Sunteți pe pagina 1din 6

Plan de evaluare a implementarii

Strategiei de Dezvoltare Locala


a GAL „Dealurile Cotmenei”

1. CADRU LEGISLATIV

Art. 54 din Regulamentul UE nr. 1303/2013 stabilește cadrul general în care trebuie
realizate evaluările fondurilor europene structurale și de investiții aferente perioadei de
programare 2014- 2020. Pe baza acestui articol, misiunea evaluării este:
 De a îmbunătăți calitatea proceselor de elaborare și implementare a programelor;
 De a aprecia eficacitatea, eficiența și impactul acestora.
Evaluarea ex-ante este asociată în primul rând primului obiectiv (art. 55(1) al
Regulamentului UE nr. 1303/2013), în timp ce evaluările pe parcursul perioadei de
implementare și cele ex-post privesc îndeosebi cel de-al doilea obiectiv (art. 56(3) și 57(1)).
Statele membre sunt responsabile de evaluarea ex-ante și evaluările pe parcursul perioadei
de implementare a programelor, iar evaluarea ex-post va fi realizată de Comisia Europeană
sau de statul membru în strânsă cooperare cu CE.
Potrivit art. 56 al aceluiași regulament, evaluările pe parcursul perioadei de implementare
a programelor trebuie să fie realizate pe baza unui plan de evaluare.
De asemenea, conform:
 Regulamentul UE nr. 1303/2013:
 “Sarcinile grupurilor de acțiune locală sunt următoarele:
(g) monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locală plasate sub
responsabilitatea comunității și a operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități specifice
de evaluare în legătură cu strategia respectivă.” (Art. 34 – par. 3, lit g)

 „Strategie de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității conține cel


puțin următoarele elemente:
(f) o descriere a procedurilor de gestionare și monitorizare a strategiei, prin care se
demonstrează capacitatea grupului de acțiune locală de implementare a strategiei, însoțită
de o descriere a procedurilor specifice de evaluare” (Art. 33 – par. 1, lit f)

 Regulamentul UE nr. 1305/2013


 „Grupurile de acțiune locală furnizează autorității de management și/sau
evaluatorilor desemnați sau altor organisme delegate pentru a îndeplini funcții în numele
acesteia, toate informațiile necesare pentru a permite monitorizarea și evaluarea
programului, în special în ceea ce privește realizarea obiectivelor și priorităților
specificate.” (Art. 71)

1
2. OBIECTIVE SI SCOP
GAL „Dealurile Cotmenei” si-a asumat in cadrul capitolului IX din SDL “Organizarea
viitorului GAL - Descrierea mecanismelor de gestionare, monitorizare, evaluare și control a
strategiei” realizarea activitatii de evaluarea. Aceasta activitate presupune elaborarea unui
set de indicatori (consideraţi relevanţi în reflectarea eficienţei obţinute în urma
implementării proiectului) şi a unei metodologii de evaluare (inclusiv rapoarte de evaluare –
intermediare şi finale) a rezultatelor implementării.

Planul de evaluare se realizeaza cu scopul de a imbunatati calitatea implementarii


SDL, prin analiza eficientei, adica a celei mai bune relatii dintre resursele angajate si
rezultate atinse si a eficacitatii programului, insemnand masura in care obiectivele au fost
atinse.

Obiectivele Planului de evaluare sunt:


 realizeaza interconectari între activitățile de monitorizare, evaluare și raportare,
care să asigure un nivel ridicat al calității rezultatelor activitățiilor de evaluare;
 pune bazele unei strategii de comunicare a rezultatelor evaluărilor către factorii de
decizie și către publicul interesat;
 stabileste rolurile și responsabilitățile celor implicați în activitatea de evaluare, în
vederea facilității unui dialog cât mai constructiv între aceștia
 furnizeaza informațiile necesare pentru implementarea SDL;
 furnizeaza informațiile necesare pentru a arăta progresul intermediar înregistrat în
îndeplinirea obiectivelor;

In vederea atingerii acestor obiective, elaborarea si implementarea planului de evaluare


ar trebui sa asigure urmatoarele:
 Evaluarile furnizeaza rezultatele asteptate la timp si sunt disponibile intr-o forma
accesibila pentru toate partile interesate;
 Evaluarile faciliteaza urmarirea rezultatelor (concluziile si recomandarile acestora)
pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala;
 Evaluarile sprijina raportarea catre Autoritatea de Management.

2
3. RESURSELE UMANE IMPLICATE IN PROCESUL DE EVALUARE

Planul de evaluare este intocmit de catre angajatul GAL ce are responsabilitatea


generală pentru funcționarea și guvernanța sistemului de monitorizare și de evaluare, inclusiv
pentru calitatea Planului de evaluare, pregătirea la timp și comunicarea rezultatelor. Acesta
se asigură de înregistarea, stocarea, gestionarea și raportarea datelor relevante privind
implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala.

Pentru elaborarea Raportului de evaluare se propune externalizarea acestei


activitati catre o firma de specialitate. In cadrul raportului, echipa de experti a evaluatorului
extern:

 va utiliza instrumente de evaluare specifice destinate sa asiste in structurarea


evaluarii, obtinerea si analiza datelor. Astfel, se propune folosirea anchetei
(utilizând tehnica sondajului de opinie si având ca instrument final
chestionarul) si observatia;
 va fundamenta raspunsurile la intrebarile comune si specifice de evaluare;
 vor dezvolta concluziile si recomandarile prezentate.

In cadrul procesului de evaluare mai sunt implicati :

 Beneficiarii: sunt implicați în procesul de monitorizare și evaluare în două modalități:


1. furnizeaza informații necesare pentru monitorizare și evaluare prin raportarile
privind stadiul implementarii proiectelor si a raportarilor privind cererile de plată
sau alte documente;
2. participa la sondaje de opinie, prin completarea chestionarelor.

 Partenerii GAL: Participa la procesul de implementare al SDL, prin completarea de


chestionare.

3
4. ETAPELE PROCESULUI DE EVALUARE

1. Elaborarea Planului de evaluare


Planul de Evaluare se aprobă de către Consiliul Director.
GAL

2. Selectarea Evaluatorului
Selectarea unui evaluator extern si realizarea procedurii de achiziție publică.

3. Elaborarea design-ului evaluării


Pregătirea metodologiei detaliate de evaluare.
EVALUATOR
extern

4. Derularea activităţii de evaluare


Punerea în practică a metodelor și tehnicilor de evaluare alese, analiza și interpretarea
datelor.

5. Redactarea raportului de evaluare


- Definitivarea constatărilor, a concluziilor și a recomandărilor.
- Redactarea raportului de evaluare.

6. Diseminarea rezultatelor evaluării


GAL

- Aprobarea Raportului de evaluare de catre Consiliul Director;


- Transmiterea Raportului de evaluare catre factorii interesați și publicarea pe site-ul
GAL.

5. SUBIECTE SI ACTIVITATI DE EVALUARE


Temele de evaluare a SDL vor avea în vedere nevoile specifice de evaluare și
monitorizare identificate pe parcursul implementării strategiei, care vor acoperi cel puțin
următoarele: evaluarea indicatorilor SDL, evaluarea indeplinirii obiectivelor din SDL, inclusiv
obiectivele transversale.
Principalele teme de evaluare care vor fi analizate de catre GAL „Dealurile Cotmenei” in
cadrul Raportului de evaluare vor fi:
 Logica de intervenție a strategiei;
 Eficacitatea şi eficienţa operaţiunilor şi contribuţia lor la obţinerea rezultatelor şi a
impactului prevăzute de strategie;
 Mecanismul de implementare al strategiei;
 Valoarea adăugată datorată metodei LEADER;
 Factorii de succes / insucces.

4
Activitățile de evaluare se împart în 4 categorii, după cum urmează:
A.Elaborarea design-ului evaluarii SDL;
EVALUATOR

-
extern

- B.Derularea activitatii de evaluare propriu-zisă a SDL;

- C.diseminarea informațiilor și activități legate de raportare;


GAL

- D.demersuri întreprinse ca urmare a activității de evaluare.

A. Activitatile desfasurate in etapa de elaborarea design-ului evaluarii SDL


 Revizuirea întrebărilor comune de evaluare (inclusiv a legăturilor cu indicatorii);
 Elaborarea unor întrebări de evaluare specifice SDL aferente unor teme de evaluare;
 Identificarea tipurilor de date care vor fi colectate și examinarea surselor de
informații;
 Completarea elementelor lipsă și acoperirea punctelor slabe identificate în colectarea
datelor;

B. Activitatile desfasurate in etapa de de evaluare propriu-zisa a SDL


 Pregătirea și implementarea unor metodologii de evaluare adecvate;
 Colectarea, procesarea, analizarea și sintetizarea datelor și informațiilor relevante
pentru analizarea efectelor multiple ale masurilor din cadrul SDL și a sinergiilor dintre
măsuri si pentru selectarea metodelor de evaluare și pentru realizarea evaluării
indicatorilor specifici SDL;
 Răspunsuri la întrebările legate de evaluare;
 Concluzii și recomandări legate de elaborarea și implementarea programului.

C. Activitatile desfasurate in etapa de diseminarea informațiilor

Comunicarea descrie modul în care rezultatele activităților de evaluare vor fi disponibile


pentru diferiți destinatari țintă (pentru cine) pentru a le acoperi nevoile de informații (ce),
responsabilii cu diseminarea acestor rezultate (cine), canalele de informare care vor fi
utilizate (cum) și planificarea (când) pentru a monitoriza folosirea rezultatelor din procesul
de evaluare.

5
D. Demersuri întreprinse ca urmare a activității de evaluare

Pe baza rezultatelor evaluărilor, persoanele responsabile de implementarea Strategiei de


dezvoltare locala vor întreprinde măsuri de îmbunătățire a implementării SDL.

6. SURSE DE DATE CARE VOR FI FOLOSITE IN PROCESUL DE EVALUARE

 Strategia de Dezvoltare Locala a GAL „Dealurile Cotmenei”;


 Rapoarte de monitorizare realizate de GAL si transmise catre AM PNDR;
 Arhiva GAL privind proiectele depuse de catre beneficiari;
 Apelurile de selectie;
 Ghidurile solicitantului cu anexele acestuia;
 Rapoartele de selectie ale proiectelor;
 Fisele de monitorizare ale beneficiarilor;
 Instrumente de evaluare (sondajul de opinie, observatia, etc).

Toate aceste date vor fi colectate de catre persoanele implicate in evaluare, vor fi
prelucrate si ulterior incluse in raportul de evaluare.

7. PLANIFICARE ACTIVITATI SI REALIZAREA CALENDARULUI


Ianuarie Februarie
2019 2019
Planificarea evaluării
Selectare evaluator
Elaborarea metodologiei de evaluare detaliate
Derularea evaluării propriu-zise
Comunicarea rezultatelor evaluării

S-ar putea să vă placă și