Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a


Anul şcolar 2018 - 2019
Matematică
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Simulare pentru clasa a VIII-a
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I
• Se punctează doar rezultatul, astfel: pentru fiecare răspuns se acordă fie 5 puncte, fie 0 puncte.
• Nu se acordă punctaje intermediare.
SUBIECTUL al II-lea şi SUBIECTUL al III-lea
• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în
limitele punctajului indicat în barem.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. 10 5p
2. 75 5p
3. 986 5p
4. 10 5p
5. 45 5p
6. 7 5p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Desenează piramida triunghiulară 4p
Notează piramida triunghiulară 1p
2. 10b + a + 5a + 10b = 124 ⇒ 3a + 10b = 62 2p
Cum a și b sunt cifre, ultima cifră a numărului 3 ⋅ a este 2 , deci a = 4 și b = 5 , de unde
3p
ab = 45
3. x y z
= = și, cum xy = 12 , obținem x + y + z = 60 3p
2 8 10
x+ y+z
Media aritmetică a numerelor x , y și z este = 20 2p
3
( ) ( )
4. 2 2
a) 5 + 3 = 8 + 2 15 , 1 − 2 = 3 − 2 2 2p
30
a = 8 + 2 15 − −3+ 2 2 − 2 = 3+ 2 2 3p
15
b + a −1 2 2 − 3 + 3 + 2 2 −1
b) x = = =1− 4 2
( )
ab 2 3p
2 2 −3 2

 23 
1, 4 < 2 < 1,5 ⇔ −6 < −4 2 < −5,6 ⇔ −5 < 1 − 4 2 < −4,6 , deci x ∈  −5, −  2p
 5 
5.
( x + 3)2 = x 2 + 6 x + 9 , ( x − 1)( x + 1) = x 2 − 1 ⇒ E ( x ) = x 2 + x , pentru orice număr real x 3p
Pentru orice număr natural n , numărul natural E ( n ) = n ( n + 1) este par, deoarece este
2p
produsul a două numere naturale consecutive
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.
a) A ABCD =
( AB + CD ) ⋅ AD = (12 + 4 ) ⋅ 8 = 3p
2 2
16 ⋅ 8
= = 64cm 2 2p
2
Probă scrisă la matematică Simulare pentru clasa a VIII-a
Barem de evaluare și de notare
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
b) AE CD , AE = CD ⇒ AECD paralelogram și, cum AD ⊥ AE ⇒ AECD dreptunghi, deci
2p
m ( ∢ECD ) = 90°
BE = CE = 8cm ⇒ ∆BCE este dreptunghic isoscel, deci m ( ∢BCE ) = 45° , de unde obținem
3p
m ( ∢BCD ) = 90° + 45° = 135°
AO AB
c) AB CD ⇒ ∆AOB ∼ ∆COD , deci = =3 2p
CO CD
AF AF AO
= 3 , deci = , de unde obținem FO CD și, cum CE ⊥ CD ⇒ CE ⊥ FO 3p
DF DF CO
2. a) PABCD = 2 ( AB + BC ) = 2 (16 + 8 ) = 3p
= 48cm 2p
b) VM ⊥ ( ABC ) , MN ⊥ AB , unde N ∈ AB și MN , AB ⊂ ( ABC ) ⇒ VN ⊥ AB 3p
∆VMN este dreptunghic isoscel, deci VN = 8 2 cm 2p
ME 1
c) Punctele M , O și N sunt coliniare și E este mijlocul segmentului OM , deci = 2p
NE 3
ME MF
= ⇒ EF VN și, cum VN ⊂ (VAB ) , obținem EF (VAB ) 3p
NE VF

Probă scrisă la matematică Simulare pentru clasa a VIII-a


Barem de evaluare și de notare
Pagina 2 din 2