Sunteți pe pagina 1din 3

Tema: ____________________________

CUPRINS

ABREVIERI
LISTA TABELELOR, GRAFICELOR ŞI CASETELOR
ADNOTARE (în limbele română şi /engleză sau franceză, la teza elaborată în limba rusă
se prezintă adnotarea şi în rusă după foaia cu adnotarea în limba română)
INTRODUCERE

I. Titlul Compartimentului I
1.1. denumirea paragrafului
1.2. denumirea paragrafului
1.3. denumirea paragrafului

II. Titlul Compartimentului II


2.1. denumirea paragrafului
2.2. denumirea paragrafului
2.3. denumirea paragrafului

III. Titlul Compartimentului III


3.1. denumirea paragrafului
3.2. denumirea paragrafului
3.3. denumirea paragrafului

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Declaraţia de onestitate

1
Rolul și importanța profesionistului contabil în organizarea și
conducerea contabilității de gestiune

Contabilul deţine un rol important in cadrul unei companii deoarece lui îîi sunt
îîncredinţate informaţiile cu privire la mijloacele şi resursele îîntreprinderii şi oferaă o
imagine completaă şi fidelaă asupra situaţiei firmei. Astfel, bilanţul pe care îîl face
contabilul influenţeaza acţionarii, investitorii şi baă ncile. Un alt rol important al
contabilului este de a transpune îîn mod corect sş i complet aceste miscari patrimoniale
îîn informatşii ce vor fi furnizate organelor fiscale, informatşii ce trebuie furnizate
corect, complet si la timp organelor fiscale.
Un contabil trebuie saă fie competent îîn functşia pe care o detşine, saă respecte
confidentşialitatea informatşiei, saă raă maî naă integru sş i saă transmitaă informatşiile obiectiv.
Rolul contabililor a evoluat o dataă cu evoluţia contabilitaă ţii.ÎÎn prezent, el a
devenit un element important îîn structura îîntreprinderii . Un contabil-sef ştie saă
adune informaţiile necesare unei eventuale dezvoltaă ri, îîntocmind astfel o strategie a
firmei si fiind activ in organizaţie.
Prin natura şi obiectivele ei, profesia contabilaă deţine o mare responsabilitate îîn
universal complex al afacerilor. Profesia contabilaă trebuie saă -şi îîndrepte mai mult
atenţia spre eficienţa şi monitorizarea
riscurilor, neignoraî nd îînsaă latura formalaă , aceasta îîn condiţii de independenţaă ,
confidenţialitate şi transparenţaă profesionalaă O contabilitate riguroasaă este esenţialaă
pentru utilizarea eficientaă a capitalului şi implicit pentru credibilitatea pe care
trebuie claă ditaă orice afacere.
Specialistul îîn contabilitate are rolul de a verifica corectitudinea şi eficacitatea
metodelor şi mijloacelor adoptate pentru asigurarea siguranţei îîn funcţionare a
sistemelor, asigurarea calitaţii şi confidenţialitaţii datelor şi rezultatelor oferite
utilizatorilor.
Treptat odataă cu noile provocaă ri la care trebuie saă raă spundaă contabilitatea, s-a
conturat un
nou tip de profesionist contabil. Un profesionist contabil trebuie saă fie sincer şi corect
îîn realizarea serviciilor profesionale.El trebuie saă fie imparţial şi nu trebuie saă admitaă
prejudecaă ţi sau abateri, conflicte de interese sau influenţarea sa de caă tre alţii îîn
privinţa îîncaă lcaă rii obiectivitaă ţii. ÎÎn acelaşi timp el are datoria permanentaă de a-şi
2
menţine cunoştinţele profesionale şi aptitudinile la nivelul cerut, pentru se asigura caă
un client este beneficiarul unui serviciu profesional competent, bazat pe ultimele
evoluţii din domeniul practicii, legislaţiei şi tehnicii. Profesionistul contabil trebuie saă
respecte confidenţialitatea informaţiilor dobaî ndite îîn timpul îîndeplinirii serviciilor
profesionale şi nu trebuie saă utilizeze sau saă divulge aceste informaţii faă raă autorizare
sau numai dacaă existaă un drept legal sau profesional sau datoria de a face acest lucru.
Un profesionist contabil trebuie saă -şi îîndeplineascaă sarcinile profesionale îîn
conformitate cu normele tehnice şi profesionale relevante. Profesioniştii contabili au
datoria de a executa cu grijaă şi abilitate instrucţiunile clientului, îîn maă sura îîn care
sunt compatibile cu cerinţele de integritate, obiectivitate şi îîn cazul liber-
profesioniştilor contabili, cu independenţa. ÎÎn plus, ei trebuie saă se conformeze
normelor profesionale şi tehnice emise de: Î.A.S.B., Î.F.A.C., M.F.P., C.E.C.C.A.R. şi
CameraAuditorilor Financiari.
Rolul contabilului de gestiune este acela de a furniza managerului informaţiile
necesare luaă rii deciziei şi care saă reflecte ataî t efectele riscului îîn condiţii de
incertitudine, caî t şi nivelul cel mai probabil al rezultatelor..Ca urmare, persoana
responsabilaă cu luarea deciziilor va fi mult mai bine informataă asupra contextului şi
alternativelor şi va fi capabilaă saă ia o decizie optim
Contabilul de gestiune determinaă costul unitar şi total utilizaî nd procedee şi
metode de calculaţie specifice activitaă ţii desfaă şurate, are un rol important îîn
planificarea şi prognozarea activitaă ţii, îîn îîntocmirea bugetului cheltuielilor de
producţie, ca parte componentaă a bugetului de venituri şi cheltuieli al unitaă ţii.
ÎÎn concluzie, putem spune ca profesionalistul contabil are un rol indispensabil
îîn cadrul oricarei companii, informaţiile furnizate de caă tre aceştia fiind esenţiale
pentru cei care conduc o afacere.