Sunteți pe pagina 1din 19

CLASA a VI-a A

AN ŞCOLAR 2018/2019
PROFESOR : NIŢULESCU MĂDĂLINA

Avizat ,
Director, Avizat,
Responsabil Comisie Metodică,

LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ-opţional integrat


COMPETENŢE GENERALE

1. Receptarea textului literar, nonliterar şi multimodal din perspectiva abilităţilor de viaţă;


2. Utilizarea lecturii în vederea dezvoltării personale;

VALORI ŞI ATITUDINI

 Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi;


 Asumarea unui set de valori personale care să confere identitate persoanei;

 Dezvoltarea gândirii critice, flexibile şi prospective;

 Cultivarea interesului pentru învăţarea pe parcursul întregii vieţi ca expresie a dezvoltării durabile;

 Valorizarea creativităţii ca resursă pentru dezvoltarea peronală şi comunitară;

 Acceptarea diversităţii etnice, sociale, culturale, religioase, de opţiune etc.;

 Acceptarea dialogului şi a comunicării interculturale

COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI ASOCIATE

Clasa a VI – a
Receptarea textului literar, nonliterar şi multimodal din perspectiva abilităților de viață

Competenţe specifice Conţinuturi asociate


1.1 Citirea unor texte diferite care abordează Texte literare și nonliterare
problematica abilităților de viață Sensul global al textelor
Abilități de viață: abilități de comunicare, abilități
sociale, abilități de management al învățării și
informațiilor, abilități de autocunoaștere, abilități de
1.2 Observarea comportamentului personajelor autoîngrijire, abilități cognitive, abilități practice
literare/ a persoanelor în vederea identificării Comportamentul
abilității de viață absente sau dobândite Personaj literar; persoană

1. Utilizarea lecturii în vederea dezvoltării personale


Competenţe specifice Conţinuturi asociate
2.1 Identificarea rolului lecturii în dezvoltarea Lectura experiențială
personală Lectura de identificare
2.2 Asocierea textelor citite cu experiențe personale Dezvoltarea personal

SUGESTII METODOLOGICE

Programa oferă posibilitatea organizării flexibile a învăţării într-un număr variabil de lecţii. Se
recomandă ca textele literare şi nonliterare selectate în vederea dezvoltării competenţelor generale vizate de
prezenta programă să fie legate tematic de problema abilităţilor de viaţă. Textele literare vor fi selectate atât
din literatura română, cât şi din literatura universală.

Se poate opta pentru selecţia unor texte, piese de teatru şi filme diverse care pot ilustra teme precum:
familia, şcoala, iubirea, călătoria, prietenia, copilăria, adolescenţa etc.

Numărul de texte literare selectate destinate lecturii, pentru fiecare an şcolar, este de cel puţin 5
(fragmente sau integrale): poezii, proză narativă şi text dramatic. În ceea ce priveşte textele nonliterare, se
vor studia, în acest scop, cel puţin 4 texte, de preferinţă legate tematic de cele literare şi aflate în strânsă
legătură cu categoria de vârstă din care fac parte elevii. În cazul claselor din ciclul inferior şi superior al
liceului, se vor include în seria creaţiilor supuse discuţiilor cel puţin o piesă de teatru şi un film, pentru
fiecare an şcolar.

Textele literare şi cele nonliterare, piesele de teatru şi filmele vor fi selectate astfel încât să abordeze
din categoriile de abilităţi de viaţă, următoarele abilităţi specifice:

Categorii de abilităţi de viaţă Abilităţi specifice


Abilitatea de ascultare activă
1. Abilităţi de comunicare Abilitatea de negociere
Abilitatea de comunicare asertivă
Abilitatea de adaptare a discursului la context
Abilitatea de persuasiune
Abilitatea de lucru în echipă
2. Abilităţi sociale Abilitatea de cooperare
Abilitatea de leadership
Abilitatea de rezolvare a conflictelor
Abilitatea de voluntariat
Abilitatea de acceptare a diferenţelor
Abilitatea de documentare
3. Abilităţi de management al învăţării şi Abilităţi metacognitive
informaţiilor Abilitatea de selectare a informaţiilor
Abilitatea de învăţare independentă
Abilitatea de gestionarea emoţiilor
4. Abilităţi de autocunoaştere Abilitatea de a avea încredere în sine
Abilitatea de asumare a responsabilităţilor
Abilitatea de gestionare a stresului
Abilitatea de adoptare a unui stil de viaţă sănătos
5. Abilităţi de autoîngrijire Abilitatea de igienă personală
Abilitatea de siguranţă personală
Abilitatea de rezolvare a problemelor
6. Abilităţi cognitive Abilitatea de luare a deciziilor
Abilitatea de gândire critică
Abilitatea de planificare şi organizare
Abilităţi antreprenoriale
7. Abilităţi practice Abilitatea de protejare a mediului
Abilităţi tehnice
Abilitatea de îngrijire şi realizare a siguranţei
locuinţei

Activităţile de predare-învăţare-evaluare se vor desfăşura în unităţi de timp de două ore, ceea ce


implică structurarea conţinuturilor pentru o abordare logică şi coerentă în cadrul unor scenarii didactice
atractive, dinamice, care să îmbine activitatea individuală şi frontală cu cea în perechi sau în grup. Scenariile
didactice trebuie să fie structurate după modelul: evocare (intrare în temă, actualizarea cunoştinţelor),
realizarea sensului (predarea-învăţarea de noi cunoştinţe), reflecţie şi extindere. Rolul central în procesul de
predare-învăţare îl are dezvoltarea curiozităţii elevilor asupra posibilităţilor diverse de exprimare a propriilor
gânduri şi sentimente, dar şi asupra universului textului.

Competenţele specifice pot fi formate prin oricare dintre conţinuturile asociate, iar valorile şi
atitudinile vor fi avute în vedere atât în selecţia textelor, cât şi în abordarea concretă a acestora. Pentru
formarea calităţilor unui lector activ şi critic, capabil de discernământ, elevilor li se va cere să-şi exprime
opinia despre mesajul textelor, despre valorile şi ideile promovate, despre abilităţile de viaţă identificate la
nivelul personajelor/ persoanelor din textele citite sau despre abilităţile de viaţă care le lipsesc acestora.

Citirea corectă şi fluentă presupune atât citirea pentru sine, cât şi citirea pentru ceilalţi, de aceea elevii
vor fi solicitaţi să citească texte sau fragmente de texte literare sau nonliterare în gând, dar şi cu voce tare, în
faţa unui auditoriu.

Textul literar şi nonliterar va fi abordat atât cu scopul formării competenţelor generale şi a celor
specifice, cât şi cu scopul formării competenţelor cheie de învăţare, interpersonale şi sociale.

Profesorul va aborda textele din perspectivă transcurriculară prin utilizarea metodelor interactive
specifice dezvoltării gândirii critice, astfel încât textul să fie pretext pentru înţelegerea sinelui şi a lumii.

Evaluarea se va realiza, de regulă, prin metode complementare (observarea sistematică a


comportamentului, interviul, portofoliul, autoevaluarea, jurnalul de lectură, proiectul etc.) care permit
evaluarea reacţiilor, a învăţării şi a comportamentului elevilor.

Dezvoltarea competenţei digitale se va realiza prin activităţi de învăţare ce au ca scop formarea la


elevi a deprinderii de a folosi internetul şi softurile educaţionale ca sursă de documentare şi de a utiliza critic
şi creativ mijloacele media electronice.
PROFESOR: NIŢULESCU MĂDĂLINA
CLASA a VI-a A
AN ŞCOLAR 2018/2019

PLANIFICARE ANUALĂ

NR. DOMENII NUMĂR ORE ALOCATE


CRT. ALE ACTIVITĂŢII DIDACTICE SEM. I SEM. II TOTAL
1. Prezentarea disciplinei opţionale 2 2 4

2. Structuri narative în textul literar 4 3 7

3. Structuri lirice în textul literar 4 3 7

4. De la textul narativ la textul dramatic 2 2 4

5. Textul nonliterar 2 2 4

6. Textul multimodal 1 ─ 1
7. Evaluare iniţială 1 ─ 1

8. Recapitulare semestrială 1 1 2

9. Evaluare curentă şi teste 1 1 2

10. Recapitulare finală ─ 1 1

Total 18 16 33

Săptămâna 15-19 aprilie: programul Şcoala altfel.


PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

LECTURA CA ABILITATE DE VIAŢĂ


SEMESTRUL I

Unitatea de Obiective de Nr. Săptămâna Observaţii


învăţare Conţinuturi referinţă ore

Prezentarea disciplinei opţionale 1.1, 1.2, 2.1, 1 I


2.2
1 II
Cartea prietenului meu de Antole France 2 II-III
Copilul și realitatea înconjurătoare 1.1, 1.2, 2.1,
Lecție de viață 2.2
I.
STRUCTURI
NARATIVE

Budulea Taichii, de Ioan Slavici 2 IV-V


Respectul de sine și față de ceilalți 1.1, 1.2, 2.1,
II.STRUCTURI Personajele și valorile morale din lumea 2.2
NARATIVE satului

Bibliotecă, de Marin Sorescu 1.1, 1.2, 2.1, 2 VI-VII


III. Primele impresii 2.2
STRUCTURI Lumea textului
LIRICE
Articolul de revistă 2 VIII-IX
Particularităţi ale textului nonliterar 1.1, 1.2, 2.1,
IV. TEXTUL De la textul nonliterar la textul literar 2.2
NONLITERAR

Afișul 1.1, 1.2, 2.1, 2 X-XI


V. TEXTUL Particularităţi ale textului multimodal 2.2
MULTIMODAL Coduri de comunicare şi registre
lingvistice
Interferenţe între textul literar şi textul
modal

Hagi Tudose de Barbu Șt.Delavrancea 1.1, 1.2, 2.1, 2 XIII-XIV


VI. Personajul – exponent al unui stil de viaţă 2.2
STRUCTURI Gândirea ca exponent al conştiinţei umane
NARATIVE

1.1, 1.2, 2.1, 2 XV-XVI


Lumină lină, de Tudor Arghezi 2.2
VII. Împlinirea prin creaţie
STRUCTURI Condiţia artistului
LIRICE

Recapitulare semestrială 1.1, 1.2, 2.1, 1 XVII-


2.2
Evaluare 1 XVIII

SEMESTRUL al II-lea
Encicopedia zmeilor, de Mircea 1.1, 1.2, 2.1, 2
VIII. Cărtărescu 2.2 I-II
STRUCTURI Relația realitate - ficțiune
NARATIVE Impresii și exprimare de opinie

Firmin.Aventurile unei vieți subterane, 1.1, 1.2, 2.1, 2 III-IV


IX. TEXT de Sam Savage 2.2
LITERAR- Relația autor, narator, personaj
SCENARIU Exprimarea unui punct de vedere

Mărțișor , de Ion Pillat 1.1, 1.2, 2.1, 2 V- VI


X. STRUCTURI Poezia naturii. Procedee de expresivitate 2.2
LIRICE Organizarea unui text propriu. Scrire
creativă

Enciclopedia Universului 1.1, 1.2, 2.1, 2 VII-VIII


Particularităţi ale textului nonliterar 2.2
XI. TEXTUL Transformarea textului nonliterar în text
NONLITERAR literar
Textul între conotativ şi denotativ
Călătorie în lumea Zgârie-Norilor 1.1, 1.2, 2.1, 2 IX-X
Particularităţi ale textului multimodal 2.2
XII. TEXTUL Coduri de comunicare şi registre
MULTIMODAL lingvistice
Interferenţe între textul literar şi textul
modal

Cititorul din peșteră de Rui Zink 1.1, 1.2, 2.1, 2 XI-XII


XIII. Moduri de expunere. Momentele 2.2
STRUCTURI subiectului
NARATIVE Valoarea lecturii. Scriere creativă

XIV. În zori , de George Coșbuc 1.1, 1.2, 2.1, 2 XIII-XIV


STRUCTURI Poezia naturii. Procedee de expresivitate 2.2
LIRICE Scriere creativă

Recapitulare semestrială 1.1, 1.2, 2.1, 2 XV-XVI


Evaluare finală 2.2
PLANIFICAREA DETALIATĂ A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE
SEMESTRUL I – 18 ore
Clasa a VI-a C
An şcolar: 2017-2018 Lectura și abilitățile de viață
Profesor: Burlacu Maria

Unitați de Conţinuturi C.S. Activităţi de învăţare Resurse. Forme de organizare Nr. Evaluare
învățare ( detalieri ) ore
Prezentarea 1.1 - exerciţii de corelare a - activitate frontală combinată cu activitatea independentă 1 Chestionare
disciplinei 1.2 informaţiilor receptate din Diverse volume din domenii diferite privind atitudinea
opționale 2.1 diverse surse; fata de lectura
2.2 -exerciţii de identificare a
valorii lecturii; Observare
- discuţii privind rolul lecturii sistematică
în viața omului;
- exerciţii de căutare şi de
selectare a informaţiei dorite
cu ajutorul tablei de materii;
Structuri 2. “Cartea 1.1 - identificarea cuvintelor noi 1 Grila de evaluare
narative prietenului 1.2 în texte ascultate şi - activitate frontală combinată cu activitatea independentă a lecturii
meu” de 2.1 clarificarea sensului acestora Dicţionare Observarea şi
Anatole France 2.2 prin: apelare la contextul Fişe de lectură aprecierea verbală
(lectura lingvistic, la dicţionar, dirijat Observare
expresiva, de profesor; sistematică
lectura - exercitii de identificare a
explicativa, unor expresii si a unor cuvinte
vocabular, idei noi din text;- exerciţii de
principale) identificare a problemei
Copilul și principale abordate într-un
realitatea text literar;
înconjuratoare - identificarea acţiunii, a
participanţilor la acţiune, a
timpului şi spaţiului în care se
petrec evenimentele într-o
naraţiune;
- exerciţii de povestire a unor
texte narative;

Structuri 3.,,Cartea 1.1 - identificarea - activitate pe grupe 1 Observare


narative prietenului 1.2 sistematică
meu” de 2.1
Anatole France 2.2
Lecție de viață
Structuri 4.,,Budulea 1.1 - identificarea cuvintelor noi - activitate pe grupe 1 Observarea şi
narative Taichi” ,de 1.2 în texte ascultate şi Fise de lucru aprecierea verbală
Ioan 2.1 clarificarea sensului acestora Mina-Maria Rusu – „Exerciţii practice de limba română” Observare
Slavici(lectura 2.2 prin: apelare la contextul Dictionar de literatură sistematică
expresiva, lingvistic, la dicţionar, dirijat Fişe de lectură
lectura de profesor;
explicativa, - exercitii de identificare a
vocabular, idei unor expresii si a unor cuvinte
principale) noi din text;- exerciţii de
Respectul față identificare a problemei
de sine și față principale abordate într-un
de ceilalți text literar;
- identificarea acţiunii, a
participanţilor la acţiune, a
timpului şi spaţiului în care se
petrec evenimentele într-o
naraţiune;
- exerciţii de povestire a unor
fragmente narative;
Structuri 5. - exercitii de urmarire a unor - activitate frontală combinată cu activitatea independentă 1 Observare
narative Budulea 1.1 dialoguri, de participare la sistematică
Taichi” ,de 1.2 realizarea lor şi de Chestionare orala
Ioan Slavici 2.1 formare/exersare a unui
Personajele și 2.2 comportament comunicativ
valorile morale adecvat;
din lumea - exercitii de initiere, de
satului mentinere si de incheiere a
unui dialog cu diferite
categorii de interlocutori
cunoscuti;
- identificarea valorilor
morale ce contureaza un
caracter puternic;
- identificarea valorilor din
lumea satului;
Structuri 6. Bibliotecă, 1.1 -- exercitii de identificare a Volum de poezii, M .Sorescu 1 Observare
lirice de Marin 1.2 unor expresii si a unor cuvinte - activitate frontală combinată cu activitatea independentă sistematică
Sorescu 2.1 noi din text;
Primele 2.2 - exerciţii de determinare a
impresii sensurilor unor cuvinte şi de
explicare a semnificaţiei
acestora în contexte diferite;
- exerciţii de recitare
expresivă a unor poezii;
Structuri 7. Bibliotecă, 1.1 - exerciţii de identificare a - activitate frontală combinată cu activitatea independ 1 Observare
lirice de Marin 1.2 problemei principale abordate sistematică
Sorescu 2.1 într-un text literar;
Lumea textului 2.2 - exercitii de interpretare a
mesajului comunicat;
Textul 8. Articolul de 1.1 - exercitii de sesizare a - activitate frontală combinată cu activitatea independentă 1 Observarea şi
multimodal revistă 1.2 informatiilor noi; aprecierea verbală
Particularități 2.1 - exercitii de interpretare a Observare
ale textului 2.2 mesajului comunicat; sistematică
nonliterar - prezentarea unor informaţii
privitoare la realitatea
înconjurătoare;
Textul 9. Articolul de 1.1 - exerciţii de recunoaştere a - activitate frontală combinată cu activitatea independentă 1 Temă de lucru în
multimodal revistă 1.2 sensurilor cuvintelor în - activitate pe grupe clasă
De la textul 2.1 contexte diferite şi de Fise de lucru Observarea şi
nonliterar la 2.2 evaluare a expresivităţii; aprecierea verbală
textul literar - exercitii de sesizarea rolului Observare
cuvintelor în construirea sistematică
atmosferei locale sau de
epocă, în prezentarea faptelor
sau în caracterizarea
personajelor;

Textul 10. Afișul 1.2 - identificarea ideilor 1 Observare


multimodal Particularitațile 2.2 esenţiale dintr-un anunţ sau sistematică
textului dintr-o ştire şi sesizarea
multimodal intenţiei comunicative din
spatele acestora);
- exerciţii de recunoaştere a
destinaţiei unui text;
Textul 11. Afișul 1.2 - exerciţii de comunicare - activitate frontală combinată cu activitatea independentă și pe grupe 1 Temă de lucru în
multimodal Interferențe 2.2 orală cu scop declarat de clasă
între textul informare, de luare de Observarea şi
literar și textul atitudine, de opinie; aprecierea verbală
modal - exerciţii de observare a Observare
modului de reflectare a sistematică
realităţii în anunţ, ştire (prin Teste formative
comparaţie cu modul de
reflectare a realităţii în textul
literar);

12. Hagi 1.2 - identificarea cuvintelor noi - activitate frontală , independentă 1 Observarea şi
Structuri Tudose, de 2.2 în texte ascultate şi -activitate în perechi; aprecierea verbală
narative B.Șt. clarificarea sensului acestora Fise de lucru Observare
Delavrancea prin: apelare la contextul sistematică
Personajul lingvistic, la dicţionar, dirijat
exponent al de profesor;
unui stil de - exercitii de identificare a
viață unor expresii si a unor cuvinte
noi din text;- exerciţii de
identificare a problemei
principale abordate într-un
text literar;
- identificarea acţiunii, a
participanţilor la acţiune, a
timpului şi spaţiului în care se
petrec evenimentele într-o
naraţiune;
- exerciţii de povestire a unor
fragmente narative;
Structuri 13. Hagi 1.2 -exerciții de identificare a - activitate frontală combinată cu activitatea independentă 1 Observare
narative Tudose, de 2.2 trăsăturilor personajului sistematică a
B.Șt. - identificarea stilului de activităţii şi a
Delavrancea viață a personajului; comportamentului
Gândirea - -exerciții de identificare a elevilor
exponent al unor situații similare în
conștinței realitatea înconjurătore;
umane
Structuri 14. Lumină 1.2 -exerciţii de lectură expresivă - activitate frontală combinată cu activitatea indep. 1 Observare
lirice lină, de T 2.2 - exerciţii de demonstrare a sistematică
.Arghezi înţelegerii textelor prin
Împlinirea prin participarea la discuţii pe
creație marginea lor;
Structuri 15. Lumină 1.2 - exerciții de identificare a - activitate frontală combinată cu activitatea independentă 1
lirice lină, de T 2.2 condiției creatorului în lume; Observare
.Arghezi - exerciții de exprimare a sistematică
Condiția opiniei personale față de rolul
artistului oricărui creator in lume;

Recapitulare 1.2 -exerciţii de lectură expresivă - fise de lucru 1


2.2 a unor texte, demonstrarea - activitate frontală combinată cu activitate
înţelegerii textelor prin
participarea la discuţii pe
marginea lor şi prin
rezolvarea unor cerinţe
specifice;

SEMESTRUL AL II –LEA-16 ore

Unitatea Conţinuturi ( detalieri ) C.S. Activităţi de învăţare Resurse. Forme de organizare Nr. Evaluare
de activitate ore
Structuri 1. Encicolpedia zmeilor, 1.1 - identificarea cuvintelor noi în texte ascultate şi 1 Observare
narative de Mircea Cărtărescu 1.2 clarificarea sensului acestora prin: apelare la - activitate frontală combinată cu sistematică
Relația realitate - 2.1 contextul lingvistic; activitatea independentă și pe Confruntarea
2.2 - exerciții de identificare a elementelor ce aparțin grupe
ficțiune realului, respectiv ficținunii; Fise de lucru
ideilor elevilor
- exerciții de identificare a elementelor ce
conturaeză ficțiunea;

Structuri 2. Encicolpedia zmeilor, 1.1 - exerciţii de identificare a problemei principale - activitate frontală combinată cu 1 Observare
narative de Mircea Cărtărescu 1.2 abordate într-un text literar activitatea independentă sistematică
Impresii și exprimare de 2.1 - identificarea acţiunii, a participanţilor la acţiune, a - activitate in perechi
2.2 timpului şi spaţiului în care se petrec evenimentele Fise de lucru
opinie într-o naraţiune;
- exerciții de exprimare a propriei păreri;
Text literar Firmin. Aventurile unei 1.1 - exercitii de interpretare a mesajului comunicat; - activitate frontală combinată cu 1 Observare
-scenariu vieți 1.2 - exercitii de identificare a problemei principale activitatea independentă sistematică a
Subterane, de Sam 2.1 din textul literar; - activitate in perechi activităţii şi a
2.2 Fise de lucru
Savage comportamentului
Realația autor, narator, elevilor
personaj
Text literar Firmin. Aventurile unei - exercitii de interpretare a mesajului comunicat; - activitate frontală combinată cu 1 Temă de lucru în
-scenariu vieți 1.1 - exerciţii de motivare a opiniei, pornind de la activitatea independentă clasă Observare
Subterane, de Sam 1.2 diverse teme discutate în clasă, aprecieri Fise de lucru sistematică
Savage 2.1 personale referitoare la textele epice; Calitatea şi
2.2 - exerciții de exprimare a unui punct de vedere; cantitatea
răspunsurilor date
Compararea
rezultatelor
Structuri Mărțișor, de I. Pillat 1.1 -- exercitii de identificare a unor expresii si a unor - activitate frontală combinată cu 1 Aprecieri verbale
Lirice Poezia naturii. Procedee 1.2 cuvinte noi din text; activitatea independentă
de expresivitate 2.1 - exerciţii de determinare a sensurilor unor - activitate in perechi Observare
2.2 cuvinte şi de explicare a semnificaţiei acestora în Fise de lucru sistematică a
contexte diferite; - exercitii de interpretare a activităţii şi a
mesajului comunicat; comportamentului
1.2 - exerciţii de diferenţiere între o operă epică şi - activitate frontală combinată cu 1
Structuri Mărțișor, de I. Pillat activitatea independentă t
2.1 una lirică, prin referire la textele studiate/citite;
lirice Organizarea unui text - activitate in perechi elevilor
sesizarea unor trăsături ce particularizează
propriu. Scriere creativă pastelul și descrierea de tip tablou; Fise de lucru Gradul de
- realizarea de creații proprii folosind expresii din înţelegere şi de
operele lecturate; aplicare a
noţiunilor noi
Textul nonliterar Enciclopedia Universului 1.2 - exercitii de sesizare a informatiilor noi; Fragmente de texte 1 Observarea
Particularități ale textului 2.1 - exercitii de interpretare a mesajului comunicat; - literare/nonliterare Activitate sistematică
nonliterar exerciţii de sesizare a aspectelor ce țin de textul frontală şi individuală Aprecierea
literar, respectiv a textului nonliterar; răspunsurilor

Enciclopedia Universului 1.2 - exerciții de transformare și elaborare a unui text 1 Itemi cu răspuns
Transformarea textului 2.1 literar pornind de la un text nonliterar; scurt
nonliterar în text literar - exerciții de prezentarea unor informaţii Itemi descriptivi de
privitoare la realitatea înconjurătoare; tip pereche
Observare
sistematică
Textul Călătorie în lumea 1.1 - exerciţii de sesizare a particularitaților textului - activitate frontală combinată cu 1 Observare
multimodal Zgârie-Norilor 1.2 literar în paralel cu un text modal; activitatea independentă, perechi sistematicxă
Particularități ale 2.1 Fise de lucru
textului multimodal 2.2

Călătorie în lumea 1.1 - exerciţii de sesizare a particularitaților textului 1 Fise test


Textul Zgârie-Norilor 1.2 literar în paralel cu un text modal;
multimodal Interferențe între textul 2.1 Observare
2.2 sistematica
literar ți textul Temă de lucru în
multimodal clasă
Structuri Cititorul din peșteră, de 1.1 - exerciţii de identificare a problemei principale - activitate frontală combinată cu 1 Observare
narative Rui Zink 1.2 abordate într-un text literar; activitatea independentă sistematică
Moduri de expunere 2.1 - exercitii de identificare a modurilor de expunere; - activitate pe grupe
2.2 - exerciții de identificare a momentelor subiectului;
Momentele subiectului
- exerciții de sezizare a rolului momentelor
subioectului în elaborarea unei creații proprii;
Structuri Cititorul din peșteră, de 1.2 - exerciții de sesizarea a valorii lecturii; - activitate frontală combinată cu 1 Observare
narative Rui Zink 2.1 - exerciţii de identificare şi ordonare a secvenţelor activitatea independentă sistematică
Valoarea lecturii. Scriere narative dintr-un text dat, în vederea elaborării - activitate pe grupe
creativă acestuia;

Structuri lirice În zori, de G.Coșbuc 1.2 -exerciţii de lectură expresivă - activitate frontală combinată cu 1 Observare
Poezia naturii 2.1 - exerciţii de demonstrare a înţelegerii textului activitatea independentă sistematica
Procedee de prin participarea la discuţii pe marginea lor;
expresivitate
Structuri lirice În zori, de G.Coșbuc 1.2 - - activitate frontală combinată cu 1 Observare
Scriere creativă 2.1 activitatea independentă sistematică

Evaluare Recapitulare 1.1 - activitate frontală combinată cu 2


-exerciţii de lectură expresivă a unor texte, activitatea independentă și pe
1.2
demonstrarea înţelegerii textelor prin participarea grupe
2.1
la discuţii pe marginea lor şi prin rezolvarea unor
2.2
cerinţe specifice;

S-ar putea să vă placă și