Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect didactic

Disciplina: Informatica

Clasa: a-VII-a

Durata: 45 min

Profesor: Didilica Liuba

Subiectul lecţiei: FORMATAREA CARACTERELOR

Tipul lecţiei: lecţie de structurare a cunoştiinţelor

Data:

Competenţe specifice
C1. Formarea unei viziuni ştiinţifice asupra componentei informatice în
societatea contemporană.
C2. Elaborarea modelelor informatice a obiectelor, sistemelor şi
proceselor frecvent întâlnite în activitatea cotidiană.
Subcompetente
Sc1. Aplicarea operatiilor specifice,editarii textelor.
Standartul
St 4.Cunoasterea principiului de functionare si utilizarea retelelor de calculatoare .
Elevii vor fi capabili:
Ob1.să utilizeze correct terminologia formatării caracterelor (formatare, font, stil
de afişare, dimensiune, efect special) fără a utiliza manualul;
Ob2.să analizeze proprietăţile caracterelor cu ajutorul opţiunei Font a meniului
Format a aplicaţiei Microsoft Word,
Ob3.să formateze corect un fragment de text conform modelului de cerinţe propus
de professor cu ajutorul aplicaţiei Microsoft Word,
Ob4. să creeze stiluri pentru formatarea caracterelor cu ajutorul efectelor special,
Strategii didactice:
Metode si procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, problematizarea, lucru
cu fişe.
Mijloace de învăţămînt: calculator, proiector, manual, fişe de lucru, aplicaţia
Microsoft Word.
Bibliografie: 1. Anatol Gremalschi, Iurie Mocanu, Ion Spinei “Informatica”,
Manual pentru clasa a VII-a, editura Ştiinţa 2. Popescu Eugen, Matei Daniel
“Iniţiere în Microsoft Word”
Etapele Obi Activitatea profesorului Activitatea Strategii Ti
lecţiei ecti elevilor didactice mp
ve
1. Moment Salut elevii. Elevii mă 3
ul salută. min
organizatori Întreb:Cum dispoziţia astăzi?
c Îmi răspund la
Verific prezenţa elevilor întrebare.

Elevii se
pregătesc
pentru lecţie.
2. Realizar Cu toţi ştim că majoritatea Elevii ascultă Conversaţia 3
ea Sensului informaţiei este în formă scrisă. cu atenţie şi min
Pentru ca o informaţie să fie notează tema
citeaţă trebuie să întrunescă nouă în caiet.
care va cerinţe ergonomice,
cum ar fi: aranjarea corectă a
textului în pagină, dimensiunea
textului să fie lezibilă,
evidenţierea noţiunilor-cheie
etc.

În scopul îndeplinirii acestor


cerinţe este benefică studierea
capitolului care îl începem
astăzi “Introducerea şi editarea
textelor”. Astăzi vom studia
prima temă din cadrul acestui
capitol “Formatarea
caracterelor”.
3. Reflectia Ob1 Pentru editarea unui text se Elevii ascultă Explicaţia 15
utilizează caractere.Pentru şi îşi fac notiţe. min
editarea textului cu calculatorul
se utilizează aplicaţia Microsoft
Word.

Cu ajutorul proiectorului le Demonstrar


demonstrez elevilor aplicaţia ea
dată şi le analizez opţiunea
Font din meniul Format al
aplicaţiei prin explicare
fiecăruia din proprietăţi.
pentru a crea un text lezibil
asupra caracterelor se stabilesc
următoarele proprietăţi: font,
stil de afişare, dimensiune,
culoare de afişare, efecte
speciale.

Întrebare: Ce înţelegeti prin


noţiunea de font?
Concretizăm împreună
noţiunea de
font: Fontulreprezintă un set
complet de caractere ce au un
aspect graphic unitar. Există
următoarele tipuri de fonturi:

Arial, Verdana, Times New


Roman ect. ( le indic la
proiector).

Elevii dau o
Stilul de afişare specifică definiţie
modul în care caracterele vor fi proprie
afişate. Există
următoarele stiluri : (le indic la
proiector)

- Regular;

- Italic (înclinat);

- Bold (îngroşat);

- Underline (subliniat).

Dimensiunea caracterelorse
măsoară în puncte, un punct
fiind egal cu 0,351 mm. Se
cuprinde în intervalul 8-
72.(indic la proiector)

Caracterele pot fi afişate în


diferite culori şi fiecărui
character şi se poate
atribuiefecte special. (indic la
proiector).

deci, procesul de stabilire a


proprietăţilor enumerate asupra
caracterelor se
numeşte formatare.
4. Extinder Ob2 Fiecare lansăm aplicaţia Elevii lansează Problemati 9
ea Microsoft Word: Start- aplicaţia. zarea min
>Programs->Microsoft Office -
>Microsoft Word.

Din meniul Format alegem


opţiunea Font.
elevul
un elev va analiza iarăşi analizează
această fereastră. fereastra.

Pentru a verifica proprietăţile Elevii scriu


cu toţi alegem din fereastră : fraza şi
Times New Roman, size:14, analizează
style: italic, color:red , efecte: efectul.
subliniat şi cu umbră.

Răspunsul
Pe suprafaţa de lucru scriem aşteptat:
fraza: Afară este iarnă.(o scriu
la proiector şi elevii la Afară este
calculator). iarnă.elevii
ascultă şi o
analizează bara
fiecare la
Pentru accesul mai rapid la calculatorul
unele opţiuni din fereastra Font lui,
se realizează prin intermediul
barei de instrumente de Elevii
formatare. (o indic la proiector) efectuează
această
însărcinare.

Dacă avem nevoie de exemplu Răspunsul


ca cuvîntul “iarnă” să fie aşteptat:
îngroşat, selectăm cuvîntul şi
alegem din bara de instrumente Afară
B(bold). este iarnă.
5. Partea Ob3 Repartizez fiecărui o fişă. Elevii primesc Lucru cu 10
practică fişa, o fişa min
Ob4 Pe fişă este redactat un analizezează.
fragment de text neformatat, şi
cer elevilor să-l culeagă acest Elevii culeg
text, şi să-l formateze conform textul şi-l
cerinţelor cerute în fişă. (fişa se formatează
anexează Anexa1) conform
cerinţelor.

Mă apropii de fiecare elev şi


verific corectitudinea Răspunsul
îndeplinirii însărcinarii. aşteptat:

“Luceafarul”
6. Totaluril Împreună cu elevii totalizez
e lecţiei materialul.
Elevii raspund 3
Întrebari: la întrebări. min

1.Care sunt proprietăţile


caracterelor?

2.Cu ajutorul cărei aplicaţii se


editează un text în calculator?

3.Numiţi stilurile de afişare?

4.Explicaţi termenul de
formatare?
7. Temă Tema pentru acasă este: Elevii vor nota 2
pentru tema min
acasă Ex.11,12 pag.91 pentru acasa
în caiet.
De efectuat o caracterizare
proprie formatată cu toate
proprietăţile studiate.
Anexa 1

Fişă de lucru

Încărcaţi în aplicaţia Microsoft Word textul dat. Formataţi caracterele din acest
text după cum urmează:

Titlu:Arial, 14 puncte, Bold, tote literele mari, culoarea fontului roşie;

Textul de bază:Times New Roman, 12 puncte, Regular, culoarea fontului neagră;

Numele autorului: Courier New, 10 puncte, Italic, cu efect de umbră, culoarea


fontului albastră

LUCEAFARUL
de Mihai Eminescu

A fost odată ca-n poveşti,


A fost ca niciodată,
Din rude mari împărăteşti,
O prea frumoasă fată.

Şi era una la părinţi


Şi mândră-n toate cele,
Cum e Fecioara între sfinţi
Şi luna între stele.

"O, eşti frumos, cum numa-n vis


Un înger se arată,
Dară pe calea ce-ai deschis
N-oi merge niciodată;

Dar nu mai cade ca-n trecut


În mări din tot înaltul
- "Ce-ţi pasă ţie, chip de lut,