Sunteți pe pagina 1din 22

EC RT 5 modele

L
SP PO
IA
de Contracte,
RA

Cereri și Notificări
modificate
conform GDPR

www.portalprotectiadatelor.ro
5 modele de documente modificate conform GDPR
RAPORT SPECIAL
5 modele de documente modificate conform GDPR
Recomandat de: RENTROP&STRATON

Lucrare realizată de RENTROP & STRATON – Informații specializate

Tehnoredactarea şi conţinutul sunt realizate de colectivul RENTROP & STRATON

Manager Proiect: Georgiana Istudor


Senior Editor: George Straton
Director General: Octavian Breban
Director Creaţie-Producţie: Cristina Straton

Toate drepturile rezervate. Nicio parte din această lucrare nu poate fi reprodusă, arhivată sau
transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace, mecanice sau electronice, fotocopiere,
înregistrare audio sau video, fără permisiunea în scris din partea editorului. Autorii sau editorii nu
sunt responsabili pentru nicio pierdere provocată vreunei persoane fizice sau juridice care
acţionează sau se abţine de la acţiuni ca urmare a citirii materialelor publicate în această lucrare.

Serviciul Clienţi:
Tel.: 021.209.45.12
E-mail: dataprotection@rs.ro

1
5 modele de documente modificate conform GDPR
1. MODEL
CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1 S.C. ........... S.R.L. cu sediul social în ..........., Str........... nr. ..., bl. ......., județ/sector
..........., înmatriculată la ORC sub nr. J ..........., Cod fiscal nr. ............, cont curent
............, deschis la ......................., Sucursala.................. tel.: ...................., fax:
....................., reprezentată de ......................., în calitate de .................................., din
partea Vanzatorului,

Și

1.2 Domnul/Doamna ........................... cu domiciliul în ............., str. ................ nr. ..., bl.
..., sc. ..., et. ..., ap. ..., județ/sector ..........., C.I. Seria ..... nr. .........., eliberat de
.............. la data de ...................., cod numeric personal ........................, cont curent
RO............................. deschis la ...................... - Sucursala ...................., în calitate
de Cumparator,

au convenit încheierea prezentului contract de vanzare-cumparare produse cu


respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

I.1 Obiectul contractului este vânzarea-cumpărarea de produse .........


I.2. Părţile contractante sunt de acord ca Vânzatorul sa vândă şi Cumparatorul sa
cumpere produsele ......... conform celor specificate în Anexa nr.1, la preturile, cantităţile,
condiţiile de livrare şi de plata convenite prin prezentul contract.

2
5 modele de documente modificate conform GDPR
I.3. Produsele care fac obiectul prezentului contract rămân în proprietatea Vânzatorului
până la achitarea ei integrală de către Cumpărator.

III. DURATA CONTRACTULUI SI CONDITII DE LIVRARE

III.1 Prezentul contract se incheie pe o perioada de .......... si intra in vigoare la data


semnarii acestuia de catre ambele parti.
III.2 Durata contractului poate fi prelungita de comun acord printr-un act aditional la
contract semnat de ambele parti.
III.3 Produsele se livrează în următoarele condiţii ........................
III.4.Termenul de livrare este de ................. zile calendaristice de la data achitării
avansului prevăzut la pct.IV.2.

IV. PRETUL CONTRACTULUI. MODALITATI DE PLATA

IV.1.Valoarea totală a contractului este de _____________ lei, preţ ferm.


IV.2 Cumparatorul va achita în contul Vanzatorului prin ordin de plata un avans de
................. lei, în termen de ..... zile lucrătoare de la data semnării contractului.
IV.3. Diferenţa de ............... lei va fi achitata de Cumparator la data livrării produselor cu
ordin de plata.
IV.4. Platile se fac in conturile indicate in partea introductiva a prezentului contract.
IV.5. Daca Cumparatorul renunţa la contract din motive imputabile lui, atunci el va renunţa
la produsele care fac obiectul prezentului contract şi la suma achitata Vanzatorului.

V.OBLIGATIILE VANZATORULUI SI ALE CUMPARATORULUI


V.1 Vanzatorul are urmatoarelel obligatii:
1. Să anunţe Cumparatorul cu cel puţÎn 3 zile lucrătoare înainte de sosirea mărfii.
2. Să asigure Cumparatorului livrarea mărfii conform specificaţiei din Anexa nr.1.
3. Să asigure la cererea Cumpărătorului transportul produselor, pentru suma de
________ lei.

3
5 modele de documente modificate conform GDPR
4. Să certifice şi să asigure pentru produsele vândute (Cumparatorului) termenul de
valabilitate de ………zile/luni de la data fabricării, dar nu mai mult de ……………. de la
data livrării.
5. Să furnizeze Cumparatorului următoarele documente de certificare a calităţii
produselor livrate: Buletin de analiză/certificat de calitate şi/sau specificaţia tehnică pentru
produsul/produsele livrate (după caz).

V.2 Cumparatorul are urmatoarelel obligatii:


1. Să achite Vânzatorului contravaloarea mărfii în condiţiile prevăzute la pct.IV.
2. Sa asigure depozitarea, manipularea produselor în condiţiile prevăzute în specificaţia
tehnică primita de la Vânzator.

VI. FORTA MAJORA

VI.1. Forta majora este constatata prin documente emise de o autoritate competenta (cu
indicarea naturii si duratei cazului de forta majora invocat) si intr-un termen de .... zile
calendaristice de la aparitia acesteia.
VI.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate
prin prezentul Contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
VI.3. Indeplinirea Contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar
fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
VI.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte
parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la
dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
VI.5. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare
de ..... zile/luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin
drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinda celeilalte daune-
interese.

4
5 modele de documente modificate conform GDPR
VII. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
VII.1. Vanzatorul si Cumparatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale
amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in
cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.
VII.2. Daca, dupa ..... zile de la inceperea acestor tratative, partile nu reusesc sa rezolve
in mod amiabil o divergenta contractuala, va fi sesizată instanţa judecătorească
competentă de la .........................

VIII. CLAUZE GENERALE REFERITOARE LA PROTECȚIA DATELOR CU


CARACTER PERSONAL

VIII.1 Vanzatorul colectează și prelucrează datele personale ale Cumparatorului în


conformitate cu legislația în vigoare, în modalități care asigură confidențialitatea și
securitatea adecvată a acestor date, in vederea asigurării protecției împotriva prelucrării
neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale.
VIII.2 În procesul de prelucrarea a datelor cu caracter personal, Vanzatorul aplică
prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din
27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor
cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a directivei
95/46/CE (regulamentul general privind protecția datelor) și ale legislației naționale.
VIII.3 Scopul prelucrării: Datele cu caracter personal ale Cumparatorului, comunicate în
cadrul prezentului contract, vor fi prelucrate de Vanzator în scopul executării prezentului
contract la care Cumparatorul este parte contractantă.
VIII.4 Categorii de date: Datele cu caracter personal colectate și prelucrate în vederea
executării prezentului contract sunt următoarele: (de ex.: nume și prenume, adresă, serie
și număr carte de identitate, cod numeric personal, număr de telefon/fax, adresă de poștă
electronică, cod bancar).
VIII.5 Datele personale ale Cumparatorului, comunicate în cadrul prezentului contract,
pot fi comunicate de Vanzator instituțiilor publice, în conformitate cu obligațiile legale care
îi revin acestuia.

5
5 modele de documente modificate conform GDPR
VIII.6 În situația în care este necesară prelucrarea datelor personale ale Cumparatorului
în alte scopuri decât cele prevăzute la pct.VIII.3 Vanzatorul va informa Cumparatorul și îi
va solicita acordul scris cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în
conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
VIII.7 Vanzatorul asigură dreptul Cumparatorului la informare și acces la datele cu
caracter personal, dreptul la rectificare, actualizare, portabilitate, ștergere, la
restricționare și opoziție în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
VIII.8 Datele personale ale Cumparatorului sunt păstrate de Vanzator pe întreaga
perioadă de executare a contractului și ulterior încetării acestuia, în conformitate cu
prevederile legale referitoare la arhivarea documentelor.

IX. DISPOZITII FINALE

IX.1. Modificarea termenilor prezentului contract de către ambele părţi este posibilă numai
prin act adiţional.
IX.2. Anexa nr.1 face parte din prezentul contract de vânzare-cumpărare.
IX.3. Contractul poate fi reziliat numai cu acordul scris al ambelor părţi.
IX.4. Contractul intra în vigoare de la data semnării sale de către Vanzator şi Cumparator.
IX.5. Prezentul contract s-a încheiat azi _____________ , în doua exemplare, cate unul
pentru fiecare parte contractanta, ambele cu valoare de original.

VÂNZATOR CUMPĂRĂTOR,

6
5 modele de documente modificate conform GDPR
2. MODEL
CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.3 S.C. ........... S.R.L. cu sediul social în ..........., Str........... nr. ..., bl. ......., județ/sector
..........., înmatriculată la ORC sub nr. J ..........., Cod fiscal nr. ............, cont curent
............, deschis la ......................., Sucursala.................. tel.: ...................., fax:
....................., reprezentată de ......................., în calitate de .................................., din
partea Beneficiarului,
Și
1.4 Domnul/Doamna ........................... cu domiciliul în ............., str. ................ nr. ..., bl.
..., sc. ..., et. ..., ap. ..., județ/sector ..........., C.I. Seria ..... nr. .........., eliberat de
.............. la data de ...................., cod numeric personal ........................, cont curent
RO............................. deschis la ...................... - Sucursala ...................., în calitate
de Prestator,

au convenit să încheie prezentul contract de prestări servicii, cu respectarea următoarelor


clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI:


Realizarea de către Prestator a următoarelor activitati/servicii:
a) ................
b) ................

III. DURATA CONTRACTULUI


Prezentul contract se încheie pentru perioada ....... ........

7
5 modele de documente modificate conform GDPR
IV. TERMENUL DE EXECUTARE
Prestatorul se obligă să execute activitatile contractate în termenul prevăzut în prezentul
contract la art. III.

V. VALOAREA CONTRACTULUI
Valoarea totală a contractului este de ............ lei, reprezentând onorariul brut al
prestatorului.

VI. MODALITATEA DE PLATĂ


VI.1. Plata se va efectua prin virament bancar în contul Prestatorului sau prin dispozitie
de plata.
VI.2. Plata se efectueaza in termen de maxim ........ zile de la data finalizarii contractului.
Sau
VI.2. Plata se efectueaza in eşalonat, astfel:
a) prima plată ....................................
b) a doua plată ..............................
c) .............................................................
VI.3. În cazul în care, anterior efectuării prestaţiei, vor interveni majorări de preţuri care
afectează costul prestaţiei:
a) Prestatorul are dreptul să majoreze preţul contractului, în raport cu majorarea
preţurilor, cu obligaţia ca prestatorul să notifice în termen de ………………
Beneficiarului hotărârea sa;
b) Beneficiarul, în termen de …………………. de la data primirii notificării scrise a
Prestatorului are obligaţia să comunice acestuia dacă preţul majorat este
acceptabil şi să solicite continuarea lucrării. Dacă Beneficiarul nu răspunde la
notificarea scrisă în termenul de mai sus, aceasta este considerată o acceptare
tacită a preţului.
VI.4. În cazul în care majorarea de preţuri intervine în cursul executării contractului, iar
Beneficiarul nu acceptă majorarea, va notifica în scris refuzul Prestatorului, acesta având
dreptul la cota-parte din preţ echivalentă cu prestaţia executată şi la preţul convenit.

8
5 modele de documente modificate conform GDPR

VII. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRTILOR


VII.1. Beneficiarul se obligă:
a) să informeze Prestatorul cu privire la condiţiile de desfăşurare a activităţii;
b) să plătească Prestatorului contravaloarea serviciilor prestate;
c) ..............................................................
VII.2. Beneficiarul:
a) nu decontează Prestatorului cheltuieli aferente deplasărilor;
b) nu suportă cheltuieli privind indemnizaţia aferentă concediului de odihnă şi/sau a
incapacităţii temporare de muncă;
c) nu asigură nicio altă cheltuială în vederea executării contractului de către
Prestator.

VII.3. Prestatorul se obligă:


a) să realizeze prestarea serviciilor la termenul convenit, în condiţiile şi la calitatea
cerute de către Beneficiar;
b) să respecte secretul lucrărilor/serviciilor şi regulile de ordine stabilite de Beneficiar;
c) ......................................................
VII.4. Prestatorul:
a) este singurul responsabil în ceea ce priveşte gestionarea activitatii prestate in
conditiile in care nu se afla într-o relaţie de subordonare faţă de beneficiar;
b) accepta şi recunoaste că prezentul contract de prestari servicii presupune o
activitate ocazională şi limitată în timp.

VIII. MODIFICAREA CONTRACTULUI


Modificarea clauzelor prezentului contract se poate face prin acordul parţilor, în scris, prin
act adiţional.

9
5 modele de documente modificate conform GDPR
IX. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Prezentul contract înceteaza în următoarele cazuri:
a) la expirarea duratei contractului;
b) în cazul în care partile convin, în scris, de comun acord încetarea contractului;
c) în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii defectuoase a obligaţiilor contractuale de
către una din părţi, pe baza unei Notificări transmise celeilalte părți cu cel puțin
....... zile înainte de rezilierea contractului.

X. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR

Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin prezentul


contract atrage răspunderea părţii în culpă, în afara cazurilor de exonerare prevăzute de
lege.

XI. FORŢA MAJORĂ

XI.1. Forţa majoră exonerează de raspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau
totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Prin forţă majoră se întelege un
eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după
încheierea contractului şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile
asumate.
XI.2. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţă celeilalte părţi,
în scris, în maximum ..... zile de la apariţie, iar dovada forţei majore se va comunica în
maximum ...... zile de la apariţie.
XI.3. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi
încetarea cauzei acesteia în maximum ...... zile de la încetare.

XII. CLAUZE GENERALE REFERITOARE LA PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER


PERSONAL
XII.1 Beneficiarul colectează și prelucrează datele personale ale Prestatorului în
conformitate cu legislația în vigoare, în modalități care asigură confidențialitatea și

10
5 modele de documente modificate conform GDPR
securitatea adecvată a acestor date, in vederea asigurării protecției împotriva prelucrării
neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale.
XII.2 În procesul de prelucrarea a datelor cu caracter personal, Beneficiarul aplică
prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din
27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor
cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a directivei
95/46/CE (regulamentul general privind protecția datelor) și ale legislației naționale.
XII.3 Scopul prelucrării: Datele cu caracter personal ale Prestatorului, comunicate în
cadrul prezentului contract, vor fi prelucrate de Beneficiar în scopul executării prezentului
contract la care Prestatorul este parte contractantă.
XII.4 Categorii de date: Datele cu caracter personal colectate și prelucrate în vederea
executării prezentului contract sunt următoarele: (de ex.: nume și prenume, adresă, serie
și număr carte de identitate, cod numeric personal, număr de telefon/fax, adresă de poștă
electronică, cod bancar).
XII.5 Datele personale ale Prestatorului, comunicate în cadrul prezentului contract, pot fi
comunicate de Beneficiar instituțiilor publice, în conformitate cu obligațiile legale care îi
revin acestuia.
XII.6 În situația în care este necesară prelucrarea datelor personale ale Prestatorului în
alte scopuri decât cele prevăzute la alin. XII.3 Beneficiarul va informa Prestatorul și îi va
solicita acordul scris cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate
cu prevederile legislației în vigoare.
XII.7 Beneficiarul asigură dreptul Prestatorului la informare și acces la datele cu caracter
personal, dreptul la rectificare, actualizare, portabilitate, ștergere, la restricționare și
opoziție în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
XII.8 Datele personale ale Prestatorului sunt păstrate de Beneficiar pe întreaga perioadă
de executare a contractului și ulterior încetării acestuia, în conformitate cu prevederile
legale referitoare la arhivarea documentelor.

11
5 modele de documente modificate conform GDPR
XIII. NOTIFICĂRI

XIII.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea
celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea
introductivă a prezentului contract. Parțile se obligă să-și comunice reciproc modificările
intervenite asupra datelor de contact: denumire/nume, adresă/domiciliu, număr de
telefon/fax, adresa de poștă electronică și orice alte date relevante pentru executarea
prezentului contract.
XIII.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare
recomandată, cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data
menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.
XIII.3. Dacă notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima
zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.
XIII.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt
confirmate, prin intermediul uneia din modalităţile prevăzute la alineatele precedente.

XIV.SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

XIV.1. Litigiile care se vor naşte din prezentul contract sau în legătură cu prezentul
contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiinţarea
lui vor fi soluţionate pe cale amiabilă.
XIV.2. Dacă părţile nu vor ajunge la o întelegere amiabilă, atunci litigiile vor fi înaintate
spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente.
Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR
PRESTATOR

12
5 modele de documente modificate conform GDPR

3. MODEL

Acord/Consimtamant privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Societatea ...... S.R.L/S.A., cu sediul social in ......., Str. ............, nr. ......, judet/sector
............, C.U.I. ........., J/...../......... colecteaza si proceseaza datele personale ale ............
(clientilor etc) cu scopul ......... (ex. marketing, reclama, publicitate, promotii, transmitere
newsletter-uri etc). In vederea realizarii acestui tip de prelucrare a datelor cu caracter
personal, prin prezentul Acord/Consimtamant se explica persoanei vizate modul in care
datele personale sunt utilizate si scopul in care acestea sunt folosite in vederea obtineri
consimtamantul acestuia cu privire la prelucrare.

I. INFORMARE

A. Categoria de date cu caracter personal prelucrate:


1. Nume si prenume: .........................................
2. Nr. telefon: ................
3. Adresa posta electronica: ...............
4. Adresa domiciliu/de corespondenta .........
............................
.............................
[NOTA: aici trebuie enumerate toate tipurile de date cu caracter personal care se
prelucreaza pentru scopul pentru care se solicita consimtamantul persoanei vizate].

B. Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal:


Societatea ...... S.R.L/S.A. colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra enumerate
la pct. A, in urmatoarele scopuri:
1. in scopul transmiterii de informatii prin intermediul newsletter-urilor;

13
5 modele de documente modificate conform GDPR
2. in scopul transmiterii de mesaje de marketing direct;
3. ....................

[NOTA: aici trebuie enumerate toate scopurile prelucrarii].

Doriti sa primiti mesajele de marketing direct prin:

 apel telefonic  SMS  posta electronica  posta

Va rugam sa bifati una sau mai multe dintre modalitatile enumerate mai sus.

C. Datele cu caracter personal enumerate la pct. A pot fi transmise catre urmatorii


destinatari:
1. autoritatile/institutiile statului;
2. Societatii ............ in calitate de parteneri de marketing;
3. Societatilor care fac parte din Grupul ............, din care face parte si societatea
noastra.
....................................................................

[NOTA: aici trebuie enumerate entitatile la care ar putea fi transmise datele cu caracter
personal care se prelucreaza].

D. Transferul datelor cu caracter personal intr-o tara din afara Uniunii Europene
sau a Spatiului Economic European:

[NOTA: Doar daca este cazul.


Aici trebuie mentionate entitatile la care ar putea fi transmise datele cu caracter personal
care se prelucreaza. De asemenea, trebuie mentionate masurile de garantare a protectiei
datelor pe care le implementeaza societatea, in conformitate cu prevederile art. 45 si 46
din Regulamentul (UE) 2016/679].

14
5 modele de documente modificate conform GDPR
E. Perioada de pastrare a datelor cu caracter personal
In vederea prelucrarii datelor personale in scopul/scopurile mentionate la pct.B, datele cu
caracter personal mentionate vor fi prelucrate de societatea noastra pana la incetarea
relatiei contractuale sau pana la retragerea consimtamantului dumneavoastra.

F. Drepturile pe care le are persoana vizata in ceea ce priveste datele cu caracter


personal.

In conformitate cu prevederile si in conditiile prevazute de Regulamentul (UE) 2016/679


privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecția datelor) si de legislatia nationala, puteti exercita
urmatoarele drepturi:

a) dreptul de acces la datele dumneavoastra cu caracter personal;


b) dreptul la rectificare/actualizare a datelor atunci cand acestea sunt inexacte/
incomplete;
c) dreptul la stergerea datelor;
d) dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor;
e) dreptul la portabilitatea datelor (transferul datelor personale proprii catre un alt
operator de date personale desemnat de dumneavoastra);
f) dreptul la opozitie la prelucrare;
g) dreptul de a depune o plangere la operator si/sau la autoritatea de supraveghere
privind protecția datelor (Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii
Datelor cu Caracter Personal);
h) dreptul de a va retrage consimtamantul, in orice moment, pentru prelucrarea
datelor personale, la care ati consimtit anterior;
i) dreptul de a fi notificat in caz de incalcari privind securitatea datelor, de catre
operator.
G. Va informam ca datele pe care ni le oferiti vor fi prelucrate in conformitate cu
prevederile legislatiei nationale privind protectia datelor cu caracter personal, cu

15
5 modele de documente modificate conform GDPR
prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din
27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor
cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a directivei
95/46/CE (regulamentul general privind protecția datelor), precum si cu prevederile
Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal de la nivelul societatii noastre. Politicii
de prelucrare a datelor cu caracter personal poate fi consultata la sediul societatii
noastre/in orice punct de lucru al sociatatii noastre/on line la adresa
......................................

E. Pentru informatii suplimentare cu privire la protectia datelor cu caracter personal


prelucrate pe baza prezentului consimtamant si cu privire la modalitatile prin care puteti
exercita drepturile mentionate la pct. F, puteti utiliza urmatoarele modalitati:
 transmiterea unei cereri la sediul societatii prevazut in partea introductiva a
prezentului document;
 transmiterea unui mesaj la adresa de posta electronica: ..............@....................;
 apel la nr. de telefon: ..................................

II. ACORD/CONSIMTAMANT
Subsemnatul/a ................................................., in calitate de ......... (client) al
.......................... am luat la cunostinta informatiile din prezentul document si:
 DA sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul/scopurile
prevazute la pct. B
 NU sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul/scopurile
prevazute la pct. B

Client, Data,
...................................
(Nume/Prenume) ..................................................................
...................................
(Semnatura)

16
5 modele de documente modificate conform GDPR

4. Model Notificare privind incidentele de securitate

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SE COMPLETEAZĂ DE A.N.S.P.D.C.P.


SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII
DATELOR CU CARACTER PERSONAL NR. R.G .
(A.N.S.P.D.C.P. )
DATA
B -dul G -ral Gheorghe Magheru nr. 28 -30,
Sector 1, BUCUREŞTI NR. NOTIFICARE
Cod poştal 010336 Nr. notificare 2447

NOTIFICARE PRIVIND INCIDENT/E DE SECURITATE

I. Operatorul

Denumirea
operatorului………………………………………………………….....................................................................
Adresa/Sediul
…………………………………………………………………….................................………………......................
Cod poştal...........................Ţara………………….Judeţul……......................Localitatea..................................
……………….….Sectorul……

Tel: ………………………………… Fax: ………………………………… CIF...............................................


E-mail : ………………………................... (pe această adresă se va primi confirmarea primirii notificării
și înregistrării acesteia)

Datele de contact al responsabilului cu protecția datelor :


Numele şi prenumele …………………………………………………………… Telefon…………………………

Datele de contact ale altei persoane :


Numele şi prenumele ……………………………………………………………Telefon…………………………
Funcția:...........................................................................................................................

17
5 modele de documente modificate conform GDPR

NOTĂ:
•Prezenta notificare trebuie transmisă în termen de 72 de ore de la constatarea încălcării, dacă este posibil.
•Dacă încălcarea este susceptibilă să genereze un risc ridicat de afectare negativă a drepturilor și libertăților
persoanelor vizate, trebuie să informați, de asemenea, persoanele respective, fără întârzieri nejustificate.
•Prezenta notificare va respecta procedura procedurile interne de depistare, investigare și raportare internă a
încălcărilor.
•Prezenta notificare se va înregistra în Registrul de Evidență a tuturor încălcărilor securității datelor cu caracter
personal, indiferent dacă există sau nu obligația de a le raporta către Autoritate.

III. Descrierea incidentului de securitate.


Notă. Potrivit dispozițiilor legale aplicabile, descrierea va cuprinde:
 caracterul încălcării securității datelor cu caracter personal
 categoriile și numărul aproximativ al persoanelor vizate în cauză (dacă este posibil)
 categoriile și numărul aproximativ al înregistrărilor de date cu caracter personal în cauză
(dacă este posibil)
 data și ora producerii incidentului de securitate
 durata incidentului de securitate
 ce procent de persoane vizate/clienți au fost/sunt afectate/afectați (aproximativ)

IV. Consecințele probabile ale încălcării securității datelor cu caracter personal.


Notă: Se vor detalia consecințele și efectele negative ale acestora asupra persoanei/persoanelor
vizate.
 publicarea în mod accidental;
 erorile de configurare ale sistemelor ce pot duce la scurgeri de informații;
 pierderea sau furtul sistemelor sau a mediilor de stocare a datelor;
 un nivel scăzut de securitate al datelor cu caracter personal;
 infecții cu programe de tip malware;
 atacuri fizice;
 pierderea unei baze de date;

18
5 modele de documente modificate conform GDPR
 alte consecințe

V. MĂSURI ADOPTATE/PROPUSE.
Notă: Se vor enumera măsurile propuse/adoptate pentru remedierea problemei încălcării securității
datelor cu caracter personal, inclusiv, după caz, măsurile pentru atenuarea eventualelor sale efecte
negative cum ar fi:
 măsuri de protecție tehnice și organizatorice adecvate;
 măsuri prin care se asigură că datele cu caracter personal devin neinteligibile oricărei
persoane care nu este autorizată să le acceseze (de ex. criptarea);
 măsuri prin care se asigură că riscul ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor vizate
nu mai este susceptibil să se materializeze;
 alte măsuri.

Notă finală: Se păstrează documente referitoare la toate cazurile de încălcare a securității datelor cu
caracter personal, care cuprind o descriere a situației de fapt în care a avut loc încălcarea securității datelor
cu caracter personal, a efectelor acesteia și a măsurilor de remediere întreprinse.

19
5 modele de documente modificate conform GDPR

5. MODEL CERERE
Referitoare la stergerea datelor personale ale persoanei vizate

Catre,
Societatea ...... ....,
Sediu:Str. ............, nr. ......, localitatea ...........judet/sector ............,

Avand in vedere prevederile art. 17 din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind
libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul
general privind protecția datelor),

Subsemnatul .............................................................., identificat cu C.I. seria


............., nr. ...................., domiciliat in localitatea ........................., str. ..........................,
nr. ........., bl. ........, ap. ........., judetul/sector ......................., telefon de contact
............................., va adresez solicitarea de a sterge datele mele personale care se afla
in baza dumneavoastra de date, avand in vedere faptul ca [de ex.] a incetat contractul nr.
...... din ....... in baza caruia societatea a prestat servicii de telefonie catre mine, iar datele
mele cu caracter personal colectate de dumneavoastra nu mai sunt necesare pentru
indeplinirea scopului prelucrarii prevazut in contractul mentionat, respectiv prestarea
serviciilor de telefonie.

Va rog totodata sa-mi comunicati in scris daca s-a efectuat stergerea datelor cu
caracter personal si data la care s-a efectuat, iar daca aceasta nu s-a efectuat sa-mi
comunicati motivele pentru care prelucrarea datelor mele personale mai este necesara si
data pana la care aceasta prelucrare va inceta.

20
5 modele de documente modificate conform GDPR

................................... Data,
(Nume/Prenume) ..................................................................
...................................
(Semnatura)

21