Sunteți pe pagina 1din 7

GRADUL DIDACTIC II , AN ȘCOLAR 2018-2019

CALENDAR

Atenție! Pentru fiecare serie sunt evidențiate etapele care au loc în anul școlar 2018-2019.

I. Gradul didactic II – sesiunea 2021


Etape:

1. Depunerea cererii pentru efectuarea inspecţiei curente 1 în vederea înscrierii la examenul pentru
obţinerea gradului didactic II, inclusiv cererile cadrelor didactice care au obţinut nota 10 (zece) la
examenul de definitivare în învăţământ – sesiunea 2018, la conducerea unităţii de învăţământ.

Perioada : 1 – 31.10.2018

* Depunerea şi înregistrarea cererilor la ISJ (cererile se înaintează centralizat, de către directorul


unităţii de învăţământ).

Perioada : noiembrie 2018

2. Înscrierea la gradul didactic II şi depunerea dosarului la ISJ BUZĂU.

Se înscriu cadrele didactice care au obţinut definitivarea în învăţământ până/sau în sesiunea 2017 şi
cadrele didactice care au obţinut media 10 (zece) în sesiunea 2018.

*Dosarele de înscriere se depun la conducerea unităţii de învăţământ.

* Fiecare candidat întocmeşte dosarul în dublu exemplar (2 dosare plic).

Perioada : 1 – 18.10.2019

* Depunerea, verificarea şi înregistrarea dosarelor la ISJ BUZĂU (dosarele se înaintează centralizat, de


către directorul unităţii de învăţământ).

Perioada : 21 – 31.10.2019

Dosarul de înscriere cuprinde următoarele documente:

a. Cerere tip de înscriere, adresată conducerii inspectoratului şcolar, în care candidaţii vor nominalize
instituţia de învăţământ centru de perfecţionare la care doresc să susţină examenul;

b. Fişa de înscriere, completată, confirmată de conducerea şcolii;

c. Copii ale următoarelor documente, certificate „conform cu originalul” de către conducerea unităţii
de învăţământ unde candidatul are norma de bază: buletin/carte de identitate, certificat de naştere,
certificat de căsătorie, document privind schimbarea numelui - după caz;

d. Copii certificate „conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ unde


candidatul are norma de bază ale diplomelor de studii însoţite de foaia matricolă/suplimentul la
diplomă;
e. Copia de pe certificatul de acordare a definitivării în învăţământ, semnată pentru conformitate cu

originalul de către conducerea şcolii; în cazul schimbării specialităţii faţă de examenul de definitivare
în învăţământ, se vor depune în copie, certificată „conform cu originalul” de către conducerea unităţii
de învăţământ, diploma de licenţă şi suplimentul la diploma pentru noua specializare;

f. Dovada (adeverinţa) privind calificativele acordate la evaluările anuale din ultimii 2 ani şcolari;

g. Dovada (adeverinţa) privind calificativele acordate la inspecţiile şcolare din ultimii 2 ani şcolari;

h. Recomandarea scrisă asupra activităţii candidatului, din partea Consiliului profesoral al unităţii de
învăţământ unde este încadrat;

i. Copii după raportul şi fişele de evaluare întocmite cu ocazia inspecţiei curente 1, certificate
„conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ în care a avut loc inspecţia;

j. Acordul cultului (binecuvântarea) pentru specializarea Religie;

k. Copia de pe autorizaţia de funcţionare provizorie/acreditarea şcolii, pentru cadrele didactice care


funcţionează în unităţile de învăţământ particular.

Inspecţii necesare:

a. 2 (două) inspecţii curente:

*IC1 (inspecţia curentă 1), finalizată cu calificativul BINE sau FOARTE BINE. Perioada: anul școlar
2018-2019

*IC2 (inspecţia curentă 2), finalizată cu calificativul BINE sau FOARTE BINE.

Perioada : 1.11.2019 – 5.06.2020

b. Inspecţia specială, finalizată cu notă. Nota minimă de promovare a inspecţiei speciale este 8(opt).

Perioada : 1.10.2020 – 31.05.2021

5. Completarea dosarului

Directorii unităţilor de învăţământ vor transmite la ISJ BUZĂU următoarele documente:

* Copii, certificate „conform cu originalul”, dupa raportul şi fişele de evaluare întocmite cu ocazia
inspecţiei curente 2 ( 2 exemplare);

*Copii, cetificate „conform cu originalul”, după raportul şi fişele de evaluare întocmite cu ocazia
inspecţiei speciale (2 exemplare);

*Adeverinţă din care să rezulte vechimea efectivă la catedră de la obţinerea definitivării în


învăţământ până la 31.08.2021 (2 exemplare).

* Adeverinţă privind aprecierile anuale (calificativele) acordate în ultimul an şcolar încheiat şi


calificativul parţial pentru anul şcolar 2020 – 2021 (2 exemplare).
Perioada : 1 – 7.06.2021

5. Examenul pentru obţinerea gradului didactic II

Perioada : ultima săptămână din luna august 2021

I. Gradul didactic II – sesiunea 2020


Etape

1. Depunerea cererii pentru efectuarea inspecţiei curente 1 în vederea înscrierii la examenul pentru
obţinerea gradului didactic II, inclusiv cererile cadrelor didactice care au obţinut nota 10 (zece) la
examenul de definitivare în învăţământ – sesiunea 2016, la conducerea unităţii de învăţământ.

Perioada : 1 – 31.10.2017

* Depunerea şi înregistrarea cererilor la ISJ Braşov (cererile se înaintează centralizat, de către


directorul unităţii de învăţământ).

Perioada : 1 - 30.11.2017

2. Înscrierea la gradul didactic II şi depunerea dosarului la ISJ BUZĂU.

Se înscriu cadrele didactice care au obţinut definitivarea în învăţământ până/sau în sesiunea 2016 şi
cadrele didactice care au obţinut media 10 (zece) în sesiunea 2017.

* Dosarele de înscriere se depun la conducerea unităţii de învăţământ.

* Fiecare candidat întocmeşte dosarul în dublu exemplar (2 dosare plic).

Perioada : 1 – 19.10.2018

*Depunerea, verificarea şi înregistrarea dosarelor la ISJ BUZĂU (dosarele se înaintează centralizat, de


către directorul unităţii de învăţământ).

Perioada : 25 – 31.10.2018

Dosarul de înscriere cuprinde următoarele documente:

a. Cerere tip de înscriere, adresată conducerii inspectoratului şcolar, în care candidaţii vor nominalize
instituţia de învăţământ centru de perfecţionare la care doresc să susţină examenul;

b. Fişa de înscriere, completată, confirmată de conducerea şcolii;

c. Copii ale următoarelor documente, certificate „conform cu originalul” de către conducerea unităţii
de învăţământ unde candidatul are norma de bază: buletin/carte de identitate, certificat de naştere,
certificat de căsătorie, document privind schimbarea numelui - după caz;
d. Copii certificate „conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ unde
candidatul are norma de bază ale diplomelor de studii însoţite de foaia matricolă/suplimentul la
diplomă;

e. Copia de pe certificatul de acordare a definitivării în învăţământ, semnată pentru conformitate cu


originalul de către conducerea şcolii; în cazul schimbării specialităţii faţă de examenul de definitivare
în învăţământ, se vor depune în copie, certificată „conform cu originalul” de către conducerea unităţii
de învăţământ, diploma de licenţă şi suplimentul la diploma pentru noua specializare; f. Dovada
(adeverinţa) privind calificativele acordate la evaluările anuale din ultimii 2 ani şcolari;

g. Dovada (adeverinţa) privind calificativele acordate la inspecţiile şcolare din ultimii 2 ani şcolari;

h. Recomandarea scrisă asupra activităţii candidatului, din partea Consiliului profesoral al unităţii de
învăţământ unde este încadrat;

i. Copii dupa raportul şi fişele de evaluare întocmite cu ocazia inspecţiei curente 1, certificate
„conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ în care a avut loc inspecţia;

j. Acordul cultului (binecuvântarea) pentru specializarea Religie;

k. Copia de pe autorizaţia de funcţionare provizorie/acreditarea şcolii, pentru cadrele didactice care


funcţionează în unităţile de învăţământ particular.

Inspecţii necesare:

a. 2 (două) inspecţii curente:

*IC1 (inspecţia curentă 1), finalizată cu calificativul BINE sau FOARTE BINE.

Perioada : anul școlar 2017-2018

* IC2 (inspecţia curentă 2), finalizată cu calificativul BINE sau FOARTE BINE.

Perioada : 1.11.2018 – 05.06.2019

b. Inspecţia specială, finalizată cu notă. Nota minimă de promovare a inspecţiei speciale este 8(opt).

Perioada : 1.10.2019 – 31.05.2020

5. Completarea dosarului

Directorii unităţilor de învăţământ vor transmite la ISJ Braşov următoarele documente:

*Copii, certificate „conform cu originalul”, dupa raportul şi fişele de evaluare întocmite cu ocazia
inspecţiei curente 2 ( 2 exemplare);

* Copii, cetificate „conform cu originalul”, după raportul şi fişele de evaluare întocmite cu ocazia
inspecţiei speciale (2 exemplare);
* Adeverinţă din care să rezulte vechimea efectivă la catedră de la obţinerea definitivării în
învăţământ până la 31.08.2020 (2 exemplare).

* Adeverinţă privind aprecierile anuale (calificativele) acordate în ultimul an şcolar încheiat şi


calificativul parţial pentru anul şcolar 2019 – 2020 (2 exemplare).

Perioada : 1 – 7.06.2020

5. Examenul pentru obţinerea gradului didactic II

Perioada : ultima săptămână din luna august 2020

I. Gradul didactic II – sesiunea 2019


Etape

1. Depunerea cererii pentru efectuarea inspecţiei curente 1 în vederea înscrierii la examenul pentru
obţinerea gradului didactic II, inclusiv cererile cadrelor didactice care au obţinut nota 10 (zece) la
examenul de definitivare în învăţământ – sesiunea 2015, la conducerea unităţii de învăţământ.

Perioada : 1 – 31.10.2016

* Depunerea şi înregistrarea cererilor la ISJ BUZĂU (cererile se înaintează centralizat, de către


directorul unităţii de învăţământ).

Perioada : 1 - 30.11.2016

2. Înscrierea la gradul didactic II şi depunerea dosarului la ISJ BUZĂU.

Se înscriu cadrele didactice care au obţinut definitivarea în învăţământ până/sau în sesiunea 2014 şi
cadrele didactice care au obţinut media 10 (zece) în sesiunea 2015.

*Dosarele de înscriere se depun la conducerea unităţii de învăţământ.

*Fiecare candidat întocmeşte dosarul în dublu exemplar (2 dosare plic).

Perioada : octombrie 2017

* Depunerea, verificarea şi înregistrarea dosarelor la ISJ BUZĂU (dosarele se înaintează centralizat, de


către directorul unităţii de învăţământ).

Perioada : octombrie 2017

3. Dosarul de înscriere cuprinde următoarele documente:

a. Cerere tip de înscriere, adresată conducerii inspectoratului şcolar, în care candidaţii vor nominalize
instituţia de învăţământ centru de perfecţionare la care doresc să susţină examenul;

b. Fişa de înscriere, completată, confirmată de conducerea şcolii;


c. Copii ale următoarelor documente, certificate „conform cu originalul” de către conducerea unităţii
de învăţământ unde candidatul are norma de bază: buletin/carte de identitate, certificat de naştere,
certificat de căsătorie, document privind schimbarea numelui - după caz;

d. Copii certificate „conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ unde


candidatul are norma de bază ale diplomelor de studii însoţite de foaia matricolă/suplimentul la
diplomă;

e. Copia de pe certificatul de acordare a definitivării în învăţământ, semnată pentru conformitate cu


originalul de către conducerea şcolii; în cazul schimbării specialităţii faţă de examenul de definitivare
în învăţământ, se vor depune în copie, certificată „conform cu originalul” de către conducerea unităţii
de învăţământ, diploma de licenţă şi suplimentul la diploma pentru noua specializare;

f. Dovada (adeverinţa) privind calificativele acordate la evaluările anuale din ultimii 2 ani şcolari;

g. Dovada (adeverinţa) privind calificativele acordate la inspecţiile şcolare din ultimii 2 ani şcolari;

h. Recomandarea scrisă asupra activităţii candidatului, din partea Consiliului profesoral al unităţii de
învăţământ unde este încadrat;

i. Copia raportului scris al inspecţiei curente efectuate înainte de înscriere, certificată pentru
conformitate cu originalul de către conducerea şcolii + copiile fişelor de evaluare a activităţii
didactice, certificate pentru conformitate cu originalul de către conducerea şcolii;

j. Acordul cultului (binecuvântarea) pentru specializarea Religie;

k. Copia de pe autorizaţia de funcţionare provizorie/acreditarea şcolii, pentru cadrele didactice care


funcţionează în unităţile de învăţământ particular.

4. Inspecţii necesare:

a. 2 (două) inspecţii curente:

* IC1 (inspecţia curentă 1), finalizată cu calificativul BINE sau FOARTE BINE.

Perioada : anul şcolar 2016-2017

*IC2 (inspecţia curentă 2), finalizată cu calificativul BINE sau FOARTE BINE.

Perioada : 1.11.2017 – 5.06.2018

b. Inspecţia specială, finalizată cu notă. Nota minimă de promovare a inspecţiei speciale este 8(opt).

Perioada : 1.10.2018 – 31.05.2019

5. Completarea dosarului

Directorii unităţilor de învăţământ vor transmite la ISJ BUZĂU următoarele documente:


* Copii, certificate „conform cu originalul”, după raportul şi fişele de evaluare întocmite cu ocazia
inspecţiei curente 2 ( 2 exemplare);

*Copii, cetificate „conform cu originalul”, după raportul şi fişele de evaluare întocmite cu ocazia
inspecţiei speciale (2 exemplare);

*Adeverinţă din care să rezulte vechimea efectivă la catedră de la obţinerea definitivării în


învăţământ până la 31.08.2019 (2 exemplare).

* Adeverinţă privind aprecierile anuale (calificativele) acordate în ultimul an şcolar încheiat şi


calificativul parţial pentru anul şcolar 2018 – 2019 (2 exemplare).

Perioada : 1 – 7.06 2019

5. Examenul pentru obţinerea gradului didactic II

Perioada : ultima săptămână din luna august 2019