiu personal de studiu, care implică doar doi factori:
elevul (sau profesorul) şi cartea. Însă noile tehnologii au extins această viziune deoarece lumea
Internetului oferă posibilitatea cititorilor de a comenta pe marginea aceloraşi lecturi, chiar în locul unde
regăsesc resursele de care sunt interesaţi.

http://www.proquestk12.com/productinfo/pq_learning_lit.shtml

Dintr-un alt punct de vedere, bibliotecile şcolare româneşti suferă de ceva vreme de o acută lipsă de
resurse. De aceea, utilizarea Internetului şi altor tehnologii TIC este esenţială pentru o mai bună educaţie
a tinerilor şi o mai bună pregătire a cadrelor didactice.

Prioritatea bibliotecilor şi a şcolii în ansamblul ei trebuie să fie o mai bună organizare a resurselor prin
introducerea calculatoarelor în mediul bibliotecii. În felul acesta, elevul poate găsi aproape orice carte pe
care ar dori sau trebuie să o citească, chiar dacă ea nu se găseşte fizic în depozitul bibliotecii în care se
află.

Un prim pas pe care şcoala trebuie să-l facă este să genereze un catalog electronic al resurselor de care
dispune în bibliotecă.

În al doilea rând, profesorii trebuie să se folosească din ce în ce mai mult de materialele în format
electronic, învăţându-şi proprii elevi să recurgă din ce în ce mai des la TIC pentru a-şi găsi sursele de
informaţii necesare.
De exemplu, un profesor de fizică poate să-şi impulsioneze elevii să folosească TIC
pentru a învăţa multe lucruri la disciplina pe care o predă prin simpla modificare a modului cum predă
astfel încât să includă TIC în predare, dar şi trimiţând elevii să citească materiale de pe anumite pagini
web, să vadă anumite filme educative de pe Internet.

Aşadar, rostul bibliotecii nu mai este doar acela de depozitar al cărţilor, ci de loc în care se întâlnesc
resurse dintre cele mai felurite (cărţi electronice, materiale audio-video, prezentări on-line, resurse de
imagini etc.) iar cei care-l frecventează acest pot comunica mult mai facil decât în mod direct.

Nu trebuie uitat faptul că prin intermediul TIC, folosind catalogul electronic al cărţilor, puteţi în continuare
să vă bucuraţi de accesul direct la cărţi. Folosind acel catalog, puteţi afla dacă şcoala dintr-o anumită
zonă, apropiată sau nu de dumneavoastră, are carte de care aveţi nevoie şi puteţi să o comandaţi tot
prin Internet prin serviciul de schimb interbibliotecar.

Pe lângă banalele calculatoare, o biblioteca ar trebui să includă şi un scaner cu ajutorul căruia să se


poată extrage anumite pagini din resurse tipărite deţinute ca să fie folosite în procesul de predare cu
ajutorul noilor tehnologii.

Învăţându-i pe elevi să folosească biblioteca, mai ales biblioteca virtuală, de fapt îi învăţaţi să fie
Centrul Național pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare Str. Victor Babes Nr.21, Maramureș
office@cursurieu.ro/tel: 0754395066

persoane autonome, capabile să-şi creeze singure propriile planuri de studiu

2.2 Studiu extra-curicular

Activităţile extra-curicular nu trebuie considerate ca fiind costisitoare ori consumatoare de timp şi energie.
Un elev care învaţă mai uşor prin activităţi extra-curiculare decât prin activităţi instituţionalizate este un
elev normal, care trebuie atras înspre şcoală prin înglobarea acestor activităţi în procesul de predare-
învăţare.

De exemplu, profesorii pot apela la diverse proiecte extra-curiculare pentru a susţine învăţarea la clasă.
Un profesor de matematică poate să-şi motiveze elevii pentru a învăţa la disciplina geometrie punându-i
să construiască în afara orelor diverse obiecte care să ilustreze teoriile expuse. Sau, o profesoară de
fizică poate deschide un mini-club pentru a-i iniţia pe elevi în tainele astronomiei şi pentru a-i ajuta să
înţeleagă mai bine teoriile expuse la orele de fizică.

În cazul activităţilor extra-curiculare, tehnologiile inovaţiei şi comunicaţiilor pot ajuta mai mult decât ne
putem imagina la o primă reflecţie. Ne vom opri doar la două astfel de exemple: mini-clubul de astronomie
şi cercul literar.

Profesoara de fizică, poate apela la diverse materiale de pe Internet pentru a le explica elevilor, de
exemplu, mişcarea planetelor şi diferenţele dintre traiectoriile unor comete care trec prin dreptul unor
planete. Astfel de lucruri nu pot fi utilizate la clasă pentru că ele nu sunt prevăzute în programa şcolară,
şi atunci se pretează cel mai bine la un mini-club de astronomie. Iar astfel elevii îşi vor dori să afla şi mai
mult de ce acceleraţia unui meteorit de 30 kg la intrarea în atmosferă este mai mare decât acceleraţia
unui meteorit de doar 10 kg, şi care dintre cele două arde mai repede prin frecarea cu particulele din
atmosferă. Tot astfel află ce înseamnă acceleraţie, densitate, atmosferă etc.

Totodată, profesoara de fizică le insuflă pasiunea pentru cifre, căci matematica este unul dintre
instrumentele esenţiale ale fizicii.

http://hubblesite.org/gallery/

Profesoara de limba română de la o şcoală din judeţul Tulcea s-a gândit că ar fi foarte bine dacă i-ar
atrage pe elevi înspre literatura română cu ajutorul unui cerc literar. Pentru asta, ea a stabilit împreună
cu profesorii de la alte şcoli din judeţ prin intermediul poştei electronice un calendar pentru lecturarea şi
discutarea unor nuvele pentru copii – de exemplu, Noi cinci, Trică şi comoara a lui Tudor Negoiţă. După
ce a avut acest plan definitivat, ea a creat o pagină gratuită pentru cercul literat unde a postat atât o scurtă
prezentare a obiectivelor cercului, cât şi planul împreună cu textul în format electronic al nuvelei amintite.

Pentru a uşura comunicare dintre elevi, şi dintre elevi şi profesorii implicaţi în cercul literar, profesoara
respectivă a creat cu ajutorul unui site specializat (de ex., http://www.boards2go.com/) o zonă pentru
cercul literar în care elevii pot intra ca utilizatori înregistraţi şi publica comentariile lor.
Centrul Național pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare Str. Victor Babes Nr.21, Maramureș
office@cursurieu.ro/tel: 0754395066

Ca discuţia să înceapă de undeva, profesoara respectivă le-a cerut elevilor din clasa sa să posteze scurte
rezumate ale capitolelor nuvelei şi să pună întrebări despre personaje. Fiecare membru al respectivului
cerc literar are posibilitatea să intre pe site-ul respectiv şi să comenteze ceea ce au scris elevii profesoarei
de limba română şi chiar să propună ei înşişi lecturi noi sau pagini de web unde pot fi accesate resurse
suplimentare.

Această modalitate de lucru este cea mai bună pentru a le dezvolta elevilor abilitatea de a se exprima în
scris. De exemplu, li se poate cere să descrie propria lor palmă folosind cât mai multe epitete, cât mai
multe metafore, cât mai multe comparaţii. Cu cât elevii vor exersa mai mult în acest fel, cu atâta
vocabularul lor se va îmbogăţi şi vor putea să scrie o compunere la clasă.

3. TIC în procesul de evaluare

TIC te ajută

• să eficientizezi evaluarea elevilor pe tot parcursul semestrului


• să nu pierzi din timpul dedicat orelor de predare/pregătire
• să gestionezi mai bine procesul de evaluare şi toate informaţiile generate în cadrul acestui proces
• să nu pierzi timp cu corectarea lucrărilor

• să faci cunoscute rezultatele evaluării mult mai uşor
• să existe o mai mare transparenţă în evaluare

Evaluarea este unul dintre procesele educaţionale implicate în activitatea şcolii, care, deşi în mod
tradiţional era privit ca fiind ultima etapă a procesului de predare-învăţare, comportă mult mai multe
aspecte decât cel simplei verificări de cunoştinţe. În primul rând, ea trebuie privită atât în rolul de atestare
a nivelului de cunoştinţe şi de înţelegere a lor, a nivelului de aplicare a acelor cunoştinţe în diverse situaţii
şi integrare a lor în contexte noi, cât şi ca instrument de motivare a elevului.

În această nouă lumină, evaluarea nu mai are doar rolul de a verifica stadiul dezvoltării elevului, ci şi de
a ghida profesorul în procesul de predare-învăţare. De exemplu, dacă în urma unei evaluări elevii
dovedesc un grad scăzut de pregătire, profesorul îşi poate modela lecţiile astfel încât să recupereze
elementele neasimilate de elevi, dar şi să-şi regândească maniera de lucru cu aceştia, să-i coopteze şi
mai mult în realizarea activităţilor de la clasă. Cu alte cuvinte, scopul principal al evaluării nu mai este
acela de a trece o notă în catalog, ci de a-i ajuta pe profesori şi pe elevi să progreseze.

În al doilea rând, evaluarea nu trebuie să ia neapărat forma scrisă – studiile au arătat că în cele mai multe
cazuri, testele scrise blochează elevul producându-i o spaimă legată de rezultatul pe care trebuie să-l
obţină. Utilizând TIC în evaluare, s-a observat că această spaimă dispare aproape în totalitate pentru că
atenţia elevului se mută de la coala albă înspre modul de prezentare a conţinutului testării, deci şi asupra
conţinutului.
Centrul Național pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare Str. Victor Babes Nr.21, Maramureș
office@cursurieu.ro/tel: 0754395066

În plus, evaluările cu ajutorul TIC eficientizează în mod considerabil modul cum sunt testaţi elevii. Nu mai
este nevoie să pierdeţi timpul dictându-le subiectele sau corectând zeci de lucrări la care de cele mai
multe ori aveţi probleme serioase de descifrare a scrisului.

Nu este de neglijat posibilitatea de a avea evaluarea integrată într-un sistem de management al educaţiei
(LMS – Learning Management System), iar acest lucru să permită afişarea notelor elevilor de la o anumită
clasă într-o pagină specială, sub formă de tabel, fără ca profesorul să stea să calculeze separat nota
pentru fiecare elev în parte. Toată această muncă o face direct sistemul, iar astfel evidenţa notele este
mult mai clar pentru a ilustra modul cum poate implementa TIC un profesor în partea de evaluare din
cadrul procesului educaţional, vă propunem în continuare două exemple concrete.

EXEMPLUL 1

Profesoara de limbă franceză a lucrat deja cu elevii de la clasa a VI-a capitolul despre prepoziţii şi doreşte
să îi evalueze astfel încât să aibă o imagine clară a nivelului lor. Pentru asta, ea s-a gândit de când şi-a
structurat cursul la două etape de evaluare:

1) AUTO-EVALUARE

2) EVALUARE FINALĂ

În primul caz, auto-evaluarea presupune exerciţiul elevilor cu ei înşisi cu ajutorul auto-testelor. Dacă în
modelul pedagogic clasic exerciţiile de la finalul fiecărui capitol de manual jucau uneori şi rolul de auto-
teste, profesoara de franceză recunoaşte limita acelor exerciţii şi îşi propune să schimbe modul cum îi
sprijină pe elevi în învăţare.

Pentru a face ceea ce şi-a propuse, profesoara se foloseşte de exerciţii care sunt în format electronic –
fie pe un site, fie pe un CompactDisk, fie pe platforma AeL – pentru a schimba modul de evaluare. În
auto-evaluare, obiectivul nu este ca elevul să primească o notă (chiar dacă la finalul unora dintre testele
folosite primeşte o notă), ci să-şi cunoască nivelul la care se află cu ajutorul unei evaluări obiective. Acest
lucru nu se putea întâmpla în cazul situaţiei cu exerciţiile de la finalul lecţiilor fiindcă, în cazul în care nu
avea răspunsurile, el trebuia să fie şi propriul evaluator.

Folosindu-se de auto-teste deja realizate de alţii sau creându-şi singură propriile teste cu ajutorul
platformei AeL, profesoara de franceză le dă elevilor câteva exerciţii de făcut în clasă cât şi acasă.
Fiindcă ceea ce o interesează este cât anume au asimilat elevii şi nu capacitatea acestora de a răspunde
într-un interval de timp dat. Ca atare, teste nu sunt cronometrate, iar elevii pot să revină

asupra lor ca să se re-testeze şi după alte câteva zile. Din acest punct de vedere, auto-evaluarea
funcţionează ca o evaluare diagnostic, identificând punctele tari şi punctele slabe ale elevilor.

http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-55854.php
Centrul Național pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare Str. Victor Babes Nr.21, Maramureș
office@cursurieu.ro/tel: 0754395066

http://www.francaisfacile.com/cgi2/myexam/voir2r.php?id=55542
Centrul Național pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare Str. Victor Babes Nr.21, Maramureș
office@cursurieu.ro/tel: 0754395066

Elevii şi profesorii deopotrivă trebuie deprinşi cu auto-evaluarea. Prin auto- testare, ei realizează că mai
au de învăţat înainte de a spune că au terminat cu studiul.

Dar profesoara de franceză nu a limitat acest tip de evaluare doar la lecţia despre prepoziţii, ci el este
parte din tot procesul educaţional angrenat la disciplina sa. Prin urmare, evaluarea capătă în acest fel şi
o valoare formativă pentru că elevul este învăţat să-şi testeze cunoştinţele şi competenţe şi să se auto-
îmbunătăţească.

Mai mult decât atât, deoarece este obişnuit cu testările, atitudinea elevului faţă de evaluările pentru care
primeşte o notă se schimbă. Nu se mai simte ameninţat de fiecare dată când este anunţat că urmează
o lucrare de control sau o teză.

Tot datorită obişnuinţei de a se auto-evalua şi de a fi evaluat, elevul învaţă să compară idei, să se


raporteze la o anumită poziţie pentru a critica o alta, să analizeze critic un discurs, să-şi auto-impună un
termen pentru a duce la bun sfârşit o sarcină. E un fel de disciplină de sine pe care elevul şi-o însuşeşte.

Pe Internet există nu doar teste simple de genul celor enumerate anterior, ci şi platforme web cu exerciţii
diferenţiate pe niveluri de dificultate, de la cele mai uşoare exerciţii până la cele pentru olimpiadă. O astfel
de platformă este Experior, rezervată testelor de matematică.

După un anumit timp, profesoara de franceză îşi anunţă elevi că va urma o lucrare finală pe care vor
primi o notă. În sistemul clasic, profesoara ar fi venit la clasă cu subiectele scrise pe o foaie şi fie le-ar fi
scris pe tablă, fie le-ar fi dictat. Chiar dacă profesoara le-ar fi redactat folosind un calculator, ea tot ar fi
pierdut timp cu transcrierea subiectelor pe tablă sau cu dictarea lor. Însă există soluţii astfel încât acest
lucru să nu se mai întâmple.

O astfel de soluţie ar putea fi proiectarea subiectelor pe o tablă albă cu ajutorul unui video- proiector. În
felul acesta, elevii ar avea subiectele afişate pe tot parcursul testării fără a fi nevoie să le mai scrie pe
coala de examinare. Sau ar putea tipări respectivele subiecte pe bucăţi de coală A4 pentru fiecare elev
în parte. Dar ambele soluţii pot fi considerate costisitoare pentru că prima presupune ca elevul să se
concentreze când pe coala de examinare, când pe tablă, iar ceea de-a doua presupune un consum
suplimentar de timp cu tipărirea şi tăierea subiectelor.

O altă soluţie, mult mai eficientă, este aceea de a îngloba testul pe o platformă de managementul
educaţie, cum ar fi AeL. Profesoara de franceză îşi poate face singură testul cu ajutorul AeL-ului, iar elevii
să răspundă direct pe platformă. În felul acesta este o mai bună gestionare a evaluării pentru că
profesoara nu se mai chinuie cu calcularea procentelor pentru fiecare subiect în parte şi calcularea notei
finale, iar apoi poate crea un raport imediat cu situaţia celor care au susţinut evaluarea finală. De îndată
ce are acest raport, de fapt o listă cu elevii şi notele primite, ea poate să-l publice pe site-ul propriu, pe
blog-ul propriu sau pe site-ul şcolii, într-o zonă specială. Făcând astfel, profesoara de franceză
economiseşte timp în relaţia cu elevii şi cu părinţii acestora, fiindcă notele vor fi la îndemâna lor tot timpul
şi vor putea cunoaşte situaţia şcolară oricând ar dori.
Centrul Național pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare Str. Victor Babes Nr.21, Maramureș
office@cursurieu.ro/tel: 0754395066

EXEMPLUL 2

La clasa a VII-a, la ora de limbă şi literatură română, elevii au învăţat să analizeze o operă literară din
perspectiva elementelor de compoziţie artistică. Au aflat despre figurile de stil, despre rimă, măsură,
despre modalităţile de exprimare poetică ş.a.m.d. Profesoara de limba şi literatură română, dorind să îi
ajute să înţeleagă mai uşor toate aceste elemente teoretice a folosit în predare diverse metode care
implicau TIC: de exemplu, a făcut apel la imagini pentru a însoţi explicaţia unei poezii sau nuvele, care
au fost proiectate cu ajutorul unui video-proiector, sau i-a pus pe elevi să caute pe Internet cât mai multe
informaţii despre scriitorii studiaţi şi operele lor, curentele în care au fost aceştia încadraţi şi specificul
scriiturii lor.

Însă, la un moment dat pe parcursul semestrului, profesoara a hotărât să le dea o testare ca să vadă cât
au înţeles din cele studiate şi cum ştiu să se folosească de acele informaţii. Prin urmare, ea a pregătit
un test care presupune lectura unei poezii şi oferirea de răspunsuri la 10 întrebări pe marginea poemului
respectiv.

De data aceasta, subiectele de tip grilă nu o pot ajuta pe profesoara de română să eficientizeze evaluarea
aşa cum am văzut în exemplul precedent. Dar nu înseamnă că noile tehnologii nu o pot ajuta. Dacă
subiectele cu răspunsuri multiple nu mai pot fi folosite acum, profesoara poate să le ceară elevilor prin
aceeaşi platformă AeL, ca în loc să aleagă răspunsul corect, să scrie text, exact aşa cum ar scrie un
mesaj de poştă electronică sau o intrare pe un blog sau un comentariu la un blog. După aceasta,
profesoara are posibilitatea de a verifica fiecare test în parte şi să atribuie o notă pentru rezolvările la test
ale fiecărui elev.

Testarea elevilor nu înseamnă “sancţionarea” acestora, ci evaluarea nivelului de cunoştinţe şi


competenţe dobândite. Nota este un demers secundar.

Concluzia, şi în acest caz, este că profesoara şi elevii dumneaei nu au pierdut timp cu transcrierea
subiectelor pe tablă sau pe coala de examinare, ci s-au putut ocupa direct de a răspunde la întrebări. În
al doilea rând, profesoara de română nu va mai fi nevoită să care acasă un teanc de foi pe care apoi să
fie nevoită să le depoziteze până se strânge praful pe ele. Toate testele vor fi în baza de date a sistemului,
oricând putând fi regăsite şi, eventual, tipărite.

Conţinutul testelor şi rezultatele evaluării pot fi publicate on-line pe site-ul sau blog-ul profesorului pentru
ca elevii să poată reveni, dacă doresc, asupra lor şi să se auto-corecteze. Rostul testelor nu este să le
acorde note mici elevilor pentru că nu au învăţat, ci să-i ajute să înveţe. De aceea, publicarea lor on-line
este un beneficiu pentru profesor şi nu un consum de energie sau o risipă a muncii după principiul “nu le
voi mai putea folosi la altă clasă”. Publicarea lor on-line se poate face după finalizarea evaluării la toate
clasele unde profesorul respectiv predă.
Centrul Național pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare Str. Victor Babes Nr.21, Maramureș
office@cursurieu.ro/tel: 0754395066

4. Comunicarea cu ajutorul instrumentelor TIC

TIC te ajută

• să comunici mai uşor cu elevii şi părinţii acestora,


• să comunici mai uşor cu colegii şi alte persoane interesate de şcoală
• să promovezi şcoală mai bine şi să diseminezi informaţii cu privire la proiectele organizate de
aceasta
• să identifici potenţiali parteneri pentru dezvoltarea de proiecte

4.1 Website-ul școlii

Din totdeauna, profesorii au comunicat în mod direct cu elevii şi părinţii acestora. De exemplu, aproape
în toate cazurile, contactul pe care părinţii îl au cu şcoala se rezumă la şedinţele cu părinţii şi întâlnirile
informale cu profesorii, pe holurile instituţiei. Însă acest contact este insuficient şi are efecte negative
asupra motivaţiei elevilor şi părinţilor de a se interesa de procesul educaţional, precum şi asupra modului
cum are loc comunicare. Iar asta se întâmplă fiindcă avem de-a face cu un contact minimal, mai degrabă
de control a activităţii elevilor decât de implicare în educaţia acestora.

Dar această situaţie se poate schimba folosind tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor. Modelul clasic
poate fi completat în beneficiul tuturor părţilor implicate. Cea mai la îndemână sugestie în acest sens o
reprezintă comunicarea prin intermediul site-ului şcolii.

Făcând un obicei din anunţarea diverselor evenimente festive sau administrative ale şcolii pe site-ul web
al acesteia, părinţii şi elevii vor şti din timp ce activităţi îi solicită, unde ar fi nevoie de implicarea lor. Pe
de altă parte, modul cum e construit un astfel de site, poate transforma total comunicarea. Ce ar fi dacă
părinţii ar putea să vadă oricând situaţia la învăţătură a copiilor prin intermediul unei zone speciale, cu
acces restrâns, de pe site-ul web al şcolii? Oare nu le-ar fi mai uşor să urmărească progresele copiilor la
şcoală decât să ceară tot timpul carnetul ori să meargă până la şcoală ca să vorbească cu dirigintele
clasei? Sau ce ar fi dacă elevii ar putea găsi pe site-ul şcolii exerciţii propuse spre rezolvare de profesorii
lor, suplimentar temelor obişnuite – sau alte materiale educaţionale?

Cu alte cuvinte, website-ul unei şcolii poate fi folosit ca o adevărată platformă educaţională, care oferă
nu doar date de contact pentru şcoală, ci şi lista profesorilor şi elevilor, paginile cluburilor care
funcţionează în şcoală, secţiuni cu materiale educaţionale ş.a.m.d.

Totodată, site-ul şcolii poate fi un foarte bun mijloc de comunicare nu doar între cadrele didactice, elevi şi
părinţi, ci şi între instituţie şi alte organizaţii (şcoli, ong-uri, autorităţi etc.) din ţară şi străinătate. El poate
sta la baza unor parteneriate cu alte şcoli, la baza cooperării între cadrele didactice din Uniunea
Europeană.

Un site web poate fi static, adică sub forma unei prezentări (inclusiv cu imagini care se modifică la un
Centrul Național pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare Str. Victor Babes Nr.21, Maramureș
office@cursurieu.ro/tel: 0754395066

anumit interval), sau dinamic, folosind o bază de date cu informaţii, conţinut care se schimbă relativ
repede, formulare de contact sau alte metode de interacţiune cu vizitatorii, fişiere audio-video, forum,
blog etc.. Un site static poate fi comparat cu un tablou, în timp ce un site dinamic poate fi apropiat mai
degrabă unei interacţiuni cu o persoană aflată de cealaltă parte a ecranului – pui întrebări şi ţi se oferă
răspunsurile de care ai nevoie, ceri un anumit lucru (de exemplu, structura anului pre-universitar cu datele
exacte ale vacanţelor) şi ţi se oferă.

Cele mai importante lucruri la un site, indiferent dacă e static sau dinamic sunt următoarele:

1. design-ul
• cât mai uşor – în felul acesta se evită pe de o parte îngreunarea unui site, iar pe de altă
parte obosirea design-ul trebuie să nu fie complicat fiindcă, de regulă, complicat
înseamnă şi mare, ceea ce duce la o încărcare greoaie a site-ului 

• culorile site-ului nu trebuie să fie nici prea tari, nici în compoziţii obositoare (cu multe
culori) fiindcă va respinge mai degrabă decât să atragă 

• să nu conţină mult text într-o singură pagină; atunci când se doreşte inserarea unui
raport de activitate, de exemplu, este mai bine ca acesta să apară pe pagini succesive
cu un meniul de navigare pentru accesul vizitatorilor/lectorilor 

2. structura
• site-ul trebuie să aibă o structură clară şi aerisită, care să permită o navigare simplă
chiar şi pentru cei care nu cunosc deloc şcoala 

• să conţină toată informaţiile despre şcoală şi să nu existe pagini goale 

3. interactivitatea
• să conţină elemente de interactivitate: un formular de contact etc. 

• să aibă înglobat şi un motor de căutare limitat la site 

• să ofere servicii pentru utilizatori înregistraţi: forum etc. 


Orice site trebuie să fie verificat la finalul dezvoltării sale astfel încât să nu conţină erori, greşeli de
ortografie, erori de formatare etc. De asemenea, el trebuie să fie întreţinut permanent cu informaţii, pe
măsură ce acestea suferă vreo modificare sau apar elemente noi.

Exemple de pagini web ale unor şcoli

Exemplul 1 – site static – http://www.scoala12.multinet.ro/

Exemplul 4 – site dinamic – http://www.scoala5calarasi.ro/

Imaginaţi-vă următoarea situaţie: directorul unei şcoli dintr-o zonă izolată şi puţin dezvoltată a României
ar dori să-şi atragă elevii mai mult înspre şcoală decât înspre muncile zilnice din gospodăriile familiilor
lor. Pentru asta, el se hotărăşte să se folosească de un site web care să conţină diverse jocuri pentru
elevi, materiale educative sub formă de fişiere audio-video etc. Pe de altă parte, site-ul respectiv va veni
Centrul Național pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare Str. Victor Babes Nr.21, Maramureș
office@cursurieu.ro/tel: 0754395066

în completarea activităţilor de la şcoală, susţinând lecţiile pe care aceştia le parcurg pe tot timpul
semestrului.

Singura dificultate reală pentru ca planul profesorului să eşueze ar fi fost ca elevii să nu aibă un calculator
şi o conexiune la Internet disponibilă. Însă această dificultate a fost înlăturată o dată prin programul care
le-a oferit elevilor 200 de Euro pentru a-şi achiziţiona un calculator, pe de altă parte prin programul prin
care au fost introduse Puncte de Acces Public la Informaţii (PAPI) în incinta primăriei locale. Ca atare, el
le-a solicitat părinţilor care nu aveau conexiune la Internet acasă să-şi trimită copii la PAPI pentru a putea
folosi site-ul şcolii, precum şi ei înşişi să îi însoţească din când în când pentru a obţine informaţii despre
activităţile şcolare ale acestora.

Această cerere venită din partea directorului şcolii atinge două obiective: primul ar fi cel propus, şi anume
atragerea elevilor înspre şcoală prin intermediul calculatorului şi Internetului; cel de- al doilea, de a-şi
apropia părinţii pentru a-i susţine mai mult pe elevi în activităţile lor şcolare prin iniţierea celor dintâi în
utilizarea minimală a calculatorului şi Internetului.

Următorul pas al directorului şcolii a fost să implice toate cadrele didactice în dezvoltarea site- ului
respectiv. Pentru a fi cât mai eficienţi, directorul şcolii a optat să folosească un portal gratuit care să
găzduiască site-ul, iar forma acestuia să fie de tip wiki, care permite lucrul în sistem colaborativ.

De îndată ce directorul a deschis contul pe portalul www.wikispaces.com, profesorii au putut să înceapă
să pună informaţii despre şcoală, despre programa şcolară şi activităţile de la disciplinele lor, să adauge
şi exerciţii suplimentare.

Tipuri de conţinut introdus pe site:

• Descrierea şcolii şi date de contact (în limba română şi în engleză) • Descrierea proiectelor realizate în cadrul şcolii 

• Un avizier, unde sunt anunţate toate chestiunile care privesc şcoala şi modul 
de
desfăşurare a activităţilor şcolare (de la calendarul anului şcolar până la evenimente
speciale şi informaţii despre plecarea sau venirea unui profesor nou) 

• Lista profesorilor, pe discipline – iar la fiecare profesor în parte câte o scurtă prezentare
într-o pagină proprie 

• Lista claselor cu elevii care le compun 

• Lista absolvenţilor din ultimii doi ani 

• listă a disciplinelor care se predau, pe clase, iar la fiecare în parte câte o 
pagină cu
materiale educaţionale pentru anul respectiv, cu programa şcolară 
etc. 


După o scurtă perioadă în care site-ul a prins contur, fiecare profesor al şcolii a lucrat cu elevii săi câte 5
minute în fiecare zi, timp de două săptămâni, pe site-ul şcolii pentru a-i deprinde pe aceştia cu funcţiile
site-ului.
Centrul Național pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare Str. Victor Babes Nr.21, Maramureș
office@cursurieu.ro/tel: 0754395066

Odată cu punerea în funcţie a site-ului, profesorii, de nevoie, au început să lucreze mai mult pe Internet.
În felul acesta, ei au aflat cât de multe resurse educaţionale se găsesc pe Internet. Iar pe unele dintre
acestea le-au înglobat în propriile lor lecţii. Evident că profesorii au considerat necesar să folosească alte
materiale, care sunt mai captivante pentru elevi în momentele când aceştia nu sunt la şcoală, direct pe
site-urile şcolii. În felul acesta, ei au introdus la disciplinele pe care aceştia le coordonează, la fiecare
clasă în parte şi pe structura planurilor de lecţii, materiale audio-video, jocuri educaţionale. De exemplu,
profesorul de chimie de la clasa a VII-a, pentru a le stârni şi mai mult curiozitatea elevilor, a introdus la
fiecare lecţie în parte şi un materiale audio-video de pe www.youtube.com, unde sunt arătate anumite
experimente. Apoi, el a introdus şi un link către un site educaţional care conţine un material on-line în
care elevii pot lua cu mouse-ul diverse substanţe şi să le amestece între ele pentru a vedea ce reacţii
rezultă.

Dezvoltarea site-ului le permite profesorilor să-şi convoace mult mai uşor părinţii la şcoală pentru diverse
activităţi. De exemplu, un profesor de limba română care ar dori să-i implice pe elevi într-o scenetă care
să îi înveţe să comunice mai uşor, să fie mai puţin inhibaţi, să afle lucruri noi despre piesa de teatru şi
autorul ei, poate să le ceară părinţilor de la clasa respectivă să colaboreze la realizarea decorurilor.
Pentru asta, profesorul nu trebuie decât să posteze un anunţ pe site-ul şcolii, la Avizier. La fel, poate să
invite părinţii tuturor elevilor şi ceilalţi elevi ai şcolii la prezentarea scenetei tot prin intermediul Avizierului
on-line.

4.2 Forumul

Pe lângă site-ul şcolii, directorul a luat decizia să includă şi un forum. În felul acesta, el speră ca profesorii
să poată purta discuţii mai uşor atât între ei, cât şi elevii sau părinţii acestora.

Forum-ul, aşa cum îi spune şi numele, este un loc virtual de întâlnire în care profesorii pot scrie despre
absolut orice îi interesează sau îi preocupă. De exemplu, ei pot iniţia o discuţie pe marginea programei
şcolare sau a celor mai potrivite materiale pe care să le utilizeze la clasă. Pentru a face acest lucru, ei nu
trebuie decât să se înscrie (adică să obţină un nume de utilizator şi o parolă) pe forumul creat de director
pe site-ul şcolii, iar apoi să posteze mesajele la fel cum trimit un mesaj prin poşta electronică.

Pe forum pot discuta şi elevii între ei despre ce nu înţeleg la şcoală, despre hobby-urile comune, despre
orice îi interesează. E o modalitate complementară de a comunica, complementară la comunicarea de la
clasă, complementară altor modalităţi de a comunica cu ajutorul TIC.

Forum-ul poate fi utilizat de profesori şi pentru a-i verifica cu privire la realizarea unor sarcini pentru
disciplinele lor. De exemplu, profesorul de matematică de la clasa a VI-a le poate cere elevilor să intre pe
forum atunci când îşi scriu tema şi să explice cum au rezolvat o problemă şi de ce au optat pentru o
anumită variantă de rezolvare. În felul acesta, profesorul respectiv îi obişnuieşte pe elevi să-şi realizeze
sarcina în ziua în care le-a fost dată şi să discute despre soluţia găsită de ei.

Forum-ul şcolii poate fi utilizat atât pentru o comunicare eficientă între cadrele didactice, cât şi în procesul
Centrul Național pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare Str. Victor Babes Nr.21, Maramureș
office@cursurieu.ro/tel: 0754395066

educaţional propriu-zis, în comunicarea cu elevii şi părinţii acestora.

Un profesor de biologie poate să le ceară elevilor să intre pe forum, într-o secţiune specială pentru orele
de biologie, unde să scrie despre structura unor plante pe care ei le găsesc acasă. Pentru rezultate cât
mai eficiente, profesorul a introdus condiţia ca elevii să se uite tot timpul pe forum şi să vadă despre ce
plante au scris colegii lor ca ei să scrie despre o altă plantă, care nu a mai fost menţionată. Ca atare, un
elev ar putea să scrie despre floarea soarelui, explicând care sunt părţile unei plante şi ce forme şi culori
au ele (rădăcină puternică sub formă de fire groase, tulpină subţire şi aspră, frunze late şi foarte aspre
ş.a.m.d.). Apoi să descrie structura internă a plantei aşa cum o văd ei, fără microscop, urmând ca această
a doua etapă să se întâmple la clasă. Elevii nu doar că învaţă să recunoască structura plantelor, dar şi
să caracterizeze ceea ce văd. Astfel, ei îşi îmbogăţesc considerabil vocabularul.

4.3 Blogul

Despre blog am tot amintit în secţiunile anterioare. Rolul lui este nu doar de instrument pentru educaţie,
ci şi de instrument de comunicare. Pe lângă faptul că un profesor poate să-şi afişeze pe blog- ul personal
informaţii pentru elevi despre lecţiile pe care acesta le ţine, el poate să posteze şi comentarii sau anunţuri
pentru profesori. De exemplu, un profesor nemulţumit de prestaţia elevilor la clasă poate să introducă un
comentariu prin care să le indice situaţia respectivă părinţilor, indicându-le, eventual, şi modalităţi de a
lucra cu elevii acasă.

Blog-ul este cea mai facilă metodă de a vă face o pagină web personală. Puteţi introduce inclusiv
materiale audio-video pe blog-ul dumneavoastră. Combinând blog-ul cu www.scribd.com, un exemplu de
portal care găzduieşte documente şi prezentări tip slideshow, puteţi să includeţi şi documente pe blog.

Pentru a vă crea un blog, nu trebuie decât să accesaţi un portal care găzduieşte gratuit blog-uri:
www.blogspot.com, www.wordpress.com etc.

Dialogând cu elevii pe blog veţi reuşi să schimbaţi percepţia acestora şi asupra dumneavoastră. De
foarte multe ori elevii reacţionează negativ şi ca urmare a faptului că ei sesizează diferenţe considerabile
între o lecţie făcută de alt profesor într-un mod mai interactiv, cu ajutorul TIC, şi stilul clasic de predare-
învăţare- evaluare.

Blog-ul face comunicarea dintre profesor şi elev să nu mai pară un monolog. Elevul are posibilitatea de
a contribui cu comentarii pe blog-ul profesorului şi să-şi spună părerea cu privire la lecţiile pe care le
audiază. Cu cât un elev se simte mai atras de metodele utilizate de profesor la clasă şi în afara ei, cu atât
elevul va fi favorabil unei colaborări mai strânse cu profesorul.

4.4 Prezentarile multimedia

Prezentările au devenit un lucru comun în educaţie, iar foarte mulţi profesori au început să le folosească
din ce în ce mai des la clasă. Un profesor de limba română, de exemplu, poate apela la această
modalitate de comunicare pentru a aduce mai aproape de elev romanele şi nuvelele din programa şcolară
Centrul Național pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare Str. Victor Babes Nr.21, Maramureș
office@cursurieu.ro/tel: 0754395066

cu ajutorul imaginilor şi fragmentelor audio- video din filme şi/sau piese de teatru.

Dar şi elevul trebuie să se deprindă cu astfel de prezentări deoarece este un mijloc de comunicare facil,
care îi dezvoltă abilităţile de prezentare în public. Ca atare, la ora de limba română, profesorul poate
delega câtorva elevi realizarea unei prezentări despre romanul “Ion” al lui Liviu Rebreanu pe care să o
posteze pe acest portal, iar toţi ceilalţi elevi să o comenteze în acelaşi loc.

Prezentarea unui proiect reprezintă o provocare pentru oricare dintre noi, fie că suntem elevi, studenţi
sau profesori, deoarece ajută publicul să îşi formeze o imagine de ansamblu. Prezi este o aplicaţie web
prin intermediul căreia puteţi concepe prezentări mult mai atractive şi mai convingătoare decât cele
realizate în Microsoft PowerPoint.

Ceea ce face diferenţa este atât grafica prietenoasă, cât şi posibilitatea de a evidenţia relaţiile dintre
componentele prezentării, fără a le „rupe” în slide-uri, aşa cum se întâmplă în prezentările clasice.

Prezentarea poate fi realizată şi accesată online - oricând şi oriunde aveţi nevoie de ea (aveţi la dispoziţie
un spaţiu de 100 Mb, pentru contul standard, sau 500 Mb, pentru contul Edu) pe www.prezi.com, sau
poate fi descărcată în calculatorul personal, în cazul în care nu aveţi acces la internet în momentul
susţinerii. O altă modalitate prin care puteţi realiza o „prezi” este editorul offline Prezi Desktop, care nu
vă mai impune restricţii în ceea ce priveşte spaţiul de stocare.

Cum realizăm o prezentare prezi?

Pentru început scrie-ţi ideile principale pe suprafaţa de lucru (dublu clic pe zona în care doreşti să adăugi
text), dă zoom în dreptul fiecăreia şi adăugă detalii, imagini, clipuri video sau chiar fişiere pdf (cu opţiunea
Insert din Bubble Menu), grupează-le (opţiunea Frame) şi specifică ordinea în care doreşti să prezinţi
elementele (storyline-ul) din zona de lucru (opţiunea Path). În cazul în care nu ai o structură a prezentării,
adăugă în zona de lucru toate informaţiile de care dispui, imaginile, clipurile video şi pdf-urile pe care
doreşti să le incluzi şi ordonează-le.

Făcând clic pe unul dintre discuri ai posibilitatea de a vedea cum se mişcă în meniul. Ai posibilitatea să
muţi unele discuri în sus sau în jos, făcând clic pe discul din stânga sus (cel mai mare).

Odată ce începi lucrul în Prezi, comenzile rapide de la tastatură pot face minuni – observă literele mici în
paranteze în fiecare element din meniu - (p) pentru modul Place (Publicaţi).

Poţi merge întotdeauna în partea de sus a meniului apăsând „Escape”. Acum, ceva pentru momentul în
care te simţi aproape expert: apasă „m” pentru a ascunde meniul, şi iarăşi „m” pentru a-l vedea din nou.


• organizezi în pagină.
Prin apăsarea tastei „t” de pe tastatură, instrumentul de text devine activ
în orice 
moment, , făcând clic pe undeva în pagină poţi începe să scrii! 

• Modificarea elementelor (text, imagini, video, frame, pdf) se face prin Transformation Zebra:
centru – mutare, inner ring – mărire/micşorare, outer ring – rotire.
Transformation Zebra: Pe
Centrul Național pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare Str. Victor Babes Nr.21, Maramureș
office@cursurieu.ro/tel: 0754395066

parcursul prezentării este posibilă evidenţierea oricărui element pe care nu l-ai inclus în storyline
sau la care doreşti să te întorci printr-un simplu clic pe el, cu scroll sau cu zoom, după care te
întorci la ordinea prestabilită cu butonul Next.

Aplicaţia nu oferă suport în limba română, însă are o interfaţă prietenoasă şi simplă şi oferă informaţii
detaliate despre paşii pe care trebuie să-i urmezi pentru a realiza o prezentare de succes.

Tot ce trebuie să faci este să-ţi creezi un cont pe www.prezi.com şi să te „joci” cu Prezi.

Pentru a învăţa mai multe despre Prezi, poţi accesa următoarele tutoriale:


Prezi Pas cu Pas: http://www.youtube.com/watch?v=MAloWJiCQ-o


Tutorial Prezi http://www.youtube.com/watch?v=bMHBNa5KGJ0


Intro Oficial Prezi- motive pentru care Prezi este un instrument mai bun decat PowerPoint
http://www.youtube.com/watch?v=pxhqD0hNx4Q&feature=related

Prezi în sala de clasă:

Elevi lucrând cu Prezi

http://www.youtube.com/watch?v=TK6gbn9Bx80&feature=player_embedded

Slideshare (www.slideshare.com) este un portal care conţine prezentări de tip Microsoft PowerPoint şi
OpenOffice Impress de la utilizatori din lumea întreagă. Acest portal poate fi folosit atât pentru a găsi idei
pentru prezentări sau pur şi simplu pentru a învăţa cât mai bine cum se fac prezentările de efect, cât şi
la clasă, pentru a-i motiva pe elevi să genereze ei înşişi prezentări pe care să le salveze pe acest portal.
Pe lângă prezentare, site- ul oferă şi posibilitatea de a introduce comentarii la prezentare sau note la
fiecare slide în parte (pagină de prezentare). Colecţiile de prezentări: Slideshare
http://www.slideshare.net/mimlov/carte-co2nnect- web

5. Utilizarea calculatoarelor

5.1 Utilizarea în siguranţă a internetului

Utilizarea calculatoarelor a intrat într-o serie de ţări în practica şcolară, redimensionând procesul de
instruire şi educaţie. S-au obţinut o serie de rezultate mulţumitoare în implementarea programelor de
instruire asistată, dar aceasta nu înseamnă că educatorii nu sunt confruntaţi cu probleme. Se
menţionează dotarea insuficientă, programele de învăţământ necorelate cu cerinţele instruirii asistate
de calculator, absenţa unei metodologii de instruire în noul context, lipsa de pregătire a profesorilor în
operarea cu calculatorul etc.
Centrul Național pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare Str. Victor Babes Nr.21, Maramureș
office@cursurieu.ro/tel: 0754395066

Probabil aţi aflat de la diverse persoane că ecranul negru al calculatorului din secretariat, care apare
atunci când nu se lucrează la el circa 10 minute, poate fi personalizat astfel încât să arate fie poze
personale, fie ceasul, fie imagini de pe net. Prin urmare, aţi căutat pe Internet programul recomandat şi
apoi l-aţi instalat pe calculator. De fapt, respectivul program generează o listă de imagini de pe Internet
pe care le afişează sub formă de ScreenSaver. Însă, ceea ce nu ştiţi e că respectivul program conţine
un virus troian care fură informaţii de pe calculatorul respectiv şi le transmite prin Internet către anumite
site-uri. În felul acesta, expuneţi toate datele şcolii acestui pericol, riscând nu doar ca acestea să devină
publice, ci chiar să le pierdeţi ca urmare a unei căderi a sistemului.

Rezolvarea acestor situaţii necesită o serie de măsuri. În primul rând, personalul şcolii trebuie să fie
instruit cu privire la eventualele riscuri la care se expun dacă folosesc programe de calculator piratate sau
din surse nesigure. În al doilea rând, este necesară o

Administrare bazată pe categorii de utilizatori cu drepturi de acces diferenţiate pentru fiecare calculator
în parte. În al treilea rând, pentru a proteja sistemul, este nevoie să se utilizeze periodic un program anti-
virus, care conţine şi un anti-spyware şi un filtru pentru poşta electronică (ca în cazul majorităţii
programelor de acest fel), să nu se partajeze fişiere cu date în reţea, să nu se acceseze site-uri cu
conţinut reprobabil. În plus, toate parolele de acces nu trebuie să fie cunoscute decât de persoanele
cărora le sunt destinate, iar mesajele de e-mail suspecte să nu fie accesate. În al patrulea rând,
recomandarea specialiştilor este ca toate datele şcolii (de ex. datele contabile, bazele de date cu
profesorii şi elevii etc.) să nu fie păstrate pe unităţi de calculator care sunt conectate la Internet sau în
reţea.

Riscurile utilizării tehnologiilor nu pot fi eliminate, ci doar gestionate. Dar, gestionându-le corect, foarte rar
se poate întâmpla ca acele riscuri să se materializeze.

Protejarea tuturor calculatoarelor cu un program anti-virus, care să includă un firewall, este esenţială.

SOFTWARE ANTI-VIRUS
AVG 8.0 Free – o versiune gratuită a AVG 8.0, dar şi cu mai puţine opţiuni
de utilizare http://free.avg.com/download-avg-anti-virus-free-edition
ESET NOD32 Antivirus – versiunea
de probă (1 lună) este disponibilă în secţiunea Download
http://www.eset.ro/thinksmart/ena.php

Calculatoarele pe care se află datele importante sau confidenţiale ale şcolii nu trebuie să fie conectate la
Internet pentru a evita eventuale probleme de genul celor amintite anterior.
De asemenea, soft-ul utilizat
pe calculatoarele şcolii nu trebuie să fie piratat. Altfel, în cazul în care sistemul se defectează, nimeni nu
va garanta pentru integritatea datelor.

În cazul în care un calculator este utilizat de mai multe persoane, atunci se impune asigurarea accesului
la respectiva unitate numai pe bază de autentificare cu ajutorul unui nume de utilizator şi a unei parole
individuale (adică pentru fiecare utilizator în parte).

Totodată, calculatoarele trebuie să aibă un cont de Administrator, care să aibă drepturi “zero”(adică să
Centrul Național pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare Str. Victor Babes Nr.21, Maramureș
office@cursurieu.ro/tel: 0754395066

poată instala programe, să poată modifica setările sistemului etc.), şi conturi pentru restul utilizatorilor,
dar cu drepturi restrânse (să nu poată instala programe, de exemplu). În felul acesta se păstrează un
control asupra programelor care se instalează pe unitatea respectivă.

În cazul în care se foloseşte un program pentru poştă electronică (e-mail), atunci se recomandă
verificarea periodică a programului anti-virus ca să aibă activată setarea de verificare a mesajelor primite
şi transmise. Este recomandat să nu deschideţi documente pe care le primiţi şi care au denumiri ciudate
sau de la persoane pe care nu le cunoaşteţi.

Datele persoanele (CNP-uri, seria şi numărul buletinului, conturi bancare, parole şi coduri de acces) nu
se păstrează pe calculator fiindcă ele pot fi furate de programe specializate sau de persoane
răuvoitoare.


Este recomandat să-ţi schimbi parolele cel puţin o dată la doi ani şi să nu foloseşti în formarea unei
parole date relevante pentru tine (de exemplu, data de naştere sau CNP-ul), numele unor persoane
apropiate sau cuvinte din dicţionar. Specialiştii IT recomandă ca parolele să conţină atât litere şi cifre,
cât şi simboluri speciale (de exemplu, #, @, $, -) şi să aibă în componenţă mai mult de 7 caractere.

Dincolo de protecţia calculatorului şi a softurilor instalate există încă pericole pe care nu puţini dintre
dumneavoastră le-au observat. Este vorba de aparenta protecţie pe care copilul - şi nu de puţine ori
adultul - o simte la „adăpostul” unei identităţi virtuale. Ţi se cere să creezi un nume de utilizator pentru o
nouă căsuţă de e-mail sau ca să te conectezi la un calculator.

Intotdeauna atent când navighezi pe Internet! 
Nu da nici unei persoane întâlnite pe Internet informaţii
personale despre tine 
sau familia ta. 
Parolele sunt secrete şi îţi aparţin. 
Dacă vrei să te întâlneşti
faţă în faţă cu persoanele cunoscute pe Internet sau 
de la care ai primit mesaje pe telefonul mobil,
anunţă-ţi părinţii pentru a te 
însoţi, preferabil într-un loc public 
Postează cu mare grijă fotografii cu
tine sau cu familia ta! Nu tot ceea ce citeşti sau vezi pe Internet este adevărat. Nu răspunde la mesajele
care te supără sau care conţin cuvinte ori imagini 
nepotrivite! 
Dă dovadă de respect, chiar dacă nu-i
cunoşti pe cei cu care comunici. 
Cumpărarea produselor pe Internet este permisă doar părinţilor. 


Poţi oricând să te opreşti din navigarea pe Internet sau să refuzi să continui discuţiile pe chat, dacă s-a
ntâmplat ceva care nu ţi-a plăcut, te-a speriat sau pur şi simplu, nu ai înţeles.

De asemenea, comunicarea în mediul virtual trebuie atent monitorizată. Ca urmare, se poate lansa o listă
deschisă a regulilor comunicării.

Reguli de utilizare ale blogului

• Elevii vor trata acet spaţiu virtual ca şi spaţiul clasei. Discuţiile considerate nepotrivite în clasă
vor avea acelaşi regim şi în cadrul blogului. Ne aşteptăm ca interacţiunile voastre cu ceilalţi
bloggeri să fie reprezenta tive pentru şcoala noastră.
Centrul Național pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare Str. Victor Babes Nr.21, Maramureș
office@cursurieu.ro/tel: 0754395066

• Elevilor care vor viola aceste reguli li se va restricţiona accesul pentru o perioadă de timp
determinată. 

• Blogul clasei va fi un forum al libertăţii de expresie a elevilor. Dar, întâi de toate reprezintă un
instrument pentru învăţare şi ca urmare, va fi supus şi unor constrângeri definite de profesor. 

• Calculatorul trebuie folosit cu moderaţie, mai ales de copii şi adolescenţi aflaţi în plin proces de
dezvoltare psiho-comportamentală.

Cercetări în domeniu au evidenţiat că utilizarea îndelungată a calculatorului afectează funcţionarea


socială, psihologică şi ocupaţională. Astfel, bazându-ne pe datele găsite în literatura de specialitate, în
rândurile următoare încercăm să atragem atenţia asupra necesităţii folosirii controlate a calculatorului de
către copii şi adolescenţi.

Majoritatea specialiştilor consideră că nu trebuie să ne întrebăm dacă instruirea elevilor se îmbunătăţeşte


prin utilizarea calculatorului, ci cum pot fi utilizate mai bine calităţile unice ale acestuia, care îl deosebesc
de alte medii: interactivitatea, precizia operaţiilor efectuate, capacitatea de a oferi reprezentări multiple şi
dinamice ale fenomenelor şi, mai ales, faptul că pot interacţiona consistent şi diferenţiat cu fiecare elev
în parte.

Timpul petrecut la calculator ar trebui atent controlat, astfel încât beneficiile descoperirii abilităţilor de a
folosi calculatorul şi apoi internetul să nu aibă în final consecinţe negative asupra dezvoltării copiilor.

Menţionăm aici efectele asupra dezvoltării fizice, psiho-cognitive, asupra dezvoltării relaţiilor şi a
interacţiunii sociale şi asupra perceperii realităţii.

Efectele asupra stării fizice: Utilizarea îndelungată a calculatorului constituie un important factor de risc
pentru obezitate. Poate determina iniţial disconfort sau tensiune la nivelul muşchilor spatelui, pentru ca
ulterior să observăm diferite poziţii vicioase ale coloanei vertebrale (scolioze, cifoze). Timpul tot mai mare
pe care îl petrec copiii în faţa calculatorului duce la reducerea duratei de somn, ceea ce duce la oboseală
excesivă, ce interferează cu funcţionarea şcolară şi socială. Poate duce la scăderea rezistenţei
sistemului imunitar, cefalele, scăderea acuităţii vizuale, modificări ale frecvenţei cardiace. 


Efecte asupra dezvoltării psiho-cognitive: Utilizarea îndelungată a calculatorului poate determina tulburări
emoţionale – anxietate, iritabilitate, toleranţă scăzută la frustrare. Mulţi adolescenţi aleg să folosească
calculatorul, reţelele de socializare, când se simt singuri, nesiguri pe ei, au o stimă de sine scăzută. 


Efectele asupra dezvoltării aptitudinilor sociale: Utilizarea îndelungată a calculatorului poate duce la
retragere socială, introversie, agresivitate verbală sau fizică, comportament exploziv iritant. S-a observat
şi o tendinţă de erodare a autorităţii parentale, copiii o acceptă mai puţin. Pentru a dezvolta competenţa
socială necesară, copiii trebuie să interacţioneze cu alţii. S-a evidenţiat o creştere a prietenilor electronici
la utilizatorii de calculator, odată cu diminuarea relaţiilor de prietenie care implică interacţiune socială. 

Centrul Național pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare Str. Victor Babes Nr.21, Maramureș
office@cursurieu.ro/tel: 0754395066

Efectele utilizării calculatorului asupra perceperii realităţii: Lumea virtuală creată de computer (jocuri,
internet), îndepărtează copiii de lumea reală. Prin intermediul jocurilor copilul interacţionează cu
personaje simulate, cu creaturi diferite. Adolescenţii, prin intermediul internetului, îşi asumă diverse
identităţi in interacţiunea cu străinii. Acestea fac ca limita dintre real şi virtual să nu mai fie clar definită
pentru copii şi adolescenţi.

5.2 Legea dreptului de autor

Nu incepeţi munca la un proiect până nu revedeţi legea drepturilor de autor din România şi încercaţi să
răspundeţi al următoarele întrebări:
Chestionar cu privire la drepturile de autor:
1. Ce tipuri de surse
media v-aţi gândit să folosiţi pentru realizarea proiectului propus?

Care sunt principalele limitări ale legii drepturilor de autor cu privire preluarea textelor, a filmelor şi
imaginilor de pe internet?
3. Care sunt principalele limitări ale legii drepturilor de autor cu privire la muzica
folosită în prezentări?

Care sunt principalele limitări ale legii drepturilor de autor cu privire la folosirea anumitor date statistice şi
interpretări ale acestora?

Drepturile de autor sau copyright reprezintă ansamblul prerogativelor de care se bucură autorii cu referire
la operele create, a informaţiilor publicate.

În România, proprietatea intelectuală este apărată prin Legea nr 8/1996 privind dreptul de autor şi
drepturile conexe (actualizată până la data de 9 August 2006). Această lege protejează opere precum:


• scrierile literare şi publicistice, şi orice alte opere scrise sau orale, precum şi programele pentru
calculator;

• operele ştiinţifice, scrise sau orale, cum ar fi: comunicările, studiile, cursurile universitare,
manualele şcolare, proiectele şi documentaţiile ştiinţifice;

• compoziţiile muzicale cu sau fără text;

• operele dramatice, dramatico-muzicale, operele coregrafice şi pantomimele;

• operele cinematografice, precum şi orice alte opere audiovizuale;
• operele fotografice, precum şi orice alte opere exprimate printr-un procedeu analog fotografiei;

• operele de artă grafică sau plastică, cum ar fi: operele de sculptură, pictură, gravură, litografie,
artă monumentală, scenografie, tapiserie, ceramică, plastica sticlei şi a metalului, desene,
design, precum si alte opere de artă aplicată produselor destinate unei utilizări practice;
• operele de arhitectură, inclusiv planşele, machetele şi lucrările grafice ce formează proiectele de
arhitectură;

• lucrările plastice, hârtiile şi desenele din domeniul topografiei, geografiei şi ştiinţei în general .

În lumea digitală se aplică aceleaşi legi ale proprietăţii intelectuale şi drepturilor de autor ca şi pentru
toate celelalte creaţii originale. În martie 2002 a intrat în vigoare Tratatul OMPI pentru Dreptul de Autor
Centrul Național pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare Str. Victor Babes Nr.21, Maramureș
office@cursurieu.ro/tel: 0754395066

(WCT) şi în mai Tratatul OMPI pentru Interpretare şi Fonograme (WPPT).cunoscute ca „Tratate ale
Internetului” şi au fost realizate în 1996 de Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale.

BIBLIOGRAFIE

1. Hersey, P.; Blanchard, H. Kenneth; Dewey, J., Management of Organizational Behavior. Utilizing
Human Resourses, Prentice Hall, Upper Saddle River, 1996.


2. Curriculum naţional. Programe pentru învăţămîntul liceal. Ştiinţe socio-umane

3. Curs tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, Liviu Constandache, Radu Vasile, Bucureşti, 2015.


4. http://ro.wikipedia.org/wiki/Drepturi_de_autor


5. http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Ghid:Drepturi_de_autor

6. http://relatiipubliceinagentiadeturism.wikispaces.com/file/view/Utilizarea+dreptului+de+autor. pdf


7. SIVECO Romania (2009) - Un ghid educaţional de utilizare a dreptului de autor -pentru cursul Intel®
Teach Program Essentials Course (suport CD)


8.Assumptions About Learning,

http://www.honolulu.hawaii.edu/intranet/committees/FacDevCom/guidebk/teachtip/assumpts. html


9. How to learn, http://www.howtolearn.com/personal.html


10. Learning Styles, http://www.berghuis.co.nz/abiator/lsi/lsiframe.html


11. Learning Styles, http://www.chaminade.org/inspire/learnstl.htm


12. What's YOUR Learning Style, http://www.usd.edu/trio/tut/ts/style.html


13. Teaching Tips, http://www.adm.uwaterloo.ca/infotrac/tipsheets.html


14. Baban, A. -coord., Consiliere educationala. Ghid metodologic pentru orele de dirigentie si consiliere.
Cluj- Napoca, 2014


15. Bawden, D. (2015). Information and digital literacies; a review of concepts. Journal of Documentation

16. Dumitru, Ion Al., Dezvoltarea gandirii critice si invatarea eficienta, Editura de Vest, Timisoara, 2000


17. Muresan, P., Invatarea rapida si eficienta, Editura Ceres, Bucuresti, 2014
Centrul Național pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy
Baia Mare Str. Victor Babes Nr.21, Maramureș
office@cursurieu.ro/tel: 0754395066

18.Noveanu, G.N. and Vlădoiu, D. (2009). Folosirea tehnologiei informaţiei şi comunicării în procesul de
predare - învăţare. Educaţia 2000+, Bucureşti.

19. Noveanu, G.N. Integrating Technology in the classroom: A Teacher Training Programme Experience.
Buletinul Universitatii de Petrol - Gaze din Ploiesti, no2/2014.

20. Pacurari, O., Tarca, A., Sarivan, L., Strategii inovative, suport de curs, Editura Sigma, Bucuresti,
Colectia Centrul Educatia 2000+, 2003


21. Csorba D., Curs IAC – Pregătirea motivaţională, Bucureşti 2013


22. Tobolcea, I., Sisteme informatice pentru asistarea logopedului în stabilirea terapiei personalizate a
tulburărilor de limbaj, Editura Universităţii, Suceava, 2012

23. Tobolcea, I., Pentiuc, S.G., Danubianu, M., Folosirea tehnologiei informaţiei şi comunicării în procesul
de învăţare a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, Editura Universităţii, Suceava, 2011


24. Prashnig, B., Learning Styles- Here to stay, Education Today, 2011

25. Prashnig, B., Don't teach me- let me learn! The learning Style of dropouts and at risk students, ,
Education Today, 2012

26. Miron Ionescu, Ioan Radu, Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj Napoca, 2014.


27. Romiţă Iucu, Marin Manolescu, Elemente de pedagogie, Editura Credis, Bucureşti 2014.


28. Michaela Logofătu, Mihaela Garabet, Anca Voicu, Emilia Păuşan, Tehnologia Informaţiei şi a
Comunicaţiilor în şcoala modernă, Editura Credis, Bucureşti, 2013.


29. http://www.google.com/