Sunteți pe pagina 1din 4

Diagnosticarea strategică a mediului extern de afaceri în ramura panificaţiei din Republica Moldova 69

DIAGNOSTICAREA STRATEGICĂ A MEDIULUI EXTERN DE


AFACERI ÎN RAMURA PANIFICAŢIEI DIN REPUBLICA
MOLDOVA
M. Oleiniuc
Universitatea de Stat „A.Russo” din Bălţi

INTRODUCERE proces continuu şi nu ocazional şi întâmplător. În


acest context, vom evidenţia principalele
La crearea climatului în care există şi se caracteristici ale pieţei produselor de panificaţie din
dezvoltă afacerea contribuie mediul extern care Republica Moldova.
conţine condiţiile economice, socio-culturale, În primul rând, vom menţiona faptul că ţara
tehnice şi tehnologice, priorităţi politice, ecologice noastră face parte din categoria celor cu consum
şi legislative, fiecare dintre acestea fiind necesar să mare de pâine şi produse de panificaţie şi acest
fie anticipate, monitorizate şi încorporate în lucru este caracteristic pentru ţările în curs de
deciziile managementului superior. Aceste influenţe dezvoltare, unde populaţia are capacitatea redusă de
sunt subordonate unor consideraţii majore care apar cumpărare.
în procesul decizional, adică multiplele obiective Consumul de pâine pe cap de locuitor în
ale deţinătorilor de interese implicaţi în afaceri: Moldova este de aproximativ 119 kg anual, ceea ce
proprietari, acţionari, management, salariaţi, este mai mult decât în ţările înalt dezvoltate
bancheri, sindicate, administraţii. (Austria, Germania, SUA etc.). Totodată, consumul
de pâine în ţara noastră este la acelaşi nivel cu ţările
CSI, unde, tradiţional, se consumă în cantităţi mari
1. CARACTERISTICILE PIEŢEI produse de panificaţie. Media consumului de pâine
PRODUSELOR DE PANIFICAŢIE în statele europene este de 80 kg pe cap de locuitor.
Conform estimărilor Ministerului Agriculturii
Industria de panificaţie din Republica şi Industriei Alimentare, actualmente, capacitatea
Moldova a operat şi operează într-un mediu cu pieţei pâinii şi produselor de patiserie din Moldova
oportunităţi, dar mai ales cu constrângeri şi constituie cca. 160-180 mii tone pe an şi este relativ
fenomene specifice, unele dintre ele total diferite de stabilă în ultimii ani. Luând în consideraţie faptul că
cele existente în alte ramuri ale economiei – un numărul populaţiei din Moldova este într-o scădere
mediu, care, sub impactul schimbărilor generate, a lentă (reducerea numărului populaţiei are loc cu
dobândit un grad ridicat de incertitudine şi aleatoriu, circa 1% anual) şi prezenţa migrării populaţiei
presiunile la care trebuie să facă faţă ramura economic active în ţările mai dezvoltate, în viziunea
panificaţiei fiind, fără îndoială, mai mari decât în noastră, cererea la produsele de panificaţie va suferi
condiţiile unei economii de piaţă dezvoltate, cu o reducere neesenţială în viitorul apropiat. Astfel,
mecanisme şi structuri bine conturate. putem concluziona că capacitatea totală a pieţei
Provocările la care este supusă industria de produselor de panificaţie în Moldova se va micşora
panificaţie sub impactul exigenţelor şi dificultăţilor cu 2-4% anual.
procesului de reformă, precum şi a tendinţelor şi Presiunea veniturilor joase ale populaţiei are
schimbărilor conturate la nivel mondial şi local sunt ca efect ponderea înaltă a vânzărilor de produse de
multiple. A le face faţă, a supravieţui şi a se panificaţie la preţuri joase. În prezent, când puterea
dezvolta, implică din partea acesteia flexibilitate şi de cumpărare a populaţiei este redusă, produsele de
capacitatea adaptivă, predispoziţie pentru asumarea panificaţie rămân accesibile după preţ în comparaţie
rsicului şi modificarea comportamentului, în cu alte produse alimentare. Pe de altă parte,
vederea mării vitezei de reacţie şi răspuns la sănătatea şi dorinţa de a-şi satisface cererea sunt
schimbările adesea insuficient favorizante şi/sau factorii ce susţin vânzările produselor de panificaţie
neprilenice ale mediului extern de afaceri. mai scumpe. O nişă interesantă este reprezentată de
Este tot mai evident faptul că în condiţiile produsele fără calorii şi fără sare, care au ca scop
unei economii moderne de piaţă, studierea şi satisfacerea gusturilor consumatorilor ce sunt mai
cunoaşterea pieţei trebuie să se constituie într-un receptivi la produsele sănătoase.
70 Diagnosticarea strategică a mediului extern de afaceri în ramura panificaţiei din Republica Moldova

Astfel, caracteristicile cererii pentru pâine şi Întreprinderile de panificaţie sunt amplasate


produsele de patiserie proaspete sunt următoarele: în toate centrele raionale şi fiecare din acestea au
• cererea este uniformă pe întreaga perioadă a piaţa lor locală. Este de menţionat că, întreprinderile
anului, raportându-se doar la calitatea pâinii şi a mari de panificaţie acoperă în mediu 60-70% din
produselor de patiserie. piaţa de panificaţie autohtonă, restul revine
• produsele solicitate de consumatori sunt brutăriilor mici private.
pâinea şi unele produse de panificaţie (biscuiţi, Concurenţa principală se desfăşoară pe plan
covrigei, pesmeţi etc.), care constituie în mediu 70- regional între întreprinderile mari şi brutăriile mici.
80% din vânzările fabricilor de pâine şi brutăriilor, Astfel, producătorii locali acoperă toate necesităţile
cu toate că cota vânzărilor pâinii în totalul pieţei interne, iar influenţa importatorilor de
vânzărilor înregistrează o descreştere continuă pe produse de panificaţie este neînsemnată (cota
parcursul ultimilor ani datorită îmbogăţirii importurilor este de 0,9% în total).
sortimentului produselor de panificaţie. Principalele constatări: concurenţa pe piaţa
• un factor esenţial sunt şi ambalajele, care produselor de panificaţie este acerbă, iar piaţa este
contribuie esenţial la stimularea vânzărilor suprasaturată; concurenţa are loc între producătorii
produselor de panificaţie. Cercetările de marketing locali, fiecare regiune din ţară având liderul său în
arată că aproximativ 30-40% din procurările de sectorul de panificaţie; numărul mini-brutăriilor este
biscuiţi sunt efectuate din impuls. în creştere.
• marile centre urbane atrag consumuri Furnizorii:
însemnate de pâine şi produse de patiserie, ceea ce Cu fiecare furnizor întreprinderile de
face ca concurenţa între întreprinderi să fie tot mai panificaţie încheie contracte pe un termen stabilit, în
aprigă. care sunt specificate toate condiţiile de furnizare a
La rândul său, oferta produselor de panificaţie materiei prime şi materialelor. Furnizorii
este determinată direct de volumul producţiei aprovizionează întreprinderile de panificaţie cu
fabricate în ţară şi importuri. Mărimea posibilă a făină, ulei rafinat, ouă, zahăr, sare etc.
ofertei pentru produsele de panificaţie autohtone Principalele constatări: există un număr
este mai mare decât mărimea reală a cererii din suficient de furnizori de materie primă şi materiale,
următoarele motive: care oferă producţia la preţuri negociabile.
¾ Capacităţi de producţie mari la majoritatea Cumpărătorii:
fabricilor de pâine (mai ales la combinate de Cumpărătorii produselor de panificaţie
panificaţie). cuprind un spectru foarte larg, aceştia nu sunt
¾ Capacitatea pieţei este mică, iar tendinţele de delimitaţi după vârstă, gen, locul de trai, statut
creştere sunt nesemnificative. social etc., dar elementul distinctiv ţine de
¾ În piaţă activează un număr mare de brutării, preferinţele acestora.
care oferă acelaşi sortiment de produse de Principalele constatări: cumpărătorii, în cea
panificaţie. mai mare parte, sunt sensibili la preţ şi au o
¾ O mare parte din populaţie, în special din diversitate mare a alegerii, precum şi înaintează
regiunile rurale, preferă coacerea pâinii şi diferitor cerinţe mari pentru produse de panificaţie care
produse de panificaţie în condiţii casnice. asigură un mod sănătos de viaţă.
Intrări noi:
Dat fiind faptul că piaţa produselor de
panificaţie este suprasaturată şi luând în
2. EVALUAREA MEDIULUI consideraţie dificultăţile întâlnite pentru
CONCURENŢIAL ÎN RAMURA promovarea mărcii comerciale şi cucerirea pieţei de
PANIFICAŢIEI desfacere este mică probabilitatea apariţiei unor
operatori puternici în domeniul panificaţiei. În
Analiza forţelor concurenţiale din industria prezent, există următoarele bariere de intrare în
de panificaţie din Republica Moldova a fost sectorul de panificaţie autohton: instituţională
efectuată cu ajutorul modelului Porter: (legată de necesitatea obţinerii unor autorizaţii
Rivalitatea între concurenţii existenţi: speciale din partea organelor de stat) şi financiară
În prezent, în ramura de panificaţie din (credite scumpe).
Republica Moldova sunt înregistraţi cca 80 de Principalele constatări: nu excludem faptul că
producători de pâine şi produse de panificaţie şi în continuare numărul brutăriilor deschise, mai
(conform datelor neoficiale numărul lor este cu mult ales în regiuni, va fi în creştere. Acest lucru poate
mai mare).
Diagnosticarea strategică a mediului extern de afaceri în ramura panificaţiei din Republica Moldova 71

explicat prin atractivitatea încă înaltă a sectorului de forţă de muncă calificată, dar capacităţile
panificaţie. manageriale sunt reduse. Încă o problemă este
Produsele substituibile: Produse substituibile accesul redus la surse de finanţare ieftine.
în domeniul panificaţiei pot fi produsele din soia, ¾ Nu există o conlucrare eficientă cu ramurile
din diferite tipuri de cereale (tărâţe etc.), însă, înrudite şi de suport, lanţul valoric (cercetare-
putem spune că aceste produse au şi vor avea în dezvoltare - cultivarea cerealelor-prelucrarea şi
continuare o influenţă foarte mică asupra depozitarea cerealelor – morărit - fabricarea
consumului populaţiei. produselor de panificaţie - comercializare) nu este
Analizând modelul Porter pentru ramura de eficient. Nu se promovează cercetările ştiinţifice şi
panificaţie din Republica Moldova se poate trage inovaţiile corespunzătoare în sector, pregătirea
concluzia că cea mai mare putere de influenţă profesională a specialiştilor, de multe ori, este
asupra mediului concurenţial din sector o au neadecvată cerinţelor pieţei muncii.
concurenţii. ¾ Parametrii cererii la pâine şi produsele de
panificaţie sunt stabili, consumul este înalt, dar are
rezerve de creştere mai ales în mediul rural. Cererea
3. EVALUAREA COMPETITIVITĂŢII la produse de panificaţie depinde mult de puterea de
RAMURII PANIFICAŢIEI cumpărare a populaţiei şi schimbarea gusturilor spre
consumul unor produse ecologic pure şi care
Pentru a sistematiza cele expuse mai sus, este asigură un mod sănătos de viaţă.
important să evaluăm avantajele competitive ale Astfel, din avantajele concurenţiale ale ramurii de
ramurii de panificaţie autohtone cu suportul analizei panificaţie autohtone menţionăm parametrii cererii
Diamant, propuse de economistul M.Porter. stabili şi mediul concurenţial în dezvoltare.
Economistul Michael Porter a utilizat Analiza
Diamant pentru a arăta determinanţii avantajului
concurenţial al unei ţări (naţiuni). 4. CONCLUZII
Scopul strategiei este crearea şi menţinerea
avantajului strategic obţinut. Pentru aceasta, Constatările principale ale autorului în urma
strategia de management trebuie să se orienteze spre evaluării mediului extern al ramurii panificaţiei
crearea unor noi avantaje, care să conducă la sunt:
creşterea satisfacţiei clienţilor şi a asimetriei faţă de ¾ Factorii economici influenţează, în cea mai
concurenţi. Potrivit specialistului Porter, avantajul mare măsură, mediul afacerilor realizate de
competitiv al unui sector/firme se reduce, în esenţă, întreprinderile de panificaţie.
la asigurarea unui cost redus sau a unui produs sau ¾ Cea mai mare putere de influenţă în mediul
serviciu, care se diferenţiază, prin calităţile sale, de concurenţial al întreprinderilor de panificaţie îl au
produsele similare oferite de ceilalţi sau majoritatea concurenţii.
concurenţilor. ¾ Din avantajele concurenţiale de bază ale
În continuare prezentăm analiza Diamant pentru ramurii sunt parametrii stabili ai cererii şi mediul
ramura de panificaţie din Republica Moldova, concurenţial în dezvoltare permanentă.
conform căreia avantajul competitiv este favorizat ¾ Cererea pe piaţa produselor de panificaţie este
sau defavorizat de 4 categorii de factori (figura 1). stabilă, iar consumul foarte înalt comparativ cu
Urmare analizei Diamant, elaborate pentru ţările europene.
sectorul panificaţiei din Republica Moldova, am ¾ Oferta produselor de panificaţie este
depistat că, în prezent, ramura menţionată dispune preponderent satisfăcută de operatorii locali şi
de relativ puţine avantaje competitive atât pe plan corespunde necesităţilor consumatorilor.
intern, cît şi pe plan extern. Principalele concluzii
sunt: Bibliografie
¾ Mediul concurenţial este bine dezvoltat,
concurenţa are loc între operatorii locali, care nu au 1. Bărbulescu C. Sistemele strategice ale
strategii bine definite de dezvoltare şi cucerire a întreprinderii. – Bucureşti: Editura Economică,
pieţei de desfacere. 1999.
¾ Dezvoltarea factorilor de producţie este la nivel 2. Nicolescu O. Strategii manageriale de firmă. –
satisfăcător. Există infrastructură corespunzătoare, Bucureşti: Editura Economică, 1998.
dar potenţialul tehnico-tehnologic lasă de dorit din 3. Popa I. Management strategic. Bucureşti:
cauza uzurii înalte a echipamentelor şi tehnologiilor Editura Economică, 2004.
depăşite, precum şi a utilizării insuficiente a
capacităţilor de producţie. La rândul său, există şi Recomandat spre publicare: 17.06.2011.
72 Diagnosticarea strategică a mediului extern de afaceri în ramura panificaţiei din Republica Moldova

Mediul concurenţial

ƒ Un număr mare de operatori


ƒ Monopolizarea pieţei de 3
producători mari
ƒ Capacitatea mică a pieţei
ƒ Concurenţa puternică la nivel
Factorii de producţie local Parametrii cererii
ƒ Suprasaturarea pieţei
ƒ Influenţa nesemnificativă a
importatorilor
ƒ Atractivitatea încă înaltă a
sectorului
ƒ Forţă de munc㠃 Consumul înalt de
calificată şi relativ pîine şi produse de
ieftină panificaţie
ƒ Existenţa infrastructurii Ramurile înrudite şi de ƒ Cerere stabilă
şi facilităţilor necesare ƒ Cel mai solicitat
ƒ Potenţial tehnico-
suport produs este pîinea
tehnologic satisfăcător ƒ Creşterea culturii de
ƒ Capacităţi manageriale ƒ Sectorul primarFig.1.
agrar (culturi consum a clienţilor
reduse cerealiere) ƒ Cererea este uniformă
ƒ Surse financiare reduse ƒ Sectorul de prelucrare, pe parcursul anului
şi resurse creditare depozitare şi comercializare a ƒ Consumul are lor
scumpe cerealelor preponderent în
ƒ Acces la surse ƒ Sectorul de morărit mediul urban
informaţionale ƒ Sectorul de producere şi import ƒ Ponderea destul de
ƒ Utilizarea slabă a a echipamentelor pentru mare a producerii
capacităţilor de panificaţie şi mini-brutării pîinii în condiţii
producţie la combinate ƒ Instituţii de învăţământ (UTM, casnice
de panificaţie mari colegii tehnologice, şcoli ƒ Sensibilitate faţă de
profesional-tehnice, cursuri de preţ
bucătari etc.) ƒ Diversitatea alegerii
ƒ Institutul ştiinţifico-practic de şi înnoirea
Horticultură şi Tehnologii permanentă a
Alimentare sortimentului
ƒ Puterea de cumpărare
redusă a
consumatorilor

Figura1. Analiza Diamant pentru ramura panificaţiei din Republica Moldova


Sursa: Elaborat de autor.