Sunteți pe pagina 1din 38

Nr. 3473 din 12.10.

2018
Discutat şi avizat în Consiliul Profesoral din data 11.10.2018
Aprobat în Consiliul de Administrație din data de 12.10.2018

AVIZAT

Director,

Prof. Oana Ilarie

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
PLAN MANAGERIAL PE SEMESTRUL I
2018-2019

1. ARGUMENT

Conceperea Planului managerial pentru anul şcolar 2018-2019 are la bază Analiza SWOT a procesului de învăţământ de la
Liceul Tehnologic „GH. RUSET ROZNOVANU” axat pe premisa conform căreia învăţământul are un rol fundamental în dezvoltarea
personalităţii elevului, răspunzând următoarelor tipuri de finalităţi: învaţă pentru a şti, învaţă pentru a crea, învaţă pentru a (te) promova,
învaţă pentru a te integra în comunitate.

Misiunea noastră este orientată spre asigurarea unui învăţământ de calitate, la standarde europene care să răspundă nevoilor de
dezvoltare a societăţii româneşti şi care are la bază următoarele principii:
 principiul priorităţii educaţiei;
 principiul flexibilităţii organizaţionale şi informaţionale;
 principiul descentralizării autorităţii educaţionale şi al asigurării unităţii demersurilor educaţionale locale;
 principiul transparenţei actului decizional;
 principiul cooperării (cooperarea interinstituţională la nivel local, regional, naţional, internaţional);
 principiul educaţiei centrate pe valori;
 principiul interculturalităţii;
 principiul abordării etice a serviciului educaţional.

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
În viziunea noastră şcoala asigură:
 accesul egal la educaţie a tuturor copiilor indiferent de categoriile sociale de provenienţă;
 educaţia necesară pentru a deveni persoane competente, capabile să înveţe pe parcursul întregii vieţi;
 resursele materiale, financiare şi umane care să răspundă nevoilor de dezvoltare a personalităţii elevului;
 parteneri educaţionali care să se implice în dezvoltarea comunităţii şcolare;

şi promovează următoarele valori:


 colaborare – colaborăm cu toţi factorii interesaţi de educaţie şi împărtăşim cunoştinţele dobândite pentru a ne îmbunătăţi
activitatea;
 deschidere – suntem deschişi la nou şi ne încurajăm partenerii educaţionali să caute soluţii creative în folosul beneficiarilor
noştri: elevi, părinţi, agenţi economici;
 inovaţie – ne străduim să fim pro-activi, să facem lucrurile altfel dar mai bine;
 implicare – asigurăm realizarea proiectelor noastre prin inovaţie;
 excelenţă – suntem hotărâţi să depăşim aşteptările celorlalţi prin profesionalism şi eficienţă;
 responsabilitate – ne asumăm întreaga responsabilitate pentru dezvoltarea învăţământului, urmărind continuu interesul
beneficiarilor noştri şi dovedind respect pentru lege, cultură şi pentru comunitatea în care trăim.

Direcţii de acţiune:
 asigurarea calităţii în educaţie;
 descentralizarea învăţământului preuniversitar;
 asigurarea accesului şi a echităţii în educaţie;
 asigurarea formării şi dezvoltării resurselor umane;
 derularea unor parteneriate comunitare şi internaţionale conform standardelor europene.

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
1.1. BAZA CONCEPTUALĂ

Planul managerial este conceput în conformitate cu următoarele acte normative:

 Legea Educaţiei Naţionale (Legea nr.1/2011);


 OMECȘ nr. 509/2016 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar;
 Codul muncii;
 Legea 35/2.03.2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ;
 Legea 319/14.07.2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă;
 Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, OMAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare
împotriva incendiilor, Legea 481/2004 privind protecţia civilă, modificată şi completată de Legea nr. 212/2006;
 Legea 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii în educaţie;
 Ordinul 400/2015 (respectiv OMFP 946/2005 republicat) pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor
publice
 OMECT nr. 4889/8.08.2007, privind generalizarea instrumentelor de asigurarea calităţii în educaţie şi formare profesională la
nivelul reţelei înv. profesional şi tehnic;
 OMEN nr.3597/18.06.2014 privind Metodologia de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar și a
Anexei 1 – Fișa cadru de autoevaluare/evaluare în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice din învățământul
preuniversitar.
 OMECTS nr. 5248/ 31.08.2011 privind aplicarea Programului ,,A doua şansă’’;
 OMECTS nr. 5561/ 2011 privind Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;
 Notificarea MECTS cu nr. 28 463/3.03.2010 privind prevenirea și eliminarea segregării preșcolarilor și elevilor romi în sistemul
școlar;
 H.G. nr.1555/09.12.2009, OMEN nr.3548/15.04.2013, Anexa 1 , H.G. nr. 918/20.11.2013 pentru calificările ce se pot obține în
urma certificării, la absolvirea învățământului profesional cu durata de 2 ani;
 H.G. nr.1555/09.12.2009, OMEN nr.3731/26.06.2014, Anexa 3 , H.G. nr. 918/20.11.2013 pentru calificările ce se pot obține în
urma certificării, la absolvirea învățământului profesional cu durata de 3 ani;

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
 H.G. nr.1555/09.12.2009, H.G. nr. 918/20.11.2013 pentru calificările ce se pot obține în urma certificării, la finalizarea stagiilor
de pregătire practică după absolvirea ciclului inferior al liceului tehnologic;
 H.G. nr.866/13.08.2008, H.G. nr. 918/20.11.2013 pentru calificările ce se pot obține în urma certificării, la absolvirea ciclului
superior al liceului tehnologic;
 OMECS nr.5058/27.08.2015 privind aprobarea programelor școlare ale modulelor pentru cultura de specialitate, pregătire practică
și stagii de pregătire practică, din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a X-a și a XI-a, învățământ profesional cu durata de 3
ani;
 OMECS nr.5238/16.09.2015 privind modificarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a
posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată
prin OMEN nr.4959/2013;
 Ordinele, notele, notificările, precizările, Metodologiile şi Regulamentele privind descentralizarea financiară şi administrativă,
privind formarea continuă a personalului didactic din înv. preuniversitar, privind mişcarea cadrelor didactice, privind
descentralizarea financiară şi administrativă publicate în Monitorul Oficial;
 Planuri cadru pentru toate nivelele de învăţmânt;
 Alte acte normative elaborate de Ministerul Educaţiei Naționale precum şi alte ministere;
 Buletinele Informative ale Ministerului Educaţiei Naționale;
 HG nr. 9/2015 pentru modificarea H.G. nr.72/2013 privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate
din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar.
 HG nr. 1613/2009 privind aprobarea diferenţierii pe zone geografice şi localităţi a indemnizaţiei ce se acordă personalului didactic
calificat de predare, potrivit prevederilor pct. 4 din anexa nr. II/1.4 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a
personalului plătit din fonduri publice.
 OUG nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea
salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar.
 OUG nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare.
 Legea nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.
 Legea nr. 63/2011 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
1.2. Analiza SWOT a activităţii desfăşurate în Liceul Tehnologic „GH. RUSET ROZNOVANU” scoate în evidenţă următoarele aspecte:

Puncte tari Puncte slabe


 Profilul claselor în concordanţă cu cerinţele de pe piaţa muncii;
 Realizarea planului de şcolarizare;
 Profesori bine pregătiţi;
 Număr mare de titulari;
 Existenţa laboratoarelor de informatică şi a unei baze didactice
 Implementarea de proiecte;
moderne (table interactive, laboratoare de fizică, biologie, chimie,
 Slabă comunicare cu părinţii elevilor din clasele
cabinet fonic, cabinete de specialitate: construcţii, mecanic,
de liceu;
prelucrarea lemnului);
 Receptivitate şi transparenţa managerilor, management echilibrat;
 Comunicare şi deschidere pentru elevi;

Oportunităţi Ameninţări
 Cadru natural, cultural, social şi economic propice;  Mobilitatea cadrelor didactice la unele discipline;
 Relaţii de parteneriat cu agenţii economici (convenţii de practică);  Plecarea absolvenţilor clasei a VIII-a la licee din
 Poziţia geografică a oraşului. Piatra Neamţ;
 Dotarea la nivelul catedrelor şi laboratoarelor propice pentru activităţi  Scăderea demografică a populaţiei;
extracuriculare şi extraşcolare;  Plecarea unui număr destul de mare de elevi,
 Frecventarea cursurilor de perfecţionare şi formare continuă; împreună cu familiile in ţări din Uniunea Europeană;
 Descentralizarea învăţământului;  Creşterea abandonului şcolar datorită situaţiei sociale
 Aplicarea legii privind asigurarea calităţii în învăţământul şi economice.
preuniversitar;
 Bune relaţii de colaborare cu partenerii educaţionali.

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
PRIORITĂŢI STRATEGICE stabilite urmare a diagnozei activităţii pentru anul şcolar trecut a condus la identificarea priorităţilor
strategice pentru anul şcolar în curs, priorităţi ce se regăsesc şi în „Proiectul de Dezvoltare Instituţională” pentru urmatorii ani:
1. Aplicarea unui management inovator;
2. Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale şi stimularea performanţei şcolare;
3. Dezvoltarea şi diversificarea relaţiilor de parteneriat cu comunitatea locală;
4. Atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale;
5. Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de descentralizare şi de autonomie instituţională.

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
I. Domeniul funcţional – CURRICULUM ŞI CONTROLUL ASIGURĂRII CALITĂŢII

OBIECTIVE:
1. Implementarea curriculum-ului naţional la nivelul unităţii şcolare, la nivelul fiecărei catedre, la nivelul fiecărui cadru didactic
şi asigurarea corelaţiei dintre acesta şi curriculum-ul local;
2. Optimizarea activităţilor educative, extraşcolare şi a alternativelor educaţionale;
3. Asigurarea egalităţii de şanse şi creşterea participării la educaţie
4. Pregătirea profesională a tinerilor în vederea absorbţiei acestora pe piaţa forţei de muncă
5. Asigurarea calităţii educaţiei

Persoane/ Rezultate anticipate


Nr. Obiectiv Obiective Termene de Măsuri/
Activităţi/acţiuni planificate compartimente /evaluare/ indicatori
crt general specifice realizare acţiuni de reglare
responsabile de realizare
Implemen- a) Stabilirea de PLANIFICAREA PROCESULUI
tarea programe DE ÎNVĂŢĂMÂNT
curriculum- adecvate încât, 1. Proiectarea planificărilor
Începutul Vizarea acestora.
ului naţional în fiecare calendaristice proiectarea unităţilor de Implementarea
Toate cadrele fiecărui Informări
la nivelul catedră/ învăţare în conformitate cu noile curriculum –ului
didactice semestru periodice
unităţii comisie cerinţe ale curriculum-ului. naţional.
şcolare, la metodică pe Informări
2. Realizarea planurilor manageriale, a Începutul Implementarea
I. nivelul arie Directori periodice Vizarea
planificărilor anuale şi semestriale la fiecărui curriculum –ului
fiecărei curriculară/ Resp comisii acestora.
toate comisiile/catedrele didactice. semestru naţional.
catedre, la discipline, să
nivelul se atingă Semestrial/
3. Planificarea tezelor .
fiecărui finalităţile Resp. comisii Conform
cadru procesului de graficului.
didactic şi învăţământ; 4. Stabilirea programului pt. pregătirea Remedierea situaţiei Programe de
Resp. comisii Septembrie
asigurarea suplimentară a elevilor. la învăţătură pregătire

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Persoane/ Rezultate anticipate
Nr. Obiectiv Obiective Termene de Măsuri/
Activităţi/acţiuni planificate compartimente /evaluare/ indicatori
crt general specifice realizare acţiuni de reglare
responsabile de realizare
corelaţiei suplimentară atât
dintre acesta pentru elevii f.
şi buni, cât şi pentru
curriculum- cei slabi la
ul local; învăţătură.
Menţinerea unei
Funcţionarea optimă
legături
1. Organizarea consiliului clasei. Ed./Înv./ dirig. Semestrial a colectivului de
permanente cu
elevi.
familiile elevilor.
Verificarea
2. Întocmirea documentelor de acestora de către
Ed./Înv. şi Buna organizare a
b) Creşterea proiectare a muncii educative la Semestrial responsabili com.
diriginţi clasei.
rolului nivelul claselor. diriginţilor.
comisiei Rapoarte.
metodice a 3. Monitorizarea proiectării
diriginţilor în documentelor pentru pregătirea orelor
vederea de consiliere şi a portofoliului.
eficientizării  planificarea orelor de consiliere şi
orientare; Consilier
activităţilor
educativ Asistenţe şi Rapoartele
educative  caietul dirigintelui;
Teioșanu V. Permanent interasistenţe la orele activităţilor.
 dosarul consiliului clasei;
Educatoare înv. de consiliere.
 planificarea activităţilor şi diriginţi
extraşcolare;
 existenţa proceselor verbale
întocmite la aceste activităţi;
 fişele elevilor;
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Persoane/ Rezultate anticipate
Nr. Obiectiv Obiective Termene de Măsuri/
Activităţi/acţiuni planificate compartimente /evaluare/ indicatori
crt general specifice realizare acţiuni de reglare
responsabile de realizare
 alte documente.
Crearea unei legături
4. Stabilirea tematicii şi a graficului Informare
Ed./Înv. şi Octombrie permanente cu
şedinţelor cu părinţii. periodică
diriginţi familiile elevilor.
5. Organizarea şedinţelor cu părinţii,
Colaborarea cu
ori de câte ori este cazul şi informarea
Ed./Înv. şi De câte ori familiile/tutorii legali Informare
corectă despre situaţia şcolară,
diriginţi este cazul pentru toate periodică
frecvenţa şcolară, precum şi despre
problemele elevilor.
alte situaţii.
Ed./Înv./diriginţi Gradul de
6. Consilierea elevilor cu nevoi De câte ori Remedierea
Psihologul integrare a
speciale este cazul problemelor ivite.
şcolar elevilor cu CES.
Informarea
elevilor şi
c) Creşterea Conform
părinţilor cu
şanselor planului
1. Proiectarea activităţilor comisiilor Resp com. OSP Identificarea ţintelor privire la toate
absolvenţilor mmanageria
de orientare şcolară şi profesională. – Cojocaru E. strategice datele necesare
de a se integra l al comisiei
creării unei bune
socio- de OSP
orientări şcolare şi
profesional şi
profesionale.
dezvoltarea
Completarea
capacităţii de a Dirig. cls. a
2. Realizarea unei consilieri de Alegerea cea mai chestionarelor
învăţa VIII-a, clasa a
orientare şcolară şi profesională a potrivită a OSP şi trimiterea
permanent. X-a, a XII-a, Permanent
elevilor cât mai adecvată nevoilor liceului/specializării/ lor CJAP în
Psiholog
societăţii. profesiei. vederea realizării
Cojocaru Emilia
planului de
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Persoane/ Rezultate anticipate
Nr. Obiectiv Obiective Termene de Măsuri/
Activităţi/acţiuni planificate compartimente /evaluare/ indicatori
crt general specifice realizare acţiuni de reglare
responsabile de realizare
şcolarizare.
Conform
Dezvoltarea Informarea
3. Colaborarea cu CJAPP şi cu alte Dir. Ilarie Oana planului
parteneriatelor periodică a
instituţii locale şi judeţene în vederea Psiholog.Cojoca managerial
instituţionale, tuturor factorilor
orientării şcolare şi profesionale. ru Emilia al comisiei
comunitare. implicaţi.
de OSP
Implicarea
Implicarea elevilor şi
Dir. Ilarie Oana elevilor în
1. Întocmirea documentelor de a c.d. în toate activ.
Cons. Educ. activităţi
proiectare a muncii educative la Septembrie extraşcolare
a) Eficientiza- Teiosanu V. extraşcolare
nivelul claselor. organizate de IŞJ şi
rea procesului Înv. şi diriginţi atrăgătoare şi
CCD.
Optimiza- de învăţare şi interesante.
rea transformarea 2. Organizarea activităţilor Conform
activităţilor acestuia într-un extraşcolare la toate nivelurile de Dir. Ilarie Oana calendarului
Rapoarte ale
educative, proces învăţământ pe plan local şi judeţean Consilier IŞJ şi a
activităţilor Popularizarea
extraşcola- educativ, prin (simpozioane, serbări, excursii, seri educativ planurilor
II. desfăşurate. activităţilor
re şi a încurajarea culturale şi de dans, concursuri cultural Teiosanu V., de activităţi
Rezultatele obţinute.
alternative- implicării artistice şi sportive etc) şi implicarea înv. şi diriginţi extraşcolare
lor active a părinţilor în toate aceste activităţi. de la clase
educaţiona- elevilor în Echipa Conform
le propria managerială calendarului
formare; Resp. com. IŞJ şi a Gradul de participare
3. Participarea elevilor la concursuri şi
metodice planurilor al elevilor. Premii şcolare
olimpiade
Consilier de activităţi
educativ extraşcolare
Teiosanu V. de la clase
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Persoane/ Rezultate anticipate
Nr. Obiectiv Obiective Termene de Măsuri/
Activităţi/acţiuni planificate compartimente /evaluare/ indicatori
crt general specifice realizare acţiuni de reglare
responsabile de realizare
Prof. Ilarie Oana
4. Editarea de reviste şcolare pentru:
şi Conform
- înv. gimnazial şi primar;
prov.înv.primar calendarului
Implicarea elevilor în Premii şcolare
Vasile Alina activităţilor
- înv. liceal; editarea acestora.
Gabur Paulina educative a
Nedeloiu Daniel IŞJ

Organizarea
diverselor
Toate cadrele activităţi:
5. Asigurarea funcţionalităţii Centrului didactice precum Implicarea elevilor şi expoziţii, lansări
Permanent
de Documentare şi Informare - C.D.I. şi întreaga a întregii comunităţi. de cărţi şi reviste,
comunitate concursuri
şcolare, programe
artistice etc
Implicarea
6. Asigurarea funcţionalităţii Centrului Comisia Organizarea
preşcolarilor cu
de Resurse Educaţionale şi de metodică a Permanent diverselor
nevoi speciale şi a
Dezvoltare – C.R.E.D. educatoarelor activităţi
întregii comunităţi.
b) Implicarea 1. Colaborarea şcolii cu IŞJ Neamţ, Dir. Ilarie Oana Rezolvarea
activă a CCD, Inspectoratul de Poliţie, Centrul Consilieri problemelor ivite cu
Prevenirea şi
partenerilor în Judeţean de Asistenţă educativi– ajutorul consiliului
diminuarea
educaţie pentru Psihopedagogică, precum şi a altor Teiosanu V. Permanent reprezentativ al
absenteismului şi
formarea instituţii de pe plan local (Poliţie, Psiholog. părinţilor,
a infracţionalităţii.
orizontului Primărie, Consiliul local, Biserică, Cojocaru Emilia comunităţii şi a altor
cultural al dispensar etc.) în vederea realizării Înv. şi diriginţi instituţii.
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Persoane/ Rezultate anticipate
Nr. Obiectiv Obiective Termene de Măsuri/
Activităţi/acţiuni planificate compartimente /evaluare/ indicatori
crt general specifice realizare acţiuni de reglare
responsabile de realizare
elevilor, programelor de educaţie juridică, Comitete de
pregătirea lor antiinfracţională etc. părinţi
pentru viaţă,
inserţie socială
şi profesională

Directorii
Toate cadrele
2. Formarea ţinutei morale, decente, a didactice
comportamentului civilizat, Cons. educ. Prevenirea şi
Educarea elevilor în
diminuarea absenteismului de la Teiosanu V. diminuarea
Permanent colaborare cu ceilalţi
activităţile şcolare, a delicvenţei Psih. Cojocaru E absenteismului şi
factori implicaţi.
juvenile, respectarea legilor, a Înv. şi diriginţi a infracţionalităţii.
normelor de igienă etc. Comitete de
părinţi
Alte instituţii
3. Realizarea evidenţei elevilor cu Realizarea unor
absenteism pt. a lua măsurile necesare Dir. Ilarie Oana situaţii statistici:
Contact
privind ameliorarea /combaterea Resp. com -procent de
permanent
abandonului şcolar, precum şi a abandon– Lunar frecvenţă;
diriginte –
devierilor de comportament, a Cojocaru E. -procent de abandon.
părinte/tutore.
delicvenţei juvenile, a consumului de Toţi dirig. şi înv. Diminuarea
alcool şi droguri problemelor.
4. Evaluarea periodică a modului în Toţi diriginţii şi Păstrarea bunurilor Informări
Permanent
care elevii păstrează bunurile din învăţătorii şcolii. periodice.
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Persoane/ Rezultate anticipate
Nr. Obiectiv Obiective Termene de Măsuri/
Activităţi/acţiuni planificate compartimente /evaluare/ indicatori
crt general specifice realizare acţiuni de reglare
responsabile de realizare
şcoală, din sălile de clasă, manualele Administrator
şcolare.
Elaborarea şi
Accesul la
implementarea
educaţie a
1. Continuarea programului ,,A Doua Dir. adj. Stroea strategiilor de
adulţilor.
Asigurarea Șansă’’ I. învăţare pentru a
Octombrie
egalităţii de – 1 clasă anul I+II+III+IV - înv. Andrei Şt. – răspunde stilurilor
a) Promovarea Creşterea şanselor
şanse şi secundar inferior – (Fabricarea coordonator individuale de
III. educaţiei absolvenţilor de a
creşterea produselor din lemn) program învăţare. Crearea de
incluzive se integra socio-
participării baze de cu elevii cu
profesional.
la educaţie CES.
2. Promovarea educaţiei incluzive Ori de câte Chestionare privind Programe speciale
Dir.adj. Stroea I.
pentru elevii de etnie rromă şi pentru ori este stilurile individuale de recuperare.
elevii cu CES. cazul. de învăţare.
b) Adaptarea Elaborarea şi
strategiilor implementarea
didactice 1. Promovarea educaţiei incluzive strategiilor de Accesul la
pentru a pentru elevii de etnie rromă şi pentru Dir. adj. Stroea Ori de câte învăţare pentru a educaţie a
corespunde preşcolarii cu nevoi speciale, prin I. ori este răspunde stilurilor preşcolarilor cu
stilurilor valorificarea formării continue şi a Ed. Pruteanu C. cazul. individuale de nevoi speciale.
individuale de spaţiului CRED învăţare. Crearea de
învăţare ale baze de cu
elevilor preşcolarii cu CES.
Pregătirea a) Personaliza- 1. Corelarea ofertei educaţionale cu Adaptarea
Stabilirea
IV profesiona- rea ofertei calificările necesare pe piaţa muncii curriculum-ului la
opţiunilor elevilor.
lă a tinerilor educaţionale la - Identificarea agenţilor economici, Echipa Septembrie decizia şcolii (CDŞ)
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Persoane/ Rezultate anticipate
Nr. Obiectiv Obiective Termene de Măsuri/
Activităţi/acţiuni planificate compartimente /evaluare/ indicatori
crt general specifice realizare acţiuni de reglare
responsabile de realizare
în vederea nivel corespunzător domeniilor de pregătire managerială şi curriculumului în
absorbţiei instituţional profesională ale şcolii; dezvoltarea locală
acestora pe prin realizarea (CDL) elaborate, la
piaţa forţei educaţiei condiţiile agenţiilor
de muncă bazată pe parteneri
cerere prin
stabilirea unor
CDŞ-uri şi
CDL-uri cât
mai apropiate
de nevoile
elevilor;

b)Dezvoltarea 2. Planificarea, organizarea şi


la elevi a desfăşurarea activităţilor de
abilităţilor instruire teoretică şi practică pentru
cheie şi a formarea profesională a elevilor, în
competenţelor condiţii care să le asigure atingerea
tehnice performanţelor profesionale şi să le
corespunzătoar faciliteze integrarea la locul de
e viitorului loc muncă
de muncă, în *Pregătirea şi desfăşurarea activităţilor Proiecte didactice
vederea didactice, cu scopul dezvoltării Cadre didactice Planuri de lecție
Permanent
facilitării abilităţilor cheie şi dobândirea de către
integrării cu elevi a competenţelor tehnice necesare
succes a viitorului loc de muncă;

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Persoane/ Rezultate anticipate
Nr. Obiectiv Obiective Termene de Măsuri/
Activităţi/acţiuni planificate compartimente /evaluare/ indicatori
crt general specifice realizare acţiuni de reglare
responsabile de realizare
acestora, după - utilizarea în procesul de predare-
absolvire în învăţare a metodelor activ- Fişa de observare
viaţa socio- participative şi a unor strategii de Cadre didactice şi evaluare a
economică învăţare adaptate stilurilor individuale lecţiei.
de învăţare, a nevoilor, abilităţilor şi
gradului de motivare a fiecărui elev;
Fişa de observare
- realizarea unor materiale de
şi evaluare a
învăţare-evaluare, adaptate unor Planşe
Cadre didactice Permanent lecţiei.
metode didactice eficiente şi moderne; Exemple de bună
- utilizarea metodelor alternative de practică
Teste de evaluare.
evaluare (autoevaluare);
Implicarea activă
Protocoale de a agenţilor
*Desfăşurarea activităţilor de instruire
colaborare încheiate economici,
practică a elevilor în spaţii dotate
Echipa cu agenţi economici, instituţiilor şi
corespunzător şi în condiţii similare Permanent
managerială pentru toate autorităţilor locale
viitorului loc de muncă: ateliere şcoală
domeniile de în formarea
şi agent economic, corespunzător
pregătire profesională a
domeniului de pregătire profesională;
elevilor şi
adulţilor.
- formarea comisiei responsabile cu Dobândirea de către
Echipa
activitatea de CSSM şi PSI pentru elevi a competenţelor
managerială
elevi, Septembrie pentru abilităţi cheie Rapoarte
Cadre didactice
- realizarea instructajului şi şi tehnice periodice.
completarea fişelor individuale de specializate,
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Persoane/ Rezultate anticipate
Nr. Obiectiv Obiective Termene de Măsuri/
Activităţi/acţiuni planificate compartimente /evaluare/ indicatori
crt general specifice realizare acţiuni de reglare
responsabile de realizare
protecţie a muncii a elevilor, cu corespunzător
folosirea metodelor interactive de Standardelor de
realizare a instructajului ce vizează şi Pregătire
evaluarea cunoştinţelor elevilor; Profesională
- întocmirea graficelor de desfăşurare
a activităţilor de instruire practică
curentă şi comasată;
- încheierea de protocoale de
colaborare (parteneriate) cu agenţii Planificări
economici la care se vor desfăşura Echipa Dobândirea de către Proiecte didactice
activităţile de instruire practică; managerială Septembrie elevi a priceperilor şi
- repartizarea elevilor la agenţii deprinderilor practice
economici; Fişa de observare
- monitorizarea activităţilor de şi evaluare
instruire practică a elevilor de către
cadre didactice ale şcolii şi
reprezentanţi economici;
*participarea elevilor la concursuri Cadre didactice Conform Premii la concursuri
Situaţii statistice.
şcolare; graficului şcolare
Directori
*organizarea simulării examenelor
Resp. com. Situaţii statistice.
finale de absolvire, de certificare a
metodice Plan de măsuri.
competenţelor;
Cadre didactice
Echipa Urmărirea traseului Situaţii statistice:
*monitorizarea absolvenţilor; managerială profesional al -integraţi pe piaţa
Diriginţi absolvenţilor şi muncii,
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Persoane/ Rezultate anticipate
Nr. Obiectiv Obiective Termene de Măsuri/
Activităţi/acţiuni planificate compartimente /evaluare/ indicatori
crt general specifice realizare acţiuni de reglare
responsabile de realizare
integrarea acestora -înscrişi în înv.
pe piaţa muncii. superior.
3. Asigurarea pentru elevi, a
condiţiilor de informare, orientare şi
consiliere privind cariera
*consilierea elevilor pentru buna Existenţa comisiei de
c)Asigurarea Gradul de interes
orientare privind cariera, în scopul Comisia de OSP Orientare şcolară şi
formării Permanent al elevilor pentru
responsabilizării elevului privind profesională (OSP)
profesionale a propria formare
propria formare şi atingerii
elevilor în
performanţelor profesionale;
condiţii
Resp. Com. Broşuri
similare ale *participarea elevilor la simularea unor Orele de
metodice Consilierea
viitorului loc interviuri în vederea angajării; consiliere
Diriginţi elevilor
de muncă
*asigurarea unei baze de date care să
cuprindă situaţia locurilor de muncă Comisia de OSP Permanent Pliante. Bază de date
vacante şi documentele necesare Ofertă de posturi
angajării;
Comisia de
Evaluare internă şi
a)planificarea evaluare şi Plan operaţional
1. Elaborarea misiunii şi obiectivelor externă.
riguroasă a asigurarea Septembrie pentru anul şcolar în
Planului de Acţiune al Şcolii (PAS). Raport de
Asigurarea tuturor calităţii curs.
autoevaluare
V. calităţii activităţilor
educaţiei conform 2. Constituirea structurilor Existenţa
Echipa Organizarea comisiei
principiilor responsabile cu implementarea deciziilor, precum
managerială Septembrie pentru asigurarea
calităţii instrumentelor pentru managementul şi a tuturor
CA calităţii în educaţie.
calităţii (identificarea principalilor documentelor
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Persoane/ Rezultate anticipate
Nr. Obiectiv Obiective Termene de Măsuri/
Activităţi/acţiuni planificate compartimente /evaluare/ indicatori
crt general specifice realizare acţiuni de reglare
responsabile de realizare
actori şi a rolului acestora). necesare.
Stabilirea punctelor
Evidenţa utilizării
tari şi a punctelor
mijloacelor
slabe. Creşterea
Dir. Ilarie Oana moderne în lecţii
3.Monitorizarea şi evaluarea eficienţei actului
Dir.adj. Teacu Permanent (fişa de utilizare a
activităţilor. educaţional prin
O. mijloacelor
folosirea unor
didactice)
metode şi mijloace
Asistenţe la ore.
de învăţare moderne.
Informări
Echipa
periodice
4. Întocmirea raportului de managerială
Conform (compartimentul
autoevaluare şi a raportului de Comisia de
graficului administrativ,
evaluare internă. asigurare a
catedre/comisii de
calităţii
specialitate).
5. Actualizarea Planului de Dezvoltare Echipa Cunoaşterea tuturor
Octombrie
Instituţională (PDI). managerială problemelor şcolii.

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
II. Domeniul funcţional – RESURSE UMANE, MATERIALE. DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

OBIECTIVE:
1.Valorificarea şi dezvoltarea resurselor existente;
2. Asigurarea eficienţei activităţii de formare continuă;
3.Asigurarea resurselor materiale.

Persoane/ Termene Rezultate anticipate


Nr. Obiectiv Obiective Măsuri/
Activităţi/acţiuni planificate compartimente de /evaluare/ indicatori
crt general specifice acţiuni de reglare
responsabile realizare de realizare
a) Încadrarea Dir. Ilarie Oana
Realizarea
personalului 1. Analiza efectivelor de elevi Dir.adj. Teacu O.
Stabilirea efectivelor efectivelor cât mai
didactic şi repartizarea lor pe clase, conform Dir.adj. Stroea I. Septembri
de elevi şi a numărului omogene şi
nedidactic planului de şcolarizare pentru anul e
de clase. conforme cu
conform şcolar în curs. Serviciul
legislaţia în vigoare.
normativelor secretariat
şi legislaţiei
în vigoare
Valorificarea 2. Încadrarea personalului didactic Dir. Ilarie Oana Încadrare cu personal Afişarea
pentru anul Sept.
I. şi dezvoltarea conform metodologiei de încadrare. calificat. calendarului
şcolar în
resurselor
curs.
b)Cuprindere Realizarea
a elevilor de 1.Asigurarea efectivelor de elevi la Realizarea încadrării efectivelor cât mai
Directori
vârstă toate nivelurile conform Sept. personalului didactic omogene şi
şcolară într-o reglementărilor. titular. conforme cu
formă de legislaţia în vigoare.
învăţământ 2. Înscrierea elevilor în ciclul secundar Dir. Ilarie.Oana Conform Asigurarea efectivelor Afişarea perioadelor
pt. a asigura superior al liceului, precum şi la Dir.adj. Teacu O. calendarul şi numărului de clase de înscriere, precum
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
parcurgerea învăţământul ,,A doua şansă’’. Dir.adj. Stroea I. ui conform planului de şi a locurilor rămase
înv. Coord. Andrei Şt. şcolarizare. libere.
obligatoriu Serviciul
de către toţi secretariat
elevii. Diriginţi
3. Monitorizarea şcolarizării elevilor şi Stabilirea unei baze de Diminuarea
Resp.com.
analiza periodică a frecvenţei pentru Lunar date şi identificarea cauzelor
abandon
diminuarea abandonului şcolar. cauzelor. abandonului
Psih.Cojocaru E.
Realizarea corectă a
Directori
4. Evidenţa mişcării elevilor şi transferării elevilor în Colaborare bună cu
Serviciul Permanent
respectarea legislaţiei în acest sens. concordanţă cu şcolile implicate.
secretariat
OMEN 5115/2014
Colaborarea cu alte
5. Realizarea recensământului elevilor Sept. Înscrierea tuturor instituţii (Poliţie,
în vederea stabilirii efectivelor de elevi Pruteanu C. elevilor de vârstă Primărie) pentru
pentru anul şcolar viitor. şcolară. înscrierea la şcoală
a tuturor elevilor.
Conform
programul
ui de
a) 1. Formarea continuă
formare
Asigurarea Armonizarea - la nivelul judeţului (prin cercuri ped.)
continuă
eficienţei ofertei de atât pentru cadrele didactice, cât şi Directori Informări ale
ISJ,CCD şi Număr de participanţi
II. activităţii de formare cu pentru directori; Toate c.d. responsabililor de
MEN, Teme propuse.
formare nevoile de - la nivelul şcolii (prin comisii catedră.
precum şi
continuă formare didactice).
a
identificate
planurilor
managerial
e de la
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
comisii.
Directori Creşterea numărului
2.Stimularea perfecţionării cadrelor
Resp. com. Conform Inspecţii curente şi cadrelor didactice
didactice prin înscrierea la grade
Cadrele didactice graficului speciale. Calificative calificate şi bine
didactice.
implicate pregătite.
Conform
programul
Specializare şi în alte
ui de Valorificarea şi
3. Participarea cadrelor didactice la Echipa domenii prin obţinere
formare dezvoltarea
orice altă formă de perfecţionare. managerială de credite
continuă resurselor existente.
transferabile.
IŞJ, CCD
şi MEN.
1. Diseminarea informaţiilor primite de Formarea cadrelor Valorificarea şi
Cadrele didactice De câte ori
cadrele didactice participante la cursuri didactice dezvoltarea
implicate este cazul
de formare şi de perfecţionare. resurselor existente.
Directori
Creşterea numărului
b) Resp. com. de Evidenţa perfecţionării
2. Stabilirea bazei de date cu cadrelor didactice
Optimizarea perfecţionare Oct. cadrelor didactice.
perfecţionarea cadrelor didactice. calificate şi bine
competenţe Alterescu C.
pregătite.
lor
personalului Conform
Identificarea
didactic, programul
ofertanţilor de formare Creşterea numărului
didactic 3. Utilizarea ofertei de educaţie, a Directori ui de
şi direcţionarea cadrelor didactice
auxiliar şi programelor de perfecţionare ale ISJ, Resp. com. de formare
personalului către calificate şi bine
nedidactic CCD, precum şi a altor instituţii. perfecţionare continuă
aceştia. pregătite.
IŞJ şi CCD
etc.
4. Perfecţionarea personalului didactic Conform Armonizarea ofertei Creşterea numărului
auxiliar şi nedidactic Directori programul de formare cu nevoile cadrelor didactice
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Resp. com. de ui de de formare calificate şi bine
perfecţionare formare identificate. pregătite.
Alterescu C. continuă
ISJ şi CCD
etc

Octombrie

Bilanţ contabil.
Dir. Ilarie Oana noiembrie
Execuţie bugetară.
1. Stabilirea necesarului de materiale şi Contabil pentru
Gradul de cheltuire a Rapoarte periodice.
includerea în buget a sumelor necesare. Cuculescu F. anul fiscal
resurselor allocate
Adm. Luca Elena următor

a)
Conform Efectuarea la timp a
Asigurarea 2. Realizarea corectă şi la timp a Dir. Ilarie Oana Toţi elevii să aibă
calendarul comenzii şi a
funcţionării comenzii de manuale. Adm. Luca E. manuale.
ui ISJ aprovizionării
tuturor
III Păstrarea în bune
Asigurarea spaţiilor de 3. Gestionarea şi utilizarea eficientă a Dir. Ilarie Oana
Permanent condiţii a bunurilor Evaluări periodice.
resurselor şcolarizare şi bazei didactico-materiale existente; Adm. Luca E.
şcolii.
materiale dotarea lor
Eficientizarea
4. Colaborarea cu autorităţile locale pt. Dir. Ilarie Oana Crearea unui climat de participării la CA şi
întreţinerea şi dezvoltarea bazei Dir.adj. Teacu O. Permanent colaborare sub toate a Consiliului şcolar
materiale. Dir.adj. Stroea I. aspectele. a autorităţilor
locale.
5. Derularea programului ,,Lapte şi Dir. Ilarie Oana Raportări periodice
Asigurarea zilnică a
corn’’ pentru elevi de la înv . preşcolar, Membru C.A Permanent la ISJ, Primărie şi
laptelui şi a cornului.
primar şi gimnazial. Stroea I. Consiliu judeţean
b) 1. Organizarea CSSM (Comitetului de Dir. Ilarie Oana şi Septembri Siguranţa personalului Întocmirea
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Asigurarea Sănătate şi Securitate în Muncă) şi a Resp Com CSSM e şi a elevilor. graficului care să
protecţiei comisiei PSI. şi PSI acopere toţi timpii
personalului de lucru cu
din şcoală şi personal.
a elevilor pe Instruirea tuturor
durata elevilor şi
desfăşurării 2. Redactarea documentelor, realizarea Dir. Ilarie Oana Conform salariaţilor cu
tuturor instruirii şi semnarea proceselor Resp.com– planului de Buna funcţionare a privire la noile
activităţilor verbale în conformitate cu legislaţia în Struguțe C. muncă al comisiilor reglementări în
prin vigoare. Atănăsoaie Dana comisiei securitatea muncii şi
comisiile de PSI (Legea
CSSM şi PSI 319/2006).
şi prin toate 3. Asigurarea condiţiilor materiale şi Crearea condiţiilor
compartimen Directorul,
organizatorice în vederea prevenirii optime de siguranţă şi Raportări periodice
tele aferente; Comisia PSI, Permanent
accidentelor şi incendiilor cât şi pentru securitate în CA
Administratorul
intervenţii reale. instituţională.
Conform
4. Simularea de exerciţii de evacuare, Crearea condiţiilor Instruirea elevilor şi
Comisia PSI, graficului
în caz de incendii sau calamităţi optime de siguranţă şi evacuarea lor
Directorul, din planul
împreună cu organele locale de securitate situaţii de incendii
Administratorul de muncă
pompieri şi apărare civilă. instituţională. sau calamităţi.
al comisiei
Conform
5. Desfăşurarea de activităţi specifice Resp.comisie graficului Materiale de
Însuşirea noţiunilor de
(teme la orele de consiliere, lecţii, CSSM, înv. şi din planul informare.
PSI şi CSSM
concursuri etc). diriginţi de muncă Broşuri.
al comisiei

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
III. Domeniul funcţional – RELAŢII CU COMUNITATEA ŞI DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ

OBIECTIVE:
1. Optimizarea relaţiei şcoală-comunitate, prin promovarea unei politici de colaborare cu toţi partenerii

Rezultate
Persoane/ anticipate Măsuri/
Nr. Obiectiv Termene de
Obiective specifice Activităţi/acţiuni planificate compartimente /evaluare/ acţiuni de
Crt. general realizare
responsabile indicatori de reglare
realizare
Participarea la
activităţi
a) Iniţierea, 1. Colaborarea cu autorităţile comune:
dezvoltarea şi locale (Primărie, Consiliul local, Toate cadrele Popularizarea ,,Ziua
extinderea de Poliţie comunitară, Biserică, didactice activităţilor şcolare curăţeniei’’
Optimizarea Permanent
parteneriate în spital, agenţi economici instituţii şi extraşcolare ale acţiuni de
relaţiei şcoală-
diferite domenii şi locale/ judeţene/ regionale/ şcolii ecologizare,
comunitate,
cu diverse instituţii naţionale/ internaţionale etc.) Balul
prin
I. locale/judeţene/regi bobocilor etc.
promovarea
o-nale/ naţionale
unei politici de
/internaţionale,exti 2. Dezvoltare de parteneriate cu
colaborare cu
nde-rea accesării autorităţile locale (Primărie,
comunitatea Director
programelorr şi Consiliul local, Poliţie Accesare de
Echipa de Implementare
proiectelor comunitară, Biserică, spital, Permanent programe şi
implementare de de proiecte
europene agenţi economici instituţii locale/ proiecte
proiecte
judeţene/ regionale/ naţionale/
internaţionale etc.)

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Colaborarea
Directori cu factorii de
3. Implicarea comunităţii în
Psiholog Diminuarea raspundere in
rezolvarea problemelor şcolii:
Toate cadrele Permanent fenomenelor de actul
abandon, absenteism, cazuri
didactice abandon. educational,
sociale etc.
cu institutiile
abilitate
b) Implicarea
activă a părinţilor,
a comunităţii
Popularizarea
locale, a celorlalte
Directori calităţii
instituţii educative
1.Stabilirea ofertei educaţionale Psiholog actului
în formarea la copii Realizarea planului
în concordanţă cu cerinţele de pe Toate cadrele Permanent educaţional şi
şi tineri a unor de şcolarizare
piaţa muncii didactice monitorizarea
atitudini pozitive
încadrării
faţă de valorile
absolvenţilor
societăţii în care
urmează să se
integreze;

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
IV. Domeniul funcţional – MANAGEMENT ŞI DESCENTRALIZARE

OBIECTIVE:
1. Coerenţa managerială prin diagnoză, proiectare, implementare, evaluare/autoevaluare în vederea realizării unui management
dinamic;
2. Asigurarea resurselor financiare.

Rezultate
Persoane/ anticipate Măsuri/
Nr. Obiectiv Obiective Termene de
Activităţi/acţiuni planificate compartimente /evaluare/ acţiuni de
Crt. general specifice realizare
responsabile indicatori de reglare
realizare
I.
Coerenţa Analize
MANAGEMENT INSTITUŢIONAL
managerială periodice cu
a) Diagnoza Planificarea riguroasă a tuturor
prin toţi factorii
procesului activităţilor conform principiilor
diagnoză, Obţinerea unui implicaţi,
instructiv calităţii; Echipa
proiectare, randament crescut inclusiv agenţii
educativ în managerială
implementa al demersului economici la
scopul unei 1.Organizarea şi verificarea activităţii
re, educativ. care se
bune instructiv-educative (respectarea Comisia de Permanent
evaluare/aut desfăşoară
proiectări a planului cadru, programe, evaluare cu curriculum
oevaluare în practica.
activităţii în accent pe noile criterii de evaluare etc).
vederea Asistenţe la
anul şcolar
realizării ore.
în curs.
unui Dir. Ilarie Oana Stabilirea sarcinilor Stabilirea unor
2. Realizarea planului managerial pt.
managemen Dir.adj. Teacu personalului/ activităţi/acţiun
anul şcolar în curs, şi a planului Septembrie
t dinamic O. responsabililor i care urmăresc
managerial pentru semestrul I.
Dir.adj. Stroea I. comisiilor/ asigurarea

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Rezultate
Persoane/ anticipate Măsuri/
Nr. Obiectiv Obiective Termene de
Activităţi/acţiuni planificate compartimente /evaluare/ acţiuni de
Crt. general specifice realizare
responsabile indicatori de reglare
realizare
compartimentelor. celor mai bune
condiţii.
Realizarea corectă a
planificărilor Realizarea
Directori
calendaristice şi a portofoliului
3. Verificarea şi avizarea planificărilor. Resp. com. septembrie
proiectelor fiecărui cadru
metod
unităţilor de didactic.
învăţare.
Reliefarea
Organizarea organizării
Echipa Liceului Tehnologic Liceului
4. Realizarea organigramei. Septembrie
managerială „Gh. Ruset Tehnologic
Roznovanuˮ. „Gh. Ruset
Roznovanuˮ
Stabilirea
5. Distribuirea sarcinilor şi realizarea Cunoaşterea
Dir. Ilarie Oana Septembrie calificativelor
fişei posturilor pentru directorii adjuncţi. sarcinilor de lucru.
anuale.
Organizarea Adaptarea
CP
6. Reactualizare, validarea şi aprobarea LiceuluiTehnologic acestuia la
CA Septembrie
regulamentului intern. „Gh. Ruset problemele
Consiliul
Roznovanuˮ şcolii.
profesoral.
7. Organizarea Consiliului de Organizarea Funcţionare
Echipa
administraţie, alegerea componenţei, Septembrie Liceului Tehnologic CA conform
managerială
stabilirea tematicii, a atribuţiilor şi a „Gh. Ruset ROFUIP
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Rezultate
Persoane/ anticipate Măsuri/
Nr. Obiectiv Obiective Termene de
Activităţi/acţiuni planificate compartimente /evaluare/ acţiuni de
Crt. general specifice realizare
responsabile indicatori de reglare
realizare
graficului de şedinţe, numirea Roznovanuˮ 5079/2016
secretarului prin decizie.
Încheierea
Director
8. Organizarea Consiliului reprezentativ Colaborare şcoală- parteneriatului
Resp. Cons de Septembrie
al părinţilor. părinţi. şcoală-elev-
părinţi
părinţi.
Echipa Crearea bazei legale
9. Organizarea Consiliului profesoral, Analize
managerială de funcţionare a
stabilirea tematicii şi a graficului de periodice.
1.09. Liceului Tehnologic
şedinţe a CP, numirea prin decizie a Informări.
Consiliul „Gh. Ruset
secretarului. Rapoarte.
profesoral Roznovanuˮ
10. Organizarea comisiilor didactice şi Echipa Analize
Planuri de muncă
nedidactice/compartimentelor managerială periodice.
pentru reglarea
(secretariat, contabilitate, administraţie, CA Informări.
Septembrie activităţii.
bibliotecă, Centru de Documentare şi Rapoarte.
Informare - CDI etc.) ce vor funcţiona la
nivelul şcolii în anul şcolar în curs.
Analiza activităţii
comisiilor/ Analize
11. Elaborarea planurilor manageriale
Responsabili compartimentelor, periodice.
anuale şi semestriale toate comisiile
comisii/ Septembrie precum şi a modului Informări.
didactice, nedidactice şi la toate
compartimente de utilizare a Rapoarte.
compartimentele.
fondului de carte
şcolară din CDI. şi
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Rezultate
Persoane/ anticipate Măsuri/
Nr. Obiectiv Obiective Termene de
Activităţi/acţiuni planificate compartimente /evaluare/ acţiuni de
Crt. general specifice realizare
responsabile indicatori de reglare
realizare
biblioteca şcolară.
Funcţionarea
12. Numirea prin decizie a Funcţionarea în conform
Dir. Ilarie Oana Septembrie
responsabililor comisiilor. legalitate a acestora. ROFUIP
5079/2016.
Funcţionarea
13. Stabilirea atribuţiilor din ROFUIP acestora după o
Echipa Cunoaşterea
pentru responsabilii Septembrie planificare
managerială sarcinilor de lucru.
comisiilor/compartimentelor. riguroasă a
activităţilor.
14. Valorificarea rapoartelor de Prezentarea şi
Consiliul de Monitorizarea
activitate ale Septembrie analizarea
administraţie activităţii.
comisiilor/compartimentelor . activităţii.
Analize
15. Analiza eficienţei şi evaluarea Analiza activităţii şi
Decembrie periodice.
activităţilor de consiliere şi a activităţilor CA îmbunătăţirea
Informări.
extraşcolare. punctelor slabe.
Rapoarte.
Analiza activităţii
Evaluarea
16. Elaborarea raportului de analiză a tuturor comisiilor/
activităţii
activităţii de învăţământ din anul şcolar compartimentelor şi
CA Octombrie desfăşurate în
trecut, precum şi a activităţii din sem. I identificarea
anul şcolar
şi sem II. punctelor tari şi a
trecut.
punctelor slabe.
17. Realizarea inventarierii Dir. Ilarie Oana Noiembrie Evidenţa clară a Analize
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Rezultate
Persoane/ anticipate Măsuri/
Nr. Obiectiv Obiective Termene de
Activităţi/acţiuni planificate compartimente /evaluare/ acţiuni de
Crt. general specifice realizare
responsabile indicatori de reglare
realizare
patrimoniului instituţiei de către Contabil– bunurilor şcolii. periodice.
comisiile constituite cu acest scop. Cuculescu F.
Administrator
Luca E.
Cunoaşterea din
timp a sarcinilor de
18. Întocmirea fişei postului şi a fişei de Septembrie
Consiliul de lucru ce urmează a Evaluarea
evaluare pentru personalul didactic,
administraţie. fi evaluate la personalului.
didactic auxiliar şi nedidactic.
sfârşitul
anului/anului şcolar.
19. Urmărirea parcurgerii ritmice şi
Consiliul de
integrale a materiei, urmărirea Notarea elevilor cât
administraţie Noiembrie Analize
ritmicităţii notării şi verificarea mai corect şi
periodice.
numărului minim de note la fiecare obiectiv.
Resp. comisie
disciplină de studiu
Îndrumarea şi
Evaluarea
20. Asistenţe la lecţii. Directori verificarea
Permanent personalului
Resp. comisie desfăşurării
didactic.
lecţiilor.
21. Verificarea şi aprobarea orarului, a Dir. Ilarie Oana
Buna organizare şi Aprobarea în
graficului serviciului în şcoală atât Dir.adj. Teacu
Septembrie desfăşurare a Consiliul
pentru elevi, cât şi pentru cadre O.
programului. profesoral
didactice. Dir.adj. Stroea I.
22. Analiza abaterilor de disciplina Dir. Ilarie Oana De câte ori Obiectivitate în Informări
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Rezultate
Persoane/ anticipate Măsuri/
Nr. Obiectiv Obiective Termene de
Activităţi/acţiuni planificate compartimente /evaluare/ acţiuni de
Crt. general specifice realizare
responsabile indicatori de reglare
realizare
muncii şi sancţionarea lor. Resp. comisie este cazul analizarea
de cercetare abaterilor.
disciplinară
Asigurarea
Directorul legalităţii în Urmărirea
23. Respectarea legalităţii în Serv. Secretariat gestionarea actelor aprovizionării
Permanent
completarea documentelor şcolare. Serv.contabilitat de studii şi a la timp cu
e imprimatelor tipizate.
şcolare.
Stabilirea unui
Dir. Ilarie Oana Relaţia familie-
24. Încheierea acordului de parteneriat climat de colaborare
Secr şef. Sandu Septembrie şcoală –
şcoală-elev-părinte. de ordine şi de
R. autorităţi.
disciplină în şcoală.
Înainte de
25. Stabilirea concediilor de odihnă Consiliul de Respectarea
începerea
administraţie Codului muncii.
vacanţei
Dir. Ilarie Oana
Deţinerea
1. Informarea, prelucrarea şi dezbaterea Dir.adj. Teacu
De câte ori tuturor
tuturor actelor legislative necesare O.
este cazul Metodologii informaţiilor
realizării reformei învăţământului Dir. adj. Stroea
legislative de
românesc. I.
ultimă noutate.
Serv secretariat
2. Organizarea concursurilor şcolare pe Dir. Ilarie Oana Conform Implicarea elevilor
Premii şcolare.
discipline Resp. comisii calendarului în activităţi
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Rezultate
Persoane/ anticipate Măsuri/
Nr. Obiectiv Obiective Termene de
Activităţi/acţiuni planificate compartimente /evaluare/ acţiuni de
Crt. general specifice realizare
responsabile indicatori de reglare
realizare
IŞJ şi MEN extraşcolare.
3. Monitorizarea continuării reformei Dir. Ilarie Oana
înv. românesc (proiectare, orientare a Dir.adj. Teacu Fişa de
Buna desfăşurare a
învăţării de la acumularea de cunoştinţe O. observare şi
Permanent procesului
spre formarea de competenţe prin Dir. adj. Stroea evaluare a
instructiv-educativ.
aplicarea unor tehnici moderne de I. lecţiei.
învăţare).
b) Conform
Asigurarea 4. Eficientizarea evaluării rezultatelor Dir. Ilarie Oana
programului
fluidizării şcolare (cunoaşterea metodelor moderne Perfecţionarea Instrumente
de formare
circulaţiei de evaluare, proiectarea şi planificarea Resp. cadrelor didactice. specifice.
continuă a ISJ
informaţiei acestora). com.metod
şi CCD
aferente Dir. Ilarie Oana
componentei 5. Prelucrarea metodologiilor de Dir.adj. Teacu Însuşirea tuturor
management Informări
examene naţionale la toate nivelele de O. informaţiilor
ului Octombrie Afişarea
învăţământ în Consiliul profesoral cu Dir. adj. Stroea necesare de către
instituţional acestora
elevii şi părinţii. I. personalul didactic.

6. Pregătirea, organizarea examenelor Dir. Ilarie Oana


de evaluare naţională, admitere Dir.adj. Teacu
computerizată, bacalaureat, admitere în O. Obţinerea unor Rapoarte
Permanent
ciclul secundar superior, de absolvire şi Dir. adj. Stroea rezultate bune. Informări
de certificare a competenţelor, de I.
obţinere a atestatelor.
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Rezultate
Persoane/ anticipate Măsuri/
Nr. Obiectiv Obiective Termene de
Activităţi/acţiuni planificate compartimente /evaluare/ acţiuni de
Crt. general specifice realizare
responsabile indicatori de reglare
realizare
Dir. Ilarie Oana
Dir.adj. Teacu Însuşirea tuturor Informarea
7. Stabilirea graficului de prelucrare a
O. informaţiilor tuturor
metodologiilor de examen cu elevi, Octombrie
Dir. adj. Stroea necesare de către factorilor
părinţi, cadre didactice.
I. toţi factori implicaţi implicaţi.

8. Stabilirea graficelor de pregătire


suplimentară atât cu elevii pentru
Dir. Ilarie Oana Obţinerea unor
examenele naţionale, pentru olimpiade Instrumente de
rezultate cât mai
şcolare, concursuri sportive, cât şi cu Septembrie evaluare
Resp. Comisii bune la toate
elevii mai slabi la învăţătură în vederea sumativă
metodice tipurile de examene
recuperării golurilor şi atingerea unui
nivel minim necesar promovării.
10. Stabilirea calificativelor pentru Eficientizarea Evaluarea
Consiliul de Septembrie
personalul didactic, didactic auxiliar şi activităţii întregului obiectivă a
administraţie
nedidactic personal. personalului.
Dir. Ilarie Oana
c) Dir.adj. Teacu Atragerea unui
Realizarea
Asigurarea O. număr de elevi de
1. Popularizarea ofertei educaţionale planului de
imaginii Dir. adj. Stroea Permanent liceu din localităţile
şcolarizare.
instituţiei I. învecinate.

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Rezultate
Persoane/ anticipate Măsuri/
Nr. Obiectiv Obiective Termene de
Activităţi/acţiuni planificate compartimente /evaluare/ acţiuni de
Crt. general specifice realizare
responsabile indicatori de reglare
realizare
2. Actualizarea site-ului prin care se
Dir. Ilarie Oana Mediatizarea
prezintă Liceul Teoretic Roznov, Promovarea
Consilieri Permanent ofertei
rezultatele elevilor la concursuri şi imaginii şcolii.
educativi educaţionale.
examene naţionale.
3. Eficientizarea relaţionării şi
comunicării atât la nivelul întregii
Dir. adj. Teacu Implicarea
unităţii cât şi cu ceilalţi factori implicaţi
O. Promovarea şcolii în viaţa
în educaţia elevilor (IŞJ, CCD, CJAP, Permanent
Dir. adj. Stroea imaginii şcolii. tuturor
MEN, Comunitate locală, agenţi
I. partenerilor.
economici, organizaţii guvernamentale
şi nonguvernamentale etc.
a) Reglementarea
Dezvoltarea parteneriatului
relaţiilor de 1. Colaborarea cu autorităţile locale dintre şcoală şi
Dir. Ilarie Oana Monitorizarea
parteneriat (Primărie, Consiliul local, etc.) pentru administraţia
permanentă a
cu Primăria asigurarea bugetului necesar desfăşurării Permanent publică locală în
Serv. utilizării
Asigurarea şi Consiliul în bune condiţii a procesului de domeniul
contabilitate bugetului.
II. resurselor local, pentru învăţământ. conducerii şi
financiare asigurarea finanţării
fondurilor învăţământului.
necesare Monitorizarea
2. Utilizarea eficientă a a fondurilor Dir. Ilarie Oana
desfăşurării Cheltuirea eficientă permanentă a
asigurate de la buget sau cele obţinute Contabil Permanent
în bune a sumelor. utilizării
prin proiecte Cuculescu F
condiţii a fondurilor
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Rezultate
Persoane/ anticipate Măsuri/
Nr. Obiectiv Obiective Termene de
Activităţi/acţiuni planificate compartimente /evaluare/ acţiuni de
Crt. general specifice realizare
responsabile indicatori de reglare
realizare
procesului Atragerea în
de acumularea de
învăţământ; Cuantumul fonduri băneşti
Dir. Ilarie Oana fondurilor provenite la capitolul
3. Realizare de venituri extrabugetare Dir. adj. Teacu din resurse proprii. autofinanţare a
prin comitetele de părinţi, din activităţi O. Utilizarea acestora tuturor
de calificare adulţi, închirieri spaţii , în strânsă factorilor
sponsorizări etc. Contabil concordanţă cu implicaţi
Cuculescu F. necesităţile imediate (comitetul de
ale actului educativ. părinţi, agenţi
economici
etc.).
b) Atragerea 2. Întocmirea de noi cereri de finanţare
de resurse prin proiecte Fonduri Structurale
financiare Europene, Proiecte de Învăţare
extrabugetar Permanentă, Programul de Granturi de Dir. Ilarie Oana
Participarea
e şi bugetare Dezvoltare Şcolară etc., în colaborare cu Contabil
Conform Implementarea de cadrelor
prin Consiliul local al oraşului Roznov Cuculescu F.
calendarului noi proiecte. didactice la
întocmirea pentru:
de desfăşurare cursuri de
de noi cereri Echipa de
formare
de finanţare - reabilitarea corpuri de clădire a Liceul implementare
prin proiecte Tehnologic „GH. RUSET
europene, ROZNOVANU”;
donaţii, - reabilitare sală de sport.

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Rezultate
Persoane/ anticipate Măsuri/
Nr. Obiectiv Obiective Termene de
Activităţi/acţiuni planificate compartimente /evaluare/ acţiuni de
Crt. general specifice realizare
responsabile indicatori de reglare
realizare
sponsorizări,
donaţii,
închirieri
etc.
Dir. Ilarie Oana
Dir. adj. Teacu
O.
1. Aplicărea descentralizării Rapoarte Reglarea
Dir. adj. Stroea
administrative, financiare şi educaţionale Permanent Raport de deficienţelor
I.
şi a asigurării calităţii în educaţie. autoevaluare internă constatate
Comisia se
c)
asigurarea
Descentrali-
calităţii
zarea unităţii
Dir. Ilarie Oana Proiectarea
de
Dir. adj. Teacu Planificarea unei oferte
învăţământ
O. riguroasă a tuturor educaţionale
2. Monitorizarea şi evaluarea
Dir. adj. Stroea activităţilor compatibilă cu
activităţilor. Permanent
I. conform principiilor realităţile
Comisia se calităţii societăţii
asigurarea româneşti
calităţii contemporane;
d) 1. Respectarea prevederilor legale Dir. Ilarie Oana
Reglarea
Realizarea privind descentralizarea şi asigurarea Dir. adj. Teacu Raport de
Permanent deficienţelor
unui autonomiei instituţionale (managementul O. autoevaluare internă
constatate
management organizaţiei şcolare, managementul Dir. adj. Stroea
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Rezultate
Persoane/ anticipate Măsuri/
Nr. Obiectiv Obiective Termene de
Activităţi/acţiuni planificate compartimente /evaluare/ acţiuni de
Crt. general specifice realizare
responsabile indicatori de reglare
realizare
dinamic şi calităţii în educaţie, evaluarea I.
activ în personalului didactic, politici şi strategii CEAC
condiţiile ale evaluării rezultatelor educaţionale)
asumării Elaborare de
2. Elaborarea şi generalizarea aplicării Dir. Ilarie Oana
descentraliz instrumente în
standardelor şi indicatorilor de Dir. adj. Teacu Analiza PDI/PAS
ării şi vederea
performanţă specifici pentru O. Septembrie - eficienţa acestui
autonomiei autoevaluării
autoevaluare – evaluare internă. Dir. adj. Stroea august instrument de
şcolare ca prim pas în
Aplicarea noilor instrumente de evaluare I. planificare.
evaluarea
şi asigurare a calităţii CEAC
externă

Întocmit,
Echipa managerială

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel / fax 0233 665694, e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro

S-ar putea să vă placă și