Sunteți pe pagina 1din 8

Comunicare profesional - Introducere în comunicare 1-1

1
INTRODUCERE ÎN
COMUNICARE

1.1. Teste

ti i s comunica i oral?

Pentru a v autoevalua abilitatea de a comunica de a comunica oral, în mod


eficient, atât în situa ii de comunicare interpersonal , de grup, cât i în fa a
unui auditoriu, parcurge i cu aten ie testele de mai jos.

TEST 11 Autoevaluarea abilit ii de comunicare oral

Încerca i s v autoevalua i, pe cât posibil obiectiv, prin marcarea c su ei


potrivite din dreptul fiec rei afirma ii de mai jos, corespunz tor cu
urm toarea scar :
TD = afirma ia este în total dezacord cu realitatea;
D = afirma ia este, în general, în dezacord cu realitatea;
N = nedecis;
A = afirma ia este, în general, în acord cu realitatea;
TA = afirma ia este în total acord cu realitatea.

TD D N A TA
1 Tind s nu ascult o persoan cu care nu sunt
de acord.
2 Îmi este dificil s m implic complet într-o
discu ie în care subiectul nu m intereseaz .
3. Când am impresia c am în eles ce vrea s -mi
spun interlocutorul, nu mai ascult în
continuare i m gândesc la altceva.
4. Îmi este u or s ascult p rerile altora chiar
dac ele difer de ale mele.
1
Cândea, R.M., Cândea, D. Comunicarea managerial . Concepte. Deprinderi. Strategie. Editura Expert,
Bucure ti, 1996, ISBN 973-97616-9-0
1-2 Comunicare profesional - Introducere în comunicare

dac ele difer de ale mele.


5. Într-o discu ie, dac ceva nu-mi este clar, cer
s mi se explice.
6. De obicei mi se formeaz în minte o stare de
respingere/refuz, nepl cere, atunci când
altcineva vorbe te; tind s -l întrerup.
7. Adesea mi se întâmpl s ar t ca i cum a
asculta, de i de fapt m gândesc la altceva.
8. Uneori mi se întâmpl s m gândesc la
altceva, când de fapt ar trebui s ascult.
9. Dac nu sunt în stare s ascult în mod
corespunz tor, îi spun aceasta
interlocutorului.
10. În timp ce ascult, urm resc atent ideile
principale ale mesajului, nu m pierd în
detaliile acestuia.
11. Sunt con tient de faptul c , pentru persoane
diferite, cuvintele pot s aib în elesuri
diferite.
12. Dac ceea ce spune interlocutorul nu-mi
place sau nu cred, încetez s mai ascult.
13. Observ cu aten ie persoana care vorbe te.
14. M concentrez asupra a ceea ce spune
interlocutorul, nu asupra a cum arat acesta.
15. tiu care cuvinte sau propozi ii m fac s
reac ionez emo ional i m controlez.
16. Îmi preg tesc dinainte discu iile pentru a m
asigura de îndeplinirea obiectivelor.
17. Am în vedere reac iile interlocutorului la ceea
ce voi spune.
18. Iau în considerare caracteristicile
personalit ii interlocutorului.
19. Atunci când vorbesc, încerc s determin în ce
"toane" se afl interlocutorul.
20. Simt c sunt capabil întotdeauna s comunic
clar i pe în eles ideile mele.
Comunicare profesional - Introducere în comunicare 1-3

21. Consider c ceea ce spun este adesea în eles.


22. Sunt în stare s primesc mesaje negative
(ve ti proaste, un refuz, etc.) f r s m ap r
sau s m inervez.
23. Exersez i verific adeseori deprinderea de a
asculta activ pe al ii.
24. Îmi vine greu s m concentrez asupra a ceea
ce se spune dac este zgomot sau exist alte
perturba ii.
25. Adeseori judec/evaluez ceea ce mi se spune,
în timp ce ascult.
26. Parafrazez ceea ce mi s-a spus pentru a m
asigura c am în eles corect.
27. Las interlocutorul s în eleag c îmi dau
seama de nivelul s u emo ional.

Analiza testului

Încercui i în tabelul de mai jos cifra aflat în pozi ia c su ei pe care a i


marcat-o în dreptul fiec rei afirma ii.

1. 5 4 3 2 1
2. 5 4 3 2 1
3. 5 3 3 2 1
4. 1 2 3 4 5
5. 1 2 3 4 5
6. 5 4 3 2 1
7. 5 4 3 2 1
8. 5 3 3 2 1
9. 1 2 3 4 5
10. 1 2 3 4 5
11. 1 2 3 4 5
12. 5 4 3 2 1
13. 1 2 3 4 5
14. 1 2 3 4 5
15. 1 2 3 4 5
1-4 Comunicare profesional - Introducere în comunicare

16. 1 2 3 4 5
17. 1 2 3 4 5
18. 1 2 3 4 5
19. 1 2 3 4 5
20. 1 2 3 4 5
21. 5 4 3 2 1
22. 1 2 3 4 5
23. 1 2 3 4 5
24. 5 4 3 2 1
25. 5 4 3 2 1
26. 1 2 3 4 5
27. 1 2 3 4 5

Însuma i cifrele de pe coloane i face i apoi totalul acestor sume par iale.

Interpretarea testului

Scor total Interpretare


109 - 135 Ave i o în elegere excelent a procesului de comunicare
interpersonal i da i dovad de competen în comunicare.
82 - 108 Ave i o bun în elegere a procesului de comunicare i adeseori
comunica i în mod competent. Ave i îns anumite domenii ale
comunic rii în care ar fi util s v perfec iona i.
54 - 81 Ave i o în elegere general asupra procesului de comunicare i,
uneori, comunica i în mod competent. Adesea îns ave i probleme
când comunica i. Este necesar s v perfec iona i în multe domenii
ale comunic rii.
27 - 53 Este necesar s depune i efort serios în perfec ionarea deprinderilor
Dvs. de comunicare. Ele nu sunt suficiente pentru a asigura o
transmitere precis a mesajelor. Adesea ve i fi în eles gre it de c tre
interlocutor i pute i chiar periclita rela ia de comunicare.
Comunicare profesional - Introducere în comunicare 1-5

TEST 22 Evaluarea atitudinii în procesul de comunicare

Chestionarul de mai jos este alc tuit din 24 de întreb ri privind atitudinea
Dvs. în comunicarea cu alte persoane. V rug m s indica i în spa iul oferit,
gradul în care sunte i de acord cu fiecare afirma ie, marcând:
1 = total de acord
2 = de acord
3 = nedecis
4 = dezacord
5 = total dezacord

Nu exist r spunduri corecte sau r spunsuri gre ite. Multe afirma ii sunt
similare celorlalte. Nu trebuie s v preocupe acest lucru. Lucra i repede,
indicând prima impresie.

___ 1. Îmi displace s particip la discu ii în grup.


___ 2. În general, m simt bine când particip la discu ii în grup.
___ 3. Sunt nervos i tensionat atunci când particip la discu ii în grup.
___ 4. Îmi place s m implic în discu iile în grup.
___ 5. Implicarea în discu iile în grup la care particip noi oameni m face
nervos i tensionat.
___ 6. Sunt calm i relaxat în timp ce particip la discu ii în grup.
___ 7. În general, sunt nervos când trebuie s particip la o întâlnire.
___ 8. De obicei sunt calm i relaxat atunci când particip la întâlniri.
___ 9. Sunt foarte calm i relaxat atunci când, într-o întâlnire sau edin ,
mi se cere s -mi exprim o opinie.
___ 10. Îmi este fric s -m exprim la întâlniri sau edin e.
___ 11. Comunicarea la edin e sau întâlniri m face s nu m simt
confortabil.
___ 12. Sunt foarte relaxat atunci când trebuie s r spund la întreb ri în
cadrul unei înt lniri sau edin e.
___ 13. Atunci când particip la o discu ie cu cineva proasp t cunoscut, m
simt foarte nervos.
___ 14. Nu-mi este deloc fric s particip la discu ii.

2
McCroskey, J.C. (1982). An introduction to rhetorical communication (4th ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice
Hall
1-6 Comunicare profesional - Introducere în comunicare

___ 15. De obicei sunt foarte nervos i tensionat în conversa ii.


___ 16. De obicei sunt foarte calm i relaxat în conversa ii.
___ 17. În timp ce discut cu cineva proasp t cunoscut, m simt foarte
relaxat.
___ 18. Îmi este fric s vorbesc în public.
___ 19. Nu-mi este fric s vorbesc în public.
___ 20. Anumite p r i ale corpului devin foarte rigide i tensionate atunci
când vorbesc în public.
___ 21. M simt relaxat în timp ce vorbesc în public.
___ 22. Gândurile mele devin confuze i de-a valma atunci când vorbesc în
public.
___ 23. Privesc cu încredere perspectiva de a vorbi în public.
___ 24. În timp ce vorbesc în public devin atât de nervos încât uit ceea ce
tiu în realitate.

Evaluarea abilit ilor


Utiliza i punctajele din prima coloana pentru a stabili scorurile urm toarelor
categorii. Astfel, abilit ile Dvs. de comunicare:
În grup = 18 - (1) + (2) - (3) + (4) - (5) + (6) =
La întâlniri = 18 - (7) + (8) + (9) - (10) - (11) + (12) =
Interpersonale = 18 - (13) + (14) - (15) + (16) + (17) - (18) =
În public = 18 + (19) - (20) + (21) - (22) + (23) - (24) =
Scorul general = Grup + Intâlniri + Interpersonal + Public

Care este categoria predominant ? Dar cea mai slab ? Ce pute i face pentru a
v îmbun t i scorurile în categoriile mai slabe?

1.2. Jocuri
S.C. Poezia S.R.L sau Cum se comunic în firm ?
Filozofia firmei
Poezia S.R.L este o firm obi nuit în care exist o bine definit
structur ierarhic . Firma crede c o astfel de structur îi maximizeaz
eficien a. Sloganuri cum sunt: "Comanda i controlul strict diminueaz
varia iile" i "Este numai cum spune eful" sunt larg utilizate.
Comunicare profesional - Introducere în comunicare 1-7

Sarcina
Sunte i angajat la S.C. Poezia S.R.L. Materia prim sunt cuno tin ele,
cerneala i hârtia. Fiecare membru reprezint câte un departament. Astfel
exist departamentele: Substantive, Adjective, Verbe, Prepozi ii, Adverbe
i Restul cuvintelor i Control. Departamentele NU comunic între ele.
De exemplu, Departamentul Substantive Utilizeaz numai substantivele
comune i pronumele (Ex.: cas , pom, el, voi, autostrad , etc.).
Fiecare departament prime te "produc ia neterminat " a altor
departamente, adaug cuvântul corespunz tor departamentului i livreaz
produsul mai departe. Atunci când produsul este complet, el este trecut în
magazie i poate fi livrat pe pia .
Reguli de produc ie
Fiecare angajat trebuie s :
1. scrie numai cuvântul corespunz tor departamentului;
2. Insereaz cuvântul oriunde se potrive te în "produc ia neterminat "
primit ;
3. Nu folose te cuvinte proprii;
4. Nu creeaz poezii mai lungi de patru versuri.
Planul de produc ie
Fiecare departament are ca plan de produc ie cinci poezii în decurs de o
jum tate de or .
Tem
Dup parcurgerea timpului afectat jocului S.C. POEZIA S.R.L., efectua i
urm toarele activit i:
a. Citi i cu glas tare produc ia i încerca i s verifica i dac s-au respectat
toate regulile de produc ie;
b. Analiza i ceea ce s-a întâmplat i propune i modific rile necesare.
c. Ce crede i c ar trebui îmbun t it în firm astfel încât s se realizeze
produc ia dorit ?

1.3. Bibliografie recomandat

1. Cândea, R.M., Cândea, D. Comunicarea managerial . Concepte,


deprinderi, strategii. Editura Expert, Bucure ti, 1996, ISBN 973-97616-9-0.
2. Ferréol, G., Flageul, N. Metode i tehnici de exprimare scris i oral .
Editura Polirom, Ia i, 1998, ISBN 973-683-065-9.
1-8 Comunicare profesional - Introducere în comunicare

3. King, L., Gilbert, B. Secretele comunic rii. Cum s comunici cu oricine,


oricând i oriunde. Editura Amaltea,Bucure ti,1999,ISBN 973-98167-7-0.
4. Prutianu, . Manual de comunicare i negociere în afaceri. Vol. 1
Comunicarea. Editura Polirom, Ia i, 2000, ISBN 973-683-450-6.
5. Stanton, N. Comunicarea. Editura tiin i Tehnic , Bucure ti, 1995, ISBN
973-96937-9-2.