Sunteți pe pagina 1din 15

Anul şcolar: 2018-2019

Clasa a VIII-a
Ore pe săptămână: 1h
Profesor propunător: Niţulescu Mădălina
Nr…………………………

Avizat,
Inspector de Limba româna,
Prof. Cristina Cergan

Avizat,
Director,
Prof. Adrian Niculae

Avizat,
Responsabil de Comisie Metodică
Prof. Simona Vlase
Aria curriculară
LIMBĂ ŞI COMUNICARE

Opţional cu temă integratoare la nivelul ariei curriculare

Disciplina implicată – Literatura română

Denumirea opţionalului

ESEUL ARGUMENTATIV

 Eseul cu răspuns restrâns


 Eseul structurat

ARGUMENT
Cursul opţional ,,Eseul argumentativ” a fost gândit ca o soluţie pentru
problemele cu care se confruntă elevii din ciclul gimnazial în ceea ce priveşte
redactarea. Dificultăţile sunt generate şi de complexitatea programei care trebuie
parcursă în vederea susţinerii Testului Naţional de Limba şi Literatura română,
profesorul nedispunând în orele prevăzute săptămânal la clasă de timpul necesar
exersării unor exerciţii şi tehnici de redactare. Consecinţele sunt vizibile,
majoritatea elevilor care se pregătesc pentru Testele Naţionale fiind ,,dezarmaţi”
atunci când li se cere să ,,argumenteze”, să ,,explice”, să ,,comenteze”.
Răspunsurile multora sunt de multe ori ilogice, dezlânate şi datorită faptului că
dispun de un vocabular deficitar. Alţii, însă, chiar dacă stăpânesc noţiunile de
teorie literară şi chiar dacă dispun de un vocabular bogat, nu cunosc tehnica
redactării eseurilor de acest tip şi nu sunt capabili să-şi organizeze ideile şi să
surprindă esenţialul (în cazul eseului cu răspuns restrâns) sau să respecte anumite
repere (în cazul eseului structurat).
Ora de opţional nu va insista pe repere teoretice, ci va folosi ca punct de
plecare aceste repere, având în vedere exersarea redactării sub forma unor exerciţii
variate, gradate de la simplu la complex, astfel încât fiecare elev să poată utiliza
cunoştinţele însuşite în anii anteriori la orele de limba şi literatura română. Aceste
cunoştinţe nu se referă numai la noţiunile de teorie literară, dar şi la toate
compartimentele limbii (vocabular, fonetică, morfologie, sintaxă), aflate în
interdependenţă. De asemenea, elevii trebuie să stăpânească în redactare ortografia
şi punctuaţia pentru că evaluarea unui eseu presupune măsurarea a ceea CE scriu
elevii, dar şi a modului CUM scriu aceştia.
Cursul are la bază ideea că orice text redactat (fie el şi de câteva rânduri)
presupune o ,,scriere” organizată pe baza unui schelet ce trebuie ,,îmbrăcat” în
funcţie de ideile ce se vor transmite. În viziunea noastră, redactarea presupune
două dimensiuni, ce ar putea fi reprezentate grafic pe orizontală şi pe verticală.
Astfel, aşa cum am mai amintit, ,,scheletul” unui text, coloana sa vertebrală, ia
fiinţă (pe verticală) din repere teoretice, selectate în funcţie de itemul propus (de
cele mai multe ori se porneşte de la o definiţie). Pe orizontală se ataşează
completări ale noţiunilor cuprinse în scheletul textului, completări ce pot fi
extinderi în funcţie de mărimea eseului ce trebuie redactat.
De exemplu, pentru o cerinţă ca: În maximum cinci rânduri argumentează
că textul citat (poezia X) este o operă lirică, graficul redactării ar fi:

Opera lirică

organizare strofică, -------------Versuri-------------- rimă, măsură,


ritm
emoţii, gânduri…--------Idei, gânduri, sentimente, -----sentimente de
trăiri transmise în mod melancolie,
bucurie
direct etc.

forme verbale------------------Eul liric-------------------forme


pronominale
de persoana I de persoana I

Figuri de stil,
exemplificări-----------imagini artistice----------exemplificări
(identificarea figurii de stil, (identificarea figurii de
stil,
explicaţia semnificaţiei explicaţia semnificaţiei
acesteia, imaginea artistică acesteia, imaginea
artistică
la crearea căreia aceasta la crearea căreia aceasta
contribuie) contribuie)

Din acest grafic, elevul ar trebui să îşi aleagă două argumente pe care să le
exemplifice.
Textul citat este o operă lirică. Un prim argument care susţine afirmaţia
anterioară se referă la modul direct în care sunt transmise sentimentele de
…………………………………………………………………………………………………
…...
Poetul se confesează, comunicându-şi trăirile, prin vocea eului liric,
detectabil în text prin forme pronominale şi verbale de persoana I:
exemple……………………….
În cazul eseului structurat cerut de un item ca: ,,În una - două pagini
argumentează apartenenţa la opera lirică a poeziei X”, elevul trebuie să îşi
selecteze din grafic reperele cerute (de obicei patru) şi să le trateze folosind
extensii, astfel încât un reper să fie tratat într-un paragraf de aproximativ o
jumătate de pagină.
Întreg demersul cursului opţional se va baza pe fragmente de text şi texte
integrale din specii studiate (şi evaluate la Testarea Naţională), dar şi pe fragmente
de text la prima vedere
Pentru primul semestru şi o parte din semestrul al II-lea cursul a fost
gândit să se ocupe de eseul cu răspuns restrâns, urmând ca în semestrul al II-lea
elevii să dobândească tehnici de redactare a eseului structurat.
Fără a avea pretenţia eliminării tuturor problemelor pe care le ridică
redactarea în ciclul gimnazial, cursul se vrea un demers activ în vederea eliminării
redactării haotice, dezorganizate şi a atingerii performanţei dorite la examen.

COMPETENŢE SPECIFICE

La sfârşitul clasei a VIII-a elevii vor fi capabili:


1. Să emită, să organizeze şi să integreze ideile în texte;
2. Să interpreteze şi să aplice datele cunoscute;
3. Să utilizeze corect cuvintele în context;
4. Să aplice normele de ortografie, punctuaţie, fonetică, morfologie şi sintaxă;
5. Să îmbine corect cuvintele în propoziţii şi propoziţiile în frază;
6. Să manifeste interes pentru o redactare corectă şi coerentă.

BIBLIOGRAFIE

1. Avram, Mioara, Gramatica pentru toţi, Bucureşti, Editura Academiei, 1986


2. Bărboi, Constanţa, Popescu, Marieta, Limba şi literatura română pentru
examenul de capacitate, Bucureşti, Editura Meteora Press, 2000
3. Dobra, Sofia, Ghid de limba şi literatura română pentru clasele a V-a- a VIII-
a Bucureşti, Editura Plus, 2004
4. Ghiţă, Iulian, Sinteze şi exerciţii lexicale, lingvistice şi stilistice, Bucureşti,
Editura Didactică şi Pedagogică, 1995
5. Îndreptar ortografic, ortoepic şi de punctuaţie, Bucureşti, Editura Univers
Enciclopedic, 1997
6. Perspective. Revistă de didactica limbii şi literaturii române. Numărul 1/2000
7. Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare, Ghid de evaluare la limba şi
literatura română, Ed. S.C. Aramis Print s.r.l., Bucureşti, 2001
8. Teodorescu, Vasile, Culegere de texte literare pentru clasele V- VIII,
Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1983

CONŢINUTURI
SEMESTRUL I

1. Cuvânt. Propoziţie. Frază. Enunţ. Text


2. Părţile unei compuneri
3. Compuneri cu subiect impus
4. Semnele de punctuaţie
5. Semnele de ortografie
6. Genul literar (epic şi liric)
7. Momentele subiectului
8. Modurile de expunere
9. Eseul cu răspuns restrâns - mod de expunere naraţiunea
10. Eseul cu răspuns restrâns - mod de expunere dialogul
11. Eseul cu răspuns restrâns - mod de expunere descrierea
12. Eseul cu răspuns restrâns - gen liric
13. Eseul cu răspuns restrâns – pastelul
14. Eseul cu răspuns restrâns – doina populară
15. Evaluare genul liric
16. Eseul cu răspuns restrâns - gen epic
17. Eseul cu răspuns restrâns – schiţa

SEMESTRUL al II-lea
1. Eseul cu răspuns restrâns - basmul
2. Eseul cu răspuns restrâns - baladapopulară
3. Eseul cu răspuns restrâns – fabula
4. Eseul cu raspuns structurat – nuvela, rezumat
5. Eseul cu raspuns structurat – nuvela, caracterizarea personajului principal
6. Eseul cu raspuns structurat – nuvela, demonstraţia apartenenţei la specia
nuvelei
7. Eseul cu raspuns structurat – romanul, rezumat
8. Eseul cu raspuns structurat – romanul, caracterizarea personajului principal
9. Eseul cu raspuns structurat – romanul, demonstraţia apartenenţei la specia
romanului
10. Evaluare genul epic
11. Eseul cu raspuns structurat – comedia, prezentarea subiectului
12. Eseul cu raspuns structurat – comedia, caracterizarea personajelor
13. Eseul cu raspuns structurat – comedia, demonstraţia apartenenţei la specia
comediei
14. Eseul cu raspuns structurat – genul dramatic
15. Eseul cu raspuns structurat – genul dramatic
16. Evaluare genul dramatic
17. Recapitulare finală

PLANIFICAREA ORELOR
SEMESTRUL I (18 ore)

Nr. Conţinutul Activităţi de învăţare Săptă Evaluare


Crt. învăţării -mâna
1. Recapitularea Exerciţii de construcţie a unor I Fişe
unor noţiuni enunţuri, a unor propoziţii (simple Activitate
teoretice: sau dezvoltate), a unor fraze (cu frontală
 Cuvânt număr de propoziţii prestabilit). Activitate pe
 Propoziţie Exerciţii de recunoaştere a grupe
 Frază propoziţiilor, frazelor, enunţurilor.
 Enunţ
 Text
2. Recapitularea Exerciţii de redactare şi de II Fişe
unor noţiuni explicare a folosirii majusculei la
teoretice: început de propoziţie sau în Activitate
 Scrierea cu interiorul acesteia. frontală
majusculă Exerciţii de stabilire a părţilor unei
 Părţile unei compuneri. Activitate
compuneri Exerciţii de redactare cu folosirea individuală
 Semnele de diferitelor semne de ortografie şi de
punctuaţie şi punctuaţie. Activitate pe
ortografie Exerciţii de despărţire a cuvintelor grupe
 Despărţirea în silabe la sfârşit de rând, de
în silabe la explicare a situaţiilor în care se
sfârşit de evită despărţirea la sfârşit de rând.
rând
3. Recapitularea Exerciţii de recapitulare a III
unor noţiuni trăsăturilor specifice operelor epice Activitate
teoretice: şi lirice, a celor specifice speciilor frontală
 Genul (epic literare studiate în clasele V- VII.
şi liric) Exerciţii de recapitulare a Activitate
 Specii modurilor de expunere studiate. individuală
(literare Exerciţii de exemplificare a
învăţate) noţiunilor teoretice recapitulate. Activitate pe
 Modurile de grupe
expunere
4. Eseul cu Exerciţii de recapitulare a IV Text suport:
răspuns trăsăturilor naraţiunii. Sobieski şi
restrâns Exerciţii de recunoaştere a românii, de
- mod de trăsăturilor naraţiunii pe un Costache
expunere fragment de text studiat. Negruzzi
naraţiunea Activitate
frontală
Activitate pe
grupe
5. Eseul cu Exerciţii de recunoaştere a V Text suport:
răspuns trăsăturilor naraţiunii pe un Budulea
restrâns fragment de text la prima vedere. Taichii, de
- mod de Exerciţii de redactare a unor eseuri Ioan Slavici
expunere cu răspuns restrâns care să (Fragmente)
naraţiunea argumenteze că textele citate au ca Activitate pe
mod de expunere predominant grupe
naraţiunea. Activitate
frontală
Activitate
individuală
6. Eseul cu Exerciţii de recapitulare a VI Text suport:
răspuns trăsăturilor dialogului. D-l Goe…,
restrâns Exerciţii de recunoaştere a de Ion Luca
- mod de trăsăturilor dialogului pe un Caragiale
expunere fragment de text studiat. Activitate
dialogul frontală
Activitate pe
grupe
Activitate
individuală
7. Eseul cu Exerciţii de recunoaştere a VII Text suport:
răspuns trăsăturilor dialogului pe un Bubico…,
restrâns fragment de text la prima vedere. de Ion Luca
- mod de Exerciţii de redactare a unor eseuri Caragiale
expunere cu răspuns restrâns care să Activitate
dialogul argumenteze că textele citate au ca frontală
mod de expunere predominant Activitate pe
dialogul. grupe
Activitate
individuală
8. Eseul cu Exerciţii de recapitulare a VIII Text suport:
răspuns trăsăturilor descrierii. În Pădurea
restrâns Exerciţii de recunoaştere a Petrişorului,
- mod de trăsăturilor descrierii pe un de Mihail
expunere fragment de text studiat. Sadoveanu
descrierea Activitate
frontală
Activitate pe
grupe
Activitate
individuală
9. Eseul cu Exerciţii de recunoaştere a IX Text suport:
răspuns trăsăturilor descrierii pe un În munţii
restrâns fragment de text la prima vedere. Neamţului,
- mod de Exerciţii de redactare a unor eseuri de Calistrat
expunere cu răspuns restrâns care să Hogaş
descrierea argumenteze că textele citate au ca Activitate
mod de expunere predominant frontală
descrierea. Activitate pe
grupe
Activitate
individuală
10. Eseul cu Exerciţii de recapitulare a X Text suport:
răspuns trăsăturilor definitorii ale genului Peste
restrâns liric. Exerciţii de recunoaştere a vârfuri, de
- genul liric trăsăturilor genului liric pe un text Mihai
studiat. Exerciţii de argumentare Eminescu
orală şi în scris a apartenenţei unui Activitate
text studiat la genul liric. frontală
Activitate pe
grupe
Activitate
individuală
11. Eseul cu Exerciţii de recunoaştere a XI Text suport:
răspuns trăsăturilor genului liric pe un Toamna, de
restrâns fragment de text la prima vedere. George
- genul liric Exerciţii de redactare a unor eseuri Coşbuc
cu răspuns restrâns care să Activitate
argumenteze că textele citate frontală
aparţin genului liric. Activitate pe
grupe
12. Eseul cu Exerciţii de recapitulare a XII Text suport:
răspuns trăsăturilor definitorii ale genului Popa Tanda,
restrâns epic. Exerciţii de recunoaştere a de Ioan
- genul epic trăsăturilor genului epic pe un text Slavici
studiat. Exerciţii de argumentare Activitate
orală şi în scris a apartenenţei unui frontală
text studiat la genul epic. Activitate pe
grupe
Activitate
individuală
13. Eseul cu Exerciţii de recunoaştere a XIII Text suport:
răspuns trăsăturilor genului liric pe un Stejarul din
restrâns fragment de text la prima vedere. Borzeşti, de
- genul epic Exerciţii de redactare a unor eseuri Nicolae
cu răspuns restrâns care să Gane
argumenteze că textele citate Activitate
aparţin genului liric. frontală
Activitate pe
grupe
Activitate
individuală
14. Eseul cu Exerciţii de recapitulare a XIV Text suport:
răspuns trăsăturilor pastelului. Gerul, de
restrâns Exerciţii de recunoaştere a Vasile
- pastelul trăsăturilor pastelului pe un Alecsandri
fragment de text la prima vedere. Activitate
Exerciţii de redactare a unor eseuri frontală
cu răspuns restrâns care să Activitate pe
argumenteze că un text citat grupe
aparţine speciei pastelului.
15. Eseul cu Exerciţii de recapitulare a XV Text suport:
răspuns trăsăturilor doinei. doina
restrâns Exerciţii de recunoaştere a populară
- doina trăsăturilor doinei pe un fragment ***Doină
de text la prima vedere. Activitate pe
Exerciţii de redactare a unor eseuri grupe
cu răspuns restrâns care să Activitate
argumenteze că un text citat frontală
aparţine speciei doinei. Activitate
individuală
16. Eseul cu Exerciţii de recapitulare a XVI Text suport:
răspuns trăsăturilor imnului. Deşteaptă-
restrâns Exerciţii de recunoaştere a te, române!,
- imnul trăsăturilor imnului pe un fragment de Andrei
de text studiat. Mureşanu
Exerciţii de redactare a unor eseuri Activitate
cu răspuns restrâns care să frontală
argumenteze că un text citat Activitate pe
aparţine speciei imnului. grupe
Activitate
individuală
17. Eseul cu Exerciţii de recapitulare a XVII Text suport:
răspuns trăsăturilor schiţei. Bubico…,
restrâns Exerciţii de recunoaştere a de Ion Luca
- schiţa trăsăturilor schiţei pe un fragment Caragiale
de text la prima vedere. Activitate
Exerciţii de redactare a unor eseuri frontală
cu răspuns restrâns care să Activitate pe
argumenteze că un text citat grupe
aparţine speciei schiţei. Activitate
individuală
18. Evaluare Eseuri cu răspuns restrâns pe baza XVIII Fişe cu
unor fragmente de text şi a frag
problematicii teoretice recapitulate ment
în acest semestru. e de
texte

PLANIFICAREA ORELOR
SEMESTRUL al II-lea (16 ore)

Nr. Conţinutul Activităţi de învăţare Săptă Evaluare


Crt. învăţării -mâna
1. Eseul cu răspuns Exerciţii de recapitulare a I Text suport:
restrâns trăsăturilor basmului. Ţugulea,
- basmul Exerciţii de recunoaştere a fiul
trăsăturilor basmului pe un unchiaşului
fragment de text la prima vedere. şi al mătuşii,
Exerciţii de redactare a unor după Petre
eseuri cu răspuns restrâns care să Ispirescu
argumenteze că un text citat (fragmente)
aparţine speciei basmului. Activitate
frontală şi pe
grupe
2. Eseul cu răspuns Exerciţii de recapitulare a II Text suport:
restrâns trăsăturilor baladei. Balada
- balada Exerciţii de recunoaştere a populară
trăsăturilor baladei pe un fragment Pintea
de text la prima vedere. viteazul
Exerciţii de redactare a unor Activitate
eseuri cu răspuns restrâns care să frontală
argumenteze că un text citat Activitate pe
aparţine speciei baladei. grupe

3. Eseul cu răspuns Exerciţii de recunoaştere a III Text suport:


restrâns trăsăturilor fabulei pe un Bivolul şi
- fabula fragment de text la prima vedere. coţofana, de
Exerciţii de redactare a unor George
eseuri cu răspuns restrâns care să TopârceanuA
argumenteze că textele citate ctivitate
aparţin speciei fabulei. frontală şi
pe grupe
4. Evaluare Test de evaluare a cunoştinţelor IV Fişe
5. ESEUL Exerciţii de stabilire a regulilor V Text suport:
STRUCTURAT unui rezumat. Popa Tanda,
- nuvela Exerciţii de rezumare a textului pe de Ioan
(rezumat) momentele subiectului. Slavici
Activitate
frontală
Activitate pe
grupe
Activitate
individuală
6. ESEUL Exerciţii de stabilire a tipurilor VI Text suport:
STRUCTURAT personajelor şi al locului ocupat Popa Tanda,
- nuvela de acestea în cadrul operei. de Ioan
(caracterizarea Exerciţii de redactare a unui eseu Slavici
personajului în care să caracterizeze personajul Activitate
principal) principal în funcţie de cerinţe frontală
prestabilite. Activitate pe
grupe
Activitate
individuală
7. ESEUL Exerciţii de recunoaştere a VII Text suport:
STRUCTURAT trăsăturilor nuvelei pe un text Popa Tanda,
- nuvela studiat. de Ioan
(demonstraţia Exerciţii de redactare a unui eseu Slavici
apartenenţei la structurat care să argumenteze că Activitate
specia nuvelei) textul citat aparţine speciei frontală
nuvelei, ţinând cont de anumite Activitate pe
repere. grupe
Activitate
individuală
8. ESEUL Exerciţii de stabilire a regulilor VIII Text suport:
STRUCTURAT unui rezumat. Baltagul, de
- romanul Exerciţii de rezumare a textului pe Mihail
(rezumat) momentele subiectului. Sadoveanu
Activitate
frontală
Activitate pe
grupe
Activitate
individuală
9. ESEUL Exerciţii de stabilire a tipurilor IX Text suport:
STRUCTURAT personajelor şi al locului ocupat Baltagul, de
- romanul de acestea în cadrul operei. Mihail
(caracterizarea Exerciţii de redactare a unui eseu Sadoveanu
personajului în care să caracterizeze personajul Activitate
principal) principal în funcţie de cerinţe frontală
prestabilite. Activitate pe
grupe
Activitate
individuală
10. ESEUL Exerciţii de recunoaştere a X Text suport:
STRUCTURAT trăsăturilor romanului pe un text Baltagul, de
- romanul studiat. Mihail
(demonstraţia Exerciţii de redactare a unui eseu Sadoveanu
apartenenţei la structurat care să argumenteze că Activitate
specia romanului) textul citat aparţine speciei frontală
romanului, ţinând cont de anumite Activitate pe
repere. grupe
Activitate
individuală
11. ESEUL Exerciţii de stabilire a regulilor XI Text suport:
STRUCTURAT unui rezumat. O scrisoare
- comedia Exerciţii de rezumare a textului pe pierdută, de
(prezentarea momentele subiectului. Ion Luca
subiectului) Caragiale
Activitate
frontală
Activitate pe
grupe
Activitate
individuală
12. ESEUL Exerciţii de stabilire a tipurilor XII Text suport:
STRUCTURAT personajelor şi al locului ocupat O scrisoare
- comedia de acestea în cadrul operei. pierdută, de
(caracterizarea Exerciţii de redactare a unui eseu Ion Luca
personajelor) în care să caracterizeze un Caragiale
personaj principal în funcţie de Activitate
cerinţe prestabilite. frontală
Activitate pe
grupe
13. ESEUL Exerciţii de recunoaştere a XIII Text suport:
STRUCTURAT trăsăturilor comediei pe un text O scrisoare
- comedia studiat. pierdută, de
(demonstraţia Exerciţii de redactare a unui eseu Ion Luca
apartenenţei la structurat care să argumenteze că Caragiale
specia comediei) textul citat aparţine speciei Activitate
comediei, ţinând cont de anumite frontală
repere. Activitate pe
grupe
Activitate
individuală
14. ESEUL Exerciţii de recunoaştere a XIV Text suport:
STRUCTURAT trăsăturilor genului dramatic pe un O scrisoare
- genul dramatic text studiat. pierdută, de
Exerciţii de redactare a unui eseu Ion Luca
structurat care să argumenteze că Caragiale
textul citat aparţine genului Activitate
dramatic, ţinând cont de anumite frontală
repere. Activitate pe
grupe
Activitate
individuală
15. ESEUL Exerciţii de recunoaştere a XV Text suport:
STRUCTURAT trăsăturilor genului dramatic pe un Chiriţa în
- genul dramatic fragment de text la prima vedere. provincie, de
Exerciţii de redactare a unui eseu Vasile
structurat care să argumenteze că Alecsandri
textul citat aparţine genului (fragmente)
dramatic, ţinând cont de anumite Activitate
repere. frontală
Activitate pe
grupe
Activitate
individuală
16. Recapitulare XVI

COMPETENŢE GENERALE, SOCIALE ŞI CIVICE

 Receptarea mesajului scris în diferite situaţii de comunicare


 Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale
în situaţii de comunicare monologată şi dialogată
 Receptarea mesajului scris, din texte literare în scopuri diverse
 Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje
scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse

VALORI ŞI ATITUDINI

 Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic


în domeniul literaturii
 Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele
mesaje receptate
 Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare prin conştientizarea
impactului limbajului asupra celorlalţi şi prin nevoia de a înţelege şi de a
folosi limbajul într-o manieră pozitivă, responsabilă din punct de vedere
social
 Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea
rolului acesteia pentru dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului
cultural
 Dezvoltarea interesului faţă de comunicarea interculturală