Sunteți pe pagina 1din 22

RAPORT

SPECIAL

5 modele de Contracte, Cereri și Notificări modificate conformGDPR

RAPORT SPECIAL 5 modele de Contracte, Cereri și Notificări modificate conformGDPR www.portalprotectiadatelor.ro
RAPORT SPECIAL 5 modele de Contracte, Cereri și Notificări modificate conformGDPR www.portalprotectiadatelor.ro

www.portalprotectiadatelor.ro

5 modele de documente modificate conform GDPR

RAPORT SPECIAL 5 modele de documente modificate conform GDPR

Recomandat de: RENTROP&STRATON

Lucrare realizată de RENTROP & STRATON – Informații specializate

Tehnoredactarea şi conţinutul sunt realizate de colectivul RENTROP & STRATON

Manager Proiect: Georgiana Istudor Senior Editor: George Straton Director General: Octavian Breban Director Creaţie-Producţie: Cristina Straton

Toate drepturile rezervate. Nicio parte din această lucrare nu poate fi reprodusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun fel de mijloace, mecanice sau electronice, fotocopiere, înregistrare audio sau video, fără permisiunea în scris din partea editorului. Autorii sau editorii nu sunt responsabili pentru nicio pierdere provocată vreunei persoane fizice sau juridice care acţionează sau se abţine de la acţiuni ca urmare a citirii materialelor publicate în această lucrare.

Serviciul Clienţi:

Tel.: 021.209.45.12 E-mail: dataprotection@rs.ro

materialelor publicate în această lucrare. Serviciul Clienţi: Tel.: 021.209.45.12 E-mail: dataprotection@rs.ro 1

1

5 modele de documente modificate conform GDPR

1. MODEL CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1 S.R.L. cu sediul social în

,

 

,

Str

 

,

,

județ/sector

înmatriculată la ORC sub nr. J

 

,

Cod fiscal

,

cont curent

 

,

,

 

tel.:

,

fax:

deschis la reprezentată de

, partea Vanzatorului,

Și

Sucursala în calitate de

,

 

,

din

1.2 Domnul/Doamna

 

,

,

bl.

 

,

, la data de

,

,

cu domiciliul în C.I. Seria

,

județ/sector

,

 

,

,

eliberat de

cont curent

RO de Cumparator,

deschis la

cod numeric personal - Sucursala

 

,

în calitate

au convenit încheierea prezentului contract de vanzare-cumparare produse cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

I.1 Obiectul contractului este vânzarea-cumpărarea de produse

I.2. Părţile contractante sunt de acord ca Vânzatorul sa vândă şi Cumparatorul sa

cumpere produsele

condiţiile de livrare şi de plata convenite prin prezentul contract.

conform celor specificate în Anexa nr.1, la preturile, cantităţile,

şi de plata convenite prin prezentul contract. conform celor specificate în Anexa nr.1, la preturile, cantităţile,

2

5 modele de documente modificate conform GDPR

I.3. Produsele care fac obiectul prezentului contract rămân în proprietatea Vânzatorului până la achitarea ei integrală de către Cumpărator.

III. DURATA CONTRACTULUI SI CONDITII DE LIVRARE

si intra in vigoare la data

semnarii acestuia de catre ambele parti. III.2 Durata contractului poate fi prelungita de comun acord printr-un act aditional la contract semnat de ambele parti.

III.3 Produsele se livrează în următoarele condiţii III.4.Termenul de livrare este de avansului prevăzut la pct.IV.2.

zile calendaristice de la data achitării

III.1 Prezentul contract se incheie pe o perioada de

IV. PRETUL CONTRACTULUI. MODALITATI DE PLATA

IV.1.Valoarea totală a contractului este de

IV.2 Cumparatorul va achita în contul Vanzatorului prin ordin de plata un avans de

zile lucrătoare de la data semnării contractului. lei va fi achitata de Cumparator la data livrării produselor cu

ordin de plata. IV.4. Platile se fac in conturile indicate in partea introductiva a prezentului contract. IV.5. Daca Cumparatorul renunţa la contract din motive imputabile lui, atunci el va renunţa la produsele care fac obiectul prezentului contract şi la suma achitata Vanzatorului.

lei, în termen de IV.3. Diferenţa de

lei, preţ ferm.

V.OBLIGATIILE VANZATORULUI SI ALE CUMPARATORULUI V.1 Vanzatorul are urmatoarelel obligatii:

1. Să anunţe Cumparatorul cu cel puţÎn 3 zile lucrătoare înainte de sosirea mărfii.

2. Să asigure Cumparatorului livrarea mărfii conform specificaţiei din Anexa nr.1.

3. Să asigure la cererea Cumpărătorului transportul produselor, pentru suma de lei.

specificaţiei din Anexa nr.1. 3. Să asigure la cererea Cumpărătorului transportul produselor, pentru suma de lei.

3

5 modele de documente modificate conform GDPR

4. Să certifice şi să asigure pentru produsele vândute (Cumparatorului) termenul de valabilitate de ………zile/luni de la data fabricării, dar nu mai mult de ……………. de la data livrării. 5. Să furnizeze Cumparatorului următoarele documente de certificare a calităţii produselor livrate: Buletin de analiză/certificat de calitate şi/sau specificaţia tehnică pentru produsul/produsele livrate (după caz).

V.2 Cumparatorul are urmatoarelel obligatii:

1. Să achite Vânzatorului contravaloarea mărfii în condiţiile prevăzute la pct.IV. 2. Sa asigure depozitarea, manipularea produselor în condiţiile prevăzute în specificaţia tehnică primita de la Vânzator.

VI. FORTA MAJORA

VI.1. Forta majora este constatata prin documente emise de o autoritate competenta (cu

indicarea naturii si duratei cazului de forta majora invocat) si intr-un termen de

calendaristice de la aparitia acesteia. VI.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul Contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

VI.3. Indeplinirea Contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia. VI.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor. VI.5. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare

de

drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinda celeilalte daune-

interese.

zile

zile/luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin

celeilalte daune- interese. zile zile/luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de

4

5 modele de documente modificate conform GDPR

VII. SOLUTIONAREA LITIGIILOR VII.1. Vanzatorul si Cumparatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

VII.2. Daca, dupa

zile de la inceperea acestor tratative, partile nu reusesc sa rezolve

in mod amiabil o divergenta contractuala, va fi sesizată instanţa judecătorească

competentă de la

VIII.

CLAUZE

GENERALE

REFERITOARE

LA

PROTECȚIA

DATELOR

CU

CARACTER PERSONAL

VIII.1 Vanzatorul colectează și prelucrează datele personale ale Cumparatorului în conformitate cu legislația în vigoare, în modalități care asigură confidențialitatea și securitatea adecvată a acestor date, in vederea asigurării protecției împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale. VIII.2 În procesul de prelucrarea a datelor cu caracter personal, Vanzatorul aplică prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protecția datelor) și ale legislației naționale. VIII.3 Scopul prelucrării: Datele cu caracter personal ale Cumparatorului, comunicate în cadrul prezentului contract, vor fi prelucrate de Vanzator în scopul executării prezentului contract la care Cumparatorul este parte contractantă. VIII.4 Categorii de date: Datele cu caracter personal colectate și prelucrate în vederea executării prezentului contract sunt următoarele: (de ex.: nume și prenume, adresă, serie și număr carte de identitate, cod numeric personal, număr de telefon/fax, adresă de poștă electronică, cod bancar). VIII.5 Datele personale ale Cumparatorului, comunicate în cadrul prezentului contract, pot fi comunicate de Vanzator instituțiilor publice, în conformitate cu obligațiile legale care îi revin acestuia.

pot fi comunicate de Vanzator instituțiilor publice, în conformitate cu obligațiile legale care îi revin acestuia.

5

5 modele de documente modificate conform GDPR

VIII.6 În situația în care este necesară prelucrarea datelor personale ale Cumparatorului în alte scopuri decât cele prevăzute la pct.VIII.3 Vanzatorul va informa Cumparatorul și îi va solicita acordul scris cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. VIII.7 Vanzatorul asigură dreptul Cumparatorului la informare și acces la datele cu caracter personal, dreptul la rectificare, actualizare, portabilitate, ștergere, la restricționare și opoziție în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. VIII.8 Datele personale ale Cumparatorului sunt păstrate de Vanzator pe întreaga perioadă de executare a contractului și ulterior încetării acestuia, în conformitate cu prevederile legale referitoare la arhivarea documentelor.

IX. DISPOZITII FINALE

IX.1. Modificarea termenilor prezentului contract de către ambele părţi este posibilă numai prin act adiţional. IX.2. Anexa nr.1 face parte din prezentul contract de vânzare-cumpărare. IX.3. Contractul poate fi reziliat numai cu acordul scris al ambelor părţi. IX.4. Contractul intra în vigoare de la data semnării sale de către Vanzator şi Cumparator.

IX.5. Prezentul contract s-a încheiat azi

pentru fiecare parte contractanta, ambele cu valoare de original.

, în doua exemplare, cate unul

VÂNZATOR

fiecare parte contractanta, ambele cu valoare de original. , în doua exemplare, cate unul VÂNZATOR CUMPĂRĂTOR,

CUMPĂRĂTOR,

6

5 modele de documente modificate conform GDPR

2. MODEL CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.3

S.R.L. cu sediul social în

,

Str

 

,

,

județ/sector

 

,

înmatriculată la ORC sub nr. J

,

Cod fiscal

 

,

cont curent

 

,

,

Sucursala

,

tel.:

,

fax:

 

deschis la reprezentată de

, partea Beneficiarului,

Și

în calitate de

,

din

1.4 Domnul/Doamna

,

,

 

,

,

bl.

,

la data de

,

cu domiciliul în C.I. Seria

județ/sector

,

, cod numeric personal

 

,

,

eliberat de

cont curent

 

RO

deschis la

- Sucursala

,

în calitate

de Prestator,

 

au convenit să încheie prezentul contract de prestări servicii, cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI:

Realizarea de către Prestator a următoarelor activitati/servicii:

a)

b)

III. DURATA CONTRACTULUI Prezentul contract se încheie pentru perioada

a următoarelor activitati/servicii: a) b) III. DURATA CONTRACTULUI Prezentul contract se încheie pentru perioada 7

7

5 modele de documente modificate conform GDPR

IV. TERMENUL DE EXECUTARE

Prestatorul se obligă să execute activitatile contractate în termenul prevăzut în prezentul contract la art. III.

V. VALOAREA CONTRACTULUI Valoarea totală a contractului este de prestatorului.

VI. MODALITATEA DE PLATĂ

lei, reprezentând onorariul brut al

VI.1. Plata se va efectua prin virament bancar în contul Prestatorului sau prin dispozitie de plata.

zile de la data finalizarii contractului.

VI.2. Plata se efectueaza in termen de maxim Sau

VI.2. Plata se efectueaza in eşalonat, astfel:

a)

prima plată

b)

a doua plată

c)

VI.3. În cazul în care, anterior efectuării prestaţiei, vor interveni majorări de preţuri care afectează costul prestaţiei:

a) Prestatorul are dreptul să majoreze preţul contractului, în raport cu majorarea preţurilor, cu obligaţia ca prestatorul să notifice în termen de ……………… Beneficiarului hotărârea sa;

b) Beneficiarul, în termen de …………………. de la data primirii notificării scrise a

Prestatorului are obligaţia să comunice acestuia dacă preţul majorat este acceptabil şi să solicite continuarea lucrării. Dacă Beneficiarul nu răspunde la notificarea scrisă în termenul de mai sus, aceasta este considerată o acceptare tacită a preţului. VI.4. În cazul în care majorarea de preţuri intervine în cursul executării contractului, iar Beneficiarul nu acceptă majorarea, va notifica în scris refuzul Prestatorului, acesta având dreptul la cota-parte din preţ echivalentă cu prestaţia executată şi la preţul convenit.

acesta având dreptul la cota- parte din preţ echivalentă cu prestaţia executată şi la preţul convenit.

8

5 modele de documente modificate conform GDPR

VII. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRTILOR VII.1. Beneficiarul se obligă:

a)

să informeze Prestatorul cu privire la condiţiile de desfăşurare a activităţii;

b)

să plătească Prestatorului contravaloarea serviciilor prestate;

c)

VII.2. Beneficiarul:

a) nu decontează Prestatorului cheltuieli aferente deplasărilor;

b) nu suportă cheltuieli privind indemnizaţia aferentă concediului de odihnă şi/sau a incapacităţii temporare de muncă;

c) nu asigură nicio altă cheltuială în vederea executării contractului de către Prestator.

VII.3. Prestatorul se obligă:

a)

să realizeze prestarea serviciilor la termenul convenit, în condiţiile şi la calitatea cerute de către Beneficiar;

b)

să respecte secretul lucrărilor/serviciilor şi regulile de ordine stabilite de Beneficiar;

c)

VII.4. Prestatorul:

a) este singurul responsabil în ceea ce priveşte gestionarea activitatii prestate in conditiile in care nu se afla într-o relaţie de subordonare faţă de beneficiar;

b) accepta şi recunoaste că prezentul contract de prestari servicii presupune o activitate ocazională şi limitată în timp.

VIII. MODIFICAREA CONTRACTULUI

Modificarea clauzelor prezentului contract se poate face prin acordul parţilor, în scris, prin act adiţional.

Modificarea clauzelor prezentului contract se poate face prin acordul parţilor, în scris, prin act adiţional. 9

9

5 modele de documente modificate conform GDPR

IX. ÎNCETAREA CONTRACTULUI Prezentul contract înceteaza în următoarele cazuri:

a) la expirarea duratei contractului;

b) în cazul în care partile convin, în scris, de comun acord încetarea contractului;

c) în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii defectuoase a obligaţiilor contractuale de către una din părţi, pe baza unei Notificări transmise celeilalte părți cu cel puțin zile înainte de rezilierea contractului.

X. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR

Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin prezentul contract atrage răspunderea părţii în culpă, în afara cazurilor de exonerare prevăzute de lege.

XI. FORŢA MAJORĂ

XI.1. Forţa majoră exonerează de raspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Prin forţă majoră se întelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate. XI.2. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţă celeilalte părţi,

în scris, în maximum

maximum

zile de la apariţie, iar dovada forţei majore se va comunica în

zile de la apariţie.

XI.3. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi

încetarea cauzei acesteia în maximum

zile de la încetare.

XII. CLAUZE GENERALE REFERITOARE LA PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL XII.1 Beneficiarul colectează și prelucrează datele personale ale Prestatorului în conformitate cu legislația în vigoare, în modalități care asigură confidențialitatea și

ale Prestatorului în conformitate cu legislația în vigoare, în modalități care asigură confidențialitatea și 10

10

5 modele de documente modificate conform GDPR

securitatea adecvată a acestor date, in vederea asigurării protecției împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale. XII.2 În procesul de prelucrarea a datelor cu caracter personal, Beneficiarul aplică prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protecția datelor) și ale legislației naționale. XII.3 Scopul prelucrării: Datele cu caracter personal ale Prestatorului, comunicate în cadrul prezentului contract, vor fi prelucrate de Beneficiar în scopul executării prezentului contract la care Prestatorul este parte contractantă. XII.4 Categorii de date: Datele cu caracter personal colectate și prelucrate în vederea executării prezentului contract sunt următoarele: (de ex.: nume și prenume, adresă, serie și număr carte de identitate, cod numeric personal, număr de telefon/fax, adresă de poștă electronică, cod bancar). XII.5 Datele personale ale Prestatorului, comunicate în cadrul prezentului contract, pot fi comunicate de Beneficiar instituțiilor publice, în conformitate cu obligațiile legale care îi revin acestuia. XII.6 În situația în care este necesară prelucrarea datelor personale ale Prestatorului în alte scopuri decât cele prevăzute la alin. XII.3 Beneficiarul va informa Prestatorul și îi va solicita acordul scris cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. XII.7 Beneficiarul asigură dreptul Prestatorului la informare și acces la datele cu caracter personal, dreptul la rectificare, actualizare, portabilitate, ștergere, la restricționare și opoziție în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. XII.8 Datele personale ale Prestatorului sunt păstrate de Beneficiar pe întreaga perioadă de executare a contractului și ulterior încetării acestuia, în conformitate cu prevederile legale referitoare la arhivarea documentelor.

și ulterior încetării acestuia, în conformitate cu prevederile legale referitoare la arhivarea documentelor. 11

11

5 modele de documente modificate conform GDPR

XIII. NOTIFICĂRI

XIII.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract. Parțile se obligă să-și comunice reciproc modificările intervenite asupra datelor de contact: denumire/nume, adresă/domiciliu, număr de telefon/fax, adresa de poștă electronică și orice alte date relevante pentru executarea prezentului contract. XIII.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare. XIII.3. Dacă notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată. XIII.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalităţile prevăzute la alineatele precedente.

XIV.SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

XIV.1. Litigiile care se vor naşte din prezentul contract sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiinţarea lui vor fi soluţionate pe cale amiabilă. XIV.2. Dacă părţile nu vor ajunge la o întelegere amiabilă, atunci litigiile vor fi înaintate spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR

Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. BENEFICIAR PRESTATOR 12

PRESTATOR

12

5 modele de documente modificate conform GDPR

3. MODEL

Acord/Consimtamant privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Societatea

, , (clientilor etc) cu scopul

newsletter-uri etc). In vederea realizarii acestui tip de prelucrare a datelor cu caracter personal, prin prezentul Acord/Consimtamant se explica persoanei vizate modul in care datele personale sunt utilizate si scopul in care acestea sunt folosite in vederea obtineri consimtamantul acestuia cu privire la prelucrare.

, judet/sector

/ colecteaza si proceseaza datele personale ale (ex. marketing, reclama, publicitate, promotii, transmitere

S.R.L/S.A., cu sediul social in

J/

,

,

I. INFORMARE

A. Categoria de date cu caracter personal prelucrate:

1. Nume si prenume:

2. Nr. telefon:

3. Adresa posta electronica:

4. Adresa domiciliu/de corespondenta

[NOTA: aici trebuie enumerate toate tipurile de date cu caracter personal care se prelucreaza pentru scopul pentru care se solicita consimtamantul persoanei vizate].

B. Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal:

Societatea

la pct. A, in urmatoarele scopuri:

S.R.L/S.A. colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra enumerate

1. in scopul transmiterii de informatii prin intermediul newsletter-urilor;

prelucreaza datele dumneavoastra enumerate 1. in scopul transmiterii de informatii prin intermediul newsletter-urilor; 13

13

5 modele de documente modificate conform GDPR

2.

in scopul transmiterii de mesaje de marketing direct;

3.

[NOTA: aici trebuie enumerate toate scopurile prelucrarii].

Doriti sa primiti mesajele de marketing direct prin:

apel telefonic

SMS

posta electronica

posta

Va rugam sa bifati una sau mai multe dintre modalitatile enumerate mai sus.

C. Datele cu caracter personal enumerate la pct. A pot fi transmise catre urmatorii

destinatari:

1. autoritatile/institutiile statului;

2. Societatii

3. Societatilor care fac parte din Grupul noastra.

in calitate de parteneri de marketing;

, din care face parte si societatea

[NOTA: aici trebuie enumerate entitatile la care ar putea fi transmise datele cu caracter personal care se prelucreaza].

D. Transferul datelor cu caracter personal intr-o tara din afara Uniunii Europene

sau a Spatiului Economic European:

[NOTA: Doar daca este cazul. Aici trebuie mentionate entitatile la care ar putea fi transmise datele cu caracter personal care se prelucreaza. De asemenea, trebuie mentionate masurile de garantare a protectiei datelor pe care le implementeaza societatea, in conformitate cu prevederile art. 45 si 46 din Regulamentul (UE) 2016/679].

pe care le implementeaza societatea, in conformitate cu prevederile art. 45 si 46 din Regulamentul (UE)

14

5 modele de documente modificate conform GDPR

E. Perioada de pastrare a datelor cu caracter personal

In vederea prelucrarii datelor personale in scopul/scopurile mentionate la pct.B, datele cu

caracter personal mentionate vor fi prelucrate de societatea noastra pana la incetarea relatiei contractuale sau pana la retragerea consimtamantului dumneavoastra.

F. Drepturile pe care le are persoana vizata in ceea ce priveste datele cu caracter

personal.

In conformitate cu prevederile si in conditiile prevazute de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) si de legislatia nationala, puteti exercita urmatoarele drepturi:

a) dreptul de acces la datele dumneavoastra cu caracter personal;

b) dreptul la rectificare/actualizare a datelor atunci cand acestea sunt inexacte/ incomplete;

c) dreptul la stergerea datelor;

d) dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor;

e) dreptul la portabilitatea datelor (transferul datelor personale proprii catre un alt operator de date personale desemnat de dumneavoastra);

f) dreptul la opozitie la prelucrare;

g) dreptul de a depune o plangere la operator si/sau la autoritatea de supraveghere privind protecția datelor (Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal);

h) dreptul de a va retrage consimtamantul, in orice moment, pentru prelucrarea

datelor personale, la care ati consimtit anterior;

i) dreptul de a fi notificat in caz de incalcari privind securitatea datelor, de catre operator. G. Va informam ca datele pe care ni le oferiti vor fi prelucrate in conformitate cu prevederile legislatiei nationale privind protectia datelor cu caracter personal, cu

fi prelucrate in conformitate cu prevederile legislatiei nationale privind protectia datelor cu caracter personal, cu 15

15

5 modele de documente modificate conform GDPR

prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protecția datelor), precum si cu prevederile Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal de la nivelul societatii noastre. Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal poate fi consultata la sediul societatii noastre/in orice punct de lucru al sociatatii noastre/on line la adresa

E. Pentru informatii suplimentare cu privire la protectia datelor cu caracter personal prelucrate pe baza prezentului consimtamant si cu privire la modalitatile prin care puteti exercita drepturile mentionate la pct. F, puteti utiliza urmatoarele modalitati:

transmiterea unei cereri la sediul societatii prevazut in partea introductiva a prezentului document;

transmiterea unui mesaj la adresa de posta electronica:

apel la nr. de telefon:

II. ACORD/CONSIMTAMANT Subsemnatul/a

,

in

calitate

de

; @

(client)

al

am luat la cunostinta informatiile din prezentul document si:

DA

prevazute la pct. B

NU

prevazute la pct. B

sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul/scopurile

sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul/scopurile

Client,

Data,

(Nume/Prenume)

(Semnatura)

sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul/scopurile Client, Data, (Nume/Prenume) (Semnatura) 16

16

5 modele de documente modificate conform GDPR

4. Model Notificare privind incidentele de securitate

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL (A.N.S.P.D.C.P. ) B-dul G-ral
AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE
SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII
DATELOR CU CARACTER PERSONAL
(A.N.S.P.D.C.P. )
B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28 -30,
Sector 1, BUCUREŞTI
Cod poştal 010336 Nr. notificare 2447
SE COMPLETEAZĂ DE A.N.S.P.D.C.P. NR. R.G. DATA NR. NOTIFICARE
SE COMPLETEAZĂ DE A.N.S.P.D.C.P.
NR. R.G.
DATA
NR. NOTIFICARE
NOTIFICARE PRIVIND INCIDENT/E DE SECURITATE
NOTIFICARE PRIVIND INCIDENT/E DE SECURITATE

I. Operatorul

Denumirea operatorului………………………………………………………… Adresa/Sediul …………………………………………………………………… ………………

Cod poştal Ţara………………….Judeţul…… ……………….….Sectorul……

Localitatea

Tel: …………………………………

Fax: …………………………………

CIF

E-mail : ……………………… și înregistrării acesteia)

(pe această adresă se va primi confirmarea primirii notificării

Datele de contact al responsabilului cu protecția datelor :

Numele şi prenumele …………………………………………………………… Telefon…………………………

Datele de contact ale altei persoane :

Numele şi prenumele ……………………………………………………………Telefon………………………… Funcția:

……………………………………………………………Telefon………………………… Funcția: 17

17

5 modele de documente modificate conform GDPR

NOTĂ:

•Prezenta notificare trebuie transmisă în termen de 72 de ore de la constatarea încălcării, dacă este posibil. •Dacă încălcarea este susceptibilă să genereze un risc ridicat de afectare negativă a drepturilor și libertăților persoanelor vizate, trebuie să informați, de asemenea, persoanele respective, fără întârzieri nejustificate. •Prezenta notificare va respecta procedura procedurile interne de depistare, investigare și raportare internă a încălcărilor. •Prezenta notificare se va înregistra în Registrul de Evidență a tuturor încălcărilor securității datelor cu caracter personal, indiferent dacă există sau nu obligația de a le raporta către Autoritate.

III. Descrierea incidentului de securitate.

Notă. Potrivit dispozițiilor legale aplicabile, descrierea va cuprinde:

caracterul încălcării securității datelor cu caracter personal

categoriile și numărul aproximativ al persoanelor vizate în cauză (dacă este posibil)

categoriile și numărul aproximativ al înregistrărilor de date cu caracter personal în cauză (dacă este posibil)

data și ora producerii incidentului de securitate

durata incidentului de securitate

ce procent de persoane vizate/clienți au fost/sunt afectate/afectați (aproximativ)

au fost/sunt afectate/afectați (aproximativ) IV. Consecințele probabile ale încălcării securității

IV. Consecințele probabile ale încălcării securității datelor cu caracter personal.

Notă: Se vor detalia consecințele și efectele negative ale acestora asupra persoanei/persoanelor

vizate.

publicarea în mod accidental;

erorile de configurare ale sistemelor ce pot duce la scurgeri de informații;

pierderea sau furtul sistemelor sau a mediilor de stocare a datelor;

un nivel scăzut de securitate al datelor cu caracter personal;

infecții cu programe de tip malware;

atacuri fizice;

pierderea unei baze de date;

cu caracter personal;  infecții cu programe de tip malware;  atacuri fizice;  pierderea unei

18

5 modele de documente modificate conform GDPR

alte consecințe

de documente modificate conform GDPR  alte consecințe V. MĂSURI ADOPTATE/PROPUSE. Notă: Se vor enumera măsurile

V. MĂSURI ADOPTATE/PROPUSE.

Notă: Se vor enumera măsurile propuse/adoptate pentru remedierea problemei încălcării securității datelor cu caracter personal, inclusiv, după caz, măsurile pentru atenuarea eventualelor sale efecte negative cum ar fi:

măsuri de protecție tehnice și organizatorice adecvate;

măsuri prin care se asigură că datele cu caracter personal devin neinteligibile oricărei persoane care nu este autorizată să le acceseze (de ex. criptarea);

măsuri prin care se asigură că riscul ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor vizate nu mai este susceptibil să se materializeze;

alte măsuri.

este susceptibil să se materializeze;  alte măsuri. Notă finală: Se păstrează documente referitoare la

Notă finală: Se păstrează documente referitoare la toate cazurile de încălcare a securității datelor cu caracter personal, care cuprind o descriere a situației de fapt în care a avut loc încălcarea securității datelor cu caracter personal, a efectelor acesteia și a măsurilor de remediere întreprinse.

securității datelor cu caracter personal, a efectelor acesteia și a măsurilor de remediere întreprinse. 19

19

5 modele de documente modificate conform GDPR

5. MODEL CERERE Referitoare la stergerea datelor personale ale persoanei vizate

Catre,

Societatea

,

,

,

localitatea

judet/sector

,

Avand in vedere prevederile art. 17 din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor),

Subsemnatul

 

,

identificat

cu

C.I.

seria

,

,

domiciliat in localitatea

 

,

,

 

,

bl.

,

ap.

,

judetul/sector

,

telefon

de

contact

, va adresez solicitarea de a sterge datele mele personale care se afla

in baza dumneavoastra de date, avand in vedere faptul ca [de ex.] a incetat contractul nr.

in baza caruia societatea a prestat servicii de telefonie catre mine, iar datele

mele cu caracter personal colectate de dumneavoastra nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopului prelucrarii prevazut in contractul mentionat, respectiv prestarea serviciilor de telefonie.

din

Va rog totodata sa-mi comunicati in scris daca s-a efectuat stergerea datelor cu caracter personal si data la care s-a efectuat, iar daca aceasta nu s-a efectuat sa-mi comunicati motivele pentru care prelucrarea datelor mele personale mai este necesara si data pana la care aceasta prelucrare va inceta.

pentru care prelucrarea datelor mele personale mai este necesara si data pana la care aceasta prelucrare

20

5 modele de documente modificate conform GDPR

(Nume/Prenume)

(Semnatura)

5 modele de documente modificate conform GDPR (Nume/Prenume) (Semnatura) Data, 21

Data,

21