Sunteți pe pagina 1din 6

2.

Dimensiunea: ASIGURAREA CALITĂȚII VIEȚII


Competenţa specific:Demonstrarea libertăţii de acţiune şi autonomiei personale, în realizarea unui comportament
orientat spre valorificarea optimă şi asigurarea dezvoltării resurselor personale şi a mediului de viaţă.
Unităţi de competenţă: Sugestii de conținut și de proiectare a învățării Nr. Data Metode, tehnici de
de învățare
ore
2.1 Relatarea despre normele Integritatea persoanei. 1 Interviuri adresate
morale şi valori (binele, Mesajul-cheie: “A-i cunoaște pe alții înseamnă inteligență; a te cunoaște colegilor despre
frumosul, munca, pe tine este adevărata înțelepciune. A-i conduce pe alții înseamnă tărie, a valoarea compor-
tenacitatea, învăţarea, te conduce pe tine este adevărata putere.” Lao Tzu tamentului integru;
economisirea resurselor), Evocare: - propun elevilor să compare singurătatea cu grupul social,
ca surse ale succesului; pornind de la citatul lui Arthur Schopenhauer şi imaginile din slide-ul 2.
Realizarea sensului: – solicit elevilor să analizeze Piramida trebuinţelor
- cer elevilor să prezinte pericolul izolării oamenilor de colectivitate
- prezint exemple de dezindividualizare, doi copii care au trăit, unul în
societatea câinilor, altul, în cea a lupilor - solicit elevilor să definească
grupul social, apoi să prezinte caracteristici ale grupurilor (pozitive şi
negative)
- cer elevilor să prezinte tipurile de grupuri sociale
- pun în discuţie caracteristicile grupurilor sociale mici, influenţa acestora
asupra membrilor grupului, conformismul şi non- conformismul, valorile
şi normele grupului
- solicit elevilor să definească rolul social şi să exemplifice
-Care sunt rolurile pe care le aveţi în grupul social din care faceţi parte?
- cer elevilor să compare evoluţia organizării grupurilor sociale
- propun să se discute despre relaţiile sociale: cooperarea, solidaritatea,
competiţia, conflictul
- Solicită elevilor să completeze fişele
Reflecţia: - propune spre rezolvare exerciţii care au ca suport
cunoştinţele recapitulate.
( metoda RAI)
- formuleaz aprecieri generale cu privire la modul în care elevii au realizat
sarcinile propuse şi asupra nivelului de asimilare a cunoştinţelor.
2.2 Stabilirea relaţiei dintre Garanția calității vieții prin învățare. 1 Vizionarea unor
deciziile, bazate pe norme Mesajul-cheie: „Oricine poate deveni furios – e simplu. secvențe de
şi valori şi calitatea Dar să te înfurii pe cine trebuie, când trebuie, pentru film/imagini pentru
rezultatelor obţinute; ceea ce trebuie şi cum trebuie – nu este deloc uşor.”ARISTOTEL identificarea
Evocare: Se discută situaţia la învăţătură şi disciplină , se rezolvă micile elementelor unei vieți
probleme dacă este cazul. de calitate;
Se va accentua importanţa comunicării şi colaborării dintre ei, cu
familia, cu dirigintele sau cu alţi factori, pentru a soluţiona problemele
specifice vârstei şi orice problemă care apare în general.
Realizarea sensului: - Câţi dintre voi îşi fac temele zilnic?
- De ce aveţi nevoie să vă faceţi temele repede şi corect?
- De ce învăţăm? Care este motivul pentru care voi învăţaţi?

Trecerea la tema nouă se va realiza prin prezentarea unui studiu de caz


în urma căruia vor putea fi extrase regulile unei învăţări eficiente, aceste
informaţii venind chiar de la elevi.
Se prezintă o poveste în care sunt prezentate personaje cu care elevii se
pot identifica.( ANEXA 1 )
- Care sunt motivele pentru care Andrei nu reuşeşte să-şi facă temele, iar
atunci când le face, sunt pline de greşeli?
- Cum şi când este indicat să ne pregătim temele?
- la masa de lucru (birou), după odihnă;
- trebuie evitate zgomotele;
- camera trebuie să fie luminată şi aerisită;
- informaţiile se reţin cel mai bine dimineaţa între orele 9-10 sau după-
amiaza între 17-19;
- după 30-40 min. de studiu se face o pauză de 15-20 min. pentru odihnă.
Reflecţia: În continuare fiecare elev va primi câte un chestionar care, după
ce va fi completat, aceştia vor descoperi propriul stil de învăţare.(ANEXA
2). Se selectează răspunsurile mai semnificative şi se discută.
2.3 Evaluarea rezultatelor Perseverența și munca – surse ale succesului 1 Studii de caz despre o
propriilor activităţi, în Mesajul-cheie: “A avea relații care să te împlinească este un semn al persoană de succes
raport cu respectarea unor inteligenței emoționale”, afirma Goleman. realizată prin
norme şi valori; Evocare: Le propun elevilor citate “rătăcite”. Elevii vor lucra în grup perseverență și muncă;
pentru a realiza sarcina :
Cititi “citatele rătăcite”, indicind ideea principala. În urma activităţilor
se alege motto-ul lecţiei.
Realizarea sensului : Ce calificative am putea atribui cuvîntului MUNCĂ.
În urma răspunsurilor, le propun sarcinile:
I. Explicaţi, sensul notiunilor “Carieră” şi “Muncă”.
Dupa raspunsurile primite de la elevi profesorul prezinta notiunile
conform DEX.

II.Exista diferite mituri despre cariera .


Propun sa fie evaluate si sa li se acorde o apreciere.
III Daţi exemplu de 4 reguli ale unei unei munci eficiente.
IV. Explicaţi relaţia/corelaţia:
Muncă- Profesie - Carieră

V. Exercitiu « Detectiv in lumea profesiei »


Cum credeti care sunt cele mai cautate profesii.

Profesia

Enumerati argumentele care au stat la baza alegerii profesiei voastre.

Prezint criterii de baza pentru alegerea unei profesii


Remarcă: După răspunsurile lansate de elevi dirigintele repartizeaza:
VI. Sarcinile
pentru grupul I- realizarea posterului cu profesia aleasa (bucatar );
pentru grupul II- realizarea posterului profesie (profesor);
pentru grupul III- realizeaza posterul cu profesia de agricultor;
pentru grupul IV- realizeaza posterul cu profesia de manager.
Reflecţia :
VII. În construcţia carierei un lucru foarte important este să te proiectezi
în viitor. Gândeşte-te cum ar arăta locul tău de muncă ideal şi descrie:
Atributiile care le vei avea;
Programul;
Stilul de munca;
Mediul in care vei lucra;
Stilul de viata pe care il permite;
Recompensarea .
Se apreciaza elevii cu calificative:
Foarte bine, bine, satisfacator.
Concluzie”Orice meserie isi alege un om aduce satisfactii pe plan
spiritual daca este facuta cu pasiune”
Dezvoltati ideea realizind un mini eseu ”Omul poate obţine succesul în
carieră prin...”.
2.3 Evaluarea rezultatelor Binele și frumosul din jur. 1 Colaje ale imaginilor
propriilor activităţi, în Mesajul-cheie: despre faptele bune;
raport cu respectarea unor Evocare : Se prezintă filmulețul „Podul”.
norme şi valori; Eroii principali sunt renul și ursul.
Care calități i-au făcut să cadă în râpă?Ce calități le
lipsesc?(omenia,dreptatea,iubirea)Toate acestea sunt valorile umane!Se
citește semnificația cuvântului valoare din DEX:Proprietate a ceea ce este
bun, dezirabil și important; p. restr. lucrul bun, dezirabil, important ca
atare (adevărul, binele, frumosul); importanță, însemnătate, preț, merit.
Se anunță subiectul lecției!
Realizarea sensului: Pe tablă este desenat un pom în floare,pe fiecare
floare din hârtie pe verso este scris câte un proverb,elevii vor fi
determinați să găsească cuvintele cheie ,iar profesorul le va scrie pe tablă.
Adevărul strălucește mai tare ca soarele.
O inima îndrăgostita de frumos nu îmbătrânește niciodată.
Pacea e rodul fiecărei bătălii adevărate.
Drumul către casa unui prieten nu este niciodată lung.
Muncește astăzi ca sa mănânci mâine.
Hărnicia aduce pâine, lenea sărăcie.

După aceasta profesorul întreabă :


Avem nevoie de …….?
Pace pentru………?
Dreptate……?
Adevăr……?
Se alcătuiește portretul –robot al unui om cu valoare (pe tabla este lipită o
imagine cu fața unui om ).
Un om este cu valoare dacă are:
Familie….;Bunătate;Pace….etc.
Reflecţia: Jocul:cum mă văd colegii mei?
Solicit fiecărui elev sa-și deseneze conturul palmei sale pe o foaie,apoi
schimbând colile cu un coleg își atribuie câte 5 valori în conturul fiecărui
deget,la sfârșit revin la colile lor și citesc în glas valorile pe care le-au
observat colegii la ei.
Apoi continuă:Mulțumesc ,dar consider că….(2,3 calități asupra cărora
mai trebuie de lucrat).
Citesc începutul :„Povestii Valorilor Umane”.
Continuați povestea….
Citesc povestea originalul.
Decizia corectă. 1 Postere cu enunțuri
Mesajul-cheie: privind deciziile
Evocare : - prezentarea unei epigrame potrivită temei corecte luate pe
,,Orice decizie strâmbă parcursul unui an;
Nimeni şi nimic n-o schimbă, Elaborarea și
Pe când o decizie dreaptă rezolvarea în perechi a
Poate să fie... casată.” unui careu de cuvinte
epigramă de Gheorghe Ionescu încrucișate, care să
Realizarea sensului: - se imparte clasa in doua grupe conțină pașii în luarea
- fiecare grupă primeşte o fişă de lucru (Anexele 1-2) unei decizii corecte;
- se notează pe fişă ideile desprinse din citat.
- lideri grupelor dau citire ideilor găsite şi le susţin
- declanşarea dezbaterei prin argumente ,,pro”şi ,,contra”
- prezentarea unei fişe de documentare de către diriginte (Anexa 3)
- administrarea unei fişe de lucru conform planului de acţiune în a
lua o decizie (anexa 4)
Reflecţia: Se va solicita feed-back din partea participanților cu privire la
tematica propusă. Elevii vor avea oportunitatea de a pune întrebări
clarificatoare, circumscrise problematicilor de interes, supuse atenției în
mod voluntar de către cei interesați.
Aplicarea metodei ,,ciorchinelui” din care să reiasă că deciziile luate de
către ei, le vor influenţa realizarea viitorului lor. (anexa 5)
Resursele proprii și ale familiei. 1 Joc de rol privind buna
Mesajul-cheie: gospodărire și
Evocare : -adresează întrebări şi antrenează elevii la discuţie: gestionarea resurselor.
Ce sunt nevoile ?
Ce sunt dorinţele?
Care sunt nevoile individuale ?
Care sunt nevoile familiei?
Care sunt nevoile elevului?
Realizarea sensului:
• Defineşte noţiunea venituri, prezintă câteva surse;
• Explică noţiunea de cheltuieli
• Prezintă categorii de cheltuieli
• Prezintă principalele soluţii de economisire
• Defineste noţiunea de economie
• Cere elevilor să realizeze un ciorchine cu posibilităţi de
valorificare a economiiilor – fişă de lucru
Reflecţia: Adresează întrebări despre venituri, cheltuieli, economii;
Cere elevilor să identifice instrumente de economisire prin completarea
fişei de lucru

Prezentarea produsului 1
Jurnalul reflexiv, în care să prezinte 2-3 decizii corecte, care i-au
îmbunătățit calitatea vieții.
2.3 Evaluarea rezultatelor Privire generală 1
propriilor activităţi, în
raport cu respectarea unor
norme şi valori;
2.3 Evaluarea rezultatelor Evaluare sumativă 1
propriilor activităţi, în
raport cu respectarea unor
norme şi valori;