Sunteți pe pagina 1din 25

UNIVERSITATEA “ANDREI ŞAGUNA” DIN CONSTANŢA

FACULTATEA DE : ŞTIINŢE ECONOMICE

Specializarea: Finanţarea şi Administrarea Afacerilor în Turism şi Servicii

REFERAT LA DISCIPLINA ADMINISTRAREA AFACERILOR

Titular disciplină,
Prof.Univ.Dr. Elisabeta Nicorescu

Masterand,
Larisa Petrea

CONSTANŢA
2017

1
UNIVERSITATEA “ANDREI ŞAGUNA” DIN CONSTANŢA

FACULTATEA DE : ŞTIINŢE ECONOMICE

Specializarea: Finanţarea şi Administrarea Afacerilor în Turism şi Servicii

COMPETITIVITATE ȘI AVANTAJUL
COMPETITIVITĂȚII

Titular disciplină,
Prof.Univ.Dr. Elisabeta Nicorescu

Masterand,
Larisa Petrea

CONSTANŢA
2017
2
Cuprins

Introducere...................................................................................................................................4
Capitolul 1. Competitivitatea și avantajul competitivității.......................................................5
1.1. Competitivitatea.......................................................................................................5
1.2. Avantajul competitivității.........................................................................................7
1.3. Inovarea – sursă a avantajului competitivității.........................................................10
Capitolul 2. Forme de manifestare a inovării în companiile din domeniul telefoniei mobile
(STUDIU DE CAZ).....................................................................................................................12
2.1. Prezentarea generală a companiilor Nokia și Blackberry. Avantajul competitiv și
inovarea.........................................................................................................................................14
2.2. Interpretarea și analizarea informațiilor prezentate..................................................21
Concluzii.......................................................................................................................................23
Bibliografie...................................................................................................................................25

3
INTRODUCERE

În general, competitivitatea este asociată activităților desfășurate de o


organizație, iar trimiterea la competitivitatea managerială are în vedere pârghiile
cu care managementul acționează să susțină obținerea rezultatelor performante.
Astfel, competitivitatea este definită ca reprezentând ,,capacitatea unui
sistem – unitate, ramură, economie națională etc., rezultate superioare în
confruntarea pe plan internațional sau intern cu sisteme similare”.
O altă definiție explică faptul că, în sens strict, ,,competitivitatea se exprimă
și se măsoară pe piețele produselor vândute de manieră profitabilă, materializând
aptitudinile concrete ale întreprinderii de a fi cea mai bună sau la fel de bună ca
îndeprinderile concurente”.
Avantajul competitiv poate fi definit în funcție de preocupările pentru
orientarea în competiție și de poziția în competiție.
În funcție de preocupările pentru orientarea în competiție, avantajul
competititv reprezintă realizarea de către organizație a unor produse sau servicii
superioare din punct de vedere a cerințelor consumatorilor sau a unor produse sau
servicii similare cu cele ale concurenților.

4
CAPITOLUL 1
COMPETITIVITATEA ȘI AVANTAJUL
COMPETITIVITĂȚII

1.1. COMPETITIVITATEA

În general, competitivitatea este asociată activităților desfășurate de o


organizație, iar trimiterea la competitivitatea managerială are în vedere pârghiile
cu care managementul acționează să susțină obținerea rezultatelor performante.
Astfel, competitivitatea este definită ca reprezentând ,,capacitatea unui
sistem – unitate, ramură, economie națională etc., rezultate superioare în
confruntarea pe plan internațional sau intern cu sisteme similare”1.
O altă definiție explică faptul că, în sens strict, ,,competitivitatea se exprimă
și se măsoară pe piețele produselor vândute de manieră profitabilă, materializând
aptitudinile concrete ale întreprinderii de a fi cea mai bună sau la fel de bună ca
îndeprinderile concurente”2.
În literatura de specialitate există o multitudine de păreri față de conceptul
de competitivitate prin care se încearcă să se explice, de fapt, poziția organizației
pe piață.
Pornind de la aceste elemente ce definesc competitivitatea, au fost
identificați atât factorii de influență, cât și importanța ce se acordă acestora.
Astfel, factorii de inflență sunt în principal următorii:
o motivația individuală, climatul social din întreprindere
o rentabilitatea capitalurilor investite

1
Marinescu (2010), p.32
2
Marinescu (2010), p.34
5
o productivitatea muncii
o costurile pentru toate activitățile din întreprindere
o calitatea serviciilor acordate clienților
o savoir-faire, experiența și competența industrială
o flexibilitatea întreprinderii
o poziția întreprinderii pe piață, cota de piață pe care o are aceasta.
Se poate observa că toți acești factori, pentru a se manifesta pozitiv, sunt
puși în valoare de calitatea managementului.
Competitivitatea înseamnă:
 creșterea nivelului calității produselor combinate cu un nivel minim al
costurilor
 păstrarea calității la un nivel stabil având însă ca restricții creșterea
productivității
 reducerea costurilor de realizare a produselor sau de prestare a serviciilor,
creșterea gradului de utilizare a materialelor, considerarea rolului cercetărilor de
piață și a preferințelor clienților
 spor de performanțe tehnice și economii de exploatare oferite de producători
pe piață, față de alte produse sau servicii similare sau considerate standard
 capacitatea organizației de a câștiga în condiții concurențiale pe piața
internă și externă.
Din definițiile menționate rezultă câteva aspecte:
 competitivitatea este un concept cu dublă funcție: de apreciere a evoluției
organizației pe piață și de orientare pe diverse căi (calitate, preț, cost, fiabilitate,
schimbare) a evoluției acesteia în condiții de competiție
 competitivitatea obligă organizațiile să fie într-o permanentă stare de
concurs pe piață, unde, în funcție de nivelul de evoluție și de gradul de cunoaștere
a concurenților deține o anumită poziție
 într-un mediu concurențial orice organizație trebuie să cunoască și să
6
asigure necesitățile consumatorilor
 competitivitatea este legată de o serie de noțiuni (competiție concurență,
concurențial etc.) care devin complementare în înțelegerea conceptului.
De asemenea, o parte din elementele cuprinse în definiții sunt considenrate
ca fiind factori generatori și declanșatori ai competitivității. Astfel, generatorii
principali ai competitivității sunt: cerere și ofertă, calitatea produselor sau a
serviciilor, prețurile, necesitatea socială, adaptabilitatea.
În analiza competitivității organizației se utilizează următoarele tipologii3:
 competitivitatea vizibilă: exprimă aspecte comune, accesibile cum sunt
forma de prezentare a obiectului de activitate, livrarea, ambalarea, prețul, calitatea
exprimată prin mentenabilitate și fiabilitate, publicitatea agresivă
 competitivitatea invizibilă: exprimă aspecte privind organizarea internă,
particularitățile managementului, adaptabilitatea la noile cerințe și necesitățile
clienților, acceptarea schimbării
 competitivitatea ignorantă: se referă la aspecte privind monopolul de
producție sau dimensionale, relația dintre cerere și ofertă, legislația protecționistă,
situația de pioneriat.

1.2. AVANTAJUL COMPETITIVITĂȚII

Avantajul competitiv poate fi definit în funcție de preocupările pentru


orientarea în competiție și de poziția în competiție.
În funcție de preocupările pentru orientarea în competiție, avantajul
competititv reprezintă realizarea de către organizație a unor produse sau servicii

3
Marinescu (2010), p.44
7
superioare din punct de vedere a cerințelor consumatorilor sau a unor produse sau
servicii similare cu cele ale concurenților.
Această definiție ține seama de efortul organizației de a accepta și
implementa schimbarea, de a efectua controlul resurselor (în special al resurselor
materiale) pentru evitarea unor costuri inutile sau supradimensionate și de a
asigura respectarea cerințelor cuprinse în standarde naționale și internaționale de
calitate.
În funcție de poziția în competiție, avantajul competitiv reprezintă locul pe
care îl ocupă organizația în arena concurențială dintr-un domeniu de activitate față
de alți concurenți și care îi permite acesteia să obțină profit și prestigiu pe piață.
Această definiție exprimă gradul de diferențiere al organizației pe piață față
de alți concurenți prin modul în care produsele sau serviciile satisfac cerințele
consumatorilor, prin felul în care știu să furnizeze mai multă valoare de cumpărare
și astfel să dispună de prețuri pe care să le controleze sau să le supună unui proces
de negociere și prin gradul de cunoaștere a comportamentului și a evoluției
concurenților.
Potrivit lui Michael Porter ,,avantajul competitiv se naște, în mod
fundamental, din capacitatea unei firme de a crea pentru clienții săi o valoare
superioară costului ocazionat de producerea acestei valori”.
O stare superioară a avantajului competitiv este crearea unui set de avantaje
competitive durabile (ACD), sau pe termen lung.
Avantajul competitiv durabil este definit ca o poziție favorabilă a
organizației în raport cu concurenții. Mijloacele prin care se dobândește avantajul
competitiv durabil pot fi o resursă, o abilitate particulară, un activ sau un proces
deosebit, care îi oferă organizației o atracție distinctă în viziunea clienților acesteia
și un avantaj unic față de concurenți. Așa este conceput, de regulă, adevăratul
avantaj strategic.
La rândul său, avantajul competitiv durabil are șapte atribute:
8
1) percepția clientului – clientul percepe o diferență reală între unul sau mai mulți
factori cheie, pe baza cărora optează pentru produsele organizației
2) gradul de intercorelare al ACD – diferența de percepție a clientului este un
atribut al ACD
3) durabilitatea – atât percepția clientului, cât și intercorelarea acesteia cu ACD
sunt durabile într-o perioadă îndelungată
4) transparența – mecanismele/detaliile ACD sunt dificil de descifrat sau pătruns
de către concurenți
5) accesibilitatea – concurenții au acces inegal la resursele necesare pentru a imita
ACD
6) imitarea – concurenții reproduc extrem de dificil ACD
7) coordonarea – ACD impune coordonarea, deosebit de dificilă și mai ales
subtilă, a resurselor.
Pot fi identificate mai multe tipuri de avantaje competitive:
a) avantajul competitiv bazat pe costuri unitare minime (CTM) semnifică faptul
că respectiva companie este mai eficace decât concurenţii ei în conceperea,
producţia, comercializarea şi service-ul unui produs dat, asigurându-și un CTM
mai redus în mărime absolută
b) avantajul competitiv de diferenţiere sau diversificare (ACD) aparţine
companiei care asigură o ofertă specifică faţă de ceilalţi competitori, având valoare
pentru consumatori
c) avantajul competitiv prin concentrarea pe un element prioritar. Pentru a reuşi
în competiţie, producătorul alege în funcţie de cumpărătorii ţintă, un anumit
element prioritar pe care îl urmăreşte, căutând să-l realizeze cu cel mai mic cost şi
cu „accesorii” care să-l diferenţieze de alţi prducători
d) avantajul competitiv de flexibilitate aparţine acelor companii care realizează
cea mai bună reacţie la schimbările cererii, preţurilor, condiţiilor de comercializare

9
şi structura ofertei dominate ș.a.m.d. Ele se adaptează rapid la noile realităţi, au
întâietate în onorarea oportunităţilor ivite etc.
Dacă deţinerea unui avantaj competitiv este importantă, decisivă pe termen
lung este păstrarea avantajului competitiv.

1.3. INOVAREA – SURSĂ A AVANTAJULUI


COMPETITIVITĂȚII

Inovarea reprezintă procesul de creaţie (generarea de idei noi) urmat de


efectuarea schimbărilor generate de acesta.
Capacitatea de inovare a IMM-urilor este una dintre caracteristicile
particulare acestui sector alături de flexibilitate şi orientarea către nevoile pieţei.
Succesul activităţilor inovative derulate de către IMM se concretizează, atât în
dezvoltarea pieţelor prin introducere de produse noi sau îmbunătăţite, cât şi prin
îmbunătăţirea şi inovarea în domeniul proceselor organizatorice şi tehnologice
specifice fiecărei firme, inclusiv a proceselor de distribuţie.
În ultimul deceniu toate economiile au început să acorde o importanţă
crescândă cercetării şi în special uneia din componentele acesteia, inovarea, alături
de cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă şi transferul tehnologic. În acest
sens, în toate documentele care se constituie ca acorduri internaţionale sau în
documentele europene se acordă un spaţiu distinct inovării care este considerată ca
factor motor al competitivităţii produselor şi serviciilor.
Inovarea se află în centrul creşterii economice, fiind catalizatorul cheie
pentru creştere. Companiile care au succes şi înregistrează creşterea cea mai rapidă
sunt acele companii care introduc în mod regulat inovarea şi tocmai de aceea o

10
proporţie semnificativă a veniturilor lor rezultă din produse şi servicii noi sau
îmbunătăţite.
Principala sursă de obținere a avantajului competitiv este inovarea.
Un reputat teoretician al economiei la nivel micro – Schumpeter, definește
inovația ca reprezentând una din următoarele variante:
o apariția unui produs nou (serviciu)
o introducerea unei noi metode de producție
o apariția unei piețe noi de desfacere
o cucerirea unei surse noi de aprovizionare
o generarea unei noi forme de organizare a industriei respective.
Formele concrete de manifestare a inovației conform manualului OSLO
sunt:
a) inovarea de produs – se referă la apariția unui produs care combină sub o formă
nouă atributele sale cunoscute sau care introduce noi atribute, care anterior nu erau
valabile; gradul de noutate al noului produs este direct legat de diferența dintre
caracteristicile noi și cele anterioare acestuia
b) inovarea de proces – reprezintă perfecționarea, modernizarea metodelor de
obținere a produsului cu scopul de a genera o creștere a eficienței economice (în
general, prin diminuarea semnificativă a costului de fabricație)
c) inovarea de marketing – este implementarea unei noi metode de marketing care
implică schimbări semnificative ale designului produslui sau ale ambalajului, noi
metode de vânzare, de plasare a produsului, de promovare a produslui sau în
privința politicii de prețuri. Inovațiile de marketing au scopul de a satisface mai
bine necesitățile clienților, urmăresc deschiderea de noi piețe sau o poziționare
nouă a produselor firmei pe piață, cu obiectivul de a crește vânzările firmei
d) inovația organizațională – este implemenatrea unei noi metode de organzizare
în practicile de afaceri ale firmei, în organizarea locurilor de muncă sau în relațiile
externe ale firmei.

11
CAPITOLUL 2
FORME DE MANIFESTARE A INOVĂRII ÎN
COMPANIILE DIN DOMENIUL TELEFONIEI
MOBILE
(STUDIU DE CAZ)

Inovarea, sursă a avantajului competitiv se manifestă în funcție de


capacitățile fiecărei întreprinderi în parte, fapt pentru care consider oportună
prezentarea formelor de manifestare expresă a inovării la companiile din
domeniul telefoniei mobile.
Sub raportul naturii elementelor vizate, inovarea se manifestă în special sub
forma unei inovări de tip output în cazul companiilor de telefoane mobile cum este
situația marilor producători de accesorii și terminale mobile BlackBerry și Nokia.
Aceste două companii au o inovare de output ceea le permite inovarea produselor
şi serviciilor distribuite în lume către clienţi aceasta fiind şi cea mai cunoscută
formă de manifestare către aceştia.
Totodată nu trebuie omis că în situaţia companiilor ca Nokia, BlackBerry,
Samsung, LG etc. există şi inovare de procesare, care înglobează inovarea
tehnicilor şi a tehnologiilor folosite în cadrul procesului de transformare a
sistemelor de organizare şi a procedurilor administrative implicate în
transformarea elementelor de intrare în elemente de ieşire (tehnologii digitale de
comunicare, tehnologii de fabricaţie asistate pe calculator) cu exemple în GSM,
EDGE, HSPA, 4G, GPRS etc. Tot în cadrul aceloraşi criterii de manifestare a
inovării intră şi inovăriile de input care se practică la nivelul de producţie a

12
companiilor de telefonie mobilă (Samsung, Nokia sau BlackBerry) datorită
complexităţii materialelor folosite şi încercării dobândirii de avantaje.
După modalitatea de susţinere a competitivităţii o altă formă de manifestare
a inovării în cadrul companiilor de telefonie mobilă este inovarea de produs.
Inovarea de produs include îmbunătăţiri semnificative ale specificaţiilor tehnice,
componentelor şi materialelor, ale software-ului încorporat, ale atitudinii
prietenoase faţă de utilizatori sau ale altor caracteristici funcţionale. Inovaţiile de
produs pot utiliza noi cunoştinţe sau tehnologii, sau se pot baza pe noi utilizări sau
combinaţii ale cunoştinţelor şi tehnologiilor existente.
Termenul produse foloseşte pentru a acoperi atât bunuri cât şi servicii.
Produsele oferite pe piaţă de principalele companii cum sunt cele oferite de Nokia,
Motorola sau LG fiecare se diferenţiază printr-o cararacteristică aparte, dar ca şi
grad de noutate se deosebesc mai multe categorii de produse.
O altă formă de manifestare, dar mai rar întâlnită a inovării în domeniul
industriei mobile este inovaţia de proces prin introducerea unor procedee de
fabricaţie sau fluxuri tehnologice noi. Aceasta include schimbări semnificative în
tehnici, echipamente şi/sau ale software-ului. Rezultatul inovării de proces trebuie
să fie semnificativ în ceea ce priveşte: nivelul producţiei, calitatea produselor sau
reducerea costurilor de producţie şi distribuţie. Este de înţeles că multe companii
de profil recurg la inovaţia de proces pentru că doar printr-o inovaţie de această
formă se poate demonstra siguranţa avantajului competitiv deţinut faţă de alţi
competitori. Este adevărat că prin inovarea de proces se menţine şi se consolidează
în timp avantajul competitiv deţinut și că prin folosirea acestui tip de inovare se
pot obţine inovaţii de produs.

13
2.1. PREZENTAREA GENERALĂ A COMPANIILOR
NOKIA ȘI BLACKBERRY
AVANTAJUL COMPETITIV ȘI INOVAREA

Istoria Nokia începe cu fabrica de hârtie a lui Fredrik Idestam, de pe


malurile râului Nokianvirta. Între 1865 şi 1967, compania creşte şi devine o mare
putere industrială. Intrarea în domeniul electronicelor se va face însă într-o fază
ulterioară - întâi are loc fuziunea cu un producător de cabluri şi cu un producător
de cauciuc, fuziune prin intermediul căreia se creează Nokia Corporation.
Nou-înfiinţată Nokia Corporation dispune de o poziţie ideală pentru a-şi
asuma rolul de deschizător de drumuri în industria comunicaţiilor mobile. Pieţele
europene de telecomunicaţii fac acum primii paşi către reglementare, reţelele
mobile se extind către acoperire globală, iar Nokia se află în fruntea industriei, cu
produse care fac istorie.
Are loc primul apel GSM din lume, la realizarea căruia se folosesc
echipamente Nokia. În 1992, Nokia decide să se concentreze asupra sectorului de
telecomunicaţii - probabil cea mai importantă decizie de strategie din istoria
companiei. În contextul creşterii gradului de adopţie a standardului GSM, noul
CEO Nokia, Jorma Ollila, reuşeşte să plaseze compania în avangarda industriei de
telefoane mobile, aflată acum într-o fază de dezvoltare explozivă. Nokia va deveni
lider mondial în domeniu înainte de sfârşitul deceniului.

14
Structura organizaţională în cadrul companiei NOKIA
Divizia Devices este responsabilă cu dezvoltarea şi gestionarea portofoliului
de dispozitive mobile, pentru toate segmentele importante de consumatori.
Divizia Services crează şi dezvoltă servicii de Internet care îmbogăţesc
experienţa oamenilor cu dispozitivele lor mobile şi cu web-ul. Mesaje, muzică,
hărţi, media cât şi instrumentele pentru dezvoltare Ovi sunt arii majore de interes
pe măsură ce continuă să extindă serviciile oferite consumatorilor şi să creeze
oportunităţi pentru dezvoltatorii şi furnizorii de conţinut.
Divizia Solutions este responsabilă cu îndrumarea soluţiilor oferite de
Nokia, acolo unde dispozitivul mobil, serviciile personalizate şi conţinutul sunt
integrate într-un pachet unic şi convingător pentru consumator. Această divizie
este însărcinată cu conceperea şi crearea acestor soluţii.
Divizia Markets se ocupă cu gestionarea lanţurilor de aprovizionare, cu
gestionarea canalelor de distribuţie şi cu activităţi legate de strategii de marcă şi
marketing.
Corporate Development Office se axează pe strategii şi perspective de
dezvoltare şi oferă suport operaţional pentru integrarea acestora la nivelul tuturor
unităţilor.
Nokia Siemens Networks oferă infrastructura wireless şi pentru reţeaua fixă,
comunicaţii şi platforme pentru servicii de reţea, cât şi servicii profesionale
operatorilor şi furnizorilor de servicii.
NAVTEQ este lider în furnizarea de date cartografice digitale pentru
sisteme de navigaţie auto, dispozitive de navigaţie mobile, aplicaţii cartografice
web şi de soluţii pentru organisme guvernamentale şi din domeniul afacerilor.
Datele cartografice de la NAVTEQ vor ocupa un loc important în cadrul
serviciului Nokia Maps care oferă hărţi digitale disponibile spre descărcare,
ghidare vocală şi alte servicii web sensibile la context, special concepute pentru
dispozitivele mobile.

15
Cheltuielile cu cercetarea şi dezvoltarea au fost raportate în anul 2016 la o
valoare de 4.782 milioane de euro în scădere faţă de perioada anului 2015 când
aceastea aveau o valoare de 5.584 milioane de euro.
Nokia are centre de cercetare și dezvoltare, producție și distribuție în mai
multe țări.
Nokia consideră că cercetarea şi dezvoltarea efectivă este vitală pentru a
râmâne o companie competitivă în industria telefoniei mobile şi industria de
comunicaţii.
Începând cu 1 aprilie 2010, are centre de cercetare şi dezvoltare în 11 de
ţări şi 14.500 de oameni angajaţi în cercetare şi dezvoltare, reprezentând
aproximativ 32% din totalul forţei de muncă Nokia, cheltuielile de C&D au
totalizat 3,9 miliarde EUR în 2009, reprezentând 9,5% din vânzările nete Nokia.
Nokia investeşte o parte substanţială a resurselor în activităţile de cercetare
şi dezvoltare în cadrul grupului de activitate principală Telefoane Mobile,
Multimedia şi Enterprise Solutions, platformelor tehnologice, precum şi în (NRC).
Nokia Research Center are o misiune unică de a conduce Nokia în viitor:
NST va fi lider global de inovare deschisă pentru sisteme de mobilitate umane ale
lumii atât fizice cât şi digitale, dând naştere la dezvoltarea întreprinderilor pentru
Nokia.
Nokia Research Center a fost fondat în 1986 de la Nokia Electronice C&D
unitate cu numărul de angajaţi de 86 de persoane. Astăzi, sunt aproximativ 800 de
angajați NRC cercetători din 43 de ţări într-o varietate largă de domenii.
BlackBerry este dezvoltat de compania canadiană Research In Motion
(RIM), un producător și comerciant de soluții wireless inovatoare pentru piața de
comunicații mobile la nivel mondial.
Compania a revoluționat industria de telefonie mobilă prin introducerea
BlakBerry Solution în 1999. Astăzi, compania țintește să își mărească succesul

16
deja recunoscut prin milioanele de utilizatori din întreaga lume, prin încercarea de
a își depăși încontinuu limitele în ceea ce privește experiența telefoanelor mobile.
Fondată în anul 1984 și având sediul în Waterloo, Ontario, compania deține
în prezent birouri în America de Nord, Europa, Asia și în America Latină.
Primele versiuni de BlackBerry erau doar niște simple pagere, foarte
populare în lumea afacerilor deoarece ofereau facilități rapide de e-mail, internet
wireless și funcții calendaristice.
Odată cu lansarea seriilor 5000 și 6000, s-a realizat trecerea la telefoane
mobile și s-a introdus un kernel bazat pe Java. Lansarea seriilor 7000 a însemnat
introducerea dispozitivelor cu ecrane color și cu funcții de Bluetooth.
Seriile următoare, 8000 și 9000, au fost primele serii care au avut ca target
principal consumatorul obișnuit, incluzând mai multe trăsături comerciale precum
camera foto, carduri de memorie și ecrane de calitate superioară.

Compania consideră că piața smartphone-urile și a tabletelor la nivel


mondial este încă în faza de creștere. Principalii concurenți ai întreprinderii sunt
Apple Inc., Google Inc., HTC Corporation, Huawei Technologies Co., Ltd.,
Microsoft Corporation, Nokia Corporation, Samsung Electronics Co., Ltd., LG
Electronics Mobile Communications Company, Motorola Mobility Holdings, Inc.
și ZTE Corporation.
17
Compania menține un bilanț puternic cu datorii neglijabile de aproximativ
2.9 miliarde dolari în numerar, echivalente de numerar și investiții conform datelor
din 2 martie 2016. În anul fiscal 2016, compania a avut vânzări de 11,1 miliarde
de dolari. Pierderea netă din operațiuni continue a fost de 628 milioane dolari, sau
de 1.20 dolari pe acțiune.
Evoluția și dezvoltarea produselor care au influențat creșterea generală a
afacerilor companiei în ultimii 2 ani sunt după cum urmează:
 2016
- a reintrodus, reproiectat și reinventat platforma BlakBerry, creând o nouă
experiență în folosirea telefoanelor mobile. A lansat două smartphone-uri cu
tehnologia LTE cu sistem de operare BlackBerry 10: BlackBerry Z10 (cu ecran
tactil) și BlackBerry Q10 (tastatură contact fizic ) care au fost lansate pe data de 30
ianuarie 2013 la evenimente susținute simultan în orașe precum New York,
Toronto, London, Paris, Dubai și Johannesburg
- a introdus noi servicii și caracteristici pentru smartphone-urile BlackBerry
10, printre care: BlackBerry Hub, BlackBerry Flow, BlackBerry Messenger
(BBM) pentru apeluri de voce și videochat, Time Shift, Story Maker și BlackBerry
Remember
- a lansat BlackBerry Messenger (BBM) voce, un update gratuit, care permite
clienților să efectueze apeluri vocale gratuite către alți clienți BBM printr-o
conexiune Wi-Fi
- a lansat la prețuri accesibile noul smartphone Blackberry 7 (Curve 9300
BlackBerry) pentru clienții de pe mai multe piete, printre care: SUA, Vietnam,
Singapore, Kenya, Nigeria, Malaezia. Africa de Sud, regiunea Caraibelor, America
Latină, India, Filipine și Indonezia
- a lansat BlackBerry 9620 pe piața din Mexic, primul smartphone
BlackBerry 7 pentru rețeaua Evolution Nextel
- a lansat tableta 4G LTE BlackBerry PlayBook cu built-in de sprijin pentru

18
rețelele celulare în luna august
 2015
- a introdus Near Field Communications ("NFC"), tehnologie care permite
smartphone-urilor BlackBerry să primească informații și link-ul de la alte
dispozitive NFC sau de la accesorii BlackBerry autentice
- a prezentat programul de optimizare a costurilor conceput pentru a elimina
redundanțele și să realoce resurse care să se concentreze pe domeniile care oferă
cele mai mari oportunități de creștere și de aliniere cu obiectivele strategice ale
companiei
- a făcut o investiție strategică de aproximativ 779 de milioane $, în scopul de
a consolida în mod semnificativ platforma tehnologică a companiei
- noi servicii de cloud lansate pentru întreprinderile mici cu Centrul de
Management BlackBerry și pentru întreprinderi mari cu BlackBerry Business
Cloud Services pentru Microsoft Office 365
Compania consideră că următorii factori influențează avantajul
competitiv în domeniul telefoniei mobile și a tehnologiei wireless:
 interfață intuitivă și ușurința de utilizare
 acces la aplicații de la terți
 o experiență eficientă și bogată de navigare pe Web
 acoperirea geografică extinsă
 prețuri competitive
 design industrial atractiv
 marcă de încredere
 dispozitive de dimensiuni mici și greutate redusă
 durata de viață a bateriei prelungită
 suport multi-rețea
 utilizarea eficientă a lățimii de bandă
 end-to-end security

19
 capabilități de costumer-service extinse
 conectivitatea la mesajle personale, rețele sociale, multimedia și alte
aplicații.
Departamentul de C&D al companiei urmărește să ofere aplicații cu o
sferă largă de cuprindere pentru produsele lor și derivate ale acestora. Potrivit
datelor din 3 martie 2016, echipa departamentului de C&D număra aproximativ
6.100 de angajați full-time.
Eforturile departamentului de C&D sunt îndreptate în principal pe
următoarele arii de dezvoltare:
 dezvoltarea tehnologiilor actuale și emergente pentru dispozitivele wireless
pe diferite segmente de piață
 revoluționarea pieței smartphone-urilor și a tabletelor, prin dezvoltarea
sistemului BlackBerry 10 OS
 dezvoltarea de tehnologii de bază și platform pentru următoarea generație de
interfețe ‘air’, precum și evoluția 3G și 4G
 evoluție ascendentă către funcționalitatea, securitatea și performanța
aplicațiilor wireless BlackBerry pentru smartphone-uri și tablete
 dezvoltarea sistemelor de infrastructură pentru a oferi suport de bază pentru
rețea wireless și conectivitate la Internet
 furnizarea unei platforme și instrumente pentru dezvoltatorii terți de
software și a întreprinderilor de a scrie și activa aplicații wireless
 îmbunătățirea liniei de producție și a tehnologiilor de testare
 crearea și dezvoltarea de noi accesorii care să fie utilizate împreună cu
smartphone-urile și tabletele BlackBerry.

20
2.2. INTERPRETAREA ȘI ANALIZAREA
INFORMAȚIILOR PREZENTATE

Această analiză își propune să evidențieze obținerea pe termen mediu și


lung a avantajului competitiv pe seama inovării și să expună pe larg modalitatea
prin care marile companii din domeniul telefoniei mobile obțin avantaje față de
competitorii săi prin prisma cercetării-dezvoltării produselor și serviciilor.
Poate primul avantaj competitiv care reiese din cele două companii
producătoare de accesorii și terminale mobile este însăși numele companiei. Cu o
vechime de peste 20 de ani în industria telefoniei mobile, Nokia este deja un brand
cunoscut cu un renume bun la nivel mondial.
Potrivit compartimentelor de cercetare-dezvoltare din cele două companii se
observă avantajul competitiv prin inovare dintre Nokia și BlackBerry. Daca Nokia
a avut cheltuieli de dezvoltare în 2016 de 4.782 milioane de euro, compania RIM a
făcut o investiție de 1,6 miliarde de euro, de unde putem deduce faptul că pe viitor
ne așteptăm să aducă pe piață telefoane și accesorii care să concureze la același
nivel cu Nokia, Samsung sau Motorola.
Datorită inovării care a avut loc în cele 2 companii a avut loc o creștere
substanțială a vânzărilor, astfel Nokia se remarcă cu un procent de 14,4% din
vânzările nete înregistrate, iar BlackBerry cu un procent de 8,5% din veniturile
înregistrate.
În anul 2016, Nokia deținea un număr de 37.020 de angajați în
departamentele de cercetare-dezvoltare din întreaga lume, iar RIM 6.100 de
angajați full-time în același departament. Un număr mare de angajați poate fi un
punct forte al companiei, dar totodată și un punct slab deoarece un număr atât de
mare poate duce la crearea de conflicte din cauza ideilor privind crearea unui nou
produs.
21
BlackBerry și-a diversificat linia de producție prin lansarea noilor tipuri de
tablete, de unde putem deduce ideea că RIM nu își concentrează activitatea doar pe
industria telefoanelor mobile, ci încearcă o diversificare a activităților.
În momentul de față Nokia este la concurență cu compania Apple care în
ultimii 5 ani a revoluționat industria telefoniei mobile. Fiecare din aceste companii
se bazează pe avantajul competitiv din inovare, întrucât prima companie care
lansează pe piață un model de telefon cu totul și cu totul nou de ceea ce se află
acum, acela își asigură clientela pentru următorii 2 ani, reușind astfel să își crească
volumul de vânzări.

22
CONCLUZII

Avantajul competitiv este o sursă la îndemâna oricărei companii cu ajutorul


căreia își poate diversifica, dezvolta, reduce linia de producție sau serviciile
oferite. Deși conceptul de avantaj competitiv se bazează pe ani întregi de studiere,
puțini sunt aceia care îl folosesc și îl implementează. De regulă, doar marile
companii îi înțeleg utilitatea și beneficiile. Cele mai multe companii se axează pe
avantajul competititv prin cost, însă din punctul nostru de vedere acest concept
este depășit și poate în momentul de față, într-o societate unde se dorește tot
timpul ceva nou, cel mai pronunțat avantaj îl pot avea firmele care inovează.
Inovarea este o problemă a zilelor noastre, fiind un concept
multidimensional care depășeste abordarea tehnologică, incluzând, de exemplu, și
inovarea în servicii, inovarea organizatorică sau a modelului de afaceri. Istoria
evoluţiei economice a arătat că nu se poate garanta o dezvoltare continuă
producând numai ceea ce are succes la un moment dat.
Schimbarea inovativă nu presupune neapărat înnoirea tehnologică, ci şi
schimbări ce par la prima vedere nesemnificative, dar care au mare impact
lucrativ. Astfel, o nouă formă de produs, un nou ambalaj, o nouă atitudine a
personalului productiv şi de vânzări, o nouă ambianţă, noi forme de plată, servicii
noi etc. se constituie în tot atâtea modalităţi de creare şi utilizare a avantajului
competitiv într-un mediu concurenţial.
Analiza comparativă prezentată în această lucrare a prezentat două mari
companii producătoare de telefoane mobile din domeniul telecomunicaţiilor
(industriei de telefonie mobilă).
Prin analiza întreprinsă se poate afirma că doar prin cheltuieli în inovare şi
cercetare se poate dobândi un avantaj faţă de competitorii de pe piaţă, lucru pe
care Nokia îl deţine la momentul de faţă prin diversificare şi inovare permanentă.

23
BlackBerry se află la 6 poziții în spate faţă de lider, nereuşind să atragă atât de
mulţi clienţi şi să îşi vândă produsele atât de bine cum o fac concurenţii direcți.
Telefonul mobil a trecut de bariera unui simplu dispozitiv de comunicare şi
a ajuns să fie un accesoriu obligatoriu al secolului XXI unde tehnologiile îşi spun
cuvântul.
A inova şi a cerceta în speranţa găsirii unor noi întrebuinţări a telefonului
mobil (aparat video, recorder, aparat foto, dispozitiv de memorare, portabil de
muzică etc) a permis multor companii să se dezvolte şi să devină lideri pe piaţă în
condiţiile tot mai dure de concurenţă contemporană.

24
BIBLIOGRAFIE

1. Dumitrescu, M. (2011), Strategii și management strategic, Editura Economică,


București
2. Marinescu, C. (2010), Avantajul competitiv: mit sau realitate?, Editura
Economică, București
3. Nicorescu, E. (2017), Administrarea Afacerilor – suport de curs în format
electronic
4. Popa, I., Nicolescu, O. (2014), Management strategic, Editura Economică,
Bucureşti.

25