Sunteți pe pagina 1din 16

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: ,, Învățăm să ne comportăm !

’’
Sapt. XVIII – XX (11.02-01.03.2019)

Sapt.XVIII 11.02 - 15.02.2019


Competen
te
Ziua Activităţi integrate/pe discipline; Detalii de continut Resurse Evaluare
specifice/
Disciplina

- ,, Povestea continuă ...”


Materiale:
- crearea unei atmosfere propice însuşirii calculator
cântecului, prin prezentarea unor materiale muzicale Procedurale:
MM sau ilustrative potrivite; conversaţia,
- exerciții de lectură a poveștii ci identificarea explicaţia, Observarea
1.1; 1.4
personajelor și explicarea termenilor necunoscuți; - Povestea demonstratia, sistematică
2.2. 2.3 continuă... exercitiul, jocul
2.4 - interpretarea cântecelor însoţită de dirijarea cu Proba practică
ambele braţe, urmând o mişcare egală jos-sus; didactic
MEM-1.1; - interpretarea cu solist şi cor a cântecelor cu refren Organizare:
frontal, individual,
- stabilirea unor mişcări speciale pentru fiecare
pe grupe
cântec; recunoaşterea cântecelor după mişcarea
caracteristică
Luni
- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor
11.02.  Lectură Materiale:
scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/în gând; citire în manual,
 Vocabular
CLR lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) Procedurale:
1.1; 1.2; - citirea selectivă în funcţie de anumite repere citire explicativă, Observarea
3.1 3.4; (alineatul, linia de dialog) sau respectând un sistematică
4.1 conversaţia,
MM-1.4 detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) explicaţia, învăţarea Aprecieri globale
- formularea orală a mesajului/învăţăturii desprinse Text suport:
prin descoperire, si individuale
dintr-un text citit Ce băiat!,
exercitiul
- recomandarea unor cărţi/ poveşti/povestiri după Octav Pancu- Organizare:
colegilor Iaşi frontal, individual

MEM – - aflarea unei sume de termeni egali prin rezolvarea


1.4; 1.6; unor probleme practice Să ne amintim!
5.2 - rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei  Inmultirea nr. nat.
sume/ diferenţe de termeni egali 0-100 Materiale:
- crearea unor probleme după imagini / desene /  Ordinea efectuării manual, culegere,
scheme / exerciţii / formule operațiilor fisă de lucru
 Probleme care se Procedurale:
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de explicatia,
la o tematică dată /de la numere date /de la verbe / rezolvă prin una exercitiul
expresii care sugerează operaţii sau mai multe op problematizare
 - investigarea unui mediu de viaţă natural sau Organizare: Observarea
artificial (balta / acvariul, pădurea / parcul etc.) frontal, individual sistematică
pentru a identifica plantele şi animalele care îl
populează, condiţiile de viaţă şi adaptările la mediu Aprecieri globale
si individuale
Ed.fizica
- aflarea unei sume de termeni egali prin rezolvarea
unor probleme practice
- rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei Să ne amintim! Materiale:
sume/ diferenţe de termeni egali  Inmultirea nr. nat. manual
MEM – - crearea unor probleme după imagini / desene / 0-100 Procedurale: Observarea
1.4; 1.6; scheme / exerciţii / formule  Ordinea efectuării conversaţia, expli- sistematică
5.2 - formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de operațiilor caţia, exercițiul
la o tematică dată /de la numere date /de la verbe /  Probleme care se jocul de rol Aprecieri globale
AVAP – Organizare: si individuale
expresii care sugerează operaţii rezolvă prin una
frontal, individual,
 - investigarea unui mediu de viaţă natural sau sau mai multe op în echipă
Marti artificial (balta / acvariul, pădurea / parcul etc.)
12.02. pentru a identifica plantele şi animalele care îl
populează, condiţiile de viaţă şi adaptările la mediu
- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor
scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/în gând; citire în  Povestirea orală a
lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) unui text citit
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere Materiale:
CLR  Formularea de manual
1.1; 1.2; (alineatul, linia de dialog) sau respectând un det- Observarea
întrebări și Procedurale:
3.1 3.4; selectarea/formularea unor titluri potrivite textelor sistematică
4.1 răspunsuri conversaţia,
scurte audiate
explicaţia, jurnalul
- audierea unor poveşti, descrieri, instrucţiuni şi Aprecieri globale
AVAP – indicaţii şi manifestarea reacţiilor corespunzătoare dublu, exercitiul si individuale
2.2 Organizare:
la acestea Text suport: Ce frontal, individual
- ordonarea cronologică a imaginilor care reprezintă băiat!,
momente ale acţiunii textului audiat după Octav Pancu-
- relatarea, în succesiune logică, a întâmplărilor din Iaşi
textul audiat
- precizarea evenimentelor din textul audiat,
folosind expresiile: la început, mai întâi, prima dată,
apoi, după aceea, până la urmă etc
- formularea orală a mesajului/învăţăturii desprinse
dintr-un text citit
- recomandarea unor cărţi/ poveşti/povestiri
colegilor

- crearea unei atmosfere propice însuşirii


Materiale:
cântecului, prin prezentarea unor materiale muzicale calculator
MM sau ilustrative potrivite; Procedurale:
81.1; 1.4 - exerciții de identificare a legăturii dintre muzică și Cantarea vocală conversaţia, expli- Observarea
2.2. 2.3 picture; caţia, demonstratia, sistematică
’‘Semaforul„
2.4 - exerciții de reprezentare prin desen a unui exercitiul, jocul
fragment muzical; didactic Proba practică
MEM-1.1; - exercitii proprice dezvoltarii dictiei Organizare:
frontal, individual,
‘Semaforul„ pe grupe
Materiale:
manual, culegere,
- rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei Impărtirea nr nat fisă de lucru
MEM – Observarea
1.4; 1.6; fracții Procedurale:
Mier- – identificarea fracțiilor jumătate și sfert, utilizând sistematică
curi 5.2 Scrierea și citirea explicatia,
13.02. operația de împărțire la 2, respectiv la 4; fracțiilor exercitiul Aprecieri globale
AVAP – – asocierea jumătății și a sfertului cu desene Doimea,pătrimea problematizare
2.6 si indiv.
corespunzătoare . Organizare:
frontal, individual,
pe grupe
- formularea unor întrebări şi răspunsuri orale la
întrebări legate de tema şi mesajul textului audiat
- povestirea orală, cu întrebări de sprijin, a unui
fragment audiat
- formularea unor mesaje în care să-şi exprime
intenţia de a primi informaţii/ lămuriri în legătură cu
un aspect/ o problemă din spaţiul familiar
- plasarea semnelor de punctuaţie într-un text
- realizarea portretelor anotimpurilor în cuvinte,
formă şi culoare
- stabilirea poziției și a ordinii cuvintelor din
1.Dialogul în Materiale:
propoziții de 4 – 6 cuvinte
situații concrete manual
CLR - schimbarea ordinii cuvintelor în propoziție, fără a
2. A cere și a da Procedurale:
1.1; 1.2; schimba mesajul transmis Observare sistem.
informații conversaţia,
3.1 3.4; - citirea în forme variate a enunțurilor și textelor
povestirea,
4.1 scurte (citire cu voce tare/în șoaptă/în gând; citire în Aprecieri globale
Text suport: Ce cadranele, si individ.
lanț, pe roluri, citire-ștafetă etc.)
băiat!, exercitiul
- transcrieri selective de cuvinte și fraze dintr-un
după Octav Pancu- Organizare:
scurt text pe teme cunoscute
Iaşi frontal, individual
- compunerea unor texte scurte (3 – 7 enunțuri) pe
teme din sfera de interes a copiilor, cu ajutorul unor
imagini sau întrebări
- realizarea unor desene și a unor povești pornind de
la experiențe senzoriale (ceva ce a văzut și i-a atras
atenția, sunete, gusturi, mirosuri, atingerea unei
suprafețe)
- realizarea de lucrări în care se asociază elemente
de exprimare plastică, cu alte forme de exprimare
artistică – ex.: ilustrarea versurilor unui cântec prin
desen etc.

Ed.fizica
- rezolvarea de exerciţii de tipul:
„Află suma / diferenţa / produsul / câtul / Observarea
jumătatea / sfertul / dublul etc.” sistematică
- utilizarea fracţiilor jumătate, respectiv sfert, Materiale: Aprecieri globale
utilizând suport concret sau desene (pizza, manual, culegere, si individuale
MEM – tort, măr, pâine, cutie de bomboane, caiet ÎMPĂRŢIREA CU fisă de lucru
1.4; 1.6; etc.) REST 0 A Procedurale:
5.2 NUMERELOR explicatia,
- marcarea jumătăţii / sfertului de suprafaţă a exercitiul
NATURALE DE
AVAP – unei figuri geometrice cu fracţia Problematizare
2.6 corespunzătoare: ½, respectiv ¼ LA 0 LA 100
Despre Delta Dunării Organizare:
- identificarea fracţiilor frontal, individual,
echivalente: 1/2=2/4- asocierea rezolvării unei pe grupe
probleme cu o reprezentare grafică/desen;
JOI, marcarea jumătăţii / sfertului cu fracţia
14.02. corespunzătoare:
½, respectiv ¼
- exerciţii de citire a propoziţiilor care conţin
semnul de punctuaţie, virgule Materiale:
- identificarea situaţiilor în care folosim virgule manual, caiet
 Două puncte
CLR - alcătuire de enunţuri în care să folosească virgula, Procedurale: Observarea
1.1; 1.2; în ambele situatii: enumerare şi după un cuvânt care conversaţia, sistematică
3.1 3.4; exprimă o strigare Text suport: Ce explicaţia,
4.1 - folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu băiat!, diagrama Wels, Aprecieri globale
majusculă / cu alineat, utilizarea corectă a semnelor după Octav Pancu- exercitiul si individuale
Iaşi
de punctuaţie) Organizare:
- plasarea semnelor de punctuaţie într-un text frontal, individual
- realizarea unui desen: Iarna
T.I.C.
Lb.engl.
- aflarea unei sume de termeni egali prin rezolvarea Împărţirea Resurse mat.:
MEM –
3.1; 3.2; unor probleme practice numerelor naturale manual,fişe Observarea
4.2. - rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei folosind scăderea Resurse proced.: sistematică
Vineri
15.02. sume/ diferenţe de termeni egali repetată observarea dirijată,
AVAP – - crearea unor probleme după imagini / desene / conversaţia, Aprecieri globale
 Despre Marea Neagră
2.6 si individuale
CLR-1.2; scheme / exerciţii / formule explicaţia, jocul
2.1 - formularea şi rezolvarea unor probleme pornind didactic, exerciţiul
de la o tematică dată /de la numere date /de la verbe Forme de
/ expresii care sugerează operaţii organizare
- crearea unor probleme după imagini / activitatea frontală,
desene / scheme / exerciţii / formule activ. în echipă,
- recunoaşterea în desene / imagini activ.individuală
/ machete / filme documentare / prezentări a unor
forme de relief
-Instrumente muzicale de jucărie
-Identificare semnificației liniei, punctului, culorii
Fotografii în care
și formei în opere de artă;
este surprins
- Exprimarea ideilor și trăirilor personale prin
-Muzica, pasiunea curcubeul
utilizarea liniei, punctului, culorii si formei;
mea
- Realizarea de produse utile si/ sau estetice
Coli de bloc de
AVAP combinând materiale ușor de prelucrat și tehnici
1. Informații despre desen, creioane
2.3; 2.4 accesibile;
instrumentele colorate, cerate, Aprecieri globale
- să exprime ceea ce simte, folosind linii, culori și
CLR - 2.2 forme muzicale îndrăgite radieră, acuarele, si individuale
MEM – 2. Confecționarea guașe sau tempera,
Vor descoperi:
3.1 unor instrumente hârtie colorată,
> că între muzică și desen există asemănări
muzicale pensulă, burete,
>că liniile din desene ne pot transmite mesaje
foarfece, lipici,
-Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, forma
etc.
-Tehnici de lucru: linie modulată, repetiție,
-Produse ale activității: desen liber, decorații,
compoziții, obiecte utile
- dialoguri având ca suport imagini care surprind
emoţii de bază, cu ajutorul cărora să se analizeze,
de exemplu, stările de tristeţe, fericire, relaxare,
frică etc. („Ce fac atunci când sunt...) Materiale:
- aplicarea unor tehnici art-creative prin care să se manual, fisă
DP Observarea
exprime diferite stări emoţionale: desene, cântece, Procedurale:
1.2 Emoții de bază – explicatia, sistematică
modelaje din lut şi plastilină, roluri în teatru, colaje, bucuria exercitiul Aprecieri globale
CLR-1.2 tapiserii din materiale textile etc.
AVAP-2.6 - participarea la scurte scenete, prin atribuirea unor ciorchinele si individuale
Organizare:
roluri, pentru exersarea exprimării emoţiilor în frontal, pe grupe
situaţii variate
- dezbateri despre legătura dintre emoţii şi
Comportamente
 Religie

SAPT XIX 18.02-22.02.2019

Competen
te
Ziua Activităţi integrate/pe discipline; Detalii de continut Resurse Evaluare
specifice/
Disciplina
Cântec ’’Semaforul„ Materiale:
- crearea unei atmosfere propice însuşirii calculator
cântecului, prin prezentarea unor materiale Procedurale:
MM muzicale sau ilustrative potrivite; conversaţia,
- Cantarea vocală explicaţia, Observarea
1.1; 1.4 - exerciții de identificare a legăturii dintre muzică demonstratia, sistematică
2.2. 2.3
2.4 și picture; exercitiul, jocul
- exerciții de reprezentare prin desen a unui didactic Proba practică
MEM-1.1; fragment muzical; Organizare:
- exercitii proprice dezvoltarii dictiei frontal, individual,
pe grupe
Materiale:
-citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor manual,
scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/în gând; citire în Text suport:
CLR Procedurale:citire
lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) Cel mai bun
1.1; 1.2; prieten, după Victor explicativă, Observarea
Luni - citirea selectivă în funcţie de anumite repere
18.02. 3.1 3.4; conversaţia, sistematică
Sivetidis
4.1 (alineatul, linia de dialog) sau respectând un explicaţia,
MM-1.4 detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) învăţarea prin Aprecieri globale
- aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea Lectura. si individuale
descoperire,
logică de desfăşurare a evenimentelor din mesajul Intonarea prop.
exercitiul
audiat Vocabular
Organizare:
frontal, individual
- jocuri de extragere repetată a unui Împărţirea
anumit număr de elemente dintr-o numerelor naturale
mulţime dată folosind scăderea
MEM – - rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei
1.4; 1.6; repetată Materiale:
5.2 sume/ diferenţe de termeni egali  Despre Marea Neagră manual, culegere,
- rezolvarea de exerciţii de tipul: fisă de lucru
„Află suma/ diferenţa/ produsul/ câtul/ jumătatea/ Procedurale:
sfertul/ dublul etc.” explicatia,
- realizarea unor colecţii de plante din diferite medii exercitiul
de viaţă, la nivelul clasei problematizare
- asocierea unor caracteristici speciale ale plantelor Organizare: Observarea
frontal, individual sistematică
şi animalelor cu anumite caracteristici ale mediului
în care trăiesc, în scopul recunoaşterii adaptărilor la Aprecieri globale
mediu si individuale
Ed.fizica
Materiale:
manual
MEM – Împărţirea –operaţie Procedurale: Observarea
1.4; 1.6; - rezolvarea de exerciţii de tipul: inversă înmulţirii conversaţia, sistematică
5.2 „ Află suma/ diferenţa/ produsul/ câtul/ Despre deșert explicaţia, ex.
jumătatea/ sfertul/ dublul etc.” jocul de rol Aprecieri globale
AVAP – Organizare: si individuale
frontal, individual,
în echipă
 Formularea de
- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor
scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/în gând; citire în întrebări și
lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) răspunsuri Materiale:
CLR manual
1.1; 1.2; - citirea selectivă în funcţie de anumite repere Text suport: Cel mai Observarea
Marti bun prieten, după Procedurale:
3.1 3.4; (alineatul, linia de dialog) sau respectând un sistematică
19.02. conversaţia,
4.1 detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) Victor Sivetidis
explicaţia, jurnalul
- formularea orală a mesajului/învăţăturii desprinse Aprecieri globale
AVAP – dintr-un text citit Text suport: dublu, exercitiul si individuale
2.2 Organizare:
- recomandarea unor cărţi/ poveşti/povestiri Ce băiat!, frontal, individual
colegilor după Octav Pancu-Iaşi

- crearea unei atmosfere propice însuşirii Materiale:


cântecului, prin prezentarea unor materiale calculator
muzicale sau ilustrative potrivite Dictia Procedurale:
MM
- exerciții de memorare a unei poezii; Cântec: conversaţia, expli-
81.1; 1.4 Observarea
- însuşirea cântecului Azi Grivei e manios muzica ,, Azi Grivei e manios ” caţia,
2.2. 2.3 sistematică
demonstratia,
2.4 A.Vascanu pe traseul: colectiv – grupuri mici – exercitiul, jocul
colectiv Proba practică
didactic
MEM-1.1; - interpretarea cântecelor însoţită de dirijarea cu Organizare:
ambele braţe, urmând o mişcare egală jos-sus; frontal, individual,
- interpretarea cu solist şi cor a cântecelor cu refren pe grupe
- audiţie interioară (un vers cântat cu vocea, un
vers – în gând) însoţite de dirijat intuitiv sau cu
acompaniamentul jucăriilor muzicale - asocierea
unor mişcări ritmice sau sunete în relaţie cu
poveşti, poezii, cântece
-reproducerea în grup a cântecelor însuşite intuitiv,
respectând sincronizarea
- însuşirea după auz a cântecelor, prin
demonstrarea lor de către cadrul didactic sau cu
ajutorul mijloacelor tehnice

Mier- Materiale:
curi manual, culegere,
20.02. MEM – fisă de lucru Observarea
1.4; 1.6; Procedurale:
- rezolvarea de exerciţii de tipul: Proba înmulţirii. sistematică
5.2 explicatia,
„Află suma/diferenţa/produsul/ Proba împărţirii exercitiul
AVAP – câtul/jumătatea/sfertul/dublul etc.” Aprecieri globale
problematizare
2.6 si indiv.
Organizare:
frontal, individual,
pe grupe

- formarea unor cuvinte prin derivare cu prefixe sau


sufixe (fără terminologie)  Repovestirea unei Materiale: caiet, fişe
- aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea de lucru,
întâmplări citite
logică de desfăşurare a evenimentelor din mesajul Procedurale:
 Scrierea pe liniatură conversaţia,
audiat
dictando explicaţia, exerciţiul,
transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un
CLR munca Observarea
1.1; 1.2; scurt text pe teme cunoscute independentă, sistematică
3.1 3.4; - scrierea corectă a unor propoziţii/fraze/a unui text munca în echipă,
4.1 scurt pe foaie tip II, dictando, velină, respectând problematizarea, Aprecieri globale
Text suport: si individuale
încadrarea în pagina de caiet (tip II, dictando sau cu jocul, învăţarea prin
foaie velină), aprecierea spaţiilor dintre litere şi Cel mai bun descoperire
cuvinte prieten, după Victor Forme de
- activităţi care implică folosirea calculatorului Sivetidis organizare:
pentru redactarea unor enunţuri/texte scurte Activ. frontală,
activ. individuală
- rezolvarea unor situaţii practice
de aflare a unei sume / diferenţe de Resurse materiale:
Joi, termeni egali manual,fişe de lucru
21.02. MEM Resurse
- efectuarea de împărţiri cu rest 0, în concentrul
1.5 0-100 prin scăderi repetate sau recurgând la procedurale:
înmulţire Observarea dirijată,
1.6 Proba înmulţirii. conversaţia,
- utilizarea fracţiilor jumătate, respectiv sfert,
Proba împărţirii explicaţia, jocul
3.1 utilizând suport concret sau desene (pizza, didactic, exerciţiul
tort, măr, pâine, cutie de bomboane, caiet Forme de
5.2 etc.) organizare
activitatea frontală,
- recunoaşterea în desene / imagini activitate în echipă,
/ machete / filme documentare/ prezentări a unor activ. individuală
forme de relief (munţi, câmpii) sau medii de viaţă
- alegerea răspunsurilor corecte la întrebări legate
de mesajul textului audiat, dintr-o pereche/serie de Resurse materiale:
variante date manual,fişe de lucru
- identificarea unor cuvinte date după criterii Resurse
precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet final procedurale:
etc. Cuvinte cu înțeles Observarea dirijată,
CLR - jocuri de rol: întâlniri cu personaje fantastice, opus conversaţia,
1.1 1.3 întâmplări petrecute în vis, călătorii în lumi explicaţia, jocul
2.3 3.1 imaginare didactic, exerciţiul
3.2 - citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu Forme de
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de organizare
punctuaţie activitatea frontală,
- aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea activitate în echipă,
logică de desfăşurare a active. individuală
evenimentelor din mesajul audiat

T.I.C.
Lb.engleză
- rezolvarea unor situaţii practice Test de evaluare
MEM – de aflare a unei sume / diferenţe de
Vineri 3.1; 3.2; termeni egali
Despre Grădina muncă Evaluare
4.2. Botanică şi sera ei independentă sumativa
22.02. - efectuarea de împărţiri cu rest 0, în concentrul
AVAP – 0-100 prin scăderi repetate sau recurgând la activitate
2.6 înmulţire individuală
CLR-1.2; - recunoaşterea în desene / imagini
2.1 / machete / filme documentare/ prezentări a unor
forme de relief sau medii de viaţă
- formularea de enunţuri despre posibile trăiri
Fotografii în care
exprimate de autori în picturi/desene/fotografii
este surprins
artistice/sculptură etc.
curcubeul
- participarea la discuţii despre mesaje exprimate
prin imagini diverse (semne de circulație,
Coli de bloc de
AVAP fotografii, picturi) -Muzica, pasiunea
desen, creioane
2.3; 2.4 - jocuri comparative între mesaje practice transmise mea
colorate, cerate, Aprecieri globale
prin limbaj vizual şi mesaje artistice
CLR - 2.2 radieră, acuarele, si individuale
- sesizarea efectelor sugestive ale unei culori 1-2. Instrumente
MEM – guașe sau tempera,
folosite într-o reproducere, prin comparaţia cu zone muzicale de jucărie
3.1 hârtie colorată,
alăturate, colorate diferit
pensulă, burete,
- exerciţii de autoanaliză a propriilor creaţii
foarfece, lipici,
- realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în
etc.
viaţa de şcolar – Instrumentul meu preferat–
pictură;
manual, fişe de
- dialoguri având ca suport imagini care surprind
lucru
DP emoţii de bază, cu ajutorul cărora să se analizeze, Observarea
- conversaţia
1.2 de exemplu, stările de tristeţe, fericire, relaxare, Emoții de bază – sistematică
euristică,
frică etc. („Ce fac atunci când sunt...) tristețea
CLR-1.2 - aplicarea unor tehnici art-creative prin care să se explicaţia, joc de Aprecieri globale
AVAP-2.6 exprime diferite stări emoţionale: desene, cântece, rol si individuale
modelaje din lut şi plastilină, roluri în teatru, colaje, - act. frontală,în
tapiserii din materiale textile etc. perechi, individ.
 Religie

SAPT. XX 25.02.-01.03.2019

Competen
te
Ziua specifice/ Activităţi integrate/pe discipline; Detalii de continut Resurse Evaluare
Disciplina
Să cântăm în cor Materiale: Observarea
Luni - crearea unei atmosfere propice însuşirii
MM Cântecul calculator sistematică
25.02. 1.1; 1.4 cântecului, prin prezentarea unor materiale ,,Cărticica mea’’ Procedurale:
2.2. 2.3muzicale sau ilustrative potrivite conversaţia, Proba practică
2.4 - însuşirea cântecului Carticica mea, din explicaţia,
folclorul copiilor pe traseul: colectiv – grupuri demonstratia,
MEM-1.1; exercitiul, jocul
mici – colectiv didactic
- exerciții de cântare în dialog; Organizare:
frontal, individual,
pe grupe
- completarea unor enunţuri lacunare cu
informaţii dintr-un text audiat
- identificarea unor cuvinte date după criterii
precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet final
etc. Materiale:
CLR - crearea unor scurte povestiri orale după o manual
1.1; 1.2; imagine/o suită de imagini şi după un şir de Procedurale: Observarea
3.1 3.4; Recapitulare sistematică
4.1 întrebări - Despre prietenie conversaţia,
MM-1.4 - formularea unor răspunsuri la întrebări, în explicaţia, jurnalul Aprecieri globale
legătură cu un scurt text citit dublu, exercitiul si individuale
- scrierea corectă a unor propoziţii/fraze/a unui Organizare:
frontal, individual
text scurt pe foaie tip II, dictando, velină,
respectând încadrarea în pagina de caiet (tip II,
dictando sau cu foaie velină), aprecierea spaţiilor
dintre litere şi cuvinte
- rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma
/diferenţa / produsul / câtul / jumătatea / sfertul
/dublul etc.” Materiale:
- crearea unor probleme după imagini / desene manual, culegere,
MEM – /scheme / exerciţii / formule fisă de lucru Observarea
1.4; 1.6; Recapitulare Procedurale: sistematică
5.2 - aflarea unei sume de termeni egali prin explicatia,
rezolvarea unor probleme practice exercitiul Aprecieri globale
- evidenţierea unor proprietăţi ale înmulţirii problematizare si individuale
(comutativitate, asociativitate, element neutru), Organizare:
fără precizarea terminologiei frontal, individual
Ed.fizica
- rezolvarea de exerciţii de tipul: Materiale:
„Află suma / diferenţa / produsul / câtul / manual
MEM – jumătatea / sfertul / dublul etc.” Procedurale: Observarea
1.4; 1.6; conversaţia, expli- sistematică
5.2 - recunoaşterea în desene / imagini Recapitulare caţia, exercițiul
/ machete / filme documentare / prezentări a jocul de rol Aprecieri globale
AVAP – Organizare: si individuale
unor forme de relief (munţi, câmpii) sau medii
frontal, individual,
de viaţă în echipă

- ordonarea cronologică a imaginilor care reprezintă


momente ale acţiunii textului audiat
- relatarea, în succesiune logică, a întâmplărilor din
textul audiat
- precizarea evenimentelor din textul audiat, folosind
expresiile: la început, maiîntâi, prima dată, apoi, după
Marti aceea, până la urmă etc. Materiale:
26.02. CLR - formarea unor cuvinte prin derivare cu prefixe sau fise de evaluare
1.1; 1.2;
sufixe (fără terminologie) Procedurale:
3.1 3.4; Evaluare
- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor conversaţia, explic.,
4.1 EVALUARE sumativa
scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/în gând; citire munca independentă,
AVAP – în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) Forme de organizare:
2.2 - citirea selectivă în funcţie de anumite repere Activit. individuală
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)
- formularea unor răspunsuri la întrebări, în
legătură cu un scurt text citit transcrieri selective
de cuvinte şi fraze dintr-un scurt text pe teme
cunoscute

- audiție Concertul, de Tanase Constantinescu; Materiale:


MM - joc pe audiţie: mişcarea diferenţiată, la alegerea calculator
81.1; 1.4copiilor, funcţie de nuanţă sau tempo; Procedurale: Observarea
2.2. 2.3 Cântarea cu conversaţia, sistematică
2.4 - desenarea unui peisaj inspirat de cântec; acompaniament expl.demonstr, ex.,
- compunerea unor probleme despre elemente din jocul didactic Proba practică
MEM-1.1; natură spec. anotimpului; Organizare:
- crearea unei poezii/povești . frontal,indiv,pe gr.
Materiale:
manual, culegere,
- rezolvarea de exerciţii de tipul: fisă de evaluare
MEM –
1.4; 1.6; „Află suma / diferenţa / produsul / câtul / Procedurale:
jumătatea / sfertul / dublul etc.” Evaluare Evaluare
5.2 explicatia, sumativa
exercitiul
AVAP – - recunoaşterea în desene / imagini problematizare
2.6 Organizare:
/ machete / filme documentare / prezentări a
frontal, individual,
unor forme de relief sau medii de viaţă pe grupe

- alegerea răspunsurilor corecte la întrebări legate


de mesajul textului audiat
- identificarea personajelor dintr-un text audiat
- precizarea locului şi timpului acţiunii
Mier- - formularea de răspunsuri la întrebări referitoare
curi la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, Materiale:
27.02. Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Cu ce scop?” etc.) manual
CLR Procedurale:
1.1; 1.2; - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor Activităţi de recup. si Observare sistem.
ameliorare conversaţia,
3.1 3.4; scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/în gând; citire
povestirea,
4.1 în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) Aprecieri globale
cadranele, si individ.
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere
exercitiul
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un
Organizare:
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) frontal, individual
- ordonarea alfabetică a unor cuvinte date
- formarea unor cuvinte din silabe date
- formarea unor cuvinte prin derivare cu prefixe
sau sufixe (fără terminologie)
- despărţirea cuvintelor în silabe

Ed.fizica
- efectuarea de împărţiri cu rest 0, Materiale: Observarea
în concentrul 0-100 prin scăderi manual, culegere, sistematică
MEM – repetate sau recurgând la înmulţire fisă de lucru
1.4; 1.6; - rezolvarea de exerciţii de tipul: Activ. de Procedurale: Aprecieri globale
5.2 explicatia, si individuale
„Află suma / diferenţa / produsul / câtul / recuperare, exercitiul
AVAP – jumătatea / sfertul / dublul etc ameliorare/ dezv.
2.6 - marcarea jumătăţii / sfertului de suprafaţă a unei Organizare:
figuri geometrice cu fracţia corespunzătoare: ½, frontal, individual,
respectiv ¼ pe grupe

- ordonarea alfabetică a unor cuvinte date


- formarea unor cuvinte prin derivare cu prefixe
sau sufixe (fără terminologie)
- jocuri de tip „Fazan” „Cuvinte alintate”
- despărţirea cuvintelor în silabe
- schimbarea sensului unui cuvânt prin
JOI, schimbarea unei silabe / unui sunet
- identificarea unor cuvinte date după criterii Materiale:
28.02. manual, caiet
precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet final
CLR Procedurale: Observarea
etc. Activităţi de dezv.
1.1; 1.2; conversaţia, sistematică
- stabilirea poziţiei şi a ordinii cuvintelor din  Ex. de citire,
3.1 3.4; explicaţia,
4.1 propoziţii de 4-6 cuvinte vocabular Aprecieri globale
diagrama Wels,
- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor si individuale
exercitiul
scurte ( citire cu voce tare / în şoaptă / în gând;
Organizare:
citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) frontal, individual
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un
detaliu / o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un
scurt text pe teme cunoscute
- realizarea unor lucrări de tip proiect, cu sprijin
din partea cadrului didactic

T.I.C.

Lb.engl.
- efectuarea de împărţiri cu rest 0, în concentrul
0-100 prin scăderi repetate sau recurgând la
înmulţire
- utilizarea fracţiilor jumătate, respectiv
Materiale:
sfert, utilizând suport concret sau desene
MEM – (pizza, tort, măr, pâine, cutie de bomboane,
manual, culegere,
3.1; 3.2; fisă de lucru
caiet etc.) Observarea
4.2. Procedurale:
- recunoaşterea în desene / imagini Matematica prin joc sistematică
explicatia,
AVAP – / machete / filme documentare/ prezentări a unor Explorarea mediului exercitiul
2.6 Aprecieri globale
forme de relief sau medii de viaţă problematizare
CLR-1.2; si indiv.
- explicarea unor schimbări/evenimente din viaţa Organizare:
2.1 frontal, individual,
plantelor, a animalelor şi a omului, ca urmare a pe grupe
ciclului zi-noapte;
-explicarea rolului aerului/oxigenului pentru
supravieţuirea speciei umane, a plantelor şi
animalelor;
Vineri - exerciții de identificare a materialelor și
01.03. instrumentelor de lucru; Coli de bloc de
- exerciții de utilizare a unor materiale și desen, creioane
AVAP instrumente de lucru;  Recapitulare colorate, cerate,
2.3; 2.4 - exerciţii de autoanaliză a propriilor creaţii;  Evaluare radieră, acuarele, Aprecieri globale
- realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în guașe sau tempera, si individuale
CLR - 2.2 viaţa de şcolar; hârtie colorată,
MEM 3.1 - exerciţii de autoanaliză a propriilor creaţii pensulă, burete,
- realizare de jocuri, jucării sau obiecte utile în foarfece, lipici,
viaţa de şcolar etc.
Materiale:
- participarea la scurte scenete, prin atribuirea manual, fisă
DP Observarea
unor roluri, pentru exersarea exprimării Procedurale:
2.1 explicatia, sistematică
emoţiilor în situaţii variate Emoții de bază - frica
exercitiul
CLR-1.2 - dezbateri despre legătura dintre emoţii şi Aprecieri globale
AVAP-2.6 comportamente ciorchinele si individuale
Organizare:
frontal, pe grupe
 Religie