Sunteți pe pagina 1din 31

Nr. 672 din 06.03.

2019 VIZAT
Director,
Prof. Oana Ilarie

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
PLAN MANAGERIAL PE SEMESTRUL al II-lea
2018-2019

1. ARGUMENT

Conceperea Planului managerial pentru anul şcolar 2018-2019 are la bază Analiza SWOT a procesului de învăţământ de la Liceul
Tehnologic „GH. RUSET ROZNOVANU” axat pe premisa conform căreia învăţământul are un rol fundamental în dezvoltarea personalităţii
elevului, răspunzând următoarelor tipuri de finalităţi: învaţă pentru a şti, învaţă pentru a crea, învaţă pentru a (te) promova, învaţă pentru a te
integra în comunitate.

Misiunea noastră este orientată spre asigurarea unui învăţământ de calitate, la standarde europene care să răspundă nevoilor de dezvoltare
a societăţii româneşti şi care are la bază următoarele principii:
ü principiul priorităţii educaţiei;
ü principiul flexibilităţii organizaţionale şi informaţionale;
ü principiul descentralizării autorităţii educaţionale şi al asigurării unităţii demersurilor educaţionale locale;
ü principiul transparenţei actului decisional;
ü principiul cooperării (cooperarea interinstituţională la nivel local, regional, naţional, internaţional);
ü principiul educaţiei centrate pe valori;
ü principiul interculturalităţii;
ü principiul abordării etice a serviciului educaţional.

În viziunea noastră şcoala asigură:


ü accesul egal la educaţie a tuturor copiilor indiferent de categoriile sociale de provenienţă;
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
ü educaţia necesară pentru a deveni persoane competente, capabile să înveţe pe parcursul întregii vieţi;
ü resursele materiale, financiare şi umane care să răspundă nevoilor de dezvoltare a personalităţii elevului;
ü parteneri educaţionali care să se implice în dezvoltarea comunităţii şcolare;

şi promovează următoarele valori:


ü colaborare – colaborăm cu toţi factorii interesaţi de educaţie şi împărtăşim cunoştinţele dobândite pentru a ne îmbunătăţi
activitatea;
ü deschidere – suntem deschişi la nou şi ne încurajăm partenerii educaţionali să caute soluţii creative în folosul beneficiarilor noştri:
elevi, părinţi, agenţi economici;
ü inovaţie – ne străduim să fim pro-activi, să facem lucrurile altfel dar mai bine;
ü implicare – asigurăm realizarea proiectelor noastre prin inovaţie;
ü excelenţă – suntem hotărâţi să depăşim aşteptările celorlalţi prin profesionalism şi eficienţă;
ü responsabilitate – ne asumăm întreaga responsabilitate pentru dezvoltarea învăţământului, urmărind continuu interesul
beneficiarilor noştri şi dovedind respect pentru lege, cultură şi pentru comunitatea în care trăim.

Direcţii de acţiune:
ü asigurarea calităţii în educaţie;
ü descentralizarea învăţământului preuniversitar;
ü asigurarea accesului şi a echităţii în educaţie;
ü asigurarea formării şi dezvoltării resurselor umane;
ü derularea unor parteneriate comunitare şi internaţionale conform standardelor europene.

1.1. BAZA CONCEPTUALĂ

Planul managerial este conceput în conformitate cu următoarele acte normative:


Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Ø Legea Educaţiei Naţionale (Legea nr.1/2011);
Ø OMEN nr. 5115/2014 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar;
Ø Codul muncii;
Ø Legea 35/2.03.2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ;
Ø Legea 319/14.07.2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă;
Ø Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, OMAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva
incendiilor, Legea 481/2004 privind protecţia civilă, modificată şi completată de Legea nr. 212/2006;
Ø Legea 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii în educaţie;
Ø Ordinul 400/2015 (respectiv OMFP 946/2005 republicat) pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice
Ø OMECT nr. 4889/8.08.2007, privind generalizarea instrumentelor de asigurarea calităţii în educaţie şi formare profesională la nivelul
reţelei înv. profesional şi tehnic;
Ø OMEN nr.3597/18.06.2014 privind Metodologia de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar și a Anexei 1
– Fișa cadru de autoevaluare/evaluare în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar.
Ø OMECTS nr. 5248/ 31.08.2011 privind aplicarea Programului ,,A doua şansă’’;
Ø OMECTS nr. 5561/ 2011 privind Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;
Ø Notificarea MECTS cu nr. 28 463/3.03.2010 privind prevenirea și eliminarea segregării preșcolarilor și elevilor romi în sistemul școlar;
Ø H.G. nr.1555/09.12.2009, OMEN nr.3548/15.04.2013, Anexa 1 , H.G. nr. 918/20.11.2013 pentru calificările ce se pot obține în urma
certificării, la absolvirea învățămntului profesional cu durata de 2 ani;
Ø H.G. nr.1555/09.12.2009, OMEN nr.3731/26.06.2014, Anexa 3 , H.G. nr. 918/20.11.2013 pentru calificările ce se pot obține în urma
certificării, la absolvirea învățămntului profesional cu durata de 3 ani;
Ø H.G. nr.1555/09.12.2009, H.G. nr. 918/20.11.2013 pentru calificările ce se pot obține în urma certificării, la finalizarea stagiilor de
pregătire practică după absolvirea ciclului inferior al liceului tehnologic;
Ø H.G. nr.866/13.08.2008, H.G. nr. 918/20.11.2013 pentru calificările ce se pot obține în urma certificării, la absolvirea ciclului superior
al liceului tehnologic;
Ø OMECS nr.5058/27.08.2015 privind aprobarea programelor școlare ale modulelor pentru cultura de specialitate, pregătire practică și
stagii de pregătire practică, din aria curriculară Tahnologii pentru clasa a X-a și a XI-a, învățământ profesional cu durata de 3 ani;

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Ø OMECS nr.5238/16.09.2015 privind modificarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor
didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin OMEN
nr.4959/2013;
Ø Ordinele, notele, notificările, precizările, Metodologiile şi Regulamentele privind descentralizarea financiară şi administrativă, privind
formarea continuă a personalului didactic din înv. preuniversitar, privind mişcarea cadrelor didactice, privind descentralizarea
financiară şi administrativă publicate în Monitorul Oficial;
Ø Planuri cadru pentru toate nivelele de învăţmânt;
Ø Alte acte normative elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului precum şi alte ministere;
Ø Buletinele Informative ale Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
Ø HG nr. 9/2015 pentru modificarea H.G. nr.72/2013 privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din
bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar.
Ø HG nr. 1613/2009 privind aprobarea diferenţierii pe zone geografice şi localităţi a indemnizaţiei ce se acordă personalului didactic
calificat de predare, potrivit prevederilor pct. 4 din anexa nr. II/1.4 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului
plătit din fonduri publice.
Ø OUG nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor
acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar.
Ø OUG nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare.
Ø Legea nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.
Ø Legea nr. 63/2011 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
1.2. Analiza SWOT a activităţii desfăşurate în Liceul Tehnologic „GH. RUSET ROZNOVANU” scoate în evidenţă următoarele aspecte:

Puncte tari Puncte slabe

· Profilul claselor în concordanţă cu cerinţele de pe piaţa muncii;


· Profesori bine pregătiţi;
· Număr mare de titulari;
· Existenţa laboratoarelor de informatică şi a unei baze didactice · Implementarea de proiecte;
moderne (table interactive, laboratoare de fizică, biologie, chimie, · Insuficienta promovare a imaginii școlii;
cabinet fonic, cabinete de specialitate: construcţii, mecanic, · Slabă comunicare cu părinţii elevilor din clasele
prelucrarea lemnului); de liceu;
· Receptivitate şi transparenţa managerilor, management echilibrat;
· Comunicare şi deschidere pentru elevi;

Oportunităţi Ameninţări
§ Cadru natural, cultural, social şi economic propice; § Mobilitatea cadrelor didactice la unele discipline;
§ Relaţii de parteneriat cu agenţii economici (convenţii de practică); § Plecarea absolvenţilor clasei aVIII-a la licee în Piatra
§ Poziţia geografică a oraşului. Neamţ
§ Dotarea la nivelul catedrelor şi laboratoarelor propice pentru activităţi § Scăderea demografică a populaţiei;
extracuriculare şi extraşcolare; § Plecarea unui număr destul de mare de elevi,
§ Frecventarea cursurilor de perfecţionare şi formare continuă; împreună cu familiile în ţări din Uniunea Europeană;

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
§ Descentralizarea învăţământului; § Creşterea abandonului şcolar datorită situaţiei sociale
§ Aplicarea legii privind asigurarea calităţii în învăţământul şi economice.
preuniversitar;
§ Bune relaţii de colaborare cu partenerii educaţionali.

PRIORITĂŢI STRATEGICE. Diagnoza activităţii din semestrul I al anului şcolar 2018-2019 a condus la identificarea priorităţilor strategice
pentru semestrul al II-lea, priorităţi ce se regăsesc şi în „Proiectul de Dezvoltare Instituţionalăˮ pentru următorii ani:
1. Aplicarea unui management inovator;
2. Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale şi stimularea performanţei şcolare;
3. Dezvoltarea şi diversificarea relaţiilor de parteneriat cu comunitatea locală;
4. Atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale;
5. Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de descentralizare şi de autonomie instituţională.

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
I. Domeniul funcţional – CURRICULUM ŞI CONTROLUL ASIGURĂRII CALITĂŢII

OBIECTIVE:
1. Implementarea curriculum-ului naţional la nivelul unităţii şcolare, la nivelul fiecărei catedre, la nivelul fiecărui cadru didactic şi
asigurarea corelaţiei dintre acesta şi curriculum-ul local;
2. Optimizarea activităţilor educative, extraşcolare şi a alternativelor educaţionale;
3. Asigurarea egalităţii de şanse şi creşterea participării la educaţie;
4. Pregătirea profesională a tinerilor în vederea absorbţiei acestora pe piaţa forţei de muncă;
5. Asigurarea calităţii educaţiei.

Rezultate
Persoane/
Obiectiv Obiective Termene de anticipate/ Măsuri/
Nr.crt Activităţi/acţiuni planificate compartimente
general specifice realizare evaluare/ indicatori acţiuni de reglare
responsabile
de realizare
Implemen-
PLANIFICAREA PROCESULUI DE
tarea
a) Stabilirea de ÎNVĂŢĂMÂNT
curriculum-
programe 1. Proiectarea planificărilor calendaristice Începutul
ului Implementarea Vizarea acestora.
adecvate încât, proiectarea unităţilor de învăţare în conformitate Toate cadrele fiecărui
naţional la curriculum–ului Informări periodice
în fiecare cu noile cerinţe ale curriculum-ului. didactice semestru
nivelul naţional.
catedră/
unităţii 2. Realizarea planurilor manageriale, a Începutul Implementarea Informări periodice
comisie Directori
şcolare, la planificărilor anuale şi semestriale la toate fiecărui curriculum–ului Vizarea acestora.
metodică pe Resp. comisii
nivelul comisiile/catedrele didactice. semestru naţional.
I. arie curriculară/
fiecărei Stabilirea acestora în
discipline, să se
catedre, la concordanţă cu
atingă
nivelul nevoile şi interesele
finalităţile
fiecărui 3. Prezentarea ofertei CDŞ şi CDL pentru anul Dir. Ilarie O. Personalizarea elevilor, a părinţilor
procesului de februarie
cadru viitor şi stabilirea opţionalelor de către elevi şi Dir.adj. Stroea I. ofertei educaţionale şi a bazei materiale,
învăţământ;
didactic şi părinţi. Prof. Teacu O. la nivelul instituţiei. precum şi în funcţie
asigurarea de nevoia locală de
corelaţiei calificare a forţei de
dintre muncă
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Rezultate
Persoane/
Obiectiv Obiective Termene de anticipate/ Măsuri/
Nr.crt Activităţi/acţiuni planificate compartimente
general specifice realizare evaluare/ indicatori acţiuni de reglare
responsabile
de realizare
acesta şi Semestrial/ Depistarea şi
4. Planificarea tezelor .
currículum- Resp. comisii Conform stimularea elevilor cu
ul local; graficului. aptitudini, precum şi
a celor cu rezultate
Observarea gradului
slabe.
de evoluţie a calităţii
Programe de
Conform rezultatelor obţinute
Dir. Ilarie Oana pregătire
Organizarea examenelor naţionale calendarului de elevi.
Resp. comisii suplimentară atât
de desfăşurare
pentru elevii f. buni,
cât şi pentru cei slabi
la învăţătură.
5. Organizarea evaluărilor la clasele a II-a, a IV-
a şi a VI-a. Obţinerea unui Pregătire
Directori Conform
Organizarea examenului de evaluare procent de suplimentară cu
Resp. comisii calendarului
naţională la clasa a VIII-a. promovabilitate cât elevii care au nivel
Serv. secretariat de desfăşurare
Organizarea admiterii în învăţământul mai ridicat scăzut de cunoştinţe
profesional cu durata de 3 ani (clasa a IX-a).
Directori Conform Organizarea
6. Organizarea examenului de admitere Distribuirea tuturor
Resp. comisii calendarului şedinţelor cu elevii şi
computerizată la clasa a VIII-a. elevilor la liceu.
Serv. secretariat de desfăşurare părinţii/tutorii legali.
Înscrierea în clasa a
Directori Conform
7. Organizarea examenului de admitere în XI-a a tuturor O bună informare a
Resp. comisii calendarului
învăţământul secundar superior. elevilor din clasa a elevilor
Serv. secretariat de desfăşurare
X-a
Obţinerea unui Pregătire
Directori Conform
8. Organizarea examenului de bacalaureat la procent de suplimentară cu
Resp. comisii calendarului
clasa a XII-a. promovabilitate cât elevii care au nivel
Serv. secretariat de desfăşurare
mai ridicat scăzut de cunoştinţe
9. Organizarea examenului de obţinere a Directori Conform Obţinere de rezultate Pregătire
atestatelor la clasa a XII-a la profilul Resurse Resp. comisii calendarului foarte bune suplimentară cu
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Rezultate
Persoane/
Obiectiv Obiective Termene de anticipate/ Măsuri/
Nr.crt Activităţi/acţiuni planificate compartimente
general specifice realizare evaluare/ indicatori acţiuni de reglare
responsabile
de realizare
naturale și protecția mediului. Serv. secretariat de desfăşurare elevii care au nivel
scăzut de cunoştinţe
11. Organizarea examenelor de obţinere Directori Pregătire
adeverinţelor de nivel (pentru învăţământul Resp. comisii Obţinere de rezultate suplimentară cu
primar) sau de modul (pentru înv. sec. inf.) foarte bune elevii care au nivel
pentru absolvenţii de la ,,A Doua Șansă’’. Serv. secretariat scăzut de cunoştinţe

Funcţionarea optimă Menţinerea unei


1. Organizarea consiliului clasei. Ed./Înv./ dirig Semestrial a colectivului de legături permanente
elevi. cu familiile elevilor.

Verificarea acestora
2. Întocmirea documentelor de proiectare a Ed./Înv. şi Buna organizare a de către responsabili
Semestrial
muncii educative la nivelul claselor. diriginţi clasei. com. diriginţilor.
b) Creşterea Rapoarte.
rolului comisiei 3. Monitorizarea proiectării documentelor
metodice a pentru pregătirea orelor de consiliere şi a
diriginţilor în portofoliului.
vederea · planificarea orelor de consiliere şi Resp. com dirig.
eficientizării orientare; Lupu P..
activităţilor · caietul dirigintelui; Asistenţe şi Rapoartele
Anicăi I.
educative Permanent interasistenţe la orele activităţilor.
· dosarul consiliului clasei;
de consiliere.
· planificarea activităţilor extraşcolare; Educatoare înv.
· existenţa proceselor verbale întocmite la şi diriginţi
aceste activităţi;
· fişele elevilor;
· alte documente.
4. Organizarea şedinţelor cu părinţii, ori de câte Ed./Înv. şi De câte ori Colaborarea cu
Informare periodică
ori este cazul şi informarea corectă despre diriginţi este cazul familiile/tutorii

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Rezultate
Persoane/
Obiectiv Obiective Termene de anticipate/ Măsuri/
Nr.crt Activităţi/acţiuni planificate compartimente
general specifice realizare evaluare/ indicatori acţiuni de reglare
responsabile
de realizare
situaţia şcolară, frecvenţa şcolară, precum şi legali pentru toate
despre alte situaţii. problemele elevilor.
Ed./Înv./diriginţi
De câte ori Remedierea Gradul de integrare a
5. Consilierea elevilor cu nevoi speciale Psihologul
este cazul problemelor ivite. elevilor cu CES.
şcolar
Informarea elevilor şi
Conform
părinţilor cu privire
planului
1. Proiectarea activităţilor comisiilor de Resp com. OSP Identificarea ţintelor la toate datele
managerial al
orientare şcolară şi profesională. – Cojocaru E. strategice necesare creării unei
comisiei de
bune orientări şcolare
OSP
şi profesionale.
Completarea
c) Creşterea Dirig. cls. aVIII- Alegerea cea mai chestionarelor OSP şi
2. Realizarea unei consilieri de orientare şcolară
şanselor a, clasa a X-a, a potrivită a trimiterea lor CJAP
şi profesională a elevilor cât mai adecvată Permanent
absolvenţilor de XII-a Psiholog liceului/specializării/ în vederea realizării
nevoilor societăţii.
a se integra Cojocaru E. profesiei. planului de
socio- şcolarizare.
profesional şi Conform
Dezvoltarea
dezvoltarea 3. Colaborarea cu CJAPP şi cu alte instituţii Dir. Ilarie Oana planului Informarea periodică
parteneriatelor
capacităţii de a locale şi judeţene în vederea orientării şcolare şi Psiholog managerial al a tuturor factorilor
instituţionale,
învăţa profesionale. Cojocaru E. comisiei de implicaţi.
comunitare.
permanent. OSP
Conform
1. Organizarea activităţilor extraşcolare la toate
Dir. Ilarie Oana calendarului
nivelurile de învăţământ pe plan local şi Rapoarte ale
Consilier IŞJ şi a
judeţean (simpozioane, serbări, excursii, seri activităţilor Popularizarea
educativ planurilor de
culturale şi de dans, concursuri cultural artistice desfăşurate. activităţilor
Teiosanu V., activităţi
şi sportive etc.) şi implicarea părinţilor în toate Rezultatele obţinute.
înv. şi diriginţi extraşcolare
aceste activităţi.
de la clase
2. Participarea elevilor la concursuri şi Echipa Conform Gradul de participare Premii şcolare
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Rezultate
Persoane/
Obiectiv Obiective Termene de anticipate/ Măsuri/
Nr.crt Activităţi/acţiuni planificate compartimente
general specifice realizare evaluare/ indicatori acţiuni de reglare
responsabile
de realizare
olimpiade managerială calendarului al elevilor.
Resp. com. IŞJ şi a
metodice planurilor de
Consilier activităţi
educativ extraşcolare
Teiosanu V. de la clase
3. Editarea de reviste şcolare și a Anuarului Prof. Ilarie Oana
pentru: şi Conform
- înv. gimnazial şi primar; prov.înv.primar calendarului
Implicarea elevilor Premii şcolare
Vasile Alina activităţilor
în editarea acestora.
- înv. liceal; Gabur P. educative a
Nedeloiu D. IŞJ

Organizarea
Toate cadrele diverselor activităţi:
didactice expoziţii, lansări de
4. Asigurarea funcţionalităţii Centrului de Implicarea elevilor şi
precum şi Permanent cărţi şi reviste,
Documentare şi Informare C.D.I. a întregii comunităţi.
întreaga concursuri şcolare,
comunitate programe artistice
etc
Implicarea
5. Asigurarea funcţionalităţii Centrului de Comisia
preşcolarilor cu Organizarea
Resurse Educaţionale şi de Dezvoltare – metodică a Permanent
nevoi speciale şi a diverselor activităţi
C.R.E.D. educatoarelor
întregii comunităţi.

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Rezultate
Persoane/
Obiectiv Obiective Termene de anticipate/ Măsuri/
Nr.crt Activităţi/acţiuni planificate compartimente
general specifice realizare evaluare/ indicatori acţiuni de reglare
responsabile
de realizare
Dir. Ilarie Oana
1. Colaborarea şcolii cu IŞJ Neamţ, CCD, Consilieri Rezolvarea
Inspectoratul de Poliţie, Centrul Judeţean de educativi– problemelor ivite cu
Prevenirea şi
Asistenţă Psihopedagogică, precum şi a altor Teiosanu V. ajutorul consiliului
diminuarea
instituţii de pe plan local (Poliţie, Primărie, Psiholog Permanent reprezentativ al
absenteismului şi a
Consiliul local, Biserică, dispensar etc.) în Cojocaru E. părinţilor,
infracţionalităţii.
vederea realizării programelor de educaţie Înv. şi diriginţi comunităţii şi a altor
juridică, antiinfracţională etc. Comitete de instituţii.
b) Implicarea
părinţi
activă a
Directorii
partenerilor în
Toate cadrele
educaţie pentru
didactice
formarea 2. Formarea ţinutei morale, decente, a
Cons. Educ. Prevenirea şi
orizontului comportamentului civilizat, diminuarea Educarea elevilor în
Teiosanu V. diminuarea
cultural al absenteismului de la activităţile şcolare, a Permanent colaborare cu ceilalţi
Psih. Cojocaru E absenteismului şi a
elevilor, delicvenţei juvenile, respectarea legilor, a factori implicaţi.
Înv. şi diriginţi infracţionalităţii.
pregătirea lor normelor de igienă etc.
Comitete de
pentru viaţă,
părinţi
inserţie socială
Alte instituţii
şi profesională
Realizarea unor
3. Realizarea evidenţei elevilor cu absenteism Dir. Ilarie Oana situaţii statistici:
pt. a lua măsurile necesare privind ameliorarea Resp. com -procent de Contact permanent
/combaterea abandonului şcolar, precum şi a abandon– Lunar frecvenţă; diriginte –
devierilor de comportament, a delicvenţei Cojocaru E. -procent de abandon. părinte/tutore.
juvenile, a consumului de alcool şi droguri Toţi dirig. şi înv. Diminuarea
problemelor.
4. Evaluarea periodică a modului în care elevii Toţi diriginţii şi
Păstrarea bunurilor
păstrează bunurile din şcoală, din sălile de clasă, învăţătorii Permanent Informări periodice.
şcolii.
manualele şcolare. Administrator

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Rezultate
Persoane/
Obiectiv Obiective Termene de anticipate/ Măsuri/
Nr.crt Activităţi/acţiuni planificate compartimente
general specifice realizare evaluare/ indicatori acţiuni de reglare
responsabile
de realizare
Elaborarea şi
implementarea Accesul la educaţie a
Dir. adj. Stroea strategiilor de adulţilor.
Februarie
Asigurarea 1. Continuarea programului ,,A doua şansă’’ I. învăţare pentru a
egalităţii de – 1 clasă anul II+III - înv. secundar inferior – Andrei Şt. – răspunde stilurilor Creşterea şanselor
a) Promovarea
şanse şi (Fabricarea produselor din lemn) coordonator individuale de absolvenţilor de a se
III. educaţiei
creşterea program învăţare. Crearea de integra socio-
incluzive
participării baze de cu elevii cu profesional.
la educaţie CES.
Chestionare privind Programe speciale de
2. Promovarea educaţiei incluzive pentru elevii Dir.adj. Stroea I. Ori de câte ori
stilurile individuale recuperare.
de etnie rromă şi pentru elevii cu CES. este cazul.
de învăţare.
Elaborarea şi
b) Adaptarea
implementarea
strategiilor
strategiilor de
didactice pentru 1. Promovarea educaţiei incluzive pentru elevii Dir. adj. Stroea Accesul la educaţie a
învăţare pentru a
a corespunde de etnie rromă şi pentru preşcolarii cu nevoi I. Ori de câte ori preşcolarilor cu nevoi
răspunde stilurilor
stilurilor speciale, prin valorificarea formării continue şi a Ed. Pruteanu C. este cazul. speciale.
individuale de
individuale de spaţiului CRED Ed. Anghel M.
învăţare. Crearea de
învăţare ale
baze de cu
elevilor
preşcolarii cu CES.
a) Personaliza- 1. Elaborarea de Curriculum-uri la decizia şcolii
Pregătirea rea ofertei (CDŞ) şi Curriculum în dezvoltarea locală Resp. com.
IV profesiona- educaţionale la (CDL), documente în acord cu consultarea metodice Februarie
lă a nivel agenţilor economici reprezentativi din zonă; Cadre didactice
tinerilor în instituţional
vederea prin realizarea Plan de şcolarizare
Agenţii
absorbţiei educaţiei bazată - Fundamentarea planului de şcolarizare, în stabilit în acord cu
economici Februarie
acestora pe pe cerere prin acord cu cererea de pe piaţa muncii. cererea calificării de
parteneri
piaţa forţei stabilirea unor pe piaţa muncii.
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Rezultate
Persoane/
Obiectiv Obiective Termene de anticipate/ Măsuri/
Nr.crt Activităţi/acţiuni planificate compartimente
general specifice realizare evaluare/ indicatori acţiuni de reglare
responsabile
de realizare
de muncă CDŞ-uri şi
CDL-uri cât
mai apropiate
de nevoile
elevilor;

2. Planificarea, organizarea şi desfăşurarea


activităţilor de instruire teoretică şi practică
pentru formarea profesională a elevilor, în
b)Dezvoltarea
condiţii care să le asigure atingerea
la elevi a
performanţelor profesionale şi să le faciliteze
abilităţilor
integrarea la locul de muncă
cheie şi a *Pregătirea şi desfăşurarea activităţilor
competenţelor didactice, cu scopul dezvoltării abilităţilor cheie Proiecte didactice
tehnice Cadre didactice Planuri de lecție
şi dobândirea de către elevi a competenţelor Permanent
corespunzătoare tehnice necesare viitorului loc de muncă;
viitorului loc de
-utilizarea în procesul de predare-învăţare a
muncă, în
metodelor activ-participative şi a unor strategii Fişa de observare şi
vederea Cadre didactice
de învăţare adaptate stilurilor individuale de evaluare a lecţiei.
facilitării
învăţare, a nevoilor, abilităţilor şi gradului de
integrării cu
motivare a fiecărui elev;
succes a
- realizarea unor materiale de învăţare- Fişa de observare şi
acestora, după
evaluare, adaptate unor metode didactice Planşe evaluare a lecţiei.
absolvire în Cadre didactice Permanent
eficiente şi moderne; Exemple de bună
viaţa socio-
-utilizarea metodelor alternative de evaluare practică Teste de evaluare.
economică
(autoevaluare);
*Desfăşurarea activităţilor de instruire practică a Protocoale de Implicarea activă a
Echipa
elevilor în spaţii dotate corespunzător şi în Permanent colaborare încheiate agenţilor economici,
managerială
condiţii similare viitorului loc de muncă: cu agenţi economici, instituţiilor şi
ateliere şcoală şi agent economic, corespunzător pentru toate autorităţilor locale în
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Rezultate
Persoane/
Obiectiv Obiective Termene de anticipate/ Măsuri/
Nr.crt Activităţi/acţiuni planificate compartimente
general specifice realizare evaluare/ indicatori acţiuni de reglare
responsabile
de realizare
domeniului de pregătire profesională; domeniile de formarea
pregătire profesională a
elevilor şi adulţilor.
Cadre didactice Conform Premii la concursuri
*participarea elevilor la concursuri şcolare; Situaţii statistice.
graficului şcolare
Directori
*organizarea simulării examenelor finale de Resp. com. Situaţii statistice.
absolvire, de certificare a competenţelor; metodice Plan de măsuri.
Cadre didactice
Urmărirea traseului Situaţii statistice:
Echipa profesional al -integraţi pe piaţa
*monitorizarea absolvenţilor; managerială absolvenţilor şi muncii,
Diriginţi integrarea acestora -înscrişi în înv.
pe piaţa muncii. superior.
3. Asigurarea pentru elevi, a condiţiilor de
informare, orientare şi consiliere privind
cariera
c) Asigurarea
*consilierea elevilor pentru buna orientare Gradul de interes al
formării Comisia de OSP Existenţa comisiei
privind cariera, în scopul responsabilizării Permanent elevilor pentru
profesionale a de Orientare şcolară
elevului privind propria formare şi atingerii propria formare
elevilor în şi profesională
performanţelor profesionale;
condiţii (OŞP)
similare ale Resp. Com.
*participarea elevilor la simularea unor Orele de Broşuri
viitorului loc de metodice
interviuri în vederea angajării; consiliere Consilierea elevilor
muncă Diriginţi
*asigurarea unei baze de date care să cuprindă
Comisia de OSP Permanent Pliante Bază de date
situaţia locurilor de muncă vacante şi
Ofertă de posturi
documentele necesare angajării;

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Rezultate
Persoane/
Obiectiv Obiective Termene de anticipate/ Măsuri/
Nr.crt Activităţi/acţiuni planificate compartimente
general specifice realizare evaluare/ indicatori acţiuni de reglare
responsabile
de realizare

Informarea elevilor
*consilierea elevilor din clasele de profesională, Înscrierea elevilor la
Diriginţi Sfârşitul cu privire la toate
privind continuarea formării la nivel 4 de forma de învăţământ
Cadre didactice anului şcolar posibilităţile de
calificare. dorită.
continuare a studiilor.

Asigurarea a) Planificarea Stabilirea punctelor


calităţii riguroasă a tari şi a punctelor Evidenţa utilizării
V educaţiei tuturor slabe. Creşterea mijloacelor moderne
activităţilor Dir. Ilarie Oana eficienţei actului în lecţii (fişa de
1.Monitorizarea şi evaluarea activităţilor. Permanent
conform Prof. Teacu O. educaţional prin utilizare a
principiilor folosirea unor mijloacelor didactice)
calităţii metode şi mijloace Asistenţe la ore.
de învăţare moderne.
Echipa Informări periodice
managerială (compartimentul
2. Întocmirea raportului de autoevaluare şi a Conform
Comisia de administrativ,
raportului de evaluare internă. graficului
asigurare a catedre/comisii de
calităţii specialitate).

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
II. Domeniul funcţional – RESURSE UMANE, MATERIALE. DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

OBIECTIVE:
1.Valorificarea şi dezvoltarea resurselor existente;
2. Asigurarea eficienţei activităţii de formare continuă;
3.Asigurarea resurselor materiale.

Persoane/ Rezultate anticipate


Obiectiv Obiective Termene de Măsuri/
Nr.crt Activităţi/acţiuni planificate compartimente /evaluare/ indicatori
general specifice realizare acţiuni de reglare
responsabile de realizare
a) Încadrarea
personalului
didactic şi
Febr.-martie Afişarea calendarului
nedidactic 1. Stabilirea corectă a posturilor şi a Dir. Ilarie Oana
Conform Vacantarea corectă a
conform catedrelor vacante, a restrângerilor de Dir.adj. Stroea I
calendarului orelor, posturilor şi Punerea la dispoziţie a
normativelor şi activitate pentru anul şcolar viitor.
pentru catedrelor. documentelor tipizate
legislaţiei în Serviciul secretariat
mobilităţi necesare.
vigoare pentru
anul şcolar în
curs.
Dir. Ilarie Oana Asigurarea efectivelor
1.Înscrierea elevilor în clasa 1.02. -1.05. Afişarea perioadelor de
Prof. Teacu O. şi numărului de clase
pregătitoare, clasa I, clasa a IX-a – înscriere, precum şi a
Dir.adj. Stroea I. conform planului de
învăţământ obligatoriu. Iulie locurilor rămase libere.
Serviciul secretariat şcolarizare.
Dir. Ilarie.Oana Asigurarea efectivelor
b) Cuprinderea Afişarea perioadelor de
3. Înscrierea elevilor în Programul ,,A Dir.adj. Stroea I. Conform şi numărului de clase
elevilor de înscriere, precum şi a
doua şansă’’. Coord. Andrei Şt. calendarului conform planului de
vârstă şcolară Serviciul secretariat şcolarizare.
locurilor rămase libere.

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Persoane/ Rezultate anticipate
Obiectiv Obiective Termene de Măsuri/
Nr.crt Activităţi/acţiuni planificate compartimente /evaluare/ indicatori
general specifice realizare acţiuni de reglare
responsabile de realizare
Valorificarea într-o formă de 4. Monitorizarea şcolarizării elevilor şi Diriginţi Stabilirea unei baze de
Diminuarea cauzelor
şi învăţământ pt. a analiza periodică a frecvenţei pentru Resp.com. abandon Lunar date şi identificarea
abandonului
I. dezvoltarea asigura diminuarea abandonului şcolar. Psih.Cojocaru E cauzelor.
resurselor parcurgerea înv. Realizarea corectă a
obligatoriu de transferării elevilor în
5. Evidenţa mişcării elevilor şi Directori Colaborare bună cu
către toţi elevii. Permanent concordanţă cu
respectarea legislaţiei în acest sens. Serviciul secretariat şcolile implicate.
OMECS nr.
5079/31.08.2016
Colaborarea cu alte
6. Realizarea recensământului elevilor Sept. Înscrierea tuturor instituţii (Poliţie,
Pruteanu Cristina
în vederea stabilirii efectivelor de elevi elevilor de vârstă Primărie) pentru
pentru anul şcolar viitor. Ianuarie şcolară. înscrierea la şcoală a
tuturor elevilor.
7. Mediatizarea ofertei şcolare Material publicitar
educaţionale atât în rândul elevilor de Comisia de (pliante, fluturaşi, vizite
Realizarea planului de
clasa VIII-a, cât şi a altor categorii de orientare şcolară şi Mai în şcoli)
şcolarizare propus.
elevi. profesională Participarea la târguri de
oferte
Conform
programului
1. Formarea continuă de formare
-la nivelul judeţului (prin cercuri ped.) continuă
a) Armonizarea
Asigurarea atât pentru cadrele didactice, cât şi Directori IŞJ,CCD şi Informări ale
ofertei de Număr de participanţi
eficienţei pentru directori; Toate c.d. MECS, responsabililor de
formare cu Teme propuse.
II. activităţii de -la nivelul şcolii (prin comisii precum şi a catedră.
nevoile de
formare didactice). planurilor
formare
continuă manageriale
identificate
de la
comisii.
2.Stimularea perfecţionării cadrelor Directori Conform Inspecţii curente şi Creşterea numărului
didactice prin înscrierea la grade Resp. com. graficului speciale. Calificative cadrelor didactice
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Persoane/ Rezultate anticipate
Obiectiv Obiective Termene de Măsuri/
Nr.crt Activităţi/acţiuni planificate compartimente /evaluare/ indicatori
general specifice realizare acţiuni de reglare
responsabile de realizare
didactice. Cadrele didactice calificate şi bine
implicate pregătite.
Conform
programului Specializare şi în alte
Valorificarea şi
3. Participarea cadrelor didactice la de formare domenii prin obţinere
Echipa managerială dezvoltarea resurselor
orice altă formă de perfecţionare. continuă IŞJ, de credite
existente.
CCD şi transferabile.
MECS.
1. Diseminarea informaţiilor primite de Formarea cadrelor Valorificarea şi
Cadrele didactice De câte ori
cadrele didactice participante la cursuri didactice dezvoltarea resurselor
implicate este cazul
de formare şi de perfecţionare. existente.
Directori Identificarea
Conform
Resp. com. pt. ofertanţilor de formare Creşterea numărului
2. Utilizarea ofertei de educaţie, a programului
b) Optimizarea dezvoltare şi direcţionarea cadrelor didactice
programelor de perfecţionare ale IŞJ, de formare
competenţelor profesională și personalului către calificate şi bine
CCD, precum şi a altor instituţii. continuă IŞJ
personalului evoluție în cariera aceştia. pregătite.
şi CCD etc.
didactic, didactică
didactic auxiliar Directori
şi nedidactic Resp. com. pt. Conform
Creşterea numărului
dezvoltare programului Armonizarea ofertei de
3. Perfecţionarea personalului didactic cadrelor didactice
profesională și de formare formare cu nevoile de
auxiliar şi nedidactic calificate şi bine
evoluție în cariera continuă IŞJ formare identificate.
pregătite.
didactică Alterescu şi CCD etc.
Cristina
Dir. Ilarie Oana Bilanţ contabil.
Februarie
a) Asigurarea 1. Stabilirea necesarului de materiale şi Contabil Cuculescu Execuţie bugetară.
Rapoarte periodice.
funcţionării includerea în buget a sumelor necesare. F. Gradul de cheltuire a
III
Asigurarea tuturor spaţiilor Adm. Luca Elena resurselor alocate

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Persoane/ Rezultate anticipate
Obiectiv Obiective Termene de Măsuri/
Nr.crt Activităţi/acţiuni planificate compartimente /evaluare/ indicatori
general specifice realizare acţiuni de reglare
responsabile de realizare
resurselor de şcolarizare şi Realizarea igienizării
materiale dotarea lor în toate corpurile de
2. Realizarea reparaţiilor curente şi a Dir. Ilarie Oana Efectuarea lucrărilor de
clădire.
igienizării precum şi monitorizarea Iunie-august întreţinere curentă în
Eficienţa resurselor
efectuării acesteia Adm. Luca E. regie proprie.
alocate.

Efectuarea la timp a
Dir. Ilarie Oana Încălzirea tuturor
3. Aprovizionarea cu combustibil solid. Iulie-august comenzii şi a
Adm. Luca E. spaţiilor.
aprovizionării
Conform Efectuarea la timp a
4. Realizarea corectă şi la timp a Dir. Ilarie Oana Toţi elevii să aibă
calendarului comenzii şi a
comenzii de manuale. Adm. Luca E. manuale.
ISJ aprovizionării
Păstrarea în bune
5. Gestionarea şi utilizarea eficientă a Dir. Ilarie Oana
Permanent condiţii a bunurilor Evaluări periodice.
bazei didactico-materiale existente; Adm. Luca E.
şcolii.
Eficientizarea participării
6. Colaborarea cu autorităţile locale pt. Crearea unui climat de
Dir. Ilarie Oana la CA şi a Consiliului
întreţinerea şi dezvoltarea bazei Permanent colaborare sub toate
Dir.adj. Stroea I. şcolar a autorităţilor
materiale. aspectele.
locale.
7. Derularea programului ,,Lapte şi Dir. Ilarie Oana Raportări periodice la
Asigurarea zilnică a
corn’’ pentru elevi de la înv . preşcolar, Membru C.A Permanent ISJ, Primărie şi Consiliu
laptelui şi a cornului.
primar şi gimnazial. Stroea I. Judeţean
b) Asigurarea Instruirea tuturor elevilor
1. Redactarea documentelor, realizarea Dir. Ilarie Oana Conform
protecţiei . şi salariaţilor cu privire la
instruirii şi semnarea proceselor Resp.com– planului de
personalului din Buna funcţionare a noile reglementări în
verbale în conformitate cu legislaţia în Struguţe Cătălin muncă al
şcoală şi a comisiilor securitatea muncii şi PSI
vigoare. Atănăsoaie D. comisiei
elevilor pe (Legea 319/2006).
durata 2. Asigurarea condiţiilor materiale şi Directorul, Comisia Crearea condiţiilor
Raportări periodice în
desfăşurării organizatorice în vederea prevenirii PSI, Permanent optime de siguranţă şi
CA
tuturor accidentelor şi incendiilor cât şi pentru Administratorul securitate

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Persoane/ Rezultate anticipate
Obiectiv Obiective Termene de Măsuri/
Nr.crt Activităţi/acţiuni planificate compartimente /evaluare/ indicatori
general specifice realizare acţiuni de reglare
responsabile de realizare
activităţilor prin intervenţii reale. instituţională.
comisiile de Conform
CSSM şi PSI şi 3. Simularea de exerciţii de evacuare, Crearea condiţiilor
Comisia PSI, graficului Instruirea elevilor şi
prin toate în caz de incendii sau calamităţi optime de siguranţă şi
Directorul, din planul de evacuarea lor situaţii de
compartimentele împreună cu organele locale de securitate
Administratorul muncă al incendii sau calamităţi.
aferente; pompieri şi apărare civilă. instituţională.
comisiei
Conform gr.
4. Desfăşurarea de activităţi specifice
Resp.comisie SSM, din planul de Însuşirea noţiunilor de Materiale de informare.
(teme la orele de consiliere, lecţii,
înv. şi diriginţi muncă al PSI şi CSSM Broşuri.
concursuri etc.).
comisiei

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
III. Domeniul funcţional – RELAŢII CU COMUNITATEA ŞI DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ

OBIECTIVE:
1. Optimizarea relaţiei şcoală-comunitate, prin promovarea unei politici de colaborare cu toţi partenerii

Persoane/ Rezultate anticipate


Obiectiv Termene de Măsuri/
Nr.crt Obiective specifice Activităţi/acţiuni planificate compartimente /evaluare/ indicatori
general realizare acţiuni de reglare
responsabile de realizare
1. Colaborarea cu autorităţile locale Participarea la
(Primărie, Consiliul local, Poliţie Toate cadrele activităţi comune:
Popularizarea
comunitară, Biserică, spital, agenţi didactice ,,Ziua curăţeniei’’
a) Iniţierea, Permanent activităţilor şcolare şi
Optimizarea economici instituţii locale/ judeţene/ acţiuni de ecologizare,
dezvoltarea şi extraşcolare ale şcolii
relaţiei regionale/ naţionale/ internaţionale Balul bobocilor etc.
extinderea de
şcoală- etc.)
parteneriate în diferite
comunitate, 2. Dezvoltare de parteneriate cu
domenii şi cu diverse
prin autorităţile locale (Primărie, Director
instituţii
I. promovarea Consiliul local, Poliţie comunitară, Echipa de Accesare de Implementare de
locale/judeţene/regio- Permanent
unei politici Biserică, spital, agenţi economici implementare de programe şi proiecte proiecte
nale/ naţionale
de instituţii locale/ judeţene/ regionale/ proiecte
/internaţionale,extinde-
colaborare naţionale/ internaţionale etc.)
rea accesării
cu Directori
programelorr şi 3. Implicarea comunităţii în Colaborarea cu
comunitatea Psiholog Diminuarea
proiectelor europene rezolvarea problemelor şcolii: factorii de raspundere
Toate cadrele Permanent fenomenelor de
abandon, absenteism, cazuri sociale in actul educational,
didactice abandon.
etc. cu institutiile abilitate

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
b) Implicarea activă a
părinţilor, a
comunităţii locale, a
Directori Popularizarea calităţii
celorlalte instituţii
1.Stabilirea ofertei educaţionale în Psiholog actului educaţional şi
educative în formarea Realizarea planului
concordanţă cu cerinţele de pe piaţa Toate cadrele Permanent monitorizarea
la copii şi tineri a unor de şcolarizare
muncii didactice încadrării
atitudini pozitive faţă
absolvenţilor
de valorile societăţii în
care urmează să se
integreze;

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
IV. Domeniul funcţional – MANAGEMENT ŞI DESCENTRALIZARE

OBIECTIVE:
1. Coerenţa managerială prin diagnoză, proiectare, implementare, evaluare/autoevaluare în vederea realizării unui management
dinamic;
2. Asigurarea resurselor financiare.

Rezultate
Persoane/ Termene anticipate
Obiectiv Obiective Măsuri/
Nr.crt Activităţi/acţiuni planificate compartimente de /evaluare/
general specifice acţiuni de reglare
responsabile realizare indicatori de
realizare
I. MANAGEMENT INSTITUŢIONAL
Planificarea riguroasă a tuturor
Analize periodice
activităţilor conform principiilor
Obţinerea unui cu toţi factorii
calităţii; Echipa
randament crescut implicaţi, inclusiv
managerială
al demersului agenţii economici la
a) Diagnoza 1.Organizarea şi verificarea activităţii
educativ. care se desfăşoară
Coerenţa managerială procesului instructiv-educative (respectarea planului Comisia de Permanent
practica.
prin diagnoză, instructiv cadru, programe, evaluare cu accent pe curriculum
Asistenţe la ore.
proiectare, educativ în noile criterii de evaluare etc).
implementare, scopul unei .
evaluare/autoevaluare bune proiectări Realizarea corectă Realizarea
Directori
în vederea realizării a activităţii în a planificărilor portofoliului
Resp. com.
unui management anul şcolar în calendaristice şi a fiecărui cadru
1. Verificarea şi avizarea planificărilor. metod.
dinamic curs. Februarie proiectelor didactic.
unităţilor de .
învăţare.

Prezentarea şi
2. Valorificarea rapoartelor de activitate Consiliul de Monitorizarea
Februarie analizarea
ale comisiilor/compartimentelor . administraţie activităţii.
activităţii.

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Rezultate
Persoane/ Termene anticipate
Obiectiv Obiective Măsuri/
Nr.crt Activităţi/acţiuni planificate compartimente de /evaluare/
general specifice acţiuni de reglare
responsabile realizare indicatori de
realizare
3. Analiza eficienţei şi evaluarea Analiza activităţii Analize periodice.
Decembrie
activităţilor de consiliere şi a activităţilor CA şi îmbunătăţirea Informări.
Iunie
extraşcolare. punctelor slabe. Rapoarte.
Analiza activităţii
tuturor comisiilor/
Evaluarea activităţii
4.. Elaborarea raportului de analiză a compartimentelor
CA Martie desfăşurate în anul
activităţii de învăţământ din sem. I. şi identificarea
şcolar trecut.
punctelor tari şi a
punctelor slabe.
5. Urmărirea parcurgerii ritmice şi Consiliul de
noiembrie Notarea elevilor
integrale a materiei, urmărirea ritmicităţii administraţie
aprilie cât mai corect şi Analize periodice.
notării şi verificarea numărului minim de
mai obiectiv.
note la fiecare disciplină de studiu Resp. comisie
Îndrumarea şi
Evaluarea
6. Asistenţe la lecţii. Directori verificarea
Permanent personalului
Resp. comisie desfăşurării
didactic.
lecţiilor.
Monitorizarea
realizării comenzii
7. Asigurarea cu manuale şcolare pentru Dir. Ilarie Oana Toţi elevii trebuie
Iulie- de manuale şcolare
învăţământul obligatoriu. Adm. Luca E. să aibă manuale.
August şi a achiziţionării
acestora.
Dir. Ilarie Oana Obiectivitate în
8. Analiza abaterilor de disciplina muncii De câte ori
Resp. com. de analizarea Informări
şi sancţionarea lor. este cazul
cercetare abaterilor.
Asigurarea
Directorul Urmărirea
9. Respectarea legalităţii în completarea legalităţii în
Serv. Secretariat Permanent aprovizionării la
documentelor şcolare. gestionarea actelor
Serv.contabilitate timp cu tipizate.
de studii şi a
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Rezultate
Persoane/ Termene anticipate
Obiectiv Obiective Măsuri/
Nr.crt Activităţi/acţiuni planificate compartimente de /evaluare/
general specifice acţiuni de reglare
responsabile realizare indicatori de
realizare
imprimatelor
şcolare.

Înainte de
10. Stabilirea concediilor de odihnă Consiliul de Respectarea
începerea
administraţie Codului muncii.
vacanţei
1. Informarea, prelucrarea şi dezbaterea Deţinerea tuturor
Dir. Ilarie Oana De câte ori
tuturor actelor legislative necesare informaţiilor
Dir. adj. Stroea I. este cazul Metodologii
realizării reformei învăţământului legislative de ultimă
Serv secretariat
românesc. noutate.
Conform Implicarea elevilor
2. Organizarea concursurilor şcolare pe Dir. Ilarie Oana
calendarului în activităţi Premii şcolare.
discipline Resp. comisii
IŞJ şi MEN extraşcolare.
3. Monitorizarea continuării reformei înv.
românesc (proiectare, orientare a învăţării Dir. Ilarie Oana Buna desfăşurare a
Fişa de observare şi
de la acumularea de cunoştinţe spre Dir. adj. Stroea I. Permanent procesului
evaluare a lecţiei.
formarea de competenţe prin aplicarea instructiv-educativ.
unor tehnici moderne de învăţare).
Conform
4. Eficientizarea evaluării rezultatelor
Dir. Ilarie Oana programului
şcolare (cunoaşterea metodelor moderne Perfecţionarea Instrumente
de formare
de evaluare, proiectarea şi planificarea cadrelor didactice. specifice.
Resp. com.metod continuă a
acestora).
b) Asigurarea IŞJ şi CCD
fluidizării Însuşirea tuturor
circulaţiei 5. Prelucrarea metodologiilor de examene Dir. Ilarie Oana
informaţiilor Informări
informaţiei naţionale la toate nivelele de învăţământ în Dir. adj. Stroea I. Martie
necesare de către Afişarea acestora
aferente Consiliul profesoral cu elevii şi părinţii.
personalul

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Rezultate
Persoane/ Termene anticipate
Obiectiv Obiective Măsuri/
Nr.crt Activităţi/acţiuni planificate compartimente de /evaluare/
general specifice acţiuni de reglare
responsabile realizare indicatori de
realizare
componentei didactic.
managementului 6. Pregătirea, organizarea examenelor de
instituţional evaluare naţională, admitere
Dir. Ilarie Oana
computerizată, bacalaureat, admitere în Obţinerea unor Rapoarte
Dir. adj. Stroea I. Permanent
ciclul secundar superior, de absolvire şi de rezultate bune. Informări
certificare a competenţelor, de obţinere a
atestatelor.
7. Stabilirea graficelor de pregătire Obţinerea unor
Dir. Ilarie Oana
suplimentară atât cu elevii pentru rezultate cât mai
Instrumente de
examenele naţionale, în vederea Februarie bune la toate
Resp. Comisii evaluare sumativă
recuperării golurilor şi atingerea unui nivel tipurile de
metodice
minim necesar promovării. examene
Identificare
Dir. Ilarie Oana
nivelului Situaţii statistice.
8. Organizarea examenelor de tip naţional. Dir. adj. Stroea I. aprilie
cunoştinţelor Plan de măsuri.
Serv. Secretariat
elevilor.
Atragerea unui
Dir. Ilarie Oana
număr de elevi de
Prof. Teacu O. Realizarea planului
1. Popularizarea ofertei educaţionale liceu din
Dir. adj. Stroea I. Permanent de şcolarizare.
c) Asigurarea localităţile
imaginii învecinate.
instituţiei 2. Actualizarea site-ului prin care se
Dir. Ilarie Oana
prezintă Liceul Tehnologic „GH. RUSET Promovarea Mediatizarea ofertei
Consilieri Permanent
ROZNOVANU”, rezultatele elevilor la imaginii şcolii. educaţionale.
educativi
concursuri şi examene naţionale.
3. Eficientizarea relaţionării şi comunicării
Implicarea şcolii în
atât la nivelul întregii unităţii cât şi cu Prof. Teacu O. Promovarea
Permanent viaţa tuturor
ceilalţi factori implicaţi în educaţia Dir. adj. Stroea I. imaginii şcolii.
partenerilor.
elevilor (ISJ, CCD, CJAP, MEN,
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Rezultate
Persoane/ Termene anticipate
Obiectiv Obiective Măsuri/
Nr.crt Activităţi/acţiuni planificate compartimente de /evaluare/
general specifice acţiuni de reglare
responsabile realizare indicatori de
realizare
Comunitate locală, agenţi economici,
organizaţii guvernamentale şi
nonguvernamentale etc.
Reglementarea
parteneriatului
1. Colaborarea cu autorităţile locale dintre şcoală şi
Dir. Ilarie Oana
(Primărie, Consiliul local, etc.) pentru administraţia Monitorizarea
a) Dezvoltarea asigurarea bugetului necesar desfăşurării Permanent publică locală în permanentă a
Serv.
relaţiilor de în bune condiţii a procesului de domeniul utilizării bugetului.
contabilitate
parteneriat cu învăţământ. conducerii şi
Primăria şi finanţării
Consiliul local, învăţământului.
pentru 2. Utilizarea eficientă a a fondurilor Dir. Ilarie Oana Cheltuirea Monitorizarea
asigurarea asigurate de la buget sau cele obţinute prin Contabil Permanent eficientă a permanentă a
fondurilor proiecte Cuculescu F. sumelor. utilizării fondurilor
Asigurarea resurselor necesare
II. Cuantumul
financiare desfăşurării în Atragerea în
fondurilor
bune condiţii a acumularea de
provenite din
procesului de fonduri băneşti la
3. Realizare de venituri extrabugetare prin Dir. Ilarie Oana resurse proprii.
capitolul
învăţământ; comitetele de părinţi, din activităţi de Utilizarea acestora
autofinanţare a
calificare adulţi, închirieri spaţii , Contabil în strânsă
tuturor factorilor
sponsorizări etc. Cuculescu F. concordanţă cu
implicaţi (comitetul
necesităţile
de părinţi, agenţi
imediate ale
economici etc.).
actului educativ.
b) Atragerea de 2. Întocmirea de noi cereri de finanţare Dir. Ilarie Oana Conform Implementa rea de Monitorizarea
resurse prin proiecte Fonduri Structurale Contabil calendarului noi proiecte. derulării proiectului.
financiare Europene, Proiecte de Învăţare Cuculescu F. de Participarea
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Rezultate
Persoane/ Termene anticipate
Obiectiv Obiective Măsuri/
Nr.crt Activităţi/acţiuni planificate compartimente de /evaluare/
general specifice acţiuni de reglare
responsabile realizare indicatori de
realizare
extrabugetare şi Permanentă, Programul de Granturi de desfăşurare cadrelor didactice la
bugetare prin Dezvoltare Şcolară etc., în colaborare cu Echipa de cursuri de formare
întocmirea de Consiliul local al oraşului Roznov pentru: implementare
noi cereri de
finanţare prin - reabilitarea corpuri de clădire a Liceul
proiecte Tehnologic „GH. RUSET
europene, ROZNOVANU”;
donaţii, - reabilitare sală de sport.
sponsorizări,
donaţii,
închirieri etc.
Dir. Ilarie Oana
Rapoarte
1. Aplicarea descentralizării Dir. adj. Stroea I. Reglarea
Raport de
administrative, financiare şi educaţionale Comisia de Permanent deficienţelor
autoevaluare
şi a asigurării calităţii în educaţie. asigurarea constatate
internă
c) Descentrali- calităţii
zarea unităţii de Planificarea Proiectarea unei
Dir. Ilarie Oana
învăţământ riguroasă a tuturor oferte educaţionale
Dir. adj. Stroea I.
2. Monitorizarea şi evaluarea activităţilor. activităţilor compatibilă cu
Comisia de Permanent
conform realităţile societăţii
asigurarea
principiilor calităţii româneşti
calităţii
contemporane;
d) Realizarea 1. Respectarea prevederilor legale privind
unui descentralizarea şi asigurarea autonomiei
management instituţionale (managementul organizaţiei Dir. Ilarie Oana Raport de Reglarea
dinamic şi activ şcolare, managementul calităţii în Dir. adj. Stroea I. Permanent autoevaluare deficienţelor
în condiţiile educaţie, evaluarea personalului didactic, CEAC internă constatate
asumării politici şi strategii ale evaluării rezultatelor
descentralizării educaţionale)
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov
Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro
Rezultate
Persoane/ Termene anticipate
Obiectiv Obiective Măsuri/
Nr.crt Activităţi/acţiuni planificate compartimente de /evaluare/
general specifice acţiuni de reglare
responsabile realizare indicatori de
realizare
şi autonomiei 2. Elaborarea şi generalizarea aplicării Elaborare de
şcolare standardelor şi indicatorilor de Analiza PDI/PAS instrumente în
Dir. Ilarie Oana
performanţă specifici pentru autoevaluare Septembrie eficienţa acestui vederea
Dir. adj. Stroea I.
– evaluare internă. - august instrument de autoevaluării ca
CEAC
Aplicarea noilor instrumente de evaluare şi planificare. prim pas în
asigurare a calităţii evaluarea externă

Întocmit,
Echipa managerială

Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”, Roznov


Roznov, jud. Neamt , Str.Tineretului, nr. 647
Tel 0233 665694/ fax 0233 278092,
e-mail: grupscolarroznov@yahoo.com
http://www.liceulghrusetroznovanu.ro

S-ar putea să vă placă și