Sunteți pe pagina 1din 65

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ

VETERINARĂ „ION IONESCU DE LA BRAD”, IAŞI


FACULTATEA DE AGRICULTURĂ
SPECIALIZAREA AGRICULTURĂ

PROIECT
DISCIPLINA MANAGEMENT

Îndrumător,

Conf. dr.
George UNGUREANU

Asist. Dr. Viziteu Stefan Student, Cornea Octavian-Ionut

2018-2019
Tema:

Fundamentarea strategiei de

dezvoltare la

S.C. AGROCORTEX S.R.L.

prin înfiinţarea culturii de

In pentru fibre

în suprafaţă totală de 70 ha
CUPRINS

PARTEA I
Studiu de fezabilitate

Capitolul I - Date generale privind solicitantul

Capitolul II -Descrierea proiectului

Capitolul III-Date privind forţa de muncă şi managementul proiectului.

PARTEA II
ORGANIZAREA ȘI RAȚIONALIZAREA
PROCESELOR DE MUNCĂ ȘI PRODUCȚIE
LA S.C. AGROCORTEX S.R.L.

Capitolul IV- Importanța culturii și descrierea generală

Capitolul V- Organizarea și optimizarea proceselor de producție

Capitolul III-Date privind forţa de muncă şi managementul proiectului.

Capitolul IV- Descrierea culturii şi factorii naturali ce influenţează


cultura.

Capitolul V- Fundamentarea teoretică şi practică a tehnologiilor

Capitolul VI- Analiza indicatorilor tehnico-economici.

Capitolul VII- Calculul dozelor de îngrăşăminte.

3
Capitolul VIII-Organizarea şi optimizarea activităţii de producţie.

Capitolul IX- Organizarea lucrărilor de combatere a bolilor şi


dăunătorilor.

Capitolul X- Determinarea pragului de rentabilitate ( punctului critic).

Concluzii si propuneri

4
STUDIU DE FEZABILITATE
Masura 4. 1 Investiții în exploatații agricole. Cod CAEN 0111
CAPITOLUL A:Piese scrise

(2)Date generale:

2.denumirea obiectivului de investiţii;

„ACHIZIȚII DE MAȘINI, UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE AGRICOLE PENTRU


MODERNIZARE EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ”

2.amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul);

Judetul: Vaslui
Intravilanul comunei Stănilești (identificat în tarla 41/6, parcela 19)

3.titularul investiţiei;

S.C. AGROCORTEX SRL, cu sediul profesional în sat Stănilești, comuna Stănilești, str.
Florilor, nr.2, județul Vaslui;

4.beneficiarul investiţiei;

S.C. AGROCORTEX SRL, cu sediul profesional în sat Stănilești, comuna Stănilești, str.
Florilor, nr.2, județul Vaslui;

5.elaboratorul studiului.

Elaborarea studiului de fezabilitate, studiului de piață, de evaluare, întocmirea cererii de


finanțare sunt realizate de către S.C Agrimarvas S.R.L., cu sediul social în sat Vișan, comuna
Bârnova, nr. 49, demisol, camera 2, județul Iași, punct de lucru Iasi, Str. Elena Doamna, nr. 20-22,
spatiul B22 si B5, judetul Iasi, RO 29263603, J22/2666/2022, având ca obiect de activitate: Cod
CAEN 6011 – Activități de consultanță pentru afaceri și management

(2)Informaţii generale privind proiectul


2.situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului;

1.1 Denumirea solicitantului si date de identificare ale acestuia

Beneficiar:S.C. AGROCORTEX SOCIETTE CU RASPUNDERE LIMITATA


Sediu social:sat Stănilești comuna Stănilești, str. Florilor, nr.2, județul Vaslui;
Cod unic de înregistrare: 34139330
Numar de ordine in registru comertului: J37/94/2015
Reprezentant legal:CORNEA OCTAVIAN-IONUT
Nr. telefon: 0764132517
Adresa de e-mail: agrocortexsrl@gmail.com
5
Domeniul de activitate principală: conform codificarii (Ordin 336/2006) Rev. Caen (2) este
codul CAEN 0111 „Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor
producatoare de seminte oleaginoase”.

1.2 Scurt istoric al solicitantului


Inclusiv date despre nivelul de calificare în domeniul agricol al managerului exploataţiei agricole

S.C AGROCORTEX SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA, cu sediul professional în sat Stănilești,


comuna Stănilești, str. Florilor, nr. 2 județul Vaslui s-a înființat în data de 18. 02.2015, atribuindu-i-se
Codul Unic de Înregistrare 34139330 și numărul de ordine în Oficiul Registrului Comerțului J37/94/2015
la inițiativa domnului CORNEA OCTAVIAN-IONUT
.
Statutul de asociat unic și funcția de administrator al societății sunt deținute de domnul CORNEA
OCTAVIAN-IONUT, cu domiciliul în Municipiul Huși, județul Vaslui, , str. 1 Decembrie nr.31,
identificat prin C.I., seria VS, nr. 680142, CNP: 1951220226768, născut în județul Vaslui.
„S.C. AGROCORTEX SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA” a primit spre folosință de la
subsemnatul CORNEA OCTAVIAN-IONUT imobilul situat în extravilanul comunei Stănilești,
județul Vaslui, intabulat în Cartea Funciară nr. 205656 a localității cadastrale Stănilești, județul Vaslui,
identificat în tarla 41/6, parcela 19, constând din suprafața de 4500 mp teren arabil, în vederea
amenajării unei parcări pentru utilaje agricole.
Domnul CORNEA OCTAVIAN-IONUT detine diploma de inginer agronom in urma studiilor
desfasurata pe o perioada de 4 ani in cadrul Univesitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Íon
Ionescu de la Brad ‘’,a fost eliberată de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului.
De asemenea, domnul CORNEA OCTAVIAN-IONUT deține și atestatul de participare pentru
absolvirea sesiunii de formare profesională cu o durată de 20 zile, organizată în perioada 25.06-29.06 și
09.09-22.09 în cadrul proiectului „Pregătire profesională pentru tinerii fermieri din Regiunea/Regiunile
de Dezvoltare Nord-Est și Sud-Est”, proiect care este finanțat prin Măsura 222 – „Formare profesională
(training), informare și difuzare de cunoștințe”.

2.3 Obiectul de activitate ale solicitantului (pentru care solicitantul are certificate
constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului in sensul ca desfasoara respectivele activitati)
si date despre nivelul de calificare în domeniul agricol al managerului exploataţiei agricole

Domeniul de activitate principală a agentului economic este, conform codificarii (Ordin


336/2006) Rev. Caen (2) este codul CAEN 0111 „Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor
leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase”.
În descrierea codului CAEN 0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor
leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase sunt incluse toate formele de
cultivare a cerealelor, a culturilor leguminoase și a semințelor oleaginoase în câmp deschis.
Această clasă include:
 Cultivarea de cereale, cum ar fi: grâu, porumb boabe, sorg, orz și orzoaică
de primăvară, secară, ovăz, mei, alte cereale;
 Cultivarea de leguminoase, cum ar fi: fasole, năut, linte, lupin, mazăre, alte
culturi leguminoase;
 Cultivarea de oleaginoase, cum ar fi: soia boabe, arahide, bumbac, ricin, in,
muștar, rapiță, șofrănel, susan, floarea-soarelui, alte oleaginoase;

Obiectele de activitate aferente proiectului sunt conform:

o Cod CAEN 0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor


leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase.

6
Această clasă include:
 Cultivarea de cereale, cum ar fi: grâu, porumb boabe, sorg, orz și orzoaică
de primăvară, secară, ovăz, mei, alte cereale;
 Cultivarea de leguminoase, cum ar fi: fasole, năut, linte, lupin, mazăre, alte
culturi leguminoase;
 Cultivarea de oleaginoase, cum ar fi: soia boabe, arahide, bumbac, ricin, in,
muștar, rapiță, șofrănel, susan, floarea-soarelui, alte oleaginoase;

Domnul CORNEA OCTAVIAN-IONUT deține certificatul de calificare profesională seria E, nr.


0040622, prin care a obținut calificarea de „Lucrător în cultura plantelor”. Menționăm faptul că durata
cursului a fost de 360 de ore și diploma a fost eliberată de Ministerul Educației, Cercetării și
Tineretului.
De asemenea, domnul CORNEA OCTAVIAN-IONUT deține si atestatul de participare pentru
absolvirea sesiunii de formare profesională cu o durată de 20 zile, organizată în perioada 25.06-29.06 și
09.09-22.09 în cadrul proiectului „Pregătire profesională pentru tinerii fermieri din Regiunea/Regiunile
de Dezvoltare Nord-Est și Sud-Est”, proiect care este finanțat prin Măsura 222 – „Formare profesională
(training), informare și difuzare de cunoștințe”.

2.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului: resurse funciare (cu
precizarea regimului proprietatii), constructii,utilaje si echipamente, animale,etc.

Valoare neta la data


Bucati
Denumire mijloc fix Data achizitiei intocmirii ultimului bilant
-Lei-
1.CLADIRI TOTAL 180000 3
1.1 Cladiri birouri 19.05 .2012 30000 1
1.2 Magazie depozitare seminte 20.07.2013
80000 1
1800 mp
1.3 Hala depozitare utilaje 400 20.07.2013
70000 1
mp
2.UTILAJE TOTAL 77600 10
2.1 Tractor U650 19.05.2012 18000 2
2.2 Plug PP4 19.05.2012 8000 2
2.3 Combinator GDU 19.05.2012 4100 2
2.4 SUP29 19.05.2012 8500 1
2.5 SPC8 +F8 19.05.2012 5000 1
2.6 cultivator CPU8 20.07.2012 8000 1
2.6 Remorca 2TSP- 14 28.04.2014 26000 2
3. ANIMALE
Nu este cazul
TOTAL 257600 13

Pe langa masinile, utilajele si echipamentele agricole mentionte mai sus, S.C.


AGROCORTEX S.R.L. mai detine o combina si o statie de efectuat tratamente uzate moral si
fizic. Altfel spus, s-au amortizat integral si nu mai pot inregistra productivitatea optima.

7
TERENURI
Valoarea
Nr. Amplasare Suprafata totala (Ha) /
contabila Regim juridic
crt Judet/Localitate Categoria de folosinta
- Lei-

30 Proprietate
1 Vaslui/ Stănilești 543000

2 Vaslui/ Pogonesti 293,5 - Arenda


TOTAL 323,5 543000 -

In prezent, S.C. AGROCORTEX S.R.L. detine dreptul de folosinta asupra suprafetei de


323,5 hectare, dintre care: 293,5 ha conform contractelor de arenda incheiate si mentionate in
tabelul centralizator nr. 26963/R/PJ din data 19.06.2015 emis de primaria municipiului Stănilești,
judetul Vaslui si 30 ha conform Contractului de vanzare nr. 902 din data de 20.05.2012. De
asemenea, S.C. AGRO S.R.L. detine dreptul de proprietate, care 4500, conform Procesului verbal
de adjudecare din data de 11.02.2014 si a extrasului de carte funciara din data de 15.03.2014.Pe
acest teren se vor gara masinile, utilajele si echipamentele agricole ce se vor achizitiona prin
prezentul proiect.

2.descrierea investiţiei:
a)concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiţii pe termen lung
(în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situaţia actuală, necesitatea şi
oportunitatea promovării investiţiei, precum şi scenariul tehnico-economic selectat -nu este
cazul

b)Scenariul tehnico-economic prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse

Scenariul tehnico-economic prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi


atinsepresupune ca fermierul să facă investiții, respectiv să își achiziționeze următoarele mașini,
utilaje și echipamente agricole:
o Combină;
o Header cereale;
o Tractor;
o Cărucior header păioase;
o Extensie pentru rapiță;
o Heder de porumb;
o Mașină de erbicidat:
o Semanatoare pneumatica.
Luând în calcul suprafața lucrată de către „S.C. AGROCORTEX S.R.L.”, producția
medie la ha, costul de producție, prețul de vânzare, s-a ajuns la concluzia că scenariul prin care
obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse este cel prezentat mai sus.

8
Mașinile, utilajele și echipamentele agricole prezentate mai sus sunt alese direct
proporțional cu dimensiunea fermei deținute de către „S.C. AGROCORTEX S.R.L.”
Implementarea proiectului asigură o mai bună exploatare a terenurilor arabile aflate în
folosința societății și efectuarea unor lucrări agrofitotehnice fară pierderi și la unnivel calitativ
corespunzător

Se precizeaza tipul de actiune eligibila conform Fisei Masurii.

Prin prezentul proiect S.C. AGROCORTEX SOCIETATE CU RASPUNDERE


LIMITATA, va realiza investiții în achiziția de mașini, utilaje și echipamente agricole pentru
modernizarea fermei vegetale, încadrându-se în acțiunile eligibile pentru suport conform Fișei
subMăsurii 4.2, respectiv: Investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor
vegetale, inclusiv capacități de stocare, condiționare, sortare, ambalare a producției vegetale
pentru creșterea valorii adăugate a produselor.

La aceasta sectiune se va fundamenta necesitatea si oportunitatii investitiei

Efectele rezultate în urma implementării proiectului „ACHIZIȚII DE MAȘINI,


UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE AGRICOLE PENTRU MODERNIZARE EXPLOATAȚIE
AGRICOLĂ” sunt: tehnice, economico – financiare, sociale și de mediu și sunt prezentate
mai jos.

Efectele de ordin tehnic

 Mărirea gradului de mecanizareși introducerea tehnologiilor avansate de


producție și management, care să respecte principiile unei agriculturi la standarde
europene înalte;
 reducerea timpilor de execuție a lucrărilor agricole.
 reducerea acțiunii factorilor de risc tehnologic - Prin achiziția de progres
tehnic:
 se vor efectua lucrări agrofitotehnice fără pierderi și la un nivel calitativ corespunzător;
 se vor reduce pierderile de productie – samanta semanata si samanta obtinuta;
 se va reduce tasarea și se va îmbunătăți calitatea structurii solului;
 se va elimina riscul de îmbolnăvire a angajaților;
 se va reduce gradul de aplicare necontolată a substanțelor daunătoare
mediului înconjurator: ulei, motorina, ingrasaminte etc.;
 se va elimina posibilitatea de explozie ca urmare a uzurii pieselor aferente
tehnologiei uzate.
 dezvoltarea durabilă a comunităţilor rurale prin promovarea
tehnologiilor agricole de calitate și performante la nivelul fermierilor;
 valorificarea optimă a potențialului local de cultivare - conform anexei 5
- Sinteza studiului privind zonarea potențialului agricol, favorabilitatea zonei agricole
din comuna Trifesti, județul Iași pentru culturile care vor fi cultivate în sistem neirigat

9
în exploatația agricolă deținutăde domnul VASILESCU NICOLAE este mijlocie
(grâu, porumb, floarea soarelui, orz, orzoaică, lucernă, rapiță, fasole, soia).

Prezentam mai jos potentialul agricol din comuna Stănilești, judetul Vaslui

Nr.
Denumire cultură Potențial
Crt.
Mijlociu ,2857
1 In pentru fibre
kg
2 Floarea soarelui Mijlociu, 2890kg
Mijlociu, 5800
3 Porumb
kg
4 Grâu comun de toamnă Mijlociu, 3800kg
5 Rapiță Mijlociu,2700 kg

În anul 2017, firma „S.C. AGROCORTEX S.R.L.” lucrează la o suprafață egală cu 323,5
ha, din care: 70 ha In, 65 ha floarea-soarelui, 100 ha grâu, 38,5 ha porumb si 50 ha de rapita.

Efectele de ordin economico - financiar

 creșterea rentabilității culturilor obținute (in pentru fibre grâu, porumb,


floarea soarelui, rapiță,) ca urmare a diminuării costurilor de productie;
 creșterea productivității ca urmare a consumării eficiente a resurselor și
îndeplinirea eficace a obiectivelor stabilite;
 creșterea competitivității ca urmare a diminuării costurilor de producție și
a utilizării de tehnologie performantă;
 creșterea valorii adăugate brute – prin utilizarea în producție a utilajelor și
echipamentelor achiziționate prin proiect, se obține creșterea valorii adăugate brute a
exploatației agricole, utilizarea factorilor performanți de producție influentând pozitiv
valoarea producției obținute.

Efecte sociale

 dezvoltarea durabilă a comunităţilor rurale prin promovarea tehnologiilor


agricole de calitate și performante la nivelul fermierilor;
 asigurarea produselor sănătoase şi îmbunătăţirea calităţii vieţii;
 asigurarea valorificării superioare eficientea resurselor locale ale
comunităţilor rurale;
 educarea populaţiei şi formarea de deprinderi pentru practicarea unui
sistem integrat de exploatare a resurselor agricole locale.

10
Efecte de mediu

 Reducerea emisiilor dăunătoare cu efect de seră și o mai bună


gestionare a deșeurilor rezultate din activitatea de producție– toate utilajele
și echipamentele ce vor fi achiziționate prin proiect corespund nivelurilor
stabilite prin normele de mediu, astfel încât investiția nu va avea un impact
negativ asupra mediului;
 asigurarea respectării cerințelor fitosanitare –Respectarea
cerințelor fitosanitare prin practicarea unor metode de cultivare sănătoase, astfel
încat să asigure siguranța alimentară a consumatorilor, să respecte normele de
mediu, în scopul de a proteja apa și solul și de a ține evidența tratamentelor
fitosanitare și a produselor chimice utilizate în procesul de producție;
 reducerea deșeurilor din activitatea de producție și
managementul acestora conform standardelor de protecție a mediului.
Tehnologia de producție a culturilor se va baza pe:
 elaborarea asolamentelor raționale;
 externalităţi pozitive de producţie şi consum (utilizarea raţională a resurselor
locale);
 informaţii asupra intensităţii riscului de poluare şi eliminarea dezeconomiilor de
mediu;
 utilizarea de tehnologii nepoluante conform cu normele fitosanitare și de mediu;
 reducerea deșeurilor din activitatea de producție și managementul acestora conform
standardelor de protecție a mediului;
 protejarea pe termen lung a fertilităţii solului, prin menţinerea nivelurilor de materie
organică, încurajarea activităţii biologice şi intervenţii mecanice atente;
 furnizarea indirectă de elemente nutritive pentru culturi, utilizând surse nutritive
relativ insolubile la care planta ajunge prin acţiunea microorganismelor din sol;
 atenţie specială acordată impactului sistemului agricol asupra mediului înconjurător
şi conservării biodiversităţii şi a habitatelor naturale.
Din cele prezentate mai sus rezultă necesitatea și oportunitatea realizării proiectului.
Considerăm că proiectul este viabil și are toate șansele de a fi realizat întrucât comuna
Trifesti, judetul Iași, are un potential agricol mijlociu.
Toate aspectele menționate mai sus stau la baza fundamentării necesității investiției
propuse de solicitant – prin achiziționarea: mașinilor, utilajelor și echipamentelor necesare în
ferma vegetală.

Calculul dimensiunii economice a fermei.

Conform mențiunilor din ghidul solicitantului,dimensiunea exploatatiei agricole se va


calcula pe baza înregistrărilor din ultima perioadă (campanie) de depunere (înregistrare) a cererii
unice de plată pe suprafață în Registrul unic de identificare de la APIA (2017) în cazul proiectelor
care vizează modernizarea exploatației agricole.

11
În anul 2017, firma „S.C. AGROCORTEX S.R.L.” lucrează la o suprafață egală cu 323,5
ha, din care: 70 ha in pentru fibre, 38,5 ha porumb, 65 ha floarea-soarelui, 100 ha grâu, 50 ha
rapiță..
În urma implementării proiectului, în anul I de operare a investiției, se va semăna o
suprafață egală cu 323,5 ha din care : 38,5 ha porumb, 65 ha floarea-soarelui, 100 ha grâu, 50 ha
rapiță, 70 ha in pentru fibre, suprafață pe care o va păstra până în anul 5 de operare.
Pentru determinarea dimensiunii economice a fermei s-a luat în calcul Lista Coeficienților
de producție standard SO 2010 și suprafața cultivată de către „S.C. AGROCORTEX S.R.L.”. În
acest sens, s-a înmulțit suprafața cultivată din anul din ultima perioadă (campanie) de depunere
(înregistrare) a cererii unice de plată pe suprafață în Registrul unic de identificare de la APIA
(2017) cu producția strandard aferentă.

COEFICIENŢI PRODUCŢIE STANDARD 2010

Suprafața
SO
Suprafața (ha) în urma SO în urma
Denumire SO 2010 activitate
(ha) 2017 realizării investiției realizării investiției
cultură euro/ha existentă
în anul I de operare în anul I de operare

Porumb 640.66 38,5 24665 38,5 24665


Floarea
502.36 65 32653,4 65 32653,4
soarelui
Grâu 529.66 100 52966 100 52966
Rapiță 622.65 50 31132,5 50 31131,5
In pentru
70 89460 70 89460
fibre 1278

Total 323,5 230876,9 323,5 230876,9

În cazul în care investiţia vizează adaptarea unitatii la standarde sanitar-veterinare, sanitare, ale
Uniunii Europene, se va preciza standardul la care se adapteaza.

NU ESTE CAZUL

Se va avea în vedere descrierea îndeplinirii fiecărui criteriu de eligibilitate(dupa caz) și de selecție


(dupa caz) detaliind cerințele prevăzute în ghdul solicitantului din dreptul fiecărui criteriu #
Luând în calcul performanța mașinilor, utilajelor și echipamentelor agricole „S.C.
AGROCORTEX S.R.L.” va fi eficientă (va scadea cantitatea de resurse necesare executarii
lucrarilor agricole –forța de muncă, motorina, piese de schimb) și eficace (se va reduce timpul de
executare a lucrarilor agricole).

12
Executarea lucrărilor de bună calitate și în timpi optimi contribuie la creșterea producțiilor,
la creșterea calității culturii fară a solicita cheltuieli suplimentare la hectar.
Performanța exploatației agricole depinde departea economico-financiară, de prețurile la
care sunt achiziționate resursele consumate (cheltuielile totale) și prețurile la care se vor vinde
produsele (veniturile totale).
Calitatea culturilor va fi asigurată ca urmare a utilizării de:
 sămânță de calitate;
 mașini, utilajeși echipamenteagricole performante
ce se vor achiziționa prin proiect (timp scurt de execuție - printr-o singură trecere se
evită tasarea solului; consum redus de motorinăși ulei; reparatii reduse etc.);
 personal pregatit în domeniu – efectuarea
lucrărilor în luna și decada optimă utilizând mașini, utilaje și echipamente agricole
performante, materii prime (sămânță, îngrășământ, erbicide etc.) și materiale
(motorina, uleiuri) de calitate;
Viteza executării lucrarilor este data de performanța mașinilor, utilajelor și echipamentelor
agricole ce se vor achizitiona prin prezentul proiect si de personal pregatit in domeniu.
„S.C. AGROCORTEX S.R.L.” se va adapta rapid la cerinţele pieței și va fi inovatoare
ca urmare a factorilor de producție de care va dispune:
 personal pregatitîn domeniu;
 teren agricol de 323,5 ha situat în localitatea Stănilești, județul
Vaslui, teren cu un potențial agricol mijlociu;
 capital:
- mașini, utilaje și echipamente agricole achiziționate prin proiect:,tractor – 1
bucata combină – 1 bucată, header cereale – 1 bucată, cărucior header păioase – 1 bucată;
extensie pentru rapiță – 1 bucată; heder de porumb – 1 bucată; mașină de erbicidat – 1
bucată si semanatoare pneumatica – 1 bucata).
- mașini, utilaje și echipamente agricole deținute în prezent: (agregat
combinat, tractor, plug, combinator,echipament pentru recoltat, semănătoare cu fertilizare,
remorci).
- teren deținut în prezent: solicitantul deține dreptul de proprietate, asupra
4500 mp,.Pe acest teren se vor gara masinile, utilajele si echipamentele agricole ce se vor
achizitiona prin prezentul proiect.
inteligență -Domnul CORNEA OCTAVIAN-IONUT deține certificatul de calificare profesională
seria E, nr. 0040622, prin care a obținut calificarea de „Lucrător în cultura plantelor”. Menționăm
faptul că durata cursului a fost de 360 de ore și diploma a fost eliberată de Ministerul Educației,
Cercetării și Tineretului.
De asemenea, domnul CORNEA OCTAVIAN-IONUT deține si atestatul de participare pentru
absolvirea sesiunii de formare profesională cu o durată de 20 zile, organizată în perioada 25.06-29.14 și
09.14-22.14 în cadrul proiectului „Pregătire profesională pentru tinerii fermieri din Regiunea/Regiunile
de Dezvoltare Nord-Est și sud-Est”, proiect care este finanțat prin Măsura 222 – „Formare profesională
(training), informare și difuzare de cunoștințe”.
Luând în calcul cele menționate mai sus, în urma implementării prezentului proiect „S.C.
AGROCORTEX S.R.L.” își va îmbunătăți performanțele generale ale exploatației agricole
prin creșterea competitivității activității agricole, a diversificării producţiei agricoleşi a
calităţii produselor obţinute.

13
Restructurarea exploataţiilor de dimensiuni mici şi medii şi
transformarea acestora înexploataţii comerciale;

Obiective de mediu

 Achizitia de masini utilaje si echipamente agricole care respecta


standardele de mediu.

Îndeplirea obiectivelor de mediu va determina următoarele efecte de mediu:

 Reducerea emisiilor dăunătoare cu efect de seră şi o mai bună


gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea de producţie - tractorul împreună cu
echipamentele vor fi performante și vor emana un grad redus de gaze și noxe
dăunătoare mediului, care se încadrează în limitele prevăzute de normele europene.
Deșeurile rezultate în cadrul activității de producție vor fi gestionate conform
normelor în vigoare.
 Asigurarea respectării cerinţelor fitosanitare - protecția mediului și a
calității produselor se va realiza prin utilizarea în mod rațional a mijloacelor de
producție agricolă și efectuarea corectă a lucrărilor solului și în timpii optimi.
 Reducerea emisiilor de CO 2 și a scurgerilor de uleiuri, motorină etc.
Îndeplinirea obiectivelor de ordin tehnic, economico-financiar și de mediu determină
îndeplinirea obiectivelor specifice care la randul lor îndeplinesc obiectivul general al
proiectului, obiective care sunt în concordanță cu obiectivele submăsurii 4.2. Investiții în
exploatații agricole.

14
CAPACITATEA EXISTENTĂ ŞI CAPACITATEA PROPUSĂ
Suprafața (ha) în SO în urma Producția totală în
SO SO Producție
Productie Suprafața urma realizării realizării urma realizării
Denumire culturi 2010 activitate totală
medie (ha) 2017 investiției an V investiției an V investiției an V de
euro/ha existentă existentă
de operare de operare operare
Porumb 5800 640.66 38,5 24665 223300 45 28829,7 261000
Floarea-soarelui 2890 502.36 65 32653,4 187850 85 42700,6 245650
Grâu 3800 529.66 100 52966 380000 80 42372,8 304000
Rapiță 2700 622.65 50 31132,5 135000 40 24906 108000
In pentru fibre 2857 1278 70 89460 199990 100 127800 285700
Total 18047 323,5 230876,9 1126140 350 266609,1 1204350

În anul 2017, firma „S.C. AGROCORTEX S.R.L.”lucrează la o suprafață egală cu 323,5 ha, din care: 38,5 ha porumb, 65 ha floarea-
soarelui, 100 ha grâu, 50 ha rapiță, și 70 ha in pentru fibre.
În urma implementării proiectului, în anul I de operare a investiției, se va semăna o suprafață egală cu 323,5 ha, din care: 38,5 ha
porumb, 65 ha floarea-soarelui, 100 ha grâu, 50 ha rapiță, și 70 ha in pentru fibre ,suprafață pe care o va păstra până în anul 5 de operare.

15
Plan de cultură

PERIOADA DE OPERARE
CULTURA
AN 2- ha AN 2 - ha AN 3 - ha AN 4 - ha AN 5 - ha
Porumb 38,5 40 38,5 40 45
Floarea soarelui 65 87,5 69 73,5 85
Grâu 100 80 100 90 80
Rapiță 50 45,5 45,5 47,5 40
In pentru fibre 70 75 75 90 100
Total
323,5 328,5 328,5 343,5 353,5

Pentru clădirile care se modernizează se va prezenta ca parte componentă din studiul de


fezabilitate, expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente, întocmită, datată,
semnată şi ştampilată de un expert tehnic atestat pentru proiectele care prevăd
modernizarea/consolidarea/ extinderea/ desfiinţarea parţială/ lucrări de reparaţii, precum şi
finalizarea construcţiilor a caror executie a fost intrerupta inainte de finalizarea completa a
acestora; si Raportul privind stadiul fizic al lucrarilor.
- NU ESTE CAZUL
În situația în care realizarea investiției este condiționată de obținerea de avize și acorduri se va
realiza o corelare a datelor tehnice din acestea cu caracteristicile investitiei.
- NU ESTE CAZUL

Se va descrie modul în care prin realizarea investiției se realizează adaptarea la standarde sau
respectarea noilor cerinte ale legislatiei europene.

„S.C. AGROCORTEX S.R.L.” s-a înființat în anul 2015, an în care a început să lucreze și
terenul. Societatea deține documente de la mediu, atât pentru activitatea curentă, cât și pentru
prezentul proiect.
În prezent, firma „S.C. AGROCORTEX S.R.L.” deține, pentru activitatea desfășurată,
nota de constatare nr. 26329/06.09.2015 din care rezultă ca solicitantul desfășoară activități care nu
necesită autorizarea din punct de vedere al protecției mediului, iar la finalizarea investiției este
obligat să notifice APM Vaslui + GNM.
Pentru proiectul „Achiziții de mașini, utilaje și echipamente agricole pentru
modernizare exploatație agricolă” la „S.C. AGROCORTEX S.R.L.”, solicitantul deține
Clasarea notificării nr. 26699/29.09.2015 din care rezultă că proiectul nu intră sub incidența H.G.
nr. 445/2009 – privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului
sau art.29 din O.U.G. nr. 56/2006 – proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului și de evaluare adecvată.
Investiția ce va fi realizată nu va avea efecte negative asupra mediului. Astfel, mașinile,
utilajele, echipamentele agricole propuse prin proiect sunt noi și înglobează o tehnologie modernă,
având un consum redus de combustibil, nivel redus de emisii toxice în atmosferă, deci un impact
negativ redus asupra mediului.

16
Societatea „S.C. AGROCORTEX S.R.L.” va solicita sprijin în vederea desfășurării
activităților prevăzute în codul CAEN 0111- Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor
leguminoase si a plantelor producătoare de semințe oleaginoase. Altfel spus, investiția nu necesită:
autorizare DSP conform Ordinului 2030/20.009.2009 și autorizare DSV conform hotararii 563 din
2002.
Investiția va respecta legislația în vigoare din domeniul: sănătății publice, sanitar-veterinar
și de siguranță alimentară.
Luând în calcul cele menționate mai sus, societatea respectă legislația în vigoare atât în
activitatea curentă, cât și în urma realizării investiției.

În cazul fermelor vegetale care vizează investiţii în sisteme de irigaţii se va descrie modalitatea de
îndeplinire a condiţiilor optime de consum al apei şi economia realizată prin achiziţia propusă
prin proiect. De asemenea se va preciza dacă investiția afectează corpuri de apă subterană sau de
suprafață care au fost identificate ca nesatisfăcătoare/satisfăcătoare (conform avizului ANAR) în
conformitate cu parametrii tehnici ai instalației sau ai infrastructurii existente. Aceste precizări
vor avea la bază menţiunile din soluţia tehnică prezentată în vederea obţinerii avizelor favorabile
de la instituţiile abilitate, în speţă, ANAR, ANIF, APM.

- NU ESTE CAZUL

În cazul plantaţiilor de viţă de vie pentru struguri de masă se vor descrie investiţiile realizate în
concordanţă cu Devizul pe obiect specific conform Fişei privind costurile standard prezentă în
Fişa submăsurii..
Se va prezenta proiectul de plantare avizat de Institutia de cercetare viticola abilitata, din zona de
aplasare a investitiei

- NU ESTE CAZUL

Se va prezenta cantitatea de materie prima folosita cantitatile de produse finite obtinute si


consumul specific pe fiecare produs.

PRODUCȚIA EXISTENTĂ ȘI PRODUCȚIA PROPUSĂ

Suprafata (ha) Productia totala


Productie in urma in urma
Denumire Productie Suprafata
totala realizarii realizarii
culturi medie (ha) 2017
existenta investitiei an I investitiei an I
de operare de operare
Porumb 5800 38,5 223300 38,5 223300
Floarea-soarelui 2890 65 187850 65 187850
Grâu 3800 100 380000 100 380000
Rapita 2700 50 135000 50 135000
In pentru fibre 2857 70 199990 70 199990
Total 18047 323,5 149698,9 323,5 1126140

17
Caracteristici tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de
transport/ dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect si prezentarea tehnica a
constructiilor in care urmeaza a fi amplasate utilajele/dotarile (inclusiv utilitati). Se vor preciza de
asemenea denumirea, numarul si valoarea utilajelor/ echipamentelor tehnologice/echipamentelor
de transport/ dotarilor care vor fi achizitionate, cu fundamentarea necesitatii acestora din punct
de vedere tehnic si economic. Numarul de utilaje, masini, echipamente, etc. se va corela dupa
caz(tipul de proiect) cu suprafata, nr. capete, tipul de activitati, frecventa lucrarilor,
productivitate, etc (utilizati formatul tabelar prezentat mai jos). Se va descrie fluxul tehnologic,
activitatea si tehnologia aplicata in cadrul proiectului (plan de cultura pe perioada de cinci ani,
plan de productie pe perioada de cinci ani pentru ferma zootehnica si altele)

Valoare fară
Denumire/Tip Număr TVA Total cu TVA
Nr.crt TVA
utilaj/echipament bucăți -Lei- -Lei-
-Lei-
1 Tractor 1 720000 135800 856800
2 Combină 1 1196523 227229,37 1423862,37
3 Heder cereale 1 157500 29925 187425
Cărucior heder
4 1 36000 6840 42840
păioase
Extensie pentru
5 1 22500 4275 26775
rapiță
6 Heder de porumb 1 144000 27360 171360
Semanatoare
7 1 540000 102600 646600
pneumatica
Mașină de erbicidat
8 1 513000 97470 610470
autopropulsanta
TOTAL 8 3329523 475404,37 3804927,37
Atenție! Nu se va menționa marca, denumirea producătorului, firma etc.

Caracteristicile tehnice ale mașinilor, utilajelor și echipamentelor agricole care se vor


achiziționa prin proiect sunt prezentate în cele ce urmează:

1. Tractor
o Puterea motorului (CP): 198;
o Motor: 6 cilindri;
o Pompă hidraulică: 220-250 l/min;
o CTP: 4x4 transmisie;
o Control electronic al tiranților;
o Cabină cu climă;
o Priza de putere si tiranti frontali;
o Cutie de viteze ‘’Vario’’.

18
2. Combină
o Volumul buncărului (litri): 7000;
o Putere maxima (CP): 230;
o Capacitate cilindrică: 7 litri;
o Transmisie hidrostatică;
o Cutie de viteză mecanică cu acționare electrică;
o Sistem cu aer condiționat, ventilație și încălzire automata;

3. Heder cereale
o Lățime de lucru (m): 6;

4. Cărucior heder păioase


o Lățime platformă (m): 6;
o Instalație de iluminare și semnalizare;

5. Extensie pentru rapiță


o Lățime platformă (m): 6;
o 2-2cuțite verticale;
o Extensie masă de tăiere;
o Piese de adaptare;

6. Heder de porumb
o Număr de rânduri –7;
o Reglare hidraulică a plăcilor mobile;
o Kit de recoltare a florii-soarelui;
o Dispozitiv de distrugere a resturilor în fața roților combinei pentru protecția pneurilor;
o Cutite de taiere vertical.

7. Semanatoare pneumatica :
o Lățime de lucru (cm): 600;
o Capacitatea buncar ingrasaminte chimice: 3000 litri;
o Capacitatea buncar seminte : 2000 litri;
o Turbina aer :6000 rotatii/min;
o Senzor adancime;
o Senzor boabe;
o Roti de tasare;
o Tavalugi ;
o Sistem de prindere in 3 puncte a sectiilor;
o Sectii culturi paioase : 24;
o Sectii culturi prasitoare: 12;
o Distanta sectiilor culturi paioase : 25 cm;
o Distanta sectii culturi prasitoare :50 cm;
o Scormonitori TerraGrip : 12;
o Adancime scormonitori :18 cm;
o Greutate semanatoare cu sectii de culturi paioase :4300 kg;
o Greutate semanatoare cu sectii de culture prasitoare : 4000kg;
o Norma de lucru : 30-40 ha/ zi.

19
8. Mașină de erbicidat autopropulsanta
o Lățime de lucru (m): 24;
o Capacitate rezervor (litri): 3000;
o Comenzi electrohidraulice;
o Filtru particule aer;
o Senzor control diuza;
o Indicator de presiune digital;
o Filtru de presiune autocuratant.

Caracteristicile funcționale ale mașinilor, utilajelor și echipamentelor agricole care se vor


achiziționa prin proiect sunt prezentate în cele ce urmează:

Fundamentarea achizițiilor
Necesarul de mașini, utilaje și echipamente agricole a fost calculat în funcție de activele
deținute în prezent, de suprafața lucrată, de potențialul agricol local, structura culturilor,
caracteristicile agrotehnice și climatice ale zonei, productivitatea utilajelor și echipamentelor,
volumul producției și strategiile de viitor ale unității agricole, astfel:
 Tractor: 1 buc - va avea o putere cuprinsă între 200 CP și va fi
utilizat în agregat cu toate utilajele și echipamentele agricole necesare efectuării
operațiilor tehnologice din fișa tehnologică aferentă fiecărei culturi: in pentru
fibre,grau, porumb, floarea soarelui, si rapiță. Astfel tractorul va fi utilizat pentru
tractarea sau purtarea utilajelor și echipamentelor agricole achiziționate prin proiect
a celor deținute în prezent și a celor care vor fi închiriate pentru asigurarea
mecanizării tehnologiilor agricole în proporții de peste 90%..
 Combină: 1 buc –va avea o putere cuprinsă între 230CP și va fi folosita in
vederea recoltarii tutror culturilorce firma le are in vedere .
 Heder cereale: 1 buc –Este un echipament al combinei necesar pentru
recoltarea cerealelor care la randul lui este un agregat al combinei
 Cărucior heder păioase: 1 buc – Căruciorul de transportat header pentru
combina de recoltat este o parte intergată din accesorile combinelor moderne, care permit
tractarea antetului pe drumuri standard, fără măsuri de securitate suplimentare pentru
transporturile cu încărcătura supradimensionată.
 Extensie pentru rapiță: 1 buc – este un echipament special adaptat pentru
recoltarea rapitei ce asigură obtinerea unei productivități cu până la 580kg/ha mai mare.
 Heder de porumb: 1 buc –culege stiuleții de porumb fară să deterioreze
boabele de porumb și transportă în combină numai știuleții iar plantere sunt tocate si
maruntite pentru ca sa se descompuna uniform sis a creasca continutul de humus din sol..
 Semanatoarea pneumatica: 1 buc – este cel mai important utilaj agricol
din component unei ferme agricole prin facptul ca insamanteaza, fertilizeaza printr-o
singura trecere a agregatului tractor + semanatoare nefiind necesare alte lucrari .totodata,
este o semanatoare ce seamana atat culture paioase la distanta intre randuri de 25 cm cat si
culturile prasitoare la o distanta de 50 , contribuind la o mai buna productie si o
rentabilitate mai mare a fermei cat si utilizarea corecta si corespunzatoare a suprafetelor de
teren.
 Mașină de erbicidat: 1 buc –se va folosi pentru tratarea chimică a culturii
de camp efectuand atat treatamente la culture cat si fertilizarea ‘’’in verde’’ a acestora

20
folosind ingrasamintele chimice lichide, optimizand costurile si cheltuielize pe intreaga
suprafata a fermei.

„S.C. AGROCORTEX .S.R.L.”,. lucrează o suprafață de 323,5 ha de teren agricol. Din


fișele tehnologice ale culturilor se observă necesitatea mașinilor, utilajelor și echipamentelor
agricole, atât din punct de vedere tehnic, cât și numeric. De asemenea, din cadrul fiselor
tehnologire rezultă frecvența utilizării mașinilor, utilajelor și echipamentelor agricole ce se vor
achiziționa prin prezentul proiect.
În prezent, solicitantul deține două tractoare, o semăntoare pentru culturi paioase , o
semanatoare pentru culturi prasitoare ,mașini, utilaje și echipamente agricole insuficiente
desfășurării optime a activităților agricole necesare culturilor.
Pe lângă mașinile, utilajele și echipamentele agricole mențioante mai sus, S.C
AGROCORTEX S.R.L. mai deține un plug cu 3 brăzdare, doua remorci de transport și un
agregat cobinat, mașini, utilaje și echipamente agricole uzate moral și fizic, care nu mai pot
înregistra productivitatea optimă.
Pentru a realiza în bune condiții toate etapele tehnologice ale exploatației, precum și pentru
a evita costurile suplimentare cu închirierea utilajelor, întreprinderea individuală solicită acest
sprijin financiar nerambursabil pentru realizarea parcului de utilaje agricole.
În acest sens, solicitantul va achiziționa:
 Tractor – 1 -bucată;
 Combină – 1 bucată;
 Header cereale – 1 bucată;
 Cărucior header păioase – 1 bucată;
 Extensie pentru rapiță – 1 bucată;
 Heder de porumb – 1 bucată;
 Ssemanatoare - 1 bucată;
 Mașină de erbicidat autopropulsanta – 1 bucată,
în vederea efectuării lucrărilor agricole la momentul oportun, reducerii dependenței față de terți
etc.
Fluxul tehnologic, activitatea și tehnologia aplicată în cadrul proiectului (plan de
cultură pe perioada de cinci ani, plan de producție pe perioada de cinci ani pentru ferma
zootehnicăși altele).

Plan de cultură

PERIOADA DE OPERARE
CULTURA
AN 2- ha AN 2 - ha AN 3 - ha AN 4 - ha AN 5 - ha
Porumb 38,5 40 38,5 40 45
Floarea soarelui 65 87,5 69 73,5 85
Grâu 100 80 100 90 80
Rapiță 50 45,5 45,5 47,5 40
In pentru fibre 70 75 75 90 100

21
Total
323,5 328,5 328,5 343,5 353,5

Inul pentru fibre

Pentru sporirea productiei de in de fuior in Romania sunt necesare urmatoarele masuri :


sporirea suprafetelor cultivate; imbunatatirea zonarii si concentrarea suprafetelor in unitatile
agricole ce poseda o buna baza materiala pentru mecanizarea culturii, inclusiv pentru recoltare;
introducerea in cultura de soiuri superioare si zonarea lor conform particularitatilor biologice si a
conditiilor naturale pedoclimatice; elaborarea de tehnologii diferentiate pentru asigurarea unor
productii ridicate si de calitate superioara; perfectionarea prelucrarii primare a tulpinilor, de
asemenea in vederea obtinerii unei fibre de calitate superioara; stabilirea de preturi stimulative de
achizitionare a inului, in special pentru productii de calitate superioara si predarea timpurie a
recoltei.
Tehnologiile moderne solicita in acelasi timp soiuri cat mai uniforme ca inaltime si ca
maturare, avand o buna rezistenta la erbicidele folosite curent in cultura inului.
Rezistenta la cadere este o insusire foarte importanta, deoarece soiurile sensibile dau productii mici
in zonele si in anii cu vanturi puternice si furtuni. Aceasta insusire influenteaza mult tehnologia de
cultivare a inului , in special in ceea ce priveste densitatea de semanat, nivelul de fertilizare si
pretabilitatea la recoltarea mecanizata.
Inul de fuior este o planta de climat racoros. De aceea, depresiuniule montane din
Romania, unde temperaturile sunt sub 14 grade Celsius pana la inflorire si de 18 – 20 de grade
Celsius in perioada formarii capsulelor si a maturarii tulpinilor, asigura productii ridicate si cu
calitate superioara a fibrei.
Pericolul de inghet la rasarire si de coborare a temperaturilorr sub minus 5 grade
Celsius in lunile aprilie si chiar mai, este un factor limitativ in zonarea ecologica a inului pentru
fuior.
Fata de umiditate planta este pretentioasa ; inul de fuior cere climate cu precipitatii de-a lungul
perioadei de vegetatie. Consum foarte mare de apa si scaderea productiei pana la compromitere in
caz de seceta se constata in perioada crestereii rapide a plantei si la inflorit. Planta sufera insa daca
seceta se manifesta in oricare faza de vegetatie. Gh. Balteanu si V. Barnaure considera inul de
fuior o planta hidrofila si drosofila, o planta de zi lunga , si o planta ombrofila – nefelofila.
Din punct de vedere climatic, depresiunile intra si extramontane, cat si zonele din
vecinatatea Carpatilor Meridionali , corespund cel mai mult pentru cultura de in pentru fuior. M.
Doucet considera ca aceasta reprezinta zona foarte favorabila care in interiorul ei are terenuri
favorabile si foarte favorabile, care asigura productii mari de in pentru fuior.
Prin indepartarea de lantul muntos, favorabilitatea creste in ceea ce priveste solurile, dar scade
simtitor din punct de vedere al elementelor climatului. Se deosebesc zone de favorabilitate I si II,
intre criteriile de apreciere un rol de seama avand desprimavararea cat mai timpurie, ceea ce
permite semanatul inului pentru fuior in luna martie planta scapand in acest fel de temperaturile
ridicate si secetele din vara.

Rotatia culturii

22
Monocultura de in pentru fuior este exclusa, intervalul de revenire pe acelasi teren este
de minimum 6 ani, conform cercetarilor intreprinse de Gh.Sin, C. Pintilie, M. Doucet si Gh.
Balteanu. Plante bune premergatoare pentru aceasta cultura sunt cerealele paioase si diferite
prasitoare, cum ar fi : porumb, cartof, sfecla, ultimile doua nefiind atacate de boli de putrezire
comune cu inul (Rhizoctoniua, Botrytis, etc). Rezultate bune s-au obtinut cand inul pentru fuior a
fost semanat dupa leguminoase sau ierburi perene.Dupa inul de fuior resusesc bine majoritatea
culturilor, fiind de preferat sa se cultive, in special, cereale paioase de toamna.

Lucrarile solului
Inul de fuior nu valorifica aratura mai adanca de 20 de cm ( de exemplu, aratura la 30
de cm) decat daca se inlatura sau se reduce stagnarea apei in cultura, aratura adanca fiind
necesara ingroparii resturilor vegetale si pentru a determina o rezerva reduse de samanta de
buruieni.
De mare importanta este nivelarea terenului (inainte sau dupa lucrarea de baza) si intretinerea
araturii prin operatii repetate de maruntire si combatere a buruienilor pana tarziu in toamna. Astfel
se usureaza lucrarile de pregatire a patului germinativ, care se reduc pana la o singura lucrare cu
grapa cu colti reglabili sau cu combinatorul, pentru a aduce terenul in starea conventionala pentru
in : maruntit, nivelat, tasat sub adancimea de 4 – 5 cm, lipsit de buruieni si umed in stratul
superficial. Nu se recomnanda semanatul inului pentru fuior in sol infoiat ( sol lucrat cu grapa cu
discuri, fara sa se tavalugeasca) sau daca pregatirea terenului se face prin mai multe lucrari in
primavara.
Lupta integrata impotriva buruienilor trebuie sa cuprinda o amplasare corecta (functie de istoricul
solei pe 3 – 4 ani precedenti si folosirea rotatiei erbicidelor), utilizarea de samanta cu puritate
mare (loturi semincere amplasate pe teren neimburuienat), folosirea de succesiuni de erbicide in
cultura inului pentru fuior.

Fertilizarea
Consumul de ingrasaminte chimice este moderat, pentru ca inul pentru fuior trebuie sa
reziste la cadere si la boli, cu procent ridicat si cu calitate deosebita a fibrei.
In urma cercetarilor efectuate s-au desprins urmatoarele precizari : inul de fuior trebuie sa fie
fertilizat cu toate cele trei elemente nutritive de baza : azot, fosfor si potasiu. ; cantitatile de fosfor
trebuie sa fie egale sau mai mari decat cele cu azot, iar cantiattile de potasiu egale sau mai mari cu
cele de fosfor; la aceasta cultura se vor asigura cantitati de azot, fosfor si potasiu mai mici decat
cele care duc la cea mai mare productie de tulpini, pentru a preveni caderea si a asigura o cat mai
buna calitate a recoltei.
Raporturile de fertilzare N:P:K, functie de insusirile solului, sunt precizate a fi 1:1,5:2, pe solurtile
mai sarace, si 1:2:3 pe solurile mai fertile. Orientativ , dozele de elemente nutritive sunt de tipul :
N (50 – 60 kilograme la hectar), P (60 – 70 kilograme la hectar ) si K (70 – 80 kilograme la
hectar). La inul ,de fuior, sensibilitatea la conditiile meteorologice si inconstanta randamentelor,
duc la valorificarea inegala a ingrasamintelor in diferiti ani de cultura.
Epoca de aplicare a ingrasamintelor este urmatoarea : ingrasamintele cu potasiu se administreaza
de regula din toamna precedenta ; tot in toamna se pot administra si 2/3 din cantitatea de fosfor,

23
urmand ca restul sa fie administrat in primavara; azotul se administreaza jumatate la pregatirea
patului germinativ , restul, in faza de bradisor .
Inul de fuior este cea mai pretentioasa planta la uniformitatea de administrare a ingrasamintelor,
fiind exemplul clasic cu privire la reducerea randamentului si diminuarea insusirilor de calitate ale
recoltei, atunci cand fertilizarea nu este uniforma.
De asemenea, pentru Romania se recomanda aplicarea ingrasamintelor cu
micraelemente, in special cu bor (7 kilograme / hectar de borax) cand exista pericolul excesului de
calciu, prevenind astfel atacul de boli (bacterioze in special) si formarea unei fibre casante.
Gunoiul de grajd nu se foloseste direct la inul de fuior, deoarece el nu este decat partial valorificat,
iar cand este imprastiat neuniform , duce la caderea in vetre sau chiar pe toata suprafata ( in caz de
exces de azot) , reduce procentul de fibra si micsoreaza rezistenta fuiorului.

Samanta si semanatul
Samanta trebuie sa indeplineasc conditiile impuse prin standardul specific speciei si
trebuie sa fie libere de cuscuta. Inainte de semanat, samanta de in se trateaza cu substante indicate
de Laboratorul Fitosanitar Judetean, in vederea combaterii bolilor ce se transmit prin samanta,
pentru a asigura protectia plantelor impotriva puricilor.
Epoca de semanat este primavara timpuriu, cand temperatura solului a ajuns la 5 grade Celsius.
Prin exceptie, acolo unde exista pericolul de ingheturi tarzii de primavara, se va semana la
temperatura solului de 7 grade Celsius.
Distanta intre randuri este de 12,5 cm., dar s-au experimentat cu succes si variantele cand
semanatul s-a executat la 6,5 – 7,0 cm, prin folosirea brazdarelor duble la SU – 29, care a dus la o
uniformitate mai mare a repartizarii plantelor pe teren si la o rezistenta sporita la cadere.
Densitatea la semanat variaza, in conditii optime, intre 2400 – 2600 de boabe germinabile la metrul
patrat la soiurile rezistente la cadere, si 2200 – 2400 boabe germinabile la metrul patrat la soiurile
care cad mai usor. Adancimera de semanat este in functie de pericolul de a se forma crusta in
intervalul pana la rasarire. Orientativ , adancimea de semanat este de 1, 5 cm (pe solurile lutoase),
2,5 cm (pe solurile nisipo-lutoase) si 3,0 cm (pe solurile cernoziomice).

Lucrarile de ingrijire
Intre semanat si rasarit, atunci cand solul este bine pregatit si semanatul este corect
executat, nu sunt necesare lucrari de ingrijire. Daca s-a format crusta, atunci distrugerea ei impune
folosirea grapei cu colti sau tavalugi usori cu cuie, actionat perpendicular pe directia randurilor.
Combaterea puricilor inului se face dupa rasarirea platelor de in, cand se inregistreaza cele mai
mari pagube. Daca samanta a fost tratata cu insecticide inainte de a fi semanata, tratamentul nu mai
este necesar, daca vremea nu este secetoasa si calda. Substantele folosite in combaterea puricilor,
doza acestora si modul de aplicare, sunt cele indicate de Laboratorul Fitosanitar Judetean.
Combaterea buruienilor, intre care cele mai daunatoare sunt cele cu ritm de crestere rapid si frunze
mari (mustarul de camp, ridichioara), cat si cele volubile si agatatoare (volbura, hrisca urcatoare,
etc.) alaturi de palamida, mohor inalt, romanul, zamosita, iar in zonele sudice (mai calde si mai
secetoase), costeriul si cornecii, impugn combateri differentiate cu ajutorul erbicidelor.
Reusita tratamentelor cu erbicide hormonale (pe baza de 2,4 D sau MCPA) depinde de numeroase
conditii, printre care: aplicarea tratamentului sa se faca cand temperatura aerului este de 12 grade
Celsius si sub 25 de grade Celsius; umiditatea atmosferica sa fie de 65 – 70 %; evitarea
24
tratamentelor pe roua; evitarea tratamentelor imediat dupa ploaie sau daca vremea este instabila;
tratamentul se va aplica cand plantele de in au intre 8 – 15 cm; buruienile sa fie in faza de
cotiledoane sau la aparitia primelor frunze; doza de erbicid sa fie respectata, picaturile sa aiba
dimensiuni mijlocii.
Numeroase experimentari s-au facut insa la inul de fuior privind influenta unor
cantitati de elemente nutritive adaugate in solutia de erbicidare.
Efectul a 9 kilograme de azotat de amoniu sau a 14 kilograme de uree, inclusa in
solutia de erbicidat, a dus la o mai buna combatere a buruienilor (stimularea efectului erbicid si
persistenta erbicidului pe buruieni) si la marirea productiei de fibra.
Daca in solutia de erbicidat , in afara de azotatul de amoniu, se adauga bor, zinc,si
molibden, productia de fibra creste si atacul unor boli (bacterioza, fuzarioza, rugina) scade
semnificativ.

Recoltarea
Recoltarea manuala este singura posibila pe terenurile in panta, cat si in cazul lanurilor
cu mari diferente de inaltime intre plante. Recoltarea manuala se executa in momentul coacerii
galbene timpurii ( deci mai devremedecat in cazul recoltarii mecanice), cand plantele au frunzele
de la baza cazute si funzele de mijloc galbene, ramanand verzi doar cele de la varful tulpinii.
Plantele smulse se scutura intati de pamant, apoi se egalizeaza (la radacina) in manunchiuri, cu atat
mai mici cu cat sunt mai multe buruieni , si se aseaza pe sol in vederea uscarii. Uscarea dureaza 1
– 2 zile, dupa care manunchiurile se grupeaza, cu diametrul de 15 – 20 cm. In zonele umede , inul
in manunchi nelegate se usuca in continuare asezate in colibe, timp de 1 – 3 saptamani, dupa care
se leaga in snopi, care se grupeaza in piciare pana la predare.
Recoltarea mecanizata se face prin smulgere cu ajutorul masinilor de taiat, putandu-se folosi
vendrovere sau combine de crecoltat cereale. Epoca de recoltare este la sfarsitul coacerii galbene
(brunificare pe coastele capsulelor in proportie de 50 %, pentru a obtine tulpiniu mai valoroase).
Masinile actuale smulg tulpinile, le decapsuleaza si le lasa pe sol sub forma de snopi legati sau
brazda continua. Masinile pot fi reglate sa nu decapsuleze prin suspendarea sistemului de actionare
a decapsulatorului. Aceste masini (combine) pot fi reglate, functie de inaltimea plantelor, de
gradul de cadere sau /si de maturitatea capsulelor si a semintelor.

3.date tehnice ale investiţiei:


a)zona şi amplasamentul;
Referiri la amplasarea investitiei in zone defavorizate/montane, etc(dupa caz), potențialul agricol
al zonei

Investiția se va realiza în județul Vaslui, sat Stănilești, comuna Stănilești (extravilan),


T41/6, P19, loc în care solicitantul își va gara mașinile, utilajele și echipamentele ce se vor
achiziționa prin prezentul proiect.

25
Terenul agricol pe care îl va lucra beneficiarul se află în localitatea Trifesti, județul Iași,
localitate care nu se încadrează în zone defavorizate sau în zone montane.
Conform „Anexei 5 – Sinteza studiului privind zonarea potențialului agricol”, culturile de
in pentru fibre, porumb, floarea-soarelui, grâu, rapiță, din localitatea Stănilești au un potențial
agricol mijlociu.
În anul 2017, cultura predominantă din punct de vedere al suprafeței a fost grâul (25.66%
din suprafața totală semanată) care are un potențial agricol mijlociu în comuna Stănilești.
În anul I de operare a investiției cultura predominantă, din punct de vedere al suprafeței, va
fi grâul (va ocupa un procent de 30,63% din suprafața totală semănată), care are un potențial
agricol mediu în localitatea Stănilești.

Ponderea culturii majoritare in perioada de monitorizare a investitiei

IMPLEMENTARE OPERARE
CULTURA S.O
AN 2 SO AN 2 SO AN 2 SO AN 2 SO AN 3 SO AN 4 SO AN 5 SO
Porumb 38,5 22.02% 25.90% 22.64% 25.99% 22.59% 26.05% 26.04%
Floarea-soarelui
65 26.22% 20.26% 20.42% 25.42% 22.96% 25.49% 20.39%
Grâu
100 29.29% 26.93% 30.63% 25.23% 26.94% 26.20% 30.66%
Rapiță
50 23.69% 6.22% 6.29% 5.29% 22.35% 3.22% 3.22%
In pentru fibre
70 2,90% 2.90% 2.92% 2.92% 2.90% 2.92% 2.92%
TOTAL 200.00% 200.00% 200.00% 200.00% 200.00% 200.00% 200.00%
PONDEREA
CEREALELOR
(2+3+4+5) 56.96% 60.52% 60.22% 56.36% 54.69% 59.33% 64.44%

b)statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat;


Documentele in baza carora este detinut terenul; identificarea proprietarilor, precum şi a
suprafeţelor de terenuri, afectate de investiţie

Prin proiectul „ACHIZIȚII DE MAȘINI, UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE AGRICOLE


PENTRU MODERNIZARE EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ”, beneficiarul va achiziționa mașini,
utilaje și echipamente agricole.
Investiția se va realiza în județul Vaslui, sat Stănilești, comuna Stănilești (extravilan),
T41/6, P19, loc în care solicitantul își va gara mașinile, utilajele și echipamentele ce se vor
achiziționa prin prezentul proiect.

c) situaţia ocupărilor definitive de teren: suprafaţa totală, reprezentând terenuri din


intravilan/extravilan;

Nu este cazul

d) preluate din studii de teren:

26
- studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor
- studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor analiza apei subterane etc;
- alte studii de specialitate necesare, după caz;
Studiile se vor intocmi de catre persoane autorizate si vor respecta conditiile de forma si continut
conform legislatiei in vigoare
Nu este cazul
e)caracteristicile principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de investiţii, specifice
domeniului de activitate, şi variantele constructive de realizare a investiţiei, cu darea variantei
optime pentru aprobare;
Atentie la cerinta si la diferenta intre varianta constructiva si scenariul dat
Nu este cazul
f) situaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum:
Condiții aplicabile investițiilor de modernizare în sisteme/echipamente de irigații la nivel de fermă.
În cazul fermelor vegetale care vizează investiţii în sisteme de irigaţii se va descrie modalitatea de
îndeplinire a condiţiilor optime de consum al apei şi economia realizată prin achiziţia propusă prin
proiect. De asemenea se va preciza dacă investiția afectează corpuri de apă subterană sau de
suprafață care au fost identificate ca nesatisfăcătoare/satisfăcătoare (conform avizului ANAR) în
conformitate cu parametrii tehnici ai instalației sau ai infrastructurii existente. Aceste precizări vor
avea la bază menţiunile din soluţia tehnică prezentată în vederea obţinerii avizelor favorabile de la
instituţiile abilitate, în speţă, ANAR, ANIF, APM.
- necesarul de utilităţi pentru varianta propusă promovării;
- soluţii tehnice de asigurare cu utilităţi;
Lipsa accesului la utilitati(demonstrarea unei solutii tehnice viabile)poate conduce la
neeligibilitatea cererii de finantare

Nu este cazul

g) concluziile evaluării impactului asupra mediului;

În cazul investiţiilor aferente fermelor zootehnice, se va descrie în mod obligatoriu modalitatea de


gestionare a gunoiului de grajd, cu respectarea normelor de mediu în vigoare.

Nu este cazul

27
4.durata de realizare şi etapele principale; graficul de realizare a investiţiei.

Perioada inainte de semnatea contractului


Perioada dupa semnarea contractului de finantare
de finantare

Luna 2 …

… Luna 6

Luna 20

Luna 22

Luna 22
Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 9
Luna 5

Luna 6

Luna 9
Activitati

Luna 2

Luna 6
Depunerea dosarului cererii de finantare la
FEADR
Evaluarea si selectarea cererii de finantare
Contractare- incheierea contractului intre
beneficiar si FEADR
Achizitii masini, utilaje si echipamente agricole
si servicii
Achizitie propriu-zisa masini, utilaje si
echipamente agricole
Achizitie propriu-zisa servicii de consultanta
Depunere cerere de plata la FEADR

28
Perioada inainte de semnarea
Perioada dupa semnarea contractului de finantare
contractului de finantare

Luna 2 …

… Luna 6

Luna 24

Luna 25

Luna 26

Luna 20
Luna 26

Luna 22
Activitati

Luna 23

Luna 29

Luna 29

Luna 22

Luna 23

Luna 24
Depunerea dosarului cererii de finantare la
FEADR
Evaluarea si selectarea cererii de finantare
Contractare- incheierea contractului intre
beneficiar si FEADR
Achizitii masini, utilaje si echipamente
agricole si servicii
Achizitie propriu zisa-masini, utilaje si
echipamente agricole
Achizitie propriu-zisa servicii de
consultanta
Depunere cerere de plata la FEADR

29
(3)Costurile estimative ale investiţiei
2.valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general;
Documente necesare: (a) devizul general; (b) devizele pe obiect; (c) listele de echipamente
şi lucrări pe baza cărora s-au intocmit devizele pe obiect; (d) fişele de date exclusiv tehnice pentru
echipamente (e) oferte de preţ, preţuri de catalog pentru echipamentele şi utilajele ce se
intenţionează a fi achiziţionate
Cheltuielile aferente investitiilor in sisteme de irigatii vor fi cuprinse in deviz pe obiect
specific.
În cazul plantaţiilor de viţă de vie pentru struguri de masă care fac obiectul investiţiei
propuse prin proiect, se va insera în cadrul Devizului pe obiect specific din Cererea de finanţare,
suprafaţa plantaţiei viticole, în vederea calculării valorii totale necesare realizării investiţiei în
funcţie de costurile standard.
In estimarea costurilor investiei prin intocmirea bugetului estimativ se va verifica in Baza
de date de preturi pe de pagina de internet a A.F.I.R. si se vor printa si atasa la cererea de
finantare paginile referitoare la bunurile incluse in proiect, identificate in baza.
In situatia in care bunurile propuse spre achizitionare nu se regasesc in Baza de date de
preturi, precum si pentru servicii, se vor atasa trei oferte pentru categoriile de bunuri/servicii care
depasesc valoarea de 25.000 EUR si o oferta pentru categoriile de bunuri/servicii cu o valoare
mai mica de 25.000 EUR, cu justificarea ofertei alese, mentionata in devizele pe obiect.
La ofertele de servicii, se vor mentiona si tarifele orare.
Ofertele sunt documente obligatorii care trebuie avute in vedere la stabilirea rezonabilitatii
preturilor si trebuie sa aiba cel putin urmatoarele caracteristici:
- sa fie datate, personalizate si semnate;
- sa contina detalierea unor specificatii tehnice minimale
- să conţină preţul de achiziţie pentru bunuri/servicii
Atentie: la dosarul cererii de finantare vor fi ataşate numai paginile relevante din ofertele
respective, cuprinzand pretul, furnizorul si caracteristicile tehnice ale bunului, detaliate mai sus
(maxim 2-3 pagini/oferta).
Se va atasa un tabel comparativ al ofertelor care au stat la baza intocmirii bugetului
indicativ astfel incat sa poata fi verificata rezonabilitatea preturilor.
Pentru lucrari, proiectantul va declara sursa de preturi folosita, printr-o declaratie
semnată şi ştampilată care va fi ataşată la studiul de fezabilitate.
Nu este permisă încadrarea în subcap. 4.2 Construcţii şi instalaţii, atât cheltuieli eligibile
cât şi cheltuieli neeligibile, fără a se detalia în devizele pe obiect lucrările corespunzătoare
spaţiilor/ instalaţiilor ce se vor executa.
Pentru restul subcapitolelor de la cap. 4, se vor preciza care sunt echipamentele, utilajele /
montajul care fac parte din categoria cheltuielilor eligibile/neeligibile.

30
DEVIZUL GENERAL
„ACHIZIȚII DE MAȘINI, UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE AGRICOLE PENTRU
MODERNIZARE EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ.”
În mii lei/mii euro la cursul Băncii Central Europene 4.5 lei/euro din data de 04.05.2017

Valoare inclusiv
Nr. Denumirea capitolelor si Valoare fara TVA TVA TVA
Crt subcapitolelor de cheltuieli lei euro lei lei euro
1 2 3 4 5 6 6
2 CAPITOL 2
Cheltuieli pentru obţinerea si
amenajarea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3
Obţinerea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
4 Amenajarea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5 Amenajarea pentru protecţia
mediului si aducerea la starea
initiala 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

TOTAL CAPITOL 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000


6 CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea
utilităţilor necesare
obiectivului(alimentare apa,
canalizare, telecomunicatii,
alimentare cu energie electrica) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

TOTAL CAPITOL 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000


7
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare şi
asistenţă tehnică 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8 Studii de teren (geologice,
topografice, hidrologice) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9 Taxe pentru obtinerea avize,
acorduri si autorizatii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
33 Proiectare şi inginerie 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.4. Organizarea procedurilor de
achizitie 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10 Consultanţa 45.999 20.240 9.200 55.299 22.299
11 Asistenta tehnica 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 3 45.999 20.240 9.200 55.299 22.299
12 CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
13 Construcţii şi instalaţii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
14 Montaj utilaj tehnologic 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

31
15 Utilaje,echipamente tehnologice si
functionale cu montaj 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
16 Utilaje fara montaj si echipamente
de transport, alte achiziţii specifice 2326.645 526.953 465.329 2692.964 622.544
17 Dotari 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
18 Active necorporale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 4 2326.645 526.953 465.329 2692.964 622.544
19 CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
20 Organizare de şantier 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5.2.2. Lucrari de constructii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5.2.2. Cheltuieli conexe organizarii
santierului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
21 Comisioane, taxe, cote legale, costul
creditului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
22 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
23 CAPITOLUL 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cheltuieli pentru probe tehnologice
si teste si predare la beneficiar 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
24 Pregatirea personalului de
exploatare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
25 Probe tehnologice si teste 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 6
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL GENERAL 2362.643 529.293 464.529 2946.262 633.932
Din care C+M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

32
DEVIZ CAPITOLUL 3 PROIECTARE SI CONSULTANTA ELIGIBIL

„ACHIZIȚII DE MAȘINI, UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE AGRICOLE PENTRU


MODERNIZARE EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ.”
În mii lei/mii euro la cursul Băncii Central Europene 4.4920 lei/euro din data de 04.05.2016

Valoare fara Valoare inclusiv


TVA TVA TVA
Nr. Mii Mii Mii
Crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor Mii lei euro lei Mii lei euro

1 2 3 4 5 6
CHELTUIELI PENTRU STUDII DE
1 TEREN
CHELTUIELI PENTRU OBTINERE
AVIZE, ACORDURI SI
2 AUTORIZATII 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3 obtinere/prelungire certificat de urbanism 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
obtinere/prelungire valabilitatii autorizatiei
de construire/desfiintare, obtinere
autorizatie scoatere de sub circuitul agricol
4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
obtinere avize si acorduri pentru racorduri
si bransamente la retelele publice de
apa,canalizare, gaze, termoficare, energie
5 electrica, telefonie 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
obtinere aviz sanitar, sanitar veterinar si
6 fitosanitar 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
obtinere certificat de nomenclatura
7 stradala si adresa 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
intocmire documentatie, obtinerea
numarului cadastral provizoru si
8 inregistrarea terenului in caretea funciara 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
9 obtinere aviz PSI 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10 obtinerea acordului de mediu 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
alte avize acordurisi autorizatii solicitate
11 prin lege 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12 PROIECTARE SI INGINERIE 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cheltuieli pentru eleborarea tuturor fazelor
13 de proiectare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
a studiu de prefezabilitate 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
stiudiu de fezebilitate
b 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
c proiect tehnic 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
d detalii de executie 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
33
e verificarea tehnica a proiectarii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
elaborarea certificatului de performanta
f energetica a cladirii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
documentatii necesare pentru obtinerea
acordurilor, avizelor, autorizatiilor aferente
14 obiectului de investitii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cheltuili pentru expertiza tehnicaefectuate
15 pentru constructii incepute si neterminate 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cheltuieli pentru efectuarea auditului
16 nergetic 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ORGANIZAREA PROCEDURILOR
17 DE ACHIZITII 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
CHELTUIELI PENTRU
18 CONSULTANTA 45.999 20.240 9.200 55.299 22.299
plata serviciilor de consultanta la
elaborarea memoriului justificativ,
studiilor de piata, de evaluare, la
19 intocmirea cererii de finantare 22.500 5.009 4.500 26.002 6.022
plata serviciilor de consultanta in domeniul
managementului investitiei sau
20 administrarea contractului de executie 23.499 5.232 4.600 29.296 6.266
CHELTUIELI PENTRU ASISTENTA
21 TEHNICA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
asistenta tehnica din partea proiectantului
in cazul cand acesta nu intra in tarifarea
22 proiectarii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
plata dirigintilor de santierdesemnati de
autoritatea contractanta
23 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
TOTAL 45.999 20.240 9.200 55.299 22.299

Denumirea categoriilor de servicii aferente obiectului LEI (fara TVA)

Servicii de consultanta la elaborarea memoriului justificativ, studiilor


de piata, la intocmirea cererii de finantare 22.500,00

Servicii de consultanta in domeniul managementului investitiei si


administrarea contractului de executie
23.500,00
TOTAL 46.000,00

Necesar personal: 2 consultanti;


Tarif orar: 250 lei/ora/consultant;
Necesar ore: 42 ore/consultant;
Tarif consultanta:
= 2 consultanti* 42ore/ consultant * 250lei/ora/consultant = 21.000,00 lei total

34
DEVIZ CAPITOLUL 3 PROIECTARE SI CONSULTANTA NEELIGIBIL
„ACHIZIȚII DE MAȘINI, UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE AGRICOLE PENTRU
MODERNIZARE EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ.”
În mii lei/mii euro la cursul Băncii Central Europene 4.5420 lei/euro din data de 04.12.2017
Valoare fara Valoare
TVA TVA inclusiv TVA
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor Mii Mii
Crt de cheltuieli Mii lei euro Mii lei Mii lei euro

2 1 2 3 4 5 6
CHELTUIELI PENTRU STUDII DE
2 TEREN
CHELTUIELI PENTRU OBTINERE
2 AVIZE, ACORDURI SI AUTORIZATII 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
22 obtinere/prelungire certificat de urbanism 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
obtinere/prelungire valabilitatii autorizatiei
de construire/desfiintare, obtinere
22 autorizatie scoatere de sub circuitul agricol 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
obtinere avize si acorduri pentru racorduri si
bransamente la retelele publice de
apa,canalizare, gaze, termoficare, energie
23 electrica, telefonie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
obtinere aviz sanitar, sanitar veterinar si
24 fitosanitar 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
obtinere certificat de nomenclatura stradala
25 si adresa 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
intocmire documentatie, obtinerea
numarului cadastral provizoru si
26 inregistrarea terenului in caretea funciara 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
26 obtinere aviz PSI 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
29 obtinerea acordului de mediu 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
alte avize acordurisi autorizatii solicitate
29 prin lege 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3 PROIECTARE SI INGINERIE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
cheltuieli pentru eleborarea tuturor fazelor
32 de proiectare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
a studiu de prefezabilitate 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
b stiudiu de fezebilitate 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
c proiect tehnic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
d detalii de executie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
e verificarea tehnica a proiectarii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
elaborarea certificatului de performanta
f energetica a cladirii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
32 documentatii necesare pentru obtinerea 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

35
acordurilor, avizelor, autorizatiilor aferente
obiectului de investitii
cheltuili pentru expertiza tehnicaefectuate
33 pentru constructii incepute si neterminate 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
cheltuieli pentru efectuarea auditului
34 nergetic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE
4 ACHIZITII 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CHELTUIELI PENTRU
5 CONSULTANTA 2,000 0,225 0,240 2,240 0,269
plata serviciilor de consultanta la elaborarea
memoriului justificativ, studiilor de piata,
de evaluare, la intocmirea cererii de
52 finantare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
plata serviciilor de consultanta in domeniul
managementului investitiei sau
52 administrarea contractului de executie 2,000 0,225 0,240 2,240 0,269
CHELTUIELI PENTRU ASISTENTA
6 TEHNICA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
asistenta tehnica din partea proiectantului in
cazul cand acesta nu intra in tarifarea
62 proiectarii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
plata dirigintilor de santierdesemnati de
62 autoritatea contractanta 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL 2,000 0,225 0,240 2,240 0,269

Denumirea categoriilor de servicii aferente obiectului lei (fara TVA)

Servicii de consultanta la elaborarea memoriului justificativ, studiilor


de piata, la intocmirea cererii de finantare 0,00

Servicii de consultanta in domeniul managementului investitiei si


administrarea contractului de executie
2.000,00
TOTAL 2.000,00

Necesar personal: 2 consultanti;


Tarif orar: 250lei/ora/consultant;
Necesar ore: 2 ore/consultant;
Tarif consultanta:
= 2 consultanti* 2 ore/ consultant * 250 lei /ora/consultant = 2.000,00 lei total

36
ESTIMAREA DEVIZULUI PE OBICT- MASINI, UTILAJE SI ECHIPAMENTE

AGRICOLE

Nr. Denumire/Tip Nr. Valoare Valoare fara TVA Total cu


Buc. euro TVA TVA
crt utilaj/echipament fara -RON-
TVA -RON- -RON-

1 1
Tractor 160000 720000 135800 856800
2 1 1423862,3
Combina 265894 1196523 227229,37
7
3 Header paioase 1 35000 157500 29975 187425
4 Header porumb 1 32000 144000 27360 171360
5 Extensie rapita 1 5000 22500 4275 26775
6 Semanatoare 1
120000 540000 102600 646000
pneumatica
7 Carucior header 1 8000 36000 6840 42840
8 Masina de erbicidat 1
114000 513000 97470 610470
autopropulsanta

37
1.1. Flux de numerar

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE Anexa B5


AGENTIA PENTRU FINANTAREA INVESTITIILOR RURALE

Flux de numerar -
Anul 2 al implementarii Total
previziuni - LEI
Anul 2
OPERATIUNEA/PERIOADA Luna 2 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 6 Luna 9 Luna 9 Luna 20 Luna 22 Luna 22
al
I. ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE implementarii
Total intrari de lichiditati
A. 332.046 232.639 463.696
din: (A2+A2+A3+A4)
A2. Aport la capitalul
societatii (imprumuturi de la 332.046
actionari/asociati) 332.046
A2. Vanzari de active,
inclusiv TVA
A3. Credite pe termen lung,
din care: (A.3.2. + A.3.2.)
A.3.2. Imprumut -
cofinantare la proiect
A.3.2. Alte Credite pe
termen mediu si lung,
leasinguri, alte datorii
financiare
A4. Ajutor nerambursabil
232.639
FEADR (inclusiv avans) 232.639
Total iesiri de lichiditati
B. prin investitii: 329.949 329.949
(B2+B2+B3)
B2. Achizitii de active fixe
324.246
corporale, inclusiv TVA 324.246
B2. Achizitii de active fixe
24.902
necorporale, inclusiv TVA 24.902
B3. Cresterea investitiilor in
curs

38
Total iesiri de lichiditati
C.
prin finantare (C2+C2)

39
1.2. Indicatori financiari

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE


Anexa B9

AGENTIA PENTRU FINANTAREA INVESTITIILOR RURALE

INDICATORI FINANCIARI
Anul Total an 2 Total an 2 Total an 3 Total an 4 Total an 5
UM
Nr.crt. Specificatie Valoare
Valoare
investitie(Vi)=
1 LEI 446.692
valoarea totala a
proiectului fara TVA
Veniturile din
exploatare (Ve) =
veniturile realizate
din activitatea
2 LEI 239.246 235.692 239.492 236.262 236.632
curenta, conform
obiectului de
activitate al
solicitantului.
Cheltuieli de
exploatare (Ce)=
3 cheltuielile generate LEI 265.653 265.925 265.925 265.562 266.040
de derularea
activitatii curente
Rata rezultatului
din exploatare
4 % 26,23% 25,40% 26,24% 26,00% 25,95%
(rRe) - trebuie sa
fie minim 20%
Durata de
recuperare a
5 ANI 5,0466
investitiei (Dr) -
maxim 22 ani
Rata rentabilitatii
capitalului investit
6 % 22,69% 22,29% 22,90% 22,63% 22,63%
(rRc) - trebuie sa fie
minim5%
Rata acoperirii prin
fluxul de numerar
Nu este
7 (RAFN) - trebuie sa Numeric Nu este cazul ! Nu este cazul ! Nu este cazul ! Nu este cazul !
cazul !
fie mai mare sau
egal cu 2.2
Rata indatorarii pe
termen mediu si
8 %
lung (rI) - maxim
60%
9 Rata de actualizare 9%
Valoare actualizata
10 neta (VAN) - trebuie LEI 292.429
sa fie pozitiva
Disponibil de
numerar la
11 sfarsitul perioadei LEI 349.696 443.693 542.249 636.696 634.426
- trebuie sa fie
pozitiv

40
(5)Sursele de finanţare a investiţiei
Sursele de finanţare a investiţiilor se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi
constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local,
credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse
legal constituite.Pentru a se verifica încadrarea cheltuielilor eligibile din buget în limitele
prevăzute în fişa submăsurii se va utiliza cursul de schimb Euro/Lei publicat pe pagina web a
Băncii Central Europene www.ecb.int/index.html de la data întocmirii Studiului de
Fezabilitate.

Curs Euro / leu 4,4446 din data de 20.06.2025

Cheltuieli
Cheltuieli eligibile Total
neeligibile
Euro Euro Euro
Ajutor public nerambursabil 0 50.236 0 50.236
Sursele de finantare pentru
completarea necesarului de
finantare din care: 0 50.239 0 24.345 0 64.493
- autofinantare 0 50.239 0 24.345 64.493
- imprumuturi 0 0 0 0 0
TOTAL PROIECT 0 200.265 0 24.345 0 224.620

(6)Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei


2.număr de locuri de muncă create în faza de execuţie 0
2.număr de locuri de muncă create în faza de operare 0
Atentie! Se coreleaza cu capacitatile de productie, productivitate, productia estimata, etc.

6.2 Total personal existent 2


din care personal de execuţie 2
#6. 2 Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei
Locuri de muncă nou-create 0
6.3 Responsabil legal (nume, prenume, functie in cadrul organizatiei, studii si experienta
profesionala) , relevante pentru proiect

Domnul Paraschiv Stefan-Adrian, responsabil legal al proiectului si administrator la S.C.


AGROCORTEX S.R.L., detine Certificatul de Calificare Profesionala seria D, nr. 0060992,
prin care a obtinut calificarea de Lucrator in Cultura Plantelor. Mentionam faptul ca durata
cursului a fost de 360 de ore si diploma a fost eliberata de Ministerul Educatiei si Cercetarii.
De asemenea, domnul CORNEA OCTAVIAN-IONUT a absolvit „UNIVERSITATEA DE
STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD” din Iasi,
Facultatea de Medicina Veterinara, prin care a obtinut titlul de doctor - medic veterinar.
Durata studiilor a fost de 4 ani iar diploma a fost eliberata de Ministerul Educatiei si
Cercetarii.

41
S.C. AGROCORTEX S.R.L. a fost infiintata la data de 26.02.15 iar domul CORNEA
OCTAVIAN-IONUT este administrator al societatii de la acea data. Experienta de 4 ani ca
si administrator al unei societati cu profil agricol denota faptul ca responsabilul legal al
proiectului (CORNEA OCTAVIAN-IONUT) are capacitatile necesare pentru a implementa
cu succes un proiect de investitie. Baza de cunostinte pe care acesta o detine plus experienta
profesionala, va reprezenta un fundament solid in adoptarea celor mai bune decizii, in
capacitatea de a actiona in conditii de stres si capacitatea de a gestiona optim un proiect de
investitie.

(6)Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei


2.valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)

(în preţuri - luna06, anul 2017, 1 euro =4,5lei),


din care:553,996mii lei/ 224,620mii euro
- construcţii-montaj (C+M);- nu este cazul

2.eşalonarea investiţiei (INV/C+M):

- anul I329,925 mii lei/ 64,003 mii euro;


- anul II224,962 mii lei/ 60,626 mii euro.

3.durata de realizare (luni): 24 luni;


4.capacităţi (în unităţi fizice şi valorice);

5.alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz.
Nu este cazul

(9)Avize şi acorduri de principiu


Toate avizele si acordurile necesare, impuse de legislatie, prevazute in Ghidul Solicitantului,
in functie de tipul investitiei
Documentele vor respecta conditiile de forma, continut si semnaturi conform legislatiei in
vigoare si vor fi semnate de persoane autorizate.
 Nota de Constatare nr. 22225 din data de 20.06.2015 de la APM Vaslui.
 Clasarea notificării nr. 22262 din data de 25.06.2015

CAPITOLUL B:Piese desenate: Nu este cazul


Se vor prezenta toate piesele desenate la care se face trimitere in partea scrisa
2.plan de amplasare în zonă (2:25000 - 2:5000);
2.plan general (2: 2000 - 2:500);
3.planuri şi secţiuni generale de arhitectură, rezistenţă, instalaţii, inclusiv planuri de
coordonare a tuturor specialităţilor ce concură la realizarea proiectului;
4.planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz.

42
Nu este cazul

Organizarea si optimizarea proceselor de producție


5.1.Întocmirea asolamentului și modul de folosință al terenului

Specificare Ha

Suprafaţa totală a terenului arabil 323,5

Suprafaţa medie a solei 40

Schema de asolament

SOLA/ANUL 2017 2018 2019 2020 2021

I Plante Prășitoare Cereale de Plante textile Prăşitoare


oleaginoase toamnă

II Prășitoare Cereale de Plante textile Prăşitoare Plante


toamnă oleaginoase

III Cereale de Plante textile Prăşitoare Plante Prășitoare


toamnă oleaginoase

IV Plante textile Prăşitoare Plante Prășitoare Cereale de


oleaginoase toamnă

V Prăşitoare Plante Prășitoare Prăşitoare Plante textile


oleaginoase

Tipul de asolament
SOLA/ANUL 2015 2016 2017 2018 2019

I Rapita Floarea Grâu de In pentru Porumb


soarelui toamnă fibre boabe

II Floarea Grâu de In pentru Porumb boabe Rapita


soarelui toamnă fibre

III Grâu de In pentru Porumb boabe Rapita Floarea


toamnă fibre soarelui

IV In pentru Porumb boabe Rapita Floarea Grâu de


fibre soarelui toamnă

43
V Porumb boabe Rapita Floarea Grâu de In pentru
soarelui toamnă fibre

5.2. Programarea producţiilor medii


Prognozarea producţiei medii prin metoda sporului mediu

Planul de cultură
Planul de cultură cuprinde structura culturilor, dimensiunile fiecăreia, producţiile medii şi
totale.

Producţia prognozată
Producţia realizată (kg/ha)
Cultura (kg/ha)
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Floarea
2890 2930 3010 3070 3110 3130 3150
soarelui
Porumb
5800 5890 6100 6300 6670 6805 6940
boabe

Rapita 2700 2790 2840 2930 3100 3180 3230

Grâu
3800 3860 3910 3970 4100 4110 4210
toamnă

In pentru
2857 2910 2980 2990 3010 3070 3110
fibra
Floarea soarelui: Q = spor mediu total
Q = 3110 - 2890 = 220 kg q = spor mediu anual

q= 55kg

44
Porumb boabe:
Q =6670– 5800 = 870 kg

q= = 217,5 kg
Rapita:
Q = 3100 – 2700 = 400 kg

q= = 100 kg
Grâu de toamnă:
Q = 4100 – 3800 = 300kg

q= = 75 kg
In pentru fibra :
Q = 3010-2857=153 kg
q = 38,25 kg
Planul de cultură cuprinde structura culturilor, dimensiunile fiecăreia, producţiile medii şi
totale.
Întocmirea planului de cultură

Producţii medii Producţia totală Preţ livrare


Cultura Suprafaţa (ha)
(kg/ha) (t) (lei/kg)

Floarea soarelui 65 3130 203,45 1,6

Porumb boabe 38,5 6805 261,99 0,7

Rapita 50 3180 159 1,8

Grâu de toamnă 100 4110 411 0,6

In pentru fibra 70 3070 214,9 12

5.3. Calculul dozelor de îngrășăminte la cultura de fasole


Dozele de îngrăşăminte chimice se determină cunoscând consumul specific al fiecărei specii
şi chiar soi, exprimat în kilograme substanţă activă pe tona de produs, funcţie de fertilitatea
solului având în vedere datele referitoare la analizele de laborator cu privire la conţinutul
solului în azot, fosfor şi potasiu în forme accesibile plantelor.

45
Calculul dozelor de îngrăşăminte s-a efectuat ţinându-se cont atât de producţiile medii cât şi
de existentul de suprafaţă activă din sol. S-au luat în considerare şi pierderile rezultate prin
levigare.

Calculul dozelor de îngrăşăminte chimice

Nr. Crt. SPECIFICARE U.M. In pentru fibre

1 Producţia medie Kg/ha 2857

N P K

2 Consum specific Kg s.a./t 12 4,5 18

3 S.a. de administrat Kg/ha 67 46 45

4 S.a. în sol Kg 45 20 50

5 Diferenţa de adm. Kg s.a. 53,38 33,14 41,52

6 Pierderi prin levigare % 18 6 8

7 Cant. pierdută prin Kg s.a.


17,7 3,18 7,32
levigare

8 Total s.a. de administrat Kg 116,08 56,32 98,84

46
9 Tipul de îngrăşământ NO4NO3 Super P c. Sare de K

10 Conţinutul în s.a. a îngr. Kg/


34,5 20 40
100kg

11 Doza de îngr. de Kg
315,46 118,8 135,2
administrat

47
ANUL 2018 Fișa tehnologică a culturii In fibre- 2857kg/ha

Suprafața 70 ha Producția medie principală 2857 kg/ha Producția totală principală 199,99 t
secundară 0 kg/ha secundară 0,00 t

Lucrări manuale Lucrări mecanice Consum materiale


Tarif Salarii Consum Consum
Luna/ Total kg Norma Zile agregat Total lucrări
Denumirea lucrării U.M. Vol. Norma Categ. Tarif coef. de consum Preț mecani mecaniz. ( motorină motorină
decada Total z.o. lei / z.o. Salarii (lei) Agregat Ha a.n Total ( lei) Materiale (sau Total (lei) agregat (z.a.) (lei)
z.o./UM salariz ha/a.n. transform /ha lei/kg zator lei) pe ha total (litri)
U.M.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Încărcat, transportat IC (PK) IX/1 t 17,92 0,11 1,97 II 40 78,85 2RM2 200 0,05 3,5 700,00 superfosfat 134 9380 1,4 13132,00 25 0,72 60 43,01 1,6 28,67 13953,86
Descărcat IC (PK) IX/1 t 17,92 0,11 1,97 II 40 78,85 sare potasica 122 8540 1,6 13664,00 13742,85
Adm. şi deservit IC (PK) IX/1 ha 70,00 0,06 4,20 III 45 189,00 Amazone 200 0,2 14,00 2800,00 14,5 1,24 65 80,33 2,6 182,00 3069,33
Dezmiristit IX/1 ha 70,00 GD-3,2 200 0,2 14,00 2800,00 11,5 6,09 65 395,65 7,5 525,00 3195,65
Arat 20 cm +grăpat IX/1 ha 70 PR-3-30 200 1 70 14000,00 5 14,00 65 910,00 28 1960,00 14910,00
Discuit și preg. pat germ. III/2 ha 70 LEMKEN 200 0,23 16,1 3220,00 11,5 6,09 65 395,65 7,5 525,00 3615,65
Incărcat, transportat săm. IV/2 t 14,00 0,11 1,54 II 40 61,600 2RM2 200 0,05 3,5 700,00 FLAMURA 85 200 14000 3,2 44800,00 25 0,56 60 33,60 1,6 22,40 45595,20
Semănat +deservit IV/2 ha 70 0,08 5,60 III 45 252,00 HORSCH 200 0,3 21,0 4200,00 16 4,38 70 306,25 7 490,00 4758,25
TOTAL PRODUCTIE NETERM 15,28 660,30 28420,00 71596,00 22,04 2164,49 3733,07 102840,79
Incărcat, transportat IC (N) IV-1 t 15,40 0,11 1,69 II 40 67,76 2RM2 200 0,05 3,50 700,00 Azotat 220 15400 1,4 21560,00 25 0,62 60 36,96 1,6 24,64 22364,72
Descărcat, IC (N) IV-1 t 15,40 0,11 1,69 II 40 67,76 67,76
Adm. şi deservit IC (N) IV-1 ha 70 0,033 2,31 II 40 92,40 AMAZONE 200 0,1 7,00 1400,00 45 1,56 65 101,11 2,6 182 1593,51
Transportat apa prep. sol. V-3 mii l 80 0,09 7,20 IV 50 360,0 RCU-4 200 0,05 3,50 700,00 Apă 800 56000 60 1,33 60 80,0 1,6 128 1140,00
Erbicidat şi deservit V-3 ha 70 0,04 2,80 I 35 98,00 TECHNOMA 200 0,25 17,50 3500,00 GRANSTAR 0,04 2,8 1150 3220,00 50 1,40 70 98,00 3,5 245 6916,00
TOTAL TRIMESTRUL II 15,70 685,920 6300,00 24780,00 4,90 316,07 579,64 32081,99
Recoltat VIII-3 t 199,99 CLAAS 200 0,22 15,4 3080,00 80 2,50 70 174,99 3,5 699,965 3254,99
Transportat VIII-3 t 199,99 2RM2 200 0,05 10,00 1999,90 25 8,00 60 479,976 1,6 319,984 2479,88
TOTAL AN CURENT 0,00 0,000 5079,90 0,00 10,50 654,97 1019,949 5734,87

TOTAL GENERAL 30,98 1346,22 199,0 39799,9 96376,0 37,44 3135,5 5332,7 140657,65

Salarii lucrări Salarii mecanizatori lei /


manuale lei / z.o. : z.a. :
categoria I 35 categoria I 60
categoria II 40 categoria II 65
categoria III 45 categoria III 70
categoria IV 50

48
49
5.5 Calcului indicatorilor tehnico-economici

Calculul eficienţei economice reprezintă criteriul dominant al întregii activităţi


economice iar utilizarea eficientă a diferitelor resurse constituie principalele direcţii a
programelor economice şi sociale.

Calculul eficienţei economice se poate face în diferite unităţi de organizare a exploataţiilor


agricole pe sectoare de producţie sau chiar pe locuri de muncă sau ferme.

Fiecare sector sau domeniu de activitate se caracterizează printr-un anumit sistem de indicatori, care
pot fi diferiţi pe un indicator de eficienţă a producţiei agricole sau indicatori de eficienţă a
investiţiilor făcute în agricultură. Fiecare din această grupă de indicatori prezintă o anumită forţă
de comunicare intercondiţionându-se reciproc oferind astfel o anumită imagine sintetică asupra
aprecierii eficienţei economice.

Pentru aprecierea eficienţei economice se folosesc o serie de indicatori care se grupează în 3


categorii:

1. Indicatori tehnici: se referă la suprafaţa cultivată, la producţia medie şi totală,


producţia măria totală şi secundară.
2. Indicatori economici:
a. cifra de afaceri care reflectă potenţialul economic al unei ferme şi care rezultă
din însumarea următoarelor elemente: venituri din valorificarea producţiei, soldul stocului
producţiei finite, soldul stocului producţiei neterminate, venituri din prestări de servicii,
dobânzi pe depozite, rente, chirii.

b. cheltuieli totale de exploatare pentru obţinerea producţiei.

c. valoarea adăugată - V.A.B. este rezultatul diferenţei dintre veniturile realizate


şi consumurile intermediare (cheltuieli materiale)

d. valoarea adăugată netă - V.A.N. care se calculează prin diferenţa dintre V.A.B. şi amortizarea
mijloacelor fixe.

50
3. Indicatori financiari sunt reprezentaţi de:

 profitul brut care este egal cu cifra de afaceri minus cheltuieli de exploatare
 profitul net egal cu profitul brut minus impozitul pe profit. Din profitul net se
plătesc dividente la sfârşitul anului, fondul de dezvoltare, de investiţii, fondul de
cercetare
 rata profitului.
 costul de producţie

51
Calculul indicatorilor tehnico-economici

Nr.
Crt. Indicatorul U.M. Valoare
1 Salarii totale lei 486,7
- lucrari manuale 165
- lucrari mecanice 321,7
2 Impozit pe salarii 16% lei 77,872
3 Taxe total lei 1877.22
- CAS 31% 150,877
- Fond pensii 4% 19,468
- Somaj 10,5% 51,10
- Fond sanatate 7% 34
4 Cheltuieli materiale lei 16165,5
5 Cheltuieli cu aprovizionarea lei 283.80
6 T.V.A. 24% lei 3879,7
7 Chelt. cu lucrarile mecanice lei 36337
8 Amortizarea lei 400.00
9 Cheltuieli directe lei 10580

10 Alte cheltuieli directe (motorina x 5,3 lei) lei 3509


11 Cheltuieli indirecte lei 378.11
- comune(5 % din directe) 253.08
- generale( 7% din directe+comune) 225.03
12 Total chelt. de exploatare lei 100588
13 Venit. din vanzarea productiei lei 113400
14 Chelt. ptr. produsul principal lei 100588
15 Pret de livrare lei 6
16 Cost de productie lei 1.99
17 Profit brut lei/total lei 12812
lei/ha 909.16
lei/kg 1.76
18 Impozit pe profit 16% lei 2049,92
19 Rata profitului brut % 25.32
20 Profitul net 6109.56
21 Rata profitului net % 21.27
22 Productivitatea muncii lei
- lei/Z.O. 70
- Z.O./to 8.05
23 Valoarea adaugata bruta VAB lei 97234,5
24 Valoarea adaugata neta VAN lei 96834,5
52
5.6 Calculul necesarului forţei de muncă

Deoarece în agricultură se manifestă sezonalitate în consumul de zile-om, apare evident


faptul că şi numărul necesar ele executanţi este variabil pe decade şi luni. Specialistul este pus în
faţa problemei fie de a stabili necesarul de personal muncitor permanent după intervalul cu
solicitare maximă (decadă sau lună) ceea ce duce la folosirea incompletă a muncitorilor în
celelalte perioade, fie de a stabili necesarul permanent după un alt nivel (sub cel de solicitare
maximă), ceea ce asigură o mai o mai bună folosire a muncitorilor permanenţi, dar în
perioadele de vârf trebuie să asigure forţa de muncă temporară. Decizia, depinde, desigur de
gradul de sezonalitate, de situaţia forţă de muncă în unitate, etc.

Datele necesare:

Pentru determinarea numărului de muncitori permanenţi, cărora să li se asigure posibilitatea


de a efectua un număr determinat de z.o./muncitor permanent/an, trebuie cunoscute
următoarele date:

- numărul de z.o. necesar desfăşurării proceselor de producţie pe fiecare lună (datele se


iau din fişele tehnologie ale culturilor);
- numărul de zile pe lună în care se pot efectua lucrările;
-numărul de z.o. propus ca sa fie asigurat pe muncitor permanent timp de un an.

Modul de lucru;

1. Din numărul total de z.o./muncitor permanent/an propus a se realiza, se scade un


număr egal cu 24 x n, în care n reprezintă un număr de luni cuprins între 1 şi 11, de regulă cu
cel mai mare număr de z.o.
2. Se totalizează numărul de z.o. din lunile rămase, iar suma se împarte la numărul
rămas la scăderea din numărul de z.o./an propuse a se realiza a produsului (24 x n), rezultatul
fiind numărul de muncitori permanenţi.

53
3. Se determină numărul de z.o. ce revin pe muncitor permanent în fiecare lună, prin
împărţirea numărului total de z.o. din fiecare lună la numărul de muncitori permanenţi rezultat
din calcul. Se va avea în vedere ca acest număr să nu depăşească cifra de 24 pe lună. Se
totalizează aceste zile şi se vede dacă se realizează condiţia asigurării numărului de
z.o./muncitor/an propus iniţial.
4. Se tatonează cu un alt număr de luni (n) până se obţine catul cei mai mic (reprezentând
numărul de muncitori permanenţi) şi implicit numărul de z.o./muncitor permanent/an propus
iniţial.
5. Pentru lunile neacoperite de muncitori permanenţi se va determina numărul de muncitori
temporari, prin împărţirea, pe fiecare lună a numărului de z.o. rămase disponibile la 24.

Cultura Supr. Număr zile-om pe luni calendaristice Total


(ha)
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII z.o.

In pentru 70 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
fibre
Alte activităţi 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96
zile/h
Total general a- 8 8 8 9 8 8 8 8 8 8 9 8 98

Total 8 8 8 9 8 8 8 8 8 8 9 8 99
recalculat

Calculul necesarului de muncitori permanenţi şi temporari

Specificaţia Supr. luni calendaristice


(ha) Tota
l z.o.
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ipoteza nr.1 n=2

z o /ferma 8 8 8 9 8 8 8 8 8 8 9 8 98
z o /muncitor 8 8 8 9 8 8 8 8 8 8 9 8 98
z o /munc perrn 8 8 8 9 8 8 8 8 8 8 9 8 98
z o / munc - - - 8 8 8 8 - - - - - 32
sezonier
nr munc
sezonieri
N=200
n=2

54
200-48=152 zile
(16+40+33+22) /152 = 0,73  1 muncitori permanenţi

55
5.7 Calculul necesarului de insecto-
fungicide şi erbicide

Organizarea acţiunilor de combatere a bolilor şi dăunătorilor are implicaţii directe în evitarea


pierderilor de producţie, cantitatea şi calitatea cât şi rentabilitatea culturii. Reuşita acţiunii de
combatere depinde de asigurarea cu pesticide necesare cât şi de mijloace tehnice de aplicare a
tratamentelor, precum şi de perioada optimă de aplicare a tratamentelor.

Pentru organizarea lucrărilor de combatere trebuie cunoscute o serie de elemente referitoare la


structura culturii, măsurile stabilite la nivelul unităţii pentru combatere, termenul de aplicare pentru
fiecare tratament, datele referitoare la aplicarea măsurilor de combatere, stocul de produse ce trebuie
procurate precum şi preţul de aprovizionare şi modalităţile de plată pentru fiecare produs în parte.

Pe baza măsurilor de combatere stabilite cunoscându-se volumul lucrării, respectiv suprafaţa pe care se
aplică tratamentul şi dozele ce se vor aplica se calculează pentru fiecare produs cantitatea comercială
necesară pentru aplicarea unui tratament după relaţia:

N d
q= unde q = cantitatea, N = norma de lichid pentru tratament, d= concentraţia.
100

Se determina cantitatea totală de produs tehnic necesară pentru întreaga suprafaţă. Pentru fiecare
tratament şi substanţă în parte se va face o centralizare a cantităţilor stabilindu-se în acelaşi timp şi
valoarea produsului total şi a costului tratamentului la unitatea de suprafaţă, pentru a se putea
planifica necesarul de resurse financiare pentru achiziţionarea pesticidelor. Din necesarul anual de
substanţe se scad eventualele cantităţi disponibile din stoc determinând cantităţile care urmează a fi
introduse în planul de aprovizionare a exploataţiei agricole. Cantităţile determinate se trec într-un tabel

56
Nr Cultur U.M Val. Boala/ Produsul Modul Doza Nr. Cant. Cost
. a . lucrar daunator/ utilizat de (kg/ha) Trat Total
crt e buruiana utilizar (litru/h . ă Pre Valoar
e a) ţ e
(l) lei/ totală
l lei

1. In ha 70 monocotiledon AVADE Stropir 6 l/ha 1 420 51 21420


pentru ate X BW- i
fibre EC

2. In ha 70 Dicotiledonate Brasagan Stropir 2l/ha 1 140 43 6020


pentru anuale forte i
fibre

5.8 - Organizarea lucrărilor de combatere a bolilor şi dăunătorilor.

De eficacitatea lucrărilor de combatere a bolilor şi dăunătorilor depinde starea de sănătate a


culturilor, aspectul calitativ precum şi cantitatea de produse realizate. Această lucrare se poate
executa cu diferite mijloace cum ar fi: aviaţia utilitară., maşini mecanice de stropit sau prăfuit
pompe manuale, etc.

Eficienţa oricărei lucrări trebuie să respecte următoarele etape:

-stabilirea numărului de agregate, a formaţiei de muncă, a necesarului de materiale -


organizarea lucrării;

-desfăşurarea propriu-zisă a lucrării;

-controlul calităţii lucrării.

Pentru desfăşurarea raţioanlă a lucrării de combatere trebuie să se determine următoarele


elemente:

57
1. Numărul de tractoare şi maşini necesare pentru executarea lucrările, sau numărul de
agregate
2. Cantitatea de substanţă ce se foloseşte la hectar (1 kg), cantitatea de soluţie ce se
foloseşte pe întreaga suprafaţă, suprafaţa parcelelor de lucru, distanţele dintre punctele de
alimenare, numărul de muncitori pentru executarea lucrării în termen optim, necesarul zilnic
de mijloace de transport pentru apă sau soluţie.
Date necesare:

1. Suprafeţele si dimensiunile parcelelor


2. Starea de vegetaţie a culturilor
3. Relieful
4. Distanţele dintre rânduri
5. Capacitatea rezervorului
6. Viteza de deplasare a agregatelor
7. Distanţa de la care se transportă apa, sau distanţa de la punctul de preparare a soluţiei la locul
de stropit
8. Norma de muncă a muncitorilor pentru preparatul soluţiei
9. în cazul tratamentelor cu erbicide trebuie determinate următoarele elemente:
- captarea buruienilor dominante,
- structura şi textura solului,
- dâncimea apei freatice,
- numărul de fertilizări şi cantitatea folosită la fertilizare,
- condiţiile pedoclimatice,
- tehnologiile de aplicare.

58
Modul de lucru:

l.Se determină numărul de mijloace mecanice necesare defăşurării lucrărilor în termen optim (1-3
zile)

S 70
N= N  2agregate
nP 2  24

S = suprafaţa totală

P = productivitatea agregatului

n = numărul de zile pentru efectuarea lucrării (1-3 zile)

* Productivitatea agregatului:

B V  t  H
P
10.000

B = lăţimea de lucru a agregatului (m)

V= viteza de deplasare a agregatului (m/ora)


t = durata unui schimb

H = coeficientul de utilizare a timpului de lucru

2.Se calculează cantitatea totală de substanţă sau soluţie pe hectar

q=N+d
Brasagan Forte = 300 + 2 = 302 L N = norma de stropit (litri)
d = doza de produs comercial (%)
Awadex = 300 + 6 = 306 L

N = norma de stropit (litri)

d = doza (%)

59
3. Se calculează cantitatea totală de substanţă pe întreaga suprafaţă

Q  q V n Awadex= 306 x 70 x 1= 21420 litri


Brasagan forte =202x 70 x 1=14140 litri

V= volumul lucrării

n = numărul de stropiri

4.Se determină mărimea parcelelor de lucru

S 70
s s  35 ha
N 2

S = suprafaţa

N = numărul de agregate folosite

60
5.Se organizează locul de muncă prin aprovizionarea cu materialele sau produsele chimice
necesare punctelor de alimentare.

6.Se calculează distanţa dintre punctele de alimentare

D  2B t  N D  12  2  4  1  96 m

B = lăţimea de lucru a agregatului

t = numărul curselor dus-întors până la golirea completă a rezervorului

N = numărul de agregate care lucrează grupat pe o parcelă

7 .Numărul de ture dus-întors pana la golirea rezervorului.

10000  Q  Y 10000  2500  0,9


t t  4 ture dus  int ors
A B2 L 300  12  2  800

Q = capacitatea rezervorului (litri)

Y = coeficient de utilizare

A = norma de stropit (litri/ha)

B = lăţimea de lucru (m)

L = lungimea parcelei (m)

8.Se calculează cantitatea de soluţie ce se va pune la primul punct de alimentare.

C QN C  2500  1  2500 litri

Q = capacitatea rezervorului (litri)

N = numărul de agregate grupate pe o parcelă

9.Se calculează cantitatea de soluţie necesară pentru celelalte puncte de alimentare .

C  Q  N Y C  2500  0,9  2250 litri

Y = coeficient de utilizare al rezervorului

61
10.Se calculează numărul de muncitori necesar pentru prepararea soluţiei

V 70
Nr.muncitori  i Nr.muncitori  1  1 muncitor
PZ 10000  2

V = volumul lucrării

P = norma de productivitate zilnică a muncitorilor

Z = numărul de zile în care se execută lucrarea (1-3 zile)

i = numărul de muncitori din formaţie

5.9 - Determinarea pragului de rentabilitate (punctului critic)

Mărimea ratei profitului şi a costurilor de producţie se află în strânsă dependenţă cu mărimea


producţiei şi a cheltuielilor totale de exploatare dintr-o fermă horticolă. în funcţie de dinamica
cheltuielilor ce contribuie la realizarea cheltuielilor totale de exploatare acestea se împart în două
categorii: cheltuieli variabile şi cheltuieli fixe (constante).

Cheltuielile variabile sunt constante ca mărime pe unitatea de produs şi volumul lor creşte direct
proporţional cu volumul producţiei realizate. în această categorie intră lucrările ce au ca unitate de
măsură tona, kilogramul, mii butuci, mii litri, mii bucăţi (exemple: lucrarea de încărcat,
descărcat, muşuroit, tăiere în uscat, dirijat şi legatul lăstarilor, preparat soluţie, recoltat, etc).

62
Cheltuieli fixe sau constante - sunt acele cheltuieli care au o mărime constantă la unitatea de
suprafaţă dar sunt variabile la unitatea de produs realizat. în această categorie intră lucrările solului
(arat, discuit), administrat îngrăşăminte chimice, stropit cu pesticide, etc.

Punctul critic sau pragul de rentabilitate marchează acea dimensiunea a producţiei medii la hectar
la care încasările din valorificarea producţiei sunt egale cu cheltuielile totale de exploatare. în acest
punct nu se înregistrează profit dar nici pierderi.

Punctul critic sau pragul de rentabilitate se poate determina în două moduri şi anume: fără profit
programat şi cu profit programat.

în vederea obţinerii unui profit anticipat, este necesar o sporire a cheltuielilor de producţie în
scopul obţinerii unei producţii suplimentare din vânzarea căreia se pot acoperi cheltuieli
suplimentare ce au fost făcute în cadrul unei exploataţii horticole.

63
Determinarea pragului de rentabilitate sau a punctului critic
Phaseolus vulgaris
Determinarea pragului de rentabilitate fără profit programat
 Y  Y` Y = venituri totale (lei/hectar)
 Y  A x
 Y ` B  x  C Y' = cheltuieli totale de exploatare (lei/hectar)
 A x  B  x  C
 x( A  B)  C A = preţul de vânzare (lei/kg)

B = cheltuieli variabile (lei/kg)


A = 6 lei/kg
C = cheltuieli
C fixe (lei/hectar)
x = 2569 kg/ha
A B
x= x = producţie medie (kg/hectar)
2861kg/ha

*** Nivelul producţiei de 2569 kg/ha marchează punctul critic sau pragul de rentabilitate, în care
valoarea veniturilor obţinute prin vânzarea producţiei, asigură acoperirea integrală a costului de
producţie.
Depăşirea acestui nivel al producţiei duce la obţinerea unui profit, iar scăderea producţiei sub
acest nivel determină pierderi.
Determinarea pragului de rentabilitate cu profit programat
 Y  Y`
Y = venituri totale (lei/hectar)
 Y  A x
 Y ` B  x  C  Pr
Y' = cheltuieli totale de exploatare (lei/hectar)
 A  x  B  x  C  Pr
 x( A  B)  C  Pr
A = preţul de vânzare (lei/kg)

B = cheltuieli variabile (lei/kg)


A = 6 lei/kg
Pr = 1971 lei/ha C = cheltuieli fixe (lei/hectar)

x = producţie medie (kg/hectar)

Pr = profit programat

64
65

S-ar putea să vă placă și