Sunteți pe pagina 1din 2

ROMÂNIA 16.

Nu fac parte din masa vocabularului cuvintele: a) literar, hiperbolă, comparație;


MINISTERUL AFACERILOR INTERNE b) frate, soacră, noră; c) azot, oxigen, hidrogen; d) caimacam, postelnic, paharnic.
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE 17. Identificați seria care conține numai locuțiuni adverbiale: a) de jur împrejur, în caz
ŞCOALA DE AGENŢI DE POLIŢIE „VASILE LASCĂR” CÂMPINA că, chiar dacă, în scopul; b) în vederea, așa că, de-a binelea, talmeș-balmeș;
COMISIA DE ADMITERE c) an de an, de voie de nevoie, ici și colo, pe neașteptate; d) zi de zi, de-a dura, în
- sesiunea septembrie 2015 - afară de, în afară.
18. Recunoașteți enunțul în care apar greșeli de ortografie: a) De mult ce-ai alergat, ai
VICEPREŞEDINTELE COMISIEI obosit; b) Te iubesc atât de mult, mamă!; c) Poveștile de demult au frumusețea lor;
DE ADMITERE A ŞCOLII d) Aici, de mult, curgea un fir de apă.
Comisar şef
19. Cuvântul alienabil înseamnă: a) care nu poate fi înstrăinat; b) bolnav mintal;
MANEA CONSTANTIN c) care se poate alinia; d) care poate fi transmis.
20. În propoziția: În acea zi, Mihai plecase dis-de-dimineață la antrenament., există:
LUCRARE SCRISĂ a) un atribut și două complemente; b) două atribute și un complement; c) două
LA DISCIPLINELE LIMBA ROMÂNĂ ŞI LIMBA FRANCEZĂ atribute și două complemente; d) un atribut și trei complemente.
VARIANTA 2 21. Cuvântul subliniat din structura: De ajuns profesor, va ajunge în cele din urmă, nu-i
vorbă., este: a) substantiv, caz acuzativ/ nume predicativ; b) substantiv, caz
Pentru fiecare întrebare a testului de cunoştinţe sunt prevăzute patru variante de nominativ/ nume predicativ; c) substantiv, caz acuzativ/ complement direct;
răspuns notate cu litere de la a la d; dintre aceste patru variante una şi numai una d) substantiv, caz nominativ/ subiect.
singură reprezintă răspunsul corect.
Marcaţi cu semnul „X” pe Foaia de răspuns în dreptul numărului întrebării şi a 22. A doua subordonată din fraza: Cred că e prea devreme să ne exprimăm vreo
literei corespunzătoare pe care o consideraţi răspuns corect. Celelalte trei spaţii baraţi- părere despre evoluția evenimentelor, este: a) predicativă; b) subiectivă;
le cu câte o linie orizontală în fiecare căsuţă. c) consecutivă; d) completivă directă.
Exemplu: 23. Cuvântul ozonat înseamnă: a) imens, infinit; b) dăunător, periculos; c) cântăreț
Nr. a b c d modern din trupa O-zone; d) care conține ozon, ozonizat.
întreb. 24. Precizați numărul de vocale si semivocale din cuvântul geamgiii: a) trei vocale și o
1 - - - semivocală; b) trei vocale și două semivocale; c) două vocale și două semivocale;
2 - - - d) cinci vocale;
25. În enunțul: S-a comunicat la radio știrea aceasta, subiectul este: a) inclus;
Dacă la corectare se constată că sunt înscrise mai multe semne de „X” în dreptul b) nedeterminat; c) subînteles; d) exprimat.
unei întrebări, sau în aceeaşi căsuţă sunt marcate şi „X” şi „-„ (exemplu: X), răspunsul
nu este luat în considerare (este anulat). 26. În structura: Ar fi ușor a însemna nu numai țara, dar și secolul., cuvântul subliniat
De asemenea, pe Foaia de răspuns nu sunt admise ştersături, modificări, este: a) verb predicativ, infinitiv, prezent/subiect; b) verb copulativ, infinitiv,
adăugiri sau orice alte însemnări care pot produce confuzie în apreciere. La verificarea prezent/subiect; c) verb nepredicativ, infinitiv, perfect/ nume predicativ; d) verb
corectitudinii răspunsurilor, existenţa situaţiilor care induc interpretări asupra variantei nepredicativ/ subiect.
de răspuns prezentate, atrage anularea răspunsului respectiv, indiferent dacă – printre 27. Precizați funcția sintactică a substantivului în nominativ, nearticulat: Stăpânul,
însemnele făcute – este marcat şi răspunsul corect. stăpân, nu te pui cu el!; a) apoziție; b) fără funcție sintactică; c) subiect; d) nume
predicativ.
28. Sensul cuvântului specios este: a) special; b) speriat; c) înșelător; d) spectaculos.
I. LIMBA ROMÂNĂ
29. Precizați câte greșeli, de orice natură, există în următoarea frază: Nu fii trist, ci fii
1. În fraza: E imposibil de urmărit tot ce se petrece acolo., subordonata este: vesel, întru cât fii tăi, ca dealtfel și proprii fii, sunt copii foarte buni.: a) două; b) trei;
a) completivă directă; b) subiectivă; c) atributivă; d) predicativă. c) patru; d) cinci.
2. Alegeți contextul în care cuvântul exhaustiv este corect folosit: a) priveliște 30. În fraza: Una e să te plimbi, alta e să muncești., subordonatele sunt: a) subiective;
exhaustivă; b) discuție exhaustivă; c) comportament exhaustiv; d) donație b) predicative; c) completive directe; d) atributive.
exhaustivă.
31. Identificați seria cu adjective ale căror forme de plural sunt incorecte: a) albe-
3. În fraza: Tu mi-ai deschis a ochilor lumine, / M-ai învățat ca lumea s-o citesc..- gălbui, băimăreni, albe-argintii, sus-puși; b) rozalbi, rău-platnice, singure-singurele,
cuvântul o este: a) adjectiv pronominal nehotărât; b) pronume personal; afro-asiatice; c) mic-burghezi, noi-nouțe, dulci-acrișoare, bine-crescuți;
c) numeral; d) articol nehotărât. d) clarivăzători, noi-născuți, răivoitori.
4. În fraza: De ți-ai da viața, tot nu te cred., conjuncția subordonatoare de introduce o 32. În propoziția: Coșurile fumegând ale caselor nu se mai zăresc., se află: a) un
propoziție: a) condițională; b) cauzală; c) concesivă; d) consecutivă. atribut verbal; b) un atribut adjectival și un atribut substantival; c) un atribut
5. Nu are valoare de superlativ absolut forma: a) frumoasă, frumoasă; b) frumoasa adjectival; d) un atribut verbal si un atribut substantival.
frumoaselor; c) cea mai frumoasă din câte am văzut; d) frumoaaasă. 33. În fraza: Barca noastră se apleca, când pe o parte, când pe cealaltă, șovăia uneori
6. Identificați seria în care substantivele perechi au forma de plural corectă: câteva clipe, parcă neștiind în ce direcție să apuce, apoi se smucea și o pornea
a) curcubeu-curcubee, hidrant-hidranți, leah-leși, leș-leșuri; b) curcubeu-curcubeie, din nou., există: a) o propoziție principală; b) două propoziții principale; c) trei
hidrant-hidranți, leș-leșuri, desen-desene; c) curcubeu-curcubee, leah-leși, leș- propoziții principale; d) patru propoziții principale.
leșuri, pai-paie; d) curcubeu-curcubeie, leah-leși, leș-leșuri, pai-paiuri. 34. Predicatul nominal din enunțul: Tot ce susține ea pare a fi fost hotărât în familie.,
7. În fraza: Stăpâne, ca să mă cunoști cine sunt eu și cât pot, ascultă-mă și du-te la este: a) pare a fi; b) pare a fi fost; c) pare a fi fost hotărât; d) totul pare.
boier de-i spune cum te am învățat, există: a) numai subiecte incluse; b) numai 35. Identificați seria în care fiecare cuvânt conține cel puțin un diftong: a) alee, cereale,
subiecte subînțelese; c) numai subiecte incluse și subiecte subînțelese; d) numai fuior, nuia; b) articulație, cereale, fuior, roi; c) cooperație, iarbă, roi, soare; d) fuior,
subiecte exprimate și subiecte incluse. iarbă, nuia, soare.
8. Sensul expresiei ad-hoc este: a) pentru un scop, de circumstanță; b) pe loc, pe 36. În construcția: Mi-am uitat pașaportul acasă., cuvântul subliniat este: a) pronume
neașteptate; c) după cum consideră o adunare; d) în acest loc. reflexiv, cazul dativ/ atribut pronominal; b) pronume reflexiv, caz dativ/ complement
9. Sunt sinonime cuvintele din seria: a) dotă, zestre; b) egoist, altruist; c) lucrativ, indirect; c) pronume reflexiv, caz dativ/ fără funcție sintactică; d) pronume
lucrător; d) avers, aversă. personal, caz dativ/ atribut pronominal.
10. Identificați în lista de mai jos cuvântul care nu aparține familiei lexicale a verbului a 37. În fraza Cum nu m-ai sunat nici aseară, am crezut că ești supărat, cuvântul
scrie: a) scriere; b) scriitor; c) scriptură; d) scrisoare. subliniat are următoarele valori și funcții sintactice: a) adverb relativ de mod,
11. Rădacina cuvintelor: înverzite, verzișori, înverzire, verzui este: a) verzi; b) verz; complement circumstanțial de mod; b) conjuncție subordonatoare cauzală/ fără
c) ver; d) verd. funcție sintactică; c) adverb relativ de cauză/ complement circumstanțial de cauză;
d) adverb relativ de mod cu valoare cauzală/ complement circumstanțial de cauză.
12. Alegeți varianta ce conține numai forme corecte de gerunziu: a) transcriând,
trunchiând, ultragiând, zgârâind; b) transcriind, trunchiind, ultragiind, zgâriind; 38. Sunt formate prin compunere toate cuvintele din seria: a) reexaminare,
c) transcriind, trunchind, ultragiind, zgârâind; d) transcriind, trunchind, ultragiând, anticristianism, confrate, aragaz; b) pe lângă, răuvoitor, cazier, avion; c) botgros,
zgâriind. șaizeci, bleumarin, caustic; d) primăvară, binevoitor, desigur, democrație.
13. Cuvântul degringoladă are înțelesul de: a) mare aglomerare de oameni; 39. Verbul a deconcerta este antonim cu: a) a liniști; b) a ține un concert; c) a anula un
b) harababură; c) degradare progresivă; d) haos. concert; d) a zăpăci, a aiuri.
14. Alegeți varianta corectă: a) fi!, nu fi! Pieri!; b) fii!, nu fi! Piei! c) fii!, nu fii! Pieri!; 40. În fraza: Când mă gândesc la examene e ca și când aș fi bolnav., propozițiile
d) fi!, nu fii! Piei! subordonate sunt, în ordine: a) temporală, temporală; b) subiectivă, predicativă;
c) temporală, predicativă; d) subiectivă, modală.
15. Care dintre seriile următoare conțin numai perechi paronimice a) alogen - halogen,
apropria - apropia, burete - buret; b) onor - onoare, pendul - pendulă, libret - livret;
c) flagrant - fragrant, a exalta - a exulta, albastru - alabastru; d) tarantulă -
tarantelă, virtuos - virtuoz, mare - imens.
41. Alegeți seria care conține numai cuvinte derivate cu sufix: a) copleșitor, a 67. Je voulais ... un billet, mais je n’avais pas de stylo. a) écrivais; b) que j’écrive;
zdrăngăni, costisitor, mulțime; b) vedere, medicină, dermatolog, a împlini; c) écrire; d) en écrivant.
c) sănătos, depărtare, vermicid, a se îndrepta; d) bucuros, verzui, concetățean, 68. Elle n’aime pas le risque, elle conduit toujours ... . a) prudentément;
plutitor. b) prudemment; c) prudamment; d) prudentement.
42. Există triftongi în toată seria următoare de cuvinte: a) vioaie, pleoapă, șchioapă, 69. ... problème, il doit le résoudre tout seul. a) ce; b) cette; c) ces; d) celui.
vioară; b) mioară, suiai, ghionoaie, ce-au(zis); c) cafegioaică, veneai, tigroaică,
chiuiai; d) ploioasă, ploaie, chioară, ei. 70. Il faut rendre les livres ... bibliothèque. a) au; b) à la; c) du; d) aux.
43. Alegeți gruparea care conține numai adjective invariabile: a) roz, ferice, ecru, 71. La revue que j’ai ... t’apporter, je l’ai oubliée dans le métro. a) voulu; b) voulus;
cumsecade, eficace; b) bleumarin, mare, crem, motrice, gri; c) mov, verde, bleu, c) voulue; d) voulues.
perspicace, maro; d) grena, bej, lila, limpede, vernil. 72. Le titre ... tu n’as pas compris la signification est quand même très suggestif.
44. Indică interpretarea corectă pentru cuvintele subliniate din enunțul următor: A a) dont; b) de qui; c) auquel; d) que.
plecat de acasă înaintea mea.: a) prepoziție + pronume posesiv în genitiv; 73. Ce ne sont pas ... vêtements à porter, ce sont des lambeaux. a) du; b) des; c) de;
b) prepoziție + adjectiv posesiv în acuzativ; c) adverb + pronume personal în d) de la.
genitiv; d) adverb + pronume posesiv în acuzativ. 74. Je ne sais pas si sa robe est noire ou ... . a) bleu marine; b) bleue marine; c) bleu
45. În enunțul: Ce puternic era - gândi ea., cuvântul ce este: a) pronume relativ/ marin; d) bleue marin.
complement circumstanțial de mod; b) adverb de timp/ complement circumstanțial 75. Elle a dit que, si son enfant continuait à lui mentir, elle le ... sévèrement.
de timp; c) adverb de mod/ complement circumstanțial de mod; d) adverb de mod/ a) punissait; b) punirait; c) punira; d) punit.
nume predicativ.
76. ... de vous n’a affirmé cela? a) plusieurs; b) tous; c) aucun; d) quelqu’un.
46. Expresia a fi în săptămâna oarbă înseamnă: a) a lenevi; b) a dormi; c) a se
căsători; d) a se îndrăgosti. 77. Il t’aurait aidé si tu le lui ... . a) demandais; b) aurais demandé; c) avais demandé;
d) demandes.
47. Între propozițiile din fraza Muntele, că-i munte, și tot are doruri multe, se stabilește
un raport de: a) coordonare copulativă; b) coordonare adversativă; c) coordonare 78. Il aimait beaucoup sa grand-mère et il pensait souvent ... . a) la; b) y; c) en; d) à
prin juxtapunere; d) subordonare. elle.
48. Structura subliniată în enunțul: Propunerea lui de trei ori la rând pentru salariu 79. Si tu trouves les cassettes, apporte - ... - ...! a) les - y; b) le - moi; c) moi - les;
diferențiat ne-a cam intrigat., este: a) numeral adverbial cu valoare adjectivală / d) les - moi.
atribut adjectival; b) numeral adverbial/ atribut adverbial; c) numeral adverbial/ 80. Marquez le synonyme du mot « décidé ». a) féroce; b) passionné; c) ferme;
complement circumstanțial de mod; d) numeral adverbial/ complement d) actif.
circumstanțial de timp. 81. Notre appartement est plus grand que ... . a) le vôtre; b) les vôtres; c) la vôtre;
49. Prin contragerea subordonatei din fraza Am ajuns mai devreme în locul unde mi- d) vos.
am dorit., se obține un: a) atribut; b) complement circumstanțial de loc; 82. Marquez le pluriel du mot « festival ». a) festivales; b) festivals; c) festivaux;
c) complement circumstanțial de timp; d) nume predicativ. d) festivaus.
50. Alegeți varianta care conține cuvinte în interiorul cărora se găsesc hiaturi: a) ideal, 83. Marquez l’antonyme du mot « triste ». a) joli; b) béni; c) bon; d) gai.
impermeabil, miercuri, alee; b) aerian, crea, pâine, zootehnie, leac. c) aeroport,
impermeabil, cereale, alcool, menuet; d) perpetuez, poem, ființă, câine, menuet. 84. Ses parents ont confirmé qu’à cette époque-là elle ... quitter la ville. a) devrait;
b) avait dû; c) devait; d) a dû.
51. Stabilește numărul propozițiilor din fraza: Ceea ce hotărâsem era să ne străduim a
depăși greutățile înainte de a se ivi altele noi.: a) două; b) trei; c) patru; d) cinci. 85. Marquez le féminin de l’adjectif « séducteur ». a) séducteuse; b) séducteure;
c) séductrice; d) séducteuxe.
52. Alegeți varianta care conține cuvinte scrise corect: a) rău-platnic, răuvoitor,
bunăvoință, bună-credință; b) rău platnic, răuvoitor, bună voință, bună-credință; 86. Il est honteux qu’ils ... au juge. a) ont menti; b) auraient menti; c) aient menti;
c) rău platnic, rău voitor, bunăvoință, bună credință; d) rău-platnic, răuvoitor, bună d) avaient menti.
voință, bună credință. 87. Les normes qu’ils s’étaient ..., ils devaient les respecter. a) imposé; b) imposés;
53. În fraza: I-a ieșit înainte ca să-i dea ajutor la transportul bagajelor, predicatele sunt c) imposée; d) imposées.
exprimate prin: a) locuțiuni verbale; b) verbe copulative și nume predicative; 88. ... est sorti après toi? a) qu’est-ce qui; b) qu’est-ce que; c) qui est-ce qui; d) qui
c) verbe predicative impersonale; d) verbe predicative personale. est-ce que.
54. Alegeți seria ce cuprinde numai cuvinte polisemantice: a) docil, glacial, bacterie; 89. Si tu ... la beauté du langage de ce poète, tu aimerais sa poésie. a) saisis;
b) dogmatic, glorios, a micșora; c) exemplar, legalitate, incapabil; d) des, dulce, a b) saisissais; c) avais saisi; d) saisirais.
intra. 90. Il ... ses souvenirs de France à tout le monde. a) conte; b) comptes; c) comptent;
55. Alegeți varianta corectă de despărțire a cuvintelor în silabe: a) con-ven-țio-nal, de- d) comte.
cep-țio-nat, con-si-li-er, punct-u-a-ți-e; b) con-ven-ți-o-nal, de-cep-ți-o-nat, con-si-li-
er, punc-tu-a-ție; c) con-ven-ți-o-nal, de-cep-ți-o-nat, con-si-li-er, punc-tu-a-ți-e;
d) con-ven-țio-nal, de-cep-țio-nat, con-si-lier, pun-ctu-a-ți-e.
56. Indicați situația în care cuvântul negreșit este adverb predicativ: a) Veți fi citit Note:
negreșit cartea. b) Negreșit veți fi citit cartea. c) Negreșit că veți fi citit cartea. 1. – Timp de lucru: 180 minute;
d) Va veni mâine negreșit. 2. – Punctajul maxim al lucrării scrise: 90 de puncte – (fiecare răspuns corect este
57. În fraza: O să-i pară rău că n-a venit, propoziția subordonată este: a) subiectivă; apreciat cu 1 p.);
b) completivă indirectă; c) completivă directă; d) circumstanțială de cauză. 3. – Admiterea se face în limita numărului de locuri aprobat pentru sesiunea de
admitere septembrie 2015 – în ordinea strict descrescătoare a punctajului obţinut.
58. Substantive defective de singular se află în grupa: a) pomi, cui, oi; b) zori, ochelari, Punctajul de admitere nu poate fi inferior unei valori cumulate de 40 de puncte;
grâu; c) câlți, aur, fier; d) zurgălăi, spaghete, șale. 4. – Aprecierea probei se face prin calificativul „ADMIS” / „Neadmis”.
59. În structura: Spre sfârșitul lui decembrie a fost un frig nemaipomenit., cuvântul 5. – În cazul existenţei pe ultimul loc care asigură admiterea în limita numărului de
subliniat este: a) articol posesiv genitival/ fără funcție sintactică; b) articol hotărât locuri scos la concurs a mai multor candidaţi cu punctaje egale, departajarea lor se
proclitic/ fără funcție sintactică; c) pronume personal, caz genitiv/ atribut realizează folosind, în ordine, următoarele criterii:
pronominal genitival; d) articol nehotărât. a) media generală obţinută la examenul de bacalaureat;
60. Structura subliniată din enunțul: Cărțile pe care îți place să le citești se află pe b) media generală a anilor de şcolaritate din perioada învăţământului liceal;
primul raft al bibliotecii., a) atribut adjectival; b) atribut pronominal; c) complement c) nota obţinută la „Limba şi literatura română” din cadrul examenului de
direct; d) subiect. bacalaureat (media notelor obţinute la proba orală şi proba scrisă).
Dacă şi după aplicarea succesivă a celor trei criterii menţionate, candidaţii de pe
ultimul loc care asigură admiterea nu pot fi departajaţi, atunci toţi aceştia sunt declaraţi
„ADMIS”.
II. LIMBA FRANCEZĂ
61. Le langage de leurs voisins est étrange, pourtant ils s’... sont habitués. a) à lui;
b) y; c) à eux; d) en.
62. ... soit son attitude, je ne lui en voudrai pas. a) quelque; b) quelques; c) quelle que;
d) quel que.
63. Marquez le pluriel du nom « une basse-cour ». a) des basses-cour; b) des basses-
cours; c) des basse-cours; d) de basses-cour.
64. Elles ont chanté ..., ces filles. a) faussement; b) fausses; c) faux; d) fausse.
65. ... n’a réussi à faire cet exercice. a) quelqu’un; b) tel; c) chacun; d) personne.
66. C’est la seule personne qui ... de tes déclarations. a) n’ait pas douté; b) n’avait pas
douté; c) n’a pas douté; d) n’aurait pas douté.

S-ar putea să vă placă și