Sunteți pe pagina 1din 67

Nr. 673/06.03.

2019

Discutat şi avizat în Consiliul profesoral


din data de 07.03.2019
Aprobat în Consiliul de administraţie
din data de 07.03.2019

RAPORT ASUPRA CALITĂȚII EDUCAȚIEI


DIN LICEUL TEHNOLOGIC „GH. RUSET ROZNOVANU”
ÎN SEMESTRUL I AL ANULUI ŞCOLAR 2018-2019

DIRECTOR,
PROF. OANA ILARIE

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
1
CUPRINS:

1.1. Obiective şi priorităţi asumate de Liceul Tehnologic „Gh. Ruset Roznovanu” prin
planul managerial în anul şcolar 2018 - 2019: ....................................................................... 4
1.2. Analiza mediului intern şi extern care asigură calitatea în educaţie şi formare .............. 4
1. Analiza instituţională a Liceului Tehnologic ......................................................................... 4
2. Analiza calităţii învăţământului la Liceul Tehnologic ........................................................... 6
3.1. Încadrarea cu personal ..................................................................................................... 7
3. Resurse umane........................................................................................................................ 7
4.1. Situaţia statistică privind cuprinderea copiilor şi elevilor la Liceul Tehnologic „Gh.
Ruset Roznovanu” .................................................................................................................. 9
4.2. Plan de şcolarizare propus/realizat .................................................................................. 9
4.3. Situaţia la învătătură în semestrul I al anului școlar 2018-2019 .................................. 10
4.4. Absenteism şi abandon şcolar ....................................................................................... 10
5.1. Obiectivele şi priorităţile activităţii de formare şi perfecţionare a cadrelor didactice şi a
personalului didactic auxiliar din Liceul Tehnologic „Gh. Ruset-Roznovanu” în anul şcolar
2018-2019............................................................................................................................. 12
5.2. Formarea cadrelor didactice .......................................................................................... 12
6.1. Curriculum - aplicare, dezvoltare, evaluare .................................................................. 12
6.2. Învăţământ preşcolar ..................................................................................................... 13
6.3. Învăţământ primar ......................................................................................................... 19
6.4. Aria Curriculară Limbă şi Comunicare ......................................................................... 21
6.5. Aria Curriculară Om şi Societate .................................................................................. 23
6.6. Aria Curriculară Matematică şi ştiinţe .......................................................................... 25
6.7. Aria Curriculară Arte.................................................................................................... 30
6.8. Aria curriculară Tehnologii .......................................................................................... 32
6.9. Aria curriculară Educaţie fizică şi sport ........................................................................ 34
6.10. Comisia pentru activităţi educative şcolare, extraşcolare şi de consiliere .................. 35
6.11. Comisia diriginţilor ..................................................................................................... 42
Comisia diriginţilor – Liceu ................................................................................................. 44
5. Analiza SWOT ..................................................................................................................... 46
6. MĂSURI PENTRU REMEDIEREA PUNCTELOR SLABE ............................................. 47
6.12. Activitatea bibliotecii şi a CDI-ului ............................................................................ 48
6.13. Comisia pentru dezvoltare profesională și evoluție în cariera didactică ..................... 51
6.14 Comisia de sănătate şi securitate a muncii ................................................................... 53
6.15 Comisia de prevenire a violenţei în mediul şcolar ....................................................... 54
6.16. Comisia pentru Orientarea Şcolara şi Profesională ..................................................... 55
6.18. Comisia P.S.I. - situații de urgență .............................................................................. 57
6.19. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii .......................................................... 59
7.1.Situaţia spaţiilor şcolare şi a altor spaţii conexe............................................................. 60
7.2. Infrastructură. Lucrări de investiţii şi reparaţii .............................................................. 60
7.3. Programe guvernamentale ............................................................................................. 61
7.4. Compartimentul financiar contabil ................................................................................ 61
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
2
8.1.Imagine şi comunicare.................................................................................................... 64
8.2. Creşterea vizibilităţii Liceului Tehnologic „Gh. Ruset- Roznovanu” la nivelul
comunităţii locale, judeţene şi naţionale .............................................................................. 64
8.3. Îmbunătăţirea comunicării cu publicul intern şi extern prin realizarea de parteneriate 64

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
3
1. Analiza instituţională a Liceului Tehnologic
„Gh. Ruset Roznovanu”

1.1. Obiective şi priorităţi asumate de Liceul Tehnologic „Gh. Ruset Roznovanu” prin
planul managerial în anul şcolar 2018 - 2019:

- Asigurarea calităţii în procesul instructiv-educativ;


- Descentralizarea învăţământului preuniversitar;
- Asigurarea egalităţii de şanse şi sporirea accesului la educaţie;
- Derularea unor campanii de informare a publicului cu privire la programele
guvernamentale, MEN şi ISJ NEAMŢ;
- Asigurarea securităţii elevilor în şcoală şi combaterea violenţei;
- Colaborarea eficientă cu instituţiile conexe;
- Fundamentarea planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2019-2020 împreună cu partenerii
sociali, pe baza analizei de nevoi educaţionale ale elevilor şi intereselor părinţilor acestora, pe
baza evaluării sistematice a cererii de pregătire profesională în raport cu dezvoltarea pieţei
muncii, în conformitate cu prevederile PLAI şi PRAI;
- Organizarea examenelor naţionale, a concursurilor.

1.2. Analiza mediului intern şi extern care asigură calitatea în educaţie şi formare

Misiunea Liceului Tehnologic „Gh. Ruset-Roznovanu” este de a asigura un


învăţământ de calitate, la standarde europene care să răspundă nevoilor de dezvoltare ale
societăţii româneşti.
În viziunea noastră, şcoala aparţine comunităţii şi trebuie să răspundă nevoilor de
dezvoltare personală şi profesională ale membrilor acesteia. Credem că şcoala trebuie să se
implice în viaţa comunităţii şi comunitatea să se implice în viaţa şcolii.
Ne propunem să răsplătim încrederea beneficiarilor noştri, oferindu-le servicii de
calitate pentru că o educaţie temeinică şi continuă este o investiţie în viitorul nostru, al tuturor.
Realizarea unei analize adecvate a nevoilor constituie premisa reuşitei oricărei
proiectări manageriale. Deşi anumite nevoi pot apărea pe parcursul procesului, este important
ca pregătirea planificată să abordeze nevoile deja identificate.

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
4
ANALIZA SWOT
OFERTA CURRICULARĂ
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

1. Procesul instructiv – educativ se desfăşoară în 1. Demersul didactic este axat mai mult pe cantitatea
conformitate cu legislaţia în vigoare de informaţii.
2. Organizarea şcolii respectă normele legislative 2. Utilizarea preponderentă a unor strategii didactice
în vigoare în care elevul este predominant spectator şi nu actor.
3. Rezultate bune la nivel județean la concursurile 3. Preocuparea insuficientă a profesorilor de a lucra în
și olimpiadele școlare pentru disciplinele de echipă pentru diverse proiecte.
cultură generală. 4. Nerespectarea consecventă a Regulamentului de
4. Școala abordează activitatea didactică ținând Organizare și Funcționare a școlii noastre de către
cont de principiul șanselor egale, drepturile si elevii.
responsabilitățile elevilor fiind clar definite.
5. Diversificarea ofertei educaţionale prin
acreditări în noi calificări.
6. Parteneriate cu agenţii economici în vederea
realizării instruirii practice de către elevi.
7. Procesul educaţional se desfăşoară într-un
singur schimb.
8. Experienţa dobândită în organizarea şi
desfăşurarea simpozioanelor adresate elevilor şi
cadrelor didactice.

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI

1. Colaborare cu I.S.J. Neamț, autorităţi, agenţi 1. Instabilitatea legislativă şi a curriculum-ului în


economici, Consiliul Consultativ al Elevilor, sistemul de învăţământ.
Consiliul Reprezentativ al Părinților.
2. Regulamente în vigoare (ordine, note M.E.N.)
3. Realizarea CDL-urilor în parteneriat cu agenţii
economici.
4. Identificarea activităţilor de formare a
cadrelor didactice.
5. Instituirea unui cadru de monitorizare a
performanţelor şcolare în unitate.

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
5
2. Analiza calităţii învăţământului la Liceul Tehnologic
„Gh. Ruset Roznovanu”

POPULAŢIE ŞCOLARĂ în anul şcolar 2018-2019:


* Număr de elevi: 1337
* Număr de clase: 54

ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR
Grupa mică 2 grupe mici/ 38 de copii
Grupe mijlocii 3 grupe mijlocii/ 66 de copii
Grupe mari 3 grupe mari / 74 de copii
TOTAL 8 grupe de grădiniţă/ 178 de copii

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR
Clasa pregătitoare 3 clase / 84 de elevi
Clasa I 3 clase I / 91 de elevi
Clasa a II-a 3 clase a II-a/ 83 de elevi
Clasa a III-a 3 clase a III-a/ 74 de elevi
Clasa a IV-a 4 clase a IV-a/ 95 de elevi
TOTAL 16 clase/ 427 de elevi

GIMNAZIU
Clasa a V-a 4 clase a V-a/ 103 de elevi
Clasa a VI-a 3 clase a VI-a/ 81 de elevi
Clasa a VII-a 3 clase a VII-a/ 87 de elevi
Clasa a VIII-a 4 clase a VIII-a/ 83 de elevi
TOTAL 14 clase/ 354 de elevi

PROGRAMUL A DOUA
ŞANSĂ
ÎNVĂŢĂMÂNT SECUNDAR INFERIOR
Filieră/Profilul Specializarea Nr. de elevi
1 clasă Tehnologică/Tehnic Fabricarea produselor din 10
Anul I + Anul lemn
II + Anul III +
Anul IV
TOTAL : 1 clasă/ 10 elevi

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
6
LICEU
Formă de Specializarea/ Nr. clase/nr. elevi
Filieră Profil
învăţământ Calificarea IX X XI XII
Filologie 1/30 1/29 1/32 1/27
Teoretică Uman
Științe sociale 1/28 - 1/27 1/19
Zi -
Ruta
Resurse naturale şi
directă
Tehnologică Tehnic protecţia calităţii - 1/15 - 1/19
mediului
TOTAL CLASE/ELEVI: 9/226 2/58 2/44 3/59 3/65
Calificarea
Domeniul
profesională
-
Silvicultură Pădurar - - 0,5/11

Fabricarea produselor
1/16 1/17 0,5/14 -
de lemn Tâmplar universal

Profesională Construcții, instalații Zugrav, ipsosar,


0,5/15 0,5/11 0,5/10
și lucrări publice vopsitor, tapetar
Mecanică Mecanic forestier 1/22 0,5/13 0,5/13 -
TOTAL CLASE/ELEVI: 6/142 2/53 2/41 2/48 -

3. Resurse umane
(cadre didactice, personal didactic auxiliar şi personal nedidactic)

3.1. Încadrarea cu personal

În anul şcolar 2018-2019 au fost normate 113,16 posturi.


ANUL ŞCOLAR 2018-2019
Director 1 Total
Director adjunct 2 3
Didactic Învăţământ preşcolar 8
Învăţământ primar inclusiv 19,94
clasa pregătitoare 81,16
Învăţământ gimnazial 21,18
Învăţământ liceal și 32,04
profesional
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
7
Secretar 3,5
Bibliotecar 2
Laborant 1
Didactic Informatician 1,5 11
auxiliar Administrator 1
Contabil 2
Îngrijitor 11
Nedidactic Muncitor calificat 4+3 vacante 21
Fochist 3
Total 113,16

Personal didactic: 89 (8 educatoare, 16 învăţători şi 64 de profesori de cultură generală,


de cultură de specialitate şi maiştri instructori)

* 69 de titulari - 6 cu gradul definitiv, 10 cu gradul II şi 53 cu gradul didactic I;


* 19 suplinitori - 8 debutanți, 6 cu gradul definitiv, 2 cu gradul II şi 3 cu gradul didactic I;

ANALIZA SWOT
RESURSE UMANE PERSONAL
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

1. Număr mare de profesori titulari; media de 1. Elevi cu bagaj redus de cunoştinţe care optează
vârstă a colectivului este de 40 de ani, vârstă pentru unitatea noastră.
propice afirmării profesionale depline. 2. Număr mic de absolvenţi care continuă studiile în
2. Ponderea cadrelor didactice titulare 70%, ceea învăţământul superior.
ce duce la stabilitatea colectivului care permite 3. Reticența unor părinţi în a rezolva problemele
şcolii elaborarea politicilor educaţionale pe comportamentale ale copiilor cu ajutorul
termen lung şi mediu. psihologului şcolar.
3. Asigurarea egalităţii de şanse prin 4. Număr mare de absenţe la elevii din ciclul liceal
programele C.R.E.D. de la grădiniţă şi „A Doua și profesional.
Șansăˮ.
4. Climat educaţional deschis, stimulativ
favorizat de relaţiile interpersonale (cadre
didactice-elevi, directori-personal, cadre
didactice-părinți).
5. Consiliul de Administraţie este alcătuit din
persoane active, responsabile.
6. Şcoala asigură securitatea elevilor şi a
cadrelor didactice.
7. Existenţa unui cadru didactic calificat pentru
consiliere psihopedagogică.
8. Interesul crescut al cadrelor didactice pentru
propria dezvoltare şi receptivitatea acestora la
nou.
9. Există o bună delegare şi repartizare a
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
8
responsabilităţilor cadrelor didactice şi o bună
coordonare a acestora.
OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI

1. Creşterea reputaţiei unităţii de învăţământ şi 1. Lipsa de motivaţie a elevilor şi a părinţilor pentru


a calităţii actului educativ (ex. rezultate foarte educaţie
bune obţinute la olimpiadele şcolare). 2. Reducerea numărului de elevi, absolvenţi ai
2. Frecventarea cursurilor de perfecţionare şi învăţământului gimnazial mai ales din mediul rural,
formare continuă. care nu optează pentru o formă de învăţământ post -
3. Aplicarea legii privind asigurarea calităţii în gimnazială
învăţământul preuniversitar. 3. Scăderea populaţiei şcolare, a numărului de elevi
4. Posibilitatea angajării absolvenților la firmele şi de clase cu efecte asupra planului de încadrare;
la care a fost organizata instruirea practica. 4. Scăderea nivelului de trai care duce la absenteism
ridicat şi apoi la abandon școlar;
5. Din cauza situaţiei economice scade posibilitatea
absolvenţilor de a se integra pe piaţa muncii;

4. Resurse umane elevi

4.1. Situaţia statistică privind cuprinderea copiilor şi elevilor la Liceul Tehnologic „Gh.
Ruset Roznovanu”
La Liceul Tehnologic „Gh. Ruset-Roznovanu” în anul şcolar 2018-2019 învaţă un numar de
1337 de elevi, în 54 de clase în 7 corpuri de clădire.

NIVEL NUMAR DE CLASE NUMAR DE ELEVI


preşcolar 8 178
primar 16 427
gimnazial 14 354
liceu teoretic 7 192
liceu tehnologic 2 34
profesională 6 142
“A doua şansă” învăţământ 1 10
secundar inferior

4.2. Plan de şcolarizare propus/realizat

Pentru anul școlar 2018-2019, la nivelele preşcolar, primar, gimnazial şi liceal s-a realizat
planul de şcolarizare propus prin oferta educațională:
-la învăţământul preşcolar – 8 grupe;
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
9
-la învăţământul primar - 16 clase;
-la învăţământul gimnazial -14 clase;
-la învăţământul liceal și profesional - clasa a IX-a – 4 clase
-clasa a X-a – 4 clase
-clasa a XI-a - 4 clase
-clasa a XII-a – 3 clase

– A Doua Șansă - 1 clasă


Total elevi: 1337

4.3. Situaţia la învătătură în semestrul I al anului școlar 2018-2019

Situație
Nivel Înscrişi Promovaţi Corigenți
neîncheiată
Primar 326 284 25 17
Gimnazial 266 210 27 29
Liceal 226 192 25 9
Profesional 142 108 4 30
A Doua Șansă – învățământ secundar
10 - - -
inferior
Structura Slobozia
Primar 100 90 3 7
Gimnazial 88 68 12 8

4.4. Absenteism şi abandon şcolar


Măsuri întreprinse

 Elaborarea la nivelul Liceului Tehnologic „Gh. Ruset Roznovanu”, a planului operaţional


privind prevenirea şi combaterea absenteismului şi a abandonului şcolar;
 Actualizarea bazei de date privind frecvenţa abandonului şcolar şi identificarea cauzelor
acestuia;
 Consilierea diriginţilor în vederea elaborării de planuri de acţiuni preventive şi de
diminuare a abandonului şcolar;
 Organizarea de activităţi educative şi de consiliere pentru cunoaşterea psihopedagogică a
elevilor;
 Adecvarea tematicii orelor de dirigenţie în vederea unei optime integrări şcolare şi sociale
(educaţia bunului cetăţean, educaţia pentru timp liber, pentru cultură, civilizaţie, pentru
viaţa de familie etc.);
 Organizarea de consilii profesorale cu temă în care să se analizeze cauzele absenteismului
şi ale abandonului şcolar şi găsirea unor soluţii pentru înlăturarea acestora;
 Realizarea unor activităţi de formare în cadrul comisiilor metodice a diriginţilor, pentru
abilitarea cadrelor didactice de a lucra cu elevii ce se află în situaţii de risc;
 Aplicarea de chestionare în vederea stabilirii cauzelor abandonului şcolar;
 Stimularea şi motivarea elevilor pentru învăţătură prin activităţi diversificate şi cu
implicarea permanentă a acestora în acţiune;
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
10
 Prevenirea abandonului prin calitatea şi diversitatea activităţilor extracurriculare;
 Iniţierea unor activităţi cu impact asupra elevilor: dezbaterea unor cazuri-problemă, a unor
situaţii problematice prezentate de mass media, a unor studii de caz etc;
 Organizarea şi desfăşurarea unor acţiuni de parteneriat cu poliţia în scopul susţinerii şi
reintegrării şcolare şi sociale a elevilor ce au săvârşit acte infracţionale, abateri disciplinare
grave, abandon şcolar, absenteism ridicat etc;
 Organizarea şi desfăşurarea unor activităţi educative extraşcolare (serbări, vizite,
spectacole, cercuri de interese, excursii, drumeţii etc.) în care să fie antrenaţi şi elevii aflaţi
în situaţie de risc;
 Implicarea responsabilă a familiei în prevenirea abandonului şcolar (vizitarea familiilor
elevilor cu probleme de frecvenţă şi de integrare şcolară, aplicarea unor chestionare pentru
părinţi în scopul cunoaşterii mediului familial şi socio-educativ, susţinerea de lectorate cu
părinţii pe teme ce abordează problematica comportamentului de risc la care să fie invitaţi
specialişti în domeniu, implicarea părinţilor în organizarea timpului liber al elevilor, prin
participarea acestora la acţiuni educative (excursii, concursuri, sesiuni de comunicări etc),
implicarea părinţilor în stabilirea programului de recuperare a elevului aflat în situaţie de
absenteism/abandon/neintegrare şcolară;
 Intensificarea legăturii şcolii cu instituţiile implicate în prevenirea şi combaterea faptelor
antisociale;
 Iniţierea unor activităţi pentru informarea elevilor privind sancţiunile disciplinare în cazul
abaterilor de la normele de convieţuire socială şi a obligaţiei familiei de a şcolariza copiii,
informarea elevilor privind pericolul social al vagabondajului, implicării în grupuri
infracţionale etc., sprijinirea elevilor aflaţi în situaţie de risc/cu abateri comportamentale în
vederea reintegrării lor în colectivele de elevi, cuprinderea elevilor aflaţi în situaţie de risc
în programe educative specifice problematicii vizate;
 Stabilirea reţelei de lucru, a partenerilor potenţiali şi a responsabilităţilor: familia,
primaria, Poliţia, organizaţii nonguvernamentale;
 Realizarea de proiecte educaţionale privind prevenirea absenteismului şi abandonului
şcolar, „Școală după școală” (colaborare cu Organizația Salvați Copiii).

Concluzii
 Activitatea educativă privind prevenirea absenteismului, abandonului şi violenţei a
fost gestionată corespunzător;

ABSENTEISM
Nivel Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie
A M A M A M A M A M
Primar 186 67 568 282 777 296 617 172 414 164
Gimnazial 222 53 1581 1021 1695 1101 969 544 884 465
Liceal 520 108 1920 1005 1656 1066 440 280 938 644
Profesional 765 337 1669 849 1532 940 909 375 808 480
Total unitate 1693 565 5738 3157 5660 3403 3852 1955 3044 1753
Neprezentați 14 14 11 11 11
la școală
Exmatriculări/ 0 0 3 0 0
Retrageri
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
11
5. Dezvoltarea resurselor umane

5.1. Obiectivele şi priorităţile activităţii de formare şi perfecţionare a cadrelor didactice


şi a personalului didactic auxiliar din Liceul Tehnologic „Gh. Ruset-Roznovanu” în
anul şcolar 2018-2019

Formarea continuă a cadrelor didactice la Liceul Tehnologic „Gh. Ruset-Roznovanu” a


fost pe parcursul semestrului I al anului şcolar 2018-2019 un deziderat care a vizat
profesionalizarea şi dezvoltarea resursei umane din şcoală, precum şi eficientizarea
demersului educativ în acord cu evoluţia rapidă ce are loc în plan tehnic, ştiinţific, economic
şi social.

5.2. Formarea cadrelor didactice


1. definitivat şi gradele didactice I si II: 9
2. masterate, doctorate: 1
3. diferite cursuri de formare continua organizate de CCD Neamt
4. participări la simpozioane şi sesiuni de comunicări
5. diseminări în urma anumitor cursuri de formare continuă şi în cadrul proiectelor
şcolare.

6. Dimensiunea calitativă a procesului educaţional la Liceul


Tehnologic „Gh. Ruset Roznovanu” din perspectiva
indicatorilor de bază

6.1. Curriculum - aplicare, dezvoltare, evaluare

Realizarea documentelor de activitate managerială

Proiectarea managerială pentru anul şcolar 2018-2019 reprezintă realizarea următoarelor


documente:
-PDI;
-PAS şi Raport de autoevaluare internă;
-Regulamentul intern;
-Planul managerial anual;
-Planul managerial pe semestrul I;

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
12
-Fişa postului pentru toate categoriile de personal;
-Organigrama;
-Planurile manageriale pentru toate comisiile şi compartimentele;
-Statul de funcţii;
-Graficul şi tematica Consiliilor profesorale;
-Graficul şi tematica Consiliilor de Administraţie;
-Proiectul Planului de şcolarizare;
-Proiectul de buget pentru anul 2019.

Organizarea comisiilor şi compartimentelor

La începutul anului şcolar s-a realizat:


 numirea prin decizii interne: educatoare, diriginţi, învăţători, secretari C.A. şi C.P.,
responsabili de comisii şi compartimente;
 organizarea colectivelor de început de ciclu;
 s-au aplicat planurile cadru pentru toate nivelurile de învăţământ prin: întocmirea
planificarilor pentru toate disciplinile şi suport de curs pentru CDŞ-uri, CDL-uri;
 întocmirea tuturor comisiilor didactice şi nedidactice precum şi a consilierilor
educativi în conformitate cu ROFUIP;
 întocmirea schemelor orare;

Repartizarea responsabilităţilor
S-au eliberat decizii şi s-au stabilit atribuţii pentru responsabilii comisiilor didactice şi
nedidactice, pentru membrii consiliului de administraţie, precum şi a celorlalte
compartimente.

Organizarea timpului
Pentru gestionarea corespunzatoare a timpului s-a stabilit prin regulament intern,
programul de lucru din şcoală pentru toate sectoarele de activitate şi s-a realizat orarul şcolii,
graficul profesorilor de serviciu, graficul elevilor de serviciu, documente aprobate în C.P. şi
C.A.

Monitorizarea şi evaluarea activităţii comisiilor


S-a realizat prin rapoarte în C.A. şi C.P., reprezentând activităţile desfaşurate la nivelul
comisiilor metodice, prin asistenţe la ore, prin implicarea directă în realizarea unor proiecte
educaţionale precum şi prin fişele de evaluare pentru toate categoriile de personal.

6.2. Învăţământ preşcolar


(Responsabil, prof.înv.preș. Cimpoeșu Gabriela-Maria)

Comisia metodică pentru educaţie timpurie a avut în componenţa ei, în anul şcolar
2018-2019, următoarele cadre didactice:
Unitatea de Nume și Statut Vechime Grad Grupa
învățământ prenume didactic didactic
Liceul Cimpoeșu Profesor 29 de ani Grad Grupa
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
13
Tehnologic „Gh. Gabriela Maria titular didactic I mică
Ruset
Roznovanu”,
Roznov
Liceul Buzăeanu Profesor 40 de ani Grad Grupa
Tehnologic „Gh. Niculina titular didactic I mijlocie A
Ruset
Roznovanu”,
Roznov
Liceul Pruteanu Profesor 22 de ani Grad Grupa
Tehnologic „Gh. Maria – Cristina titular didactic I mijlocie B
Ruset
Roznovanu”,
Roznov
Liceul Onișoru Mihaela Profesor 22 de ani Grad Grupa
Tehnologic „Gh. titular didactic I mare A
Ruset
Roznovanu”,
Roznov
Liceul Anghel Mariea Educatoare 42 de ani Grad Grupa
Tehnologic „Gh. titulară didactic I mare B
Ruset
Roznovanu”,
Roznov
Liceul Rândașu Bianca Suplinitor 1 an - Grupa
Tehnologic „Gh. calificat mică
Ruset
Roznovanu”,
Roznov
Structura
Slobozia
Liceul Abăloaie Ancuța Suplinitor 3 ani - Grupa
Tehnologic „Gh. calificat mijlocie
Ruset
Roznovanu”,
Roznov
Structura
Slobozia
Liceul Rotaru Suplinitor 3 ani - Grupa
Tehnologic „Gh. Emanuela calificat mare
Ruset
Roznovanu”,
Roznov
Structura
Slobozia

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
14
MANAGEMENTUL ARIEI CURRICULARE

Pentru anul şcolar 2018-2019 toate educatoarele şi-au propus să realizeze următoarele
obiective:
• asigurarea calităţii actului educaţional prin întocmirea planificărilor calendaristice şi
semestriale;
• parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şi utilizarea de strategii activ-
participative;
• folosirea activităţii independente, diferenţiate, de grup;
• organizarea de activităţi extracurriculare atractive şi diversificate;
• participarea la programe de perfecţionare individuale, favorizarea schimbului de
experienţă;
• perfecţionarea metodologiei sistemului de evaluare;
• conceperea şi elaborarea unor materiale funcţionale: proiecte didactice, portofolii, fişe
de evaluare;
• colaborarea grădiniţă-familie.
La nivelul grădiniţelor, fiecare educatoare şi-a întocmit Portofoliul cadrelor didactice,
ataşând tot ceea ce este necesar pentru demonstrarea activităţilor desfăşurate cu copiii, dar şi a
activităţii de formare continuă. La şedinţele cu părinţii, educatoarele de la grupe au prezentat
oferta disciplinelor opţionale, în final alegându-se ceea ce corespunde aspiraţiilor copiilor.
Cadrele didactice au fost preocupate în permanenţă de procesul instructiv-educativ desfăşurat
în grădiniţă. Fiecare educatoare a desfăşurat proiecte tematice după noul curriculum şi a
realizat planificarea corespunzător grupei cu care lucrează, a desfăşurat activităţi integrate la
care a întocmit proiecte model. S-a acordat importanţa cuvenită copiilor cu nevoi speciale,
aplicând o pedagogie adecvată şi incluzivă.
Pentru mobilizarea preşcolarilor la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea
optimă a mecanismelor intelectuale ale acestora, educatoarele au adoptat strategii de
provocare şi dirijare a gândirii, strategii ce oferă condiţii optime pentru exersarea intelectului
în direcţia flexibilităţii, creativităţii, inventivităţii, conducând la formarea unei gândiri
moderne, algoritmice, modelatoare, problematice.
Fiecare educatoare a elaborat teste de evaluare formativă şi sumativă (la finalul
semestrului I). În urma evaluărilor s-a constatat că preşcolarii deţin cunoştinţele prevăzute de
programa preşcolară şi dau dovadă de receptivitate.
Activităţile care s-au derulat în primul semestru al anului şcolar 2018-2019 au avut un
impact deosebit în responsabilizarea cadrelor didactice pentru creşterea nivelului calitativ al
întregii activităţi, urmărindu-se utilizarea strategiilor eficiente adaptate la specificul temei cu
accent pe latura formativă în concordanţă cu cerinţele educative moderne. De asemenea,
proiectarea activităţilor, aplicarea personalizată a curriculumului corespunzător specificului
grupei de preşcolari, asigurarea respectării obiectivelor operaţionale propuse, aprecierea
corectă a performanţelor copiilor prin utilizarea unei game largi de instrumente de evaluare
(evaluarea iniţială, continuă, semestrială), au facilitat asigurarea continuităţii în educaţia
copiilor, creşterea nivelului calitativ al întregii activităţi.
Anul trecut a fost inspecție frontală în unitatea noastră și am avut în vedere o
continuare a recomandărilor primite mai ales în ce privește cadrele debutante. Aceste măsuri
vor fi aplicate în cadrul întâlnirilor metodice şi ele sunt:

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
15
1. Aprofundarea conţinutului Programei pentru educaţie timpurie şi respectarea Planului
cadru (pe nivele de vârstă şi domenii de activitate);
2. Utilizarea suportului intuitiv şi practic-aplicativ în cursul tuturor activităţilor pentru a
facilita învăţarea şi formarea deprinderilor de lucru;
3. Corelarea planificărilor cu ceea ce se desfăşoară în clasă şi o mai mare implicare în
ceea ce priveşte proiectarea activităţilor;
4. Sprijinirea cadrelor didactice debutante prin intermediul activităţilor comisiei
metodice.
În proiectarea didactică, educatoarele au fost îndrumate în completarea cu mare
responsabilitate şi atenţie a Managementului grupei - completarea tuturor rubricilor;
corelarea tuturor activităţilor dintr-o săptămână cu tema mare a săptămânii, dar şi existenţa
unei legături strânse între activităţile unei săptămâni atât pe verticală, cât şi pe orizontală între
etapele activităţii; abordarea creativă a programei, în funcţie de posibilităţile grupei şi nivelul
de vârstă.

ACTIVITĂŢI CURRICULARE, EXTRACURRICULARE ŞI EXTRAŞCOLARE


În cadrul activităţilor curriculare, extracurriculare şi extraşcolare acţiunea pedagogică
s-a centrat în egală măsură pe formarea capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi
comportamentelor dezirabile la preşcolari, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin
utilizarea preponderentă a metodelor interactive, participative, precum şi prin raportarea
problematicii la experienţele copiilor.
Educatoarele şi preşcolarii au fost implicaţi în marcarea unor evenimente importante
cum ar fi: Ziua Educaţiei, Ziua Naţională a României, Naşterea Domnului, naşterea marelui
poet Mihai Eminescu, Unirea Principatelor Române, fiecare organizând activităţi în maniera
proprie sau în parteneriat. S-au realizat parteneriate cu grădiniţele din judeţ, din toata ţara, dar
şi cu biblioteca, medicul, Poliţia, cu şcoala, cu părinţii etc.

EVALUAREA REZULTATELOR ŞCOLARE


Ca şi în învăţământul primar şi gimnazial, şi în învăţământul preşcolar primele două
săptămâni ale anului au fost alocate evaluărilor iniţiale. La consfătuirea din septembrie 2017,
educatoarele au primit numeroase informaţii şi indicaţii privind evaluarea procesului didactic.
Au întocmit fişe de evaluare pentru fiecare preşcolar în parte. În urma aplicării probelor orale
şi practice, precum şi a fişelor de evaluare s-a constatat că majoritatea preşcolarilor au
comportamente atinse sau în dezvoltare. Acolo unde s-au constatat deficienţe, doamnele
educatoare au lucrat, propus şi realizat o serie de măsuri ameliorative, individual şi diferenţiat
utilizând mijloace şi metode didactice specifice fiecărui preşcolar în parte.
Evidenţiez consecvenţa educatoarelor de la Grădiniţa Roznov în abordarea centrată pe
obţinerea de performanţe a conţinuturilor învăţării, performanţe măsurate periodic în
conformitate cu metodologia de evaluare şi remarcate în rezultatele testărilor predictive,
formative şi sumative, confirmându-se o calitate sporită a actului didactic comparativ cu anii
şcolari precedenţi, aspect obiectivat în achiziţiile, capacităţile, competenţele, atitudinile şi
comportamentele preșcolarilor.

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
16
FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ
În primul semestru al anului şcolar 2018-2019, activitatea comisiei metodice pentru
educaţie timpurie s-a desfăşurat după planul managerial dezbătut şi aprobat în cadrul
consiliului de administraţie al şcolii şi a cuprins activităţi diverse.
Curriculum pentru educație timpurie - abordare teoretică cu participarea tuturor cadrelor
didactice;
Doamna prof.înv.preș. Cimpoeşu Gabriela:
- Informare cu privire la Raportul de activitate al Comisiei metodice pentru anul
şcolar 2018-2019;
Informare cu privire la Planificarea activităţilor din cadrul Comisiei metodice
pentru anul şcolar 2018-2019, septembrie 2018;
- Prezentare raport de evaluare iniţială şi semestrială pentru grupa mică.
Doamna prof.înv.preș. Pruteanu Maria-Cristina:
- Referat cu tema „Experimentele pentru copii”, decembrie 2018;
Prezentare raport de evaluare iniţială şi semestrială pentru grupa Mijlocie B
Doamna prof.înv.preș. Buzăeanu Niculina:
- Proiect model cu tema „Apa și transformările ei”, decembrie 2018;
- Prezentare raport de evaluare iniţială şi semestrială pentru grupamijlocie A.
Doamna prof.înv.preș. Onişoru Mihaela:
- Prezentare raport de evaluare iniţială şi semestrială pentru grupa mareA.
Doamna educatoare Anghel Mariea:
- Metode de explorare a realității;
- Prezentare raport de evaluare iniţială şi semestrială pentru grupa mareB.
Doamna educatoare Randașu Bianca:
- Activitate demonstrativă: “Moș Nicolae și copiii”(DȘ; DOS);
- Prezentare raport de evaluare iniţială şi semestrială pentru grupa mică.
Domnişoara educatoareAbăloaiei Ancuța:
- Prezentare raport de evaluare iniţială şi semestrială pentru grupa mijlocie.
Domnişoara educatoare Rotaru Emanuela:
- Prezentare raport de evaluare iniţială şi semestrială pentru grupa mare.
De asemenea, în primul semestru al acestui an şcolar, atât educatoarele de la grădiniţa
Roznov, cât şi la grădiniţa Slobozia au participat la activităţile desfășurate în cadrul cercurilor
pedagogice.

FUNCŢIONAREA SISTEMULUI DE COMUNICARE INTERN/EXTERN


Relaţiile cadru didactic - preşcolar s-au bazat pe respect reciproc, conduită civilizată,
colaborare şi înţelegere, afectivitate. Preşcolarii sunt încurajaţi în dorinţa de autodepăşire şi în
abordarea unei atitudini pozitive faţă de activităţile din grădiniţă.
Pe tot parcursul primului semestru educatoarele au păstrat o strânsă legătură cu familia
prin şedințele cu părinţii, activităţile demonstrative, lectorate, serbări.
În cadrul comisiei metodice pentru învăţământul preşcolar colaborarea a fost eficientă,
împărtăşindu-ne reciproc din experienţa didactică. A fost promovată egalitatea de şanse între
toţi membrii comisiei, realizându-se o comunicare şi o colaborare eficientă.

CONCLUZII

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
17
Activitatea comisiei metodice pentru educaţie timpurie a avut ca scop dezvoltarea, prin
diverse strategii, a competenţelor psihopedagogice şi sociale ale cadrelor didactice din
învăţământul preşcolar sub raport teoretic, practic şi opţional. Astfel:
 Majoritatea cadrelor didactice s-au dovedit a fi interesate de buna desfăşurare a actului
educaţional;
 Au fost susţinute toate activităţile propuse în programul de activităţi;
 Activităţile demonstrative la care au participat toate cadrele didactice au dus la
îmbogăţirea experienţei profesionale a fiecăreia dintre noi;
 S-au desfăşurat activităţi de îndrumare a cadrelor didactice debutante şi începătoare.
Activităţile din grădiniţă trebuie să furnizeze sprijin teoretic şi practic şi să mobilizeze
întregul colectiv la lucru, pentru integrarea în activitatea didactică, pentru adaptarea la
cerinţele actuale, pentru depăşirea proximei dezvoltări în ceea ce priveşte competenţa
profesională.

Analiza Swot:
PUNCTE TARI:
 Pregătirea activităţii metodice în conformitate cu documentele transmise şi în vigoare;
 Desfăşurarea unor activităţi de calitate, bine organizate şi sistematizate, care au
respectat metodica desfăşurării activităţilor în învăţământul preşcolar;
 Cadre didactice calificate, titulare pe post;
 O colaborare foarte bună cu familia şi şcoala, precum şi între cadrele didactice ce intră
in componenţa acestei comisii;
 Cadre didactice ce dovedesc o bună pregătire metodică şi ştiinţifică;
 Schimb de experienţă;
 Transfer de cunoştinţe.
PUNCTE SLABE:
 Distanţa mare dintre grădiniţele cuprinse în această comisie;
 Lipsa mijloacelor materiale şi didactice;
 Timp insuficient;
 Prea multe documente de completat;
 Cadre didactice necalificate sau suplinitoare.
OPORTUNITĂŢI:
 Perfecţionarea continuă a cadrelor didactice prin învăţare permanentă;
 Promovarea propriilor idei;
 Toţi participanţii pot oferi alternative valoroase de soluţionare a tematicii;
 Posibilitatea testării cunoştinţelor;
 Interrelaţionare pozitivă.
AMENINŢĂRI:
 Posibil ca debutanţii să nu deţină informaţiile necesare pentru completarea şi
realizarea corectă a documentelor şcolare;
 Superficialiate în întocmirea documentelor şcolare;
 Pregătire zilnică deficitară (lipsă proiecte didactice; materiale didactice insuficiente
sau neconforme).

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
18
6.3. Învăţământ primar
(Responsabil, prof.înv.primar Ilie Ana-Simona)

I. ACTIVITĂŢI:
Toți învățătorii au creat o ambianță adecvată începerii anului școlar, în sălile de clasă și pe
holurile școlii.
În luna septembrie, s-au desfășurat următoarele activități metodice:
 Analiza activităţii didactice din anul şcolar 2017 – 2018;
 Organizarea comisiei metodice;
 Studierea Planului – cadru şi a programelor şcolare;
 Stabilirea activităților comisiei metodice, pentru anul şcolar 2018-2019;
 Întocmirea şi avizarea planificărilor anuale;
 Administrarea și interpretarea psihopedagogică a evaluărilor iniţiale.
Elevii din ciclul primar au participat la proiectul ,,Ziua de Curățenie Națională 2018”,
organizat pe 15 septembrie 2018 de ,,Let’s Do It, România!” și coordonat de prof.înv.primar
Ilie Ana-Simona și Drîngu Maria Carmen.
Cu ocazia Zilei Educației, toți învățătorii au susținut activități specifice.
Toți învățătorii au participat la expoziția ,,Toamnă mândră, harnică!”.
Elevii coordonați de: prof.înv.primar Stroea Ioan, Nicorescu Manuela, Adăscăliței
Minodora, Drîngu Maria Carmen, Ilie Ana-Simona, Ciubotaru Anca-Diana, Enachi Anca,
Jbanca Monica, Vasile Alina Camelia au vizionat un film 3D, la Cinema City, Piatra Neamț.
Elevii clasei I B, însoțiți de prof.înv.primar Vasile Alina Camelia au efectuat o vizită la
sediul ISU Neamț.
Toți învățătorii au coordonat ateliere de creații plastice și literare, intitulate ,,Culorile
toamnei”.
În data de 24 octombrie 2018, elevii claselor a IV-a C și a IV-a A, însoțiți de
prof.înv.primar Pușcașu Rahela și Ilie Ana-Simona au vizitat Centrala Hidroelectrică Roznov.
În data de 8.11.2018 elevii clasei a IV-a A, prof.înv.primar Ilie Ana-Simona, au
demonstrat ce înseamnă o alimentație sănătoasă și mai ales, care este importanța vitaminelor
în menținerea sănătății.
Elevii claselor a III-a A și a IV-a B, însoțiți de prof.înv.primar Jbanca Monica și
prof.înv.primar Dumitrașcu Elena au efectuat o excursie de studiu, la Mausoleul din
Mărășești.
Elevii claselor a III-a A și a IV-a A, coordonați de prof.înv.primar Jbanca Monica și Ilie
Ana-Simona, au vizionat un spectacol, oferit de Planetariumul din cadrul Muzeului de istorie
din Piatra- Neamț.
Prof.înv.primar Ilie Ana-Simona și Drîngu Maria Carmen coordonează proiectul național
MATE+, în parteneriat cu Școala Gimnazială ,,Mihail Sadoveanu” Huși, Vaslui.
În timpul „Săptămânii fructelor şi a legumelor donate”, elevii din învățământul primar au
donat alimente familiilor nevoiașe, precum și asistaților sociali, găzduiți la Protopopiatul
Roznov.
Prof.înv.primar Vasile Alina Camelia a participat la seminarul regional, din cadrul
proiectului Împreună spunem stop abandonului școlar.
Cadrele didactice au asistat la lecțiile demonstrative, în cadrul cercului pedagogic-
noiembrie 2018 la Școala Gimnazială ,,Gervescu” Săvinești și au susținut prezentări

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
19
metodico-științifice, abordând exemple de bune practici despre Stimularea motivației învățării
prin activități didactice formale și nonformale.
Cu ocazia Zilei Naţionale a României, toţi învăţătorii au marcat evenimentul, organizând
diverse activități cu elevii: discuţii, vizionări de filmuleţe, expoziții, programe artistice.
La toate clasele s-au organizat serbări şcolare, cu ocazia Crăciunului şi a Anului Nou,
punându-se accentul pe tradiţiile şi obiceiurile din moşi-strămoşi: şezători moldoveneşti,
scenete şi colinde specifice Crăciunului, cu prezenţa lui Moş Crăciun (la unele clase), jocul
„Caprei” şi al „Ursului”, urături şi sorcove, specifice Anului Nou.
Prof.înv.primar Ilie Ana-Simona, Drîngu Maria-Carmen și Adăscăliței Minodora
coordonează proiectul local ,,Voluntari în centrul de asistență” (oct. 2018- mai 2019).
Elevii coordonați de prof.înv.primar Ilie Ana-Simona și Drîngu Maria-Carmen au vizitat
persoanele aflate în Centrul de asistenţă pentru persoane vârstnice Roznov (17 decembrie
2018), unde au susţinut un program artistic şi au donat alimente, oferindu-le, totodată, câte o
felicitare confecționată de ei.
În luna ianuarie, toţi învăţătorii au organizat activităţi literare și plastice, inspirate din
opera marelui nostru poet naţional Mihai Eminescu.
,,Hai să dăm mână cu mână!” s-a intitulat activitatea desfășurată de toți învățătorii, în
cinstea datei de 24 ianuarie.
Prof.înv.primar Verona Bogus a organizat, împreună cu colegii învățători, etapa I a
Concursului Naţional Gazeta Matematică Junior, unde au participat elevii de la toate clasele
primare.
Prof. înv.primar Maria-Manuela Nicorescu a organizat, împreună cu colegii învățători,
etapa I a Concursului Naţional COMPER, unde au participat majoritatea elevilor claselor
primare.
Prof.înv.primar Ilie Ana-Simona coordonează activitățile organizației Salvați copiii, la
nivelul unității școlare, desfășurând și 9 activități (împreună cu prof.înv.primar Drîngu Maria
Carmen și prof. inginer Japalela Tamara Veronica), în cadrul proiectului educațional Ora de
net.
Prof.înv.primar Ilie Ana-Simona și Drîngu Maria-Carmen fac parte din colectivul de
coordonatori ai proiectelor județene: Un zâmbet pe chipul lor, Doar împreună, pentru o viață
mai bună!, Sport și sănătate.

II. ANALIZA SWOT

S –PUNCTE TARI
 Implicarea tuturor învăţătorilor în realizarea şi desfăşurarea de proiecte de
parteneriat educaţional;
 Disponibilitatea cadrelor didactice de a se implica în activităţi educative, prin
implicarea elevilor şi a părinţilor;
 Diseminarea constantă a evenimentelor şi activităţilor extraşcolare şi
extracurriculare prin site-ul şcolii şi pagina de facebook a Liceului Tehnologic
„Gh. Ruset-Roznovanu”;

W –PUNCTE SLABE
 Există puţine spaţii în şcoală pentru desfăşurarea în condiţii optime a diferitelor
activităţi educative şi extraşcolare;
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
20
 Implicarea destul de scăzută a unor familii în viaţa şcolii;
 Disponibilitatea scăzută, socio-economic, a unor elevi care provin din
medii/familii dezavantajate, față de activitățile extrașcolare.

O –OPORTUNITĂŢI
 Promovarea dialogului intercultural şi valorificarea potenţialului creativ al elevilor
prin iniţierea de noi proiecte la nivel local/judeţean/naţional;
 Implicarea comunităţii în viaţa şcolii, prin diferite activităţi educative desfăşurate
în colaborare cu diferite instituţii şi reprezentanţi ai autorităţilor locale;
 Proiectarea unor activităţi de sprijin şi consiliere a elevilor ai căror părinţi sunt
plecaţi să muncească în străinătate;

T –AMENINŢĂRI
 Implicarea aceloraşi elevi în activităţile extraşcolare propuse;
 Dezinteresul unor familii de rromi în educarea copiilor, în şcoală, care poate duce
la absenteism major şi chiar abandon şcolar;
 Plecarea unor părinţi la muncă în străinătate şi lăsarea propriilor copii în grija
bunicilor sau a unor tutori care nu fac faţă tuturor problemelor existente.

6.4. Aria Curriculară Limbă şi Comunicare

Limba şi literatura română


(Responsabil, prof. Gabur Paulina)

În acest semestru s-au desfășurat activități diverse și complexe. Catedra de Limba și


literatura română funcționează în acest an școlar în următoarea componență: prof. Oana Ilarie,
prof. Paulina Gabur, prof. Violeta Teioșanu, prof. Petronela Lupu, prof. Simona Postelnicu,
prof. Dumitru Ichim, prof. Branga Petronela.
Obiectivele principale ale activității profesorilor de română sunt următoarele,
obiective identificate în activitatea fiecărui coleg și materializate în rezultatele la examene:
1. Realizarea planificărilor calendaristice, anuale și semestriale, în conformitate cu Programa
școlară și cu Curriculum Național;
2. Proiectarea și realizarea unor materiale specifice activităților zilnice: sarcini de lucru
diferențiat, fișe de lucru, proiecte didactice, activități de lectură;
3. Organizarea activităților aplicând metode noi, atât în predarea informațiilor, cât și în fixarea
și sistematizarea acestora.
4. Desfășurarea unor activități de lectură și informare bibliografică cu ocazia comemorării și
studierii unor scriitori.
5. Întocmirea portofoliului profesorului, care să cuprindă: planificarea materiei de specialitate
pe unități de învățare, planificarea activităților extracurriculare, dosarul clasei, fișe de
observație ale elevilor, fișe de lucru,teste, planuri de lecție, alte materiale didactice.
6. Promovarea metodelor moderne de lucru cu elevii de la orice nivel de învățământ.
7. Promovarea activităților centrate pe elev.
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
21
ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE
 La nivelul unității de învățământ, pe lângă activitățile de organizare și planificare a
activității didactice, au avut loc următoarele :
1. „Ziua Mondială a Educației - Educație prin lecturăˮ - Prof. Teioșanu Violeta, prof.
Gabur Paulina;
2. „Zilele toamneiˮ - expoziție tematică, prof. Lupu Petronela - îndrumător;
3. „Sadoveanu - un scriitor uitatˮ - prof. Simona Postelnicu;
4. Activități dedicate zilei de 15 ianuarie și omagierii poetului Mihai Eminescu „Pe
urmele lui Eminescu”, prof. Petronela Lupu, prof. Simona Postelnicu; „Eminescu,
dincolo de spațiu și timp”, prof. Teioșanu Violeta, prof. Gabur Paulina;
5. Întâlnire cu bibliotecarul școlii, prof. Simona Postelnicu.
6. Întocmirea Programelor de opțional pentru anul școlar 2019- 2020, conform
schemei de încadrare.

 La nivel județean
1. „Concurs - Veșnicia s-a născut la satˮ, prof.Lupu Petronela a obținut 2 premii I, 1
premiu II, 1 premiu 3;
2. Concurs de fotografie „Edshoot” - prof. Lupu Petronela, îndrumător; Premiul de
excelență - „Profi de pus în ramăˮ.

OLIMPIADE ȘI CONCURSURI ȘCOLARE


1. OLIMPIADA LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ
- prof. Oana Ilarie, prof. Simona Postelnicu, prof. Lupu Petronela coordonatori de
elevi de gimnaziu;
- prof. Teioșanu Violeta, coordonator de elevi, cl a X-a.
2. OlIMPIADA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
- prof. Oana Ilarie, coordonator de elevi, președinte al comisiei de organizare a
fazei locale;
- prof. Lupu Petronela a participat la evaluarea lucrărilor la faza locală,
coordonator de elevi.
- prof. Simona Postelnicu a participat la evaluarea lucrărilor la faza locală,
coordonator de elevi.
- prof. Dumitru Ichim a participat la evaluarea lucrărilor, faza locală.
- prof.Gabur Paulina - membru în comisia de organizare a fazei locale pentru
gimnaziu.

Parteneriate și colaborări
Cu Liceul „George Bacovia” Bacău prin prof.Gabur Paulina.
Alte activități
Prof. Gabur Paulina a publicat articole in Revista „Dascăli Emerițiˮ, Bacău, și în Revista
„Școala de ieri, copilul de azi și lumea de mâineˮ.
Prof.Postelnicu Simona a susținut inspecția finală pentru examenul de GRADUL AL II-LEA.

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
22
Limbi moderne
(Responsabil, prof. Mancaş Margareta)

Aspecte/Puncte tari
Septembrie 2018 - realizarea încadrării, întocmirea planificărilor
calendaristice conform programei şi participarea la Consfătuirea cadrelor didactice – nivel de
disciplină.
Implicaţi - Toţi membrii catedrei de limbi moderne (5 profesori de limba franceză + 5
profesori de limba engleză, liceu și Slobozia)
Menţionez că în întocmirea planificărilor calendaristice şi a planurilor unităţilor de
învăţare s-a respectat atât programa şcolară, normele de elaborare a documentelor de
proiectare, cât şi legislaţia în vigoare, adaptându-le la particularităţile clasei.
Proiectarea s-a realizat pe baza evaluării iniţiale şi a particularităţilor de vârstă ale elevilor.
Proiectarea activităţilor s-a realizat în format electronic şi la termen.
Participarea tuturor membrilor catedrei de limbi moderne la activitatea de Cerc
pedagogic din semestrul întâi la Liceul Spiru Haret – lb. franceză, respectiv Liceul GH.
RUSET ROZNOVANU, pentru limba engleză.
Testele finale în raport cu cele iniţiale arată un progres, în însuşirea cunoştinţelor la
clasă, precum şi în existenţa unor competenţe şi abilităţi specifice disciplinelor studiate. Nu
există situații neîncheiate la nivel de disciplină, nici elevi corigenți.
Au fost aplicate cu rigurozitate prevederile programei, valorificându-se eficient
metodele şi procedeele variate, respectându-se conţinutul ştiinţific. Pentru a uşura transferul
de cunoştinţe al elevilor s-a respectat principiul inter-, intra- şi transdisciplinarităţii.
Doamnele profesoare Anca Jiteanu, prof de limba engleză și doamna profesor Mihaela
Rotaru au susținut și promovat, cu nota maximă, examenul de obținere a gradului didactic I.
Aspecte/ Puncte slabe
Ca și în anii precedenți, un număr insuficient de manuale la limba franceză şi la limba
engleză, asigurarea a doar 30% din necesar.

Recomandări
Motivarea elevilor pentru a participa la concursurile şcolare.
Realizarea unui program de lucru suplimentar pentru obţinerea performanţelor.

6.5. Aria Curriculară Om şi Societate


(Responsabil, prof. Nedeloiu Daniel)

ACTIVITĂŢI
CATEDRA DE ISTORIE
1. Prof. dr. Paul-Daniel Nedeloiu
 A pregătit elevi ai claselor VIII-XII pentru participarea la Olimpiada de Istorie şi la
diferite concursuri pe teme de istorie, anul şcolar 2018-2019;
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
23
 A organizat, cu clasa a XII-a A, Balul Bobocilor (octombrie 2018);
 A organizat activitatea de aniversare a Centenarului Marii Uniri (în Comisia
Diriginţilor), în Laboratorul Fonetic;
 A organizat, împreună cu Prof. Ana Lăcătuşu, aniversarea Zilei Unirii Principatelor
(cu elevi ai claselor X-XI), la 23 ianuarie 2019, în Sala de Sport;
 A participat la activităţile remediale din cadrul Proiectului ROSE;
 A organizat Olimpiada locală – disciplina Istorie (Roznov, 23 februarie 2019), având
elevi calificaţi la faza judeţeană;
2. Prof. Ana Lăcătușu
 A susţinut o serie de activităţi cu prilejul aniversării unor evenimente precum
Comemorarea Holocaustului, 1 Decembrie, 24 Ianuarie, materializate prin prezentări
ale elevilor claselor V-VIII;
3. Prof. Marius Burghele
 A pregătit elevi ai claselor VIII-XII pentru participarea la Olimpiada de Istorie şi la
diferite concursuri pe teme de istorie, anul şcolar 2018-2019;
 A susţinut o serie de activităţi cu prilejul aniversării unor evenimente precum
Comemorarea Holocaustului, 1 Decembrie, 24 Ianuarie, materializate prin activităţi
cu elevii claselor V-VIII;
CATEDRA DE SOCIO-UMANE
1. Prof. Adrian Hizan
 A pregătit elevi de nivel liceal pentru olimpiada de la disciplinele socio-umane - faza
pe şcoală, locală şi judeţeană;
 Activităţi cu elevii în săptămâna Şcoala Altfel;
 A participat la activităţile remediale din cadrul Proiectului ROSE;
2. Prof. Simona Huțu-Ailoae
 A coordonat proiectul Eco-Şcoala;
 Activităţi cu elevii în săptămâna Şcoala Altfel;
 A pregătit elevi de nivel liceal pentru olimpiada de la disciplinele socio-umane - faza
pe şcoală, locală şi judeţeană;
 A participat la activităţile remediale din cadrul Proiectului ROSE;
CATEDRA DE GEOGRAFIE
1. Prof. Carmen-Maria Duca
 A pregătit elevi pentru concursul interjudeţean Ioniţă Ichim, faza judeţeană şi pentru
Olimpiada de Geografie, faza locală;
 Activităţi cu elevii în săptămâna Şcoala Altfel;
 A participat la activităţile remediale din cadrul Proiectului ROSE;
2. Prof. Nicoleta Țuvic
 A organizat faza locală a Olimpiadei de Geografie, clasa a VIII-a, precum şi etapa
locală/judeţeană a concursurilor „Ioniţă Ichim” şi „Terra”, pregătind şi elevi, în acest
sens;
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
24
 Activităţi cu elevii în săptămâna Şcoala Altfel;
 A participat la activităţile remediale din cadrul Proiectului ROSE;
Puncte tari:

 Pregătirea elevilor capabili de performanţă pentru concursurile şcolare, la toate


disciplinele ariei curriculare „Om şi Societate”;
 Activitate publicistică a membrilor comisiei metodice (Revista Simpozionului, revista
şcolii: Anuarul şi Vârsta Inocenţei);
Puncte Slabe:
 Număr redus de elevi care se implică în concursurile şi olimpiadele şcolare;

6.6. Aria Curriculară Matematică şi ştiinţe

Matematică – T.I.C.
(Responsabil, prof. Butnaru Mariana)

În semestrul I al anului şcolar 2018-2019 activitatea profesorilor din cadrul


comisiei metodice matematică, TIC s-a desfăşurat pe trei coordonate:
 Activităţi curriculare;
 Activități extracurriculare / Concursuri şi olimpiade şcolare;
 Formare profesională continuă / perfecţionare.
Toți membrii comisiei au studiat curriculum-ul, au întocmit planificările
calendaristice și semestriale la timp, au fost stabilite loturile de elevi participanți la
concursurile și olimpiadele școlare pentru anul în curs, precum și programul de pregatire
suplimentară a acestora.
Membrii comisiei metodice matematică,TIC și-au concentrat activitatea pe
formarea și dezvoltarea la elevi a unor abilități de rezolvare a problemelor pe baza relaționării
cunoștințelor din diferite domenii, precum și pe înzestrarea lor cu un set de competențe, valori
și atitudini menite să le asigure o integrare profesională optimă. Membrii comisiei au efectuat
analiza testelor inițiale pentru clasele a V-a și a IX-a în urma căreia s-au luat măsuri de
îmbunatățire a rezultatelor.
Activitatea de perfecționare din cadrul catedrei s-a realizat prin dezbateri cu
privire la proiectarea didactică, la selectarea manulalelor școlare și celorlalte instrumente
auxiliare de lucru utilizate în procesul de învățământ și prin participarea la activitățile
metodice din școală .
Toate cadrele didactice au participat la consfătuiri și la activitățile cercurilor
pedagogice organizate pe discipline.
Au fost susținute lecții deschise și referate, conform programului de activitate
semestrial.

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
25
Profesorii de matematică s-au preocupat în permanență de pregătirea elevilor în
vederea susținerii testelor inițiale, a examenelor de evaluării naționale și bacalaureat,
elaborând un program de pregătire suplimentară .
În cadrul activităților demonstrative susținute la nivelul comisiei metodice,
profesorii au arătat o bună stăpânire a disciplinei predate și cunoștințe actualizate în
specialitate. De asemenea, s-a încurajat învățarea centrată pe elev, învățarea în grup și
învățarea în diferite contexte. Profesorii au asigurat materiale clare, lizibile și care au sporit
claritatea informațiilor. Elevii au fost implicați în evaluare și li s-a oferit feed-back în legătura
cu progresul realizat.

Activităţi derulate în semestrul I:


În luna septembrie 2018
- Participarea la consfătuirile cadrelor didactice.
- Realizarea planificării calendaristice: anuale, semestriale,

În luna octombrie 2018


- Analiza activităţii desfăşurate în cadrul Comisiei „Matematică şi informatică” în anul
şcolar 2017 – 2018,
- Prezentarea documentelor manageriale ale Comisiei pentru anul şcolar: 2018 – 2019 -
prof Butnaru Mariana,
- Discutarea rezultatelor obținute de elevii şcolii în urma susţinerii testării iniţiale (prof.
Chistol Gina; prof. Pipă Ana; prof. Butnaru Mariana, prof. Iftimie Viorel),
- Ziua educației: ,,Tangramul - jocul matematicii”, cl. a V-a A, a VI-a B C, prof. Pipă
Ana.
- Ziua Educației: ,,Ce este educația?”, cl. a IX-a C, a IX-a D, a X-a B, prof. Apetrei
Ana Daniela.
- Activitate extrașcolară Excursie la Univ. ,,Al. I. Cuza” Iași, prof. Alterescu Cristina-
22.10.2018
- Activitate extrașcolară ,,Să ne cunoaștem împrejurimile”, cl. a IX-a C, a IX -a D, a X-
a B, prof. Apetrei Ana Daniela - 23.10.2018.
- Activități în cadrul programului „Școala altfel: ,,Să ştii mai multe, să fii mai bun” 22-
26 octombrie 2018: ,,Zilele toamnei” - expoziție tematică - 22 octombrie; ,,Vizionarea unui
film” - 23 octombrie; ,,Bunătăți de toamnă” - activitate extraşcolară - 24 octombrie;
excursie: ,,Târgu Ocna - Slănic Moldova - Bacău” -25 octombrie; ,,Să admirăm culorile
toamnei” - extraşcolară - 26 octombrie, prof. Pipă Ana; prof Butnaru Mariana; Vizita la
Muzeul etnografic ,,Casa bunicilor Chintiniciˮ, jud. Neamț, vizită în Parcul dendrologic
Roznov; Vizită la mall Piatra Neamț, prof. Iftimie Viorel.
- Participare la Conferința Regională ,,Abordarea absenteismului și a abandonului
școlar din perspectiva ecosistemelor sociale” prof. Apetrei Ana Daniela.

În luna noiembrie 2018


- Participarea la activităţile de cerc pedagogic la fiecare disciplină,
- Prezentare de materiale, exemple de bună practică pentru temele: ,,Abordarea
pluridisciplinară în predare-învățare-evaluare”; Aspecte științifice și metodice privind
predarea capitolului ,,Proiectarea ortogonală pe plan”; rezolvări de probleme din
Gazeta Matematică; prof. Apetrei Ana Daniela;

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
26
- Prezentarea proiectului educațional: ,,Să iubim matematica”- prof Butnaru Mariana,
prof. Pipă Ana, prof Chistol Gina;
- Participarea la Simpozion Județean ,,Didactica matematicii Ioan Zenembisi” Colegiul
Național Petru Rareș Piatra Neamț - prof. Chistol Gina; prof. Pipă Ana; prof. Butnaru
Mariana, prof. Iftimie Viorel; prof Apetrei Ana Daniela;
- „Campania 19 Zile de prevenire a abuzurilor și violenței asupra copiilor și tinerilor”
Activitate extraşcolară - 19 noiembrie 2018, clasa a VII-a A, a VI-a B, prof. Butnaru
Mariana, prof. Pipă Ana;
- ,,Matematica în viața cotidiană” activitate concurs în cadrul proiectului ,,Să iubim
matematica” 28 noiembrie 2018, clasa a V-a A, a V-a B, a V-a Slobozia, prof. Pipă
Ana; prof. Butnaru Mariana, prof. Chistol Gina;
- ,,Ziua origami”- Activitate extraşcolară - 28 noiembrie 2018 clasa a VII-a A, prof
Butnaru Mariana;
- ,,Matematica în culori” - activitate extraşcolară – concurs, 29 noiembrie 2018 clasele a
VII-a A, B; a VI-a B, prof Butnaru Mariana, prof. Pipă Ana;
- Referat ,,Integrarea copiilor cu nevoi speciale în școala de masă” prof. Chistol Gina;
- Participare la concursul Lumina Math etapa online , prof. Butnaru Mariana;
- Prezentarea proiect educațional: ,,Mirajul însuflețirii hârtiei”, prof. Pipă Ana,
- Simulare evaluare națională la nivelul clasei a VIII-a - Școala Slobozia, prof. Chistol
Gina,

În luna decembrie 2018


- Lecție demonstrativă ,,Recapitulare pentru teză” clasa a XII- a B, prof. Iftimie Viorel,
- Prezentarea referatului ,,Dificultăți în predarea matematicii. Modalități de ameliorare
a rezultatelor școlare”, prof. Pipă Ana,
- În perioada 03-07 decembrie 2018 au fost desfășurate activități de programare în
cadrul evenimentului internațional Hour of Code (oră de programare),prof Alterescu
Cristina;
- Simulare evaluare națională la clasele a VIII-a A, B,C prof. Pipă Ana, prof. Butnaru
Mariana;
- ,,Mari matematicieni. Matematicieni români” clasa a VII-a A, B și a VI-a B activitate în
cadrul proiectului ,,Să iubim matematica” 19 decembrie 2018, prof. Pipă Ana; prof.
Butnaru Mariana;
- ,,Datini de Crăciun”, activitate extraşcolară – carnaval, 19 decembrie 2018 clasa a VII-a
A, prof. Butnaru Mariana,
- ,,Arta frumosului prin quilling și origami”, activitate extraşcolară – realizarea hărții
României cu cele două tehnici, decembrie 2018 clasa a V-a Ași a VI-a B, prof. Pipă
Ana.
În luna ianuarie 2019
- Activitate extrașcolară ,,Desenăm, colorăm și învățăm” clasele a VIII-a A, a VIII-a B,
a VIII-a C, prof. Butnaru Mariana, prof. Pipă Ana,
- Prezentarea referatului ,,Strategii didactice”, prof. Apetrei Ana Daniela,
- Organizarea concursului ,,Comper” clasele a V-a A și B; a VI-a B; a VII-a A,B; a
VIII-a A ,B prof. Pipă Ana, prof. Butnaru Mariana,
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
27
- Simulare evaluare națională la clasele VIII A, B ,C - activitate în cadrul proiectului
,,Să iubim matematica”– prof. Butnaru Mariana, prof. Pipă Ana,

În cadrul activităților desfășurate de profesorii care fac parte din comisia metodică de
matematică, TIC am constatat următoarele:

Puncte tari:

- Toți membrii comisiei sunt calificați și cu vechime în învățământ,


- Întocmirea documentelor școlare;
- Parcurgerea materiei conform planificărilor anuale și semestriale întocmite;
- Organizarea și participarea elevilor la concursuri școlare;
- Pregătire suplimentară cu elevii claselor a V-a, a VIII-a și a XII-a;
- Nivelul ridicat de pregătire a membrilor comisiei;
- Baza materială din laboratoarele şcolare este modernă, ajutându-i pe profesori la
realizarea unor ore de predare atractive pentru elevi;
- Comunicarea eficientă cu diriginții claselor în vederea îmbunătățirii situației
școlare la învățătură și prevenirea absenteismului școlar.

Puncte slabe:
- Scăderea interesului elevilor pentru studiu;
- Insuficienta motivare a elevilor pentru performanță;
- Tema pentru acasă nu este tot timpul valorificată eficient, de multe ori este prea
vastă și grea;
- Exerciții puține cu caracter aplicativ;
- Calitatea elevilor de liceu, admiși cu note foarte mici;
- Condițiile materiale și sociale precare la mulți elevi rămași singuri sau cu bunicii
acasă;
- Programe școlare prea grele pentru nivelul elevilor de liceu.

Oportunități:

- Crearea a tot mai multe site-uri educaţionale cu programe ce uşurează munca de


predare a profesorilor care se pot ajuta acum de experimente virtuale ceea ce duce
la o mai bună înţelegere de către elevi a noţiunilor predate;
- Participari la proiecte, parteneriate, concursuri, activități extrașcolare;
- Baza materială bună (săli de clasă, laboratoare, ghiduri de pregătire, planșe,
instrumente de geometrie, etc.);
- Posibilitatea implicării elevilor în diferite tipuri de activități și competiții școlare.

Amenințări:
- Dezinteresul unor elevi pentru examenele terminale - renunțarea la bacalaureat;
- Manualele școlare nu sunt conforme cu programa școlară;
- Insuficiente fonduri pentru premierea elevilor;
- Creşterea, atât la elevi cât şi la părinţii acestora, a dezinteresului faţă de şcoală şi
de tot ceea ce presupune aceasta.
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
28
Biologie. Chimie. Fizică
(Responsabil prof. Andrei Ștefănica)

În anul şcolar 2018 – 2019 la Liceul Tehnologic „Gh. Ruset-Roznovanu” s-a constituit
Comisia Metodică „Științe”, cuprinzând cadrele didactice încadrate pe următoarele catedre:
Teacu Oana, Harabagiu Luiza, Ursu Gabriela - biologie, Mârcă Ana Nușa - fizică, Andrei
Ştefănica, Bontaș Năstase Lenuța, Chirilă Maria şi Topciu Maria – chimie-fizică.
Activitatea la nivel de comisie metodică s-a desfăşurat conform planului managerial
stabilit la început de an şcolar.
Aspecte vizate:
Creşterea nivelului de cunoştinţe, deprinderi și competenţe în domeniul disciplinelor
fizică, chimie, biologie.
Sporirea interesului elevilor pentru studiul acestor discipline.
Înţelegerea rolului educaţional al notei. Creşterea obiectivităţii evaluării.
Dezvoltarea profesională prin participarea la cercuri pedagogice, la programe și
cursuri de pregătire profesională.
Activităţile desfăşurate:
Realizarea planificării calendaristice: anuale, semestriale şi pe unităţi de învăţare;
fiecare cadru didactic, membru al Comisiei Metodice „Ştiinţe” şi-a realizat
planificarea calendaristică, anuală şi semestrială, aceasta fiind înregistrată, semnată de
directorul şcolii şi de către responsabilul Comisiei metodice – septembrie 2018.
Interpretarea rezultatelor la testele iniţiale şi aplicarea unor măsuri de recuperare a
elevilor care au dificultăţi de învăţare – octombrie 2018.
Cercul pedagogic al profesorilor de fizică, desfășurat la L. T. „Gh. Ruset-Roznovanu”,
în data 15.11.2018. Activități desfășurate în cadrul cercului pedagogic:
1. Aspecte metodico - științifice cu privire la aplicarea noii programe de fizică la
clasa a VI-a. Adaptarea mijloacelor de învățământ la cerințele programei – referat
realizat de prof. Bontaș Năstase Lenuța;
2. Exemple de unități de învățare la clasa a VI-a – prof. Mârcă Ana Nușa;
3. Forța de frecare. Legile frecării la alunecare - lecție la clasa a IX – a, susținător
prof. Andrei Ștefănica;
4. Resurse moderne pentru laboratorul de fizică – referat prezentat de prof. Chirilă
Maria.
Participarea la cercuri pedagogice. Discutarea temelor prezentate la diferite cercuri
pedagogice – decembrie 2018
Organizarea olimpiadei de fizică, etapa locală – prof. Andrei Ștefănica – 19.01.2019
Participarea elevilor la olimpiada de fizică, etapa locală – prof. Andrei Ştefănica și
Topciu Maria.
ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI:
toate documentele de proiectare (planificări calendaristice anuale şi pe unităţi de
învăţare), au fost elaborate în conformitate cu legislaţia în vigoare;
responsabilitate şi competenţă din partea membrilor comisiei pentru aplicarea corectă
a planului cadru şi a curriculum-ului naţional;
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
29
aplicarea testării iniţiale;
calificarea la Olimpiada de fizică, etapa județeană, a unui elev din clasa a VII-a,
îndrumător prof. Andrei Ștefănica.
PUNCTE SLABE:
interesul din ce în ce mai scăzut al elevilor pentru activitatea de performanţă;
material didactic insuficient în unele cazuri, sau laboratoare transformate în sală de
clasă;
neimplicarea tuturor profesorilor care predau fizică, în organizarea cercului pedagogic
desfășurat în școala noastră, în data de 15 noiembrie 2018.

6.7. Aria Curriculară Arte

Religie şi Arte
(Responsabil, prof. Liche Nuţa)

În contextul actual, când are loc un proces intens de înnoirii substanțiale în sistemul
educațional, analizele periodice pe care le efectuăm au drept scop stabilirea situației reale și a
măsurilor ce se impun pentru depășirea disfuncționalităților ce pot apărea în procesul
instructiv-educativ.
În anul școlar 2018-2019, semestrul I, Comisia metodica „Religie și arte” și-a
desfășurat activitatea conform programelor de specialitate și a planificărilor calendaristice
individuale, documente vizate și aprobate de către directorul instituției și de către
responsabilul comisiei metodice.
Comisia metodică a claselor a I-VIII, în anul şcolar 2018-2019 şi-a propus să
desfăşoare activităţi instructive şi educative care să conducă la rezultate eficiente în planul
învăţării şi al rezultatelor deosebite la teze pentru clasele terminale.
Aceste activităţi au fost posibile datorită unor intervenţii competente ale cadrelor
didactice, bazate pe :
1. Cunoaşterea colectivelor de elevi;
2. Utilizarea unor metode de lucru optime, secondate de evaluări formative şi sumative
cu caracter compesator de natură ameliorativ-constructivă;
3. Interes pentru perfecţionare şi autoperfecţionare;
4. Dorinţa de îmbunatăţire a relatiei de comunicare cadru didactic - cadru didactic şi elev
- cadru didactic;
5. Motivație și interes pentru adaptarea și dezvolatrea prestigiului organizației noastre
furnizoare de educaţie;
6. Deschidere în a aplica strategii de lucru care să asigure întelegerea noilor cunoştinte şi
aplicarea lor în teme.

DOMENII/ MONITORIZARE
Organizarea şi proiectarea unui curriculum personalizat în funcţie de colectiv, dar şi în
funcție de standardele de referinţă s-a concretizat în:
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
30
 Întocmirea macroproiectării şi a proiectării didactice pe conţinuturi de învăţare,
conform procedurilor de implementare a programei scolare;
 Elaborarea curriculumului pentru disciplinele şcolare;
PREGĂTIREA continuă a cadrelor didactice cu scopul adecvării parcursurilor instructiv-
educative concretizate in :
ACTIVITĂŢI METODICE /COMISIE METODICĂ/CERC PEDAGOGIC
SEM. I
1. PARTICIPAREA LA CERCURILE PEDAGOGICE - toate cadrele didactice
2. „19 Zile impotriva violentei” - activitate despre prevenirea și combaterea violenței în școli - prof.
Tacu Tudor;
3. Expoziții de desene cu ocazia sărbătorilor creștine de iarnă, a zilelor de 1 Decembrie, 24
Ianuarie - Prof. Tacu Tudor, prof. Liche Nuța, prof. Diaconu Ștefan;
4. Serbare de Crăciun: înv. gimnazial - prof. Bulai Iosif, prof. Liche Nuța și înv. liceal: prof. Tacu
Tudor;
5. „Eminescu - Luceafarul poeziei româneștiˮ: prof. Liche Nuța, prof. Tacu Tudor.

În anul școlar 2018-2019, semestrul I, întreaga activitate a profesorilor de religie,


educație muzicală și educație plastică a fost focalizată pe aplicarea cerinţelor curriculumului
şcolar specific învăţământului gimnazial, prin raportare directă la particularităţile colectivelor
de elevi.
Activitatea de predare-învăţare a profesorilor s-a realizat prin folosirea unor metode
tradiţionale (prelegerea, lectura, conversaţia), alături de cele moderne (investigaţia de text
literar, dezbaterea, problematizarea).
Pe tot parcursul anului școlar, s-au realizat forme diverse de evaluare. Elevii au fost
evaluaţi şi prin produse specifice activităţii noastre: portofolii, studii de caz, referate.
PROGRAM SPORTIV - Piatra Neamţ
COMISIA METODICĂ demonstrează implicare în promovarea valorilor şcolii şi militează
permanent pentru creşterea prestigiului instituţiei, încearcă să promoveze VALORI ale unei
echipe adevărate, bazate pe:
 Creativitate
 Conştiinciozitate
 Respect
 Toleranţă
 Comunicare bilaterală eficientă
 Spirit de echipă
 Profesionalism

REFLECŢIE asupra NEÎMPLINIRILOR:

• există loc de mai mult şi mai bine asupra iniţiativelor comune şi hotărâte;
• munca de educare a familiei in spiritul deschiderii şi increderii spre scoala trebuie sa
promoveze noi strategii;
• vorbim prea timid despre „Noi” și popularizăm la fel de timid rezultatele muncii;

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
31
• mai avem încă de studiat „partea goală a paharului” în ceea ce privește managementul
calităţii;
• există încă potenţial creativ neprelucrat şi neimplicat în problema soluţionării şi
gestionării calitative a unor situaţii.

OPORTUNITĂŢI:
• S-a conturat şi există deja o echipă ce-şi doreşte eficienţă şi reuşită care poate face paşi
şi mai hotărâţi spre reuşită;
• Existenţa unor interese comune în ceea ce privește intenționalitatea profesională, poate
promova și consolida coordonatele unei învăţări formative, durabile, punctate de
performanţe.

ANALIZA SWOT
Puncte tari:
- dispunem de profesori cu o bună pregătire metodică şi de specialitate, care stăpânesc
conţinuturile predate, fiind interesaţi de inovaţii, activităţi eficiente, demersuri didactice
centrate pe elev;
- eficacitatea strategiilor didactice, varietatea metodelor folosite, creativitatea în adoptarea
stilurilor de predare;
- metode şi strategii moderne, activ-participative, stimulative pentru învăţarea elevilor. Se
adaptează conţinutul şi metodele la specificul clasei şi se urmăreşte dezvoltarea gândirii şi
înţelegerii conţinutului specific;
- climat favorabil, bune relaţii între elevi şi profesori, între cadre didactice;
- calitatea evaluării elevilor, în scopul şi în direcţia stimulării învăţării eficiente;
- performanţelor elevilor sunt apreciate şi evaluate constant, utilizând atât metode sumative,
cât şi formative;
- realizarea unor instrumente de evaluare pentru observarea sistematică a elevilor; aplicarea
metodelor moderne de evaluare;
- colaborarea eficientă şi productivă între membrii catedrei;
- activităţi extracurriculare şi extraşcolare de calitate;
- rezultate bune la olimpiadă.
Puncte slabe:
- lipsa unei motivaţii interioare a învăţării;
- superficialitatea unor elevi în realizarea temelor scrise.

6.8. Aria curriculară Tehnologii


(Responsabil, prof. Japalela Tamara Veronica)

I. ACTIVITĂŢI:
În semestrul I al anului şcolar 2018– 2019, Comisia metodică a ariei curriculare
Tehnologii şi-a propus şi a realizat următoarele activităţi:
Toate cadrele didactice au creat o ambianță adecvată începerii anului școlar, în sălile de
clasă și pe holurile școlii.
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
32
În luna septembrie, după analiza activităţii comisiei metodice, din anul şcolar 2017-2018,
s-a trecut la studierea Planurilor cadru, Planurilor de învăţământ şi a Programelor şcolare în
vigoare, pentru o mai bună desfăşurare a activităţii didactice.
În luna octombrie după stabilirea activităţilor comisiei din semestrul I al anului în curs,
am trecut la întocmirea şi avizarea planificărilor anuale. Toate cadrele didactice au întocmit
planificări anuale pentru anul în curs, bine documentate şi toate fiind în concordanţă cu
Programele şcolare în vigoare. Fiecare cadru didactic a aplicat testele iniţiale, la început de an
şcolar, care au fost interpretate s-au stabilit măsuri de remediere pentru elevii care au obţinut
rezultate slabe.
Prof. Roman Brânduşa a susţinut referatul cu tema: „Strategii didactice pentru creşterea
calităţii actului de predare –învăţare-evaluare ”.
Prof. Japalela Veronica şi prof. Anicăi Iuliana au participat ca voluntari la Campania de
acţiune a voluntarilor CCDG, în care s-a realizat activitate de plantare a unor arbori/pomi
fructiferi/arbuşti, activitate care marchează Ziua Verde a Eco-Şcolilor din România.
Prof. Japalela Veronica, prof. Anicăi Iuliana şi prof. Teacu Oana au desfăşurat activitate
de educaţie ecologică şi de protecţie a mediului intitulată „Iubesc natura, deci plantez!” şi
care a avut ca scop plantarea de puieţi în curtea şcolii.
Au fost întocmite CDL-uri şi suporturi de curs pentru domeniile: Mecanică, Fabricarea
produselor din lemn, Construcţii, Silvicultură şi Protecţia mediului.
În luna noiembrie prof. Japalela Veronica a coordonat elevi care au participat la
Concursul naţional „O viaţă fără riscuri! Securitatea şi sănătatea mea!”, ediţia a VII-a.
Prof. Atănăsoaei Daniela a susţinut referatul cu tema: „Examenul de certificare
profesională o etapă importantă în viaţa unui elev”.
În luna decembrie prof. Japalela Veronica a susținut o lecție demonstrativă la modulul
Finisarea suprafeţelor lemnului.
Prof. Stroia Oana a întocmit lista temelor pentru examenul de certificare a calificărilor
profesionale nivel 4, domeniul Protecţia mediului.
În luna ianuarie prof. Mitru Mădălin George a susţinut referatul cu tema: „Parteneriatul
şcoală-agent economic-modele de succes pentru inserţia socio-profesională”.
Cadrele didactice au organizat prima activitate intitulată „Meseria mea! Echipamentul de
lucru şi de protecţie prima condiţie a siguranţei la locul de muncă.”, din cadrul proiectului
educaţional învăţământ profesional şi tehnic „MESERIA BRĂŢARĂ DE AUR!
SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA MEA!”.
II. ANALIZA SWOT
Puncte tari:
- profesorii ingineri/maiştrii instructori calificați, cu grade didactice I și II;
- realizarea la timp a planificărilor și altor documente şcolare;
- întocmirea CDL-urilor corespunzător domeniilor profesionale şi calificărilor ;
- aplicarea şi interpretarea testelor inițiale cu scopul depistării lacunelor şi stabilirea
unor măsuri de remediere;
- existența unei dotări foarte bune la catedra de prelucrarea lemnului și construcții;
- colaborare foarte bună cu agenții economici;
- colaborare foarte bună între profesorii din comisie, de diverse specialități;
- corelarea corespunzătoare a activităţilor de instruire practică cu teoria;
- evaluarea continuă și sumativă a elevilor prin teste de diagnoză;

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
33
- în cadrul programului „Școala altfel”, membrii comisiei de Discipline tehnice au
organizat diverse activități;
- preocupări pentru perfecționarea continuă.
Puncte slabe:
- mobilier vechi și deteriorat;
- scăderea numărului de elevi;
- numărul mare de absenţe nemotivate;
- lipsa manualelor la discipline tehnice;
- performanțe școlare scăzute deoarece mulți elevi provin din familii care au condiții
materiale precare sau situații sociale grave;
- colaborarea dificilă cu părinţii / prezenţa slabă la şedinţele cu părinţii.
Oportunități
- atelierul FPL asigură mijloace pentru repararea mobilierului deteriorat al școlii;
- posibilitatea îmbogățirii expoziției de mic mobilier și produse din lemn și găsirea unor
soluții pentru comercializarea acestora;
- domenii de pregătire profesionale aparţinând sectoarelor economice prioritare în zonă;
- gradul de implicare a comunităţii locale în susţinerea procesului de învăţământ.
Amenințări
- sărăcia și problemele sociale duc la abandon școlar, rezultate scăzute la învățătură,
comportament și atitudini inadecvate;
- scăderea natalității conduce la scăderea populației școlare, dispariția unor specializări;
- orientare şcolară a absolvenţilor de gimnaziu realizată superficial, bazată pe idei
preconcepute;
- dezinteresul manifestat de cei mai mulți părinţi faţă de școală;
- delicvenţa juvenilă;
- migraţia forţei de muncă calificată spre ţările europene dezvoltate;
- dificultăţi de integrare socio-profesională a absolvenţilor;
- resurse bugetare insuficiente.

6.9. Aria curriculară Educaţie fizică şi sport


(Responsabil, prof. Gheorghiu Elena)

Semestrul I a debutat cu şedinţa la nivel de catedră, unde s-a discutat activitatea,


sarcinile, atribuţiile şi responsabilităţile fiecărui cadru didactic. Profesorii titulari: Gheorghiu
Elena, Socol Valeriu, şi profesorii suplinitori Ciocoiu Claudiu și Burlacu Ștefan şi-au
desfăşurat activitatea conform programelor şcolare în vigoare.
Obiective propuse:
- Parcurgerea ritmică a programelor şcolare şi notarea elevilor conform planificării
probelor;
- Prelucrarea normelor de protecţie şi prevenirea accidentelor din Legea nr. 319 din
2006, Ordinul nr. 3462 din 6 martie 2012 privind aprobarea Metodologiei organizării şi

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
34
desfăşurării activităţilor de educaţie fizică şi sport, Normele tehnice privind controlul medical
al sportivilor publicate în Monitorul Oficial nr. 327/14.05.2003, R.O.I.
- Folosirea de metode adecvate în predarea educaţiei fizice pentru a atrage cât mai mulţi
elevi spre participarea la competiţii locale, Olimpiada Gimnaziilor, O.N.S.S. faza judeţeană şi
regională;
- Utilizarea deprinderii de a învăţa şi de a aplica în practică elemente de tehnică şi
tactică învăţate în jocurile sportive handbal, fotbal, rugby-tag şi aplicarea lor în condiţii de
joc;
- Participarea la Consfătuirea cadrelor didactice din septembrie la Colegiul Tehnic „Gh.
Cartianu”.
În cadrul pregătirii de specialitate (perfecţionarea cadrelor didactice) membrii comisiei
desfăşoară diferite stagii de pregătire.
S-au realizat toate activitățile propuse pe semestrul 1 cuprinse în calendarul
competițional intern.
Puncte tari:
- Profesori titulari;
- Rezultate foarte bune în anul şcolar 2017-2018 municipiu, judeţ, regional cu echipele
de rugby-tag, handbal băieţi gimnaziu, fotbal fete liceu.
Puncte slabe:
- Utilizarea intensă a sălii, orele nu sunt conform normelor de protecţia muncii;
- Curăţenia în sală trebuie făcută zilnic, măturat, spălat, igienizat vestiare;
- Grupuri sanitare nefuncţionale;
- Elevii de liceu refuză să lucreze în condiţii de mizerie şi praf.
Măsuri:
- Solicităm sală de sport, pericolul de accidente fiind major.

6.10. Comisia pentru activităţi educative şcolare, extraşcolare şi de consiliere


(Responsabil, prof. Teioşanu Violeta)

În semestrul I al anului şcolar 2018-2019, în cadrul Liceului Tehnologic „Gh. Ruset


Roznovanu”, la nivelurile preșcolar, primar și gimnazial s-a desfășurat o serie variată de
activităţi, proiecte şi programe educative, după cum urmează:
Activităţi la nivelul şcolii şi în colaborare cu partenerii educaţionali:
 Ed. Rândaşu Bianca, grupa mică: septembrie: Haideţi la plimbare! - plimbare în curtea
grădiniţei; octombrie: Festivalul toamnei - recitarea corectă şi expresivă a unor poezii
dedicate Zânei Toamna; noiembrie: Ziua animalelor - activitate educativă; decembrie:
Ghetuța lui Moș Nicolae - realizarea unor lucrări, felicitări şi dansuri specifice; Vine,
vine Moş Crăciun!- serbare; ianuarie: Jocurile copiilor iarna - jocuri de iarnă în aer
liber.
 Ed. Abăloaei Ancuța, grupa mijlocie: septembrie: Grădiniţa - noua mea familie - vizită;
octombrie: În lumea spectacolului - teatru de papusi; noiembrie: Sănătatea e mai
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
35
bună decât toate! - activitate de ecologizare în curtea grădiniței; decembrie: În
aşteptarea lui Moş Crăciun - serbare; ianuarie: Iarna veseliei - jocuri de iarnă în aer
liber.
 Ed. Rotaru Emanuela, grupa mare: octombrie: Să cunoaștem curtea școlii în anotimpul
de toamnă! - plimbare în natură; Micii ecologiști - activitate de ecologizare în curtea
grădiniței; decembrie: Cizmulița lui Moș Nicolae - activitate practică colectivă;
Serbarea Pomului de Iarnă - moment artistic; ianuarie: Jocurile copiilor iarna - jocuri
de iarnă în aer liber.
 Prof.înv.preș. Cimpoeșu Gabriela Maria, grupa mică: septembrie: Grădiniţa – noua mea
familie - plimbare cu observarea grădiniței și împrejurimile ei; octombrie: Carnavalul
toamnei - organizarea unei expoziții cu lucrări efectuate de copii împreună cu părinţii;
noiembrie: Teatru de păpuşi; decembrie: În aşteptarea lui Mos Crăciun - organizarea
unui spectacol de Crăciun; ianuarie: Jocuri cu zăpadă - bătaie cu bulgări de zăpadă.
 Prof.înv.preș. Buzăeanu Niculina, grupa mijlocie: septembrie: Grădinița, noua mea
familie – vizită în grădiniță și împrejurimile ei; octombrie: În lumea spectacolului –
teatru de păpuși; noiembrie: Festivalul toamnei – expoziție; decembrie: Iată, vine Moș
Crăciun – program artistic; ianuarie: Hai la joacă afară – jocuri de iarnă în aer liber;
 Prof.înv.preș. Pruteanu Maria Cristina - grupa mijlocie: septembrie: Grădinița, noua
mea familie - vizită în grădiniță și împrejurimile ei; octombrie: Carnavalul toamnei -
expoziție; noiembrie: De vorbă cu medicul - discuții cu medicul, asistentul medical;
decembrie: Iată, vine Moș Crăciun - program artistic; ianuarie: Săniuțele vesele -
concurs de săniuș;
 Prof.înv.preș. Onișoru Mihaela, grupa mare: septembrie: Haideți la plimbare! –
plimbare în curtea grădiniței; octombrie: Ziua Mondială a Educației – lucrare practică;
noiembrie: Sărbătoarea recoltei - expoziție cu lucrări; scurt program artistic; decembrie:
Vine, vine Moș Crăciun – program artistic; ianuarie: Hai să dăm mână cu mână –
convorbire tematică, hora unirii.
 Prof.înv.preș. Anghel Maria– grupa mare: septembrie: E toamnă iar! – jocuri și
plimbare în aer liber; octombrie: Teatru de păpuși; noiembrie: Și eu voi fi școlar –
viziță la școală; decembrie: Învață să dăruiești – colectă de jucării; ianuarie: Hai la
joacă afară! – jocuri de iarnă.
Cu ocazia Zilei Educației, toți învățătorii au susținut activități specifice.
 Toți învățătorii au participat la expoziția Toamnă mândră, harnică!.
 Elevii coordonați de: prof.înv.primar Stroea Ioan, Nicorescu Manuela, Adăscăliței
Minodora, Drîngu Maria Carmen, Ilie Ana-Simona, Ciubotaru Anca-Diana, Enachi
Anca, Jbanca Monica au vizionat un film 3D, la Cinema City, Piatra Neamț.
 Toți învățătorii au coordonat ateliere de creații plastice și literare, intitulate Culorile
toamnei.
 În data de 8.11.2018 elevii clasei a IV-a A, prof.înv.primar Ilie Ana-Simona, au
demonstrat ce înseamnă o alimentație sănătoasă și mai ales, care este importanța
vitaminelor în menținerea sănătății.
 Cu ocazia Zilei Naţionale a României, toţi învăţătorii au marcat evenimentul,
organizând diverse activități cu elevii: discuţii, vizionări de filmuleţe, expoziții,
programe artistice.
 La toate clasele din învăţământul primar s-au organizat serbări şcolare, cu ocazia
Crăciunului şi a Anului Nou, punându-se accentul pe tradiţiile şi obiceiurile noastre :
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
36
şezători moldoveneşti, scenete şi colinde specifice Crăciunului, jocul „Caprei” şi al
„Ursului”, urături şi sorcove specifice Anului Nou.
 Elevii coordonați de prof.înv.primar Ilie Ana-Simona și Drîngu Maria-Carmen au
vizitat persoanele aflate în Centrul de asistenţă pentru persoane vârstnice Roznov,
unde au susţinut un program artistic şi au donat alimente, oferindu- le, totodată, câte o
felicitare confecționată de ei.
 În cadrul proiectului judeţean Un zâmbet pe chipul lor, toți învățătorii au desfășurat
activități de voluntariat, donând alimente și îmbrăcăminte pentru familiile nevoiașe.
 În luna ianuarie, toţi învăţătorii au organizat activităţi literare și plastice, inspirate din
opera marelui nostru poet naţional Mihai Eminescu.
 Hai să dăm mână cu mână! s-a intitulat activitatea desfășurată de toți învățătorii, în
cinstea datei de 24 Ianuarie.
 Let’s do it, Romania! - activitate de ecologizare a Parcului Roznov - prof. Bendrea
Elena, prof. Andrei Ştefănica;
 5 octombrie, Ziua Mondială a Educaţiei:
 Un model pentru viaţă: şcoală – profesor - concurs de creaţii,clasa a VII-a
A, prof. Butnaru Mariana;
 5 Octombrie – Ziua Educației - prof. Topciu Maria;
 TANGRAMUL - jocul matematicii - prof. Pipa Ana;
 În timpul Săptămânii fructelor şi a legumelor donate - noiembrie 2018, elevii din
învățământul primar şi gimnazial au donat alimente familiilor nevoiașe, precum și
asistaților sociali, găzduiți la Protopopiatul Roznov;
 SADOVEANU - un scriitor uitat? - organizator prof. Postelnicu Simona;
 Întâlnire cu bibliotecarul şcolii - organizator prof. Postelnicu Simona;
 Expozitie tematică „Zilele toamnei” la care au participat elevi coordonaţi de către
toţi profesorii diriginţi ai claselor V-VIII;
 Bunătăţi de toamnă - prof. diriginţi ai claselor V-VIII;
 Să admirăm culorile toamnei – prof. diriginţi ai claselor V-VIII;
 Vizionarea unui film – prof. Pipă Ana, prof. Secuiu Maria, prof. Rotaru Mihaela,
prof. Ţuvic Nicoleta;
 Prof. Harabagiu Luiza a coordonat activităţile Tipuri de poluare care produc
dezechilibre şi schimbări în ecosisteme (clasa a VIII-a A), Tehnici de investigare-
celula umană şi ţesuturile umane (clasa a VII-a B), Tehnici de investigare-
citologie-tipuri de celule vegetale şi animale; Histologie - ţesuturi vegetale şi
animale (clasele a VI-a A, a VI-a B), Organismul vegetal - germinaţia unor specii
de plante. Tipuri de ecosisteme din natură- machete (clasa a V-a A);
 Matematica în culori - prof. Butnaru Mariana, prof. Pipă Ana;
 Ziua origami, prof. Butnaru Mariana, clasa a VII-a A;
 Campania 19 zile de prevenire a abuzurilor si violentelor asupra copiilor si
tinerilor – activităţi coordonate de prof. Lupu Petronela, prof. Butnaru Mariana, prof.
Andrei Ştefănica, prof. Potelnicu Simona, prof. Rotaru Mihaela;
 Actorii- prietenii noştri - prof. diriginţi ai claselor V-VIII, Structura Slobozia;
 Dăruind, vei dobândi - daruri de Sf. Nicolae, prof. Liche Nuţa, clasa a VIII-a B;
 Colinde de Crăciun - prof. Liche Nuţa, prof. Ţuvic Nicoleta, prof. Iosif Bulai;
 E vremea colindelor! - prof. Bendrea Elena, clasa a V-a C;
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
37
 Datini de Crăciun - carnaval, clasa a VII-a A , prof. Butnaru Mariana;
 Desenăm, colorăm și învățăm - activitate extraşcolară – concurs, clasa a VIII-a A,
prof. Butnaru Mariana;
 Pe urmele lui Eminescu - organizatori, prof. Postelnicu Simona, prof. Lupu
Petronela;
 Eminescu - expresia integrală a sufletului românesc - prof. diriginţi ai claselor V-
VIII, Structura Slobozia;
 24 Ianuarie - Unirea Principatelor Române - prof. diriginţi ai claselor V-VIII,
Structura Slobozia;
Proiecte şi parteneriate educaţionale:
 Proiect educaţional Şi eu sunt român – organizator prof. Lupu Petronela;
 Proiect Voluntariat Bătrânii noștri, Bunicii noștrii! - prof. Topciu Maria;
 Proiect educativ Mirajul însufleţirii hârtiei – prof.coordonator Pipă Ana, echipa de
proiect prof. Lupu Petronela, prof. Rotaru Mihaela;
 Să dăruim bucurii de Ziua Naţională a României, decembrie 2018;
 Proiect educaţional Să iubim matematica - prof. Butnaru Mariana, prof. Pipă Ana,
prof. Chistol Gina;
 Matematica în viața cotidiană - concurs , noiembrie 2018;
 Mari matematicieni. Matematicieni români, decembrie 2018;
 Simpozion naţional Magia sărbătorilor de iarnă - îndrumător, organizator, evaluator,
coautor, prof. Lupu Petronela;
 Seminarul regional Împreună spunem stop abandonului şcolar – prof. Lupu
Petronela;
 Participare la conferința internaţională Apostoli pentru patriotism cu lucrarea
Centenar 2018 - prof. înv. primar Cimpoeşu Gabriela
 Proiect educațional Creangă, mărțișorul literaturii românesti, partener prof. înv.
primar Cimpoeşu Gabriela;
Concursuri şi competiţii:
 Olimpiada locală de fizică, prof. Andrei Ştefănica (1 elev calificat la etapa judeţeană),
prof. Topciu Maria;
 Olimpiada de Limba si literatura română, etapa locală, prof. Oana Ilarie, prof.
Postelnicu Simona, prof. Lupu Petronela;
 Olimpiada Lectura ca abilitate de viaţă, prof. Oana Ilarie, prof. Postelnicu Simona,
prof. Lupu Petronela;
 Prof.înv.primar Verona Bogus a organizat, împreună cu colegii învățători, etapa I a
Concursului Naţional Gazeta Matematică Junior, unde au participat elevii de la toate
clasele primare;
 Prof. înv.primar Maria-Manuela Nicorescu a organizat, împreună cu colegii învățători,
etapa I a Concursului Naţional COMPER, unde au participat majoritatea elevilor
claselor primare;
 Concursul LUMINA MATH- etapa online - prof. Butnaru Mariana, prof. Pipă Ana;
 COMPER - etapa I- prof. Butnaru Mariana;
 Concurs judeţean Veşnicia s-a născut la sat, editia a VI-a, îndrumător, prof. Lupu
Petronela: premiul I -2 elevi, premiul II – 1 elev, premiul III -1 elev;
 Concurs judeţean de fotografie Edshoot –îndrumător, prof. Lupu Petronela;
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
38
Excursii, vizite, drumeţii
 Excursie la Castelul din Miclăușeni, Palatul Culturii și Mitropolia Moldovei și
Bucovinei Iași - prof. Liche Nuţa
 Excursie pe traseul Târgu Ocna - Slănic Moldova - Bacău, organizatori prof.Pipă Ana,
prof. Butnaru Mariana, prof. Rotaru Mihaela;
 Excursie tematică Pe urmele tezaurului românesc, pe traseul Roznov - Tg. Mureş –
Cluj Napoca – organizator – prof. Lupu Petronela;
 Elevii claselor a III-a A și a IV-a B, însoțiți de prof.înv.primar Jbanca Monica și
prof.înv.primar Dumitrașcu Elena au efectuat o excursie de studiu, la Mausoleul din
Mărășești.

NIVEL LICEAL

 15 septembrie 2018 - Let's do it România!, profesori coordonatori: Japalela Tamara


Veronica, Anicăi Iuliana, Socol Valeriu, clasele: IX C, XI C, XI D. Locul desfășurării:
raza oraşului Roznov;
 5 octombrie 2018 - Ziua Mondială a Educaţiei, Educaţia prin lectură, prof. organizatori:
Teiosanu Violeta, Gabur Paulina, Huțu Ailoae Simona Lorica, bibliotecar Corchez Irina,
elevi de la clasele a X a A, a XI a B, a XII a A;
 05 octombrie 2018 - Ce este educația?, prof. coord. Apetrei Ana-Daniela, prof. Struguțe
Cătălin, prof. Duca Carmen, prof. Socol Valeriu, clasele IX C, IX D, X B;
 23.10.2018 - Să ne cunoaște împrejurimile! prof. coord. Apetrei Ana-Daniela, prof.
Struguțe Cătălin, prof. Duca Carmen, prof. Socol Valeriu Clasele: a IX-a C, a IX-a D, a
X-a B;
 5 octombrie 2018 - Primul ajutor eşti tu, profesori coordonatori: Japalela Tamara
Veronica, Anicăi Iuliana, clasele: XI C, XI D. Locul desfășurării: Laboratorul de studiul
lemnului Liceul Tehnologic “Gh. Ruset Roznovanu”;
 22 octombrie 2018 - Excursie la obiectivele culturale din Iași, prof. coord. Huțu Ailoae
Simona, director, prof. Oana Ilarie, prof. Alterescu Cristina, prof. Mancaș Margareta, prof.
Gabur Paulina, prof. Duca Maria Carmen, prof. Teioșanu Violeta, participanţi: elevi de la
clasele IX-XII;
 22 octombrie 2018 - Plantele medicinale - o soluţie pentru sănătatea ta, profesor
coordonator: Japalela Tamara Veronica, clasa a IX a C şi a XI a D. Locul desfășurării:
Laboratorul de studiul lemnului Liceul Tehnologic “Gh. Ruset Roznovanu”;
 22 octombrie 2018 - Reutilizăm, reciclăm, nu risipim, ne relaxăm, profesor
coordonator: Japalela Tamara Veronica, clasa a XI a D;
 23 octombrie - Vizitarea obiectivelor culturale din Roznov: Casa bunicilor - Chintinici,
Muzeul Roznovanu: prof. Gabur Paulina, prof. Gheorghiu Elena, prof. Mârcă Ana, prof.
Iftimie Viorel, prof. Nedeloiu Daniel, prof. Hizan Adrian, prof. Duca Maria Carmen, prof.
Bofan Daniel, participanţi: elevi de la clasele IX-XII;
 23 octombrie 2018 - Să învăţăm bunele maniere, profesor coordonator: Japalela Tamara
Veronica, clasa a X-a D;
 23 octombrie 2018 - Puterea incredibilă a zâmbetului, profesor coordonator: Japalela
Tamara Veronica, clasa a XI-a D;

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
39
 24 octombrie - Vizionare film la Cinema City Piatra Neamț: Mancaș Margareta, Gabur
Paulina, Teioșanu Violeta, Duca Maria Carmen, Roman Brândușa, Alterescu Cristina,
Iftimie Viorel, Hizan Adrian, Huțu Ailoae Simona, participanţi: elevi de la clasele IX-XII;
 24 octombrie 2018 - Un fruct pe zi pledoarie pentru alimentaţie sănătoasă, profesor
coordonator: Japalela Tamara Veronica, clasa a XI a D;
 24 octombrie 2018 - Albina o regină pentru sănătatea noastră. Despre consumul de
produse apicole și sănătate, profesor coordonator: Japalela Tamara Veronica, clasa
a IX-a C;
 25 octombrie 2018 - Terapie prin zâmbet şi bună dispoziţie, profesor coordonator:
Japalela Tamara Veronica, clasa a XI-a D;
 25 octombrie 2018 - Nu eşti de vânzare, alege pentru binele tău!, profesori
coordonatori: Japalela Tamara Veronica, Anicăi Iuliana, Socol Valeriu, clasele: IX C, XI
C, XI D. Invitaţi: comisar şef Bostan Rareş, din partea A.N.I.T.P, Inspector de specialitate
Liviu Nistor;
 25 octombrie 2018 - Vizită la Muzeul Gh. Ruset Roznovanu, profesor coordonator:
Japalela Tamara Veronica, clasa a XI-a D;
 25 octombrie 2018 - Ziua armatei Române, profesori coordonatori: Japalela Tamara
Veronica, Anicăi Iuliana, clasele a XI-a C, a XI-a D, invitat: prof. Lăcătuşu Ana;
 26 octombrie 2018 - Drumeţie în oraşul Piatra Neamţ, profesor coordonator: Japalela
Tamara Veronica, clasa a XI-a D;
 31 octombrie 2018 - Halloween, profesori coordonatori: Japalela Tamara Veronica,
Anicăi Iuliana, clasele a XI-a C, a XI-a D;
 1 noiembrie 2018 - Siguranţa în şcoală, prof. coord. Tacu Tudor, prof. Iftimie Viorel,
prof. Teioșanu Violeta, activitate realizată în parteneriat cu Inspectoratul de Jandarmi
Neamţ, participanţi: elevi de la clasele IX-XII;
 8 noiembrie 2018 - Energiile regenerabile, cheia viitorului, activitate în cadrul
Proiectului WORLD’S LARGEST LESSON, profesori coordonatori: Japalela Tamara
Veronica, Socol Valeriu, Anicăi Iuliana, clasele: IX C, XI C, XI D;
 9 noiembrie 2018 - Clima pentru tine, activitate în cadrul Proiectului WORLD’S
LARGEST LESSON, profesori coordonatori: Japalela Tamara Veronica, Socol Valeriu,
Anicăi Iuliana, clasele: IX C, XI C, XI D;
 12 noiembrie 2018 - Muncim pentru noi, activitate în cadrul Proiectului WORLD’S
LARGEST LESSON, profesori coordonatori: Japalela Tamara Veronica, Socol Valeriu,
Anicăi Iuliana, clasele: IX C, XI C, XI D;
 13 noiembrie 2018 - Stop Violenței!, activitate realizată în cadrul „Campaniei 19 zile de
prevenire a abuzurilor şi violenţelor asupra copiilor şi tinerilor‟, în parteneriat cu FICE
România, prof. Teioșanu Violeta, prof. Gabur Paulina, participanţi: elevi de la clasele IX-
XI;
 13 noiembrie 2018 - Protejăm pădurile, activitate în cadrul Proiectului WORLD’S
LARGEST LESSON, profesori coordonatori: Japalela Tamara Veronica, Socol Valeriu,
Anicăi Iuliana, clasele: IX C, XI C, XI D;
 14 noiembrie 2018 - Siguranța în școală - activitate de consiliere colectivă realizată în
cadrul proiectului „Campania 19 zile de prevenire a abuzurilor și violențelor asupra
copiilor și tinerilor‟, prof. Psiholog Emanuela Cojocaru, clasele a X-a;
 15 noiembrie 2018 - Educația este vaccinul contra violenței! - Educația pentru sănătate -
Cum să acorzi primul ajutor medical corect pentru a salva viața victimelor violenței?, prof.
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
40
coord. Harabagiu Luiza, participanţi: elevi de la clasele a VII-a B, a VIII-a A, a X A-a,
a XI-a A;
 16 noiembrie 2018 - Spune NU violenţei!, prof. Morariu Maria Raluca, Structura: Şcoala
Gimnazială Slobozia;
 15 noiembrie 2018 - Viitorul nostru comun, activitate în cadrul Proiectului WORLD’S
LARGEST LESSON, profesori coordonatori: Japalela Tamara Veronica, Socol Valeriu,
Anicăi Iuliana, clasele: IX C, XI C, XI D;
 15 noiembrie 2018 - Eradicarea foametei, activitate în cadrul Proiectului WORLD’S
LARGEST LESSON, profesori coordonatori: Japalela Tamara Veronica, Socol Valeriu,
Anicăi Iuliana, clasele: IX C, XI C, XI D;
 23 noiembrie 2018 - Neamţ - Ţinutul frumuseţii naturale şi spirituale, profesori
coordonatori: Japalela Tamara Veronica, Anicăi Iuliana, Socol Valeriu, clasele: IX C, XI
C, XI D;
 29 noiembrie 2018 - Campania socială Săptămâna legumelor și a fructelor donate,
ediția 2018. Campania face parte din activitățile specifice Strategiei Naționale de Acțiune
Comunitară (SNAC), profesori coordonatori: Japalela Tamara Veronica, Huțu Ailoae
Simona, Teioșanu Violeta, Duca Maria Carmen, Socol Valeriu, Gabur Paulina. Locul
desfășurării: Centrul social de urgență din Roznov, sprijin pentru persoanele fără adăpost.
Elevii claselor IX-XIII;
 17 decembrie 2018 - activitate voluntariat Datini din străbuni, proiectul educaţional
“Bătrânii noştri - bunicii noștri”, profesor coordonator: Japalela Tamara Veronica, clasa a
XI-a D. Locul desfășurării: Azilul pentru persoane vârstnice Roznov;
 19 decembrie 2018 - Colind de Crăciun, profesori coordonatori: Bulai Iosif, Tacu Tudor,
Japalela Tamara Veronica, Socol Valeriu, clasele: IX C, XI D, IX A, B, X A, XI B, XII A.
Locul desfăşurării: Liceul Tehnologic “Gh. Ruset Roznovanu”;
 20 decembrie 2018 - activitate voluntariat Să dăruim de Crăciun, proiect educaţional
judeţean de voluntariat “Un zâmbet pe chipul lor”, profesori coordonatori: Japalela
Tamara Veronica, Anicăi Iuliana, Teacu Oana, Ilarie Oana, clasele: XI C, XI D. Locul
desfășurării: Pe teritoriul orașului Roznov la casele familiilor cu probleme financiare,
sponsori: părinții elevilor participanți
Parteneri instituţionali implicaţi:
 Primăria orașului Roznov
 Biserica „Sf. Nicolae‟, Roznov
 Biserica „Sf. Ilie‟, Chintinici
 Căminul de bătrâni Roznov
 Serviciul Rutier Neamț
 Muzeul de Științe ale Naturii, Piatra Neamț
 Muzeul de Istorie, Piatra Neamț
 Muzeul de de Artă și Etnografie Piatra Neamț
 Muzeul Gh. Ruset Roznovanu
 McDonald’s, Galleria Mall Piatra Neamț
 Cinematograf „Dacia - Piatra Neamț”
 Consiliul Județean Neamț
 Cetatea Neamțului
 Teatrul Tineretului Neamţ
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
41
 Casa Memorială „Calistrat Hogaş”
 Parcul Dendrologic Roznov
 Parcul Central Piatra Neamț
 IPJ Neamț
 Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog al Județului Neamț
 Universitatea „Al. I. Cuza‟, Iaşi
 Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu", Iași
 Catedrala Mitropolitană din Iași

ANALIZA SWOT
Puncte tari:
- Implicarea unui număr mare de cadre didactice şi de elevi în realizarea şi
desfăşurarea de activităţi extraşcolare şi proiecte de parteneriat educaţional ;
-Permanentizarea parteneriatelor cu autorităţile locale;
-Organizarea concursurilor: civice, artistice, sportive, pe discipline;
- Diseminarea constantă a evenimentelor şi activităţilor extraşcolare şi extracurriculare
prin site-ul şcolii şi pagina de facebook a Liceului Tehnologic „Gh. Ruset-Roznovanu”;
Puncte slabe:
-Disponibilitatea scăzută, socio-economic, a unor elevi care provin din medii/familii
dezavantajate, față de activitățile extrașcolare;
- Fonduri insuficiente şi greutarea obţinerii lor pentru a răsplati rezultatele bune şi
foarte bune ale unor elevi merituoşi ai şcolii;
Oportunități:
- Disponibilitatea autorităţilor locale (Primăria, Biserica, Poliţia, Dispensarul,
Biblioteca) de a se implica în viaţa şcolii ;
-Disponibilitatea altor şcoli pentru schimburi de experienţă si pentru activităţi
organizate în parteneriat, în interes reciproc ;
- Implicarea şi cointeresarea părinţilor în procesul educativ din şcoală;
Amenințări:
- Implicarea aceloraşi elevi în activităţile extraşcolare propuse;
-Criza de timp a părinţilor, datorată situaţiei economice, conduce la o slabă
supraveghere a copiilor şi la o redusă implicare în viaţa şcolii.

6.11. Comisia diriginţilor

Comisia diriginţilor – Gimnaziu


(Responsabil, prof. Lupu Petronela)

Activităţi desfăşurate la nivelul şcolii

Nr. TEMATICA DATA RESPONSABIL OBSERVAŢII


crt.
1. 1. Raportul activității Comisiei
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
42
Metodice a Diriginților pe anul septembrie Prof. Lupu Petronela
2017-2018 2018

2. Stabilirea tematicii și a
activităților comisiei pe semestrul I,
al anului școlar 2018-2019

2. 1.. Referat- dezbatere “ Strategii Toţi membrii comisiei


de eficientizare a relaţiei de octombrie
comunicare a cadrului didactic cu 2018
părinţii” Prof. Lupu Petronela şi
prof.Pipa Ana
2. Activitate extraşcolară “Zilele Toţi membrii comisiei
toamnei”

3. Analiza rezultatelor globale a


testelor inițiale

3. 1. Referat – dezbatere Prof. Șolot Cristina


“Creativitatea în consilierea noiembrie Toţi membrii comisiei
şcolară şi profesională a elevilor” 2018
Prof.Șolo Cristina
2.Lecţie demonstrativă “ Puterea
anturajului” – clasa a VIII a Prof. Rotaru Mihaela
şi Ţuvic Nicoleta
3. Activitate extraşcolară “Ziua
Educaţiei globale”
4. 1. Activitate demonstrativă “ Prof. Lupu Petronela,
Meserie, profesie, ocupaţie.Meseria decembrie
pe care mi-o doresc” clasa a VIII a 2018
Prof.Secuiu Maria
2. Referat:”Emoţiile în viaţa
noastră” Prof. Butnaru Mariana
şi prof. Liche Nuţa
3.Activitate extraşcolară “ Arta de
a dărui”
5. 1. Referat:”Calitatea relaţiilor ianuarie Prof. Andrei Ştefănica
sociale” 2019
Prof. Butnaru Mariana
2.Activitate demonstrativă clasa a
VII a Tοți profesorii diriginți

3. Activitate extraşcolară “ Pe
urmele lui Eminescu”

2. Întâlnirea Consiliilor claselor în


vederea stabilirii notelor la purtare

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
43
Întreaga activitate a profesorilor diriginţi a urmărit, în acest semestru, creşterea prestigiului şcolii
şi a calităţii procesului instructiv, prin activităţile desfăşurate cu elevii şi profesorii, prin realizarea unui
echilibru între activităţile curriculare şi extracurriculare.
Un rol educativ însemnat l-a îndeplinit şi mediul şcolar şi practicile sociale compatibile cu
idealurile unei societăţi democratice aplicate în şcoală. S-a evitat stilul totalitar de organizare, s-au
încetăţenit practicile care să stimuleze iniţiativele membrilor colectivului, exprimarea opiniei. S-a
urmărit în mod constant ca spaţiul scolii să constituie un spaţiu de manifestare a responsabilităţii, a
comportamentului decent de care sunt legate cinstea, onoarea, capacitatea de respectare a promisiunilor,
respectul reciproc, toleranţa fata de opinii diferite.
PUNCTE TARI:
-şedinţele comisiei metodice a diriginţilor s-au desfăşurat conform planificării întocmite la începutul
semestrului;
-tematica orelor de dirigenţie a corespuns cu programa de Consiliere şi orientare, ţinându-se cont de
particularităţile de vârsta, personalitatea si preocupările elevilor;
-s-au respectat planificările calendaristice, componentele si subcomponentele educaţiei.
PUNCTE SLABE:
-coeziunea slabă între membrii comisiei;
-necompletarea portofoliului dirigintelui cu toate datele elevilor clasei;
-lipsa instrumentelor de stimulare a elevilor şi a profesorilor la sfârşitul unor activităţi extracurriculare.
Cred că se impune o mai bună colaborare a profesorilor între ei, a profesorului diriginte cu
colectivul de elevi, a elevilor între ei, a noastră cu părinţii care doresc să se implice mai mult în procesul
instructiv-educativ. Folosirea dialogului în comunicarea cu ceilalţi este utilă în special în depăşirea unor
situaţii generate de dorinţa noastră de a face din copiii noştri oameni demni şi mândri şi multe dintre
rezultatele muncii noastre devin vizibile mai târziu.
- elevii de azi au ca model lumea abstractă și insensibilă a internetului și a televizorului. Nu mai au timp
sa citească, să reflecteze, cred că violența și bădărănia sunt manifestări normale;
- deculturalizarea adolescenților, imitarea unor comportamente violente, aberante;
- nu toți elevii acordă importanță manualului ales, refuză să-și procure manual sau dacă
îl au nu-l aduc la oră, nu pot astfel să participe în mod eficient la activitățile propuse de
profesor;
- unii elevi au comportamente deviante și nu beneficiază de sprijin din partea părinților.

Comisia diriginţilor – Liceu


(Responsabil prof. Anicăi Iuliana)

Motto :
„Un profesor îşi pune amprenta asupra eternităţii, el nu poate şti niciodată
cât de departe ajunge influenţa lui." (Henry Brooks Adams)

COMISIA METODICĂ A DIRIGINŢILOR şi-a desfăşurat activitatea în conformitate


cu planul managerial elaborat la începutul anului şcolar. Principalele activităţi derulate:
 Constituirea noii Comisii Metodice a Diriginţilor;
 Elaborarea planificărilor pentru consiliere şi orientare profesională conform
programelor în vigoare;

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
44
 Organizarea de şedinţe cu părinţii şi propunerea unor măsuri de remediere a
punctelor slabe;
 Organizarea de şedinţe pe teme care au avut ca scop eficientizarea activităţii
dirigintelui, completării corecte a documentaţiei specifice, consolidarea
parteneriatului elev-diriginte-părinte;
 Constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor;
 Atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe
şcolare si extraşcolare de socializare, interrelaţionare, culturalizare.
La realizarea planificărilor, diriginţii au respectat structura curriculumului, bazată pe:
• Competenţe generale
• Valori şi atitudini
• Competenţe specifice şi conţinuturi
• Sugestii metodologice
Conţinuturile învăţării au respectat de asemenea următoarele cinci module tematice:
1. Autocunoastere şi dezvoltare personală
2. Comunicare şi abilităţi sociale
3. Managementul informaţiilor şi al învăţării
4. Planificarea carierei
5. Calitatea stilului de viată
1. ACTIVITATEA DE PROIECTARE ŞI PLANIFICARE
Comisia metodică a diriginţilor a fost constituită la începutul anului şcolar 2018-2019 cu un
efectiv de 16 cadre didactice.Pe parcursul semestrului I profesorii diriginţi au urmărit ca prin
activitatea desfăşurată, să materializeze trăsăturile şi principiile consilierii şcolare, văzute ca
un proces de dezvoltare şi prevenire.
Planul de activitate conţine:
1.Întocmirea Planului managerial al comisiei diriginţilor privind implementarea strategiei
dezvoltării activităţii educative şcolare şi extraşcolare pe anul şcolar 2018- 2019;
2. Programul activităţilor școlare şi extracurriculare şi graficul de desfăşurare al acestora
cuprinzând termene şi responsabilităţi;
3. Planificarea şedinţelor cu părinţii;
4. Graficul activităţilor Comisiei metodice a diriginţilor: lecţii demonstrative,referate,
informări de specialitate;
5. Graficul de interasistenţă la orele de dirigenţie;
6.Graficul de asistenţă la orele de dirigenţie.
2. PROMOVARE
 S-au actualizat punctele de informare din şcoală.
3. ACTIVITATEA DIRIGINŢILOR
 Şedinţele Comisiei metodice a diriginţilor s-au ţinut conform graficului respectând
tematica.
 S-a efectuat instruirea prof. diriginți cu privire la organizarea activităților educative
școlare si extrașcolare, întocmirea documentelor,realizarea fişei psihopedagogice a
elevilor şi a altor documente necesare dirigintelui.

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
45
 La orele de consiliere şi orientare s-au respectat planificările calendaristice iar temele
dezbătute au respectat Programele de Consiliere şi Orientare şi particularităţile
elevilor.
 S-au desfășurat ședințele cu părinții, pe clase, după un program stabilit.
 S-au semnat contractele de parteneriat cu părinții şi agenţii economici.
 În luna noiembrie 2018 d-l prof. Struguţe Cătălin diriginte al clasei a IX-a D a
susţinut o lecţie deschisă cu tema IT-ul ,Prieten sau duşman.
 Referate şi dezbateri au fost prezentate şi susţinute de:
-prof. Japalela Veronica, diriginte cl. a XI-a D - Înţelegerea şi prevenirea
abandonului şcolar – referat luna octombrie 2018.
-prof.Socol Valeriu ,diriginte cl. a IX-a C- Combaterea absenteismului prin
activităţi extraşcolare – referat luna noiembrie 2018.
-prof.Nedeloiu Daniel, diriginte cl. a XII-a A - 100 de ani,Centenarul Marii Uniri –
activitate luna decembrie 2018.
-prof.Atănăsoaei Daniela, diriginte cl. a X-a C – Educaţia formală, informală şi
nonformală - referat luna ianuarie 2019.
5. Analiza SWOT

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE


Profesorii diriginţi:
 Au prelucrat Regulamentului de Ordine  Numărul absenţelor nemotivate ale elevilor
Interioară al liceului la clasă; este destul de mare;
 Au beneficiat de tematică şi scenarii  Familia nu este implicată suficient în
didactice pentru şedinţele cu părinţii, de activitatea de educare a copiilor;
machete ale proceselor verbale pentru  Starea materială precară a unor familii.
şedinţe/ lectorate.  O parte din orele de dirigenţie au devenit pur
 Au respectat termenele stabilite şi au informale, accentul fiind pus pe discutarea
utilizat scenariile didactice propuse. situaţiei şcolare şi mai puţin pe dezvoltarea
 Au beneficiat (în format electronic) de temelor propuse cf. Planificării.
macheta caietului dirigintelui, adaptată la
noile cerinţe ale consilierii şi orientării
 Au experienţă didactică în desfăşurarea
activităţilor educative specifice statutului de
diriginte
 Personal didactic calificat, cu competenţe
necesare evaluării şi valorificării valenţelor
educative;
 Diversitatea programului de activităţi
educative la nivelul unităţii de învăţământ;.
 Au fost prezentate prin referate teme
inovative şi de interes pentru perfecţionarea
activităţii educative.
 Colaborare optimă cu Poliţia, dispensarul,
Biserica.
 Profesorii diriginţi s-au preocupat şi s-au
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
46
implicat în cunoaşterea stilurilor de învăţare
la clasă şi promovarea acestora în rândul
profesorilor de la clasă.
 S-au manageriat eficient situaţiile de
indisciplină sau de absenteism şcolar
(comunicare şi consiliere cu părţile
implicate, implicarea şi consilierea
părinţilor, aplicarea sancţiunilor conform
ROI etc.)
 Relaţiile interpersonale (diriginţi-elevi,
profesori-elevi, director-profesori, profesori-
părinţi, profesori-profesori) favorizează un
climat deschis şi stimulativ.
OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

 Tratarea diferenţiată până la individualizare a  Inexistenţa unor repere morale solide în viaţa
elevilor; elevilor, deruta morală determinată de
 Utilizarea unor strategii didactice în cadrul societate, mass-media etc.;
orelor de dirigenţie astfel încât elevul să se poată  Criza de timp a părinţilor datorată situaţiei
exprima, să fie ascultat şi îndrumat eficient. economice, conduce la o slabă supraveghere
 Atragerea într-o mai mare măsură a părinţilor în a copiilor şi la o redusă implicare în viaţa
vederea realizării unui parteneriat real Şcoală - şcolii;
Familie.
 Cursuri de formare pe teme educative;

6. MĂSURI PENTRU REMEDIEREA PUNCTELOR SLABE


- Informarea şi consilierea elevilor, în vederea:
 Cunoaşterii şi autocunoaşterii
 Optimizării relaţiei: şcoală -elevi-părinţi
- Prevenirea factorilor de risc comportamental prin:
 lecţii de consiliere educaţională cu tematică specifică:
 prevenirea comportamentelor agresive şi a conflictelor din
mediul şcolar,
 prevenirea abuzurilor fizice şi psihice a minorilor,
- Alte activităţi (proiecte, programe) de prevenire a factorilor de risc comportamental şi
de stimulare a factorilor de protecţie:
 Întocmirea proceselor verbale la lectoratele cu părinții.
 Întocmirea unor proceduri de către profesorii diriginți privind
absenteismul, combaterea violenței etc.

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
47
6.12. Activitatea bibliotecii şi a CDI-ului

BIBLIOTECĂ
(Responsabil, bibliotecar Corchez Irina)

În semestrul I al anului școlar 2018-2019, activitatea bibliotecii şcolare a respectat


normele biblioteconomice în vigoare şi planul managerial întocmit la începutul anului.
Activităţile ce au caracter permanent (eliberarea şi primirea volumelor de bibliotecă,
aşezarea cărţilor la raft, recondiţionare, oferirea de informaţii bibliografice, înregistrarea
publicaţiilor în evidenţa bibliotecii, etc.), au fost completate cu activităţi ce au avut ca scop
principal atragerea elevilor spre bibliotecă şi lectură (expoziţii tematice de carte cu ocazia
diferitelor evenimente, prezentări power-point, acţiuni de popularizare a cărţii şi bibliotecii în
colaborare cu cadrele didactice).
Dintre acestea amintesc:

Popas la biblioteca școlii


Septembrie Scriitorii lunii septembrie: expoziție de carte George Bacovia și George
Coșbuc
Ziua mondială a educației. Educația prin lectură
Octombrie
Ziua internațională a bibliotecilor școlare. De ce iubesc biblioteca școlii?
Sărbătoriții lunii: L. Rebreanu și M. Sadoveanu – inițiere în cercetarea
documentară (activitate realizată în colaborare cu CCD Neamț)
Noiembrie Moment aniversar Vasile Voiculescu – expoziție de carte
Bibliotecarii, profesorii, elevii au un hobby! (activitate în cadrul proiectului de
voluntariat Ai un hobby? Alege cartea pentru pasiunea ta!)
1 Decembrie – Ziua Națională a românilor de pretutindeni (expoziție de carte,
Decembrie imagini și documente)
Magia Crăciunului în literatură...dar și în bibliotecă
Sărbătoriții lunii: Caragiale, Slavici - expoziție de carte
Eminescu dincolo de spațiu și timp (expoziție de carte, recital)
Ianuarie 24 Ianuarie Mica Unire – expoziție tematică de carte și documente
Atelierul de lucru Alege cartea pentru pasiunea ta! (activitate în cadrul
proiectului de voluntariat Ai un hobby? Alege cartea pentru pasiunea ta!)

Puncte tari:
- atragerea de donații din partea profesorilor și elevilor;
- activități în colaborare cu biblioteca CCD Neamț;;
- colaborare bună cu toate cadrele didactice.
Puncte slabe:
- implicarea unui număr redus de elev în activităţile bibliotecii;
- o mai mare diversificare a tematicii activităţilor şi slaba popularizare a acestora.
Măsuri ameliorative:
- găsirea unor noi metode de atragere a elevilor spre bibliotecă;
- o mai bună popularizare a acţiunilor bibliotecii.

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
48
Centrul de Documentare și Informare
(Responsabil, prof. Liche Nuţa)

1. Obiectivele stabilite în planul managerial al CDI-ului şcolar pentru anul 2018-2019:


I. PEDAGOGICE
II. CULTURALE
III. DE COMUNICARE
IV. DE GESTIONARE
2. Autoevaluarea gradului de realizare a obiectivelor stabilite:
 În ceea ce privește obiectivele pedagogice, acestea s-au realizat în totalitate, prin
prezentarea CDI-ului şi a organizării sale noilor elevi (turul virtual al CDI-ului, pliantul de
prezentare, prelucrarea regulamentului de ordine interioară); prin inițierea și susținerea de
proiecte disciplinare şi interdisciplinare în colaborare cu echipa pedagogică; prin desfăşurarea
activităților diferitelor comisiilor metodice; prin activităţi de recuperare a elevilor cu
dificultăţi de învăţare; prin ședințe de orientare şi consiliere vocaţională a elevilor din clasele
a VIII-a; prin organizarea cercurilor de lectură și prin realizarea de parteneriate educative.
 În ceea ce privește obiectivele culturale, acestea s-au realizat în totalitate, prin
animaţii lectură, animaţii audio-video, prin realizare de expoziţii pe diverse teme, prin
desfășurarea de activităţi prilejuite de diferite evenimente, prin activităţi de valorificare a
patrimoniului şi a potenţialului cultural.
 Obiectivele de comunicare au vizat colectarea, prelucrarea şi difuzarea informaţiilor
din interiorul şi exteriorul instituţiei necesare utilizatorilor, participarea la promovarea
imaginii unităţii de învăţământ în comunitatea educaţională şi locală, obiective care au fost
îndeplinite prin antrenarea întregii echipe pedagogice.
 Obiectivele de gestionare a spațiului, a funcționării CDI-ului, a bunurilor materiale, a
fondului documentar, pluridisciplinar și multimedia, a formării profesionale au fost
îndeplinite de către responsabilul CDI și bibliotecar.

3. Măsuri pentru ameliorarea activităţii specifice CDI:


 o mai bună promovare a activităților desfășurate în CDI;
 o implicare mai mare a cadrelor didactice în inițierea și implementarea proiectelor din CDI.
4. Activităţi derulate în cadrul CDI:
a) Activităţi de perfecţionare şi informare a cadrelor didactice, desfăşurarea comisiilor
metodice, a cercurilor pedagogice (religie);
b) Animaţii lectură (activităţi de lectură a imaginii); Animaţii audio-video (vizionări de
expoziţii virtuale, vizionări de filme, documentare, audiţii muzicale) - diriginţi, cadre
didactice;
c) Activităţi extraşcolare:
 Pași prin bibliotecă – 25 septembrie 2018 – clasa I B - prof.înv.primar Vasile
Alina;

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
49
 Sfânta Cuvioasă Prascheva - Bucuria Moldovei – 12 octombrie 2018 - elevii
clasei a VII-a b – prof. Liche Nuța;
 Zilele toamnei - expoziție de desene, coșuri cu fructe și legume, program
artistic – 22-26 octombrie 2018 – elevii claselor V-VIII- prof. Rotaru Mihaela
și diriginții claselor de gimnaziu;
 Biblioteca, comoară a sufletului - 24 octombrie 2018 - clasa I A -
prof.înv.primar Drângu Maria;
 Cartea, prietena mea - 23 octombrie 2018 - grupa mare - prof.înv.primar
Onișoru Mihaela;
 Pe drumuri de munte - 10 noiembrie 2018 - clasele a VI-a B și a V-a B -
prof. Lupu Petronela și prof. Pipă Ana;
 Eu și ceilalți (Toleranța față de semeni) - 14 noiembrie 2018 - elevi cu
cerințe speciale - prof. psiholog Cojocaru Emanuela
 Mihail Sadoveanu - un scriitor uitat - 20 noiembrie 2018 - clasa a VIII-a C -
prof. Postelnicu Simona;
 Întâlnire cu bibliotecarul școlii - 6 decembrie 2018 - clasele a V-a și a V-a C-
prof. Postelnicu Simona;
 Prietenii lui Eminescu – 15 ianuarie 2019 – prof. Oana Ilarie, prof. Lupu
Petronela, prof. Postelnicu Simona (activitate literar-artistică).
f) Activităţi prilejuite de diferite evenimente:
 Ziua Mondială a Educației – Un model pentru viață - școală - profesor –
5 octombrie 2018 - clasele gimnaziale - prof. Rotaru Mihaela;
 1 Decembrie - Ziua Națională a României - Centenarul Marii Uniri 1918-
2018 – 29 noiembrie 2018 – elevii claselor primare și grădiniță – propunător:
prof.înv.primar Ciobanu Mirela, Adăscăliței Minodora, Drângu Maria, Ilie
Simona, Onișoru Mihaela, Anghel Mariea, Dumitrașcu Lenuța.
5. Situaţii statistice privind beneficiarii activităţilor derulate

Reprezentare grafică privind gradul de participare

ELEVI
CADRE DIDACTICE
COMUNITATE

6. Marketing educaţional
- pliant de prezentare a CDI-ului;
- avizier cu activitățile propuse pentru luna următoare;
- tablă în cancelarie pentru informarea cadrelor didactice despre activitățile din ziua
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
50
respectivă;
- promovarea activităților desfășurate în CDI în revista școlii, Vârsta inocenței, și pe
site-ul școlii.

6.13. Comisia pentru dezvoltare profesională și evoluție în cariera didactică


(Responsabil, prof. Alterescu Cristina)

În luna septembrie s-a constituit Comisia pentru echivalarea în credite profesionale


transferabile a formelor de organizare a formării continue enumerate la art.8 al Metodologiei
privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale
transferabile, aprobată prin OMECTS nr. 5562/2011,
Cadrele didactice s-au înscris la gradele didactice în perioada stabilită de ISJ Neamț.
D-nele. Prof. Jitianu Anca-Elena și Rotaru Mihaela au susținut în luna noiembrie
inspecția finală pentru gradul didactic I.
Conform Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a
creditelor profesionale transferabile, perioada de acumulare a creditelor precum și numărul de
credite acumulat deja este conform tabelului de mai jos:

Intervale
consecutive de 5
ani de la
Anul definitivat,
Funcţia
Nr. Numele si prenumele promovarii pentru SUMA
didactică
definitivatului monitorizarea
obținerii a 90 de
credite (ultimul
interval)
Adăscăliței Minodora Profesor în 50
1. învățământul 1981 2016-2021
primar
2. Afrăsiloaia Lucian Profesor 2011 2016-2021 0
Alterescu Iulia-Cristina- Profesor 164
3. 2001 2016-2021
Vandana
4. Andrei Ștefănica Profesor 1990 2015-2020 90
5. Anghel Mariea Educatoare 1979 2014-2019 0
6. Anicăi Iuliana Profesor 2004 2014-2019 90
7. Atănăsoaei Daniela Gina Profesor 2001 2016-2021 0
8. Babătă Ioan Alexandru Profesor 2010 2015-2020 0
9. Bofan Ioan Daniel Profesor 2003 2018-2023 0
10. Bogus Verona Profesor 1986 2016-2021 0
11. Bosancu Gheorghe Maistru 1993 2018-2023 0
12. Butnaru Mariana Profesor 2001 2016-2021 0

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
51
13. Buzaeanu Niculina Profesor 1981 2016-2021 0
14. Chetreanu Ion Profesor 2003 2018-2023 0
15. Chirilă Maria Profesor 1995 2015-2020 180
16. Cimpoeșu Gabriela-Maria Profesor 2001 2016-2021 0
17. Ciobanu II Mirela Profesor 2005 2015-2020 0
18. Drîngu Maria Carmen Profesor 2000 2015-2020 90
19. Duca Maria Carmen Profesor 2001 2016-2021 0
20. Dumitrașcu Elena Profesor 2004 2014-2019 0
21. Ferenț Liliana Profesor 2005 2015-2020 0
22. Gabur Paulina Profesor 1991 2016-2021 0
23. Gheorghiu Elena Profesor 1997 2017-2022 90
24. Hizan Adrian Profesor 2000 2015-2020 0
25. Huțu-Ailoae Simona-Lorica Profesor 2005 2015-2020 130
26. Iftimie Vasile-Viorel Profesor 2000 2015-2020 0
27. Ilarie Oana Profesor 2000 2015-2020 15
28. Ilie Ana-Simona Profesor 1999 2014-2019 90
29. Japalela Tamara Veronica Profesor 2004 2014-2019 102
Jbanca Monica Profesor în 0
30. învățământul 1992 2017-2022
primar
31. Liche Nuța Profesor 1997 2017-2022 0
32. Lupu Petronela Profesor 2004 2014-2019 90
33. Mancaș Margareta Profesor 1998 2018-2023 54
34. Mancaș Victor Codrin Profesor 2002 2017-2022 90
35. Mitru Mădălin Emil George Profesor 2013 2018-2023 90
36. Nedeloiul Paul Daniel Profesor 2004 2014-2019 0
Nicorescu Maria Manuela Profesor în 0
37. învățământul 1997 2017-2022
primar
38. Nistor Vasile Profesor 2015 2015-2020 0
39. Onișoru Mihaela Profesor 1998 2018-2023 0
40. Pipă Ana Profesor 1997 2017-2022 0
41. Postelnicu Simina-Victoria Profesor 2007 2017-2022 0
42. Pruteanu Maria-Cristina Profesor 1998 2018-2023 0
Pușcașu Rahela Profesor în 0
43. învățământul 2011 2016-2021
primar
44. Roman Brândușa Profesor 2010 2015-2020 70
45. Rotaru Mihaela Profesor 2009 2014-2019 0
46. Secuiu Maria Profesor 2009 2014-2019 90
47. Socol Valeriu Profesor 2008 2018-2023 180
Stroea Ioan Profesor în 15
48. 1985 2015-2020
învățământul
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
52
primar
49. Stroia Oana Profesor 2000 2015-2020 0
50. Struguțe Cătălin Iulian Profesor 2004 2014-2019 0
51. Tacu Tudor-Constantin Profesor 2008 2018-2023 90
52. Teacu Oana Profesor 2002 2017-2022 195
53. Teioșanu Violeta Profesor 2000 2015-2020 90
54. Topciu Maria Profesor 1990 2015-2020 90
55. Topoliceanu Anca-Delia Profesor 2006 2016-2021 90
56. Țuvic Cristina Nicoleta Profesor 2011 2016-2021 90
Vasile Alina Profesor în 0
57. învățământul 1999 2014-2019
primar

6.14 Comisia de sănătate şi securitate a muncii


(Responsabil, prof. Atănăsoaei Daniela)

I. MĂSURI ORGANIZATORICE

1. S-au stabilit factorii de risc în fiecare sector de muncă și s-au emis instrucțiuni proprii.
2. S-au pregătit materialele pentru efectuarea instructajului introductiv general de către
diriginți, inginerii de specialitate și maiștri elevilor care efectuează ore în săli de clasă,
laboratoare și ateliere.
3. S-a urmărit desfăsurarea activității de instruire de laborator, de instruire practică și de
practică comasată.
4. S-au verificat periodic fișele individuale de instructaj.
5. S-a urmărit ca substanţele de curăţat folosite de către personalul administrativ să nu
prezinte pericol de accident de muncă.
6. S-a urmărit ca personalul auxiliar să fie echipat corespunzător pentru manipularea
mobilierului şi a lemnelor pentru încălzire şi să respecte instrucţiunile interne.
7. Maiştrii instructori şi elevii care îşi desfăşoară activitatea de instruire practică în atelierul-
şcoală au fost dotaţi cu echipamente de protecţie.
8. S-a urmărit respectarea principiilor ergonomice fundamentale prin prelucrarea
instrucţiunilor interne privind organizarea locului de muncă.

II. MĂSURI TEHNICE

1. Elevilor li s-a adus la cunoștință despre riscurile ce le implică deplasarea spre și dinspre
școală, în curtea școlii, în interiorul școlii, deplasare ce prezintă risc de cădere prin
dezechilibrare, alunecare, impiedicare,impingere, mai ales pe timp de iarnă.
2. Elevii au fost avertizaţi despre factorul de risc termic, şcoala fiind încălzită cu sobe.
3. În cadrul orelor de instruire practică, s-au prelucrat atât normele generale de SSM, cât şi
cele specifice fiecărui loc de muncă. Maşinile şi utilajele din dotare au fost prevăzute cu
instrucţiuni proprii de SSM.
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
53
4. S-au semnat de către elevi: fişa colectivă de instructaj și fişele individuale pentru luare la
cunoştinţă.
5. În cazul efectuării instruirii practice la agenţii economici, s-au semnat convenţiile de
practică prin care agentul economic are şi obligaţia efectuării instructajului de SSM.
6. În cadrul instructajului SSM au fost enumeraţi şi factorii de risc de accident de muncă
electric (atingerea indirectă sau directă a cablurilor si conductorilor), chimic (prin atingerea
accidentală a unor substanţe toxice şi caustice folosite la curăţenie), biologic (bacterii,
virusuri, plante şi animale periculoase) şi fizic (temperatura şi umiditatea aerului, curenţii de
aer, presiunea aerului, iluminatul necorespunzător).

III. MĂSURI IGIENICO-SANITARE


În limita posibilităţilor, şcoala şi atelierele au fost dotate cu truse sanitare de prim ajutor şi
cu materiale pentru efectuarea curăţeniei.
Punct tare:
-nu au fost accidente de muncă în sălile de clasă, laboratoare, în atelierele-şcoală şi la agenţii
economici.

6.15 Comisia de prevenire a violenţei în mediul şcolar


(Psiholog şcolar Cojocaru Emanuela)

În semestrul I al anului școlar 2018-2019, la nivelul Liceului Tehnologic „Gh Ruset


Roznovanu” s-au înregistrat în medie două cazuri de violență școlară lunar, între elevii din
gimnaziu, manifestându-se verbal și fizic.
Principalele cauze ale violenței școlare manifestate în acest semestru sunt:
- influența negativă a familiei (nivel scăzut de educație, neglijarea nevoilor copiilor,
carențe afective, divorț, concubinaj);
- dezinteres școlar al elevilor și preocupări predominant de natură extrașcolară;
- dificultăți de comunicare școală-familie (refuzul familiei de a comunica real, în
interesul dezvoltării copilului și învinovățirea școlii pentru comportamentul disfuncțional al
acestuia);
- anturaj și modele deviante.
În scopul prevenției și diminuării manifestărilor de natură violentă în școală, în primul
semestru, la nivelul comisiei pentru monitorizarea violenței s-au desfășurat următoarele:
- sesizarea și intervenția promptă a directorilor școlii, a cadrelor didactice și a
psihologului școlar în medierea conflictelor dintre elevi;
- consilierea părinților în mod individual și în grup, în cadrul ședințelor pe clase,
desfășurate de profesorii diriginți și de învățători;
- consilierea individuală și de grup a elevilor de către profesorii diriginți și învățători;
- afișarea reglementărilor privind ordinea interioară la nivelul școlii;
- monitorizarea lunară a cazurilor de violență în școală și intervenția imediată a cadrelor
didactice;

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
54
- activități de consiliere individuală și de grup pentru elevi și părinți în cadrul
cabinetului școlar de asistență psihopedagogică;
- studii privind dificultățile de adaptare școlară la intrarea într-un nou ciclu de
învățământ a elevilor claselor a IX-a, realizate de profesorul psiholog la începutul anului
școlar - consilierea individuală a elevilor de către cadrele didactice și psihologul școlar (pentru
identificarea conflictelor interiorizate, conștientizarea lor și găsirea unei căi de exteriorizare
într-o manieră acceptabilă social);
- colaborare strânsă între cadrele didactice ale școlii și prof. psiholog în privința remarcării și
intervenției particularizate asupra cazurilor de violență școlară;
- consilierea elevilor care au fost victime ale violenței pentru dezvoltarea încrederii în sine și
îmbunătățirea relațiilor de comunicare cu ceilalți;
- desfășurarea unor activități la nivelul liceului (în perioada 1-19 noiembrie 2018) în cadrul
Campaniei Internaționale „19 zile de activism împotriva abuzului și violenței față de copii și
tineri” inițiată și patronată de Federația Internațională a Comunităților Educative;
- proiecte și activități extrașcolare elaborate de învățători și profesori cu alte scopuri
declarative decât cele raportate strict la fenomenul de violență școlară, dar care au implicații
pozitive și asupra acestui aspect prin impactul asupra dezvoltării sintalității clasei de elevi;
- supravegherea atentă a elevilor în pauze de către profesorii de serviciu;
- asigurarea protecției și a pazei unității de învățământ;
- monitorizarea intrării persoanelor străine în incinta unității.
Puncte slabe:
- dificultăți la nivelul relației școală-familie în cazurile elevilor cu probleme de
disciplină;
Măsuri:
- colaborarea optimă a școlii cu partenerii disponibili din comunitate;
- activități extrașcolare (excursii) coordonate de cadrele didactice;
- consilierea părinților de către cadrele didactice și profesorul psiholog;
- consilierea psihopedagogică individualizată a elevilor, urmărindu-se conștientizarea
consecințelor actelor de violență, îmbunătățirea imaginii de sine a actorilor implicați în
violență, prevenirea apariției dispozițiilor afective negative, dezvoltarea autonomiei și
autocontrolului.

6.16. Comisia pentru Orientarea Şcolara şi Profesională


(Psiholog şcolar Cojocaru Emanuela)

În primul semestru al anului școlar 2018-2019, în cadrul Comisiei pentru Orientarea


Școlară și Profesională a Elevilor din Liceul Tehnologic „Gh Ruset Roznovanu”, Roznov, s-
au desfășurat următoarele activități:
 Colaborarea cabinetului de asistență psihopedagogică Roznov cu CJRAE Neamț în
cadrul studiului „Opțiunile școlare și profesionale ale elevilor din clasele a XII-a”;
 Studiu privind opțiunile școlare și profesionale ale elevilor din clasele a XII-a realizat
de către psihologul școlar, în urma căruia s-au identificat nevoile de consiliere ale

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
55
elevilor pentru a susține trecerea lor în câmpul muncii sau ,după caz, continuarea
studiilor în învățământul postliceal sau superior;
 Monitorizarea semestrială, centralizarea și transmiterea datelor la ISJ Neamț privind
opțiunile școlare ale elevilor din clasele a VIII-a;
 Planificarea și derularea activităților de consiliere în carieră pentru elevii de liceu în
cadrul proiectului „ROSE” – psihologul școlar;
 Activități de consiliere colectivă la clasele a VIII-a pentru orientarea școlară și
profesională;
 Consilierea individuală a elevilor indeciși de către psihologul școlar și profesorii
diriginți;
 Consilierea elevilor și a părinților de către profesorii diriginți și învățători privind
orientarea școlară și profesională a elevilor;
 Activități realizate de către psihologul școlar și învățători pentru remedierea
rezultatelor școlare și de depășire a eșecului școlar întâmpinat de elevii din clasele
primare;
Puncte slabe:
 Cei mai importanți factori de influență a elevilor claselor a XII-a sunt părinții și
prietenii. Dirigintele, psihologul școlar și ceilalți profesori au o participare mică la
decizia lor până în acest moment, fapt pentru care este posibil ca elevii să nu fie în
acest moment foarte bine informați cu privire la oferta educațională și să nu aibă o
analiză profundă a multitudinii factorilor și implicațiilor pe termen lung a alegerii lor.
Masuri:
 Continuarea derulării pe parcursul semestrului II a proiectului ROSE pentru elevii din
învățământul liceal;
 Continuarea consilierii carierei la clasele a VIII-a;
 Continuarea recuperării la clasele mici a elevilor cu dificultăți de învățare;
 Consilierea individuală, de grup sau colectivă a elevilor și părinților în procesul de
luare a deciziei privind alegerea traseelor școlare și profesionale;
 Orientarea elevilor cu dificultăți în învățare spre comisia de evaluare SEOSP din
cadrul CJRAE.

6.17. Comisia pentru monitorizarea și sprijinirea copiilor cu părinți plecați în străinătate


(Psiholog şcolar Cojocaru Emanuela)

În semestrul I al anului scolar 2018-2019, la nivelul comisiei pentru monitorizarea și


sprijinirea copiilor cu părinți plecați în străinătate, s-au desfășurat următoarele:
 Monitorizarea, centralizarea și transmiterea datelor privind situația elevilor cu părinți
plecați în străinătate la ISJ Neamț;
 Discuții ale diriginților și învățătorilor cu tutorii legali în cadrul ședințelor cu părinții
privind consecințele asupra copiilor lăsați singuri acasă, particularitățile lor
individuale și nevoile specifice grupelor de vârstă diferite;

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
56
 Comunicarea profesorilor diriginți și a învățătorilor prin telefon sau internet cu părinții
aflați la distanță despre situația școlară și relaționarea pe care o are cu covârstnicii
copilul lor;
 Discuții individuale și colective cu elevii în cadrul orelor de dirigenție susținute de
către cadrele didactice ale școlii, în funcție de solicitările, interesele și nevoile elevilor
pe teme ca: gestionarea banilor, alegerea grupului de prieteni, motivația pentru
învățarea școlară, autogospodărirea, managementul eficient al timpului liber,
drepturile copiilor;
 Consilierea individuală și de grup în cadrul cabinetului de asistență psihopedagogică
Roznov oferită elevilor cu părinți plecați aflați în situație de risc, pe probleme de
comportament, scăderea randamentului și a frecvenței școlare, tulburări emoționale;
 Consilierea individuală a părinților în cadrul cabinetului de asistență psihopedagogică
în vederea diminuării situațiilor de risc, a remedierii relațiilor de comunicare între
părinți și copii;
 Studiu privind dificultățile de adaptare la intrarea într-un nou ciclu de învățământ la
nivelul claselor a IX-a, realizat de psihologul școlar, în scopul identificării
eventualelor probleme ale elevilor și soluționarii lor pentru o bună adaptare;
 Monitorizarea semestrială de către psihologul școlar a elevilor aflați în situații de risc
(performanțe școlare slabe, dificultăți de învățare, tulburări de comportament, violență,
ADHD);
 Activități extrașcolare ale elevilor cu cadrele didactice ale școlii.

Puncte slabe:
- dificultatea constituirii unor grupe-suport adresate exclusiv elevilor cu părinți plecați
la muncă în străinătate, datorită faptului că au nivele de școlarizare diferite.
Masuri:
 Continuarea colaborării școală-familie prin toate mijloacele disponibile;
 Continuarea implicării copiilor în activități extrașcolare;
 Continuarea recuperării la clasele mici a elevilor cu dificultăți de învățare;
 Consilierea psihopedagogică a copiilor aflați în situații de risc.

6.18. Comisia P.S.I. - situații de urgență


(Responsabil, prof. Struguțe Cătălin)

Pentru anul şcolar 2018 - 2019, s-a constituit Comisia de apărare şi prevenire a
situaţiilor de urgenţă astfel:
- director, prof. Ilarie Oana;
- cadru didactic responsabil pentru situații de urgență – prof. Struguțe Cătălin;
- membri: prof. Socol Valeriu
prof. Bofan Daniel
- administrator: Luca Elena;
Apărarea împotriva incendiilor constituie o precupare permanentă a unităţii noastre, sens
în care am acţionat pentru:

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
57
 implementarea noilor prevederi legale;
 îndeplinirea măsurilor stabilite în urma controalelor interne şi al controalelor executate
de organele administraţiei publice;
 analizarea şi înlăturarea operativă a deficienţelor care s-au manifestat în domeniul
apărării împotriva incendiilor;
 analizarea concluziilor rezultate din activitatea de instruire şi pregătire a personalului;
 asigurarea dotării, calitatea şi funcţionarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva
incendiilor;
 stabilirea de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii astfel că fiecare grupă de preşcolari
există regulile P.S.I. şi măsurile de evacuare în caz de incendiu.
Având în vedere noile prevederi legale, directorul unităţii, prof. Ilarie Oana împreună
cu cadrul disactic responsabil P.S.I. prof. Struguțe Cătălin a emis actele de autoritate care
stabilesc modul de organizare şi răspunderile în domeniul apărării împotriva incendiilor,
astfel:
- dispoziţie privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea
împotriva incendiilor;
- instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă;
- dispoziţie privind organizarea instruirii personalului ( proceduri, tematici şi grafice de
instruire);
- reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul şi
depozitarea substanţelor periculoase specifice ( dacă este cazul);
- convenţii/contracte cuprinzând răspunderile ce revin părţilor pe linia apărării împotriva
incendiilor în cazul transmiterii temporare a dreptului de folosinţă asupra bunurilor imobile;
- dispoziţia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în
domeniul apărării împotriva incendiilor, conform legii;
Am întocmit, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, Planul de intervenţie în
caz de incendiu la sediul unităţii, plan care a fost avizat de Consiliul de Administraţie,
Organigrama şi Celula de Urgenţă în caz de urgenţă.
Pentru menţinerea unui nivel scăzut al riscului de incendiu pe perioada semestrului I am
luat măsuri pentru prevenirea incendiilor, astfel:
- am realizat instruirea personalului didactic şi nedidactic în fieacre lună , în conformitate
cu legislaţia în vigoare şi am completat fişele de instrire;
- s-au executat periodic exerciţii practice de alarmare, evacuare şi stingerea incendiilor
precum si in caz de cutremur;
- instalaţiile electrice au fost exploatate fără defecţiuni şi improvizaţii, corpurile de iluminat
sunt prevăzute cu globuri de protecţie;
- în camera centralei termice nu s-au depozitat , chiar şi temporar, alte materiale şi produse
care nu au incidenţă cu funcţionarea acestor spaţii;
- căile de acces, evacuare şi intervenţie au fost păstrate libere în permanenţă evitându-se
blocarea acestora cu mobilier, ambalaje şi diferite materiale;
- ambalajele şi reziduurile combustibile au fost evacuate ritmic evitându-se depozitarea
acestora pe casele de scări, culoare etc.;
- au fost respectate cu stricteţe procedura de lucru cu foc şi regulile privind fumatul;
- au fost înlocuite stingătoarele de incendiu.
În semestrul I al anului scolar 2018-2019 nu au fost incidente pe sectorul Situaţiilor
de Urgenţă.
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
58
6.19. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii
(Responsabil, prof.dr. Nedeloiu Daniel)

Puncte tari
 Pe parcursul semestrului I al anului şcolar 2018-2019, profesorii s-au implicat în
procesul instructiv-educativ, efectuând şi ore de pregătire suplimentară pentru
Olimpiadele şcolare;
 Elevii au fost, în general, receptivi;
 Buna promovare a imaginii şcolii în presă, internet şi televiziunea locală prin
participarea cu elevii la concursuri, olimpiade şi manifestări cultural-artistice, dar şi
prin tipărirea Revistei Simpozionului Gh. Ruset-Roznovanu;
Puncte slabe
 Părinţii nu se implică suficient în viaţa şcolii; dovada o constituie slaba prezenţă la
şedinţele cu părinţii; mulţi dintre ei sunt plecaţi în străinătate;
 Absenteism şcolar, mai ales la clasele terminale;

Nivel Liceal
(responsabil CEAC - nivel liceal - Prof. Paulina Gabur)

- la începutul semestrului I al anului şcolar 2018-2019 a fost completate datele pentru RAEI şi
apoi trimise, în format electronic, la ARACIP-Bucureşti;
- Prof. Dr. Paul-Daniel Nedeloiu a completat activităţile desfăşurate pe platforma CEAC-
ARACIP (octombrie 2018-ianuarie 2019);
Nivel Gimnazial
- La nivelul claselor de gimnaziu, pe parcursul semestrului I al anului şcolar 2018-2019, au
fost adunate datele necesare completării platformei on-line a CEAC.
Nivel preşcolar şi primar
La nivel preşcolar şi primar, pe parcursul semestrului I al anului şcolar 2018-2019, în urma
derulării activităţilor instructiv-educative, s-au constatat următoarele puncte tari şi puncte
slabe (raportate de responsabil CEAC pe nivel preşcolar şi primar):
Puncte tari:
 Realizarea planului de şcolarizare;
 Cultivarea unui învăţământ care are în vedere formarea competenţelor fundamentale şi
promovarea unor valori ca: toleranţa, cooperarea, spiritul practic;
 Responsabilitate şi competenţă din partea personalului didactic pentru însuşirea şi
aplicarea corectă a planului cadru şi a curriculum-ului;
 Alegerea atentă a manualelor şcolare;
 Majoritatea cadrelor didactice din Liceul Roznov urmat cursuri de specializare;
 Încheierea de parteneriate educaţionale.
Puncte slabe:
 Procentaj relativ mare de elevi ce manifestă dezinteres faţă de activităţile şcolare si
extraşcolare

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
59
7. Situaţia bazei materiale
(infrastructură, dotare, resurse materiale)

7.1.Situaţia spaţiilor şcolare şi a altor spaţii conexe

Nr
. Categoria Cantitatea
crt
1. Săli de clasă 42 + 11

Laboratoare şi cabinete: 3 fizică, 3 chimie, 2 biologie, 1 cabinet fonetic,


4 laboratoare de informatică
Lic. Tehnologic: 20
2.
2 Laboratoare: 1 Construcţii; 1 Studiul lemnului;
5 ATELIERE: 3 de prelucrarea lemnului (2 sunt de prelucrare manuală
și 1 de prelucrare mecanică); 1 Construcții; 1 Mecanică

3. Sală de sport 1
4. Teren de sport 2
5. Cabinet de asistență psihopedagogică 1
6. Centru de Documentare şi Informare 1
7. Biblioteci 3
8. Număr de volume în biblioteci Peste 30.000
Cancelarii (liceu teoretic, liceu tehnologic, gimnaziu, grădiniţă,
9. 5
Școala Slobozia)
10. Cabinet metodic 1
11. Sală de festivităţi 2
12. Cabinet de istorie 1
Birouri: cabinete directori, secretariat, contabilitate,
13. 8
administrator
14. Arhivă 1
15. Anexe

7.2. Infrastructură. Lucrări de investiţii şi reparaţii


- igienizarea spațiilor școlare;
- renovarea toaletelor de la etajul II gimnaziu și de la etajul I grădiniță.
- racordarea la rețeau de gaz a Școlii Slobozia;

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
60
- achiziționarea unei centrale pe gaz și realizarea instalației termice într-un corp de clădire în
care învață copiii de la ciclul preșcolar și primar de la Școala Slobozia.

7.3. Programe guvernamentale


Liceul Tehnologic „Gh. Ruset Roznovanu” beneficiază de următoarele programe
guvernamentale: Euro 200, Bani de liceu, Burse profesionale şi Corn si lapte.

7.4. Compartimentul financiar contabil


(responsabil: administrator financiar Cuculescu Florentina)

 Departamentul de contabilitate cuprinde următoarele activităţi :


o Încheiera exerciţiului financiar anual – dare de seama contabilă (bilanţul ) la
30.09.2018, 31.12.2018 împreună cu anexele – Primăria Oraș Roznov -trim/ anual;
o Introducerea bugetelor in sistemul naţional de raportare Forexebug, precum şi
introducerea angajamentelor, în aplicaţia CAB, zilnic.
o Intocmire documentatie achiziţionare semnătură electronică, anual.
o Situaţiile pentru Inspectoratul Scolar Judeţean Neamț -execuţia bugetară la
30.09.2018, 31.12.2018, împreună cu anexele-trimestrial/anual;
o Monitorizarea cheltuieli personal – Inspectoratul Școlar Județean Neamț –lunar;
o Introducere cheltuieli Buget de stat și local în SIIR -lunar
o Declaraţia privind obligaţiile plătite către DGFP(112) - lunar;
o Declaraţia privind obligaţiile plătite către DGFP(100) - lunar
o Necesar credite -ISJ Neamț-lunar;
o Lunar: verificare centralizare, calcul viramente salarii
o Întocmire ordine plată cu scopul achitării plăţilor către furnizori, pentru cheltuieli
materiale şi servicii- permanent ;
o Evidenta registru casă- încasări /plăţi- permanent;
o Întocmire ordonanţări:
o - verificare salarii- carduri , viramente –lunar;
o -plăţi furnizori-cheltuieli materiale ;
o Înregistrarea in contabilitate a documentelor primare prin centralizare in note
contabile-zilnic/lunar;
o Întocmirea balanţei de verificare-lunar;
o Registru jurnal- trimestrial;
o Fişe operaţii diverse-lunar;
o Fișe analitice lunar;
o Registru CFP -permanent;
o Registru angajamente- op-permanent;
o Intocmirea si depunerea dosarul de recuperare sume concedii medicale din
FNUASS, la Casa de Sănătate Neam', lunar;
o Intocmire CEC numerar pentru burse, CES, transport - la nevoie;
o Operaţiuni de încasări şi plăţi prin casierie - la nevoie;
o Informare fond salarii și plăți restante furnizori pt Primaria Oraș Roznov - lunar;
o Contul de execuţie a bugetului institutiilor publice din Forexebug - lunar;
o Concordanţa soldurilor trimestrial, DGFP Neamț,
o Anexa 30b DGFP Neamț -lunar
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
61
o Arhivare, (cusut , numerotat) a documentelor ce urmează a fi inventariate în arhiva
unităţii- anual.
o depunere formulare Forexebug -lunar, trimestrial.

Compartimentul de contabilitate al Liceului Gh. Ruset Roznovanu în anul şcolar


2018-2019 semestrul I a desfăşurat activităţi financiar-contabile constând în asigurarea
fondurilor necesare pentru ca procesul de învăţământ să funcţioneze in condiţii optime,
cum ar fi:

Fondurile alocate de la bugetul de stat au fost utilizate pentru plata:

-lei - -lei -

Capitol de cheltuieli Sume alocate Sume utilizate

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chelt. de personal(salarii) 1390472 1390472

Ajutoare sociale în bani 14408 14408

Alte cheltuieli (burse) 222749 222749

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL CHELTUIELI- BUGET DE STAT 1627629 1627629

Fondurile alocate de la bugetul local au avut următoarele destinaţii şi s-au utilizat după
cum urmează :

TOTAL CHELTUIELI - BUGETUL LOCAL

Capitol de cheltuieli Sume utilizate- lei

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chelt. de personal(transport la și de la locul de munca) 46731

Bunuri si servicii 357625

Ajutoare sociale in bani 15147

Active fixe 64099

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL 483602
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
62
ANALIZA SWOT
RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

1. Finanţare prin proiectul PHARE TVET 1. Tâmplărie învechită şi degradată la clădirea


2004-2006; liceului tehnologic;
2. Bază materială corespunzătoare 2. Gradul scăzut de implicare a unor cadre
cerinţelor programelor analitice pentru toate didactice şi a unor elevi în păstrarea şi
disciplinele şi toate nivelele de învăţământ; întreţinerea spaţiilor şcolare;
3. Existenţa a 3 laboratoare de informatică 3. Lipsa unor cabinete;
(25+1), (29+1) conectate la internet; 4. Uzura clădirilor şi a instalaţiilor electrice şi
4. Existența laboratoarelor de chimie, fizică termice;
şi biologie dotate corespunzător; 5. Lipsa termoizolării clădirilor duce la un
5. Existenţa unui cabinet fonetic dotat consum ridicat de combustibil;
corespunzător; 6. Lipsa de experienţă în realizarea şi
6. Existenţa unui cabinet de asistență implementarea de proiecte cu fonduri atrase de
psihopedagogică modern şi bine dotat; la bugetul de stat, respectiv fonduri structurale.
7. Existența unui cabinet medical în incinta
școlii.
8. CDI şi bibliotecă bine dotate, conectate
la internet;
9. Definitivarea grupului sanitar din incinta
liceului;
10. Existenţa unei săli de festivităţi;
12. Existența unui spațiu destinat pregătirii
și organizării, în condiții optime, a
examenelor din școală.
13. Încălzirea corespunzătoare a corpului de
liceu (centrală pe lemne) și a corpului de
gimnaziu (centrală pe gaz - octombrie
2015);
14. Proiecte de reabilitare a liceului
tehnologic.
OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI

1. Descentralizarea şi autonomia 1. Sistem legislativ inflexibil, complicat şi


instituţională; restrictiv, în privinţa utilizării optime a
2. Construirea prin programul PHARE resurselor
TVET 2004-2006 pentru învățământul 2. Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice
profesional şi tehnic a unei clădiri cu 5 conduce la uzura morală a echipamentelor
laboratoare şi ateliere complet dotate şi existente.
echipate pentru specializările: fabricarea
produselor de lemn, construcţii şi
mecanică;
3. Programele guvernamentale sociale:
manuale gratuite, rechizite, „Lapte şi corn",
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
63
Bani de liceu, Euro 200;

8. Imagine, comunicare, parteneriate, relaţii publice

8.1.Imagine şi comunicare

Liceul Tehnologic „Gh. Ruset Roznovanu” are o strategie de comunicare, bazată pe


adevăr, transparenţă, toleranţă şi corectitudine.

8.2. Creşterea vizibilităţii Liceului Tehnologic „Gh. Ruset- Roznovanu” la nivelul


comunităţii locale, judeţene şi naţionale

Informarea, prin intermediul presei, a aspectelor de interes public din viata Liceului
Tehnologic „Gh. Ruset- Roznovanu” şi din activităţile curente desfăşurate la nivelul şcolii.
Din anul școlar 2010-2011, în cadrul Liceului Tehnologic „Gh. Ruset Roznovanu” s-a
înfiinţat site-ul şcolii unde pot fi urmărite cu uşurinţă comunicatele de interes pentru elevi,
părinţi, cadre didactice.
Obţinerea unor rezultate foarte bune la olimpiadele şi concursurile şcolare, cercurile
pedagogice desfăşurate în şcoala noastră, activitatea de voluntariat desfăşurată au adus un plus
de imagine şcolii noastre.

8.3. Îmbunătăţirea comunicării cu publicul intern şi extern prin realizarea de


parteneriate

Realizari
-consilierea profesorilor și implicarea directă a conducerii Liceului Tehnologic „Gh. Ruset
Roznovanu” în organizarea unui afisaj de impact pe holuri şi săli de clasă pentru o vizibilitate
mai bună a activităţii didactice şi a proiectelor în curs de derulare;
-promovarea unei bune imagini a Liceului Tehnologic „Gh. Ruset Roznovanu” în comunitatea
locală prin mediatizarea unor exemple de buna practică: lansare de cărţi, derularea de proiecte
educaţionale, inaugurări obiective de infrastructură şcolară;
-colaborarea cu alte instituţii interesate de educaţie, realizarea de activităţi comune în
beneficiul direct al copiilor;

Parteneri educaţionali:
- Inspectoratul Școlar Județean Neamț
- Primaria Orașului Roznov
- Poliția Orașului Roznov
- Inspectoratul de Poliție al județului Neamț
- Inspectoratul de Jandarmi Județean Neamț
- Casa Corpului Didactic

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
64
- Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Neamț
- Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică Neamț
- Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Neamț
- Direcția de Sănătate Publică Neamț, Compartimentul Evaluare și Promovare a Sănătății
- Inspectoratul pentru Situații de Urgență Petrodava al județului Neamț
- Fundația Corona, Iași
- Căminul pentru Persoane Vârstnice Roznov
- Organizația Salvați Copiii
- Teatrul Tineretului Piatra Neamț
- Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Saeculare
- Ocolul Silvic Roznov
- Oficiul Poștal Roznov
- BCR Roznov
- Asociația Culturală Codrii Neamțului / Școala de dans și coregrafie
-Fundatia Roma Education Fund Romania
-Asociatia Centrul Romilor Amare Rromentza
- Biserica Sf. Ilie, Chintinici
- Protopopiatul Roznov, Parohia Roznov I
- Universitatea Al.I. Cuza, Iași
- Institutul de Științe ale Educației
- Biblioteca „G.T.Kirileanu”
- Asociatia „Centrul de incubare creative-inovativ de afaceri”
- S.C. Akira S.R.L. Roznov
- S.C. Vinca Service S.R.L. Roznov
- S.C. Mirocris S.R.L. Roznov
- Societatea de Gospodărire a Apelor Neamț

ANALIZA SWOT
RELAŢII CU REPREZENTANŢI AI COMUNITĂŢII
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

1. Colaborarea cu administraţia publică 1. Parteneriate insuficiente şi necoordonate.


locală, cu comunitatea locală, cu agenţi 2. Implicarea insuficientă a părinţilor la
economici, ONG-uri etc; activităţile extracurriculare.
2. Realizarea periodică a unor activităţi cu
Poliţia în scopul prevenirii delicvenței
juvenile;
3. Existenţa proiectelor educaţionale;
4.Dezvoltarea relaţiei profesori-elev-părinți
se realizează şi prin intermediul
activităţilor extraşcolare culturale;
5. Parteneriate educaţionale pentru
realizarea unor activităţi extraşcolare,
precum: excursii, vizite, vizionări de
spectacole. Acţiuni caritabile, care introduc
elevii în mediul comunitar şi contribuie la
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
65
socializarea lor;
6. Parteneriat real şi viabil cu agenţii
economici din regiune, AJOFM Neamţ,
CJAP Neamţ pentru pregătirea practică
comasată a elevilor şi pentru asigurarea
unei integrări rapide în producţie prin
AJOFM;
7. Legături cu instituţii de învăţământ
superior, pentru asigurarea integrării
absolvenţilor în mediul universitar;
8. Liceul Tehnologic „Gh Ruset-
Roznovanuˮ este o unitate şcolară care
satisface nevoile reale ale pieţii muncii;
9. Colaborare cu centrele universitare Iași,
Bacău, Suceava.
OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI

1. Cadru natural, cultural, social şi 1. Nivelul de educaţie şi timpul limitat al


economic propice; părinţilor conduce la slaba implicarea a
2. Relaţii de parteneriat cu agenţii acestora în viaţa şcolară;
economici(convenţii de practică); 2. Scăderea demografică a populaţiei;
3. Poziţia geografică a oraşului. 3. Plecarea unui număr destul de mare de elevi,
4. Aplicarea unor programe de dezvoltare împreună cu familiile în ţări din Uniunea
prin încurajarea iniţiativelor locale și a Europeană;
investiţiilor; 4. Creşterea abandonului şcolar din cauza
5. Creșterea interesului autorităţilor locale situației sociale și economice.
în promovarea de parteneriate în vederea 5. Procent ridicat de populaţie din mediul rural,
protecţiei mediului; cu posibilităţi materiale mai slabe de asigurare
6. Existenţa cadrului legislativ şi a a unor condiţii bune de instruire la liceu;
programelor de protecţie a mediului la nivel 6. Lipsa de coeziune a măsurilor de dezvoltare
naţional şi local; economică şi socială pe fondul accentuării
7. Disponibilitatea şi responsabilitatea unor lipsei de încredere a populaţiei în redresarea
instituții de a veni în sprijinul școlii: economică.
Primăria, Consiliul local, Biserica, Poliția
etc.

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
66
9. Anexă

Repere legislative:

1. Legea 1/2011 (Legea învăţământului)


2. Legea 87 / din 13 aprilie 2006 - pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei publicată în M. Of. 334 din 13 aprilie
2006
3. Legea 202/2008 ( Codul Muncii) publicată în „Monitorul Oficial” nr. 728 din
28.10.2008
4. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar,
2014
5. OUG nr. 75 privind asigurarea calităţii în educaţie
6. Ordinul OMEN nr. 4609/21.09.2000 cu privire la competenţele şi responsabilităţile
directorilor de unităţi şcolare în vederea descentralizării şi consolidării autonomiei
instituţionale a şcolilor şi liceelor
7. HG nr. 1258 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al
ARACIP
8. Legea nr. 87, aprilie 2006, care aprobă OUG nr. 75/2005 cu modificări şi completări
9. OM nr. 5337 privind aprobarea Codului de etică profesională a experţilor în evaluare
şi acreditare ai ARACIP
10. OM 5338 privind aprobarea Metodologiei privind criteriile de selecţie şi de formare a
experţilor înscrişi în Registrul ARACIP
11. OMECT nr. 6308 /19.12.2008 cuprinde Manualul de autoevaluare, Manualul de
inspecţie pentru monitorizarea externă a calităţii educaţiei şi formării profesionale
12. OM nr. 488 privind generalizarea instrumentelor de asigurarea calităţii în ITP
13. HG nr. 21 care aprobă Standardele de autorizare şi funcţionare provizorie şi
Standardele de acreditare/ evaluare periodică
14. HG nr. 22, care aprobă Metodologia de evaluare a unităţilor de învăţământ în vederea
autorizării şi acreditării / evaluării periodice
15. HG nr. 1534 din noiembrie 2008, au fost aprobate Standardele de referinţă şi
indicatorii de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul
preuniversitar

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
67

S-ar putea să vă placă și