Sunteți pe pagina 1din 47

PROIECT MODEL

ACHIZITIE DE UTILAJE AGRICOLE IN FERMA VEGETALA

- suprafata 80ha -

SubMăsura 4.1 ”Investitii in exploatatiile agricole”

1
Cuprins

A. DATE GENERALE DESPRE PROIECT 3

B.1 STUDIU DE FEZABILITATE – PIESE SCRISE 5


I DATE GENERALE 6
1 Denumirea obiectivului de investiţii 6
2 Amplasamentul 6
3 Titularul investiţiei 6
4 Beneficiarul investiţiei 6
5 Elaboratorul studiului 6
II INFORMAŢII GENERALE PRIVIND PROIECTUL 6
1 Situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea 6
proiectului
2 Descrierea investiţiei 7
3 Date tehnice ale investiţiei 24
4 Durata de realizare şi etapele principale; graficul de realizare a investiţiei 24
III COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIŢIEI 25
1 Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general 25
2 Eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei 30
IV ANALIZA COST BENEFICIU ECONOMICO-FINANCIARA 39
1 Identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de 39
referinţă
2 Analiza opţiunilor 40
3 Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: 45
fluxul cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-
beneficiu
4 Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică: 45
valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu
5 Analiza de senzitivitate 45
6 Analiza de risc 45
V SURSELE DE FINANŢARE A INVESTIŢIEI 45
VI ESTIMĂRI PRIVIND FORŢA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA 45
INVESTIŢIEI
VII PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI 45
VIII AVIZE ŞI ACORDURI DE PRINCIPIU 46
B.2 PIESE DESENATE 47
C. CONCLUZII SI RECOMANDARI 47

2
A. DATE GENERALE DESPRE PROIECT
Modelul de proiect pe care îl propunem are ca scop sprijinirea prijinirea investițiilor pentru creșterea
competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu
structura agricolă actuală.

Proiectul este localizat în Judetul Buzau, Comuna Glodeanu Silistea, într-o zona cu potențial mediu
pentru culturile agricole vegetale realizate in sistem neirigat si face parte din Zona cu Constrangeri
Semnificative conform listei cu UAT.

Proiectul este elaborat astfel încât să obțină un punctaj de 43 de puncte.

În acest sens au fost respectate criteriile de punctaj maxim, după cum urmează:

- Principiul dimensiunii exploatației care vizează exploatațiile de dimensiuni medii: dimensiunea


exploatatiei se incadreaza intre >50.000 – ≤100.000
- Principiul sectorului prioritar conform analizei socio‐economice precum sectorul zootehnic
(suine, bovine și păsări) și vegetal (cereale, plante oleaginoase și proteice, cartofi și legumicultură
în spații protejate, inclusiv producere de material săditor): cultura majoritara a exploatatiei vegetale
este de grau, respectiv 40 ha din total 80 ha.
- Principiul potențialului agricol al zonei care vizează zonele cu potențial determinate în baza
studiilor de specialitate: Proiectul este implementat într‐o zonă cu potențial agricol mediu conform
notei de bonitare ICPA.
- Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol al managerului exploataţiei agricole:
managerului exploataţiei agricole deține calificare în raport cu activitatea prevăzută prin proiect,
respectiv studii superioare

Prezentăm, în sinteză, datele proiectului:

Sinteza proiectului

Denumire propusa Descrierea proiectului

Investitii in ferma vegetala Structura exploatatie agricola vegetala


- suprafata exploatatie 80ha
– suprafata 80ha- - Dimensiunea economica a exploatatiei: 82619.7 SO

Punctaj: TOTAL STANDARD OUTPUT (SO): 82619.7 SO


Suprafata Coeficient Dimensiunea
Principiul dimensiunii exploatației care Cultura cultivata - ha producție economică
vizează exploatațiile de dimensiuni - standard SO
medii Grau neirigat 40 529.67 21186.8
>50.000 – ≤100.000 - 13 p Porumb
neirigat 15 640.66 9609.9
Floarea
Principiul sectorului prioritar soarelui
- cereale și cartofi - 11 p neirigat 10 501.37 5013.7
Cartofi de
Principiul potențialului agricol al zonei toamnă 15 3120.62 46809.3
Proiectul este implementat într‐o TOTAL 80 82619.7

3
Denumire propusa Descrierea proiectului

zonă cu potențial agricol mediu


(conform notei de bonitare ICPA) - 9 Durata de implementare a 1 an (12 luni calendaristice)
p proiectului de investitii
Primirea ajutorului FEADR 2 transe de plata
Principiul nivelului de calificare în Esalonarea transelor pe durata de executie a proiectului
domeniul agricol al managerului proportional cu nivelul cheltuielilor
eligibile efectuate.
exploataţiei agricole
Primirea ajutorului FEADR Se estimeaza in termen de 90 de zile
studii superioare 10 p de la depunerea Cererilor de plata

= 43 puncte
Incasari si plati Anii 1-5 prognoza
PERIOADA DE LA DAREA IN EXPLOTARE A INVESTITIEI
Fond nerambursabil maxim 500.000 (lei)
euro Categoria
AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5

TOTAL
497.400 497.400 497.400 497.400 497.400
INCASARI
TOTAL
486.632 485.692 484.751 483.810 482.869
PLATI
EXCEDENT
10.768 11.708 12.649 13.590 14.531
/DEFICIT
DISPONIBIL
DE
NUMERAR
202.406 214.114 226.763 240.353 254.884
LA
SFARSITUL
PERIOADEI

Investitie propusă:

Achiziţii:

o Tractor
o Plug reversibil purtat
o Grapa cu discuri
o Cultivator cu fertilizare
o Semanatoare de paioase
o Semanatoare de precizie pentru plante prasitoare
o Masina de plantat cartofi tractate
o Remorca

4
ELABORAT DE:

Consultant autorizat:

S.C. Proiecte Agricultură S.R.L.


Solicitant: Popescu Gheorghe

Regim juridic: Întreprindere familială

Date de identificare: Popescu Ion....

Data întocmirii: 25/03/2015

STUDIU DE FEZABILITATE
SubMăsura 4.1 ”Investitii in exploatatii agricole”

5
ANEXA Nr. 2: CONŢINUTUL-CADRU al studiului de fezabilitate
CAPITOLUL A: Piese scrise
(1)Date generale:
1. Denumirea obiectivului de investiţii
Achizitie de utilaje agricole pentru Popescu Gheorghe Intreprindere
Familiala
2. Amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul):
Judetul Buzau, Comuna Glodeanu Silistea, strada Principala, nr. 80
3. Titularul investiţiei:
Popescu Gheorghe Intreprindere Familială
4. Beneficiarul investiţiei:
Popescu Gheorghe Intreprindere Familială
5. Elaboratorul studiului:
S.C. Proiecte Agricultură S.R.L. reprezentant al Popescu Gheorghe Întreprindere
Familială

(2)Informaţii generale privind proiectul


1. Situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu
implementarea proiectului;
1.1 Denumirea solicitantului si date de identificare ale acestuia
Popescu Gheorghe Intreprindere Familială cu sediul in str. Principala nr.80, cod
postal..........., judetul Buzau, comuna Glodeanu Silistea, tel/fax............, email............., inregistrata
sub numarul..........la Registrul Comertului, cont nr. RO............................
1.2 Scurt istoric al solicitantului
Inclusiv date despre nivelul de calificare în domeniul agricol al managerului exploataţiei
agricole
Întreprinderea Familială Popescu Gheorghe a fost înființată în anul 2015, conform OUG nr.
44/2008 cu modificările si completările ulterioare și aplică în nume propriu.
Până în anul 2015 nu a desfășurat activități generatoare de venit.
In ceea ce priveste nivelul de calificare în domeniul agricol al managerului exploataţiei
agricole putem spune ca solicitantul deține calificare în raport cu activitatea prevăzută prin proiect,
respectiv studii superioare efectuate in cadrul Universitatii de Stiinte Agronomice si Medicina
Veterinara Bucuresti, Facultatea de Agricultură.
1.3 Obiectul de activitate ale solicitantului ( pentru care solicitantul are certificate
constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului in sensul ca desfasoara respectivele
activitati) si date despre nivelul de calificare în domeniul agricol al managerului exploataţiei
agricole
Conform codului CAEN, obiectul de activitate al Popescu Gheorghe Intreprindere Familială
este:
 „Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor
producatoare de seminte oleaginoase” - cod CAEN 0111
 "Cultivarea legumelor si a pepenilor a radacinoaselor si tuberculilor ” cod CAEN
0113
Obiectul de activitate al societăţii poate fi modificat, prin extinderea sau restrângerea sa,
conform deciziei asociatului unic.
1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului: resurse funciare (cu
precizarea regimului proprietatii), constructii, utilaje si echipamente, animale,etc.
În prezent, Popescu Gheorghe Intreprindere Familială nu deține în proprietate mașini/utilaje și
echipamente agricole necesare înființării și întreținerii unei ferme vegetale de 80 ha.

6
Denumire mijloc fix Data Valoare Bucati
achizitiei neta la data
intocmirii ultimului
bilant
-Lei-
1.CLADIRI TOTAL Nu este cazul
1.1 detaliati……………..
1.n detaliati………………
2.UTILAJE TOTAL Nu este cazul
2.1 detaliati……………..
2.n detaliati………………
3.ANIMALE Nu este cazul
3.1 detaliati……………..
3.n detaliati………………
4.ALTELE - detaliati Nu este cazul
TOTAL

TERENURI
Nr. Amplasare Suprafata Valoarea Regim juridic
crt Judet/Localitate totala (mp) / contabila
Categoria de - Lei-
folosinta
Judetul
1 Buzau, Popescu Gheorghe Intreprindere
Comuna 80.000 mp/arabil 28.000 lei Familială are terenul luat in
Glodeanu Silistea arenda la data de 28.01.2015

2.descrierea investiţiei:
a)concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiţii pe termen lung
(în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situaţia actuală, necesitatea şi
oportunitatea promovării investiţiei, precum şi scenariul tehnico-economic selectat - nu este
cazul
Nu este cazul
b)scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse (în
cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate
sau un plan detaliat de investiţii pe termen lung):

Scenariul 1:
Un prim scenariu pentru realizarea obiectivului de investitii consta in adoptarea unei solutii
care presupune accesarea fondurilor nerambursabile FEADR prin Masura 4 - sub-masura 4.1, cu
o contributie publica de 90% din valoarea investitiei, respectiv 119303 euro si un credit agricol de
13.256 euro, conform planului financiar de mai jos:

Cheltuieli Cheltuieli
Plan financiar (Euro) Total
eligibile neeligibile
Ajutor public nerambursabil (contributie UE si
119.303 119.303
cofinantare nationala)
Cofinantare privata, din care: 13.256 32.786 46.042
- autofinantare 32.786 32.786
- imprumuturi 13.256 13.256
TOTAL PROIECT 132.559 32.786 165.345
Procent contributie publica 90%

7
Astfel, tinand cont de prognoza incasarilor si platilor pentru perioada de la darea in
exploatare a investitiei, exploatatia agricola va avea un excedent crescator, in primul an de 10768
ajungand la 14531 lei in anul 5 de prognoza.

Prognoza incasarilor si platilor - scenariu 1


PERIOADA DE LA DAREA IN EXPLOTARE A INVESTITIEI
Nr. Pret in
Categoria UM AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5
Crt. LEI/UM
Vanzari fizice previzionate
1 Grau 0,90 kg 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000
2 Porumb 0,90 kg 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
3 Fl. Soarelui 1,50 kg 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000
4 Cartofi de toamna 0,90 kg 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000
Vanzari valorice previzionate
1 Grau 0,90 LEI 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000
2 Porumb 0,90 LEI 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000
3 Fl. Soarelui 1,50 LEI 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000
4 Cartofi de toamna 0,90 LEI 243.000 243.000 243.000 243.000 243.000
Incasari din activitatea agricolă
+Incasari din activităţi LEI 447.000 447.000 447.000 447.000 447.000
productive, prestări servicii etc.
1 Subventii LEI 50.400 50.400 50.400 50.400 50.400
TOTAL INCASARI LEI 497.400 497.400 497.400 497.400 497.400
Plati pentru achitarea
2 LEI 16.035 15.095 14.154 13.213 12.272
datoriilor:
- credite contractate la
bănci şi dobânzile aferente
3 LEI 16.035 15.095 14.154 13.213 12.272
(rate şi dobânzi), inclusiv
cele aferente proiectului
Plati pentru desfăşurarea
4 LEI 431.968 431.968 431.968 431.968 431.968
activităţilor agricole:
- plati pentru materii prime
5 LEI 310.868 310.868 310.868 310.868 310.868
si materiale
6 - alte plati LEI 121.100 121.100 121.100 121.100 121.100
7 Alte plati LEI 38.628 38.628 38.628 38.628 38.628
TOTAL PLATI LEI 486.632 485.692 484.751 483.810 482.869
Excedent/Deficit LEI 10.768 11.708 12.649 13.590 14.531
Disponibil de numerar al
191.639 LEI 191.639 202.406 214.114 226.763 240.353
perioadei precedente
Disponibil de numerar la
LEI 202.406 214.114 226.763 240.353 254.884
sfarsitul perioadei
Scenariul 2:
Ce de-al doilea scenariu prezinta situatia in care pentru realizarea obiectivului de investitii
se apeleaza la un credit agricol de 132359 euro - suma necesara achizitionarii utilajelor agricole,
neluand in calcul posibilitatea de a accesa sprijinul nerambursabil din FEADR prin Masura 4 -
sub-masura 4.1.
Plan financiar (Euro) Euro lei
Valoare credit (valoare utilaje agricole) 132.359 587.237
Total plati catre banca aferente creditului 167955 749.702
- Rata rambursata 132.359 587.237
- Dobanzi si comisioane 36.618 162.465

Tinand cont de prognoza incasarilor si platilor pentru perioada de la darea in exploatare a


investitiei, exploatatia agricola va avea un deficit, in primul an de -114.475 ajungand la -76.891
lei in anul 5 de prognoza.

8
Prognoza incasarilor si platilor – scenariu 2
PERIOADA DE LA DAREA IN EXPLOTARE A INVESTITIEI
Nr. Pret in
Categoria UM AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5
Crt. LEI/UM

Vanzari fizice previzionate


1 Grau 0,90 kg 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000
2 Porumb 0,90 kg 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
3 Fl. Soarelui 1,50 kg 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000
4 Cartofi de toamna 0,90 kg 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000
Vanzari valorice previzionate
1 Grau 0,90 LEI 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000
2 Porumb 0,90 LEI 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000
3 Fl. Soarelui 1,50 LEI 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000
4 Cartofi de toamna 0,90 LEI 243.000 243.000 243.000 243.000 243.000

Incasari din activitatea agricolă


+Incasari din activităţi LEI 447.000 447.000 447.000 447.000 447.000
productive, prestări servicii etc.

1 Subventii LEI 50.400 50.400 50.400 50.400 50.400


TOTAL INCASARI LEI 497.400 497.400 497.400 497.400 497.400

Plati pentru achitarea


1 LEI 160.119 160.119 160.119 160.119 160.119
datoriilor:
- credite contractate la bănci
şi dobânzile aferente (rate şi
2 LEI 160.119 150.723 141.327 131.931 122.535
dobânzi), inclusiv cele
aferente proiectului
Plati pentru desfăşurarea
3 LEI 431.968 431.968 431.968 431.968 431.968
activităţilor agricole:
- plati pentru materii prime
4 LEI 310.868 310.868 310.868 310.868 310.868
si materiale
5 - alte plati LEI 121.100 121.100 121.100 121.100 121.100
6 Alte plati LEI 19.787 19.787 19.787 19.787 19.787
TOTAL PLATI LEI 611.875 602.479 593.083 583.687 574.291
EXCEDENT/DEFICIT LEI -114.475 -105.079 -95.683 -86.287 -76.891
DISPONIBIL DE NUMERAR AL
0 LEI 0 -114.475 -219.553 -315.236 -401.522
PERIOADEI PRECEDENTE
DISPONIBIL DE NUMERAR LA
LEI -114.475 -219.553 -315.236 -401.522 -478.413
SFARSITUL PERIOADEI

Ipotezele intocmirii scenariilor au pornit de la acceasi structura a vanzarilor fizice si


valorice ale exploatatiei, dar in scenariul 2, acoperirea investitiei printr-un credit agricol, nu poate
fi viabil economic, el inregistrand deficit la sfarsitul fiecarui an al prognozei.
In concluzie, se propune adoptarea scenariului 1, ce poate aduce, la sfarsitul fiecarui an
de prognoza la un excedent pozitiv.

Proiectul este axat pe tipul de actiune eligibila conform Fisei sub-masura 4.1: „Investiții în
înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv capacități de stocare,
condiționare, sortare, ambalare a producției vegetale pentru creșterea valorii adăugate a
produselor”.
Necesitatea si oportunitatea investitiei deriva din scopul intreprinderii familiale, acela de a
produce pentru consumul propriu al membrilor sociețății, dar in acelasi timp o mare parte din
producția realizată va merge spre comercializare, profitul înregistrat din activitatea de exploatare
a fermei vegetale va fi folosit pentru dezvoltarea intreprinderii familiale și implicit la creșterea
nivelului de trai a membrilor acesteia. Astfel își propune investiții în cadrul fermei vegetale cu

9
suprafața de 80 ha prin achiziționarea de mașini/utilaje și echipamente agricole noi, caracterizate
printr-o productivitate mărită și un randament superior, urmărindu-se ridicarea nivelului calitativ și
cantitativ al lucrărilor agricole executate ceea ce va conduce în final la rezultate economico-
financiare superioare datorita urmatorilor factori:
 Realizarea unor productii ridicate: grau – 3500 kg /ha, porumb – 4.000 kg/ha, floarea
soarelui – 1.600 kg/ha si cartofi de toamnă - 18000 kg/ha;
 Cresterea productivitatii culturilor vegetale datorita randamentelor sporite a noilor masini
si utilaje propuse a se achizitiona;
 Obtinerea unor produse vegetale de calitate superioara, care indeplinesc standardele in
vigoare ca urmare a achizitionarii de echipamente performante si implicit a posibilitatii
practicarii tehnologiilor performante;
 Noi oportunitati de crestere si de ocupare a fortei de munca la nivel zonal care va
conduce la utilizarea mai eficientă a capitalului uman autohton;
 Indeplinirea standardelor nationale si a standadelor comunitare prin implementarea
sistemelor de calitate care asigura o functionare corecta a organizarii comune de piata a
sectorului de culturi vegetale.
Calculul dimensiunii economice a fermei:
Conform coeficienților de producție standard pentru sectorul vegetal Întreprinderea
Familială Popescu Gheorghe are dimensiunea economică de 82619.7 SO., avand o dimensiune
economica medie ce se incadreaza intre 12000 si 250000 SO, conform cerintelor sub-masurii 4.1:

Suprafata Coeficient
Dimensiunea
Cultura cultivata producție
economică SO
- ha - standard
Grau neirigat 40 529.67 21186.8
Porumb neirigat 15 640.66 9609.9
Floarea soarelui neirigat 10 501.37 5013.7
Cartofi de toamnă 15 3120.62 46809.3
TOTAL 80 82619.7

Proiectul raspunde criteriilor de eligibilitate, avand la baza urmatoarele:


Detalierea indeplinirii criteriilor de
Nr. Criterii de eligibilitate eligibilitate pentru Întreprinderea
Familială Popescu Gheorghe
1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria Solicitantul raspunde acestui principiu fiind
beneficiarilor eligibili Intreprindere familiala (înfiinţate în baza
OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu
modificările și completările ulterioare;
2 Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei Solicitantul raspunde acestui principiu
ferme cu o dimensiune economică de minimum avand o dimensiune economica de
8.000 SO (valoarea producției standard); 82619.7 SO
3 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una Investitia solicitantului se incadreaza in
din acțiunile eligibile prevăzute prin sub – actiunea sub –masurii 4.1, respectiv
măsură; Investiții în înființarea, extinderea şi/sau
modernizarea fermelor vegetale, inclusiv
capacități de stocare, condiționare,
sortare, ambalare a producției vegetale
pentru creșterea valorii adăugate a
produselor.
4 Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea Solicitantul va asigura cofinantarea
cofinanțării investiției; investitiei printr-un credit contractat in
valoare de 13.256 euro.

10
5 Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie Solicitantul va intocmi documentatia
demonstrată în baza documentatiei tehnico- tehnico-economica ce va demonstra
economice; viabilitatea economica a investitiei.
6 Investiția va fi precedată de o evaluare a Nu este cazul
impactului preconizat asupra mediului dacă
aceasta poate avea efecte negative asupra
mediului, în conformitate cu legislația în vigoare
menționată în cap. 8.1;
7 În toate cazurile în care proiectul de investiții Nu este cazul
prevede și investiții în sisteme/echipamente de
irigaţii la nivelul fermei, acestea sunt eligibile
doar dacă sunt respectate condițiile specifice
menționate în secțiunea ”Alte aspecte relevante
pentru înțețegerea măsurii.”
8 Investițiile necesare adaptării la standardele UE, Nu este cazul
aplicabile producției agricole realizate de tinerii
fermieri care se instalează pentru prima dată
într-o exploatație agricolă se vor realiza în
termen de maxim 24 de luni de la data instalării
(conform art 17, alin. 5 din R(UE) nr.1305/2013);
9 Investițiile necesare adaptării la noi cerințe Nu este cazul
impuse fermierilor de legislația europeană se vor
realiza în termen de 12 luni de la data la care
aceste cerințe au devenit obligatorii pentru
exploatația agricolă (conform art 17, alin. 6 din
R(UE) nr.1305/2013);
10 Investițiile în instalații al căror scop principal este Nu este cazul
producerea de energie electrică, prin utilizarea
biomasei, trebuie să respecte prevederile art. 13
(d) din R.807/2014, prin demonstrarea utilizării
unui procent minim de energie termică de 10%,
11 Investiția va respecta legislaţia în vigoare Nu este cazul
(mentionată la capitolul Legături cu alte
prevederi legislative) din domeniul: sănătății
publice, sanitar-veterinar și de siguranță
alimentară;
12 Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual Nu este cazul, Intreprinderea familiala este
(ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește infiintata in ianuarie 2015.
de 4 ori valoarea sprijinului solicitat;

Proiectul raspunde criteriilor de selectie, avand la baza urmatoarele:


Detalierea indeplinirii criteriilor de
Nr. Criterii de selectie selectie pentru Întreprinderea
Familială Popescu Gheorghe
1 Principiul dimensiunii exploatației care vizează Conform coeficienților de producție
exploatațiile de dimensiuni medii standard pentru sectorul vegetal
>50.000 – ≤100.000 - 13 p Întreprinderea Familială Popescu
Gheorghe 82.619,7 SO.
2 Principiul sectorului prioritar conform analizei Cultura majoritara a intreprinderii este
socio‐economice precum sectorul zootehnic de grau, respectiv 40 ha din total 80 ha
(suine, bovine și păsări) și vegetal (cereale,
plante oleaginoase și proteice, cartofi și
legumicultură în spații protejate, inclusiv
producere de material săditor)

11
- cereale și cartofi - 11 p
3 Principiul lanțurilor alimentare integrate, respectiv Nu este cazul
integrarea producției agricole primare
cu procesarea și/ sau comercializarea.
4 Principiul asocierii fermierilor, care dețin Nu este cazul
exploatații de dimensiuni micii și/sau medii, în
cadrul cooperativelor sau a grupurilor de
producători constituite în baza legislației
naționale în vigoare.
5 Principiul potențialului agricol al zonei care Conform potentialului de productie
vizează zonele cu potențial determinate în baza publicat in Anexa 5 a sub-masurii 4.1,
studiilor de specialitate realizat de Institutul de Cercetari pentru
- Proiectul este implementat într‐o zonă cu Pedologie si Agrochimie, zona in care
potențial agricol mediu (conform notei de este amplasata intreprinderea este
bonitare ICPA) - 9 p clasata in zona cu potential mediu
aferente culturilor practicate (grau,
porumb, floarea soarelui, cartofi de
toamna)
6 Principiul nivelului de calificare în domeniul Managerului exploataţiei agricole deține
agricol al managerului exploataţiei agricole calificare în raport cu activitatea
- studii superioare 10 p prevăzută prin proiect, respectiv studii
superioare efectuate in cadrul
Universitatii de Stiinte Agronomice si
Medicina Veterinara Bucuresti,
Facultatea de Agricultură.
7 Principiul economiei de apă pentru proiectele care Nu este cazul
prevăd investiții de modernizare a
sistemelor de irigații la nivel de fermă, prin
prioritizarea investițiilor care conduc la
economii cât mai mari de apă.
8 Principiul soiurilor autohtone Nu este cazul

Popescu Gheorghe Întreprindere Familială își propune investiții în cadrul fermei vegetale
cu suprafața de 80 ha prin achiziționarea de mașini/utilaje și echipamente agricole noi,
caracterizate printr-o productivitate mărită și un randament superior. Se urmărește ridicarea
nivelului calitativ și cantitativ al lucrărilor agricole executate ceea ce va conduce în final la
rezultate economico-financiare superioare. Precizam faptul ca in momentul de fata toate lucrarile
agricole mecanizate aferente tipurilor de culturi vegetale cultivate (grau, porumb, floarea soarelui
si cartofi de toamnă) sunt executate cu ajutorul tertilor ceea ce conduce la o cheltuiala
considerabila pentru intreprindere.
Popescu Gheorghe Întreprindere Familială își propune să producă pentru consumul
propriu al membrilor sociețății, dar o mare parte din producția realizată va merge spre
comercializare, profitul înregistrat din activitatea de exploatare a fermei vegetale va fi folosit
pentru dezvoltarea intreprinderii familiale și implicit la creșterea nivelului de trai a membrilor
acesteia

12
Obiectivele tehnice, financiare si de mediu ale proiectului:
Descrierea modului in care se urmareste atingerea
Nr. Obiective
obiectivelor
1 Obiective tehnice:  Utilajele si echipamentele agricole prevazute a fi
- achiziţia de masini agricole - achizitionate vor fi folosite in fluxul tehnologic, care
tractoare, combine, cuprinde lucrarile menite sa creeze conditii cat mai
echipamente etc, care favorabile pentru cresterea si dezvoltarea plantelor
determină creşterea cerealiere, oleaginoase si obtinerea unor recolte cat mai
productivităţii muncii, ridicate pe unitatea de suprafata de 80 ha.
îmbunătăţirea calităţii  Folosirea in conditii optime a tehnologiilor de cultura
produselor agricole, specifice culturilor vegetale conduce la cresterea
introducerea de tehnologii productivitatii Popescu Gheorghe Intreprindere Familială
performante, datorita randamentului sporit al utilajelor si echipamentelor
îmbunătăţirea condiţiilor de achizitionate si orientarea catre valorificarea in conditii de
lucru. eficienta ridicata a produselor agriocole obtinute.
2 Obiective economico-  Obiectivul in plan economico-financiar se concretizeaza
financiare: prin faptul ca in urma achizitionarii utilajelor si
- reducerea costurilor de echipamentelor propuse in cadrul investitiei se va asigura
producţie şi creşterea cresterea productiei agricole vegetale. Astfel, in conditii
rentabilităţii economice a normale de piata, Popescu Gheorghe Intreprindere
exploataţiei agricole; Familială isi va putea vinde produsele (grau, porumb,
floarea soarelui si cartof de toamna), marindu-si cifra de
afaceri si implicit devenind viabil economic.
 Efortul economic solicitat pentru alocarea resurselor si
efectuarea lucrarilor, in vederea realizarii unor productii cat
mai mari la unitatea de suprafata cu consumuri energetice
cat mai reduse, costuri unitare scazute si profit sporit va
conduce la cresterea rentabilitatii economice a Popescu
Gheorghe Intreprindere Familială.
- creşterea viabilităţii  Popescu Gheorghe Intreprindere Familială isi propune sa
economice se dezvolte ca o intreprindere agroalimentara moderna,
valorificand superior resursele agricole vegetale, provenite
din productie proprie. Astfel, Popescu Gheorghe
Intreprindere Familială se va ocupa de cresterea
coeficientului de eficienta a capitalului propriu, a profitului si
a cifrei de afaceri, sa practice o ofensiva de crestere a cotei
de piata, sa asigure o politica financiara prudenta, menita
sa rationalizeze cheltuielile si sa realizeze preturi
competitive, sa obtina un nivel ridicat de calitate care sa
corespunda exigentei consumatorilor. S-au calculat
indicatorii economico-financiari obtinuti in urma realizarii
prognozelor, indicatori care respecta limitele impuse de
programul de finantare.
3 Obiective de mediu  Indeplinirea cerintelor fitosanitare prin practicarea si
- asigurarea respectării respectarea verigilor tehnologice specifice culturilor
cerinţelor fitosanitare, agriocle vegetale, tehnologii care asigura siguranta
ecologice etc.; alimentara a consumatorilor, respecta normele de mediu
prin protejarea apei, solului si evidenta tratamentelor
fitosanitare si a produselor chimice utilizate in procesul de
productie.
 Utilajele si echipamentele care vor fi achizitionate prin
proiect corespund nivelurilor stabilite prin normele de
mediu astfel incat noua investitie nu are un impact negativ
asupra mediului.

13
Cantitatea de materie prima folosita cantitatile de produse finite obtinute si consumul
specific pe fiecare produs.
Platile anuale medii pentru materiile prime si materialele necesare functionarii fermei sunt
in valoare de aprox. 310.868 lei, reprezentand costuri cu materii prime, costuri cu carburant
necesar pentru operatiunile mecanizate:
Pret
Plati
unitar
Consumuri Consumuri totale
Materii prime, materiale UM (TVA
unitare anuale anuale
inclus)
LEI/UM
LEI/UM
Materii prime si materiale pentru grau – 40ha
Carburant pregatit teren - arat sol la 25 cm l 18l/ha 720 6,3 4.536
Carburant discuit, grapat, pregatit pat germinativ (3) l 6l/ha 240 6,3 1.512
Carburant semanat l 3l/ha 120 6,3 756
Carburant lucrari fertilizare (2) l 3l/ha 120 6,3 756
Carburant lucrari erbicidare (3) l 2l/ha 80 6,3 504
Samanta grau (250 kg/ha) kg/ha 250 10.000 2,70 27.000
Fertilizanti (2) kg/ha azot, fosfor 1,00 15.000 15.000
l/ha, tratamente boli
Tratamente fitosanitare (3) 1,00 16.000 16.000
kg/ha + daunatori
Subtotal Materii prime si materiale 66.064
Materii prime si materiale pentru porumb–15ha
Carburant pregatit teren - arat sol la 30 cm l 18l/ha 270 6,3 1.701
Carburant discuit, grapat, pregatit pat germinativ (4) l 6l/ha 90 6,3 567
Carburant semanat l 4l/ha 60 6,3 378
Carburant lucrari fertilizare (2) l 3l/ha 45 6,3 284
Carburant lucrari erbicidare (2) l 2l/ha 30 6,3 189
Carburant prasile mecanice (4) l 4l/ha 60 6,30 378
Samanta porumb kg/ha 25 375 34,60 12.975
Fertilizanti (2) kg/ha azot, fosfor 1,00 7.950 7.950
l/ha, tratamente boli
Tratamente fitosanitare (2) 1,00 5.014 5.014
kg/ha + daunatori
Subtotal Materii prime si materiale 29.436
Materii prime si materiale pentru Fl.Soarelui-10ha
Carburant pregatit teren - arat sol la 25 cm l 18l/ha 180 6,3 1.134
Carburant discuit, grapat, pregatit pat germinativ (4) l 6l/ha 60 6,3 378
Carburant semanat l 4l/ha 40 6,3 252
Carburant lucrari fertilizare (3) l 3l/ha 30 6,3 189
Carburant lucrari erbicidare (3) l 2l/ha 20 6,3 126
Carburant prasile mecanice (4) l 4l/ha 40 6,30 252
Samanta floarea soarelui kg/ha 5 50 39,40 1.970
Fertilizanti (3) kg/ha azot, fosfor 1,00 4.000 4.000
l/ha, tratamente boli
Tratamente fitosanitare (3) 1,00 4.100 4.100
kg/ha + daunatori
Subtotal Materii prime si materiale 15.075
Materii prime si materiale pentru
Cartofi de toamna- 15ha
Carburant pregatit teren - arat sol la 25 cm (1/5) l 18l/ha 36 6,3 227
Carburant discuit, grapat, pregatit pat germinativ (2)
l 6l/ha 24 6,3 151
(1/5)
Carburant semanat (1/5) l 3l/ha 6 6,3 38
Carburant lucrari fertilizare (1) ( 1 --1/5) l 3l/ha 36 6,3 227
Carburant lucrari erbicidare (1) (1--1/5) l 2l/ha 24 6,3 151
Samanta (1/5) kg/ha 3.600 54.000 3,00 162.000
Fertilizanti (1) (1---1/5) kg/ha azot, fosfor 1,00 7.500 7.500
l/ha, tratamente boli
Tratamente fitosanitare (1--1/53) (1) 1,00 30.000 30.000
kg/ha + daunatori
200.294
Total plati cu materii prime si materiale 310.868

14
Achizitia de masini si utilaje agricole are drept scop cresterea productivitatii muncii,
imbunatatirea calitatii produselor agricole vegetale, folosirea tehnologiilor performante si
imbunatatirea conditiilor de munca. Pe intreaga perioada de executie a proiectului nu se
genereaza deseuri, proiectul presupunand doar achizitia de echipamente agricole in scopul
cresterii rentabilitatii in exploatare cu reducerea la minim a poluarii.
Echipamentele agricole propuse a fi achizitionate au parametrii de functionare performanti,
emisiile de poluanti rezultati se incadreaza in standardele si nomele tehnice de protectia mediului,
asigurandu-se functionarea la parametrii optimi si verificarea tehnica periodica a acestora.
Alimentarea cu carburanti se va face cu respectarea tuturor normelor de protectia mediului. Astfel,
protejarea mediului inconjurator este asigurata prin prevenirea si controlul integrat al poluarii,
respectiv reducerea emisiilor in aer, apa si sol.
Caracteristici tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor
tehnologice/echipamentelor de transport/ dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect:
Nr. Mașină/utilaj,
Caracteristici tehnice si functionale
crt echipament nou
Puterea motorului (CP): 115
CTP: 4x4, transmisie Power Reverser 16x16
1 Tractor PTO 540/540E/1000, pompa hidraulica 94 l/mn, 2 SCV, Aer
Conditionat, 12 x 50 kg greutati frontale, Pmax=118 CP, 40 km/h,
420/85R34 - 340/85R24, cupla de remorcare cu piton fix
Numar trupite: 3
Latime de lucru (cm): 33, 38, 44 si 50
Plug reversibil
2 3 trupite; reglare mecanica a latimii de lucru la 33, 38, 44 si 50 cm;
purtat
antetrupite, cadru: 110x110x8 mm; distanta intre corpuri 100 cm;
inaltime cadru 80 cm; roata copiere 10.0/80-12; notita tehnica;
Latime de lucru (m): 3.2
3 Grapa cu discuri Tractat, in "V", discuri Ø 560 mm, distanta intre discuri 210 mm, cu
tavalug
Latime de lucru (m): 4
Semanatoare de Semanatoare paioase mecanica purtata, latime de lucru 4 m, numar
4
paioase randuri semanat : 33, distanta intre randuri 12 cm, capacitate buncar
seminte: 1100 l, brazdar cu discuri
Distanta intre randuri (cm): 70
Numar de randuri semanate: 6
Latime de lucru (m): 4.2
Semanatoare Semanatoarea lucreaza în agregat cu tractorul pe roti de 80 CP
5
prasitoare Numar de lazi de ingrasaminte 2 Capacitatea lazii de ingrasaminte
100dmc Capacitatea cutiei de seminte 30dmc Tipul brazdarelor de
ingrasaminte-patina Tipul brazdarelor de semanat seminte-dublu disc
Adancimea de semanat 2-10 cm, Masa 1000kg
Numar de randuri: 4
Capacitate incarcare (kg): 1700
Masina de plantat cu cupe pe 4 randuri tractata Latime: 3.00m,
Inaltime de incarcare: 1.63m Greutate gol: 1680kg, Capacitate
buncar hidraulic: 1700kg Inox la fundul elementilor de plantare
Masina de plantat
6 Agitator mecanic al benzilor cu cupe Standard: verzi 2 roti la mijlocul
cartofi tractate
masinii Brazdare cu suspensie paralelogram cu roata de reglare a
adancimii de lucru 2 discuri de acoperire pe rand Optionale incluse:
- Cupe insert negre in cele verzi - Cupe insert albe in cele verzi -
Gratii cu vibrare mecanica la fundul elementilor de plantare -
Marcatori hidraulici cu disc - Actionarea marcatorilor secvential
Capacitate (litri): 550
7 Cultivator
Cadru rigid cu buncar de fertilizare cu capacitatea de 550 litri, 7 sectii

15
de organe active, 5 organe active de tip S pe sectie, discuri de
protectie planta
Capacitate totala 5000 kg, basculare pe 3 parti cu cilindru hidraulic ,
8 Remorca
sistem de franare pneumatic

Descrierea achizitiilor realizate prin proiect, repectiv denumirea, numarul, valoarea


utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/ dotarilor ce urmeaza a fi
achizitionate prin proiect. Achizitile sunt fundamentate in functie de capacitatea de productie
existenta si prognozata:

Justificarea achizitiilor propuse prin proiect:


Tractorul va fi folosit pentru realizarea in conditii optime a tuturor lucrarilor care sunt prevazute in
tehnologiile de cultura a plantelor cerealiere, oleaginoase si cartofi de toamnă precum: arat, afanat, discuit,
pregatit pat germinativ, prasile mecanice, fertilizare si tratamente impotriva bolilor si daunatorilor; se poate
adapta cu o gama larga de echipamentele ce vor fi achizitionate prin proiect.
Plugul PP4*30 va fi folosit pentru aratul diferitor tipuri de sol la o adâncime de până la 30
cm, in agregat cu tractorul de 65CP.
Grapa cu discuri se va folosi pentru afanarea superficiala a solului, maruntirea bulgarilor,
nivelarea solului, distrugerea buruienilor in curs de rasarire. In unele cazuri, cand terenul este
imburuienat sau prezinta resturi vegetale, grapa cu dicuri se va folosi inainte de executarea
araturii.
Cultivatorul se va folosi la pregatirea patului germinativ si la distrugerea buruienilor
realizand o cultivatie totala. Se mai foloseste si pentru a executa prasile mecanice, realizandu-se
cultivatia partiala. Folosirea cultivatorului prezinta urmatoarele avantaje economice: randament
mare, consum mic de energie, apa nu se evapora intrucat utilajul nu intoarce solul si nu-l expune
la aer, se distrug buruienile care sunt mari concurente ale plantelor cultivate.
Semanatoare de paioase se va folosi in agregat cu tractorul si este destinata semanatului
in randuri a semintelor plantelor de cultura – grau.
Semanatoare de precizie pentru plante prasitoare se va folosi in agregat cu tractorul si
este destinata semanatului in randuri a semintelor plantelor de cultura – porumb si floarea
soarelui.
Masina de plantat cartofi va fi tractata de tractor si este destinata semanatului la cultura de
cartof.
Remorca va fi utilizata pentru transportul productiilor vegetale.
Achizitii propuse prin proiect:
Valoare fara
Nr. Denumire/Tip Numar TVA Total cu TVA
TVA
crt utilaj/echipament bucati -Lei- -Lei-
-Lei-
1 Tractor 1 221391 53134 274525
2 Plug reversibil purtat 1 41039 9849 50889
3 Grapa cu discuri 1 27508 6602 34109
4 Cultivator cu fertilizare 1 45254 10861 56115
5 Semanatoare de paioase 1 79417 19060 98477
Semanatoare de precizie
6 1
pentru plante prasitoare 38213 9171 47384
Masina de plantat cartofi
7 1
tractate 113580 27259 140839
8 Remorca 1 20835 5000 25835
TOTAL 587237 140937 728174

16
Fluxul tehnologic:
Obiectivul proiectului de investitii propus urmareste modernizarea unei ferme agricole
vegetale, pe o suprafata de 80 ha, amplasata in comuna Glodeanu Silistea, judetul Buzau.
Produsele agricole care fac obiectul proiectului sunt: grau, porumb, floarea soarelui si
cartofi de toamna.

 Tehnologia culturii de grau - suprafata cultivata 400.000 mp:


A. Zonarea, plante premergatoare si soiuri
 Zonele cele mai favorabile pentru grau sunt: Campia Romana, Campia din vestul tarii,
Campia Transilvaniei si o parte din nord-estul Moldovei
 Plante premergatoare:
o Foarte bune premergatoare: leguminoase anuale si perene, in ulei si fibra,
rapita, cartofi vara
o Bune premergatoare: floarea soarelui, porumb hibrizi timpurii, culture ce
elibereaza terenul pana la 15 septembrie
 Se folosesc soiuri de grau cu capacitate ridicata de productie, o buna rezistenta la
principalii factori de risc, de o calitate corespunzatare cerintelor industriei de morarit si
panificatie
B. Aplicarea ingrasamintelor:
 Fosfor – 60-100 kg/ha, toamna si incorporare sub aratura sau la pregatirea patului
germinativ
 Potasiu – 40-80 kg/ha, toamna si incorporare sub aratura sau la pregatirea patului
germinativ
 Azot – 80-160 kg/ha, iarna sau primavara.
 Lucrarea se executa cu echipamentele achizitionate prin proiect
C. Lucrarile solului:
 Aratura se executa cu cel putin 15 zile inainte de semanat, cu tractor +grape
 Pregatirea patului germinativ se efectueaza cu tractor + cultivator, toamna imediat
inaintea semanatului, la adancimea de semanat + 1-2 cm
D. Asigurarea materialului biologic (seminte)
 Semanatul se executa in perioada 1-15 X, la adancimea de 5-6 cm cu o distanta intre
randuri de 12.5 cm .
 La infiintarea culturii de grau Popescu Gheorghe Intreprindere Familială va folosi
numai seminte autorizate, respectiv cca. 190-250 kg/ha. Lucrarea se executa cu
ajutorul semanatorii achizitionata prin proiect.
E. Lucrarile de intretinere
 Combaterea inegrata a buruienilor prin:
o Respectarea rotatiei culturii, a adancimii si epocii de executare a araturii,
intretinerea ogoarelor curate de buruieni,
o Aplicarea erbicidelor
 Combaterea inegrata a bolilor si daunatorilor prin:
o Alaturi de diferite masuri agrotehnice se aplica tratamente chimice efectuate la
samanta si in perioada de vegetatie
o Respectarea rotatiei culturilor, incadrarea semanatului in epoca optima
 Lucrarile de intretinere a culturii se realizeaza cu ajutorul tractor + masina de stropit si
prafuit achizitionate prin proiect.
F. Recoltarea
 Se realizeaza cand boabele ating umiditatea de 14-15%, la coacerea deplina, cu
ajutorul combinei achizitionate prin proiect
 Perioada de recoltare: cca 6-8 zile pentru a reduce la minim pierderile.
 Productia este de cca. 3.5 t/ha in sistem neirigat.

 Tehnologia culturii de porumb - suprafata cultivata 150.000 mp:

17
A. Zonarea, plante premergatoare si soiuri
 Porumbul se cultiva in toate zonele de cultura. Se recomanda cultivarea a 3 – hibrizi
diferiti ca perioada de vegetatie
 Plante premergatoare:
o Foarte bune premergatoare: cereal paioase, leguminoase anuale si perene,
inul pentru ulei
o Bune premergatoare: floarea soarelui, porumb an I si II, sfecla de zahar,
plantele furajere, cartofii
B. Aplicarea ingrasamintelor:
 Fosfor – 60-80 kg/ha, toamna si incorporare sub aratura
 Potasiu – 40-80 kg/ha, toamna si incorporare sub aratura
 Azot – 20-22 kg/pentru o tona boabe, primavara 50-60 kg inainte sau odata cu
semanatul, restul dozei, odata cu prasilele mecanice.
 Lucrarea se executa cu echipamentele achizitionate prin proiect.
C. Lucrarile solului:
 Aratura se executa vara pana la 15.VIII, sau toamna pana la 15.IX, cu tractor +grape,
la o adancime de 25-30 cm
 Pregatirea patului germinativ se efectueaza cu tractor + cultivator, primavara imediat
inaintea semanatului, la adancimea de semanat + 1-2 cm
D. Asigurarea materialului biologic (seminte)
 Semanatul se executa pana in 20 IV, la adancimea de 5-8 cm cu o distanta intre
randuri de 70 cm .
 La infiintarea culturii de porumb Popescu Gheorghe Intreprindere Familială va folosi
numai seminte autorizate, respectiv cca. 13-14 kg/ha. Lucrarea se executa cu ajutorul
semanatorii achizitionata prin proiect.
E. Lucrarile de intretinere
 Combaterea inegrata a buruienilor prin:
o Metode agrotehnice (lucrari ale solului pana la semanat, prasile, rotatia
culturilor, etc)
o Este necesara aplicarea erbicidelor
 Combaterea inegrata a bolilor si daunatorilor prin:
o Se vor respecta principalele masuri agrofitotehnice, ca: rotatia, epoca de
semanat, desnitatea optima, fertilizarea echilibrata
o Este necesara tratarea semintei, iar in situatii deosebite se fac si tratamente
fitosanitare in vegetatie
 Lucrarile de intretinere a culturii se realizeaza cu ajutorul tractor in agregat cu
cultivatorul, masina de stropit si prafuit achizitionate prin proiect.
F. Recoltarea
 Se realizeaza sub forma de stiuleti sau boabe cand umiditatea boabelor a atins 30-
32% si se incheie cand aceasta este intre 24-26%
 Productia este de cca. 4.0 t/ha in sistem neirigat.

 Tehnologia culturii de floarea soarelui - suprafata cultivata 100.000 mp:


A. Zonarea, plante premergatoare si soiuri
 Zonele cele mai favorabile pentru floarea soarelui sunt: aealele din Campia Romana,
sudul Dobrogei, Campia Olteniei, Campia de Vest, Podisul Barladului, Campia Jijiei,
Campia Transilvaniei.
 Plante premergatoare:
o Foarte bune premergatoare: cereale paioase
o Bune premergatoare: porumb,
B. Aplicarea ingrasamintelor:
 Fosfor – 80-90 kg/ha, toamna si incorporare sub aratura
 Potasiu – 30-80 kg/ha, toamna si incorporare sub aratura

18
 Azot – 25 kg/pentru o tona boabe, se plica fractionat cca 40% la pregatirea patului
germinativ sau concomitant cu semanatul sic ca 60% in vegetatie odata cu prasitul
mecanic.
 Lucrarea se executa cu echipamentele achizitionate prin proiect.
C. Lucrarile solului:
 Aratura se executa vara pana la 15.VIII, sau toamna pana la 10.XI, cu tractor +
+grape, la o adancime de 25-30 cm
 Pregatirea patului germinativ se efectueaza cu tractor + cultivator, primavara imediat
inaintea semanatului, la adancimea de semanat + 1-2 cm, achizitionate prin proiect.
D. Asigurarea materialului biologic (seminte)
 Semanatul se executa pana la 15 IV, la adancimea de 5-7 cm cu o distanta intre
randuri de 70 cm .
 La infiintarea culturii de floarea soarelui Popescu Gheorghe Intreprindere Familială va
folosi numai seminte autorizate, respectiv cca. 4-6 kg/ha. Lucrarea se executa cu
ajutorul semanatorii achizitionata prin proiect.
E. Lucrarile de intretinere
 Combaterea inegrata a buruienilor prin:
o Metode agrotehnice (lucrari ale solului pana la semanat, prasile, rotatia
culturilor, etc)
o Este necesara aplicarea erbicidelor
 Combaterea inegrata a bolilor si daunatorilor prin:
o Respectarea rotatie de 6 ani, folosirea unei seminte sanatoase, semanatul in
epoca optima, aplicarea ingrasamintelor chimice in doze echilibrate,
executarea optima a tuturor lucrarilor solului si de intretinere a culturii precum si
recoltarea la timp
o tratamente chimice preventive la samanta si in vegetatie
 Lucrarile de intretinere a culturii se realizeaza cu ajutorul tractor in agregat cu
cultivatorul, masina de stropit si prafuit achizitionate prin proiect.
F. Recoltarea
 Mecanizata incepe cand 75-80% din calatidii au culoare bruna si brun galbuie si se
incheie in 6-8 zile
 Productia este de cca. 1.6 t/ha in sistem neirigat.

 Tehnologia culturii de cartof de toamna - suprafata cultivata 150.000 mp:


A. Zonarea, plante premergatoare si soiuri
 Zonele cele mai favorabile pentru cartof cuprind regiunile muntoase din Moldova, toata
Transilvania, partea de est a Banatului si regiunile imediat invacinate muntilor din
Oltenia si Muntenia.
 Plante premergatoare:
o Foarte bune premergatoare: cereale paioase
o Bune premergatoare: porumb, in pentru fibra
B. Aplicarea ingrasamintelor:
 Fosfor – 50-60 kg/ha
 Potasiu – 350 kg/ha
 Azot – 120-150 kg/ha
 Lucrarea se executa cu echipamentele achizitionate prin proiect.
C. Lucrarile solului:
 Aratura se executa toamna pana la sfarsitul lunii octombrie, cu tractor + +grape, la o
adancime de 30 cm cu ajutorul utilajelor achizitionate prin proiect.
D. Asigurarea materialului biologic (seminte)
 Semanatul se executa pana la 15 IV, la adancimea de 5-6 cm cu o distanta intre
randuri de 60-75 cm.

19
 La infiintarea culturii de cartof de toamna Popescu Gheorghe Intreprindere Familială
va folosi numai seminte autorizate, respectiv cca. 3600 kg/ha. Lucrarea se executa cu
ajutorul semanatorii achizitionata prin proiect.
E. Lucrarile de intretinere
 Combaterea inegrata a buruienilor prin:
o Metode agrotehnice (lucrari ale solului pana la semanat, rotatia culturilor, etc)
o Este necesara aplicarea erbicidelor
 Combaterea inegrata a bolilor si daunatorilor prin:
o Aplicarea ingrasamintelor chimice in doze echilibrate, executarea optima a
tuturor lucrarilor solului si de intretinere a culturii precum si recoltarea la timp
o tratamente chimice preventive in vegetatie
 Lucrarile de intretinere a culturii se realizeaza cu ajutorul tractor in agregat cu
cultivatorul, masina de stropit si prafuit achizitionate prin proiect.
F. Recoltarea
 Mecanizata incepe cand se ajunge la maturitatea tehnica a culturii - vrejii sunt uscati in
proportie de 70%
 Productia este de cca. 18.0 t/ha in sistem neirigat.

Planul de productie pe o perioada de 5 ani al fermei vegetale:

Cultura Suprafata An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
cultivata (80 ha) kg kg kg kg kg
Grau 40 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000
Porumb 15 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Floarea soarelui 10 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000
Cartofi de 15
270.000 270.000 270.000 270.000 270.000
toamna

Estimarea capacitatilor s-a realizat in baza urmatorilor parametrii tehnologici de productie:

Parametrii tehnologici de productie Grau


Suprafata totala cultivata 400.000 mp
Productivitate medie la HA 3.500 kg/ha
Productie totala 140.000 kg/an

Parametrii tehnologici de productie Porumb


Suprafata totala cultivata 150.000 mp
Productivitate medie la HA 4.000 kg/ha
Productie totala 60.000 kg/an

Parametrii tehnologici de productie Floarea soarelui


Suprafata totala cultivata 100.000 mp
Productivitate medie la HA 1.600 kg/ha
Productie totala 16.000 kg/an

Parametrii tehnologici de productie Cartofi de toamna


Suprafata totala cultivata 150.000 mp
Productivitate medie la HA 18.000 kg/ha
Productie totala 270.000 kg/an

Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru


valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului

20
 Caracteristici generale ale pietei produselor
Din punct de vedere al avantajului geografic in Romania, cultivarea cerealelor constituie o
activitate traditionala care se extinde datorita fertilitatii naturale a solurilor si diversitatii climatice
mai ales in zonele de sud, sud-est, vest, Moldova, Dobrogea si centrul Transilvaniei.
Potrivit clasificarii EUROSTAT, Romania este situata pe primul loc in Uniunea Europeana
in ceea ce priveste suprafata cultivata cu porumb, iar din punct de vedere al randamentului
Romania se plaseaza pe locul 2 in ierarhia tarilor din Uniunea Europeana producatoare cereale.
Din punct de vedere al suprafeţei cultivate cu grâu, în anul 2013, România s-a situat pe locul
patru după Franţa, Germania şi Polonia, iar dupa producţia obţinută, pe locul şase, după Franţa,
Germania, Regatul Unit, Polonia şi Spania.

Productia principalelor culturi cerealiere


Grau Porumb Floarea Soarelui
2012 2013 2012 2013 2012 2013
Suprafata 1988 2630 2677.6 2512.8 1049.2 1062.7
cultivata (mii
ha)
Productia 2633 2774 2042.0 4265.0 1280.0 1965.0
medie (kg/ha)
Productia 5215 7296 5468.7 10722.2 1343.2 2088.6
totala (mii tone)
Sursa: MADR, INS
In anul 2013 producţia de cereale a inregistrat o crestere semnificativa pentru boabe a
crescut cu 63,9% faţă de anul precedent, datorită creşterii randamentelor la hectar (producţia
medie la hectar), astfel incat la porumb boabe s-a inregistrat o crestere (de 2 ori), orz şi orzoaică
(cu 39,8%), grâu (cu 31,2%), ovăz (cu 16,6%).
Potrivit INS la nivel national se urmareste o dezvoltare a sectorului agricol in ceea ce
priveste productia de cereale si plante olraginoase. Urmarind indicatorii evolutivi se poate observa
o tendinta de incurajare a extinderii suprafetelor de productie la nivel national si implicit o
incurajare a pietei de desfacere.
Evoluţia suprafeţelor si a producţiei de grau în România
Specificare UM 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
Suprafaţa mii ha 1975,0 2110,3 2148,8 2162,4 1947,0 1992,2
Producţie Kg/ha 1541 3403 2421 2688 3663 2659
medie
Producţie mii to 3044,5 7181,0 5202,5 5811,8 7131,6 5297,7
totală
Evoluţia suprafeţelor şi a producţiei de porumb în România
Specificare UM 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
Suprafaţa mii ha 2524,7 2441,5 2338,8 2098,4 2589,7 2721,2
Producţie Kg/ha 1526 3215 3409 4309 4525 2188
medie

21
Producţie mii to 3853,9 7849,1 7973,3 9042,0 11717,6 5953,4
totală
Evoluţia suprafeţelor şi a producţiei de floarea soarelui în România
Specificare UM 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
Suprafaţa mii ha 835,9 813,9 766,1 790,8 995,0 1064,8
Producţie Kg/ha 654 1437 1433 1597 1798 1313
medie
Producţie mii to 546,9 1169,7 1098,0 1262,9 1789,3 1398,2
totală
Sursa: 2007 - 2011 - Date INS - Anuarul Statistic al României
* Date INS – Producţia vegetala la principalele culturi agricole în anul 2012

 Politica si piata de aprovizionare. Furnizori potentiali de materii prime


Popescu Gheorghe Intreprindere Familială urmareste ca prin activitatea de aprovizionare
sa se asigure materiile prime si materiale necesare activitatii propuse prin proiect, in volumul si
structura care sa permita realizarea obiectivelor generale ale fermei, in conditiile unor costuri
minime si a unui profit maxim. Astfel, se vor achizitiona ca materii prime principale ingrasaminte
chimice, substante fito-sanitare, carburanti, material biologic (seminte) etc.
Materialul biologic va fi achizitionat de la societati specializate, autorizate pentru
producerea si comercializarea acestuia. Receptionarea materialului biologic se va face cu atentie
astfel incat sa corespunda din punct de vedere cantitativ si calitativ.
Selectarea furnizorilor se va face cu atentie pentru asigurarea calitatii materialelor si
asigurarea conditiilor optime de obtinere a acestora. Alegerea materiilor prime şi materialelor se
va face conform perioadei de folosinţă a acestora, având în vedere raportul calitate/preţ si
distanta urmarindu-se condiţiile optime de livrare, in timp util. Manipularea si pastrarea produselor
aprovizionate se va face conforma Normelor de Protectia Muncii specifice.

POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI


Denumire furnizor de Produs furnizat si Valoare
% din total
materii prime/materiale Adresa cantitate aproximativa
achizitii
auxiliare/produse/servicii aproximativa -Lei-
Ingrasaminte,
fertilizanti, erbicid,
S.C. Fertilizant S.R.L. jud. Buzau 60738 22 %
insecticid,
fungicide –
Motorina pentru
S.C. Carburant S.R.L. jud. Buzau lucrari mecanizate 14.685 5%
– 2.686 l
S.C. Material biologic Seminte 4.490kg
jud. Buzau 203.945 73 %
S.R.L. seminte
Total 279368 100 %

 Politica si piata de desfacere


Valorificarea oportunitatilor pietei pentru Popescu Gheorghe Intreprindere Familială
producatoare de bunuri agricole este conditionata de ajungerea produselor agricole la
consumatori si utilizatori finali, de satisfacerea nevoilor pentru care acestea au fost produse.
Piaţa de desfacere este cea zonală, reprezentată de societăţile care doresc o gamă de
produse agricole de calitate superioară, obţinute printr-o tehnologie de ultimă oră. În privinţa
produselor secundare cerealiere (paiele), există oportunitatea ca acestea să fie vândute
societăţilor zootehnice din zonă. Segmentele de piaţă carora li se adresează Intreprindere
Familială agricolă sunt reprezentate de societăţile comerciale de procesare a produselor agricole

22
care doresc materii prime de calitate superioară la un preţ avantajos. Produsul final şi produsele
secundare sunt vândute direct clienţilor, pe bază de contracte, canalul de distribuţie fiind deci
scurt. Existenţa în zonă a unui număr mare de societăţi comerciale interesate de produsele
agricole brute reprezintă o oportunitate în plus în vederea desfacerii producţiei obţinute. Popescu
Gheorghe Intreprindere Familială isi propune sa incheie contracte cu producători individuali de o
anvergură mai mică, asigurând materia prima pentru o serie de patiserii şi cofetării. Pieţele de
desfacere prezentate sunt situate în apropierea societăţii.
Potentialii clienti ai Popescu Gheorghe Intreprindere Familială:

POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI


Valoare
Nr.crt Client (Denumire si adresa) % din vanzari
-Lei -
1 Complex zootehnic - judetul
49 %
Buzau 219030
2 SC Xa SRL- Buzau, judetul
24 %
Buzau 107280
3 SC Xb SRL - Buzau, judetul
15 %
Prahova 67050
4 SC agroaliment SRL – Buzau,
12 %
judetul Buzau 53640
Total 447000 100 %

 Analiza concurentei
Intreprindere Familială are atât concurenţi mari, în special societăţi cu capital majoritar de
stat, cât şi concurenţi mici (producători individuali). Popescu Gheorghe Intreprindere Familială are
faţă de concurenţi următoarele avantaje: asigurarea unor cantităţi de produse agricole de calitate
superioara; o înzestrare tehnică bună; strategii de marketing pentru promovarea produselor;
implementarea tuturor standardelor şi normelor de recunoaştere a calităţii produselor societăţii
agricole; dimensionarea personalului în funcţie de nevoile producţiei.
Intreprindere Familială agricolă are o cotă de piaţă asigurată pentru porumb, grâu, floarea
soarelui si cartof de toamna şi are avantaje faţă de micii producători, datorită ofertei concentrate.
Principalii concurenti din judet ai Popescu Gheorghe Intreprindere Familială sunt:
 S.C. “AgricoLand” – este Intreprindere Familială comercială cu capital integral privat,
înfiinţată în anul 2005 în baza prevederilor Legii 31/1990, privind societăţile comerciale, având ca
obiect de activitate: cultivarea cerealelor, cartofilor, sfeclei de zahăr, cultivarea plantelor
producătoare de seminţe sau fructe oleaginoase (floarea soarelui, soia), precum şi a plantelor
tehnice oleaginoase (in pentru ulei, rapiţă, ricin), producerea seminţelor de sfeclă de zahăr şi a
seminţelor de plante furajere (inclusiv a masei verzi de nutreţuri: lucernă, trifoi).
 S.C. “Agricol” S.A. – este o Intreprindere Familială agricolă cu capital majoritar de
stat; înfiinţată în 1998 aceasta se ocupă de cultivarea graului, porumbului, orzului, soiei, floarea -
soarelui şi rapiţei;
 S.C. “Agronom” S.R.L. – este o Intreprindere Familială cu capital privat, fiind
înfiinţată în anul 2001. Se ocupă de cultivarea grâului, porumbului, rapiţa si plante de nutret
(borceag, lucerna)

 Strategia de piata
Activitatea Popescu Gheorghe Intreprindere Familială este orientate spre economia de
piata iar adoptarea unei strategii de piata reprezinta un important obiectiv. Strategia de piata a
solicitantului stabileste obiectivele pe termen mediu si lung si este orientate spre cresterea
competitivitatii produselor obtinute sub raportul pret – calitate, pozitia concurentei si
comportamentul consumatorilor.

23
In conditiile Comuna Glodeanu Silistea, judetul Buzau, aflata in Zona de favorabilitate
pentru plantele cerealiere, oleaginoase si de nutret, strategia de piata are in vedere obtinerea de
produse agricole conform prevederilor standardelor de calitate si comercializare pe termen scurt
la nivel zonal si pe termen mediu si lung la nivel regional, la orizontul anului 2015.
Strategia de piata care va fi aplicata vizeaza:
 Evitarea strategie de supravietuire si adoptarea strategiei de concurenta.
 Strategia de produs are in vedere comercializarea produselor agricole vegetale la o
calitate superioara.
 In perspectiva, preturile de valorificare medii anuale folsite de Popescu Gheorghe
Intreprindere Familială corelate cu rata inflatiei si alti factori exteri, vor avea o tendinta de
crestere. Prin achizitionarea utilajelor propuse prin investitie se urmareste cresterea
rentabilitatii si plasarea Popescu Gheorghe Intreprindere Familială intr-o pozitie
competitiva pe piata.
 Strategia de promovarea are in vedere obtinerea fidelitatii consumatorilor (in principali
industriali) pentru produsele agricole vegetale obtinute care sa ofere o calitate constanta
astfel incat prin seriozitate si respectarea obligatiilor contractuale sa isi asigure cresterea
clientelei si dobandirea de catre clienti a obiceiului de a cumpara regulat produsele
Popescu Gheorghe Intreprindere Familială.

3.date tehnice ale investiţiei:


a)zona şi amplasamentul
Popescu Gheorghe Întreprindere Familială își propune investiții în cadrul fermei vegetale
cu suprafața de 80 ha prin achiziționarea de mașini/utilaje și echipamente agricole noi.
Investitia va fi amplasata in judetul Buzau, Comuna Glodeanu Silistea ce are un potential
de productie mediu pentru culturile grau, porumb, floarea soarelui si cartof, in sistem neirigat.
Comuna Glodeanu Silistea face parte din Zona cu Constrangeri Semnificative conform
listei cu UAT.
b)statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat;
Popescu Gheorghe Întreprindere Familială are terenul luat in arenda la data de
28.01.2015.
c)situaţia ocupărilor definitive de teren: suprafaţa totală, reprezentând terenuri din
intravilan/extravilan;
Nu este cazul
d)studii de teren:
Nu este cazul
e)caracteristicile principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de investiţii, specifice
domeniului de activitate, şi variantele constructive de realizare a investiţiei, cu recomandarea
variantei optime pentru aprobare;
Nu este cazul
f)situaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum:
Nu este cazul
g)concluziile evaluării impactului asupra mediului;
Nu este cazul
4.durata de realizare şi etapele principale; graficul de realizare a investiţiei.

Durata de implementare a 1 an (12 luni calendaristice)


proiectului de investitii
Primirea ajutorului FEADR 2 transe de plata
Esalonarea transelor pe durata de executie a proiectului proportional cu nivelul
cheltuielilor eligibile efectuate.
Primirea ajutorului FEADR Se estimeaza in termen de 90 de zile de la depunerea Cererilor
de plata

24
(3)Costurile estimative ale investiţiei
1.valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general;

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile eligibile necesare realizarii proiectului:

În mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4367 lei/euro din data de 25.03.2015

Valoare Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor TVA
(fara TVA) (inclusiv TVA)
Crt. de cheltuieli
Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
1.1 Obţinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2 Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Amenajări pentru protecţia mediului si


1.3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
aducerea la starea initiala

TOTAL CAPITOL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000


CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
3.1 Studii de teren 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi
3.2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
autorizaţii
3.3 Proiectare şi engineering 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.5 Consultantă 0,887 0,200 0,213 1,100 0,248
3.6 Asistenţă tehnică 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 3 0,887 0,200 0,213 1,100 0,248
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1 Construcţii şi instalaţii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.2 Montaj utilaj tehnologic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Utilaje, echipamente tehnologice şi
4.3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
funcţionale cu montaj
Utilaje fără montaj şi echipamente de
4.4 587,237 132,359 140,937 728,174 164,125
transport
4.5 Dotări 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.6 Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 4 587,237 132,359 140,937 728,174 164,125
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
Organizare de şantier 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.1 5.1.1. Lucrări de construcţii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Comisioane, taxe, cote legale, costuri de
5.2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
finanţare
5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6.2 Probe tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL GENERAL 588,124 132,559 141,150 729,274 164,373
Din care C+M 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Intocmit: S.C. Proiecte Agricultură S.R.L.

Data: 25.03.2015

25
DEVIZ GENERAL privind cheltuielile neeligibile necesare realizarii proiectului:
0,000
În mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4367 lei/euro din data de 25.03.2015

Valoare Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si TVA
(fara TVA) (inclusiv TVA)
Crt. subcapitolelor de cheltuieli
Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
1.1 Obţinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2 Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Amenajări pentru protecţia mediului si
1.3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
aducerea la starea initiala
TOTAL CAPITOL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
3.1 Studii de teren 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri
3.2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
şi autorizaţii
3.3 Proiectare şi engineering 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.5 Consultantă 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.6 Asistenţă tehnică 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1 Construcţii şi instalaţii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.2 Montaj utilaj tehnologic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Utilaje, echipamente tehnologice şi
4.3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
funcţionale cu montaj
Utilaje fără montaj şi echipamente de
4.4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
transport
4.5 Dotări 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.6 Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
Organizare de şantier 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.1.1. Lucrări de construcţii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.1
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
şantierului
Comisioane, taxe, cote legale, costuri de
5.2 4,312 0,972 0,000 4,312 0,972
finanţare
5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 5 4,312 0,972 0,000 4,312 0,972
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6.2 Probe tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL GENERAL 4,312 0,972 0,000 4,312 0,972
Din care C+M 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Intocmit: S.C. Proiecte Agricultură S.R.L.


Data: 25.03.2015

26
DEVIZ GENERAL privind cheltuielile totale necesare realizarii proiectului:
0,000
În mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4367 lei/euro din data de 25.03.2015

Valoare Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si TVA
(fara TVA) (inclusiv TVA)
Crt. subcapitolelor de cheltuieli
Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
1.1 Obţinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2 Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Amenajări pentru protecţia mediului si
1.3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
aducerea la starea initiala
TOTAL CAPITOL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
3.1 Studii de teren 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri
3.2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
şi autorizaţii
3.3 Proiectare şi engineering 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.5 Consultantă 0,887 0,200 0,213 1,100 0,248
3.6 Asistenţă tehnică 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 3 0,887 0,200 0,213 1,100 0,248
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1 Construcţii şi instalaţii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.2 Montaj utilaj tehnologic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Utilaje, echipamente tehnologice şi
4.3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
funcţionale cu montaj
Utilaje fără montaj şi echipamente de
4.4 587,237 132,359 140,937 728,173 164,125
transport
4.5 Dotări 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.6 Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 4 587,237 132,359 140,937 728,173 164,125
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
Organizare de şantier 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.1.1. Lucrări de construcţii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.1
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
şantierului
Comisioane, taxe, cote legale, costuri de
5.2 4,312 0,972 0,000 4,312 0,972
finanţare
5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 5 4,312 0,972 0,000 4,312 0,972
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6.2 Probe tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL GENERAL 592,436 133,531 141,150 733,586 165,345
Din care C+M 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Intocmit: S.C. Proiecte Agricultură S.R.L.


Data: 25.03.2015

27
DETALIEREA CHELTUIELILOR DIN DEVIZUL GENERAL

Deviz financiar- Capitolul 3 - Cheltuieli eligibile pentru proiectare si asistenta tehnica


În mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4367 lei/euro din data de 25.03.2015
Valoare Valoare
TVA
(fara TVA) (inclusiv TVA)
Nr.crt Specificatie
Mii
Mii lei Mii lei Mii lei Mii Euro
Euro
Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice,
geologice, hidrologice, hidrogeotehnice,
3.1. fotogrammetrice, topografice si de stabilitate a 0,000 0,000 0,000 0,000
terenului pe care se amplaseaza obiectivul de
investitie)
Cheltuieli pentru obtinere de avize, acorduri
3.2. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
si autorizatii - total, din care:
1. obtinerea/prelungirea valabilitatii ceritificatului
0,000 0,000 0,000 0,000
de urbanism
2. obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de
construire/desfiintare, obtinere autorizatii de 0,000 0,000 0,000 0,000
scoatere din circuitul agricol
3. obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri
si bransamente la retelele publice de apa,
0,000 0,000 0,000 0,000
canalizare, gaze, termoficare, energie electrica,
telefonie, etc.
4. obtinere aviz sanitar, sanitar-veterinar si
0,000 0,000 0,000 0,000
fitosanitar
5. obtinerea certificatului de nomenclatura stradala
0,000 0,000 0,000 0,000
si adresa
6. întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului
Cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in 0,000 0,000 0,000 0,000
Cartea Funciara
7. obtinerea avizului PSI 0,000 0,000 0,000 0,000
8. obtinerea acordului de mediu 0,000 0,000 0,000 0,000
10. alte avize, acorduri si autorizatii solicitate prin
0,000 0,000 0,000 0,000
lege
Proiectare si inginerie - total, din care: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1. Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
proiectare - total, din care:
a. studiu de prefezabilitate 0,000 0,000 0,000 0,000
b. studiu de fezabilitate 0,000 0,000 0,000 0,000
c. proiect tehnic 0,000 0,000 0,000 0,000
d. detalii de executie 0,000 0,000 0,000 0,000
e. verificarea tehnica a proiectarii 0,000 0,000 0,000 0,000
f. eleborarea certificatului de performanta
3.3. 0,000 0,000 0,000 0,000
energetica a cladirii
2. Documentatii necesare pentru obtinerea
acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente 0,000 0,000 0,000 0,000
obiectivului de investitii
3. Cheltuielile pentru expertiza tehnica efectuata
pentru constructii incepute si neterminate sau care
0,000 0,000 0,000 0,000
urmeaza a fi modificate prin proiect (modernizari,
consolidari, etc.)
4. Cheltuielile pentru efectuarea expertizei,
0,000 0,000 0,000 0,000
cercetării şi auditului energetic
3.4. Organizarea procedurilor de achizitie 0,000 0,000 0,000 0,000
Cheltuieli pentru consultanta - total, din
0,887 0,200 0,213 1,100 0,248
care:
3.5. 1. plata serviciilor de consultanta la elaborarea
memoriului justificativ, studiilor de piata, de 0,887 0,200 0,213 1,100 0,248
evaluare, la intocmirea cererii de finantare

28
2. plata serviciilor de consultanta in domeniul
managementului investitiei sau administrarea 0,000 0,000 0,000 0,000
contractului de executie
Cheltuieli pentru asistenta tehnica - total,
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
din care:
1. asistenta tehnica din partea proiectantului în
0,000 0,000 0,000 0,000
cazul când aceasta nu intră în tarifarea proiectării
3.6.
2. plata diriginţilor de şantier desemnaţi de
autoritatea contractantă, autorizaţi conform
0,000 0,000 0,000 0,000
prevederilor legale pentru verificarea execuţiei
lucrărilor de construcţii şi instalaţii
TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 3 - cheltuieli eligibile 0,887 0,200 0,213 1,100 0,248
Intocmit: S.C. Proiecte Agricultură S.R.L.
Data: 25.03.2015
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli eligibile pentru investiţia de bază
În mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4367 lei/euro din data de 25.03.2015
Valoare Valoare
TVA
Nr.crt Specificatie (fara TVA) (inclusiv TVA)
Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro
4.1 Construcţii şi instalaţii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.2 Montaj utilaj tehnologic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu
4.3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
montaj
4.4 Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 587,237 132,359 140,937 728,174 164,125
4.5 Dotări 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.6 Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 4 - cheltuieli eligibile 587,237 132,359 140,937 728,174 164,125
Intocmit: S.C. Proiecte Agricultură S.R.L.
Data: 25.03.2015
Deviz capitolul 5 - Alte cheltuieli neeligibile
În mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4367 lei/euro din data de 25.03.2015
Valoare Valoare
TVA
(fara TVA) (inclusiv TVA)
Nr.crt Specificatie
Mii Mii
Mii lei Mii lei Mii lei
Euro Euro
5.1 Organizare de santier 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii
5.1.1 0,000 0,000 0,000 0,000
de santier
5.1.2 cheltuieli conexe organizarii de santier 0,000 0,000 0,000 0,000
5.2 Comisioane, taxe 4,312 0,972 0,000 4,312 0,972
comisionul băncii finanţatoare 4,312 0,972 0,000 4,312 0,972
cota aferentă Inspectoratului de Stat in Constructii
0,000 0,000 0,000 0,000
pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii
cota pentru controlul statului în amenajarea
teritoriului, urbanism, şi pentru autorizarea lucrărilor 0,000 0,000 0,000 0,000
de construcţii
prime de asigurare din sarcina autorităţii
0,000 0,000 0,000 0,000
contractante
alte cheltuieli de aceeaşi natură, stabilite în
0,000 0,000 0,000 0,000
condiţiile legii
cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor 0,000 0,000 0,000 0,000
5.3 Chletuieli diverse si neprevazute 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 5 - cheltuieli neeligibile 4,312 0,972 0,000 4,312 0,972
Intocmit: S.C. Proiecte Agricultură S.R.L.
Data: 25.03.2015

Preţurile pentru echipamentele şi utilajele specializate – investitia de baza – sunt elemente


care se regăsesc în „Baza de Date cu Prețuri de Referință pentru mașini, utilaje și echipamente
specializate” pusa la dispozitie de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ( AFIR) si vor

29
putea fi achiziționate de către beneficiar, în mod direct, fără a mai parcurge nicio altă procedură
de achiziție.

2.eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei.

Graficul fizic de realizare a investitiei:


ANUL 1 AL IMPLEMENTARII
Denumirea capitolelor de cheltuieli
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12
Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si
amenajarea terenului - total, din care:
1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia
mediului si aducerea la starea initiala
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea
utilitatilor necesare obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si
asistenta tehnica - total, din care:
3.1 Studii de teren
3.2 Obtinerea de avize, acorduri si
autorizatii
3.3 Proiectare si inginerie
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie
3.5 Consultanta
3.6 Asistenta tehnica
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de
x x
baza - total, din care:
A - Constructii si lucrari de interventii -
x x
total, din care:
4.1 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaj tehnologic
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale cu montaj (procurare)
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj,
mijloace de transport, alte achizitii x x
specifice
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
B - Cheltuieli pentru investitii in
culturi/plantatii:
Subcapitol 1 - Lucrari de pregatire a
terenului
Subcapitol 2 - Infiintarea plantatiei
Subcapitol 3 - Lucrari de intretinere
plantatie in anul 1
Subcapitol 4 - Lucrari de intretinere
plantatie in anul 2
Subcapitol 5 - Instalat sistem sustinere si
imprejmuire
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: x x x x x x x x x x x x
5.1 Organizare de santier
5.2 Comisioane, taxe x x x x x x x x x x x x
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in
exploatare - total, din care:
6.1 Pregatirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste
SOLICITARE AVANS x
CERERI DE PLATA x x

30
Grafic financiar (Euro) de realizare a investitiei

Denumirea Categoria ANUL 1 AL IMPLEMENTARII


TOTAL
capitolelor de de Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna
Luna 1 Luna 4 Luna 6 Luna 7 Luna 9 AN 1
cheltuieli cheltuieli 2 3 5 8 10 11 12
Capitolul 1. Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli pentru Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
obtinerea si
amenajarea
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
terenului - total,
din care:
1.1 Cheltuieli Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pentru obtinerea Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
terenului Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Cheltuieli Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pentru Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
amenajarea
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
terenului
1.3 Cheltuieli cu Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
amenajari pentru Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
protectia mediului
si aducerea la Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
starea initiala
Capitolul 2. Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli pentru Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
asigurarea
utilitatilor
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
necesare
obiectivului
Capitolul 3. Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli pentru Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
proiectare si
asistenta tehnica - Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total, din care:
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1 Studii de teren Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2 Obtinerea de Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
avize, acorduri si Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
autorizatii Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3 Proiectare si Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
inginerie Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.4 Organizarea Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
procedurilor de Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
achizitie Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.5 Consultanta Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.6 Asistenta
Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tehnica
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capitolul 4 Eligibile 0 0 0 66.180 0 0 0 0 66.180 0 0 0 132.359
Cheltuieli pentru Neeligibile 0 0 0 15.883 0 0 0 0 15.883 0 0 0 31.766
investitia de baza
Total 0 0 0 82.063 0 0 0 0 82.063 0 0 0 164.125
- total, din care:
A - Constructii si Eligibile 0 0 0 66.180 0 0 0 0 66.180 0 0 0 132.359
lucrari de Neeligibile 0 0 0 15.883 0 0 0 0 15.883 0 0 0 31.766
interventii - total,
Total 0 0 0 82.063 0 0 0 0 82.063 0 0 0 164.125
din care:
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1 Constructii si
Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
instalatii
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 Montaj utilaj
Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tehnologic
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 Utilaje, Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
echipamente Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tehnologice si
functionale cu
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
montaj
(procurare)
4.4 Utilaje si Eligibile 0 0 0 66.180 0 0 0 0 66.180 0 0 0 132.359
echipamente fara Neeligibile 0 0 0 15.883 0 0 0 0 15.883 0 0 0 31.766
montaj, mijloace
de transport, alte Total 0 0 0 82.063 0 0 0 0 82.063 0 0 0 164.125
achizitii specifice
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.5 Dotari Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.6 Active
Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
necorporale
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32
B - Cheltuieli Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pentru investitii in Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
culturi/plantatii: Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subcapital 1 - Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucrari de Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pregatire a
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
terenului
Subcapital 2 - Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infiintarea Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
plantatiei Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subcapital 3 - Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucrari de Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
intretinere
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
plantatie in anul 1
Subcapital 4 - Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucrari de Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
intretinere
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
plantatie in anul 2
Subcapital 5 - Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instalat sistem Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sustinere si
imprejmuire Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capitolul 5 Alte Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cheltuieli - total, Neeligibile 0 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 972
din care: Total 0 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 972
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.1 Organizare de
Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
santier
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 Comisioane,
Neeligibile 0 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 972
taxe
Total 0 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 972
5.3 Cheltuieli Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
diverse si Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
neprevazute Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capitolul 6 Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli pentru Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
darea in
exploatare - total, Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
din care:
6.1 Pregatirea Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
personalului de Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33
exploatare Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.2 Probe Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tehnologice si Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
teste Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL Eligibile 0 0 0 66.180 0 0 0 0 66.180 0 0 0 132.359
GENERAL, din Neeligibile 0 88 88 15.971 88 88 88 88 15.971 88 88 88 32.738
care: Total 0 88 88 82.151 88 88 88 88 82.151 88 88 88 165.097
-achizitii de Eligibile 0 0 0 66.180 0 0 0 0 66.180 0 0 0 132.359
active fixe Neeligibile 0 0 0 15.883 0 0 0 0 15.883 0 0 0 31.766
corporale Total 0 0 0 82.063 0 0 0 0 82.063 0 0 0 164.125
-achizitii de Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
active fixe Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
necorporale Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-cresterea
Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
investitiilor in curs
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- dobanzi si Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
comisioane Neeligibile 0 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 972
aferente creditelor
bancare aferente Total 0 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 972
proiectului
TVA Total 0 0 0 15.883 0 0 0 0 15.883 0 0 0 31.766

ANUL 1 AL IMPLEMENTARII
TOTAL
Surse de finantare Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna
Luna 1 Luna 4 Luna 6 Luna 7 Luna 9 AN 1
2 3 5 8 10 11 12
Valoarea Cererii de Plata 0 0 0 0 0 66.180 0 0 66.180 0 0 0 132.359
Incasare ajutor financiar
0 0 59.652 0 0 59.562 0 0 -90 119.123
nerambursabil
Aport propriu 32.786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.786
Credit bancar 13.256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.256
Incasari de TVA 0 0 0 0 0 0 15.883 0 0 15.883 0 0 31.766

34
Grafic financiar (lei) de realizare a investitiei
Denumirea Categoria ANUL 1 AL IMPLEMENTARII
TOTAL
capitolelor de de Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna
Luna 1 Luna 4 Luna 6 Luna 7 Luna 9 AN 1
cheltuieli cheltuieli 2 3 5 8 10 11 12
Capitolul 1. Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli pentru Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
obtinerea si
amenajarea
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
terenului - total,
din care:
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1 Cheltuieli
Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pentru obtinerea
0
terenului Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Cheltuieli Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pentru Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
amenajarea
terenului Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3 Cheltuieli cu Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
amenajari Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pentru protectia
mediului si
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aducerea la
starea initiala
Capitolul 2. Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli pentru Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
asigurarea
utilitatilor
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
necesare
obiectivului
Capitolul 3. Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli pentru Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
proiectare si
asistenta
tehnica - total, Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
din care:
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1 Studii de
Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
teren
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2 Obtinerea de Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
avize, acorduri si Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
autorizatii Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3 Proiectare si
Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
inginerie
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.4 Organizarea Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
procedurilor de Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
achizitie Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.5 Consultanta Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.6 Asistenta
Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tehnica
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capitolul 4 Eligibile 0 0 0 293.619 0 0 0 0 293.619 0 0 0 587.237
Cheltuieli pentru Neeligibile 0 0 0 70.468 0 0 0 0 70.468 0 0 0 140.937
investitia de
baza - total, din Total 0 0 0 364.087 0 0 0 0 364.087 0 0 0 728.174
care:
A - Constructii si Eligibile 0 0 0 293.619 0 0 0 0 293.619 0 0 0 587.237
lucrari de Neeligibile 0 0 0 70.468 0 0 0 0 70.468 0 0 0 140.937
interventii -
Total 0 0 0 364.087 0 0 0 0 364.087 0 0 0 728.174
total, din care:
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1 Constructii si
Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
instalatii
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 Montaj utilaj
Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tehnologic
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 Utilaje, Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
echipamente Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tehnologice si
functionale cu
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
montaj
(procurare)
4.4 Utilaje si Eligibile 0 0 0 293.619 0 0 0 0 293.619 0 0 0 587.237
echipamente Neeligibile 0 0 0 70.468 0 0 0 0 70.468 0 0 0 140.937
fara montaj,
mijloace de
transport, alte Total 0 0 0 364.087 0 0 0 0 364.087 0 0 0 728.174
achizitii
specifice
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.5 Dotari
Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.6 Active
Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
necorporale
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B - Cheltuieli Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pentru investitii Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
in
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
culturi/plantatii:
Subcapital 1 - Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucrari de Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pregatire a
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
terenului
Subcapital 2 - Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infiintarea Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
plantatiei Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subcapital 3 - Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucrari de Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
intretinere
plantatie in anul Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1
Subcapital 4 - Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucrari de Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
intretinere
plantatie in anul Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2
Subcapital 5 - Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instalat sistem Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sustinere si
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
imprejmuire
Capitolul 5 Alte Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cheltuieli - total, Neeligibile 0 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 4.312
din care: Total 0 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 4.312
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.1 Organizare
Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
de santier
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 Comisioane,
Neeligibile 0 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 4.312
taxe
Total 0 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 4.312
5.3 Cheltuieli Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
diverse si Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
neprevazute Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capitolul 6 Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37
Cheltuieli pentru Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
darea in
exploatare - Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total, din care:
6.1 Pregatirea Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
personalului de Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
exploatare Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.2 Probe Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tehnologice si Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
teste Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL Eligibile 0 0 0 293.619 0 0 0 0 293.619 0 0 0 587.237
GENERAL, din Neeligibile 0 392 392 70.860 392 392 392 392 70.860 392 392 392 145.249
care: Total 0 392 392 364.479 392 392 392 392 364.479 392 392 392 732.486
-achizitii de Eligibile 0 0 0 293.619 0 0 0 0 293.619 0 0 0 587.237
active fixe Neeligibile 0 0 0 70.468 0 0 0 0 70.468 0 0 0 140.937
corporale Total 0 0 0 364.087 0 0 0 0 364.087 0 0 0 728.174
-achizitii de Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
active fixe Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
necorporale Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-cresterea Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
investitiilor in Neeligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
curs Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- dobanzi si Eligibile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
comisioane Neeligibile 0 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 4.312
aferente
creditelor
bancare Total 0 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 392 4.312
aferente
proiectului
TVA Total 0 0 0 70.468 0 0 0 0 70.468 0 0 0 140.937

ANUL 1 AL IMPLEMENTARII
TOTAL
Surse de finantare Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna
Luna 1 Luna 4 Luna 6 Luna 7 Luna 9 AN 1
2 3 5 8 10 11 12
Incasare ajutor financiar
0 0 0 0 0 264.656 0 0 264.257 0 0 -399 528.513
nerambursabil
Aport propriu 145.462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145.462
Credit bancar 58.812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.812
Incasari de TVA 0 0 0 0 0 0 70.468 0 0 70.468 0 0 140.937

38
(4)Analiza cost beneficiu economico-financiara:
Se va evita preluarea din literatura de specialitate a teoriei de intocmire a analizei cost-beneficiu
in favoarea unor explicatii, calcule si analize concrete pe baza datelor obtinute ca urmare a
prognozelor economice
Pentru acest capitol se va completa Anexa la studiul de fezabilitate prognoza economica
1.identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinţă;

Identificare proiect
Nume proiect Achizitie de utilaje agicole pentru Popescu Gheorghe Intreprindere Familiala
Amplasament Judet Buzau, Comuna Glodeanu Silistea
Denumire Popescu Gheorghe Întreprindere Familială
beneficiar
Denumire program Sub-Masura 4.1 „Investitii in exploatatii agricole”
Curs RON/Euro 4,4367

Obiectivul general al prezentului studiu de fezabilitate este achizitionarea de


masini/utilaje si echipamente noi specifice unei exploatatii agricole vegetale cu suprafața de 80ha,
caracterizate printr-o productivitate mărită și un randament superior. Se urmărește ridicarea
nivelului calitativ și cantitativ al lucrărilor agricole executate ceea ce va conduce în final la
rezultate economico-financiare superioare. Precizam faptul ca in momentul de fata toate lucrarile
agricole mecanizate aferente tipurilor de culturi vegetale cultivate (grau, porumb, floarea soarelui
si cartofi de toamnă) sunt executate cu ajutorul tertilor ceea ce conduce la o cheltuiala
considerabila pentru intreprindere.
Obiective specifice
 reducerea costurilor de producţie şi creşterea rentabilităţii economice a exploataţiei agricole prin
introducerea utilajelor achizitionate folosite in fluxul tehnologic, care cuprind lucrarile menite sa
creeze conditii cat mai favorabile pentru cresterea si dezvoltarea plantelor cerealiere,
oleaginoase si obtinerea unor recolte cat mai ridicate pe unitatea de suprafata de 80 ha;
 creşterea viabilităţii economice prin valorificarea superiora a resursele agricole vegetale,
provenite din productie proprie. Astfel, Popescu Gheorghe Intreprindere Familială se va ocupa
de cresterea coeficientului de eficienta a capitalului propriu, a profitului si a cifrei de afaceri, sa
practice o ofensiva de crestere a cotei de piata, sa asigure o politica financiara prudenta, menita
sa rationalizeze cheltuielile si sa realizeze preturi competitive, sa obtina un nivel ridicat de
calitate care sa corespunda exigentei consumatorilor.
Specificarea perioadei de referinta
Proiectul are in vedere un orizont de timp de 5 ani in conformitate cu indicatiile privind
elaborarea analizei cost-beneficiu din cadrul Ghidului Solicitantului.
Durata de realizare a proiectului este de 12 luni.
Perioada de referinta pentru preturi este luna martie a anului 2015. Toate activiatile
proiectului se vor derula intr-o perioada de maxim 12 luni de la aprobarea proiectului si semnarea
contractului de finantare.

Ipoteze de lucru
- Cursul de schimb utilizat pentru evaluarea in EUR a sumelor calculate in moneda nationala a
fost de 4.4367 RON pentru un EUR stabilit la data de 25.03.2015;
- Rata de actualizare utilizata pentru fluxurile de numerar viitoare a fost stabilita la 8%;
- S-a optat pentru utilizarea de preturi constante pentru realizarea analizelor financiare si
economice ele avand avantajul ca sunt ajustate tinand cont de inflatie si sunt fixate la anul de
baza. Atat utilizarea de valori reale sau valori nominale conduc la acelasi rezultat daca sunt
utilizate ratele de actualizare corespunzatoare, rata de actualizare reala respectiv rata de
actualizare nominala legatura dintre cele 2 rate fiind aratata in literatura de specialitate.
- Valoarea totala a investitiei este de 733586 lei lei echivalent a 165345 Euro, valori fara TVA.
- Cheltuielile cu comisioane si taxe aferente creditului sunt considerate neeligibile

39
- In anii 1-5 previzionati veniturile Popescu Gheorghe Intreprindere Familială vor fi obtinute din
vanzarea urmatoarelor culturi vegetale: grau, porumb, floarea soarelui si cartofi de toamna;
- Au fost luate in considerate 2 transe prin care se solicita rambursarea ajutorului financiar
FEADR. Pentru planificarea cererilor de plata s-a pornit de la ipoteza ca cererea de plata se face
dupa receptia si punerea in functiune a utilajelor achizitionate.
- Sprijinul FEADR nerambursabil este de 90%, beneficiarul avand varsta sub 40 de ani,
exploatatia se afla in UAT cu Constrangeri Seminificative.
- Pentru rambursarea fondurilor FEADR s-au luat in calcul 90 zile de la depunerea cererii de plata
si pana la primirea efectiva a finantarii.
- Pentru demararea proiectului, solicitantul a optat pentru obtinerea avansului de 50% din
valoarea ajutorului nerambursabil. Conform prevederilor din ghidul solicitantului, avansul se va
recupera la ultima cerere de plata.

2.analiza opţiunilor1);
Avand in vedere "Ghidul de analiza cost-beneficiu a proiectelor de investitii" elaborat de
Comisia Europeana, in cadrul prezentului studiu de fezabilitate se vor lua in calcul cel putin trei
alternative:
• Varianta zero -fara investitie - "Do nothing", care reprezinta scenariul in care nu se intreprinde
nimic;
• Varianta medie - cu Investititie Medie - "Do minimum", care are in vedere realizarea unui proiect cu
costuri de investitie minime;
• Varianta maxima - investitie cu Impact Major - "Do something", care reprezinta varianta de proiect
considerata a fi optima atat pe termen scurt cat si mediu si lung.

Varianta zero - “Fara Investitie” – “Do Nothing”:


- Popescu Gheorghe Intreprindere Familială nu achizitioneaza masini/utilaje agricole si
echipamente noi specifice unei exploatatii agricole vegetale cu o suprafata de 80ha. In acest
context, se apreciaza doar costuri pentru pentru materii prime si materiale, salariale,cheltuieli
pentru lucrarile agricole efectuate cu tertii, taxe si impozite, toate acestea fiind aferente activitatii
agricole ale intreprinderii familiale.
Varianta medie - cu Investititie Medie - "Do minimum" presupune in cazul exploatatiei
vegetale de 80 ha achizitia de masini/utilaje si echipamente noi ce vor acoperii o parte din
lucrarile agricole, respectiv lucrarile solului (tractor, plug reversibil, grapa cu discuri, cultivator) iar
lucrarile de infiintare, intretinere si recoltare a culturilor vor fi efectuate cu tertii.
Varianta maxima - investitie cu Impact Major - "Do something"
- Popescu Gheorghe Intreprindere Familială achizitioneaza masini/utilaje si echipamente noi
specifice unei exploatatii agricole vegetale cu suprafața de 80ha, caracterizate printr-o
productivitate mărită și un randament superior.

3.analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat,


valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu;
Analiza financiara si analiza economica utilizeaza principiul incremental, pentru evaluarea
investitiei. Principiul incremental presupune utilizarea a doua, respectiv trei scenarii in situatia in
care exista suficienta informatie financiara. In vederea determinarii indicatorilor financiari se vor
evalua incremental doua scenarii, Varianta “Fara Investitie” – “Do Nothing” (situatia actuala) si
varianta “Investitie cu Impact Major” – “Do Something”. Analiza incrementala va urmari numai
modificarile survenite ca urmare a implementarii proiectului.

40
Varianta maxima

Bugetul indicativ al proiectului (Valori fara TVA)


Masura 121
Cheltuieli Cheltuieli
Denumirea capitolelor de cheltuieli Total
eligibile neeligibile
EUR EUR EUR
1 2 3 4
Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului -
0 0 0
total, din care:
1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului 0 0 0
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 0 0 0
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la
0 0 0
starea initiala
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
0 0 0
obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total,
200 0 200
din care:
3.1 Studii de teren 0 0 0
3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0 0 0
3.3 Proiectare si inginerie 0 0 0
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 0 0 0
3.5 Consultanta 200 0 200
3.6 Asistenta tehnica 0 0 0
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care: 132.359 0 132.359
A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care: 132.359 0 132.359
4.1 Constructii si instalatii 0 0 0
4.2 Montaj utilaj tehnologic 0 0 0
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) 0 0 0
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte
132.359 0 132.359
achizitii specifice
4.5 Dotari 0 0 0
4.6 Active necorporale 0 0 0
B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii: 0 0 0
Subcapital 1 - Lucrari de pregatire a terenului 0 0 0
Subcapital 2 - Infiintarea plantatiei 0 0 0
Subcapital 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1 0 0 0
Subcapital 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2 0 0 0
Subcapital 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire 0 0 0
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: 0 972 972
5.1 Organizare de santier 0 0 0
5.1.1 lucrari de constructii şi instalaţii aferente organizării de şantier 0 0 0
5.1.2 cheltuieli conexe organizarii santierului 0 0 0
5.2 Comisioane, taxe 0 972 972
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0 0 0
Procent cheltuieli diverse si neprevazute
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care: 0 0 0
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0 0 0
6.2 Probe tehnologice si teste 0 0 0
TOTAL GENERAL 132.559 972 133.531
Actualizare mai mica de 5% din valoarea
Verificare actualizare
eligibila
ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max. 5%) 0 0
TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE 132.559 972 133.531
Valoare TVA 31.814 31.814

41
Total general inclusiv TVA 165.345
LEI EUR
VALOARE TOTALA 733.586 165.345
VALOARE ELIGIBILA 588.124 132.559
VALOARE NEELIGIBILA 145.462 32.786
Cheltuieli Cheltuieli
Plan financiar Total
eligibile neeligibile
Ajutor public nerambursabil (contributie UE si cofinantare
119.303 119.303
nationala)
Cofinantare privata, din care: 13.256 32.786 46.042
- autofinantare 32.786 32.786
- imprumuturi 13.256 13.256
TOTAL PROIECT 132.559 32.786 165.345
Procent contributie publica 90%
Avans solicitat 59.652
Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public
50%
nerambursabil

Tablou de rambursare credit bancar

13.256 EUR
Valoare credit
58.812 LEI
Dobanda anuala efectiva 8 %
Durata credit 72 luni
Perioada de gratie 12 luni

Sold la
Rata Dobanzi si Total plati
sfarsitul
Anul Luna rambursata comisioane catre banca
perioadei
LEI LEI LEI
LEI
Luna 1 0 0 0 58.812
Luna 2 0 392 392 58.812
Anul 1 de implementare

Luna 3 0 392 392 58.812


Luna 4 0 392 392 58.812
Luna 5 0 392 392 58.812
Luna 6 0 392 392 58.812
Luna 7 0 392 392 58.812
Luna 8 0 392 392 58.812
Luna 9 0 392 392 58.812
Luna 10 0 392 392 58.812
Luna 11 0 392 392 58.812
Luna 12 0 392 392 58.812
Luna 13 980 392 1.372 57.832
Luna 14 980 386 1.366 56.852
Luna 15 980 379 1.359 55.872
Anul 1 de prognoza

Luna 16 980 372 1.352 54.892


Luna 17 980 366 1.346 53.911
Luna 18 980 359 1.339 52.931
Luna 19 980 353 1.333 51.951
Luna 20 980 346 1.326 50.971
Luna 21 980 340 1.320 49.991
Luna 22 980 333 1.313 49.010
Luna 23 980 327 1.307 48.030
Luna 24 980 320 1.300 47.050

42
Luna 25 980 314 1.294 46.070
Luna 26 980 307 1.287 45.090
Luna 27 980 301 1.281 44.109
Anul 2 de prognoza

Luna 28 980 294 1.274 43.129


Luna 29 980 288 1.268 42.149
Luna 30 980 281 1.261 41.169
Luna 31 980 274 1.254 40.188
Luna 32 980 268 1.248 39.208
Luna 33 980 261 1.241 38.228
Luna 34 980 255 1.235 37.248
Luna 35 980 248 1.228 36.268
Luna 36 980 242 1.222 35.287
Luna 37 980 235 1.215 34.307
Luna 38 980 229 1.209 33.327
Luna 39 980 222 1.202 32.347
Anul 3 de prognoza

Luna 40 980 216 1.196 31.367


Luna 41 980 209 1.189 30.386
Luna 42 980 203 1.183 29.406
Luna 43 980 196 1.176 28.426
Luna 44 980 190 1.170 27.446
Luna 45 980 183 1.163 26.466
Luna 46 980 176 1.156 25.485
Luna 47 980 170 1.150 24.505
Luna 48 980 163 1.143 23.525
Luna 49 980 157 1.137 22.545
Luna 50 980 150 1.130 21.565
Luna 51 980 144 1.124 20.584
Anul 4 de prognoza

Luna 52 980 137 1.117 19.604


Luna 53 980 131 1.111 18.624
Luna 54 980 124 1.104 17.644
Luna 55 980 118 1.098 16.664
Luna 56 980 111 1.091 15.683
Luna 57 980 105 1.085 14.703
Luna 58 980 98 1.078 13.723
Luna 59 980 91 1.071 12.743
Luna 60 980 85 1.065 11.762
Luna 61 980 78 1.058 10.782
Luna 62 980 72 1.052 9.802
Luna 63 980 65 1.045 8.822
Anul 5 de prognoza

Luna 64 980 59 1.039 7.842


Luna 65 980 52 1.032 6.861
Luna 66 980 46 1.026 5.881
Luna 67 980 39 1.019 4.901
Luna 68 980 33 1.013 3.921
Luna 69 980 26 1.006 2.941
Luna 70 980 20 1.000 1.960
Luna 71 980 13 993 980
Luna 72 980 7 987 0
TOTAL 58.812 16.271 75.071 0

43
Prognoza incasarilor si platilor -varianta cu proiect
PERIOADA DE LA DAREA IN EXPLOTARE A INVESTITIEI
Nr. Pret in
Categoria UM AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5
Crt. LEI/UM
Vanzari fizice previzionate
1 Grau 0,90 kg 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000
2 Porumb 0,90 kg 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
3 Fl. Soarelui 1,50 kg 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000
4 Cartofi de toamna 0,90 kg 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000
Vanzari valorice previzionate
1 Grau 0,90 LEI 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000
2 Porumb 0,90 LEI 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000
3 Fl. Soarelui 1,50 LEI 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000
4 Cartofi de toamna 0,90 LEI 243.000 243.000 243.000 243.000 243.000
Incasari din activitatea agricolă
+Incasari din activităţi LEI 447.000 447.000 447.000 447.000 447.000
productive, prestări servicii etc.
14 Subventii LEI 50.400 50.400 50.400 50.400 50.400
TOTAL INCASARI LEI 497.400 497.400 497.400 497.400 497.400
Plati pentru achitarea
19 LEI 16.035 15.095 14.154 13.213 12.272
datoriilor:
- credite contractate la
bănci şi dobânzile aferente
20 LEI 16.035 15.095 14.154 13.213 12.272
(rate şi dobânzi), inclusiv
cele aferente proiectului
Plati pentru desfăşurarea
26 LEI 431.968 431.968 431.968 431.968 431.968
activităţilor agricole:
- plati pentru materii prime
27 LEI 310.868 310.868 310.868 310.868 310.868
si materiale
28 - alte plati LEI 121.100 121.100 121.100 121.100 121.100
29 - plati privind marfurile LEI
30 Alte plati LEI 38.628 38.628 38.628 38.628 38.628
TOTAL PLATI LEI 486.632 485.692 484.751 483.810 482.869
EXCEDENT/DEFICIT LEI 10.768 11.708 12.649 13.590 14.531
DISPONIBIL DE NUMERAR AL
191.639 LEI 191.639 202.406 214.114 226.763 240.353
PERIOADEI PRECEDENTE
DISPONIBIL DE NUMERAR LA
LEI 202.406 214.114 226.763 240.353 254.884
SFARSITUL PERIOADEI

INDICATORI de performanta financiara variant maxima


Total an Total an Total an Total an Total an
Anul
1 2 3 4 5
UM
Nr.crt. Specificatie Valoare
Valoare investitie(Vi)= valoarea
1 LEI 592.436
totala a proiectului fara TVA
Durata de recuperare a
2 ANI 2,4324
investitiei (Dr) - maxim 12 ani
Rata acoperirii prin fluxul de
3 numerar (RAFN) - trebuie sa fie Numeric 4,08 4,33 4,62 4,95 5,33
mai mare sau egal cu 1.2
4 Rata de actualizare 8%
Valoare actualizata neta (VAN) -
5 LEI 1.211.839
trebuie sa fie pozitiva
Disponibil de numerar la
6 sfarsitul perioadei - trebuie sa LEI 202.406 214.114 226.763 240.353 254.884
fie pozitiv

44
4.analiza economică2), inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică: valoarea
actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu;
Nu este cazul
5.analiza de senzitivitate;
Pentru acest capitol se va completa Anexa la studiul de fezabilitate prognoza economica
6.analiza de risc.
Pentru acest capitol se va completa Anexa la studiul de fezabilitate prognoza economica

(5)Sursele de finanţare a investiţiei


Curs Euro / leu 4,4637 din data de 25.03.2015

Cheltuieli
Cheltuieli eligibile Total
neeligibile
Euro Euro Euro
Ajutor public nerambursabil 119.303 119.303
Sursele de finantare pentru completarea
32.786 46.042
necesarului de finantare din care: 13.256
- autofinantare 32.786 32.786
13.256 13.256
- imprumuturi 0
TOTAL PROIECT 132.559 32.786 165.345

(6)Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei


6.1 Total personal existent: 1 angajat
din care personal de execuţie: 1 angajat

6. 2 Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei


Locuri de muncă nou-create: 5

6.3 Responsabil legal (nume, prenume, functie in cadrul organizatiei, studii si experienta
profesionala) , relevante pentru proiect
 Numele si prenumele: Popescu Gheorghe
 Data si locul nasterii: 28 iulie 1979, Glodeanu Silistea, judetul Buzau
 Functia in cadrul organizatiei: Administrator
 Studii:
 Perioada: 2005 – 2010
 Institutia: Facultatea de agricultura
 Domeniul studiat: Agricol
 Dimploma obtinuta: Inginer
 Experienta profesionala:
 Perioada: 2011 – 2014
 Angajator: SC AgricoCereal SRL Prahova
 Functia ocupata: Inginer agronom

(7)Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei


1.valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)
Valoarea totală: 733,586 mii lei
Valoare eligibila: 588,125 mii lei

45
2.eşalonarea investiţiei (INV/C+M):
Durata de implementare a proiectului de investitii 1 an (12 luni calendaristice)
Primirea ajutorului FEADR 2 transe de plata
Esalonarea transelor pe durata de executie a proiectului proportional cu
nivelul cheltuielilor eligibile efectuate.
Primirea ajutorului FEADR Se estimeaza in termen de 90 de zile de la
depunerea Cererilor de plata

ANUL 1 AL IMPLEMENTARII
Denumirea capitolelor de cheltuieli
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de
x x
baza - total, din care:
A - Constructii si lucrari de interventii -
x x
total, din care:
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj,
mijloace de transport, alte achizitii x x
specifice
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: x x x x x x x x x x x x
5.2 Comisioane, taxe x x x x x x x x x x x x
SOLICITARE AVANS x
CERERI DE PLATA x x

3.durata de realizare (luni);


Investitia propusa pentru finantare prin Programul FEADR – sub-masura 4.1 – Investitii in
exploatatii agricole, se va realiza in 12 luni, respectiv perioada ianuarie 2015 – decembrie 2015.

4.capacităţi (în unităţi fizice şi valorice);


Capacitatile de productie
Suprafata An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
Cultura
cultivata (80 ha) kg kg kg kg kg
Grau 40 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000
Porumb 15 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Floarea soarelui 10 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000
Cartofi de
15 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000
toamna
Vanzari valorice An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
Cultura
(pret lei/kg) lei lei lei lei lei
Grau 0.9 126.000 126.000 126.000 126.000 126.000
Porumb 0.9 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000
Floarea soarelui 1.5 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000
Cartofi de
0.9 243.000 243.000 243.000 243.000 243.000
toamna

5.alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după
caz.
Nu este cazul

(8)Avize şi acorduri de principiu


1.avizul beneficiarului de investiţie privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei;
Nu este cazul
2.certificatul de urbanism;
Nu este cazul

46
3.avize de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz
metan, apă-canal, telecomunicaţii etc.);
Nu este cazul
4.acordul de mediu;
Nu este cazul
5.alte avize şi acorduri de principiu specifice.
Nu este cazul

CAPITOLUL B: Piese desenate:


Se vor prezenta toate piesele desenate la care se face trimitere in partea scrisa
1.plan de amplasare în zonă (1:25000 - 1:5000);
2.plan general (1: 2000 - 1:500);
3.planuri şi secţiuni generale de arhitectură, rezistenţă, instalaţii, inclusiv planuri de
coordonare a tuturor specialităţilor ce concură la realizarea proiectului;
4.planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz.
Nu este cazul

C. CONCLUZII SI RECOMANDARI

o Dosarul Cererii de Finanţare conţine Cererea de Finanţare însoţită de anexele tehnice și


administrative conform listei documentelor, vor fi scanate și depuse numai on‐line pe
pagina de internet www.afir.info.
o Formularul standard al Cererii de Finanţare este prezentat în Anexa 1 la Ghidul
Solicitantului şi este disponibil, în format electronic, pe adresa de internet www.afir.info.
o Este necesar să se respecte formatele standard ale anexelor „Indicatori de monitorizare” şi
„Factori de risc” care fac parte integrantă din Cererea de Finanțare, precum și conținutul
acestora.
o Se vor completa numai informaţiile solicitate (nu se vor adauga alte categorii de indicatori şi
nici alţi factori de risc în afara celor incluşi în anexele menţionate mai sus ). Completarea
celor două anexe la cererea de finanţare este obligatorie.
o Cererea de Finanţare trebuie însoţită de anexele prevăzute în modelul standard. Anexele
Cererii de Finanţare fac parte integrantă din aceasta.
o Depunerea se va realiza numai în sistem electronic.

47

S-ar putea să vă placă și