Sunteți pe pagina 1din 41

CUPRINS

Introducere .............................................................................................................................. 2

Tema 1. Organizarea contabilităţii în cadrul entităţii................................................................ 3

Tema 2. Contabilitatea imobilizărilor corporale .......................................................................4

Tema 3. Contabilitatea leasingului ..........................................................................................5

Tema 4. Contabilitatea stocurilor ..............................................................................................7

Tema 5. Contabilitatea creanţelor ............................................................................................11

Tema 6. Contabilitatea numerarului.........................................................................................15

Tema 7. Contabilitatea capitalului propriu...............................................................................19

Tema 8. Contabilitatea datoriilor……………………………………………………………..21

Tema 9. Contabilitatea costurilor şi cheltuielilor......................................................................29

Tema 10.​ ​Contabilitatea veniturilor...........................................................................................33

Tema 11. Situaţiile financiare...................................................................................................34

Concluzie..................................................................................................................................39

Bibliografie ..............................................................................................................................41

Anexe ...................................................................................................................................

1
INTRODUCERE

Activitatea unei întreprinderi nu poate fi concepută în afara mediului în care ea funcţionează şi


evoluează. Din acest mediu ea îşi procură mijloacele de care are nevoie, îşi valorifică produsele şi
serviciile, efectuează încasări şi plăţi etc.

Scopul ​practicii de producție este aprofundarea cunoștinţelor teoretice referitoare la etapele


evidenţei contabile pe parcursul desfășurării activităţii economice a unei entităţi.

Obiectivele​ principale ale stagiului practicii de producţie sunt:


➢ Studierea particularităţilor organizaţional – tehnologice ale entităţii;
➢ Însușirea modului de organizare a contabilităţii la entitatea dată;
➢ Studierea metodologiei contabilităţii al fiecărui sector;
➢ Examinarea gradului de respectare a prevederilor Standardelor Naţionale de Contabilitate,
a regulamentelor și instrucţiunilor privind ţinerea contabilităţii;
➢ Studierea posibilităţilor de perfecţionare a contabilităţii la entitatea respectivă;
➢ Formarea unei gîndirii creatoare și a capacităţilor de luare a deciziilor corespunzătoare în
domeniul contabilităţii.

Prezentarea tuturor aspectelor contabilității, deci realizarea sarcinilor propuse a fost efectuată
în baza materialelor „INTERMARPEL” SRL, a fost fondată în 13.07.2017 de către Burlacu
Vitalie. Domeniul de activitate fiind în industria uşoară: fabricarea articolelor de voiaj şi
marochinărie, articole de îmbrăcăminte din piele, intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din
blană, comerţul cu amănuntul articolelor din piele, comerţul cu ridicata al blănurilor, pieilor brute
şi prelucrate, produselor textile, bunuri de uz gospodăresc. Adresa juridică mun. Chişinău, bd.
Decebal 139.

2
Tema 1. Organizarea contabilităţii în cadrul entităţii

Entitatea „INTERMARPEL” SRL conform Situaţiei de Profit și Pierdere pentru anul 2017
(Anexa 1) a obţinut din activitatea de bază ale activității în conformitate cu Clasificatorul
Activităților din Economia Moldovei venituri numai din vânzarea articolelor din piele. Venitul din
vînzări mediu anual pentru 2018 este în sumă de 1 728 073,64 lei, ceea ce ne demonstrează că
entitatea desfășoară o activitate profitabilă.

Gestiunea entităţii este asigurată de directorul acesteia, în colaborare cu alţi manageri. În


conformitate cu politica de contabilitate, responsabilitatea pentru organizarea contabilității revine
directorului întreprinderii, care asigură crearea condițiilor necesare pentru ținerea corectă a
contabilității, întocmirea și prezentarea oportună a situaţiilor, precum și îndeplinirea riguroasă de
către toate subdiviziunile și serviciile cu profil contabil a cerințelor contabilului - șef aferente
întocmirii documentelor și prezentării informației referitoare la ținerea evidenței și completarea
situaţiilor financiare.

Responsabilitatea pentru evidența contabilă o poartă contabilul - șef, împreună cu contabilii


care poartă răspundere pentru subdiviziunea proprie. Contabilul-șef asigură controlul și reflectarea
tuturor operațiunilor economice efectuate în conturi contabile, prezentarea informației operative și
întocmirea situaţiilor financiare în termenii stabiliţi. Deasemenea, contabilul-șef poartă
răspunderea pentru respectarea principiilor metodologice de organizare a contabilității. Entitatea
ţine evidenţa contabilă în baza sistemului contabil complet în partidă dublă.

Programul contabil utilizat de „INTERMARPEL” SRL este 1 C: Contabilitate, versiunea 8.3.


Programul de contabilitate utilizat oferă următoarele avantaje:

▪ este un mediu de dezvoltare integrat, care, pe lângă instrumentele de programare, oferă şi


un sistem de tabele de date relaţionale care simplifică procesele de gestionare şi organizare
eficientă a datelor. Datele sunt organizate tabelar, pe linii şi coloane, mai multe tabele, între care
există legături, alcătuind o bază de date relaţională;
▪ sistemul dat operează o singură bază de date comună tuturor utilizatorilor, bază de date
care se actualizează instantaneu de fiecare dată cînd informaţii noi sunt introduse;

3
▪ procedurile uzuale în organizaţie sunt simplificate. numărul de documente necesare care
tranzitează de la un departament la altul este cu mult mai redus, iar elaborarea acestora este mai
rapidă:
▪ accesul la informaţiile de sinteză necesare managementului în procesul de luare a deciziilor
este cu mult uşurat;
▪ informaţiile se introduc în sistem o singură dată putând fi ulterior folosite pentru diverse
operaţii cum ar fi facturarea şi elaborarea tuturor documentelor către client;
▪ sistemul existent permite ca activitatea tuturor departamentelor să fie reflectată automat în
evidenţele financiar - contabile ale entităţii şi poate fi obţinută o imagine de ansamblu şi
performanţelor afacerii.

Dezavantajul sistemului informațional al „INTERMARPEL” SRL este că nu asigură descoperirea


și eliminarea erorilor care pot interveni prin procesarea unui număr mare de date.

Tema 2. Contabilitatea imobilizărilor corporale

În conformitate cu SNC "Contabilitatea imobilizărilor corporale şi necorporale", imobilizările


corporale reprezintă active care îmbracă o formă fizică naturală, au o durată de funcţionare utilă
mai mare de un an, se utilizează în activitatea întreprinderii sau se află în procesul creării şi nu sînt
destinate vînzării. Pentru recunoaşterea activelor materiale se ţine cont de două criterii importante:

- să existe o certitudine întemeiată că în urma utilizării activului material întreprinderea va


obţine un avantaj (profit) economic;

- valoarea activului să fie determinată cu un grad înalt de certitudine.

Mijloacele fixe sînt active imobilizate, al căror preţ unitar depăşeşte plafonul stabilit de
legislaţie, 6000 lei, planificate pentru o utilizare cu perioadă mai are de un an în activitatea de
producţie, comercială şi alte activităţi – la prestarea serviciilor, în scopuri administrative sau
destinate închirierii. Pentru evidenţa mijloacelor fixe este destinat contul 123 „Mijloace fixe” care
reprezintă un cont de activ. În debitul acestui cont se reflectă valoarea de intrare a mijloace fixe

4
puse în funcțiune, procurate sau construite, valoarea corectată a mijloacelor fixe ca rezultat al
investițiilor capitale ulterioare și valoarea reevaluată după reevaluare, iar în credit - valoarea
mijloacelor fixe ieșite, casarea sumei uzurii obiectelor, calculată pe durata de funcționare efectivă
și valoarea bunurilor materiale utilizabile obținute. Soldul acestui cont este debitor și reprezintă
valoarea mijloacelor fixe existente la finele perioadei de gestiune. Entitatea „INTEMARPEL” SRL
deţine mijloace fixe în baza unui contract de închiriere a acestora, iar contabilizarea se face prin
clasa 7 Cheltuieli a ​Planului general de conturi contabile a întreprinderii (Anexa 2) şi anume
contul ​714 Alte cheltuieli din activitatea operaţională​.

Tema 3. Contabilitatea leasingului

În conformitate cu Standardul Național de Contabilitate „Contabilitatea leasingului", ​arenda


(chiria) reprezintă un acord potrivit căruia arendatorul cedează arendaşului contra unei plăţi
dreptul de utilizare a activului în decursul unei perioade de timp convenite.

În funcţie de gradul de repartizare între locator şi locatar a riscurilor şi avantajelor aferente


utilizării şi deţinerii activelor transmise în leasing, se subdivizează în ​financiar​ şi ​operaţional​.

Tipul (forma) leasingului se stabileşte la începutul termenului de leasing, pornind de la clauzele


contractului, şi trebuie să fie identic pentru locatar şi locator. În acest caz este necesar a asigura
prioritatea conţinutului asupra formei, adică operaţiunile de arendă trebuie să fie contabilizate şi
reflectate în Situaţiile financiare avînd în vedere, în primul rînd, conţinutul şi realitatea financiară a
acestora, dar nu numai forma lor juridică.

La entitatea „INTERMARPEL” SRL se întîlneşte tipul de leasing operaţional. Activele primite


în leasing conform contractului sunt reflectate în contul ​714 Alte cheltuieli din activitatea
operaţională​, este destinat generalizării informaţiei privind cheltuielile legate de desfăşurarea
activităţii operaţionale care nu pot fi atribuite la costul vînzărilor, cheltuielile de distribuire sau
cheltuielile administrative. În debitul contului 714 „Alte cheltuieli din activitatea operaţională” se
înregistrează recunoaşterea altor cheltuieli ale activităţii operaţionale pe parcursul perioadei de
gestiune în corespondenţă cu creditul conturilor: 111, 112, 121, 122, 123, 211, 213, 214, 215, 216,
224, 226, 241, 242, 244, 512, 521, 522, 531, 532, 533, 534, 542, 543, 544, 811, 812 etc.

5
În creditul contului 714 „Alte cheltuieli din activitatea operaţională” se înregistrează decontarea
altor cheltuieli ale activităţii operaţionale la finele perioadei de gestiune în corespondenţă cu
debitul contului 351. Evidenţa analitică a altor cheltuieli operaţionale se ţine pe feluri de cheltuieli
şi alţi indicatori stabiliţi de întreprindere.

După cum s-a menţionat mai sus, entitatea închiriază mijlocele fixe, de exemplu,
„BITPROGRAM” SRL are încheiat cu „INTERMARPEL” SRL un contract de locațiune pe 3
ani, conform căreia acesteia i-a fost transmis în folosință temporară mijloacele fixe/utilajul
conform anexei 1 a contractului (Anexa 3 ). Plata lunara pentru chirie a fost stabilită în mărime de
5 000 lei, potrivit facturii AAE5038250 din 31 octombrie 2018 (anexa 4) a fost efectuată plată în
avans pentru 6 luni. În contabilitatea entităţii se întocmesc formulele contabile:
Debit ​714.7​ Alte cheltuieli din activitatea operaţională/ Arendă financiară 25 000,00 lei
Debit ​534.4​ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată 5 000,00 lei
Credit ​544.2​ Alte datorii calculate curente 30 000,00 lei

De asemenea entitatea deţine contract de locaţiune a spaţiului cu S.A. Micron, în luna


decembrie este înregistrată factura IY0368894 din 31.12.2018 (Anexa 5), s-au întocmit
următoarele formule contabile:
Debit ​714.7​ Alte cheltuieli din activitatea operaţională/ Arendă financiară 38 840,83 lei
Debit ​534.4​ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată 7 768,17 lei
Credit ​544.2​ Alte datorii calculate curente 46 609,00 lei

Pentru unul din punctele comerciale ale „INTERMARPEL” SRL, s-a semnat un contract de
locaţiune cu S.A. UNIC, iar în luna decembrie a fost înregistrată următoarea factură IY1207473
din 31.12.2018 (Anexa 6):
Debit ​714.7​ Alte cheltuieli din activitatea operaţională/ Arendă financiară 21 191,35 lei
Debit ​534.4​ Datorii privind taxa pe valoarea adăugată 4 238,27 lei
Credit ​544.2​ Alte datorii calculate curente 25 429,62 lei

În Situaţiile financiare ale arendaşului se dezvăluie: valoarea de răscumpărare


(contractuală) a bunurilor luate în arendă operaţională; mărimea datoriilor de arendă curente şi pe
termen lung; suma plăţilor dobînzilor aferente arendei operaţionale, constatată ca cheltuieli ale
perioadei de gestiune respective; suma veniturilor şi cheltuielilor calculate din transmiterea
activelor în subarendă; suma plăţii convenţionale de arendă constatată ca cheltuială a perioadei de

6
gestiune curentă; suma ecartului (reducerii) de reevaluare rezultată din reevaluarea activelor
arendate de către arendaş; descrierea contractelor principale de arendă, încheiate de către arendaş.

În Situaţiile financiare ale arendatorului se dezvăluie: valoarea de răscumpărare şi de bilanţ


a activelor transmise în arendă operaţională; suma uzurii (amortizării, epuizării) activelor
transmise în arendă operaţională, calculată în perioada de gestiune curentă pe tipurile acestora;
suma valorii de răscumpărare (contractuale) şi a celei de bilanţ ale activelor transmise în arendă,
constatate în perioada de gestiune curentă respectiv ca venituri şi cheltuieli ale activităţii de
investiţii; suma veniturilor calculate în perioada de gestiune curentă sub formă de dobînzi pentru
arendă; suma plăţii convenţionale de arendă constatată ca venit al perioadei de gestiune curente;
mărimea creanţelor neachitate de arendaş pe termenele de apariţie a acestora; suma ecartului
(reducerii) de reevaluare rezultată din reevaluarea de către arendator a activelor transmise în
arendă.

Tema 4. Contabilitatea stocurilor


În conformitate cu SNC "Stocuri", stocuri de mărfuri şi materiale reprezintă active:
a) destinate vînzării în cazul activităţii economice ordinare;
b) în curs de execuţie în procesul desfăşurării normale a activităţii;
c) destinate consumului în procesul de producţie şi la prestarea de servicii.
Acestea cuprind:
a) materiile prime şi materialele de bază;
b) materialele consumabile;
c) obiectele de mică valoare şi scurtă durată;
d) producţia în curs de execuţie ;
e) produse
f) mărfuri
g) ambalaje.

Conform politicii contabile în componenţa stocurilor la „INTERMARPEL” SRL se


includ: materialele destinate utilizării în procesul de producţie, producția în curs de execuţie,

7
producția finită și obiecte de mică valoare și scurtă durată. Acestea sînt bunuri economice aflate la
dispoziţia întreprinderii destinate pentru consumul la prima lor utilizare sau pentru vînzare.

Materialele sînt acele bunuri economice ce se află la dispoziţia întreprinderii şi sînt destinate
pentru a fi consumate la prima lor utilizare, pentru a fi înregistrate ca producţie în curs de execuţie
sau pentru a fi vîndute în aceiaşi stare sau după prelucrarea lor în procesul de producţie. Spre
deosebire de celelalte bunuri materialele se caracterizează prin faptul că se consumă după prima
lor utilizare şi necesită înlocuire cu altele noi.

În cadrul „INTERMARPEL” SRL, în conformitate cu Extrasul din Cartea Mare aferente


stocurilor de mărfuri și materiale (anexa 7) în componența materialelor intră: acceleratori de
vopsire, ace, adeziv, adeziv latex din cauciuc, articole din metale comune (catarame, inele,
închizători, carabine, nit, luvers), articole neţesute sintetice, aţă de cusut sintetic, bandă, carton
impregnat cu piele, clişeu, colorant, cremă pentru încălţăminte, cursor pentru fermoar, cutie din
carton, cutie pentru huse, etichetă, fermoar, lipici, magneţi, mecanisme pentru fixare, nituri,
panglici, peliculă, piei aprelucrate după tăbăcire de bovine, plăci din polipropilen, ţesătură sintetică
şi din bumbac, vopsea pentru piele, etc.

Evaluarea inițială ​a stocurilor (materiale, OMVSD) se face la valoarea de intrare care


cuprinde: prețul de cumpărare, cheltuielile de transport – aprovizionare și alte cheltuieli accesorii
de achiziționare, necesare intrării lor în gestiune.

Costul iniţial al stocurilor se determină prin sumarea mijloacelor băneşti achitate sau a
echivalentelor acestora sau valoarea venală sub altă formă de compensare acordată la
achiziţionarea acestora.

În cazul producţiei proprii, aceasta se evaluează la costul efectiv format din:


- costuri materiale directe;
- costuri directe de retribuirea muncii;
- costuri indirecte de producţie.

Contabilitatea sintetică a materialelor aflate în proprietatea întreprinderii se realizează cu


ajutorul contului de activ ​211 „Materiale”​. În debitul acestui cont se înregistrează valoarea de
intrare a materialelor procurate şi fabricate la întreprindere, iar în credit - valoarea materialelor
ieşite din gestiune prin utilizarea lor în procesul de producţie şi vînzarea valorilor materiale de

8
prisos şi inutile. Soldul acestui cont este debitor şi reprezintă valoarea materialelor existente la
întreprindere la finele perioadei de gestiune.

În cadrul contului sintetic sînt deschise la entitate următoarele subconturi:


211.1 Materii prime şi materiale de bază
211.9 Alte materiale

Materialele sau activele circulante pot înregistra diferite operaţii cum ar fi: procurarea de la
furnizori, operaţiuni de eliberare din depozit, de consum sau de inventariere.

La „INTERMARPEL” SRL, în luna decembrie au avut loc următoarele operaţiuni aferente


mişcării materialelor:

Procurarea: ​carton, hârtie kraft în baza facturii fiscale AAF5278782 din 07.12.2018 (anexa 8) se
reflectă în contabilitate:

Debit contul ​211 „ Materiale”​, subcontul 211.1 “ Materii prime” – 1 530,37 lei
Credit contul ​521 “Datorii comerciale curente” , subcontul 521.1 “Facturi de achitat în ţară”-
1 530,37 lei
Reflectarea TVA aferentă materialelor procurate:
Debit contul ​534 ”Datorii faţă de buget”​, subcontul 534.4 ”Datorii privind taxa pe valoarea
adăugată”- 306,07 lei
Credit contul ​521 “Datorii comerciale curente”​, subcontul 521.1 “Facturi de achitat în ţară”-
306,07 lei
Procurarea ​flizelinului,​ necesar în producere în baza facturii fiscale AAF2972630 din 17.12.2018
(anexa 9) se reflectă în contabilitate:

Debit contul ​211 „ Materiale”​, subcontul 211.1 “ Materii prime” – 3 333,33 lei
Credit contul ​521 “Datorii comerciale curente”​, subcontul 521.1 “Facturi de achitat în ţară”-
3 333,33 lei
Reflectarea TVA aferentă materialelor procurate:
Debit contul ​534 ”Datorii faţă de buget”​, subcontul 534.4 ”Datorii privind taxa pe valoarea
adăugată”- 666,67 lei
Credit contul ​521 “Datorii comerciale curente”​, subcontul 521.1 “Facturi de achitat în ţară”-
666,67 lei.

9
La sfârșitul perioadei de gestiune, după perfectarea Cărții mari, datele aferente contului 211 se
trec în Bilanțul Contabil – 532 801,71 lei.

Obiectele de mică valoare şi scurtă durată reprezintă bunurile valoarea cărora nu depăşeşte
1/6 din plafonul stabilit de legislaţie, sunt contabilizate ca majorare a costurilor sau cheltuielilor
curente, activelor imobilizate şi diminuare a stocurilor. Acestea pot fi decontate pe măsura
transmiterii în exploatare prin calcularea uzurii în modul stabilit conform politicilor contabile.

OMVSD se reflectă în bilanţ cu suma valorii de cumpărare a obiectelor la depozit și a valorii


rămase a obiectelor aflate în exploatare.

Pentru evidenţa contabilă este destinat contul de activ ​213 „Obiecte de mică valoare şi scurtă
durată”​. În debitul acestui cont se înregistrează valoarea de intrare a obiectelor intrate şi a
construcțiilor speciale construite, iar în credit – trecerea la cheltuieli a valorii uzurabile şi valoarea
bunurilor materiale utilizabile obţinute din lichidarea obiectelor. Soldul acestui cont este debitor şi
reprezintă existența la întreprindere la finele perioadei de gestiune a obiectelor de mică valoare şi
scurtă durată şi a construcțiilor provizorii.
În cadrul entităţii „INTERMARPEL” SRL la contul 213 “Obiecte de mică valoare şi scurtă
durată“ este deschis subcontul:
- 213.1 “Obiecte de mică valoare şi scurtă durată în stoc”,
iar în luna decembrie au avut loc următoarele operaţiuni aferente mişcării OMVSD:
Procurarea OMVSD în baza facturii fiscale AAF7004461 din 13.12.2018 (Anexa 10) s-a
reflectat
Debit contul ​213 „ Materiale”​, subcontul ​213.1 “ Materii prime”​ – 3 469,54 lei
Debit contul ​534 ”Datorii faţă de buget”​, subcontul 534.4 ”Datorii privind taxa pe valoarea
adăugată”- 693,91 lei
Credit contul ​521 “Datorii comerciale curente”​, subcontul ​521.1 “Facturi de achitat în
ţară”​- 4 163,45 lei

10
Tema 5. Contabilitatea creanţelor

Creanţele reprezintă drepturi juridice ale întreprinderii de a primi la scadenţa stabilită în


contracte o sumă de bani sau alte valori de la persoane fizice sau juridice.

Ele constituie o parte a activelor. Creanţele se evaluează la valoarea nominală. Creanţele în


valută străină se înregistrează pe cont în valută naţională la cursul de schimb valutar stabilit la data
apariţiei acestora.

Componenţa, modul de formare şi stingere a creanţelor sînt reglementate de prevederile SNC


„Creanţe şi Investiţii financiare”

În practica economică se întîlnesc diverse feluri de creanţe, care ​se clasifică după următoarele
criterii:
1. conţinutul economic
2. termenul de achitare
3. gradul de asociere.
După primiul criteriu creanţele se împart în:
- comerciale,
- privind avansurile acordate,
- ale bugetului (datoriile bugetului faţă de întreprindere),
- ale personalului (datoriile personalului faţă de întreprindere pentru împrumuturi, avansuri,
mărfuri),
- privind veniturile calculate (datoriile persoanelor fizice sau juridice pentru dividendele calculate,
arenda, locaţiunea ş.a.).
După al doilea criteriu se deosebesc:
- creanţe pe termen lung (cu termen de stingere mai mare de 1 an),
- creanţe curente (termen de stingere nu mai mare de 1 an).
După criteriu 3 se deosebesc:
- creanţe ale părţilor afiliate,
- creanţe ale părţilor neafiliate.

La entitate creanţele cuprind creditele şi împrumuturile bancare primite, restanţele conform


facturilor comerciale, restanţele la buget, faţă de personal şi alţi creditori. Conform politicii

11
contabile, creanţele se indică în bilanţ în valoarea sumelor plătibile sau sumelor necesare stingerii
obligaţiilor.

Pentru generalizarea informaţiei privind existenţa, formarea şi achitarea creanţelor cu o durată


nu mai mare de un an, aferente decontărilor cu cumpărătorii, clienţii şi personalul pentru produsele
sau mărfurile livrate, serviciile prestate, la „INTERMARPEL” SRL sînt utilizate următoarele
conturi sintetice:
221 „Creanţe comerciale”​ – pentru evidenţa creanţelor aferente facturilor comerciale;
224 „Avansuri acordate curente” ​– pentru evidenţa avansurilor acordate;
226 “Creanţe pe termen scurt ale personalului”- ​pentru generalizarea informaţiei ​privind
existenţa, formarea şi achitarea creanţelor lucrătorilor faţă de întreprindere;
234 „ Alte creanţe curente” - ​pentru​ ​evidenţa altor creanţe pe termen scurt.

Evidenţa analitică a creanţelor comerciale pe termen scurt se ţine pe fiecare debitor în parte,
pe termeni de formare şi de achitare a creanţelor.

​Formarea creanţelor pe termen scurt aferente facturilor comerciale se reflectă pe debitul


contului 221 „Creanţe comerciale”.

În perioada analizată la „INTERMARPEL” SRL s-au înregistrat următoarele creanţe,


înregistrîndu- se vânzări atât persoanelor fizice, cât și juridice.

De exemplu, la data de 03.12.2018 a fost emisă factura fiscală AAF2077354 (Anexa 11) unei
persoanei juridice, care reflectă vînzarea materiei prime în valoare de 19 784,00 lei, inclusiv TVA
20%. Înregistrarea venitului din vînzarea produselor şi totodată a creanţei comerciale are loc prin
formula contabilă:
Debit contul ​221 „Creanţe comerciale curente”​, subcontul ​221.1 ”Facturi de primit din ţară”
– 18 970,00 lei
Credit contul ​612 „Alte venituri din activitatea operaţională”, ​subcontul ​612.1 „Venituri din
ieşirea altor active circulante” ​– 18 970,00 lei
Reflectarea TVA (20 %) aferentă vânzării se contabilizează prin următoarea înregistrare contabilă:
Debit ​221 „Creanţe comerciale curente”​, subcontul ​221.1 ”Facturi de primit din ţară” ​– 3
794,00 lei

12
Credit 534 „Datorii faţă de buget”​, subcontul ​534.4 „Datorii privind taxa pe valoarea
adăugată”​ – 3 794,00 lei

Ulterior încasarea banilor în contul curent și respectiv achitarea creanţei va fi reflectată prin
formula contabilă:
Debit contul ​242 „Conturi curente în valuta națională”​- 22 764,00 lei
Credit contul ​221 „Creanţe comerciale”​, subcontul ​221.1 ”Facturi de primit din ţară” ​– 22
764,00 lei

Conform extrasului bancar din 04.12.2018, doi agenţi economici au stins creanţele prin transfer,
pentru marfa cumpărată, înregistrările contabile au fost următoarele (Anexa 12):

Pentru S.A. MODA:

Debit contul ​242 „Conturi curente în valuta națională”​- 6 500,00 lei


Credit contul ​221 „Creanţe comerciale”​, subcontul ​221.1 ”Facturi de primit din ţară” ​– 6
500,00 lei

Pentru S.A. ZORILE:

Debit contul ​242 „Conturi curente în valuta națională”​- 7 180,96 lei


Credit contul ​221 „Creanţe comerciale”​, subcontul ​221.1 ”Facturi de primit din ţară” ​–
7 180,96 lei

Pentru evidenţa avansurilor acordate curente se foloseşte un cont de activ 224 „Avansuri
acordate curente”. În debitul acestui cont se reflectă înregistrarea avansurilor acordate curente,
iar în credit – trecerea în cont a avansurilor acordate curente. Soldul acestui cont este debitor și
reprezintă datoriile furnizorilor față de întreprindere la finele perioadei de gestiune.

Trecerea în cont a avansurilor primite se reflectă prin formula contabilă (Anexa 13):
Debit contul ​224 „Avansuri acordate curente”​, subcontul ​224.2 „Avansuri acordate în
străinătate”​ – 4 065,25 euro
Credit contul ​622 „Venituri financiare”​, subcontul ​622.1 „Venituri din diferenţe de curs
valutar” ​– 4 065,25 euro
Avansul fiind închis prin formula:

13
Debit contul ​521 „Datorii comerciale curente”​, subcontul ​521.2 „Datorii comerciale în
străinătate”​ – 98 997,99 lei
Credit contul ​224 „Avansuri acordate curente”​, subcontul ​224.2 „Avansuri acordate în
străinătate” – ​98 997,99 lei

Pentru generalizarea informației privind existența, formarea și achitarea creanțelor


lucrătorilor față de întreprindere este destinat contul ​226 ​“Creanțe ale personalului”​. Este un cont
de activ. În debitul acestui cont se reflectă înregistrarea creanțelor pe termen scurt ale personalului
față de întreprindere, iar în credit – achitarea sumelor creanțelor pe termen scurt ale personalului.
Soldul acestui cont este debitor și reprezintă datoriile personalului față de întreprindere la finele
perioadei de gestiune.

Prin titularul de avans a fost înregistrată o procurare de materiale, în baza facturii AAF2084000
din 1.12.2018 (Anexa 14)
Debit contul ​521 „Datorii comerciale curente”​, subcontul ​521.1 „Facturi de achitat în țară” –
3 390,00 lei
Credit contul ​226 „Avansuri acordate curente”​, subcontul ​226.1 „Titularul de avans” –
3 390,00 lei
Precum şi înregistrarea facturii AAF2899340 din 05.12.2018 (Anexa 15)
Debit contul ​521 „Datorii comerciale curente”​, subcontul ​521.1 „Facturi de achitat în țară” –
24,00 lei
Credit contul ​226 „Avansuri acordate curente”​, subcontul ​226.1 „Titularul de avans” – 24,00
lei

14
Tema 6. Contabilitatea numerarului
În conformitate cu SNC, ​mijloacele băneşti reprezintă disponibilităţi băneşti în casierie,
depozite, conturi de decontare, valutare şi în alte conturi la bănci.
Mijloacele băneşti reprezintă activele cele mai lichide ale întreprinderii. În contabilitate acestea
se clasifică după următoarele criterii:
- în dependenţă de valută în care sînt exprimate:
● valută naţională,
● valută străină.
Indiferent de faptul în ce valută sînt exprimate mijloacele băneşti, în evidenţa contabilă acestea
se exprimă în valută naţională la cursul stabilit de Bancă Naţională.
- în dependenţă de locul păstrării şi formei de exprimare:
● în numerar – care se păstrează în casieria întreprinderii,
● în conturile curente şi alte conturi la bănci,
● alte mijloace băneşti (doc. băneşti, timbre poştale, bilete de călătorie, ş.a.) care se păstrează în
casierie;
- ​în funcţie de posibilitate utilizării mijloacelor băneşti:
● mijloacele băneşti legate – reprezintă disponibilităţile băneşti, care aparţin întreprinderii, dar nu
pot fi utilizate de aceasta din anumite cauze (conturi bancare sechestrate, soldul de compensare a
mijloacelor creditare etc.),
● mijloace băneşti nelegate – mijloace care aparţin întreprinderii şi pot fi utilizate de aceasta.

Mijloacele băneşti în numerar​ se păstrează la întreprindere în casierie. Operaţiile de casă


sânt efectuate de către casier care poartă responsabilitate materială totală pentru păstrarea,
folosirea mijloacelor băneşti şi documentele băneşti aflate în casierie. Efectuarea operaţiunilor de
casă este reglementată de “Normele pentru efectuarea operaţiunilor de casă în economia Republicii
Moldova”, aprobate prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 764 din 25.11.1992, cu
modificările şi completările ulterioare.

În timpul perioadei de gestiune la „INTERMARPEL” SRL au loc atât operaţiuni de primire a


numerarului în casierie, cât şi de eliberare a acestuia. Eliberarea mijloacelor băneşti se efectuează
la achitarea salariilor, premiilor, acoperirea unor cheltuieli generale şi administrative, la acordarea
avansurilor, plata indemnizaţiilor pentru pierderea temporară a capacităţii de muncă. Toate
operaţiile de casă sunt documentate. La primirea mijloacelor băneşti se întocmeşte “​Dispoziţia de

15
încasare de casă” ​(Anexa 16). La eliberarea banilor se întocmeşte “​Dispoziţia de plată de casă”
(Anexa 17 ). În dispoziţia de încasare şi de plată se indică denumirea entităţii, codul fiscal al
acesteia, conţinutul economic al operaţiunii realizate, suma în litere şi în cifre. Fiecare dispoziţie
are numărul său de ordine, în dependenţă de data când a fost întocmită. La sfîrşitul zilei de muncă
datele din documentele de casă se înregistrează de către casier în ​“Registrul de casă” (Anexa
18) care poate fi întocmit manual sau la computer. Registrul de casă se întocmeşte în 2 exemplare:
primul exemplar la care se anexează documentele de încasare şi plată se transmite în contabilitate
ca raport al casierului, 2-lea – rămâne la casier.

Evidenţă analitică​ a operaţiunilor de casă se ţine pe surse de încasare şi direcţii de utilizare a


numerarului. Pentru evidenţa sintetică este destinat contul de activ ​241 „Casa”​. În debitul acestui
cont se înregistrează intrările de mijloace băneşti în casierie, iar în credit – ieşirile de
numerar. Soldul este debitor şi reprezintă suma mijloacelor băneşti la o anumită dată şi se reflectă
în capitolul II a bilanţului contabil. Contul 241 corespondează cu diverse conturi contabile, în
funcţie de sursele de intrare a mijloacelor băneşti şi a căilor de ieşire a acestora.
De exemplu, la 01.12.2018, „INTERMARPEL” SRL emite dispoziția de încasare nr. CU389
(Anexa 19), care prevede încasarea, în urma vânzărilor suma de 6 371,00 lei. În contabilitate se
întocmește formula:

Debit contul ​241 “Casa”​, subcontul ​241.1 “Casa în valută naţională”​- 6 371,00 lei
Credit contul ​221 „Conturi curente în monedă naţională”​, subcontul ​221.1 „Creanţe
comerciale din ţară”​ – 6 371,00 lei

Această sumă este înregistrată în baza dispoziției de încasare în Registrul de casă pe ziua
respectivă. Pe parcursul perioadei analizate la întreprindere a avut loc perfectarea documentară şi
reflectarea următoarelor operaţiuni privind evidenţa mijloacelor băneşti în numerar:
La eliberarea numerarului titularului de avans în baza dispoziţiei de plată se întocmește formula
contabilă:
Debit contul ​226 „Creanţe ale personalului”​, subcontul ​226.1 „Creanţe ale titularului de
avans” ​– 1 321.00 lei
Credit contul ​241 „Casa”​, subcontul ​241.1 „Casa în monedă naţională”​ – 1 321,00 lei
La înregistrarea procurării în baza facturii AAF2899310 din 03.12.2018 (Anexa 20), se întocmeşte
formula:

16
Debit contul ​521 „Datorii comerciale curente”​, subcontul ​521.1 „Datorii comerciale în ţară” –
1 100,83 lei
Debit contul ​534 „Datorii faţă de buget”​, subcontul ​534.4 „Datorii privind TVA” – ​220,17 lei
Credit contul ​226 „Creanţe ale personalului”​, subcontul ​226.1 „Creanţe ale titularului de
avans” – ​1 321,00
Trecerea în cont a materialelor procurate:
Debit contul ​211 „Materiale”,​ subcontul ​211.2 „Materiale auxiliare”​ – 1 100,83 lei
Credit contul ​521 „Datorii comerciale curente”​, subcontul ​521.1 „Datorii comerciale în ţară” –
1 100,83 lei

Achitarea salariului unui angajat al întreprinderii din casierie în baza Dispoziției de plată:
Debit​ ​contul​ 531 “Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”​- 3 242,87 lei
Credit​ ​contul ​241 “Casa”​, subcontul ​2411 “Casa în valută naţională”​ – 3 242,87 lei
Achitarea împrumutului unui angajat al întreprinderii din casierie în baza Dispoziției de plată:
Debit​ ​contul​ 531 “Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”​- 6 000,00 lei
Credit​ ​contul ​241 “Casa”​, subcontul ​2411 “Casa în valută naţională”​ – 6 000,00 lei
Aceste sume sunt înregistrate în același Registru de casă.

Pentru păstrarea mijloacelor băneşti libere, efectuarea plăţilor şi încasărilor întreprinderile


deschid conturi curente la băncile comerciale, care se înregistrează la inspectoratul fiscal, şi care
servesc pentru efectuarea operaţiunilor de decontare. Banca comercială efectuează încasări şi plăţi
prin contul curent în succesiunea în care au fost primite documentele de decontare: ​ordin de plată,
ordin de încasare. Extrasul din cont este documentul ce ne permite să urmărim fluxul mijloacelor
băneşti prin cont. El are următoarele rechizite: BC care deserveşte entitatea, data, data
precedentului extras, titular, cod fiscal titular, numărul contului, sold iniţial , numărul operaţiilor,
rulaje, sold final.

Evidenţa existenţei şi a fluxului de mijloace băneşti în conturi curente se duce cu ajutorul


contului de activ ​242 „Conturi curente în monedă naţională”​. În debitul acestui cont se reflectă
intrarea mijloacelor băneşti, în credit - utilizarea mijloacelor bănești din contul de decontare.
Soldul acestui cont este debitor și reprezintă existența mijloacelor bănești în contul de decontare la
finele perioadei de gestiune. De exemplu, conform Extrasului de cont pentru 03.12.2018 (Anexa
21) la contul bancar deținut de entitate la BC Moldova Agroindbank SA, au avut loc următoarele
plăți și încasări reflectate în contabilitate (anexa 21):

17
Debit​ ​contul​ 242 „Conturi curente în monedă naţională” – ​116 043,00 lei
Credit​ ​contul​ 241 “Casa”​, subcontul ​241.1 “Casa în valută naţională”​ – 116 043,00 lei

De asemenea, conform Extrasului din cont pentru 04.12.2018 (Anexa 21) la contul bancar
deținut de entitate la Agroindbank a avut loc reţinerea comisionului bancar pentru plăţile cu cardul
bancar de tip AmEx care a fost reflectat în contabilitate (anexa 21):
Debit​ ​contul​ 713 “Cheltuieli administrative”​ – 7,60 lei
Credit​ ​contul​ 242 „Conturi curente în monedă naţională” – ​7,60 lei

Reflectarea achitării contribuţiilor de asigurări sociale 23 % prin virament a fost reflectat în


contabilitate:
Debit ​contul 533 „Datorii privind asigurările sociale şi medicale”, ​subcontul ​533.1 „Datorii
faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat”​ – 56 143,46 lei
Credit contul 242 „Conturi curente în monedă naţională”​, subcontul ​242.1 “Mijloace băneşti
nelegate”​- 56 143,46 lei
Alte operațiuni care pot fi reflectate la contul 242 sunt și achitarea datoriilor prin virament
conform facturii IM1193843 din 27.12.2018, la care a fost întocmită formula (Anexa 22):

Debit contul ​521 „Datorii comerciale curente”​, subcontul ​521.1 ​„Facturi de achitat în țară”- ​1
110,00 lei
Credit contul ​242 „Conturi curente în monedă naţională’’ ​– 1 110,00 lei

Evidenţa existenţei şi a fluxului de mijloace băneşti în valută străină se duce cu ajutorul


contului ​243 „Conturi curente în valută străină” care este destinat generalizării informației
privind existența și mișcarea mijloacelor bănești în valute străine în conturile valutare la băncile de
pe teritoriul Republicii Moldova și din străinătate. Modul de efectuare a operațiilor în valută
străină și de reflectare a diferențelor de curs valutar este reglementat de prevederile S.N.C.
«Diferenţe de curs valutar şi de sumă». Contul ​243 „Conturi curente în valută străină” este un
cont de activ. În debitul acestui cont se reflectă încasarea mijloacelor bănești în valută străină, iar
în credit - utilizarea acestora. Soldul acestui cont este debitor și reprezintă existența mijloacelor
bănești în valută străină la finele perioadei de gestiune.

18
Evidența analitică se ține pe fiecare tip de valută străină recalculată în valută națională.
Conform balanței contului 243, poate fi analizată corespondența cu alte conturi contabile, precum
şi a fluxul mijloacelor băneşti în valută străină.

La entitatea „INTERMARPEL” SRL în perioada analizată nu au avut loc operaţiuni la cont


valutar.

Tema 7. Contabilitatea capitalului propriu

Capitalul propriu reprezintă o totalitate de surse proprii de finanţare a activităţii


economico-financiare a întreprinderii şi poate fi determinat ca mărimea rămasă în activele
întreprinderii după scăderea datoriilor.
După conţinutul economic capitalul propriu se împarte în mai multe categorii​, dintre care
menţionez cele existente la „INTERMARPEL” SRL:
a) Capitalul social;
b) Profit nerepartizat al perioadei de gestiune curentă și precedentă.
Modurile de formare a capitalului social este reglementat de Actele legislative ale Republicii Moldova şi
documentele de constituire a întreprinderii:
1. Contract de constituire;
2. Statutul entităţii;
3. Certificatul de înregistrare.
Capitalul social reprezintă valoarea aporturilor proprietarilor întreprinderii la patrimoniul acesteia
depuse în contul achitării acţiunilor pentru asigurarea activităţii sociale a entității.

Evidenţa sintetică a capitalului social se ţine cu ajutorul contului de pasiv ​311 „Capital social”​. În
creditul acestui cont se înregistrează mijloacele depuse în capitalul social al întreprinderii, iar în debit
- mijloacele retrase de către proprietari. Soldul acestui cont este creditor şi reflectă mărimea
capitalului social la finele perioadei de gestiune.

19
Conform politicii contabile a întreprinderii, capitalul social este stabilit de către entitate și
constituie 5 400 lei. Acesta nu se modifică pînă la introducerea modificărilor respective în statut.
În componenţa capitalului propriu al întreprinderii se include şi profitul net al perioadei de
gestiune.
​Profitul net​ reprezintă rezultatul financiar al perioadei de gestiune după impozitare. Suma
profitului net al anului de gestiune se determină în contul ​351 “Rezultat financiar total”​.
La finele anului în acest cont se trec toate veniturile şi cheltuielile acumulate pe toate felurile de
activităţi. Debitul contului 351 “Rezultat financiar total” se creditează cu conturile tuturor
cheltuielilor acumulate la sfîrşitul anului de gestiune pe feluri de activităţi ale întreprinderii, iar
creditul contului se debitează cu conturile veniturilor acumulate la sfîrşitul anului de gestiune pe
feluri de activităţi ale întreprinderii. În dependenţă de sold se constată profitul net (pierderea netă).
Închiderea contului:
Debit​ ​contul ​351 “Rezultat financiar total”​ – 721 993,48 lei
Credit ​contul ​711 “Costul vînzărilor ”​, subcontul ​711.1 “Costul produselor finite vîndute”​-
530 935,49 lei
Credit ​contul ​712 „Cheltuieli de distribuire”, subcontul ​712.1 „Cheltuieli cu personalul
comercial” ​– 35 958,57​ ​lei
Credit​ ​contul ​713 „Cheltuieli administrative” – ​42 671,85 lei
Credit​ ​contul ​714 „Alte cheltuieli din activitatea operaţională” - ​58 226,30 lei
Credit​ ​contul ​722 „Cheltuieli financiare” ​– 4 095,63 lei
Credit​ ​contul ​731 „Cheltuieli privind impozitul pe venit” ​50 105,64 lei

Închiderea contului de venituri 611 ”Venituri din vînzări”, subcontul 6111 “Venituri din vînzarea
produselor” :
Debit ​contul 611 ”Venituri din vînzări”​, subcontul ​611.1 “Venituri din vînzarea produselor” -
885 457 ,96 lei
Credit​ ​contul ​351 “Rezultat financiar total”​- 885 457,96 lei

Contul ​333 „Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune” este destinat generalizării
informaţiei privind existenţa şi modificarea profitului ​net (pierderii nete) al perioadei de gestiune.
Este un cont de pasiv. În creditul acestui cont se înregistrează apariţia/majorarea profitului net şi
decontarea pierderii nete a anului de gestiune în corespondenţă cu debitul conturilor: 332, 351 etc.

20
În debitul contului 333 „Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune” se înregistrează
apariţia/majorarea pierderi nete şi utilizarea/diminuarea profitului net al anului de gestiune în
corespondenţă cu creditul conturilor: 332, 334, 351 etc.

Soldul contului 333 „Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune” reprezintă mărimea
profitului ​nerepartizat (pierderii neacoperite) al perioadei de gestiune determinată în conformitate
cu standardele de contabilitate. Acest sold poate fi creditor - se reflectă în situaţiile financiare cu
semnul plus (fără paranteze) sau debitor - se reflectă în situaţiile financiare cu semnul minus (între
paranteze).

Reflectarea rezultatului financiar prin formula contabilă se trece şi în Situaţia de Profit și Pierdere
(Anexa 1):
Debit​ ​contul ​333 “ Profit net(pierdere) al perioadei de gestiune”​ - 417 546,43 lei
Credit​ ​contul ​351 “Rezultat financiar total”​ – 417 546,43 lei

Soldul final al contului 333 “Profit net (pierdere) al perioadei de gestiune” se reflectă în capitolul 3
al Bilanţului contabil şi reprezintă suma profitului net din Situaţia de profit şi pierderi.

Tema 8. Contabilitatea datoriilor

​Datoriile reprezintă angajamente de plată ale întreprinderii faţă de furnizori pentru bunurile
procurate şi serviciile prestate, faţă de personalul angajat privind retribuirea muncii, faţă de stat
privind plata impozitelor şi a taxelor, faţă de alte persoane juridice şi fizice.
Datoriile pot fi ​recunoscute şi pot fi reflectate în Bilanţul contabil, în cazul cînd întrunesc
următoarele condiţii:
a) există probabilitatea diminuării în viitor a activelor, care sînt purtători de avantaje economice;
b) suma la care se constată datoriile poate fi evaluată veridic.
Datoriile ​se recunosc şi se evaluează la suma nominală, inclusiv TVA şi alte impozite şi taxe
care urmează a fi achitate. După constatarea lor, datoriile se reflectă în contabilitate în baza
principiului contabilităţii de angajamente – atunci cînd au fost înregistrate în documentele contabile,

21
fiind incluse în Situaţiile financiare în perioada la care se referă, dar nu atunci cînd se plătesc
mijloacele băneşti sau se transmit alte active în schimb.
În contabilitate şi în Situaţiile financiare datoriile se clasifică după următoarele criterii:
După conţinutul economic:
● datorii financiare,
● datorii comerciale,
● datorii calculate.
După termenul de achitare:
● datorii pe termen lung,
● datorii pe termen scurt.
După modul de achitare:
● datorii convertibile​,​ achitarea cărora poate fi efectuată prin cedarea unei părţi din capitalul social
(acţiuni sau cote de participaţie),
● datorii neconvertibile, achitarea cărora se efectuează prin alte mijloace şi nu prevede cedarea
unei părţi din capitalul social.
În componenţa datoriilor existente la „INTERMARPEL” SRL se includ următoarele categorii:
- datorii comerciale (datorii privind facturile comerciale şi avansuri pe termen scurt primite);
- datoriile calculate (faţă de personal privind retribuirea muncii, privind alte operaţii, faţă de buget
privind asigurările, impozite şi taxe, precum şi alte datorii).
Datoriile comerciale cuprind angajamentele de plată ale întreprinderii faţă de furnizori,
antreprenori şi alţi creditori pentru activele procurate, avansurile primite şi serviciile de care
întreprinderea a beneficiat.

Pentru evidenţa datoriilor privind facturile comerciale este destinat contul de pasiv ​521 „Datorii
comerciale curente”. Evidenţa analitică se ţine pe fiecare creditor. În creditul acestui cont se
înregistrează apariţia şi creşterea datoriilor comerciale. Soldul contului 521 „Datorii comerciale
curente” este creditor şi reprezintă suma datoriilor privind facturile comerciale existente la finele
perioadei de gestiune. Acesta se reflectă în capitolul 5 al Bilanţului contabil, rîndul 830.

La „INTERMARPEL” SRL acestea apar în cazurile procurării activelor, primirea serviciilor. De


exemplu, la primirea serviciilor de deservire tehnică a printerului în baza facturii fiscale IM1193843
din 27.12.16 primite de Rezon Print SRL (Anexa 22) se întocmește formula contabilă:
Debit​ ​contul ​713 „Cheltuieli administrative”​ – 924,99 lei

22
Credit ​contul ​521 “Datorii comerciale curente”​, subcontul ​5211 “Facturi de achitat în ţară”​-
924,99 lei
Reflectarea TVA aferentă materialelor procurate se întocmește formula contabilă:
Debit contul ​534 ”Datorii faţă bugetul”​, subcontul ​5344 ”Datorii privind taxa pe valoarea
adăugată”​- 185,00 lei
Credit ​contul ​521 “Datorii comerciale curente”​, subcontul ​5211 “Facturi de achitat în ţară”​-
185,00 lei

Similar se reflectă procurarea altor active și respectiv apariția datoriei față de furnizori. Achitarea
datoriilor comerciale, de regulă se efectuează prin transfer bancar și se reflectă în baza ordinului de
plată după cum este arătat în exemplul ce urmează:
„INTERMARPEL” SRL trebuie să achite serviciile primite de la Rezon Print SRL se întocmește
formula contabilă conform ordinului de plată şi extrasului bancar:
Debit​ 521 „Datorii comerciale”​, subcontul ​5211 “Facturi de achitat în ţară”​- 1 110,00 lei
Credit​ 242 „Conturi curente în valută naţională”​- 1 110,00 lei
La sfîrșitul perioadei de gestiune, după perfectarea Cărții mari, datele aferente contului 521 se trec
în Bilanțul Contabil.

Avansurile pe termen scurt primite apar în cazurile cînd clienţii achită pentru mărfurile şi
produsele ce urmează a fi livrate în avans​. Evidenţa analitică a avansurilor primite se ţine pe fiecare
creditor. ​Evidenţa sintetică se ţine cu ajutorul contului de pasiv ​523 „Avansuri pe termen scurt
primite”. ​În creditul acestui cont se reflectă sumele avansurilor şi a plăţilor primite, în debit - sumele
compensării avansurilor în cazul decontărilor cu cumpărătorii şi clienţii pentru producţia şi marfa
livrată.
La „VULPE E” SRL în perioada analizată s-au înregistrat avansuri pe termen scurt primite,
conform Registrului pe contul 523 pentru luna decembrie:
Compensarea reciprocă a avansului cu creanța a fost reflectată prin formula:
Debit contul ​523 „Avansuri pe termen scurt primite”​, subcontul ​5231 „​Avansuri pe termen
scurt primite din ​ţară”​- 2 098,00 lei
Credit contul ​221 „Creanțe comerciale”​- 2 098,00 lei

În componenţa ​datoriilor calculate se includ datoriile privind retribuirea muncii sub formă de
salariu calculat. ​Salariul constituie orice recompensă sau venit calculat în conformitate cu contractul

23
individual de muncă, achitată de patron sau de organul împuternicit de acesta angajatului pentru
munca prestată.

La „INTERMARPEL” SRL timpul efectiv lucrat de către fiecare salariat în fiecare zi se reflectă
în tabelul de pontaj (Anexa 23).

Există 2 norme a sistemului tarifar:

o Acordul​ – retribuirea muncii după cantitatea de producţie fabricată sau servicii prestate;
o Regia​ – retribuirea muncii în funcţie de timpul efectiv lucrat. Salarizarea după timpul
lucrat este cea mai simplă şi cea mai veche formă de salarizare. De regulă, salarizarea în
regie se aplică pentru remunerarea personalului de conducere, specialiştilor şi
funcţionarilor. De asemenea, se aplică la locurile de muncă unde calitatea produselor
prezintă mai mare importanţă decât cantitatea acestora.

La „INTERMARPEL” SRL, se utilizează anume retribuirea muncii ​în regie pentru


administraţie şi secţia vânzări a entităţii şi pentru producere se utilizează acordul.

De exemplu, salariata Achirus Olga, conform tabelului de pontaj în luna decembrie (Anexa 23)
a lucrat toate zile. Conform Statului de calcul a salariului nr 15 (Anexa 24) i s-a calculat salariul
3 222 lei.
Determinarea contribuţiilor sociale şi a primelor medicale se efectuează din salariul brut al
angajatului (Anexa 24).

Pentru determinarea sumei impozabile pentru calculul impozitului pe venit este necesar de a
determina scutirea care îi revine salariatului pentru luna respectivă. Acordarea scutirii se efectuează
doar în baza cererii de acordare a scutirii, însoțită de documentele justificative necesare. Reţinerile
din salariu se efectuează în baza fişei personale, în care calculul salariului şi calculul reţinerilor se
efectuează în mod cumulativ. Informaţia privind salariul lunar se înregistrează în Registrul calculului
salariului pentru luna decembrie analizată.

Evidenţa sintetică a datoriilor privind remunerarea muncii se ţine cu ajutorul contului de pasiv
531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”​. Concomitent cu calculul salariului are
loc calculul contribuţiilor pentru asigurări sociale şi primelor de asigurare medicală achitate de
angajator la contul ​533 „Datorii privind asigurările sociale şi medicale”.
La calcularea salariului are loc înregistrarea contabilă:

24
Debit contul​ 811 “Activităţi de bază” ​- din sectorul de producţie al întreprinderii 33 348,39 lei
Debit contul 713 “Cheltuieli administrative” ​- din sectorul administrativ al întreprinderii
126 214,12 lei
Credit​ ​contul ​531 “Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”​- 159 562,51 lei
În contabilitatea „INTERMARPEL” SRL reţinerile din salariul calculate se reflectă în
debitul contului 531 "Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii". În luna decembrie 2018
acest cont sintetic a fost debitat prin creditul următoarelor conturi la suma totală a reţinerilor
calculate - 159 562,51 lei prin formula contabilă:

Debit contul 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii", ​subcontul
531.2 "Salariul îndreptat spre plată" ​la suma totală a reţinerilor calculate - 46 118,73 lei

Credit contul 534 "Datorii privind decontările cu bugetul"​, subcontul ​534.2 “Datorii
privind impozitul pe venit al persoanelor fizice” - la suma impozitului pe venit reţinut din
salariul calculat personalului entităţii - 2 148,62 lei

Credit contul 226 „Creanţe ale personalului", subcontul 2264 „Alte creanţe ale
personalului” – ​la suma contribuţiilor individuale de asigurări sociale reţinute din salariul
personalului entităţii ​ ​- 2 992,72 lei

Credit contul 533 „Datorii privind asigurările", subcontul 533.2 „Datorii privind
asigurarea medicală” – ​la suma primelor de asistenţă medicală obligatorie reţinute din salariul
personalului entităţii​ ​- 4 150,72lei

La plata salariului conform Listei plată (Anexa 24) şi a registrului Analiza contului 531
"Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii" s-a întocmit formula contabilă:

​Debit contul 531 "Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii", subcontul 531.2
"Salariul îndreptat spre plată ​- 46 118,73 lei

​Credit contul 242 " Conturi curente în valută naţională " ​- 46 118,73 lei

Relaţiile entităţii cu personalul pot fi examinate pe lîngă decontări privind retribuirea muncii şi
decontări cu personalul parvenite din alte operaţiuni. Datoriile faţă de titularii de avans apar în
cazul efectuării cheltuielilor de către acestea fără eliberarea prealabilă a avansurilor spre decontare.
Acestea pot fi datorii faţă de titularii de avans pentru acoperirea unor cheltuieli şi stingerea
datoriilor entităţii, privind sumele cheltuite de aceştia pe contul propriu în interesele entităţii.

25
Pentru evidenţa decontărilor cu personalul entităţii privind alte operaţiuni este destinat contul de
pasiv ​532 „Datorii faţă de personal privind alte operaţiuni". ​În ​creditul acestui cont se reflectă
datoriile aferente altor operaţiuni calculate personalului, iar în ​debit - achitarea datoriilor faţă de
personal. Soldul creditor al acestui cont reprezintă datoriile entităţii faţă de personal aferente altor
operaţiuni la finele perioadei de gestiune şi se înregistrează în capitolul V a Bilanţului contabil.

Datoriile faţă de titularii de avans în contabilitatea „INTERMARPEL” SRL, în perioada studiată


nu s-au înregistrat.

Calculul contribuţiilor la asigurările sociale la „INTERMARPEL” SRL se face lunar


concomitent cu calcularea salariilor personalului entităţilor şi a altor recompense. Contabilul la
calcularea contribuţiilor de asigurări sociale trebuie să urmărească tipurile de drepturi şi de venituri
din care nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii prevăzute în ​Legea
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018.

Astfel, pentru luna decembrie 2018 „INTERMARPEL” SRL a calculat contribuţii de


asigurări sociale în sumă totală de 13 374,48 lei, inclusiv contribuţiile de 23% şi 6%.

Acest calcul este confirmat şi de Declaraţie privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de


asigurări sociale de stat obligatorii IPC18 (Anexa 25), care se prezintă în format electronic
subdiviziunii teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale din oraşul Chişinău, DDF
Botanica, în a cărui rază teritorială se află la evidenţă, pînă pe 25 al lunii imediat următoare celei
de gestiune.

Evidenţa analitică a datoriilor privind asigurările sociale se ţine pe feluri de asigurări şi pe


fiecare salariat în parte. Pentru evidenţa sintetică a decontărilor aferente contribuţii lor la
asigurările sociale este destinat contul de pasiv ​533 „Datorii privind asigurările sociale şi
medicale”​. Î​ n ​creditul contului se reflectă datoriile calculate privind asigurările, iar în ​debitul
contului - achitările efectuate CNAS. ​Soldul ​creditor reprezintă datoriile privind asigurare socială
la finele perioadei de gestiune.

Conform ​Legii bugetului asigurărilor medicale de stat pe anul 2018,​ cotele de asigurarea
medicală obligatorie ale cetăţenilor şi cele achitate de angajator pentru anul 2018 sunt de ​4,5 % şi
respectiv ​4,5 % ​de la fondul de retribuţii calculat.

26
Pentru asigurările medicale se prezintă ​Raportul privind calcularea şi transferul primelor de
asigurare obligatorie de asistenţă medicală ,​ care este prezentat trimestrial pînă la ultima zi a lunii
următoare trimestrului de gestiune.

Pentru evidenţa sintetică a decontărilor aferente primelor de asigurare medicală obligatorie


sunt destinate conturi de pasiv:

● pentru evidenţa primelor asigurării medicale obligatorii datorate de angajator - ​541


„Datorii preliminate”;
● pentru evidenţa primelor asigurării medicale obligatorii datorate de angajaţi - 533
"Datorii privind asigurările sociale şi medicale".

Deoarece la „INTERMARPEL” SRL calculul şi achitarea salariul are în aceeaşi lună, la


contabilizarea primelor de asistenţă medicală obligatorie (PAM) achitate de patron, se aplică
contului ​533 "Datorii privind asigurările sociale şi medicale"​.

Plata contribuţiilor la asigurările sociale şi medicale se efectuează prin Ordin de plată şi


extrasul bancar cu indicarea tipului plăţii şi perioada pentru care este efectuată această plată pe
conturile CNAS şi CNAM, reflectîndu-se prin formula contabilă:

Debit contul 533 „Datorii privind asigurările sociale şi medicale”, subcontul 533.1
„Datorii faţă de Fondul Social” - ​la suma contribuţiilor de asigurări sociale achitate

Debit contul 533 „Datorii privind asigurările sociale şi medicale”, ​subcontul 533.3
„​Datorii privind asigurarea medicală” la suma primelor de asistenţă medicală obligatorie
achitate

Credit contul 242 „Conturi curente în monedă naţională” – ​la suma totală a contribuţiilor
de asigurări sociale şi primelor de asigurări medicale obligatorie achitate din contul curent

Datoriile privind decontările cu bugetul includ angajamentele întreprinderii privind impozitele


şi taxele. Modul şi cotele de impozitare, precum şi lista impozitelor şi taxelor se stabilesc de către
actele legislative în vigoare.

Taxa pe valoare adăugată este un impozit general de stat care reprezintă o formă de colectare a
unei părţi a valorii mărfurilor livrate. Pentru generalizarea informaţiei privind decontările cu bugetul
aferente TVA se ţine pe contul de pasiv ​534 „Datorii faţă de buget” în dezvoltarea căruia se

27
deschide contul de gradul II 5344 „Datorii privind taxa pe valoarea adăugată”. După virarea soldului
în debitul contului 225 „Creanţe pe termen scurt ale bugetului”, contul 534 se soldează.

La începutul lunii pentru suma nominalizată se întocmeşte formula contabilă reversibilă debitul
contului 534 „Datorii faţă de buget” și creditul contului 225 „Creanțe ale bugetului”.

Evidenta analitică a taxei pe valoarea adăugată se ține cu ajutorul registrelor de evidență a


livrărilor si procurărilor, în baza cărora se completează Declaraţia privind TVA (Anexa 27), care la
întreprinderea analizată se formează în mod automatizat.

Tot la acest cont se reflectă și datoriile privind taxe, cum ar fi taxele locale reflectate la 5346
„Datorii privind alte impozite și taxe”:

Calculul taxei pentru amenajarea teritoriului conform Dării de seamă pe taxele locale TL 13
(Anexa 26):
Debit contul ​713 „Cheltuieli administrative”, subcontul ​713.8 „Alte cheltuieli administrative”
– 8 396,25 lei
Credit contul 534 „Datorii faţă de buget”​, subcontul ​534.6 „Datorii privind alte impozite și
taxe”​ – 8 396,25 lei
Darea de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) se prezintă trimestrial Inspectoratului fiscal de
stat teritorial.
Potrivit Declaraţiei VEN 12 (Anexa 28) s-a efectuat calculului impozitului pe venit în mărime de
12 %. În acest caz s-a întocmit formula contabilă (anexa ):

Debit contul ​731 „Cheltuieli privind impozitul pe venit” ​– 267 012,51 lei
Credit contul 534 „Datorii faţă de buget”​, subcontul ​5341 „Datorii privind impozitul pe venit
din activitatea de întreprinzător şi profesională”​ – 267 012,51 lei

La sfîrșitul perioadei de gestiune, după perfectarea Cărții mari, datele aferente contului 534 se trec
în Bilanțul Contabil.

28
Tema 9. Contabilitatea costurilor şi cheltuielilor

​Costurile ​reprezintă resursele entității utilizate pentru fabricarea produselor și prestarea


serviciilor în scopul obținerii venitului. Acestea sunt legate nemijlocit de procesul prestării serviciilor,
ce își găsesc întruchipare materială în servicii în curs de execuție. La finele perioadei de gestiune
Costurile se reflectă în Bilanțul contabil ca active și nu se iau în calcul la determinarea rezultatului
financiar al entității.

La „INTERMARPEL” SRL deosebim următoarele costuri: costuri de materiale, costuri privind


retribuirea muncii, costuri indirecte de producție.

Costurile de materiale cuprind costul materialelor, carburanților, pieselor de schimb utilizate la


fabricarea produselor.

Costurile privind retribuirea muncii includ salariile de bază ale salariaților care participă direct în
procesul de producție, precum și: premiile, adaosurile, contribuțiile de asigurări sociale, calculate în
baza salariilor acestora.

Astfel, pe parcursul lunii decembrie 2018, în Debitul contului 811 (Anexa 29) s-au reflectat
costurile de materiale, costurile privind retribuirea muncii, costurile indirecte de producție,
reflectîndu-se următoarele formule contabile:
Reflectarea consumului de materiale în procesul de producție:
​Debit contul​ 811​ ​„Activități de bază”-​ 2 102 330.13 lei
​Credit contul​ 211​ ​„Materiale”​ – 2 102 330.13 lei
Reflectarea costurilor privind retribuirea muncii angajaților încadrați direct în procesul de
producție:
​Debit contul​ 811​ ​„Activități de bază”-​ 33 348,39
​Credit​ ​contul​ 531 „Datorii față de personal privind retribuirea muncii” ​– 33 348,39 lei

Costurile indirecte de producție sunt legate de deservirea și gestiunea secţiei de producţie:


- costuri de întreținerea și chiria mijloacelor fixe,
- amortizarea imobilizări necorporale utilizate în procesul prestării serviciilor,
- uzura OMVSD,
- salariile și contribuțiile la asigurări sociale ale personalului de conducere.

29
La finele perioadei de gestiune, costurile indirecte de producție se repartizează între costul
producției în curs de execuție și cheltuielile perioadei. În acest caz costurile variabile se includ în
costul produselor fabricate și soldurilor producției în curs de execuție în suma totală, indiferent de
nivelul utilizării efective a capacității de muncă. Costurile de producție indirecte constante se
repartizează între produse și cheltuielile perioadei.

Cheltuielile ​reprezintă totalitatea mijloacelor utilizate de entitate pe parcursul perioadei de


gestiune care nu sunt legate nemijlocit de procesul de producție și suma cărora se scade din venituri la
determinarea rezultatului financiar al entității.

Conținutul cheltuielilor, modul de constatare și evaluare sînt determinate de prevederile S.N.C.


“Cheltuieli”, S.N.C. “Stocurile”, etc. Conturile din această clasă sînt conturi de activ. În debitul
acestor conturi pe parcursul perioadei de gestiune se reflectă cu total cumulativ de la începutul anului
sumele cheltuielilor, iar în credit – trecerea la sfîrșitul anului de gestiune a cheltuielilor acumulate la
rezultatul financiar.
Cheltuielile ​se constată și se reflectă în contabilitatea entitătii în baza principiului specializării
exercițiilor, prudenței, concordanței și necompensării.
În componența cheltuielilor la „INTERMARPEL” SRL deosebim: cheltuielile activității
operaționale şi cheltuieli privind impozitul pe venit.
Cheltuielile activității operaționale acesteia cuprind cheltuielile ocazionate de desfășurarea
activității de bază a entității și include costul vînzărilor, cheltuieli de distribuire, cheltuieli
administrative și alte cheltuieli operaționale. Pentru evidența acestor cheltuieli sunt destinate
conturile: ​711 “Costul vînzărilor”, 712 „Cheltuieli de distribuire”, 713 “Cheltuieli
administrative”, 714 “Alte cheltuieli operaționale”.
Costul vînzărilor la „INTERMARPEL” SRL reprezintă valoarea produselor finite și
mărfurilor vîndute. Pentru evidența acestuia este destinat contul ​711 „Costul vînzărilor”.
Conform extrasului pe conturile de cheltuieli din Cartea Mare pentru luna decembrie 2018, în
cursul lunii analizate la cost efectiv al produsului finit vîndut „Geantă B16” se întocmește formula
(Anexa 30):
Debit contul ​711 „Costul vînzărilor”​, subcontul ​711.1 „Costul produselor finite vîndute”-
1 920,02 lei

30
Credit contul ​216 „Produse”​, subcontul ​216.1 „Produse finite” – ​1 920,02 lei

La finele fiecărui an rulajul debitor al contului ​711 „Costul vînzărilor” ​se reflectă la rîndul 020 al
Situaţiei de profit și pierdere (anexa 1).

Închiderea contului:
Debit​ ​contul ​351 “Rezultat financiar total”​ - 295 746,51 lei
Credit ​contul ​711 “Costul vînzărilor”​, subcontul ​711.1 ​“Costul produselor finite vîndute​” –
295 746,51 lei

Cheltuielile de distribuire ​apar în procesul de vînzare a produselor, mărfurilor și de prestare a


serviciilor și includ la entitate: cheltuieli privind retribuirea muncii marketologilor, de întreținere a
autocamionului, de transport privind desfacerea, privind reclama, privind serviciile de reparație ș.a.
Evidența acestor cheltuieli se ține în contul ​712 „Cheltuieli de distribuire”.
Reflectarea cheltuielilor eferente operațiilor de distribuire a produsului finit pentru luna decembrie:

Debit contul ​712 „Cheltuieli de distribuire” – ​2 292 685.96 lei

Credit​ ​contul ​211 „Materiale” –​ 2 292 685.96 lei

Închiderea contului:
Debit​ ​contul ​351 “Rezultat financiar total”​ – 2 292 685.96 lei
Credit​ ​contul ​712 „Cheltuieli de distribuire” - ​2 292 685.96 lei
La finele fiecărui an rulajul debitor al contului ​712 „Cheltuieli de distribuire” ​se reflectă
la rîndul 050 al Situaţiei de profit și pierdere.

Pentru evidența cheltuielilor legate de conducerea, organizarea și deservirea entității contabilul


„INTERMARPEL” SRL utilizează contul ​713 “Cheltuieli administrative”. ​Această categorie de
cheltuieli ​include: cheltuielile privind reparația și întreținerea spațiilor administrative, privind
chiria mijloacelor fixe, reparația și întreținerea mijloacelor fixe, privind amortizarea imobilizări
necorporale cu destinaţie generală a entității, privind impozitele, taxele și plățile, cu excepția
impozitului pe venit etc​.

Reflectarea calculului salariului personalului administrativ și de conducere în conformitate cu


Statul de plată pentru luna decembrie 2018 (Anexa 24):

31
Debit contul ​713 „Cheltuieli administrative”​, subcontul ​713.1 „Cheltuieli cu personalul
administrativ” ​– 29 548,83 lei

Credit contul ​531 „Datorii față de personal privind retribuirea muncii”, ​subcontul ​531.1
„Datorii privind retribuirea muncii” ​– 29 548,83 lei

Reflectarea calculului contribuţiilor de asigurări sociale calculate la salariile personalului


administrativ (Anexa 24):
Debit contul ​713 „Cheltuieli administrative”​, subcontul ​713.1 „Cheltuieli cu personalul
administrativ” ​–​ ​2 115,46 lei
Credit contul 533 "Datorii privind asigurările sociale şi medicale" - ​la suma
-​ 2 115,46 lei
Reflectarea calculului primelor de asistenţă medicală obligatorie calculate la salariile personalului
de conducere a entităţii (Anexa 24):
Debit contul ​713 „Cheltuieli administrative”​, subcontul ​713.1 „Cheltuieli cu personalul
administrativ” – ​1 601,55​ ​ lei
Credit​ ​contul ​541 „Datorii preliminate”- ​1 601,55​ ​lei

Calculul taxei pentru amenajarea teritoriului (anexa 26):


Debit contul ​713 „Cheltuieli administrative”, subcontul ​713.3 „Cheltuieli privind impozitele,
taxele și plățile, cu excepția impozitului pe venit” ​– 8 396,25 lei
Credit ​contul 534 „Datorii privind decontările cu bugetul”​, subcontul ​534.6 „Datorii privind
alte impozite și taxe”​ – 8 396,25 lei
La sfîrșitul fiecărui an rulajul debitor al contului 713 “Cheltuieli administrative” se reflectă în
rîndul 060 al Situaţiei de profit și pierdere.
Închiderea contului:
Debit​ ​contul ​351 “Rezultat financiar total”​ – 2 050 892.66 lei
Credit​ ​contul ​713 „Cheltuieli administrative” – ​2 050 892.66 lei

32
Tema 10. Contabilitatea veniturilor

Veniturile ​reprezintă afluxuri globale de avantaje economice obținute de entitate în cursul


perioadei de gestiune, sub formă de majorare a activelor sau de micșorare a datoriilor, care conduc la
creșterea capitalului propriu.

Veniturile ​se evaluează la valoarea venală, care reprezintă suma la care activul poate fi schimbat
în procesul operațiunii comerciale. Veniturile ​se constată pe fiecare tranzacție și numai atunci cînd
entitatea are o certitudine întemeiată în vederea obținerii acestora. „INTERMARPEL” SRL obține
venituri din vânzarea produselor finite şi materie primă. Ele se constată și se reflectă în contabilitate
în baza principiului contabilităţii de angajamente la data executării serviciilor.

În componența veniturilor „INTERMARPEL” SRL deosebim veniturile activității operaționale și


veniturile ale altor activități.

Evidența analitică a veniturilor din activitatea operațională se ține pe tipuri de venituri, perioade de
obținere. Pentru evidența sintetică sunt destinate contul de pasiv ​611 “Venituri din vînzări”​. Î​ n
creditul acestui cont se reflectă în cursul perioadei de gestiune sumele veniturilor constatate, iar în
debit– trecerea la finele anului de gestiune a veniturilor acumulate la contul de rezultate financiare.
Componența veniturilor din vînzări, modul de constatare și evaluare a acestora sînt reglementate de
prevederile S.N.C. “Venituri”.

În cursul lunii analizate, conform contractelor încheiate cu clientii, „INTERMARPEL” SRL


obține venituri din vânzarea produselor, înregistrate prin următoarele formule contabile:
Reflectarea vînzării produsului finit „Articole din piele” conform facturii fiscale AAF2077389
(Anexa 31):
Debit contul ​221 „Creanţe comerciale”​, subcontul ​221.1 ”Facturi de primit din ţară” ​– 2
969,00 lei

Credit contul ​611 „Venituri din vînzări” ​– 2 969,00 lei

Închiderea contului de venituri 611 ”Venituri din vînzări”, subcontul 611.1 “Venituri din vînzarea
produselor” :
Debit ​contul 611 ”Venituri din vînzări”​, subcontul 611.1 ​“Venituri din vînzarea produselor”-
12 891 860.74lei

33
Credit​ ​contul ​351 “Rezultat financiar total”​- 12 891 860.74lei

La finele perioadei de gestiune rulajul creditor cu total cumulativ de la începutul perioadei de


gestiune al contului 611 “Venituri din vînzări” se reflectă pe rîndul 010 al Situaţiei de profit și
pierdere.

Pentru evidența sintetică a veniturilor operaționale este destinat și contul ​612 „​Alte venituri din
activitatea operaţională​”, care este destinat generalizării informației privind veniturile obținute din
ieșirea (vînzarea, schimbul) activelor curente (cu excepția produselor finite și mărfurilor), arendei
curente, precum și sub formă de amenzi, penalități, despăgubiri etc. Componența, modul de
constatare și evaluare sînt reglementate de prevederile S.N.C. “Stocurile” și S.N.C. “Contabilitatea
leasingului”. La „INTERMARPEL” SRL nu s-au înregistrat alte venituri din activitatea operaţională.

Tema 11. Situaţiile financiare

Situaţiile financiare ​reprezintă un sistem reglementat de indicatori financiari generalizatori care


caracterizează situația patrimonială și financiară a întreprinderii și rezultatele activității economice
obținute în cursul perioadei de gestiune.

La întocmirea situaţiilor financiare „INTERMARPEL” SRL se conduce de prevederile și


recomandările ​Legii contabilității № 113-XVI din 27.04.2007, S.N.C “Politici contabile”,
“Prezentarea situaţiilor financiare”​. Situaţia financiară anual se prezintă în mod obligatoriu
Organului Teritorial de Statistică (la locul de reşedinţă) de la 25 ianuarie pînă la 31 martie al anului
următor celui de gestiune. Acesta este destinat utilizatorilor interni (proprietari, manageri, salariaţi) şi
externi (creditori, organe fiscale şi administrative, cumpărători, sindicate).

Pentru întocmirea situaţiilor financiare, contabilul-șef al „INTERMARPEL” SRL desfășoară o


activitate de pregătire. Scopul acesteia constă în verificarea plenitudinii și obiectivității datelor ce vor
fi incluse în Situaţiile financiare. Acest proces se desfășoară prin următoarele etape:

34
1. Analiza operațiunilor economice și verificarea în baza documentelor primare a
corectitudinii și obiectivității înregistrării acestora în conturile analitice.

2. Verificarea corespunderii datelor contabilității analitice cu rulajele și soldurile conturilor


sintetice, întocmindu-se Balanța de verificare.

3. Inventarierea generală a patrimoniului, în scopul verificării și confruntării datelor contabile


și reflectarea rezultatelor acesteia în contabilitate.

4. Închiderea la finele anului de gestiune a conturilor de venituri și cheltuieli și determinarea


rezultatelor financiare.

5. Închiderea registrelor contabile pentru ultima lună a perioadei de gestiune.

Totalurile se trec în Cartea mare, în care se determină rulajele, se calculează totalurile și soldul
fiecărui cont sintetic.

În absența accesului la Situaţia financiară pentru anul de gestiune, autorul a analizat datele
conform Situaţia anului precedent. Astfel, „INTERMARPEL” SRL este obligată să întocmească și
să prezinte Situaţia financiară anual, în componența căruia se include (Anexa 1):
♦ Bilanțul;
♦ Situaţiia de profit și pierderi;
♦ Situaţia privind fluxul capitalului propriu;
♦ Situaţiia privind fluxul numerarului;
♦ Anexa la bilanțul contabil;
♦ Nota explicativă.

​Bilanțul contabil este un tablou al situației patrimoniale care reprezintă în unitățile monetare
mărimea valorică a bunurilor economice în corelație cu sursele de finanțare a acestora. El se
întocmește potrivit unui formular unic aprobat de Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova și în el
se compară rezultatele anului de gestiune precedent și cel curent. Bilanțul contabil se completează
prin transpunerea datelor din Bilanțul contabil precedent și Balanța de verificare a conturilor sintetice.
Mărimea fiecărui element patrimonial pentru perioada curentă se determină după relația:

35
Soldul elementului la sfîrșitul perioadei= Soldul elementului la începutul perioadei +
Creșterea elementului patrimonial – Micșorarea elementului patrimonial.

Bilanțul contabil cuprinde trei elemente componente, legate nemijlocit de evaluarea situației
patrimoniale și financiare a entității și anume: active, capital propriu, datorii. Astfel, ecuația generală
a Bilanțului contabil este:

Activ – Datorii = Capital propriu ​Sau​ Activ= Capital propriu + Datorii

După completarea și semnarea de către conducătorul entității și contabilul- șef, Bilanțul contabil se
prezintă la Direcția Generală pentru Statistică a municipiului Chișinău în termenele stabilite de
legislația în vigoare.

​Situaţia de profit și pierderi ​generalizează operațiunile economice efectuate într-un interval de


timp concret, numit perioadă de gestiune. El se întocmește trimestrial cu total cumulative de la
începutul anului. Indicatorii prezentați în acest raport se divizează în venituri, cheltuieli și rezultate
financiare (profit sau pierdere).

Situaţia de profit și pierderi include 13 indicatori care reflectă veniturile, cheltuielile și profiturile
(pierderile) realizate în cursul perioadei curente de gestiune și perioadei corespunzătoare anului
precedent. Astfel, în acest raport contabilul - șef prezintă veniturile, cheltuielile și rezultatele din
activitatea operațională, care reprezintă o activitate curentă a entității. De asemenea în raport sunt
prezentate rezultatele financiare aferente activității entității, care nu este pentru ea o activitate de
bază. Totodată separate se înregistrează rezultatul excepțional. Tehnica de întocmire a Situaţiei de
profit și pierderi constă în completarea fiecărui rând în baza rulajelor aferente conturilor de venituri și
cheltuieli. În procesul completării Situaţia, rezultatele pozitive se înregistrează cu cifre obișnuite, fără
paranteze, iar cele negative – în paranteze.

Situaţia privind fluxul capitalului propriu i​ ndică sursele de formare ale acelor active care
constituie proprietatea entității. Acest raport conține nu doar informații referitoare la fluxul
elementelor componente ale capitalului propriu în cursul anului.

Situaţia privind fluxul capitalului propriu cuprinde patru capitole: capitalul social și suplimentar,
rezerve, profit nerepartizat (pierdere neacoperită), capital secundar. Aceste capitole cuprind datele

36
privind soldurile și modificările părților componente ale capitalului propriu. În acest raport,
modificarea fiecărui element component al capitalului se reflectă prin ecuația:

Soldul la finele perioadei de gestiune + Încasat – Consumat = Soldul la finele perioadei de


gestiune curente.

Tehnica întocmirii Situaţia privind fluxul capitalului propriu constă în completarea fiecărui rînd
în baza soldurilor și rulajelor din conturile clasei a 3-a a Planului de conturi contabile. În coloana 4
“La finele perioadei de gestiune precedente” fără paranteze se reflectă soldurile creditoare inițiale
aferente conturilor indicate, iar în paranteze – soldurile debitoare inițiale. În coloana 5 “Încasat” se
arată cu cifre obișnuite rulajele creditoare aferente conturilor de pasiv indicate, iar cu cifre negative –
rulajele debitoare aferente conturilor de activ din clasa 3 “Capital propriu”. În coloana 6 “Consumat”
se reflectă cu cifre obișnuite rulajele debitoare aferente conturilor de pasiv din clasa 3 “Capital
propriu”, iar cu cifre negative – rulajele creditoare aferente conturilor de activ. Coloana 7 “La finele
perioadei de gestiune curente” se completează în baza soldurilor finale aferente conturilor de
contabilizare a capitalului propriu.

Situaţia privind fluxul numerarului constă în dezvăluirea informației suplimentare despre


modificările intervenite în resursele financiare ale întreprinderii din punct de vedere al încasării și
plății mijloacelor bănești. Informația din acest raport permite de a aprecia capacitatea întreprinderii și
utiliza mijloacele bănești și de a determina necesitățile acesteia în resurse bănești.

„INTERMARPEL” SRL utilizează metoda directă de întocmire a Situaţiei privind fluxul


numerarului, conform căreia fluxul net al mijloacelor bănești dintr-un gen numit de activitate se
determină prin însumarea tuturor încasărilor de mijloace bănești din această activitate și scăderea din
suma obținută a tuturor cheltuielilor condiționate de activitatea respectivă. Pentru întocmirea acestui
raport, se utilizează informația din registrele conturilor 241, 242 precum și din documentele primare
cu total cumulativ de la începutul anului.

Astfel, încasările și plățile mijloacelor bănești se generalizează în raport în cadrul a trei capitole
principale corespunzătoare felurilor de activități ale întreprinderii: operațională, de investiții și
financiară. Separat, se reflectă încasările și plățile mijloacelor bănești aferente operațiunilor
excepționale, precum și diferențele de curs valutar.

37
​Anexa la bilanțul contabil s​ e întocmește în baza datelor privind soldurile și rulajele conturilor
sintetice și subconturilor de evidență a activelor și pasivelor precum și datelor conturilor
extrabilanțiere. În anexa respectivă se reflectă următoarea​ i​ nformație:
♦ date generale;
♦ existența și mișcarea activelor imobilizate;
♦ existența și mișcarea activelor circulante;
♦ starea și modificarea datoriilor pe termen lung;
♦ starea datoriilor curente;
♦ nota informativă privind valorile și datoriile contabilizate în conturile extrabilanțiere;
♦ nota informativă privind avansurile și investițiile acordate și primite, decontările, decontările
cu clienții externi;

Indicatorii din Anexa la bilanțul contabil care reflectă soldurile conturilor sintetice la începutul
și finele anului de gestiune curent trebuie să coincidă cu datele din Bilanțul contabil.

​Nota explicativă ​este un capitol separat al situaţiilor financiare anuale, întocmit de entitate în
baza ordinului conducătorului privind pregătirea situaţiilor financiare anuale. Conform prevederilor
S.N.C. nota explicativă trebuie să cuprindă:
♦ dispoziții generale,
♦ informații privind publicitatea politicii de contabilitate,
♦ informații privind corespunderea situaţiilor financiare cu S.N.C.,
♦ analiza datelor conținute în Situaţiile financiare, precum și datele suplimentare necesare
prezentării obiective și perceperii corecte de către utilizatori.

38
Concluzie

În urma analizei situației economice a „INTERMARPEL” SRL autorul a încercat să reflecte


cum are loc ținerea evidenței contabilității la entitatea dată, relatând toate procesele economice,
bazându-se pe cunoștințele teoretice. Pe parcursul practicii efectuate la entitatea respectivă, autorul
a aplicat în practică cunoştinţele privind modul de organizare a contabilităţii în cadrul unităţii
economice, metodologia şi procedurile contabile, modul de întocmire a documentelor primare şi
centralizatoare.

Pe parcursul practicii autorul s-a implicat nemijlocit în activitatea contabilă. Analizând datele
din Situaţia financiară pe anul precedent, se observă eficacitatea activității economice a entității și
totodată necesitatea unei gestiuni mult mai raționale a resurselor, înregistrând pe parcursul mai
multor perioade rezultate negative din activitatea desfășurată.

De aceea o ținere mai corectă a evidenței operațiunilor, folosirea unor metode mai noi de
evidență, utilizarea unui nou sistem contabil ar îmbunătăți lucrul contabilității. Programa contabilă
utilizată la „INTERMARPEL” SRL este total învechită și nu asigură descoperirea și eliminarea
tuturor erorilor care pot interveni prin procesarea unui număr foarte mare de date. Diferențele mari
dintre contabilitatea entităţii cu cea a altor entități, duce la apariția unor greutăți. Astfel, se face
mai dificilă descoperirea neajunsurilor și respectiv luarea deciziilor corespunzătoare.

Deasemenea, este vizibil că entitatea nu tinde spre formarea unui colectiv mai tânăr, neoferind
posibilitate tinerilor competenți de a contribui la dezvoltarea activității acesteia și obținerea
rezultatului financiar pozitiv.

Totuși, chiar și cu aceste neajunsuri, analizând organizarea practică a contabilității la


„INTERMARPEL” SRL se poate de constatat că contabilitatea se ține în conformitate cu
legislația în vigoare, sunt respectate cerințele Standardelor Naționale Contabile și a Planului de
conturi.

La capitolul documentare, la „INTERMARPEL” SRL documentele primare cât și cele


centralizate sunt întocmite și perfectate sub formă tip în corespundere cu toate cerințele Legii
contabilității și altor acte normative. Documentele sunt semnate și ștampilate de către persoanele
responsabile.

39
Pozitiv a fost apreciată de autor separarea funcţiei financiare, de control, de decizie şi contabilă,
precum și structura sistemului contabil: responsabilitatea pentru evidența contabilă o poartă
contabilul- șef, împreună cu contabilii care poartă răspundere pentru subdiviziunea proprie.

Deasemenea autorul a constatat că „INTERMARPEL” SRL prezintă organelor competente


dările de seamă necesare în termenii stabiliţi, întocmeşte şi prezintă la timp Declaraţia privind
T.V.A., Declaraţia privind impozitul pe venit şi Situaţiile financiare şi anuale.

Efectuând practica de producţie în strictă conformitate cu programa autorul şi-a fondat


cunoştinţele teoretice şi şi-a format o gândire mai profundă, mai creativă, ceea ce ar permite
iniţierea nemijlocită în domeniul dat. Deasemenea, practica a creat suficiente premize pentru ca
autorul să conştientizeze necesitatea ţinerii evidenţei contabile şi importanţa ei pentru entitate şi
economie în general.

40
BIBLIOGRAFIE

Acte legislative şi normative


I. Legea cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală nr. 246 din 23
noiembrie 2017 in Monitorul Oficial Nr. 441-450 din 22.12.2017.
II. Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995, Monitorul Oficial al RM din 1
ianuarie 1996.
III. Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992,
monitorul oficial al RM din 28 februarie 1994.
IV. Normele pentru efectuarea operaţiunile de casă în economia naţională a Republicii
Moldova, aprobate prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 764 din 25
noiembrie 1992.
V. Hotărârea Guvernului nr. 338 din 21.03.2003 „Cu privire la aprobarea Catalogului
mijloacelor fixe şi activelor nemateriale”.
VI. Hotărârea Guvernului nr. 389 din 14.03.2007 „Cu privire la aprobarea regulamentului
privind calcularea şi evidenţa uzurii în scopuri fiscale”.

41

S-ar putea să vă placă și